0

Thực trạng triển khai và chất lượng số liệu hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại hà nội năm 2019

76 4 0
  • Thực trạng triển khai và chất lượng số liệu hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại hà nội năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

LỜI CÁM ON Trong tnnh hơc tập VA nghiên cưu đc hoàn thinh khỏa luận nàv em nhjII đuợc rái nhiều động viên, giiip dở tộn linh cua thiy cô giáo, nha trường, gia đinh vả ban be Lời đâu tiên em xin chân thảnh cam ơn Ban giám hiệu trương Đại hoc Y I ỉả Nội Viện dao tạo Y học dự phòng va Y te công cộng, piiũng quan lý đao tao đại hoe trường Đai hoe Y Há NỘI phong đao tao vã lighten cưu khoa hoe Bõ mòn Sức khoe nghê nghièp đa tạo điêu kién thuận lợi vá giúp đờ em trinh hoe táp vá nghiẻn Cưu đẽ em co thê hoán thành luân vAn IMc biét với lòng kinh trọng biềt on sáu $ic em xin chân cám en cô BSNT Phọm Thị Quàn - giang lien Sức khoe nghê nghiép đà trực hóp hưởng dần, tán tâm chi da) tniyền đạt nhừng kiền thức va kinh nghiêm quý bau đóng then đọng viên em suốt trinh hoe tàp thưc hiên khỏa luận Em xin chân thánh cam ơn thây cô Bô môn Sức khoe nghê nghiệp đà tị chức bi hục bị ich giup chúng em cỡ them kicn thúc, kỳ nâng đẽ hoan thảnh non ven khoa liiin tối nghièp Em xin bày tô lòng biet ơn sáu sêc với cha mẹ bạn thân thiét dđ chia se giúp đờ học tộp nghtcn cưu đẽ hoan thành lưãn vân Cuổi cũng, em xin kinh chúc q thầy cị có nhiều ỉửc khoe đề cô thể hoan thành tờt công tác vA đạt nhiêu ĩ hanh cõng nghiêp Em xin chân thành câm ơn! HủNội.ngày fhả»g nám 2021 Sinh V lèn thục PHẠM THỊ HÒNG HẠNII TWM*M«K> «“ *4: CỘNG HỊA XẢ HỌI CHÍ NGHÍA VIỆT NAM Dộc lập - Tự dô - Hạnh phúc I.ỜI CAM đoan Kmỉi gũi: - Phong Đao cao đai hoc ciuong Đat hoc Y Ha Nội - Viện dáo tao Y học dự va Y tế cõng cộng - Họi động ch.ini lnặn vàn nghiệp Tên lòi lả: Phatn Thi Hóng Hanh Ma sinh viên: 1553020026 Sinh vicn tồ • lớp: 23Y6G - Y học dự phịng Trường Đai học Y Ha Nội Tôi xin cam đoan dãy luận vản bán thân tỏi thực hiộn dưói hướng dàn cua BSNT Phộni Thi Quàn - giang viên Bó mơn Sữc khoe nghe nghiẽp trường i)ju hoe Y Hà NỘI Cac số liêu \a thòng un nghiên cưu la hoan toan chinh xác trung thực dđ nhiệm dề tai cho phep su dung phản só liêu dẽ thvc luận vAn tot nghiệp TỎI xin hoàn toàn chiu trách nhiêm tnruc phap luãt nhửng cam két Hớ Nội, wg»Ạ tháng nám 202i Ngưồi viết cam đoan PHẠM THỊ HỎNG HẠNH TWM*M«K> «“ *4: DANH MỤC CÁC €HC VIÊT TÁT BCG Bacillc Calmette • Guc‘rin(Vẩc xin phong Lao) BYT BộYtc CDC Trung tâm Kiem soái Bênh tật CB^ r Can y té CXTT Công nghè thông tin cscs Co sớ co sinh DPT Diphtheria - Pertussis - Tetanus (Vảc xin Bach hầu - llo gá - uốn vãn) Hệ thong Hê thứng (hưng tin uôn chung Quốc gia Hib Haemophilus influenzae týp B HITT Hè thúng thững (in HITTTC He thồng thưng (in tiêm chung OPV víc xin phưng Bại liẽt SYT SoYié ICDV Tk-m chung dich vụ TCMR Tièm chung mư rộng me Thông 111» tièm chung TTYT Trung lâm Y té TYT Tmm Y tề VGB Viêm gan B VN5B Viêm nflo Nhã! Bãn WHO Tó chúc Y lề Thề giới TWM*M«K> *4: MỤC LỤC LỜI CÂM ƠN LỜI CAM DOAN DAMI MỤC CÁC CHỮ VI ÉT TÁT MC LC TểM TT NGHIấN cl L*. L ã ô flNfmtWtlNNMItMlvmmtlMMMttMllfltllfintllHIIVftfMMNMWmMimiMHeattWtK I CHƯƠNG I TÔNG Ql AN TÀI LIỆU - a.w.3 LI Các khai niộm hản 111 la I I V áp • .(*•*■> ■■a( aaa->aa« eaaaa«aeaaaaaaeaaaaaaaa>aa>*« 1.1.2 Tiêm chủng Hè thơng thịng tin quán lý liêm chủng 1.2 I Khải niệm 12 Hệ thỏng quán lý thông tin liêm chung lại Việt Nam 13 Hộ thống quản lý thông till tiẻm chúng Ọuỏc gia lĩiẻn khai tai Việt Nam 1.3 Khái niệm 10 10 1.3 Giứi thiệu thống 10 1.3.3 Một só khai niêm sứ dung Irên He thòng - .12 I Các nghiên cứu đanh gia tó Ihờng hèm chủng trẽn thê g»ới \a tai Việt Nam 16 1.4 Trên giới - 16 1.4 Tai Việt Nam 17 I Giói thrêu vẻ dia nghiên cún 19 Khung lý thuyết áp dung - 19 CHƯƠNG DƠI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PỈIẢPNGIIIÊN CỦI 20 I Đỏi tirợng nghiên cưu 20 2 Phuơng pháp nghiên CÚUL 20 2.2 I Đia điểm nghicn cưu 20 TW«S’ ■> 2.2 Ihời gian nghiên cưu 20 2 Tliiềt kè nghiên cứu 2.2 Cờ mảu phưưng phap chọn mẫu 21 2.2 Bien số chi sỏ nghiên cửu 23 2.2.6 Quàn lý, phàn lích sỏ liệu _ 27 2.2 Sai sổ vả biện phap khác phục 28 2.2 Dao đírc nghiẻn cửu 28 CHƯƠNG KẾT QVA NGHIÊN CỦT — -.29 Thin, trang tncn khai Ik thõng thông tin tiêm chùng quốc gia tai Hà NỘI 3.1.1 Nhân lực „ 30 3.1 Tinh hình sử dung vã quản lý số liêu hè thống 31 3.1.3 Bao cao sô liệu tiêm chúng vác xin 33 3.1 lình hữu dung cua hộ tliổng 34 3.1.5 Kinh pin hoai động - 37 3.1.6 Hỗ trợ sữ dựng hệ thống 38 Đánh giá chất lượng số lieu he (hống thịng tin tiêm chủng qc gia tai Ha NỘI nâm 2019 CHƯƠNG BÀN LIỈẬN 38 —43 I Thin.' trang triển khai llộ thống Quàn lý thõng tin tièm chúng quổc gia địa hán Hà Nội nam 2019 43 Danh gia chíit Itrợng sơ liêu trẽn Hè thổng quản lý thòng tin tiêm chúng Ọuốc gia trén đia bủn thành phó Hà Nội nam 2019 KÉT LƯẢN TÀI L1ỆV THAM KHÁO PI1Ị LỤC «s> ■> 47 DANH MỤC BANG Bàng I Danh mục bệnh tntyén nhiễm đối tượng lịch Item chung vác xin bát buộc Chương trinh tiốm chùng mở rộng Bâng Đinh nghía chì sơ nghiên cừu 23 Bang I Thực trang nguồn điện 131 đơn VI nghiên cữu 29 Bang Thực trang kềt nẠi internet ui đơn nghiên cim 29 Bang 3.3 Thưc trang rdỉân lực tai cac đơn vi 31 Báng Thực trang SỪ dụng vá quân lý sẨ liệu trón hỉ thống 31 Bang Thực nang quán lý vác xiiVvỏt tư vá ma liêm cluing cá nhân Bâng 3.6 Thực trang sồ liêu báo cảo tiêm chung lliơng 33 Bang Ngn số liêu dùng đề tồng hụp báo cáo tai đơn V| 33 Bang Thời gian lộp ké hoạch, bổo cao hang thang Bâng Tỉnh hĩnh kinh phi cho hoọt dộng trién kliai hỉ thông 37 34 Bàng 10 Số lượng đỏi tưựng quân lý Hệ thống 38 Bang 11 So sánh thòng nn nhàn khâu học cùa đối tưụng nèin chùng giừa sô quán lý VỚI I lộ Ihổng - 39 Bang 12 So sánh thịng tin lích sử liêm vâc xin cùa đôi lượng tiêm chúng sổ quản lý vâ Hệ thống Bảng 13 40 So sanh thỏng tin lích sử liẻm 15 mùi Iiêm/uỗng TCMR cùa dổi lượng tai én xàphưững sổ tiêm chùng với Hê thòng Bang 14 .40 So sanh thòng rin quản lý đối lượng tiêm VGBSS só liêm chúng tai cscs vả TCDV trôn Ik thống 41 Băng 15 So sanh thông tin quán lý đối lương tiêm VGBSS SC liẻm chúng tai CSCS vả TYT xà phường tren Ik thống 42 DANH MỤC BIẾU DÔ sơ DƠ Sơ đồ I Sơ đị Hệ thóng tố chirc chương trinh TCNÍR Quốc gia 11 Sơ dồ 12 Quỵ trinh tồ chúc tiêm chúng cỏ sử dụng phần 15 Sơ dồ 13 Khung lý thuyết CDC Sơ dô 2.1 Sơ đổ chon mẫu .19 .— 22 Biều đổ I Thực trang trang thiết bi phuc vu cho liè tlìổng tai cảc sở 30 Biền đả Thực trang nlìân lire sử dung thống tai sị trẻn đia hàn Hà Nơi 30 Biêu đồ 3 Thời điềm nhãp quỵ trinh ticni chúng bước hệ thống 32 Biéu đồ 3.4 Lơi ích cùa l)ệ thống cõng lâc quần lý thống kè số liộu tiêm chủng 35 Biêu đồ 3.5 Chàt luợng số liệu tiêm chùng triền khai hệ thổng 36 Biêu dồ 3.6 Tý lè đơn vi SŨ dung nguồn số liệu cho hoạt dộng y tế khác 36 Biêu đô 3.7.Tý k đơn VI đuw cãp kinh |4ũ cho lioat động cùa Ire tlwqg- 37 Biêu đồ Thực trang hỗ trợ sú dụng he thong sỡ 38 danh mục iiìmi Hình I I Các bước cản thực sử dung phân mém 14 TÓM TÁT NGHIÊN CÍT Với mục đích lim hiẽu hoai động triển khai Hẽ thong quan K thòng Un liêm chung nghiên cứu "Time nang triền khai chất lượng só liệu Hè thống thõng tin nêm chung Quốc gia Há nội nAm 2019“ thực hiên nhàm mờ ta thực trùn khai Hệ thống quan ly thõng tin tiêm chung Quóc gia trẽn đ|3 ban phó Hà Nói nlm 2019 dồng thời đánh giá chãi lượng só liệu Hê thông náy Nghiên cữu mô ta dit ngang nén hành lai cãc sơ nêm chung tai Há NỘI tnẽn khai Hệ thong quan lỹ thong tin tiêm chung điện tư Ket qua cho trang thiét h| ban pliuc vụ Hé thống gồm diên lưới, mang internet va má> lính dam bao MAy in máy đọc mA vach Cún rả! thiều (5.6% vá 4,2%) 87.2% đơn vi nhập két qua lẽn Hệ thõng buổi liêm chung Tuy nhiên 8S% đon vị lam báo cao tiêm chung hàng tháng chưa thẻ sư dung hoan tồn số liêu iTẽn He thúng Có khac biệt thời gian lap kết hoach tiém chung tỏng hợp báo cáo trước va sau cỏ llệ thòng (p'10,05) vè quan K đổi tượng, 99.4% đồi tưụng đưọc quan lý Hè thòng, ty lê khớp thỏng tin VC nhản khâu hoe đat ỉá 9X9% nhiên 79.6% đỏi rương có thịng tin lịch sư tiêm khớp sõ với Hệ thõng Kết quà cổ ỹ nghỉa quan trọng đồi vợi Trung lãm y le Dv phong Ha Nội vA Sơ y tẽ Hã Nội nhìn nhãn kho khản ĩhiỳn lợi tử có giai pháp hoan thiện va nàng cao hiệu qua triẽn lộ thông địa phương tương lai l khóa: Hẹ thống thong tin tiêm chung quốc g^a, ưèm chung, Ha Nội TWM*M«K> «“ *4: ĐẠT VÁN l)É Tiêm chung lã buớc tiến quan tiơng vice góp phần phờng chóng càc bênh inọén nhiêm, mọt can thiệp sức khóc cóng đóng có hiẻu nhái sề chi phi cho đen nay, giúp cưu sống khoang đến tnèư nguơi mỏi năm ■ Đáy la phân quan họng nhùng nỏ lực cua Tồ chức Y tc Thề giới (WHO) Iihíin đai dược inuc tiêu phát Hiền bén vừng thứ cùa I hiẽp quốc sào nam 2030; giam ty lệ ni song tre sơ sinh vỉ ba me bênh truyén nhicm vã khống lây nhiêm, hao gốm ca việc dam bão tiếp cán vói vie xin an toan sã chất lượng Cho dẻn đả cỏ khống 30 bênh truyền idiiètn đa có vác xin phòng bênh khoang 190 quốc gia da đưa vie xin vảo sư dụng phỏ cáp cho người dãn tiêm chung có sai tro thực to lớn dõi voi toan xâ hợi * Chirơng ninh tiêm chung mo rịng (TCMR) la mót nhừng chương trinh trọng diêm tnén khai ỡ Viẻl Nam tư nâin 1981 VỚI sư trợ Tồ chirc Y te The gioi (WHO) Sa Ọùy Nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) ‘ Đây xem la mót nong nhừng chương ninh y lè công cõng hiêu qua vỏ thành công nhát Vỉêt Nam VỀ đột dược thành tựu nôi bjt SAU 1(1 nAm triẽn khai di toán dược bệnh bai hệt nim 2000; loai trừ uồn vân $0 sinh váo nkm 2005 hem 1.5 triụu tie em gàn 1.6 Iriêu phu nừ có thai báo sệ mịi nim: 12 bênh truyền nhiẻm nguy hiêm đả có vie xin đưa s ao chương tnnh tim chung mơ rộng, đem lại tac dộng tích cực đen đời sóng sưc khoe dãn Hê thông thõng tin tiêm chung thống bao đươc mây tinh hoa dựa trẽn dần sô thu thịp vã hợp nhát dừ tiẻu nêm chung rứ nhã cung cáp d|ch vụ tiêm chung có thê dưọc sữ dụng dê thiết ké sa tri chiến luộc tiêm chung hiệu qua He thòng thừng tin tiêm chung dược sư dung từ nhùng nim 1970131 Hoa Kỳ nhâm hồ trợ cốc hoạt đỏng tiêm chung V|em chung vncdc.gov.vn/login Truy càp 27/10 2020 21 BẠ Y tê Quyết dinh 3421/QD-BYT 2017 vẻ việc ban hành quy chế quan lý thõng tin tiêm chung qi»ồc gia 2017 22 Dự an Tiêm chung mơ rộng - Viên vệ sinh dich te Trung ương Hệ thống tố chức, http www.tiemchungmorong vi/content he-thong-chuc html Truy cập 27/2/2021 23 Bõ Y lể Cóng sản số 9145 BYT-DP vè triển khù ap dung Hớ thống quan lý thõng tin tiêm chung quỏc gia 2017 2017 24 lìộ Y le Cõng vàn 1466/BYT-DP cua Bộ V té ban hanh 27/03/2017 vẽ việc triền khai ap dung he thông quan lý thông tui tiêm chùng quốc gia 2017 25 Cực Y te dự phóng - Bộ Y té Hướng dản sư dụng Ilé thông quan lý thống nn tiêm chung quốc gia dành cho giang viên 2016 http 'Aiemchungdemo vncdc.gov 26 Bõ Y tế Nghị định 104 2016/NĐ-CP Quy định vẽ hoat dõng liêm chung 2016 27 Bộ Y tể Ọuyễt dinh I73IQD-BYT năm 2014 huớng dàn lồ chức buòt uẻm chung Bộ Y té 2014 28 Mahon BE Shea KM Dougherty NN, Ct al Implications for registry-based vaccine effectiveness studies from an evaluation of an immunization registry A cross-sectional study RWC Public Health 2008.8( 1): 160 29 O'Connor AC, Layton CM Osbcck TJ, cl al Health plan use of immunization information systems for quality measurement 4/ỈI J Manag Can 2010; 16(3 ):217-224 30 Tatano DC Cole E Helve E Ct al Distributed Data Network* That Support Public Health Information Needs ./ Public Health MlUUig Prơcí 20l7;23(6):6?4-683 31 Trần Xuân Bách vã cõng 5U Xây dựng Hẻ thơng quan lý dìch vụ tiêm chung có tinh tương lác cao dién thoai di đơng vã website 7ợf chi Y học cịng dáng Vtẻn Sírc khoe cộng dong 2016;(3Ù) 15 TWM*M«K> «“ *4: 32 Cue Y le du phông - Bv Y té Thưc oang hour đòng cua He lining quan lý thõng tin tiêm chung điên tư tai hanh phị Hà Nơi nflm 2017 2017 33 Hoàng Quốc Việt Thục hang tnẽn khai chát lượng so liệu Hệ thơng thịng tin hem chung quốc gia uu Tinh Hả N'am nảm 2019 Khóa luận bac sỹ Y khoa - Đại hoe Y Hà Nội 34 Hoàng Thị Minh Thùy Thục trang triền khai va chất lượng so liệu trẽn Hê thòng thòng un (tèm chưng quốc gia tai đĩa ban Sơn La nảxn 2019 35 Centers for Disease Control and Prevention L’pdated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems 2001 htlpỉ7/www.cdc gov/minwi.pieview nimwihnnl >T5O13al.htni Truy 19'3’2021 36 World Health Organization Vaccination coverage cluster surveys 2015 -w ã* CN ôG cỏp PH LC Phụ lục I Phiếu thu thập thúng (in cơsỡTièm chùng (rén địa Thánh phố Mọi thùng tin irong piìiếtr thều im sỉ dược giữ bì /nựt vứ chi sư dung chu nghtin cừu Thịng tin Iigi tia lịi Họ tên người trá lời: Sơ (hen thoại liên hệ: ịỴỉu cầu ià JỌ hoác ỉ I 5ồ VI cfy fdi tĩtũig 09J JOtlOMH) «i đnrh 0Ĩ4Ĩ9362? 15)> í >13 chi email nhàn quan Mả Câu hoi Đãp ãn CH r/jtfog tin hành chinh AI Tèn đơn vi Ghi rộ đầy du lèn cá diu: A2 Tí n tinh Ghi rồ A3 Huyện Ghi rỗ: A4 Xi Ghi rổ: A5.I Cơ sờ anh/chị thuờc loat TYT xá phường hĩnh sơ y te diroi đày Cơ sơ licin chung d|ch w BV huyện/phờng khâm đa khoa khu vực A5.2 Ghi BVũnh-TP BV Trung ương BV tư nhan BV ngành Nhả hờ sinh Cơ sỡ anh/cht thuỏc đem vị Tư nhàn cõng lãp hay tu nhãn Công lãp A6 Cơ sơ anh'chi cung cùp loui Tiêm chúng mơ rơng hình dịch sụ tiém chung nta lém chung đích sụ sau đày? Cơ sơ nem chung VGBSS Có thé chọn mài hữiic nỉuểtt Không tiêm chung dớp án Cơ sơ vội chất Bl M|ng điện lưới tội Cở Vf Ôn dinh anh chi thuộc loai hình nao Khơng ỡn dinh sau dây? Khơng có Xêu khơng có điện, sớ C6 anhchi có may phat đw Khơng Bi.l khơng? 82 Hiện sơ anhchi cớ Ghi rõ: chics cãi máv tinh1 ĐỞt VỚI ar vù M TCDl' ỵhi so mày tỉnh ÍUI khoưphứng cỏ chức Hửng nhập /hóng tin ỉẻn hệ ĩlkHtg B3 Hiện tai 5Ơ anh'chi co Ghi rô: chiẻc Ghi rô: chiẽc mãy tmh sin sang cho hè thông** B3.1 Theo anh/chi cần tối thiêu bao lứnèu mây tinh cho thực hiên Hê thịng quan lý ihóng un tiêm chung Quốc gia? B4 Cơ sơ anh chị co máy 11» mả Có each dung cho Hè thịng Khơng TWM*M«K> *4: khơng? B5 Sô may in mA vạch tai Ghi rô: anh ch| không sư đụng? D4 Nhập quy trinh tiêm chúng Trong huói nem chung buoc trẽn Hệ thống đinx Sau buói tiém chung (hue hiên tai co so anh chi Không nhặp Không but cách lam Không biết yêu cầu hát nào’’ D4.I Nêu khừng, sao? buộc D5 Cơ sơ khổng tò chức tiéni Hiên tai ca so anh'chj co Có nhjp sị li^u quan lý vic Không xin vât tư Hẻ thõng? D6 Sị liệu tơn kho hen -w •* CN «G Tơn kho với thực te thịng đơn VI anh/chi Tốn kho không v «“ *4: TT ỉ ị * l à 10 Bịa chi SBTcua ngiriri chrtm sóc Dưực đản}: kỷ irth hộ Ihẩn» OCƠ o Khơng OCĨ o Kliỏng OCĨ Kliỏng OCó o Khơng Nhịp kít qui tiêm vào hộ thịng khơng Ihnng tin trín hý thịng cỏ kliổp 'ói sổ sách hoệc hộ thốn; OCị o Khống OCÕ o Khơng ocổ o Co Kbịng OCo Khịng OCỞ Khơng OCỐ o Khơng OCĨ o Khịng Khơng OCĨ Khổng OCĨ o Khơng OCĨ o Khơng ocỏ o Khong OCĨ o Khơng ocỏ o Khổng OCó o Khơng o Có o Khổng (>Có OKhịng OCó Khơng OCĨ Không riêng cua c
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng triển khai và chất lượng số liệu hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại hà nội năm 2019 , Thực trạng triển khai và chất lượng số liệu hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại hà nội năm 2019