0

Thực trạng nạo phá thai và kiến thức về một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên tại hà nội năm 2011

63 3 0
  • Thực trạng nạo phá thai và kiến thức về một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên tại hà nội năm 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỌ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y IIÀ NỘI NGUYÊN THỊ PHƯƠNG OANH Tlỉực TRẠNG NẠO PHẢ TIIAI VÀ KIÉN THÚC ví: MỘT SĨ LÌNH VỤC CHĂM SĨC sức KII SINH SÂN CÙA VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN TẠI HÀ NỘI NẢM 2011 KHỐ LUẬN TĨT NGIIIỆP BÁC sĩ Y HỌC Dự PIIỊNG KIIÓA 2006*2012 NGƯỜI HƯỞNG DÁN KHOA HỌC TS.NGUYÊN ĐÃNG VỮNG HÀ NỘ1-2012 LỜI CẢM ƠN Lời dầu lien cm xin trân trọng câm an: • Ban Giám hiệu, Phịng Đào lạo dại học Trường Đại học Y I Nội • Ban lành dọo, Phòng Đào lạo Viện lạo Y học dự Vủ Y tế cịng cộng • Các thầy cô Trường dại học Y Hà Nội • Bộ môn Dân số dỉ tạo điều kiện cho cm học tập, rèn luyện hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin bày rỏ lòng kinh trọng biél ơn sâu sầc tới TS Nguyễn Dăng Vững - người Thầy tận linh giúp dờ, hướng dàn cm suổl trình nghiên cứu thực khỏa luận Em xin chân thành cảm ơn TS Hoàng Đức Hạnh dă lạo diều kiện thllận lợi vả giúp đờ cin trình thực khỏa luận Cuối cùng, cm xin câm ơn chia sê, dộng viên người thân gia dinh bạn bè dfl giúp em hồn thành khóa luận Hà Nội ngày 20 tháng 06 nãm 20 ỉ Sinỉr viên Nguyen Thị Phirưng Oanh ir: c : • «1 -tì: LỊr CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan công trinh nghiên cứu cũa riêng Các số liệu kềt quà bân khóa luận hồn tồn trung thục chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa bọc nào, iỉà Nội, ngày 20 lỉìáng 06 nám Ỉ0Ỉ2 Sinh viên Nguyễn Thị Phirưng Oanh I -w ã* CN ôG -4: DANH MC CẤC CHỮ VIẾT TÁT BCS : Bao cao su BPTT : Biện pháp tránh thai CD/Dl1 : Cao đẳng/ Dại học CSYT ĩ Cơ sở y tề CSSKSS : Chăm sóc sức khỏe sinh sân 111V : Human linunodcficicncy Virus - Vi rút gày suy giâm miỉn dịch người KHHGĐ : Kế hoạch hỏa gia dinh NPT : Nạo phá thai QHTD : Ọuan hệ lình dục SKSS : Sức khóe sinh sản STDs : Sexually Transmitted Diseases - Cảc bộnh láy truyền qua đường tinh dục THCS : Trung hục sà THPT : Trung học phổ thòng VTN : Vị thành niên WHO : World Health Ogranizaiion - Tố chức y tề the giới MỤC LỤC ĐẶT VÂN ĐÈ — I CI1UCXNG I* IC^ỈNG ƠU.AN 1.1 Một số khải niệm I I I Khái niệm phá that: 1.1.2 Khái niệm vị thành niên niên: 1.13 Khái ni$m súc khóe sinh sản: 1.2 Tình hình NPT the giói Việt Nam 1.2.1 Tình hinh NPT the giói 1.2.2 Tinh hĩnh NPT Việt Nam 1.3 Kiến thírc CSSKSS phịng tránh thai NPT 1.3.1 Trên giỏi 1.3.2 tẹt bĩam 1.4 Thành phổ I lũ Nội •••••••••••••••••••••••• «> *4: 3.1.4 Phân bồ dối tượngtheo trình độ học vần 20 3.1.5 Phân bổ dổi tượngtheo nghè nghiệp 21 3.1.6 Phân bo đối tượngtheo tình trụng hón nhàn 21 3.2 Thực trạng NPT thiếu nicn NPTtại Hà Nội 22 3.2.1 Số lần NPT cứa dổi tượng nghiên cứu 22 3.2.2 Tuổi thai tiến hành thù thuật NPT 24 3.2.3 Lý định phá thai lần 3.2.4 Nguyên nhắn cỏ thai ý muốn cùa dổi lượng 28 3.2.5 Diều lo lắng cỏ thai .30 3.2.6 Ngưửi quvêt định NPT chinh , 31 3.2.7 Lý cổc doi tượng chọn địa chi đè NPT • ••••••• ằããããằããããããããããã*ããã ãôããããããã 3.3 Kiờn thc CSSKSS v phúng tránh thai vù NPT 33 3.3.1 Kiền thức cíc BPTT 33 3.3.2 Kiến thức biện phãp chàm dứt thai kỳ 34 3.3.3 Kiền thức ánh hướng việc NPT 35 3.3.4 Kiến thức cách xử lý biến chứng NPT xảy 36 CHUNG 4: BN LUN ããããã4ãằããããããôããã ãã ããããããããã< »••••••••••••••••••••••••••• ••••»•»••••••••• 37 4.1 Thực trạng NPT 4.1.1 So lan NPT L „L.^ ^ 37 37 4.1.2 Tuổi thai tiến hành phá thai 38 4.1.3 Lý đo NPT lần 39 4.1.4 Nguyên nhân có thai ngoỏi ý muốn lần 40 4.1.5 Đicu lo lâng nhốt có thai 41 4.1.6 Nguôi định phã thai 42 4.2.7 Lý chọn địa chi NPT ~ 42 4.2 Kin thỳc VC CSSKSS ã4ããããããããã444ãããããããã4ô44ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããằãã 43 4.2.1 Kicn thức BPÌT 43 4.3.2 Kiền thúc vỉ biện pháp châm dứt thai kỳ 44 4.3.3 Kiến thúc VC ánh hưởng cùa NPT 45 4.2.4 Cách xử lý có biến chửng NPĨ' xảy 46 K b, I LU À N ■ • ••••.•M 47 48 KIIUYÉN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KI1ÂO PHỤ LỤC TW«s> «> *4: DANH MỤC BANG Bảng 3.1: Phõn b cựa i tng theo dn tc ãããããããããããããããôôããããããããããããããããããã 19 Bàng 3.2: số lần NPT nhóm tuồi 22 Bâng 3.3; sổ lần NPT vã trình dộ học vân 23 Bàng 3.4: số lần NPT lình trọng nhân 23 Bàng 3.5: Tuổi thai tiên hành thù thuạt NPT 24 Bâng 3.5: Tuổi Ihni NPT nhóm tuồi: 24 Bâng 3.7: Tuổi thai NPT vả lình trạng nhàn: 25 Bâng 3.8 : Lý phá thai ý muốn nhóm tuồi 27 Bảng 3.9: Lý phá thai ngồi ý muổn tình trạng nhân 27 Bàng 3.10: Nguyên nhân cỏ thai ý vả theo nhỏm tuổi: 29 Bàng 3.11: Nguyên nhàn cỏ thai ý muốn tinh trạng hôn nhản 29 Bàng 3.12 : Diều lo l/ing cỏ thai tinh trạng hôn nhân 30 Bâng 3.13: Người quyêl dinh phã thai tinh trạng nhãn 31 Bảng 3.14: Lý đỏi tượng chọn địa chi de NPT 32 Bàng 3.15: Trinh độ học ván hiểu biổt vê BPTr 34 Báng 3.16: Kiến thức cùa dổi tượng vẻ biộn pháp chấm dirt thai kỳ 34 Bâng 3.17: Kiền thức ve ánh hướng NPT trinh độ học vấn 36 Bàng 3.18: Kiến thức cách xử lý biển chửng NPT xẩy 36 DANH MỤC HlfclHX*) Biểu dỗ 3.1: Phàn bổ đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 19 Biểu dổ 3.2: Phân bố dối tượng nghiên cứu theo khu vực hành 20 Biếu đồ 3.3: Phàn bồ dổi tượng nghiên cứu theo trinh dộ học ván .20 Biếu dỗ 3.4: Phán bố đồi tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp 21 Biổu dồ 3.5: Tinh trọng hôn nhàn cùa dổi tượng nghiên cứu 21 Biẻu dị 3.6: Sỏ lẨn nọo phó thai đổi tưọng •••••••••••••••••••••••••••• 2 Biểu dồ 3.7; Lý định nạo phá thai cùa dối tượng 26 Biếu đồ 3.8: Ngun nhân có thai ngồi ý muốn cùa đổi tượng 28 Bỉcu dổ 3.9: Điều lo lăng nhát dối ttrợng cỏ thai 30 Biểu đồ 3.10: Người dua định phá thai cho đối tượng 31 Biểu dồ 3.11: Kiến thức dối tượng biện pháp tránh thai .33 Biểu dồ 3.12: Kiến thức vê lìhừng ảnh hưởng việc NPT 35 ĐẬT VÁN ĐỀ Hiện tinh trạng nạo phá thai (NPT) vần đề quan tâm nhiều quốc gia giới Theo Tồ chức Y tc The giới (WHO) viện Alan Guttmachcr, năm 2008 có khoảng 43,8 triệu ca NPT có nghĩa có 28 ca NPT trẽn 1000 phụ nữ dộ tuồi sinh de lương phàn với 35 ca NPT 1000 phụ nử dộ tuồi sinh dẽ năm 1995 Gần nửa tẳl ci ca NPT trẽn lồn the giói khơng an tồn 98% ca NPT không an toản xảy nưỏc phát triển [20] Cãc biền chửng phá ituii khơng an tồn chiếm khoảng 13% tầt câ ca tủ vong mẹ tồn thể giói nảm 2008 (27] Tỷ lệ phụ nữ mắc tai bicn NPT như: chảy mâu, nhiễm trùng, thúng tử cung 25% nước phát triển, nguyên nhân gây tử vong bà mẹ tai biền từNPTchiếm khoảng 7-27 % [I7J Theo Hội Ke hoạch hóa gia dinh Việt Nam (2011), tỷ lộ NPT ỡ Việt Nam dang dẫn dầu khư vực Đông Nam Á đừng thứ the giói Trong tháng dầu năm 2010 tồn quổc có 300.251 trường hợp NPT trẻn tổng sổ 1.027.907 trường họp trè đẽ sồng Tỹ sổ phá thai 50 vói sồ dẽ chung cùa tồn quốc ước tính nốm 2010 lả 0,28 (2) Theo Niên giám thong kê y te nám 2010, Hả Nội có sổ ca NPT 64.858 cao thứ hai nước sau thành phố Hồ Chí Minh với 89.009 ca NPT [4], Tuy nhièn, COIÌ số thực lề cịn cao nhiều vi hãng năm nước có khống 1/2 dến 1/3 trường hợp NPT CSYT tư nhàn khơng thê kiểm sốt thồng kẻ dược [14] Tỷ lẹ tai biến phá thai nữm 2010 0.48% tùng 0.3% so vói n:ìm 2009 [2| Dáng ý vị thành niên (VTN), niên chiêm 22% sổ vụ NPì vả có xu hướng tăng [6] Tỳ lệ NPT VTN lổng sồ phá thai loàn quốc 2.2% Các vùng cỏ tỳ lệ cao Nam Trung Dong sông Củu Long [2] Vời lứa tuồi VTN vã niên, phá tliai làm tăng nguy co vô xinh ữ tuổi trướng thành ncu thực CSYT tư nhân thi nguy cao so vói bệnh viộn Ngoài việc ành hưởng dền sức khoc NPT ánh hưởng dển tám lý tinh thần, kinh te việc làm học lập VTN, niên [7J Nhưng bân thân họ lại chưa dược trang bị đầy đũ kicn thức ve sức khỏe sinh sàn (SKSS) sinh lý người, giới tính, vê linh dục an toàn, biện pháp tránh thai (BPTT) kỳ sóng cần thiết Hiểu biết VC sinh lý thụ thai thiếu niên nhiều hạn che, có 71% niên (nam 67% nữ 74%) trả lời "Cỏ” vởi câu hôi "Liệu bụn gái cỏ thẻ mang thai sau lần quan hệ tinh dục đàu tiên?", vời câu hỏi VC thời điẻm dẻ cỏ thai chu kỳ kinh chi có 13% niên (7% nam 18% nừ) trã lõi [6J Do dó NPT nhóm VTN nicn dang vấn để xã hội nhiều người quan tàm Tuy nhiên, việc thu thập thơng tin xác tình hình NPT dặc hiệt NPT ngồi nhân, NPT nhõm tuổi VTN niên lũ việc vơ khó khăn, hốt sức nhạy cim vã phức tạp Cúc nghiên cữu NPT Việt Nam hiộn chưn cụ thể dịa phương, viộc thu thộp chủ yếu sở y tế (CSYT) cịng lập vả tap trung vào nhóm dổi lượng phụ nữ đà có chổng Các nghiên cứu VC NPT nhóm tuổi VTN niên câc cs YT tư nhân cịn Chinh vi vậy, tơi liến hành nghiên cứu dè tài khố luận lốt nghiệp: "Thực trạng nạo phá thai kiến thirc ruột sổ lĩnh vực cliãm sóc súc khỏccúa vị thành niên vã niên tụi Hà Nội năm 2(11 I" Mục tiéu: Mô tô thực trạng nạo phíì thai cùa vị thành niên niên tụi llà Nội nãni 2011 Mô tã kiên thúc CSSKSS phòng tránh thai, nạo pliá thai cùa vị thành niờn v nicn ti H Ni nm 2011 -ôã ư? Sr; ■> *4: 43 cho người thần quen biét nên họ sè tim kiếm nhừng CSYT ỏ xa noi họ sinh song đe khung gjjp quen biết Đa sô đĩ NPT lẳn lù lần dầu tiền nên I1Ọ hay chọn CSYT có người thân quen dể yên tâm phần náo chất lượng l»ay dơn giản họ không biét CSYT cỏ dịch vụ NPT Ngược lại, tiêu chi chất lượng cùa CSYT thực NPT lại dược cãc đối tượng quan tâm hơn, chi chiếm 42,5% Có thề họ khịng nghĩ NPT sẻ gây hậu qưã nghiêm trọng cho bân thân 4.2 Kiến thức CSSKSSỉ 4.2.1 Kiền thức vồ cỏc BPTT: Hầu há đối tượng dều biết VC BPTT, cỏ 94.2% sỏ đoi tượng biết nhắt BPTT rong dỏ, BPTT dược biết dền nhiều nhầt dùng bao cao su 81.7%, ticp dển lã dùng thuốc tránh thai 77.9%, thuốc tránh thai khuẩn cấp 41% dặt vòng 37,4% Chi có biện pháp dinh sàn nam/nử lả dồi tượng biẽt dên với tỳ lộ 7,2% biện pháp ỉt phổ biên giớỉ trê Như BP I~T mã dối tượng biêt nhiều dều RPTT dọi vã khả phồ biến Cốc BPTT lự nhiên tinh chu kỳ kinh, xuất linh Am đọo dược dối tượng biết dến không nhiều So vói tồng điều tra VC VTN niên Việt Nam 2010 (SAVY 2) thi tỳ lệ BPTT dược đối tượng biết thấp Cự thể bao cao su (89.5%), thuốc uổng tránh thai (80,6%), viên tránh thai khẩn cap (65,4%) võng tránh thai (61,2%)[6J Sự khác biệt khơng lởn địa bàn nghiên cửu cờ mẫu khác Nhtmg nhìn chung càc dồi tượng chi bicl lập trung vào số BPTT dại bao cao su thuốc trỗnh thai vã thuốc tranh thai klìãn cầp Có tltể biộn pháp đe lìm kiem, de sử dụng phù hợp với lứa tuồi cùa dối tượng hon biện pháp khác Nhimg cĩỉng có tỹ lộ nhờ đổi tượng 5,8% RPTT nào, diều thật đảng báo dộng Lõ lửa tuổi cùa dổi tượng dã dược giáo ■*- CK «G ’ w Ể: 47 KẾT LUẬN Thực trạng NPT • Đa sổ đổi tượng nghicn cứu đen NPT lần dầu 83,4% 66,2% chưa kết đến NPT, dó 11% NPT nhiều lần • Tuổi thai nạo phá chủ yếu từ 5-8 tuần 84,5%, 1,8% NPT thai to 12 tuần (13-17 tuần) • Lý NPT chù yen: chua muốn cố 38,1%, chưa muốn kót 28.4% • Nguyen cõ thai ngồi ỷ muốn phằn lớn khơng SŨ dụng BPTT chiếm 63.3% dùng không cách 20,5%, dùng thuốc nhung thất bại 10,1% • Diều họ hay lo lổng có thai ngồi ý muốn sợ gia dinh biết 39,8% vã bị chồng/ bạn trai từ chối thai nhi 11,5% • Bản thân chi em tự dịnh NPT chi chiêm tỷ lệ thấp 33,5% Còn lọi người khác: chồng định 27,7%, bạn trai định 24,8% • Tiêu chi chọn CSYT dề NPT chù yếu chi phi rẽ 97,8% cô người thân quen 88.5% vã tránh gộp nguừi thân quen 83,1% Tiêu chí chất lượng it dược quan tâm đen chiếm 42,5% Kiến thúc CSSKSS thicii niên có NPT (ren địa bân Hỉì Nơi: • Tỳ lệ biết vể BPTT cao chiếm 94.2% Các BPTT biết dến nhiêu nhốt lã dùng bao cao su (81,7%), dùng thuốc (77,9%) • NPT biện pháp chấm dirt thai kỳ dược biết dến nhiều 68,7% • Phần lởn cãc dối tượng cho ràng viộc NPT cỏ ảnh hường dền sức khỏe chiêm 97.1% : bị đau dớn 68.2% bị vơ sinh 59,3% mệt moi 47.8% • Neu cỏ biển chứng NPT da sổ dối tượng lim den giúp dờ cùa y té: trờ lọi CSYT 62,2%,gọi diện cho bác sỉ 19,8%,den bệnh viện gần 17,2% • Trinh dộ học vấn cao thi tỳ lệ bicl BPTT vả biết ánh hưởng cùa NPT đến sức khỏe tăng dần sả lần NPT lại khả tương dương trinh độ học van — *4: 12 Trường Đại học Y lià Nội (1998) Dự tin Việt Nam- Hà Lun: Site khỏe sình sàn Vị ihàrth niên, Tr II 13 TỪ Diệp Mỹ (2010)." Kiến thức vê sức khoẻ sinh săn cũa phụ nừ 15-24 tuổi thành phổ nồ Chi Minh” Tạp chi y học Đại học Y duọc TP nổ Chi MinkTập 14 phụ số Tr 139 14 Vũ Thị Hương (2006), Nghiên etrit tình hình phú thai đén 12 tuần vờ đánh giá hiểu hìết cức biện pháp trành thai cùa phụ nữ đến phá thai bệnh viện phụ sàn trung trừng nàtn 2006, Luân án thục sĩ y tể công cộng, Thư viện trường Đại hục Y Hà Nội, trang 31 -38 Tiếng Anh: 15 Abortions Sexual Health ISD Scotland, (2010), Abortions Statistics, http^/www isdscotland org/isd/l918.html 16 Bankolc, Akinrinoia Singh Sushcela, and Haas Taylor (1998/ The reasons why women perform abortions: Evidence front 27 countries Prospectsfarfamily planning internationally, 24 (3), I’ 117-127, 152 17 David A Grimes, Janie Benson Suslteela Singh Mariana Romero, Bela G a naira Friday E Okonofua (2006), Sexual and Reproductive Health Series Unsafe abortion: the preventable pandemic, http://www.Who inbrcproductivc hcalth/publications'gcneral/lancet 4.pdf), page 2, 18 Department of Health (2007), Abortion statistics, England and Wales: 2006 Retrieved October 12 2007 19 Fitter LB and Henshaw SK,(I994 and 2001) "Disparities in rates of unintended pregnancy in the United States", Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2006 page 90-96 -wrf» tn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nạo phá thai và kiến thức về một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên tại hà nội năm 2011 , Thực trạng nạo phá thai và kiến thức về một số lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên và thanh niên tại hà nội năm 2011