0

Thực trạng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở nam từ liêm

78 1 0
  • Thực trạng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở nam từ liêm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

»=====———« BÕ giao dục Vã Y tê dao tạo TRƯỞNG ĐẠI HỢC Y HA NỘI NGUYẺN THANHTRUNG TH ực TRẠNG RỎI LOẠN TÂM THÁN Õ BỆNH NHÂN DIỀUTRI METHADONE TẠI cư SỞ NAM TỪ LIÊM Ngành đểô tyo : Bác sỹ da khoa Mả ngành : D 720101 KHOA LUẬN TĨT NGHI ựp BÁC s Ỷ Y KHOA KHỐ20 15 - 2021 Người hương dần khoa hục l BSNT BÙI vANSAN TliS ĐẶNG THANH TÙNG Hà Nôi ll «s> ■> 2021 LỊÌ CÁM ƠN Tỏi xin chán thánh Cam ưn Đang uy Ban Giám hiệu Phịng Quan lí vã Dáo tao Oại học Bộ môn Tâm than I rường Đai hục Y Ha Nội dà cho phép tao diêu kiện cho tói tiên hanh nghiên cứu Tơi xin chăn thánh bây tó lới cám ơn tói lành d^o vã r^p thê nhãn viên Trung tám Y te Nam Tứ Liẻm dã giup dd tạo điều kiện thuận lựi «uổt qua timh ties hành nghiên cửu Tồi xin cam ơn anh chị bác M* nội trú Bộ mòn Tầm thân đà tợn tinh giúp dờ ve mát tải nguyên đà cho tói lói khun hừv icb vã vơ giá thời gian chu ân bị cho đẽ tài khóa luận Tỏi xin cam ơn củc bệnh nhãn đìài trị Methadone d5 tự nguvẻn vã nhiẻt tinh tham gia nghiên cứu gop phân đem lại qua trinh nghiên cứu thuãn lợi nhằt có the Diều dác biệt nhãt tỏi xin đánh lời cam ơn chân thinh sâu sấc BSNT BÙI Ván San Ths Dũng Thanh Tùng lả nhũng người Thầy dà bâng tít cá Sự tâm huyết trực tiếp hướng dan diu dỹt chi bao dộng ' lên giúp dỏ tõi toan ưmh nghiên cữu hồn luận vin tot nghiệp Tơi vơ cúng bict «m vả xin gin lời tri ân độc biỹt dành cho Sụ quan tàm giúp đờ cua PGS TS Nguyen Ván Tuấn, vi đà trao co hộc va tạo điêu kiộn cho tịi thưc hiên khóa IuẠn Cuối xin cảm ơn gia dinh bụn bè dà cổ vù vã la ngu ôn động viên võ cúng to lởn dê co thê dè hỗn tốt khố luận tồc ngỉũèp Tác gra Nguyen Thanh Trung -w ã* CN ôG LI CAM OAN Tỏi la Nguyen Thánh Trung sinh viên lớp Y6C khừá2015-2021 trường Đại học Y Ha Nội chuyên ngành Bác M đa khoa, rời xin cam đoan; Nội dung khoa ln nầm khn khó đề tai nhiêm vụ cùa Bộ Y te vé tinh trạng rối loụĩi tâm thần ó bẻnh nhãn điều trị Methadone Há Nội Bộ Tám thấu Trường Dụi học Y Há Nội thục Dược su cho phép cua PGS.TS Nguyen Vản Tuần Trương Bộ môn Tám thán Tniờng Dại hục Y Hã Nội, nghiên cưu tói thực hiín Sớ Nam Tử Liêm hương dàn cua BSNr Bài Vân San I hS Dàng Thanh Tùng ỉ Các sỗ liêu vả thông tin nghiên cứu lả hỗn tốn chinh xác trung thực vã khách quan, dà đưực xãc nhận va chấp thuụn cùa sư nghiên cứu Nghiên cứu không trung lụp với bãt ki nghiên cứu não đà đưực cõng bỏ tã Viet Nam Tơi xin hỗn tốn ch|U trách nhiệm trưỏc Nha truimg vả Pháp luột vè nhùng cam kẻt Ha Nội 01 thang 06 niím 2021 Người viết cam oan Nguvcn Thỏnh Trung -w ã* CN ôG MC LỤC DẠT VẢN DẺ CHƯƠNG TÔNG QVAN T ẢI LI £v 1,1 Đại cu Sỉỉutii glíri thiỘM B«*M>S.S*rtý vú» qu* Các CCÀ cổ thổ đưọc hùt nvổt nt fill hay hẻm chích (ùn My dư» thẻ ti iửi) hfCt sồcàc chát 'tot /'ê cá tnẶ đo Cac ifra 104 (như amphotamnps thưổc ar thấn thuốc ỹĩim đau) Trong phóng ván nềy chùng tỉ» sè khủng gh lơ »afbỏđà chậu C&.9* vv) u toi Khỏ rig CÓ □ □ □ o □ □ □ □ o □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Câu hói Trong bo tháng vưa qua, thương thi quy vị sư dung chit ma quyvỊđl ifrcipfCHAT ĐAU TIÊN CHAT THỬ HAI V.V.J? a Các sAr phim thuốc (thuốc đểu thuổclá nhai xi gã v.v) b Thức uàng co cồn (D-a fuơu vang rươj minh V V) c Cân ta (bồ đa chậu cỏ ga V V) d c&ũn* (cộ ca đá V v) • Chít bch thích dgng Amphetamine cthc lie speed meth ectasy V vĩ KN xổng NI (khi gây 16 keo xAng dAu pha son v.v.) g YhuAc an thin hay thu óc ngù(ỮKeơam Alprazolam riirtQíepam Mdazdam V v) h Chit jiy Ao gác (LSD axrt nằm lí n máy Ketamine vv) t Chi thuỏc phèn (hAroin morpbme methadcne Buorenorohme codeine, vv) Cácchàt khac - x.n liệt kẻ -*ĩ o-fr ĩ5 ỉ G íỉ rỉ *1 6 iõ i| 31 6 6 6 -kháng bao gl «“ *4: Hót cáu hài 6*7 với tát cá cic chirđt tung sừ dụng (các chit xác nhịn ciu hói Cáu hài Cố ngirót Pan hay người thân náo bát cữ đà turg Bày tờ ló ngại việc quỹ v| sư đung (CHAT ĐAU TIEN CHAT THƯ HAI, V.V.)? ụ «^2 Ịị lO EF ■o C * - ãỉ • en c •õ c c X ■» OJ £ -M a rươu vang rươJ manh V V) c Cản sa Ib6 oa ch*j cổ gai V V) d COca*w (CÔ ca đa V V ) e Chit txh thích dang Amphetamine (thc ik spaed math ectasy v.v) f Kha xửng hit (khi'gáy tê keo xâng diu pha »on v.v.) g Thuỏc an thin hay thuốc ngù(Diaz epar- Alprazolam Flunitrazepam Mdaáợlam V v) h Chết gỂyổogdc (LSD axrt nắm lin mây Ketamine vv} Chi ruốc phtộn (héroin morphine methadone Buprenorphine codeine.vv) Ị Ca* chát wuĩc -xin liệt k* ° ộ 6 6 6 6 CauhM7 ■i c Quý vị co Bao gk» thư giam bời việcsữđụrg (CHAT ĐAÚ TIÊN CHAT thư hai V.VJ kbdng thành cịng? e o -X ■C X Õ * s ẫì O = III ơ> c ■Ơ c •" W Q o X £ 6 c cần sa (bé đa cMu cô ga V v) *4: Cãư hói lõ I* * w -S ồ= X X Quy vị co bao gtờsưdụnọ bát Cư thuốc gibàngcách uẻớtchich Nióng? (CHl TÍNH Vice SƯ DỤNG KHỦNG vi LY DO Y TÉ) Ịt 35 o □ □ OX -M □ GHI CHU QUAN TRỌNG Các b4nh nhỉn cố torn chích cac lưội thuốc tháng vin rơl đưoi hói vồ thơi quen iij«n chích cùa họ thời gian nây, đổ xỏc đ|nh inũc lúi ro CÍM họ v4 c4ch cnn thiộptAtnhât ĩ HOI QUEN HEM CHÍCH HƯỚNG DAN CAN THIẸP ngểy mổĩ thang, trung binh, tháng VỪB tói hay It htm Can Thiệp Ngàn Gpn cố cac thỏng tin "Rui Ro cùa việc Tiêm Chích" Trán mỉi tháng, trung binh, tiong Owing vữn tòi Giim định thêm vá chÙB tri chuyên siu hon CÁCH TÍNH DlÉM CHO MỘI CH Ai cụ ỈHÉ co l IẼN QUAN Đố VỜI trỗi chit (đanh dỉu * đồn J I củng cac đA-n nhân đươc cho ỉit cầ cãc ciu hót 1Ờ đến Khơng bao gơm kết quA cùa cAu há hay c4v hổi tống »ó điẻ-1 níy v; *4: TTCó o ữ Mic bộnh lý man tính khac 13 NhẠp viộn vong thang □ Không □co DKhông □ Cố □ Wiỏng QCố Trước tham gia chương tnnh □ 2Õnẻm qua vi bât ki lý gi 14 Có vến 0* sóc khoè cip tffih 30 ngáy qua 1$ 1$ Ban đâ sử dụng heroin blng í l Chưa đương chích chưa? 17 QRƠ Ị Ban tham gia chương tnnh đi4u trị Methadone bao (Tháng) nhiêu lâu ròi (đơn vfr Thang) 18 Liéu lượng Methadone cua anh'chi (mg) 190 ngãy gản đày anhíchị co bo điểu tri Methadone (mg) □ Wring □ Có □ Wring □ co □ wring □ Cd □ wring □ co □ wring □ co không? 19b Trong tn trước anlVchi có quin/khơng ng Methadone khơng? 19c Trong tháng qua, co lin anh chi vữa quén/khong uổng methadone không? Oa Anh'chi cỏ gẠp Sức khoẻ ư»ân 20b rac ràl gi với cac Gứ đính (Ihàốu hô thuận Sự trợ vAn sau gtủp ) 2ỬC khơng? Wrh tố (thu nhẠp khó khán vric lâm) □ Wring □ co 20d (Cài/ bở nhiéii lựa Xà hội (khõ hoà nhẠp bị ki thị ) □ wring □ co 20» chộn) Khảc □ wring D Có nr>*H «s> ■> (8) Bệnh in đánh glá rời loạn úm thàn Qiln lỗ lựõẽhon ĩ tin Gt« chu (mổ t* rỏ niu cổ bit thường) t * BiLkrâi chung • \n mỉc b TiIp XÓT - ■ Ý Aw RẬ| -■- _ đnh hư-xẹ Ui ứuB co □Cà aco nco ICO RÓ| low dmỉi hu'Xf 1WJ ợ;sah RÓI b*> đinh hư.«ẹ fcXJ uôabô. b co ICO-10 CU-Am -w ã* CN «G -O: "■ ■ " " Không Khàng l Khổng Khỏng Khổng Khàng □Khổng LKhỗng Khỉng Khổng • Khổng Khẻng Khơng □Khổng □Khdng Khổng Khơng Khổng Khơng Khỏng •-Khíng Khơng -Khơng Khổng Khổng Khơng -Khỏng □Khổng : Khổng □Xhíng □Khdng "Khơng í Khổng Khộng • Khổng -Khổng □Khơng 11 DANH SÁC H NGƯỜI BỆNH THAM GIA NGHIÊN ci u Cơ SO ĐIẺU R| METHADONE - I RUNG TÂM Y TÉ NAM ri Ì.IÊM Sĩl 1, 5• • 5, Họ VJÍ Nguvẻn Dinh c Hoan Dùng c Nguvèn Hiving ụ Trân Vân s l*’> van V Hoang Hừu II Kinỉer Nguyẻn Vần T T Mil Hức B 10 Lê Minh lỉ Nguyẻn llùu V II * '** 12 Nguyên Ml Illi lĩ N'guvcn Ila V lĩ Nguyen Xuân M 15 Nguyen v»ệt c 16 Búi Đữc L UL Nguyên Vân T Dũng rần Hoàng H 18 Nguvền Vàn T 19 L 2 Phan The c Nguyền Quốc 11 D6lh.cC* U&vánH Phiim Vân T Phạm lũng c Nguyen Trụng N MŨI vin B Nguvẻn llùu II Doán Huy H Lẽ Đức Đinh H Phi Hoàng H lẽ Trans* H Nguyên Dầc li Nguvèn Mynh II Neuven Huy II IX> IMe T Nguyen Quang T Chu Minh 13 Nguvèn Thu Nguvèn Huy II u Hóng T N guvẻn Cóng 11 Vù Manh T IMng Vân 1* Dlng Oục 1) Nghiêm Vân II Trinh Njjgc lỉ Nguyen \1II II Nguyen Duv Nguyen Chi T Xguyỉn Quani T Ngó 'Ihanh B Hồng Vin N 1.UU Quang N 1*5 1’h.ini Vản 1) 1*6 I.UU Tuàn li iE Vù Th.il V 1*8 Nguyên Tiổn li 139 Do Quant H 140 Nguy ên Việi c ŨlĨÀng 1’ 141 142 N’íị6 Củng s 143 Vu VAn D 144 Dỗ Minh H 145 N guv’ll Hửu c 146 N guv’ll Dinh T 147 Nguyên Còng c Nguv’ll Mạnh C 148 149 ChuViệt li ISO, UM.inhT SO 40 RI 46 46 49 40 44 46 35 42 39 44 41 36 38 37 41 46 49 44 43 35 41 39 45 **• 31 42 35 33 37 44 38 49 47 36 35 45 37 37 41 32 58 33 53 39 42 33 44 39 53 Nam Nam Nam Nơm Nan Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Num Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Num Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam •W ’-t> ír; < s • • 200 201 202 Hoang V Nguvcn Tò li Dỏ via s N’guvcn Vin II Nguvrn Vin s Hotafl T Nguvcn Thanh H Nguvcn Tiong 11 Nguven Dăng I) Tru Ngoc T Nguyen Ngọc H Dinh Duv N DỞHuv i* PhạinQuồc II Nguyen llừu M VO Vin T PMmVOT Tran Vân Ngu ven Vici II Nguven Anh 1) Nguvcii Ke I Chu IÙU c Nguyen Tien M Luu Vin c Nguven Manh H Phiun Thanh T Truom X’ict I Nguyen I uun A Luu Ngl,K Nguveii NflỌC D Nguyen Minh r N’guven Xuân T Nguyen Hồng T Nguyên Duy V Nguyền Ván I) Nguyền Xuân A u Minh p Iran Ngợc T Nguyên ( anh Nguyên Thanh II BÚI Minh (ỉ loảng Diìc V Ngun lỗng D Do Bao K Cao lồng N Nguyen Owing V Nguven Dinh T Chu Thiên A Nguyên Trường G Nguvén Thanh s NguvènVănC Vuont Duv s Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nnin Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam •w ’-t> ír; < s • wl •
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở nam từ liêm , Thực trạng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở nam từ liêm