0

Thực trạng bạo lực trẻ em ở học sinh trường THCS hạ đình quận thanh xuân, tp hà nội năm 2020

97 2 0
  • Thực trạng bạo lực trẻ em ở học sinh trường THCS hạ đình quận thanh xuân, tp hà nội năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

I.ỜI CAM ON Em xin trán trọng cam ợn Han Giám hiệu vá câc phóng ban trường Dại hoc Y Há NỘI đà đao tao cung cắp đầy đu cho em co sơ va tài liêu ca trinh hoc tàp nghiên cứu Em xin tràn tiợng cam ơn tháy, có cua Viện l>áo tao Y học dự phịng vã Y tẽ cịng cóng dủ truyền dat nhùng kiên thức va niêm dam mẽ vài chuyên nganh Y hoc Du phong, nhu toàn hộ thây cỏ hộ Din số học díi quan tâm vã tao điều k»én het sire đẽ em the hỗn khóa luân Em xin gui lõa cảm ơn chiu thảnh đén PGS.TS N'gu\èn Đàng \ ừng thầy đủ giúp cho em có nhừng so dằu tiên đe hình nen ý rương đề tai sát tiong toàn qua trinh lain khoa luân Em xin gưi lơi cam ơn sâu sẳc đền ThS Pham Thi Thu Trang đả em tư nhùng bvơc dầu tiên, cung cap nhùng kiến thức, chia sè kinh nghiêm, dộng viên vả góp ý cho em Em gin lời cam ơn đèn Ban Giâm hiệu, phong han IIỘI Phụ huynh va CK em học sinh trường 'I tung học sơ Ha Đinh Thanh Xuáu Ha NỘI đả trợ va IQO điều kicn cho em trinh thu thập sò liệu Cam ơn nhùng nguôi ban vù ngoai truơng đại học đâ giúp dó chia se em nhùng khỏ khản nong quà trinh hoe tập nghiên cưu Cuội cung em xin gưi lèn cam ơn đậc biệt nhât dành cho gia dinh tât ca nhùng điêu người đà lam đé em có hội tốt học tập mái trường Đại hoe Y liã Nôi Cám ơn Minh Anh người cháu lã nguồn động luc lớn nhẳt cho em thực hiên vả hoãn hành khoa luân Ha Nội ngây tháng nầm 2021 Sinh viên Klniấr Thị Minh lliều TWM*M«K> *4: LỊI CAM ĐOAN Em lã Khuất Thị Minh Hiếu, sinh viên lô 23 lớp Y6G chuyên ngành Bác Y hoc Du phịng Trường Dại hộc Y Hà Nôi em xin cam đoan Dãy lã khoa luận ban than em trực uếp thực sv hướng dăn cua P *4: f I(I> IIIMH 2.1 I Điadiẻm nghiên cim _ 2.1 Thơi gian nghiên cứu mui 2 Dũi tượng nghiên cữu 2.2 I Tiêu chuẩn lựa chọn: 2.22 Tiỗuchuắn loại trứ Thiểt kẻ nghiên cứu Cờ mẫu vâ phirưng pháp chọn mảu 2.4.1 Cờ màu — 2.4 Phưvng phap chon mầu Biên sò, chi $0 nghiên cũu _ _ 2.5 I Biền sô, chi số V è nhàn kliầu Ixx? cùa đối tượng nghiên cứu 19 2.5 Biến sồ chi số mục tiêu (thục trang bạo lực tĩé em) 19 IJ 2.5 Biên sồ chi số muc tiêu (một số yéu tổ liên quan đen bao lực trê em).20 Cờng cu thu tliâp sô lieu 22 lu Ọuỵ trình thu tháp số liêu - 23 Xir ly vá phân tích sị liêu 23 Sai số vả câch khác phưc 2.9.2 Một số biẻn phap khic phtK sai số 24 10 Vàn đe đao due nghiên cuu 25 CHƯƠNG KÉT ỌUẢ NGHIÊN cứu 26 I Dác điềm đối tircmg nghiên cứu 26 3.1 I Dac điềm vè nhãn khấu học cùa đổi luông nghiên cứu .26 3.1 Đac diem nhân thúc cùa đổi tượng nghiên cúu vẻ bao luc trê em „27 Thực trang bao lực trê em 28 3 Một sổ yếu tô liên quan đẻncac dang bao lire 31 3.3 I Mối liên quan giừađôc điểm nhản hoe với dang bao lực 31 3.3 MẲi quan giíta u lị vố tinh binh liọc tập cùa đôi tượng nghiên cửu vái cac dang bao lưc 3.3 Mối liên quan giiìa ỴCU ló súc khoe cùa đoi tuvng ngluẽn cưu VỚI hinhthircbộolực — 34 3.3 Mối hên quan giìỉa yêu tỏ số kiến thưc va quan điềm cùa trê em vửi cãc hinh thin.' bao IIK 35 3.3 Mối liên quan càc yểu lố vẻ gia đinh VỬ1 câc hinli thúc teo luc 36 3.3.6 MỘI sổ yểu tổ lĩèn quan đêu hao lire tré cnilPliãn ticli đa biènl 37 CHƯƠNG BÀN LUÂN 40 Dảc điềm chung cùa đẠi tượng nghiên cữu 40 Thực trạng l>ạo lực trỏ cm 42.1 Tinh trang bao lực chung 41 422 Bạo lực thể chất - .45 423 Bao lire 11111» thần — 45 42.4 Bao lục tinh due Một Sỏ yêu tỏ liên quan đẻn bao lực trẻ em 4.3 I YỂU tồ cá nỉtân — 4.3 Yếu lố ciia mổ! quan lie xa công xung quanh 4 Một số h.ui chề đè tài KÉTLUẬN KHUYÊN NGHI Tai liệu tham khảo PHU LUC„ 61 A BẢNGBIÉNSỒ - .61 B BỚ CẢU HỎI 72 c GIẢY DÕNG THUẬN THAM GIA NGHIÊN cửu 84 DANH MỤC BÁNG Bang 3.1 Dâc đicm nhãn khầu học đổi tượng lìghièn ciru 26 Bàng Tỳ lệ tẩn suât cũacac hĩnh tlìirc bao lực trẻ em 28 Bâng 3 Đối lượng thực hiộn bợo lực thẻ chắt vả tinh tlrân dồi VỜI trê em 30 Bâng MỎI liên quan giùa đẶc diêm nhân kliẨu hoe với dưng bạo lực 31 Báng 3.5 Mói liên quan ỵếu Tổ linh hĩnh Ixx lãp VÓI dang bao 32 lưc Bâng MÓI hỏn quan giừa cAc yéu tó sức khỏe đỏi tượng nghiên cứu VƠI hlnh thtre bạo lực 34 Bảng 3.7 Mồi liên quan giừa yểu tố vẻ gia đinh với hình thức bạo lực 36 Bảng MÕI số yếu lổ liỏn quan đến bao lực trẻ em (pliân lich da biền) 37 -w •* CN «G DANH MVC BIÊU Đơ Biêu đồ 3.1 Tý lệ trê lời đung Ikinh VI sau bao lưc 27 Biểu đổ Biều đô tý lệ hinh thúc bao lực 28 Biêu đố 3 Phản bố bạo lực Ibco giời tinh va chiu nhiêu hỡnh thc bao -w ã* CN ôG .31 DANH MVC HỈNH Hĩnh 1.1 So đị cac hình thưc bao hrc Hĩnh 1.2 So đò mối liên quan giila hình thức bao lực Hĩnh 1.3 So đô cac yẻu tỏ ãnh hương đen bạo lực trè em 13 Hình 2.1 Bản đồ Irương THCS Ha Đinh tứ google map nãm 2021 17 -w •* M «G DANH MỤCCHtr VIẾT TẤT ACE Trai nghiêm liêu cue (hời thơ ắu Bl.TC Bao lực thè chat BLTT Bạo lực linh thần BLTD Bao lực lình dục COVID 19 Bụnh viém đuong hô hầp cấp chúng moi cua vi-rút Corona ĐTNC Đổi mọng nghiên củu MICS Cuộc điều tra đính giã mục tiêu tre em vã phụ nừ STD Bênh là} truyẻn qua dương lình due THCS Trung hoe sớ THPT Trung hợc phó thơng ƯNCRC Cịng ươc cua Liên Hợp Quốc XC Quyền Tre em UNICEF Quỳ Nhi dồng Liên Hợp Quốc (United Nation Children's WIIO Fund) WorldSAFE Tò chúc Y lè Thê giứi (World Health Organization) Cảo nghiên cữu thê giới lam dung mơi trường gia đinh TWM*M«K> *4: TĨM TẢT Thực t rặng bạo lực trẻ em học tinh trường Trung học cơsò*Hf Đinh, quận Thanh Xuân, thành phổ Hà Nội nỉm 2020 Bao lire Irẽ em mót vần dè sức khoe cộng dỏng ta phó biến trẽn thé giới Việt Nam Mục đích: fflị ta thực trạng bạo lưc tre em học sinh trường Irung học ca sá (THCS) Ha Lhiih Thanh Xn Hà NỘI nâin 2020 vả phan tích mót sỗ yêu lô hèn quan Phutmg pháp: thiết ke nghiên cưu mỏ tá cát ngang nén hanh tròn 372 học sinh mrơng THCS Ha Đinh Kết qua nghiên cứu: ty lệ hoc sinh trai qua túng loai hình bao hrc riêng lè lằn lượt lã 82.0?« bao lưc thê chát (BLTCl 95.7% bao lực linh thần iBLTTl 39.0% bao lực tinh due (BLTĐ) Hộc sinh bộc lưc giói vầ ral khố khản việc lam bai tập, cố sư đung rượu bia có tý lẽ cao bĩ bao lưc Tư đánh gia súc khoe trung binh cỏ OR~2.Ỗ so với tu đánh giá tnyẽl vòi liên quan đèn BI.TC cỏ dâu hiệu trầm cám có tỷ lè BI.TC gắp lãn va BI.TT gÀp lan Ngơầi yều tó liên quan đen Bl.TC la hợc sinh cổ bị thương xuyên vung rurni bia (OR“9»8k bo mẹ có màu (OR-4,3) Két luận: bạo lục vàn phò bicn đỏi tương học sinh THCS Cốc yến tố hên quan bao gồtn hộc lục gio*, gAp khô kh*n vực lam bai lập, uồng rưqai bia tụ đánh giA sưc khoe trung binh, co dấu luẻu tram cam bó uống rượu thường xun, mói quan cua bị me cỏ màu Khuyến nghị: nhá trường gia đinh quan tâm với cac đồ* tượng cò nguy náy cố nhùng can thiẽp hổ trơ kip thời Từ khoa: bạo lực thể chầt, bụo lực linh thần, bạo lực tinh dục bạo lực trè em, xàm hại trẻ em ngược dái tre em TWM*M«K> *4: B Bộ CẤl HĨI Sị phiêu: Bộ CÂl’ HỊI KHẢO SÁT NHANH VỀSỬC KHĨE HỌC ĐƯỜNG CÙA HỌC SINH TRƯỞNG THCS HẠ ĐÌNH, QUẶN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 202U (>uư bang cáu hói náy chung rói muốn khao sát nhanh xẻ súc khoe học đưịng cua cac em h«x sinh Bâng cắn hoi hỗn tốn khơng Xâc dinh danh tinh, co nghìn iã không co ni (thăm chi tháy cô giáo phụ huynh> cô the biết dirợc câu lời cua bạn Vi vây ban cờ the tia lởi each cởi mõ vá thát LIT V, BẠN TUYỆT ĐÔI KHÔNG VIẾT TÊN N1ÌNH LẺN Bộ CÂU HƠI! I)ợc one câu hoi that kì (13 len cách trung thực Iihát mà ban có (he Lua chọn càu nã lời phù họp voi ý kiên cùa ban Bạn không bàt buộc phai na lịi tắt có câu hói Nêu han không muốn tra lời số câu hoi thi bạn khơng nhát thiểt phái trồ lẽn Một sị câu hợi cãc tinh bạn cam thày không an loan hoAc bi đe dọa Nếu nhùng càu hoi lãm ban cảm thấy buồn, hole muốn nói chuyên vói bộn sê thấy thịng tin cuối bang khao sat náy Xin vui lòng danh dan (x) vào ò trổng thê ý kiên cua minh VC vice dong ỷ hay không dồng ý tham gia nghiên cửu cùa chúng tịi □ Đồng ý □ Khơng đồng ý Nếu dòng ý tham gia nghiên cùu ban hiy na loi số càu hoi dua theo bang câu hoi chung tơi đà soạn trước phía dãy Nêu ban không đông ý tham gia nghiên cửu xin XUI lịng dưng lai o dãy Chúng tơi xin chân thành cam oil* «s> ■> PH to A: THÕNG TIN CHING Ran Mv kboaah iron V30 itíip fin nhíu ma minh cho la đung Sir Nội dung câu hoi Cẳu tri lới Al Giói tinh cùa ban gp Nữ Bmrv nhay Nam A2 Ban wnh năm nao° A3 Ban thuỏc dãn tỏc nao’’ Kinh Dãn tóc khac (ghi rơ) A4 Ban rheo tịn giao nao ’ Khơng theo tịn giao nao PMto Thiẻn chua giáo Khac (ghi rô) PHÃNB: THÕNG TIN VẾTĨ NH HĨNH HỌC TẠP Ban My khoanh tròn váo (fdjp in nhốt ma minh cho la dung BI Xép lon tw lực cua Gioi bạn học kv trược Kha Iasi” Trung binh YỉtiMm B2 xẻp loai hanh kiẻm ky Tởt hoc trvưc cua ban la ụ* Kha Trung binh Kem Bj Muc đõ gip kho khân Khơng kho khln chút nao uongcac h03t địngõ Cộ kho khi* mộc chụt 11 irony % bong càc mõi Co lãl kho khán quan VOI ban beộ B4 Muc gảp kho khAn Khống kho kMn chut nao việc hoan thánh Cỡ khỏ khản mõ< chút bãi lâp? > Cử lát khử khăn PHÃNC: THÕNG TIN VÈ Si c KHÓE Ban My khoanh tròn \ 30 »i(Jr *4: Cl Cản ning hl im tai cúa kg ban C2 Chiéticao hiên tai cua cm ban C3 Ngoai JOO hoc ban co Cị choi mịn thè thao nao Khơng khơng'* C4 Ban co hut thũc la Khơng bao giơ không' Cờ nhtmg hiérn hui Cỏ thinh thoảng moi hút Co thượng xuyén hút C5 Ban co ng rưou bia Khộngbaogio khơng'* Cớ hiểm uổng Co thinh thoang uông Cố thương xuyên uóng C6 Ban co mác bênh gi Cóíghi rộ) 12 tháng qua Không không'* C7 Ban tu đánh gia tinh Tuvêvỡi nang $uc khoe cùa ban RÁ tót thè nao’ J TÔI Trưng binh Yêu PHAN D: THONG TIN LIEN ỌIAN DEN GIA DINH Fkjn My khtNMih tròn Vao đàp An Auy nhát ma minh cho h A*ng DI Ban sòng cung anh chi em einưai nhà'* chi gii em gai anh trai D2 Chon càu đung vé Co xcđap khơng co xc phưongtiẽn lai nha may -w •* CN «G ban Cớ xe máy khơng cờ ó •õ í Cờ mỏi hoảc nhiêu õ tơ flip rtocu ỉâ nhìaiỊỉ cân hai Mil tfmtfj (fen bo mf Cfkr bụ>t néu hen rụi hạn chi có ba l/n dll tra fin cóc câư hoi »ỹ bó, né II ỉ\m cht ca me thi chi tra hn câu hót vè mt; D3 Bị ban co hut thuỏc Id Không bao gio thuốc lào không'' Cỡ nhung hièm hut ỉ Cừ thinh thoang moi hut Co thương xuyên hút D4 Đõ ban cõ uỏng ruợu bia Không bao giô không-’ Co nhimg hi4m uống Cờ thinh thống mơi ng Cứ thương xuyên uống D5 Hiện ui bổ ban có mảc Cố (ghi rỗ) cản bính nao khiSng"* Không Khỏngbiét Do ĩnnh đờ học vẩn cao Chưa hoc bao gio nhát cua bỏ ban la gjợ Truong tiêu hoc Truong cắp Trng câp $ Cao đảng Đai hoc hôc cao hon $ Khỏngbièt D7 Đò ban lam loai Lao dõng chân tay (Cơng nhàn cịng ũèc g>? nha may Bảo vẻ Lao cịng, Bn ban nhó le Nội tro I Lao đóng Khac (ghi rị) Khỏngbĩét DX Me ban co but thuỏc Không bao gio không^ Cô hiên hỳt -w ã* CN ôG C thinh thoang mui hữt Co, thượng xuyên hut r» \1e ban co nông niọti Không bao gio bia không9 Co, nhung hiền uổng Co thinh thoáng mỡi ng Cơ thương xun uồng DIO Hicn tai me ban co mâc Co(ghirỏ) bàih nao không'* Không Không biẽt Dll Tnnh đõ hoe vin cao Chua học bao gio nhát cua me ban la gp Truong tiêu hoe Truong cáp Truong càp Cao đâng Dai hoe hôc cao bơn s Khộngbiít DI2 Me ban lam loai Lao đóng chân tay (Cơng nhàn cơng việc gp nha may, Bão vẻ, Lao cóng, Bn ban nho le Nội tro ) Lao đông tri oe íNhãn viên vàn phong Ciao viên Bac sĩ KỊsu ) Khac (ghi rộ) Tỏã khộngbiết DI3 rinh trang hịn nhân *4: Ai thuờng lâm nhửng Bờ dưu VỢI ban*> Me /í o thi khoanh nh/ỉn Nguon thân Un đáu tiên quan hè Nêu Cô ghi rơ tinh due njm E27 ti’ Chưa tưng trai qua Ai la nguới hay thưt Bờ hiên cac hanh vi ep quan Me -w •* CN «G thồtig any en ln hè tinh due hole quan Nguưithỉn hè tinh due vợi ban9 Nguon lo /ĩ O thi Unxnih nh/ỉn Ban be dty? tint ó Khac (ghi rd) PHẢN F: NHẬN THƯCCỮA BẠN VL NHỮNG HANH VI Theo bgn nhũng hành đồng »au có phái bạo lực khơng? Đanh lúII (X) vảo ó bạn cho lã Không CỔ Fl Quat mảng h Si nhuc B Atn chữ 11 đo cam tMv củlỉi F4 Lam nhuc đõ truơc mòc nguời khac F5 Xô đây, lảm đỏ bi ngâ hợhcncmđỏUi vao nẹuoi F6 Nhít Ai đoo mỏt nen chârhep F7 l>oa đanh hodc giét F8 Trôi F9 Danh đit FIO Da đản) hoAc đanh bơng ễc vái đung FII Dung vú dao keo đe dca hotc lún cõng FI2 Bop lam bi bong Flỉ Co nhùng loi lélhõ luc tinh due đõ< ' OI đo 7WM*M«K> *4: FI4 Bit nhìn phân kin FIS Bit xem canh vê linh due blng video, liên bao anh FI6 So phàn kin cua đo Fl? Bit đỏ Kí phàn kin FIS Bit quan I1C tinh due không Quan dừm FI9 hình phột dõi tói trẻ em Ngưoi lỡn quvẽn Khống đỏng ý phai tre em bàng each PWn sAn danh don Dóngỹ ũtđồngỷ F20 Ngi lon duục quyền Khơng đóng ỷ quatmỉng tre em vi hư Phin vân J Đõngỹ RAlđỏOgy Hiếu biét vỉ luật vả hình th ITT trự giúp b$o lực tre em F2I Ban cobiêt luát nao liên CỜ(LiétkérỒ) quan đèn bao luc phu nừ va trc em không'* Nèu F22 co nêu rị Khơng Ban co biêt bi bao Cõ lưc thi tim đèn đâu đẽ Không nhAn trợ khơng'* F2Ỉ Cic đia diém, tỏchuc hị trợ gập bao lực? F24 Đương dãy nong hỏ trư tre em cobaolưclà F2S Ban co $Ãn sang bào cao Tơi tịt sàn sang -w •* CN «G SM pharn gipbât kỹ Tỏi sin sung mội hểnh thực bao lực J Tỏa không ihực sin sang nao- Tỏi khỏng sẳn sang PHẢ5G: sire KHÕE TISH THAN Chọn mót càu từ mol nhóm pin hợp Ithtif irn Ỉ\UI irtuiỊỊ mội tuân qua Hliy ưa ỉớt đùng nhừtỊỊỉ gi ban trai qua \ữf cữt' mtec thương tun them khơng tàu nào: ft him J - bứt ỊJìt tư 1-2 • Thuih thoang; J-fttỊnn • ĩhương xụyitt ĩ- ? ngày GI rói b| bn phiên vi nhùng đièư khõíig dang co G2 Tịi khơng muỏn ăn tịi khỏng thảy ngcn mièng An G3 Tòi cam thày minh khòng thê hèt bvỏn lảu kẻ tí\ gia đinh \ ban be giup đở G4 Tòi cám thảy tỏi binh thường IIhư nhũng nguôi khác G5 Tôi khỏng thè tap trung vioviêc minh dang lan G6 Tòi cam thày buốn chan G7 Tôi cam thày minh lam gi phai g|ng»ưc G« Tói cam thây co hi vọng v*o tựợag lai G9 ròi nghi' ring An till that that bai GIƠ rói cam thày SQ hài Gll rỏi ngu không yên giác GI2 Tôi thây hanh phuc GI3 Từi II noi hon binh thng -w ã* CN ôG Hiếm Dõi ĩhinh Thường khi (boang xuyến GI4 ròi «m thày cử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bạo lực trẻ em ở học sinh trường THCS hạ đình quận thanh xuân, tp hà nội năm 2020 , Thực trạng bạo lực trẻ em ở học sinh trường THCS hạ đình quận thanh xuân, tp hà nội năm 2020