0

Thực trạng sâu răng và kiến thức thái độ thực hành về chăm sóc sức khỏe răng miệng ở học sinh trường THCS lập lê thủy nguyên hải phòng

60 3 0
  • Thực trạng sâu răng và kiến thức thái độ thực hành về chăm sóc sức khỏe răng miệng ở học sinh trường THCS lập lê thủy nguyên hải phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ Y TẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI _ KHŨC THỊ HÒNG HẠNH THỤC TRẠNG SÂU RẰNG VÀ KIÉN THÚC, TllÁI Độ, THỤC HÀNH VÉ CHĂM SÓC sút KHOE RĂNG MIỆNG Ở IIỌC SINH TRƯỞNG TRUNG HỌC Cơ SỜ LẠP LẺ THÚY NGUYÊN HÁI PHÒNG Ngành đào tạo: Bác sf Y học dự phóng Mà ngành : DT2O3O2 KHĨA Ll ẠN TÓT NGHIỆP BÁC si Y KHOA KHÓA 2015- 2021 NGƯỜI HƯỞNG DÂN KHOA HỘC: PGS TS Kim Bao Giang Hà Nội -2021 «s> ■> LỜI CÂM ƠN En) xin chân thành cám on thầy cô Viện Mo I*> Y học dự phong Y tv cõng cộng Phong Dào tao Nghiẽa cửu khoa học vả H\jp tác quốc tế đà cho cm nhùng giang hay, nhùng bái học chuyên ngành ý nghía h;jp đản Em xin tràn trọng gin lòi cam un thầy cõ giáo môn Giao dục súc khoe vi nhùng kiến thức quý bâu suồl gian học táp vừa qua củng nhu giủp đù t^o đicu kiện thuận lợi quã trmh lam khoa luẠn tốt nghicp cua em Dặc biệt em xin bãv tò lòng bicl un sâu sắc toi PGS TS Kim Bao Giang đà lận tinh huong dán giúp dờ «n thí,r gian thực khoalujn tot nghiịp Em xin gưi lởi câm »m sáu sic tởi Ths BS Hoang Bão Duy mòn Nha chu Giang viên bợ viện Dao tạo Ràng Hâm Một vá cán nhãn vién cua viện nhiội lính giúp đỡ vá tạo diều kiện cho việc thu thập sỗ liộu đề tài cua em Cuổì em xin gùi tầm lóng bict un tha thiết vả sâu $ic nhắt tới gia đính thán yta củng nhùng người b\tn lứp đà luốn luỏn sát canh, ung hộ vã khuyẻn khích em suốt trinh học tip ỉĩà Xụi ngày 02 lining Oĩ mĩm 2021 Sinh vỉẽn Khúc Thị Hồng Hạnh TWM*M«K> *4: CỘNG HĨA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA việt nam Dộc lập Tự Hạnh Phúc LỜI CAM ĐOAN Kinh gưi: Bui Giim hiệu truửng Dại hục Y Hà Nội - Phúng Dao tộô Dại hục tnrờng Dụi hục Y Hả NỘI Viện DÀ) ụo Y ht>c dự phông si Y lẻ công cộng tnrùng Dai hục Y Há Nụi HỘI đóng chấm khóa luận tot ogbicp Em lã Khúc Thi Hẩng Hanh sinh viên tô 23 lớp Y6G Trường Dụi học Y Hã Nội Em Kin cam đoan dãy la cõng trinh nghiên cửu khoa học đo tự ban thân em thục h'.cn Cãc sổ liệu ban khoa luận la hoan toàn trung tbực vá chưa dược cõng bo tai còng trinh nghiên cửu khoa học khác HàNỘỈ, ngày tì2 lining 05 mint 2021 Sinh vi«D Khúc Thị Hồng Hạnh TWM*M«K> *4: MỤC LẶ C ĐẶTVẢNĐẾ CHƯƠNG l.TÔNG QUAN _ 1.1 Bệnh Síìu - - - 1.1.1 íhnh nghía - 1.1.2 Bợnh cân lk*nh sinh bệnh sáu rông 1.1.3 Chân đoán _ 1.2 cảe bi én pháp phòng ngừa bênh sầu rùng _ 1.3 Tóng quan vẽ kicn thức, thái độ thục hanh châm sóc súc khờc ráng miệng 1.3 Kiền thúc 1.3.2 Thải đù -.9 1.3.3 Thực hảnh 1.4 Một sô nghiên cữu liên quan thê giời va tụi Việt nam 10 1.4 Tinb trang bệnh sâu ring 10 1.4 Kién thức, thái độ thực hành vể CSSKRXÍ vá mỏi liên quan giíra kiên thức thái độ thực hánh vẻ CSSKRM với tinh tíựng sâu 11 CHƯƠNG DÕI TƯỢNG VÃ PHƯƠNG PHÁP NGHIẾN cúv 13 íỉó« tượng nghiên cú« 13 2 Thữi gian nghiên củu 13 2.3 Thict ke nghiẻn cửu - _ 13 ? Có mầu 13 2.5 Các biến sỗ nghiên cứu 14 2.5.1 Danh sách biả» số nghiên cứu - 14 2.5.2 Tiêu chuẩn chân đoán sàn ràng 16 2.6 Ihuthặpsồ liệu 17 2.6 Cõng c ụ thu thãp số liệu • • • •••••«•••• ■ • MMIII •••« 2.6.2 Quy trinh thu thỏp s liu ieeumi ãããããããôãã ãããããããã 17 • umu - 18 „ 18 2.7 Sai sổ vàcâch khác phuc 2.7.1 Sai số _ . _ 18 2.7.2 Cách khác phục 2.8 Xửlỷ phân tich sồ ỉiẻu 19 TWM*M«K> 19 *4: 2.9 Đau đúc nghiên cửu 19 CHƯƠNG KẾT QVÃ NGHIÊN cút 21 3.1 Thông tmchungcũa đối tượng nghiên cứu .21 3.2 Thực tiiĐg bệnh sàu ráng o học sinh - - 23 3.3 Kiên thức, thai dộT thực hành VC chàm sóc súc khoe ráng miéngcua học sinh 25 3.3 Kiền thúc châm sóc ráng miệng cua học sinh 25 3.3.2 Thái độcua hục sinh vẽ chảm sóc sức khoe rang nnộng 28 3.3.3 Thực hãnh cua hc sinh v chỳm súc sỳc khoe rõng mựng ããã(ããããããôããããããããããããããã* 29 3.3 Mõi liẻo quan gi ùa KaP châm sóc sức khoe rang miẽng vả tinh trạng sáu CHƯƠNG BÀN LUẬN _ 33 4.1 Thục trang sâu ráng cùa học sinh trường THCS Lập Le - Thuy Nguyên* Hai 4.1.1 Ty lẻ sâu ráng chung — 4.1.2 Phin bổ sâu ráng mjt —— 4.1.3 Phân bổ sâu ráng theo giới - 4.1 Phan bỗ sâu ring theo tuói 33 — 35 35 — 36 4.2 Kiẻn thức, thái dợ Ihuc hãnh VC châm sóc sức khóc râng miệng va mối lien quan vói tinh trụng sâu ràng cuà học íinh 36 42.1 Kiền thức cua hoe sinh vè châm sỏc sức khoe ráng iniêng va mói hèn quan vói tinh trạng sâu ràng — 36 4.2.2 Thát dõ cùa hoe sinh chàm sóc sức khoe miêng vá mồi liên quan với tinh trang sâu rỉng _ - _ 38 4.2 Thực hành cua học sinh chãnt sóc sức khoe ráng miệng mối liên quan vói tinh trng sõu rng *ãããôãããããôã ãôããããã*ôãã ãããããããããããããããããằ**ôããããô*ãô ã ãã ãããã • »■ • t •••• • •••••• • •••••« 38 KẾT LUẬN _ _ 41 KHUYỂN NGHỊ _ —.43 TAI LIU THAM KHAO TWM*M«K> *4: DANH MỤCCHƠVIẾTTẢT CSSKRM Chăm sóc sức khoe ràng miỹng ICDAS International Caries Detection and Assessment System Hý thống phi! vá đánh giá sáu ting quốc tế JCCMS International Caries Classification and Management System Hệ thong phàn loại vá qu.in lý MU quốc tc KAP Knowledge Kicn thức Attitude Practice Thải độ - Thục hành THC-S Trung hục co sở WHO World Health Organization Tô chức Y tố thờ gii -w ã* CN ôG DA\H MCHlNH VẾ Hũứi 1 Sư đồ WHITE DANH MỤC BANG Bang I Các biến sỗ nghiên cứu phưưng pháp thu thãp 14 Bang 3.1 DẶC diôn dõi tưựng nghiên cứu „ 21 B ảng Tỳ le sâu ràng cùa hợc sinh theo gi ới 24 Bangs Tỷ l^sàurảngưhợc sinh theo nhõm tuỏi 24 Bang Tỹ lệ học sinh cỏ kicn thúc VC chai ring cách 25 Bang Tý lệ h*,x? sinh cô kiổa thúc vỉ hoat dữcig anh huiĩTig đèn súc khoe ráng miệng - — — - - 26 Bang Thái độ cua học sinh CSSKRM 28 Bang Thực hành CSSKRM cua học sinh - 29 Bang Kiền thức, thẳi độ thục hãnh CSSKRM theo giói 30 Bang Mồi liên quan giửa kicn tbũc CSSKRM v.i sâu lâng ó học sinh 30 Bang 10 Mổi liên quan gi ứa ihái dộ CSSKRM sâu Tâng hoc sinh ÌMIIMIMÌII 31 Bang 11 Mối lién quan thực hanh CSSKRM sáu ring « hợc sinh 31 Bang 12 MĨi liên quan gíửa KAPCSSKRM vi siu rảngơ hục sinh 32 DANH MỤC BIẼl DÒ Điểu dồ 3.1 Tỹ lệ sâu rủng cua nbõm nghiên cứu — Biéudõ3 Phân bố tý 1£ sảu ràng theo mội riìng Biêu đồ 3 Diêm trung binh kĩẽn thiic CSSKR.M theo tuổi vã giói Biếu dồ Tỹlệhọc sinh cókiền thưc tổt CSSKR M TWM*M«K> *4: 23 23 27 28 Tóm tắt khóa luận hr tài; 'Ihực trạng sâu ràng ktẻn thức, thái độ thực hành VC châm sóc sức khóc ring miệng ứ học sinh trường trung học sơ Lập Lè-1 huy Nguyên- llải Phịng Tóm tít Sáu ring nhùng bênh phơ biển tai cộng địng gây anh hương xiu tới sức khỏe nguôi Nhiều nghiên cứu gần đày bão cáo ty lộ mic sáu ràng cao lứa tuõi 12 15 nhicn chưa co nghicn củu não chi ta môi hen quan giửa kicn thúc, thái độ thực hành (KAP) châm sóc sức khoe ráng miệng (CSSKRXD với tính trang sâu ràng cua học sinh Mục tiêu: Mó ta ihực trạng sảu ring cua học sinh trường TIICS l.ập l.ẻ • llai Phịng nám 2019 vã phân tích mối hen qu.in giừa KAP VC CSSKRM VỚI lính trang sàu rủng cua hực sinh PhưưnỊỊ pháp- Nghiên cửu mỏ ta cắt ngang thực hiộn 485 học tir 12-15 tuổi Kết quà: Tý lộ he Sinh có Lien thúc, thái độ thực hanh lot vỉ CSSKR.M lằn lưựĩ la 43.4% 70.7% 28.7% Họe sưih nừ có KAP CSSKR M tót học sinh natn (p«Ị05) Học sinh cỏ thực hanh CSSKRM chưa tót có nguy bị sâu ráng cao hoe sinh có thực hãnh tót lã 11 lán [OR (95°/oCl) ■ 3.11 (1 46 6.73)] Ac/ Ỉuậỉt: Ty lẽ học sinh mic sâu ráng la cao ty le học sinh cờ kicn thức thực hành VC CSSKRM lốt thấp Thực hảnhCSSKRM cỏ mòi liêu quan chật chẽ với tinh trụng sâu Tù khóa: fãu rứng htM fifth TfỉCS kiến thức, thúi độ thựị bành TWM*M«K> «“ *4: DẠT VÁN Dfc Sãu ring lù bệnh phô biền tdi cộng đóng, nhiêu ánh hương tới sức khoe người Bệnh sâu rảng có đục diêm tiêu dần chat xó vã hừu men ngà ráng tạo thảnh lố sâu Nối đtéu tri khơng kíp thơi sê gãy viên tuy, viêm quanh cuống ràng vã cỏ thẽ mằt ráng Từ nhũng nànt 70 thê ki XX Tớ chức Y tề the giới (WHO) đà xếp bénh sổ him 10 bênh phơ bion lã tai hoa cua lồi bênh lim mach bệnh ung thư va bênh sâu rủng Bênh sáu ràng lể vấn de sue khộe nghiờn tryng vỉ lỵ b lân chiếm tỳ lê lát thầp (30.1%) iwateM«K> *4: 42 VỈ mải liên quan glíra kiến thức, thúi độ, thực hanh vồ châm sóc sức khoe rang miệng tuih trụng sỉu ráng cua học sinh - Ty lệ học sinh nữ cò kiên thức, thãi độ, thực hành CSSKRXI tảt cao him học sinh nam cu thê o Tỳ lẽ kies thửc tốt cao I S3 lãn (p ■> PHỤ LỤC 1: PHIÉl PHONG VÁN HỌCSINH Mà ID Phàn A Thõng tin chung ỉ Họ vã tên bọc sinh: Lúp: Ỉ.OỈỞi Trưừng THCS L ủp Lẻ • Huyên Thúy Nguyên DNữ DNaxn Thanh phố Hai Phong Ngày tháng nãm sinh: / / Phàn B Thủi quen vệ sinh ring miệng ( Em vui IrutịỊdũuh X lùn đáp (ill minh chọn) Trung binh ngây em chai ràng lin? a □ không chái b □ c □ lần d □> lần Em có sư dụng kem chai râng không? a b □ Không □ Cõ PhẳnC Kiền thức châm sóc sứv khoe miệng ĩheo em vi khuân hay thút' ân cỏ thê giy sau rủng; l a □ Cđ gây sàu c □ chi thức ản b □ Chi vi khuân d □ Ca khóng gãy sâu rảng 2-Râng mọc lệch, rãng sin vờ ràng nứt dè bi sâu ring hon ráng bỉnh thường a b □ Sai □ búng Đối với rủng sữa nên -w •* CN «G a □Khơng nhơ de tự ring b □ Đèn sơ nha khiiu dè nhó b.D Tự nhố tụi nhá d.o Chi nhố thíy nhú ring mến Theo em: nhừng việc lam đười đày ánh hương tới ráng nhu thê não1’ riỉáiih dầu X rào ỏ tưưng úng/ Việc lam STT Tot Cân xé đê mơ gói bao bi ĩ CẶy nãp, nút chai ĩ Súc niiéng bang nước lw MU àn Dùng tay tăm lây thức ãn Àn triu, cau Ẩn nhiêu dỗ ngụt, đõ chua, nuúc Không Không ánh tổt uiiog có ga Em hây chọn đầp ân cho nhùng ý kiải sau chill làng đung cách I hành dầu X váo nnmg ibigj ST 1) Y kirn T Chai tất cá mát cũa ring Không nên chai lưỡi Chai theo chiều đực cua rúng Chai theo chiêu ngang CUÍI Cho câng nhiều kem danh nlng cang s^ch Chai ràng trước bứa An tót chai sau bừa An r chi nẽn chai râng lún đê tránh mòn men ràng Mỳt ngày nên chai 2-3 lần Ch3i râng nhiêu ngày cảng tõt ■ ằã* v;ô -4: s Phin D Thỏi độ châm SÍK súc khoe ràng miộng HAychobict quan điếm cựa «n vẬ ỷ kiên sau Y kién STT Rẳt Dồng Phẩn Khóng Rất đồng ỷ vin đóng ý khóng ỷ l Em nghi* cỏn nho nên khóngmìic bệnh ràng miệng 4» Em biễt chat Fluor cõ vai IIÕ quíin trọng đối VỚI rủng khoe manh Chàm sóc súc khoe ràng miệng rát quan trọng tuồi cua em Ban thân em phai có trách nhiẻm tự vỹ sinh ràng mtỹng cho minh Di khảm nha sí (bác if ring) thướng xuyên la cần thiết TWM*M«K> *4: dồng ỹ PHỤ Lực 2: PHIẾl PHONG VÁN PHỤ HUYNH Mả ll> ỌĩẠ Phu huynh vui lịng hồn thành phiềtỉ nảy rù gữi lưi cho giáo viên chu nhiêm Họ vá tên học sinh: Giới Lớp: Trường THCS L ập Lẽ - Huyện Thúy Nguyên ONam ONŨ Thành phố Hãi Phóng Ngày tháng n.ìm sinh cua học sinh / f 5- Trinh dộh «“ *4: PHỤ I.ỤC3: PHIÊU KHẢM RÀNG MIẸng Mà ID ~ Họ tên học sinh: Lớp: Truông THCS Lập Lẻ - Huyện Tbuy Nguyên Giói: 1.0 Nam Tbanii pii«» Hai Phóng 2.0 Nữ Nám sinh: Mật ma Răng sâu Mặt nhai Mặt trotỉg Mật gần Mặt xa l'd.RJ6 Lun ỷ Tiêu diuán đinh giả tân rỗng iheo ỈCCMS Bác sf khám -w •* CN «G CỌNG HOA XẢ HỌl CHÙ NGIll.A VIẸT nam Dộc lỊp Tụ đo Hạnh phúc ••w ĐƠN XIN SỬ DỤNG SÓ LIỆl Kỉnh gui: Ths-Bs Hoang Bao Duy givflig viên môn Nba Chu, Viện Dào tạo R.rng Hám Mựt - Tnróng Dại họe Y Hà Nội Em tên la Khuc Thị Húng Hanh sinh viên lóp YỔG Trường Đai học Y Hà NộiOíSV 1555020025) Kinh Ihua thầy, trinh tricn khai đẽ tài nghiên cưj Tỳ ìệ mắc khiếm khuyCt phớt ữiền men (DDE), yều rổ ỉién ạuan tai íố tinh thành Fiựt Nam vã hiệu qua chân dt/ừn cùa phicnngphàp học máy " Thầy làm chu nhiệm dề tai em có tham gia vảo nhóm nghiên ciru với nhiỹm vụ xây dụng phần còng cu nghỉén cúu tiục tivp Uiani gì3 thu thụp sổ hẻu ú Hax Phong Nay cm viét don xin phcp Thầy cho em sư dựng phàn sô lĩộu thu thập trường Trung học co sở Lập Le - Hai Phỏng thuõc số liệu cua đe tải đè lam klioa luận tut nghiẽp Tẽn khóa luận Thực trạng lảu ring kiva thức, thái độ thực hanh VC chùm lóc SỀC khoe rủng miệng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng sâu răng và kiến thức thái độ thực hành về chăm sóc sức khỏe răng miệng ở học sinh trường THCS lập lê thủy nguyên hải phòng , Thực trạng sâu răng và kiến thức thái độ thực hành về chăm sóc sức khỏe răng miệng ở học sinh trường THCS lập lê thủy nguyên hải phòng