0

Thái độ về học trực tuyến do dịch covid 19 của sinh viên trường đại học y hà nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan

82 0 0
  • Thái độ về học trực tuyến do dịch covid 19 của sinh viên trường đại học y hà nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

— BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỢC Y HÀNỘI ĐÀO THỊ HÒA THÁI ĐỌ VÈ HỌC TRỤC TUYỂN DO DỊCH COMD-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NẲM 2020 VÀ MỘT SỎ YẾU TÔ LIẾN QUAN Ngành dao lạo; Bác si’ Y học Dụ phóng Mà ngành: D720302 KHĨA LUẬN TĨT NGHIỆP BÁC sĩ Y KHOA KHĨA 2015-2021 Ngi hường dàn khoa học TS Phạni Bích Diêp IIÃ NỘI 2021 «s> ■> LỜI CAM ƠN LỜI em xin gưi loi cáni ưn chun thành nhai đến trường Đại học Y Ha Nội Viện đao (ao Y học Dụ phóng vả Y tế Cõng cộng đà cho cm cỏ mịi trưởng học táp bơ ich nàng dộng vã sáng tạo suồt chặng dường nám học vừa qua Em xin chán thành cám cm tầt ca cãc thầy cô đả tận tinh chi dạy vã trang bị cho em nhùng kiến thức cân thiết SUÔI thời gian ngồi ghe giang dường Đặc biệt, em xin bảy to lõng biết un sâu síc tái TS-Phạm Bích Diộp người thầy đà gianh thời gian quý bau tận lình hướng dan em suốt qua trinh thực khóa ln then Cơ cịn giúp cm linh hội nhiều kiến thức chuyên môn vả rèn luyện tác phong nghiên cứu đe tái Qua em xin chân thành cam ơn thầy cỏ Trong môn Giáo dục sức khiv va Hội đông chắm khỏa luận cho em nhiều ý Idền quý báu dê khoa luân hoãn thiộn hon Em xin chân thánh câm on cat bạn sinh viên trường Dai học Y Hà Nội tham giíi nghiên cứu, giúp em hoan thánh ninh thu thập số liệu phục vụ cho khóa luận Sau củng, em xin dưục bày to lòng bíct »m sâu sấc tới nhũng người thân, bụn bè dà ln bên động viên giúp dớ em hốn thánh khóa luận tồĩ nghi ộp Em xin trăn trọng cam ơn! Há Nội ngà) 02 tháng 03 nảm 20ỈỈ sinh V Dào I hị Hòa LỜ1 CAM DOAN TỊI Lá Dào Thi Hịa sinh viên lơp Y6O chun ngânh Bác SÍY hục Dự phơng, khoa học 2015 *2021, Truông Dại học Y Hã Nội xin cam đoan: Dây lã khóa luận ban thân tối trực tiếp Thực hướng dàn cua TS Phạm Bích Diộp Cóng trinh khống trung lộp vói bất kỷ nghiên cửu khảc đà đưực cơng bó Việt Nam Cãc số liệu va thong un uong nghiên cưu la hoan toan chinh xác trung thực vá khách quan, đà dược xác nhận vã chap nhận cua sỡ nơi nghicn cứu cho pheplấy số liệu Tơi xin hồn tồn chụr trách nhiệm VC nhùng cam kết Há Nụi, ngà) 02 tháng 05 nủm 202i Ntĩiràl viết cam (loan Đào Th I Hóa ■> *4: DANH Mực CÁC CHỦ MÉT TÁT WHO TÓ chúc Y tc thề giới TAM Mô hinh chầp nhận cõng nghệ PLF Thái đị nhận Thức hữu ích TRA Thuyết hành động hợp lý PEL' Thãi độ nhận thức de s dng -w ã* CN ôG ■> DẠT VÁN DÈ Vảo tháng 12 nãm 2019 tnrờiE’ hụp mắc covn>19 dầu tiên xuẳt hiên vá nhanh chõng lan rộng ti ên toan the giới Sụ gia táng nhanh chóng sổ lượng bệnh nhãn trẽn tồn thể giới đà báo động tinh trạng khàn cằp sũc kh(»e tồn cẩu vỏ sau vào ngây 11 tháng nàm 2020 Tố chức Y tể Thẻ giới WHO dà tuyên bồ bung nò COVID-19 dai dịch toan cảu Đê ngân chán dịch bệnh quốc gia trén toàn giới đà áp dung biên pháp ngăn chán nghiêm ngát bao gốm lõ ỏm dịch, Idem tra vá each lỵ xả hội ỡ sổ nước Án Độ Vương quốc Anh ‘ Đồi vói Việt Nam đẽ đối phó với đại dịch COVID-19 dà thục hiộn biện pháp cách ly giàn each xà hội bàộn pháp khàn câp đẽ ngân chận lây lan cua virus vã rinh hinh dịch bệnh đà gây ánh hương nghiêm trọng đen rat nhiều ngành nghe khơng thê khơng kê đển gián đoụn chưa lửng có dối với hè thống giáo dực 1» Việt Nam Bò giao dục Việt Nam dả thực hiên dõng cưa trướng hục ưong thòi gian dó hợc sinh, sinh viên đưc *: yêu cảu phai
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái độ về học trực tuyến do dịch covid 19 của sinh viên trường đại học y hà nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan , Thái độ về học trực tuyến do dịch covid 19 của sinh viên trường đại học y hà nội năm 2020 và một số yếu tố liên quan