0

Trắc nghiệm đại cương về ký sinh trùng y học

9 15 0
  • Trắc nghiệm đại cương về ký sinh trùng y học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 11:31

Trắc nghiệm đại cương ký sinh trùng y học Người mang KST khơng có biểu bệnh lý gọi là: A.Vật chủ bị bệnh mạn tính B Vật chủ có miễn dịch bảo vệ C Vật chủ tình cờ D Vật chủ phụ E Vật chủ mang KST lạnh Ăn rau sống khơng sạch, người nhiễm loại KST sau trừ: A.Giun đũa B.Lỵ amip C.Trùng roi đường sinh dục D.Trùng lơng E.Giun tóc Bạch cầu toan thường không tăng người nhiễm loại KST: A Giardia intestinalis B Ascaris lumbricoides C Ancylostoma duodenale D Toxocara canis E Plasmodium falciparum Loại KST tự tăng sinh thể người: A Giun tóc B Giun móc C Giun kim D Giun E Sán gan Trong chu kỳ sán dây lợn, người là: A Vật chủ B Vật chủ tình cờ C Vật chủ phụ D Câu A C E Câu A B Sinh vật sau KST: A Muỗi B Ruồi nhà C Ve D Con ghẻ E Bọ chét Bệnh KST phổ biến Việt Nam: A Giun kim B Sốt rét C Giun móc D Giun đũa E Amip Tác hại hay gặp KST gây ra: A Thiếu máu B Đau bụng C Mất sinh chất D Biến chứng nội khoa E Tất câu Anh hưởng qua lại KST vật chủ trình ký sinh dẫn đến kết sau trừ: A KST bị tiêu diệt B Vật chủ chết C Bệnh KST có tính chất hội D Cùng tồn với vật chủ E Câu A B 10 Bệnh KST có đặc diểm sau ngoại trừ: A Bệnh KST phổ biến theo vùng B Có thời hạn C Bệnh khởi phát rầm rộ D Lâu dài E Vận chuyển mầm bệnh 11 Người mang KST khơng có biểu bệnh lý gọi là: A Ký chủ vĩnh viễn B Ký chủ C Ký chủ trung gian D Ký chủ chờ thời E Người lành mang mầm bệnh 12 Ký sinh trùng là: A Một sinh vật sống B Trong qúa trình sống nhờ vào sinh vật khác sống C Quá trình sống sử dụng chất dinh dưỡng sinh vật khác để phát triển trì sống D Câu A B E Câu A, B, C 13 Vật chủ là: A Vật chủ chứa KST dạng trưởng thành B Vật chủ chúa KST thực sinh sản hình thức hữu tính C Vật chủ chúa KST thực sinh sản hình thức vơ tính D Câu A B E Câu A C 14 Người vật chủ loại KST sau ngoại trừ A Giun đũa B Giun móc C KST sốt rét D Giun kim E Giun 15 Những KST sau gọi KST đơn ký ngoại trừ: A Giun đũa B Sán gan C Giun móc D Giun tóc E Giun kim 16 Về mặt kích thước KST sinh vật có: A Kích thước to nhỏ tuỳ loại KST B Khỗng vài chục m C Khoãng vài mét D Khoãng vài cm E Khoãng vài mm 17 Ký sinh trùng muốn sống, phát triển, trì nịi giống thiết phải có điều kiện cần đủ như: A Môi trường thích hợp B Nhiệt độ cần thiết C Vật chủ tương ứng D Câu A,B Và C E Câu A C 18.Trong trình phát triển KST ln thay đổi cấu tạo, hình dạng để thích nghi với điều kiện ký sinh A Đúng B.Sai 19 Để thực chức sống ký sinh, KST phận không cần thiết phát triển phận cần thiết A Đúng B.Sai 20 Vật chủ phụ là: A Vật chủ chứa KST dạng trưởng thành B Vật chủ chứa KST dạng bào nang C Vật chủ chúa KST thực sinh sản hình thức vơ tính D Câu B C E Câu A C 21.Nếu người ăn phải trứng sán dây lợn, người vật chủì: A Chính B Phụ C Trung gian D Câu B C E Tất câu sai 22 Qúa trình nghiên cứu ký sinh trùng cần ý số đặc điểm sau ngoại trừ: A Đặc điểm sinh học cuả ký sinh trùng B Phương thức phát triển đặc điểm bệnh C Vị trí gây bệnh ký sinh trùng D Ảnh hưởng qua lại ký sinh trùng vật chủ E Kết tương tác qua lại ký sinh trùng vật chủ (tồn thoái triển) 23 Ký sinh trùng sinh vật ………… , trình sống nhờ vào sinh vật khác sống, sử dụng chất dinh dưỡng sinh vật đó, sống phát triển trì sống A Dị dưỡng B Sống C Tự dưỡng D Tất câu E Tất sai 24 Người vật chủ loại ký sinh trùng sau ngoại trừ: A Sản gan nhỏ B Sán dây bò C Ký sinh trùng sốt rét D Giun E Giun tóc 25 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Phương thức sinh sản hữu tính B Sinh sản đơn tính C Sinh sản vơ tính D Tất E Tất sai 26 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Sinh sản đa phơi B Sinh sản tái sinh C Sinh sản nẩy chồi D Tất E Tất sai 27 Ký sinh trùng muốn sống, phát triển trì nịi giống thiết phải có điều kiện cần đủ ngoại trừ A Mơi trường thích hợp B Nhiệt độ cần thiết C Vật chủ tương ứng khối cảm thụ D Độ ẩm cần thiết E Tính phong phú động vật, thực vật môi trường sống tạo quần thể thích hợp cho ký sinh trùng phát triển 28 Điền vào chỗ trống từ thích hợp: A.nang trung B au trung C Ky sinh trung D giun dua E san la ruot 29 Chu kỳ đơn giản ký sinh trùng chu kỳ: A Kiểu chu kỳ 1: mầm bệnh từ người ngoại cảnh vào vật chủ trung gian vật chủ trung gian đưa mầm bệnh vào người B Kiểu chu kỳ 1: Mầm bệnh từ người thải ngoại cảnh thời gian ngắn lại xâm nhập vào người C Kiểu chu kỳ 2: Mầm bệnh từ người động vật vào vật chủ trùng gian VCTG đưa mầm bệnh vào người D Mầm bệnh người động vật thải ngoại cảnh, sau xâm nhập vào vật chủ trung gian truyền bệnh (các loại giáp xác thuỷ sinh) người động vật ăn phải loại giáp xác thực vật thuỷ sinh mang bệnh E Tất câu sai 30 Yếu tố sau đặc điểm bệnh ký sinh trùng: A Bệnh ký sinh trùng phổ biến theo mùa B Bệnh thường kéo dài suốt đời sống sinh vật C Bệnh phổ biến theo vùng D Bệnh thường xuyên có tái nhiễm E Thường khởi phát rầm rộ 31 Bệnh ký sinh trùng có đặc điểm sau ngoại trừ: A Bệnh phổ biến theo vùng B Có thời hạn C Lâu dài D Âm thầm, lặng lẽ E Thường xuyên gây biến chứng nghiêm trọng 32 Sự tương tác qua lại giữ ký sinh trùng vật chủ trogn trình ký sinh dẫn đến kết sau ngoại trừ: A Ký sinh trùng bị chết thời hạn B Ký sinh trùng bị chết tác nhân ngoại lai C Vật chủ chết D Cùng tồn với vật chủ (hoại sinh) E Cùng tồn với vật chủ (hợp sinh) 33 Sinh vật bị KST sống nhờ phát triển gọi là: A Vật chủ B Vật chủ C Vật chủ trung gian D Vật chủ phụ E Tất câu 34 Đặc điểm để phân biệt KST với sinh vật ăn thịt khác là: A KST chiếm chất vật chủ gây hại cho vật chủ B KST chiếm chất vật chủ phá huỷ tức khắc đời sống vật chủ C KST chiếm chất thể vật chủ cách tiệm tiến D Tất E Tất sai 35 Những KST tác hại chúng thực thụ gây triệu chứng bệnh cho chủ là: A KST gây bệnh B KST truyền bệnh C Vật chủ trung gian D Tất E Tất sai 36 KST truyền bệnh là: A Những KST trung gian môi giới truyền bệnh B Những KST trung gian môi giới truyền bệnh đơi gây bệnh C Những KST gây bệnh D Tất E Tất sai 37 Vật chủ là: A Những sinh vật có KST sống nhờ B Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản C Những sinh vật mang KST giai đoạn sinh sản hữu giới D Những sinh vật mang KST thể trưởng thành E Những sinh vật mang KST thể trưởng thành giai đoạn sinh sản hữu giới ... Đặc điểm sinh học cuả ký sinh trùng B Phương thức phát triển đặc điểm bệnh C Vị trí g? ?y bệnh ký sinh trùng D Ảnh hưởng qua lại ký sinh trùng vật chủ E Kết tương tác qua lại ký sinh trùng vật... chủ loại ký sinh trùng sau ngoại trừ: A Sản gan nhỏ B Sán d? ?y bò C Ký sinh trùng sốt rét D Giun E Giun tóc 25 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Phương thức sinh sản hữu tính B Sinh sản... sản đơn tính C Sinh sản vơ tính D Tất E Tất sai 26 Phương thức sinh sản ký sinh trùng là: A Sinh sản đa phơi B Sinh sản tái sinh C Sinh sản n? ?y chồi D Tất E Tất sai 27 Ký sinh trùng muốn sống,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm đại cương về ký sinh trùng y học, Trắc nghiệm đại cương về ký sinh trùng y học