0

T30 tiet 64 Nghiep da thuc mot bien

2 0 0
  • T30 tiet 64 Nghiep da thuc mot bien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:03

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG - GV: Giới thiệu số nghiệm tối - HS: Theo dõi và đọc chú ý Chú ý: SGK... đa của một đa thức một biến..[r] (1)Ngày Soạn: 31/ /2015 Ngày dạy : 03/ /2015 Tuần: 30 Tiết: 64 §9 NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN I Mục Tiêu: 1) Kiến thức: - HS hiểu khái niệm nghiệm đa thức biến 2) Kĩ năng: - Biết cách kiểm tra số a có phải là nghiệm đa thức hay không 3) Thái độ: - Rèn tính cẩn thận II Chuẩn Bị: - GV: Phấn màu, hệ thống câu hỏi , ví dụ - HS: Xem trước bài III Phương Pháp Dạy Học: - Trực quan, Vấn đáp , nhóm IV Tiến Trình Bài Dạy: Ổn định lớp: (1’) 7A1 : 7A2 : Kiểm tra bài cũ: (6’) - P(x) = x2 – 2x – Hãy tính P(1), P(4) Nội dung bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: (13’) - GV: Từ việc kiểm tra bài cũ, - HS: Chú ý theo dõi và nhắc GV giới thiệu nào là lại khái niệm nghiệm đa thức biến và vào bài - GV: cho VD - HS: Chú ý theo dõi - GV: Đa thức P(x) còn có - HS: Trả lời nghiệm nào không? - GV: Hãy tính P(-2) Hoạt động 2: (10’) - GV: Yêu cầu HS tìm các nghiệm hai đa thức Q(x) và P(x) - GV: Nếu HS không tìm thì GV gợi ý và HS thay số vào tính và kết luận - HS: Tính và cho GV biết kết tính - HS: Tìm nghiệm GHI BẢNG Nghiệm đa thức biến: Nếu x = a, đa thức P(x) có giá trị thì ta nói a (hoặc x = a) là nghiệm đa thức đó VD: Xét đa thức P(x) = x2 – 2x – P(1) = 12 – 2.1 – = – P(4) = 42 – 2.4 – = Ta nói x = là nghiệm, x = không là nghiệm đa thức P(x) trên P(-2) = (-2)2 – 2.(-2) – = Ví dụ: VD1: x = -1 và x = là các nghiệm Q(x) = x2 – vì Q(-1) = và Q(1) = - HS: Chú ý theo dõi và làm VD1: Đa thức P(x) = x2 + không có theo hướng dẫn giáo nghiệm vì với giá trị a ta có: a viên + luôn lớn HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG - GV: Giới thiệu số nghiệm tối - HS: Theo dõi và đọc chú ý Chú ý: SGK (2) đa đa thức biến SGK - GV: Nhắc lại nào là nghiệm đa thức và - HS: Chú ý theo dõi cách kiểm tra xem số có phải là nghiệm đa thức hay không Hoạt động 3: (8’) - GV: Cho HS thảo luận ?1: Cho đa thức A(x) = x3 – 4x - HS: Thảo luận A(-2) = (-2)3 – 4.(-2) = A(0) = 03 – 4.0 = A(2) = 23 – 4.2 = - HS: Chú ý theo dõi Ta nói: x = -2, x = 0, x = là nghiệm đa thức A(x) - GV: Nhận xét, chốt ý Củng Cố: (5’) - GV cho HS làm bài tập ?2 theo hình thức “Bài tập chạy” Hướng Dẫn Và Dặn DòVề Nhà: (2’) - Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải - Làm các bài tập 54, 55 (GVHD) - Tiết sau ôn tập lại chương 6.Rút kinh nghiệm tiết dạy: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: T30 tiet 64 Nghiep da thuc mot bien, T30 tiet 64 Nghiep da thuc mot bien