0

DE THI HOC KI 2

5 0 0
  • DE THI HOC KI 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:56

+ Các thao tác sao chép biểu đồ vào văn bản word - Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút copy - Mở văn bản word và nháy nút paste trên thanh công cụ của word... +Nháy chuột chọn 1 ô trong [r] (1)Trường THCS TÂN HÒA Lớp : ………………… Họ tên học sinh : ……………………… …… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC – KHỐI THỜI GIAN: 45 PHÚT Điểm Lời Phê giáo viên ĐỀ Câu 1: Trình bày các thao tác tô màu và kẻ đường biên cho các ô tính? (2đ) Câu 2: Trình bày cách để có thể thay đổi hướng giấy trang in (1đ) tên dạng biểu đồ hai hình vẽ đây và trình bày các thao đồ vào văn word.(2đ) Câu 3: Em hãy điền tác chép biểu Hình Hình a) -b) -Câu 4: Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (2đ) 1/ Biểu đồ……………………………………… dùng để thể các phần khối tổng thể 2/ Biểu đồ………………………………………thường dùng để so sánh liệu,mô tả xu tăng lên hay giảm liệu 3/ Trên hộp thoại, em có thể nháy nút………………………………………để quay lại bước trước và nháy nút ………………………………………để kết thúc việc tạo biểu đồ (Khi đó biểu đồ tạo, các tính chất bị bỏ qua đặt theo ngầm định) Câu 5: cho bảng liệu sau: (2) (3) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… a Nêu các bước lọc học sinh có Điểm TB thấp ……………………………………………………………………………………………………… (2đ) b Nêu các bước lọc ……………………………………………………………………………………………………… học sinh có điểm 10 môn văn và điểm10 môn toán ……………………………………………………………………………………………………… (1đ) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (4) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Baøi 6: ÑÒNH DAÏNG TRANG TÍNH Số câu Số điểm Tỉ lệ % Baøi 7: TRÌNH BAØY VAØ IN TRANG TÍNH Số câu Số điểm Tỉ lệ % Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Số câu Số điểm Tỉ lệ % Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Nhận biết TN TL KQ Biết cách tô màu và kẻ đường biên Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ Tổng TL 2đ 20 % Biết cách thay đổi hướng giấy in 2đ 20 % 1 1đ 10% 1đ 10 % Hiểu các dạng biểu đồ 4đ 40 % 3đ 30% 4đ 40 % Vận dụng lọc liệu Vận dụng lọc tìm học sinh có điểm liệu tìm học sinh thấp có điểm môn 1 2đ 1đ 2đ 20 % 10 % 20 % 1 4đ 2đ 1đ 10đ 40 % 20 % 10% 100% (5) HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA Câu Nội dung đáp án * Tô màu - Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu Câu Câu -Nhaùy vaøo nuùt Fill Color để chọn màu - Nhaùy choïn maøu neàn *Kẻ đường biên các ô tính: -Chọn ô (hoặc các ô) cần kẻ đường biên -Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên - Nháy chọn kểu kẻ đường biên Điểm 1đ 1đ - Nhaùy chuoät vaøo file choïn Page Setup: -> nhaùy trang Page -> choïn: + Portrait : hướng giấy đứng +Chọn Landscape: hướng giấy ngang 0,5 đ a) Biểu đồ đường gấp khúc 0.5đ 0.25 đ 0.25 đ b) Biểu đồ cột Câu 3: + Các thao tác chép biểu đồ vào văn word - Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút copy - Mở văn word và nháy nút paste trên công cụ word Câu 4: Hình tròn Đường gấp khúc Back, Finish 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1đ a) Câu 5: +Nháy chuột chọn ô vùng cần lọc liệu +Nháy mở bảng chọn Data -> Filter -> Auto Filter +Nháy vào nút mũi tên đó cột Điểm TB, chọn Bottom + Nhập giá trị cần lộc là 2, nháy OK b) +Nháy chuột chọn ô vùng cần lọc liệu +Nháy mở bảng chọn Data -> Filter -> Auto Filter +Nháy vào nút mũi tên đó cột Tốn, chọn giá trị 10 +Nháy vào nút mũi tên đó cột văn, chọn giá trị 10 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI 2, DE THI HOC KI 2