0

Tieng Viet 2A TUAN 4 1314

10 1 0
  • Tieng Viet 2A TUAN 4 1314

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:34

- Gọi vài HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.. - Gọi HS đọc nối tiếp câu.[r] (1)Thứ baûy ngày 31 tháng năm 2013 TUAÀN TẬP ĐỌC Tieát 1, BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM I Muïc tieâu - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm, dấu phẩy, các cụm từ Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ câu; ngắt nghỉ đúng và rõ ràng Bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật bài - Hiểu: Không nên nghịch ác với bạn Cần đối xử tốt với các bạn gái (TL các CH SGK) - Có ý thức tôn trọng bạn, không nên trêu chọc bạn II Chuaån bò: - GV: Tranh, baûng phuï - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Baøi cuõ: Goïi baïn - Gọi vài HS đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài Bài Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Luyện đọc - GV đọc mẫu tóm nội dung – nêu HD đọc - Gọi HS đọc nối tiếp câu GV HD HS nghỉ đúng, chữa từ HS đọc sai - HD, yêu cầu HS tìm từ khó phát âm - HD HS phân tích từ khó và luyện đọc - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - Treo bảng phụ đánh dấu chỗ nghỉ hơi, HD HS luyện đọc câu - Gọi HS đọc chú giải - Yêu cầu HS đọc nhóm  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Caùc baïn gaùi khen Haø ñieàu gì? Vì Haø khoùc? Hoạt động Trò - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - HS nghe - HS đọc nối tiếp câu - HS tìm - HS luyện đọc từ khó - HS đọc nối tiếp đoạn - HS luyện đọc câu - HS đọcchú giải - HS đọc theo nhóm - HS thi đọc đoạn - HS đọc đồng đoạn Aùi chà chà bím tóc đẹp quá Tuaán keùo bím toùc cuûa Haø laøm Haø ngaõ, sau đó đùa dai Nắm tóc Hà keó Thầy khen bím tóc Hà đẹp Đến trước mặt xin lỗi Hà Thầy giáo đã làm Hà vui lên cách nào? Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì?  Hoạt động 3: Luyện đọc lại - HS neâu - Goïi HS neâu teân nhaân vaät baøi? - HS đọc theo vai - GV hướng dẫn HS đọc theo vai - Gọi HS thi đọc theo vai, nhận xét tuyên dương Cuûng coá – Daën doø - HS neâu - Theo em Tuấn có gì đáng chê và đáng khen? - Liên hệ + Giáo dục KNS: Sự cảm thông chia seõ baïn beø, khoâng neân treâu choïc baïn - Nhận xét + Dặn dò: Đọc bài chuẩn bị tiết sau keå chuyeän + vieát chính taû (2) TUAÀN Thứ ba ngày tháng năm2013 CHÍNH TAÛ Tieát 1: BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM I Muïc tieâu - Chép chính xác bài chính tả Bím tóc đuôi sam Trình bày đúng đoạn văn xuôi, đúng lời nhân vật bài Không mắc quá lỗi chính tả Làm các bài tập 2, 3b - Reøn tính caån thaän cho HS - Yeâu thích tieáng Vieät II Chuaån bò - GV: SGK + baûng phuï - HS: Vở + bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Baøi cuõ: Goïi baïn - HS vieát baûng GV Yêu cầu HS viết bảng con: quên đường, cây gỗ, gây gổ Bài mới: Giới thiệu: GV nêu mục tiêu yêu cầu bài  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tập chép -Vài HS đọc lại đoạn viết - GV đọc đoạn chép -Thaày vaø Haø - Cuộc trò chuyện với ai? - HS neâu - Bài chính tả có câu? có dấu câu nào? - GV HD HS tìm, phân tích, viết bảng tiếng từ dễ sai: - HS viết bảng Thaày giaùo, nín khoùc,… - HS nghe - GV đọc lại bài viết - HS vieát - GV YC HS viết bài vào - GV theo doõi uoán naén - HS đổi soát lỗi - HD- Yêu cầu HS đổi soát lỗi - GV chấm sơ + Nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập - HS đọc yêu cầu + Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu (bảng phụ) - HS laøm baøi - YC HS làm bài bài tập + bảng phụ - GV- HS nhận xét chữa bài (yên ổn, tổ tiên, chim yến, - - HS chữa và đọc bài thieáu - HS đọc yêu cầu nieân) + Bài 3b): Gọi HS đọc yêu cầu (bảng phụ) Tổ chức bài (b vaâng, thaân, taàng, chaân ) Cuûng coá – Daën doø - Lieân heä+ Giaùo duïc - Nhận xét + Dặn dò: chữa lỗi chính tả (3) TUAÀN Thứ ba ngày tháng năm2013 KEÅ CHUYEÄN BÍM TOÙC ÑUOÂI SAM Muïc tieâu - Dựa theo tranh kể lại đoạn 1, đoạn câu chuyện: “Bím tóc đuôi sam” (BT 1) Bước đầu kể doạn câu chuyện lời mình (BT 2) - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện - Có ý thức tôn trọng bạn, không nên trêu chọc bạn II Chuaån bò - GV: Tranh, duïng cuï keå theo vai - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Baøi cuõ: Baïn cuûa Nai Nhoû - HS keå vaø neâu - Goïi HS keå vaø neâu yù nghóa caâu chuyeän Bài mới: * Giới thiệu bài  Hoạt động 1: HD HS kể đoạn 1, theo tranh - HS đọc yêu cầu *Bài tập 1: GV gọi HS đọc yêu cầu bài - YC HS quan saùt tranh 1,2 vaø neâu noäi dung tranh (Haø coù - HS quan saùt vaø neâu noäi dung bím tóc đẹp, Tuấn trêu Hà.) - HS keå theo nhoùm ñoâi - YC HS keå theo nhoùm ñoâi * GV giúp đỡ HS còn lúng túng câu hỏi gợi ý.(Tóc Haø nhö theá naøo? Baïn gaùi noùi gì? Tuaán treâu Haø sao? Taùc hại việc Tuấn đùa?) - HS kể trước lớp - Gọi HS thi kể trước lớp đoạn 1, - GV HD HS nhận xét bạn kể nội dung, cách diễn đạt, - HS nhận xét caùch theå hieän - GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông  Hoạt động 2: Kể đoạn 3, lời mình - HS đọc YC bài *Bài tập 2: Gọi HS đọc YC - Goïi HS keå maãu - HS keå, nhaän xeùt - Gọi đại diện các nhóm thi kể trước lớp - GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông  Hoạt động 3: Kể theo vai (HSKG) - HS đọc *Bài tập 3: Gọi HS đọc YC - HS nêu - GV goïi HS neâu nhaân vaät caâu chuyeän - Mỗi vai kể với giọng riêng, động tác, điệu khác - HS nêu - Gọi HS nêu giọng kể nhân vật - HS keå - Gọi HS kể theo vai lần GV là người dẫn chuyện) (4) - YC HS keå theo vai GV nhaän xeùt tuyeân döông - HS keå Cuûng coá – Daën doø -YC HS keå caû caâu chuyeän theo saùng kieán cuûa mình - Lieân heä + Giaùo duïc - Nhận xét + Dặn dò: Kể lại câu chuyện, chuẩn bị tập đọc: Treân chieác beø TUAÀN Thứ tư ngày tháng năm 2013 TẬP ĐỌC Tieát TREÂN CHIEÁC BEØ I Muïc tieâu - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết ngắt nghỉ sau các dấu chấm, dấu phẩy, các cụm từ - Hiểu: Tả chuyến du lịch trên sông đầy thú vị trên sông đô bạn Dế Mèn và Dế Trũi (Trả lời các câu hỏi 1, SGK) - Có ý thức yêu và bảo vệ vẽ đẹp thiên nhiên II Chuaån bò: - GV: Tranh, baûng phuï - HS: SGK III Các hoạt động: Hoạt động Thầy Baøi cuõ: Bím toùc ñuoâi sam - Gọi vài HS đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài Bài - Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Luyện đọc - GV đọc mẫu tóm nội dung – nêu HD đọc - Gọi HS đọc nối tiếp câu GV HD HS đọc đúng - HD, YC HS tìm, phân tích từ khó, luyện đọc - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - Treo bảng phụ, HD HS luyện đọc câu - Gọi HS đọc chú giải - Yêu cầu HS đọc nhóm  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Deá meøn vaø Deá truõi ruû ñi ñaâu? + Baèng caùch naøo? Trên đường đôi bạn nhìn thấy cảnh vật sao? *GV tách nhỏ câu hỏi nhiều ý: nước, cỏ cây, các vật hai bên bờ Tìm từ ngừ tả thái độ các vật hai chuù deá? (HSKG)  Hoạt động 3: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn HS đọc - Gọi HS thi đọc bài GV nhận xét tuyên dương Hoạt động Trò - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - HS nghe - HS đọc nối tiếp câu - HS tìm phân tích từ khó, luyện đọc - HS đọc nối tiếp đoạn - HS luyện đọc câu - HS đọcchú giải - HS đọc theo nhóm - HS thi đọc đoạn 1, đồng đoạn Ñi chôi xa ngao du + gheùp 3,4 laù beøo sen laïi laøm thaønh chieác bè, bè theo dòng nước Nước vắt, cỏ cây, làng gần núi xa luôn mẻ, các vật hai bên bờ tò mò phấn khởi hoan nghênh Cua keành aâu yeám ngoù theo, goïng voù baùi phuïc nhìn theo, saên saéc caù thaàu daàu hoan nghênh cố bơi theo váng mặt nước - HS thi đọc (5) Cuûng coá – Daën doø - HS neâu - Neâu noäi dung baøi - Lieân heä + Giaùo duïc - Nhaän xeùt + Daën doø: Chuaån bò tieát sau vieát chính taû: treân chieác beø TUAÀN Thứ sáu ngày tháng năm 2013 CHÍNH TAÛ TREÂN CHIEÁC BEØ Tieát I Muïc tieâu - Nghe – viết chính xác trình bày đúng bài chính tả Trên bè Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Không mắc quá lỗi chính tả Làm các bài tập 2, 3b - Viết đẹp nét - Rèn tính cẩn thận cho học sinh Yêu thích chữ Việt II Chuaån bò - GV: SGK + baûng phuï - HS: Vở + bảng III Các hoạt động dạy học Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Baøi cuõ: Bím toùc ñuoâi sam - HS vieát baûng YC HS vieát baûng con: bím toùc, baïn thaân Bài mới: Giới thiệu: GV nêu mục tiêu yêu cầu bài  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết - Vài HS đọc lại đoạn viết - GV đọc bài viết -Ngao du thieân ha.ï - Deá Meøn vaø Deá Truõi ruû ñi ñaâu? - HS neâu - GV nêu câu hỏi HD HS trình bài bài viết đúng, đẹp - GV HD HS tìm, phân tích, viết bảng tiếng từ dễ sai: Dế - HS viết bảng Truõi, ngao du, gheùp, troâi,… - HS nghe - GV đọc lại bài viết - HS vieát - GV đọc bài cho HS viết - GV theo doõi uoán naén - HS đổi soát lỗi - HD- Yêu cầu HS đổi soát lỗi - GV chaám sô boä + nhaän xeùt  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập - HS đọc yêu cầu +Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu (bảng phụ) - HS laøm baûng - YC HS baûng -GV- HS nhận xét chữa bài.(tiếng, hiền, niên, khuyên, - HSđọc lại bài chuyeän, khuyeát) - HS đọc yêu cầu + Bài 3b: Gọi HS đọc yêu cầu (bảng phụ) - HS làm và chữa bài - Cho HS làm bài tập + bảng phụ - GV HS nhận xét chữa bài (dỗ/ dỗ, giỗ/ giỗ,dòng/ dòng, ròng) - HS đọc bài (6) Cuûng coá – Daën doø - Lieân heä+ Giaùo duïc - Nhận xét + Dặn dò: chữa lỗi bài chính tả, chuẩn bị tập viết vaø taäp laøm vaên TUAÀN Thứ sáu ngày tháng năm 2013 LUYỆN TỪ và CÂU TUAÀN 4: TỪ CHỈ SỰ VẬT - TỪ NGỮ: NGAØY THÁNG NĂM I Muïc tieâu - Tìm số từ người, đồ vật, loài vật, cây cối (BT 1) Bước đầu biết ngắt đoạn văn thành câu trọn ý (BT 3) - Biết tập đặt câu và trả lời câu hỏi thời gian (ngày, tuần, tháng, năm) (BT 2) - Có ý thức nói tròn câu II Chuaån bò - GV: Baûng phuï - HS: VBT III Các hoạt động Hoạt động Thầy Baøi cuõ: Goïi HS ñaët caâu theo maãu Ai laø gì? Bài Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Làm bài tập * Baøi 1: - Gọi HS nêu yêu cầu đề bài mẫu - HD HS laøm baøi - YC HS laøm baøi VBT - YC HS thi làm bài tiếp sức theo nhóm - GV – HS nhaän xeùt tuyeân döông - Gọi HS TB yếu đọc bài đúng  Hoạt động 2: Ngày, tháng, nă m *Bài 2:- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài? - Gọi HS đối đáp theo mẫu - Gọi cặp HS thực hành GV giúp HS nói tròn câu - tuần có ngày? Kể tên ngày tuần? - Điền vào chỗ trống thứ, ngày, tháng, năm em học  Hoạt động 3: Hướng dẫn ngắt câu * Baøi 3:- Goïi HS neâu yeâu caàu - HD HS laøm baøi: caùc em ngaét thaønh caâu vaø vieát laïi cho đúng chính tả - Chữ đầu sau dấu chấm ghi nào? - YC HS laøm VBT + Baûng phuï Hoạt động Trò - HS ñaët caâu - HS đọc - HS laøm baøi - HS thi tiếp sức - HS đọc bài - HS đọc YC - HS đối đáp theo mẫu - HS thực hành đối đáp - HS trả lời - HS neâu - HS neâu: vieát hoa - HS laøm baøi + Nhaän xeùt (7) - GV + HS nhận xét chữa bài (Trời….to Hoà….mưa - HS đọc lại Lan… mình Ñoâi….ra veà.) Cuûng coá – Daën doø - Nêu nội dung vừa học - Lieân heä + Giaùo duïc - Nhaän xeùt + Daën doø: Laøm baøi VBT Thứ bảy ngày tháng năm 2013 TAÄP LAØM VAÊN CAÛM ÔN – XIN LOÃI TUAÀN 4: I Muïc tieâu - Biết nói lời cám ơn xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT 1, 2) - Nói 3, câu ngắn nội dung các tranh đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp (BT 3) - Có ý thức nói lời cảm ơn, xin lỗi với thái độ cởi mở và tự tin giao tiếp, II Chuaån bò: - GV: Tranh - HS: SGK, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Bài cũ: xếp thứ tự tranh bài Gọi bạn, kể lại câu chuyện Bài mới: Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Nói lời cảm ơn * Bài 1: Gọi HS đọc YC câu a, b, c - Goïi HS noùi maãu caâu a - GV goïi HS nhaän xeùt - YC HS thaûo luaän nhoùm ñoâi - Gọi đại diện nhóm đóng vai GV giúp HS nói câu sinh động mạch lạc diễn đạt = ý mình - GV + HS nhaän xeùt tuyeân ñöông - Nói lời cảm ơn vời thái độ nào? ( a Cảm ơn Nhờ bạn mà tôi không bị ướt b Caûm ôn coâ Laàn sau em chuaån bò toát hôn c Caûm ôn em Em ngoan laém.)  Hoạt động 2: Nói lời xin lỗi * Bài 2: Gọi HS đọc YC bài - GV tổ chức bài - Nói lời xin lỗi với thái độ nào?  Hoạt động 3: Kể việc theo tranh * Baøi 3: GV treo tranh: Cho HS quan saùt - YC HS neâu noäi dung tranh - YC HS đóng vai theo nhóm - Gọi đại diện nhóm đóng vai - GV + HS nhaän xeùt tuyeân döông Hoạt động Trò - HS đọc YC bài - HS noùi maãu - HS nhaän xeùt - HS thaûo luaän - HS đóng vai - Vui vẻ lịch dù là em nhỏ - HS đọc YC bài - Chân thành hối lỗi, hứa sữa lỗi - HS đọc YC HS quan sát - HS neâu - HS đóng vai theo nhóm - HS đóng vai (8) - YC HS dựa vào tranh kể lại nội dung tranh - HS kể 3, câu đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp * Bài 4: Gọi HS đọc YC - YC HS viết vào Gọi HS đọc bài - Hs đọc yêu cầu - GV + HS nhaän xeùt tuyeân döông - HS viết bài vào HS đọc Cuûng coá – Daën doø: - Liên hệ+GDKNS: Cởi mở, tự tin giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến nguồi khác và tự nhận thức thân - Nhận xét + Dặn dò: Xem lại bài, chuẩn bị tập đọc bút mực …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… TUAÀN Thứ bảy ngày tháng năm 2012 TAÄP VIEÁT C – Chia ngoït seû buøi I Muïc tieâu - Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng Chia (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) Chia sẻ bùi (3 lần) theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu và nối nét đúng quy ñònh - Chữ viết rõ ràng tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng Rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư - Có ý thức viết chữ nét đẹp Góp phần rèn luyện tính cẩn thận cho HS II Chuaån bò - GV: Chữ mẫu Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng con, tập viết III Các hoạt động Hoạt động Thầy Baøi cuõ: - GV YC HS viết bảng chữ B – B ạn - GV kiểm tra tập viết nhà Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu muc tiêu yêu cầu tiết học  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa - GV gắn mẫu chữ hoa C : Chữ C cao li? gồm đường kẻ ngang? Viết nét? - GV vào chữ C và nêu cách viết: ĐB ĐK viết nét cong chuyển hướng viết tiếp nét cong trái tạo thành vòng xoắn to đầu chữ phần cuối nét cong trái lượn vào DB trên ĐK - GV viết bảng lớp chữ C - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết - HD HS viết bảng chữ C 2, lượt  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - GV đính bảng phụ + Gọi HS đọc Chia sẻ bùi - HD HS giải nghĩa: Thương yêu đùm bọc lẫn - Gọi HS nêu độ cao các chữ cái, cách đặt dấu các chư,õ khoảng cách chữ? Hoạt động Trò - HS vieát baûng -5 ô li, đường kẻ ngang 2nét - HS quan saùt - HS quan saùt - HS vieát baûng - HS đọc: - HS neâu caùch hieåu - HS neâu (9) - Gọi HS nêu cách nối nét C với h - GV viết mẫu chữ: Chia - HD HS viết bảng chữ C 2, lượt  Hoạt động 3: Viết - GV nêu yêu cầu viết: dòng chữ hoa C cỡ vừa, dòng chữ hoa cở nhỏ, dòng Chia cỡ vừa, dòng Chia cỡ nhỏ dòng ứng dụng cỡ nhỏ - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém - GV chấm, chữa bài, nhận xét chung, tuyên dương Cuûng coá – Daën doø - lieân heä + Giaùo duïc - GV nhận xét tiết học + Dặn dò: Viết bài nhà - HS neâu - HS quan saùt - HS vieát baûng - HS viết vào tập viết SINH HOẠT LỚP TUẦN Naém laïi tình hình tuaàn qua; - Caùc toå baùo caùo - GV nhận xét chung: còn vài em chưa thực tốt nội quy trường lớp - Caùc em coøn noùi chuyeän nhieàu Kế hoạch tuần tới - Thực tốt nội qui trường lớp - Chuẩn bị tốt đồ dùng học tập - Đóng góp các khoản đầu năm - Thực tốt an toàn giao thông (GV nêu qui định an toàn giao thông) - Thực tốt vệ sinh cá nhân Thực tốt an toàn mùa lũ - Thưc tốt vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây, bảo vệ cây - OÅn ñònh neà neáp hoïc taäp (10) (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieng Viet 2A TUAN 4 1314, Tieng Viet 2A TUAN 4 1314