0

giao an 5

1 1 0
  • giao an 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:22

Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích vaên hoïc, say meâ saùng taïo.. II.[r] (1)********************************************************************************** Tiết 55: TẢ CÂY CỐI (Kiểm tra viết) I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức: - Viết văn tả cối đủ phần ( MB, TB, KB), yêu cầu đề 2 Kĩ năng: - Dùng từ đặt câu ; diễn đạt rõ ý 3 Thái độ: - Giáo dục học sinh lịng u thích văn học, say mê sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giaáy kieåm tra - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A Ổn định : B Kiểm tra cũ : - Gọi HS lên trình bày đoạn văn tả cối BT2 - Nhận xét cho điểm C Dạy : Giới thiệu bài: Tieát học hôm em viết bài văn tả cối - Ghi tựa bài. 2 Hướng dẫn học sinh làm : - Gọi HS đọc đề SGK - Gợi ý : Các em cần chọn đề văn cho chọn đề phù hợp với - Cho HS đọc thầm lại đề văn - Nhắc HS chọn đề cho để viết thành văn 3 Thực hành viết đoạn văn : - Cho HS làm - Cho học sinh soát lại - Chấm khoảng - 10 bài, số HS lại đem nhà chấm - Nhận xét tuyên dương viết tốt D Củng cố : - Gọi học sinh nhắc lại tựa - Gọi học sinh trình bày miệng lại dàn ý văn tả đồ vật - Nhận xét tiết học Đ Dặn dò: - Dặn học sinh nhà xem lại - Chuẩn bị : “Ơn tập học kì II” - Hát - Trình bày miệng lại đoạn văn - Lắng nghe - Nhắc lại - Đọc đề SGK - Đọc gợi ý - Đọc thầm lại đề - Lắng nghe - HS làm - Soát lại - Nộp - Nhắc lại tựa
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 5, giao an 5