0

sinh h 9

113 3 0
  • sinh h 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:28

7’ Hs quan sát tranh, nghiên cứu sgk, trao đổi nhóm, cử đại diện treo bảng phụ * Sự khác nhau giữa NST thường và GV: Khái quát kiến thức NST giới tính + Nhiễm sắc thể thường: -Nhiều cặp [r] (1)Ngày soạn: / 8/2014 Ngày giảng: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG 1: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN Tiết BÀI 1: MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I Mục tiêu Học xong bài này học sinh phải: Kiến thức : - Trình bày mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ DTH - Trình bày phương pháp phân tích thể lai Men Đen - Hiểu số thuật ngữ, kí hiệu DTH Kỹ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức - Phát triển kỹ liên hệ thực tế Thái độ: - Có ý thức vươn lên học tập, có niềm tin vào khoa học, vào thân II.Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Giải vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm III Chuẩn bị 1.Giáo viên - Đèn chiếu, phim ảnh chân dung Men đen, phim hình 1.2 Học sinh: Chuẩn bị hạt đậu hà lan, IV Các hoạt động dạy họa 1.Ổn định tổ chức (1’) Khởi động (5’) * Kiểm tra bài cũ * Giới thiệu bài: Tại gà đẻ gà mà không đẻ vịt? Hiện tượng đó gọi là gì? Bài Hoạt động GV- HS Nội dung Hoạt động ( 10’) Di truyền học - Mục tiêu: - Trình bày mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ DTH - Cách tiến hành: - GV: Hãy thử dự đoán xem tượng - Di truyền là tượng cái sinh (2) cái sinh mang đặc điểm giống bố mẹ là di truyền hay biến dị? - HS suy nghĩ, trả lời từ đó GV khái quát thành khái niệm di truyền và biến dị GV thông báo: DT và BD là tượng song song, gắn liền với và với quá trình sinh sản Từ đó GV cho HS thử xác định nhiệm vụ, ý nghĩa DTH *HĐ2 (10’) - Mục tiêu: - Trình bày phương pháp phân tích thể lai Men Đen - Cách tiến hành: - GV cho HS xem ảnh chân dung Men đen, nói sơ lược tiểu sử, nghiên cứu Men đen - GV nhấn mạnh phương pháp nghiên cứu đọc đáo Men đen -GV chiếu tranh H.1.2 cho HS quan sát, nêu ưu điểm đậu Hà Lan thuận lợi cho công tác nghiên cứu Men đen - Em có nhận xét gì đặc điểm cặp tính trạng? - HS: Các nhóm thảo luận, trình bày GV thống ý kiến các nhóm *HĐ3 (15’) - Mục tiêu - Hiểu số thuật ngữ, kí hiệu DTH mang đặc điểm giống bố mẹ, tổ tiên - Biến dị là tượng cái sinh mang đặc điểm khác và khác với bố mẹ, tổ tiên nhiều chi tiết 2.Men đen - Người đặt móng cho DTH (1822 - 1884) * Kết luận: Các tính trạng cùng cặp có tương phản với gọi là cặp tính trạng tương phản Một số kí hiệu và thuật ngữ DTH * Một số thuật ngữ: - Tính trạng: là đặc điểm hình (3) - Cách tiến hành: GV đưa các ví dụ, yêu cầu HS khái quát thành khái niệm và lấy thêm vài ví dụ cho thuật ngữ thái, cấu tạo, sinh lí thể Ví dụ: Mắt đen, hạt vàng, - Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu trái ngược cùng loại tính trạng Ví dụ: Hạt trơn và hạt nhăn, - Nhân tố di truyền (gen) quy định các tính trạng sinh vật Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa, - Giống chủng: là giống có đặc tính GV có thể giải thích xuất xứ kí di truyền đồng hệ sau giống hệ trước hiệu để giúp HS dễ nhớ * Một số kí hiệu: 1-3 HS đọc kết luận chung SGK P (parentes): Thế hệ bố mẹ Dấu X kí hiệu phép lai G (gamete): Giao tử F (filia): Thế hệ ♀: Cá thể (giao tử) cái ♂: Cá thể (giao tử) đực * Kết luận chung: SGK Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết: Lấy ví dụ các cặp tính trạng tương phản người? * Hướng dẫn học bài cũ - Học bài theo câu hỏi SGK * Hướng dẫn chuẩn bị bài - Đọc bài: "Lai cặp tính trạng" + Mô tả thí nghiệm, giải thích, phát biểu nội dung quy luật Phụ lục Ngày soạn: Ngày giảng: (4) Tiết bài LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tiết 1) I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nêu thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen và rút nhận xét - Phát biểu nội dung quy luật phân li (nêu tượng và kết TN, không giải thích chế di truyền) - Trình bày ý nghĩa qui luật phân li Kĩ - Viết sơ đồ lai phép lai cặp tính trạng - Kĩ viết sơ đồ lai phân tích, liên hệ thực tế thấy đựơc ý nghĩa phép lai phân tích - KNS: Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến - Phát triển kĩ quan sát, phân tích, khái quát Thái độ - Yêu thích môn, tìm hiểu thí nghiệm II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, hoạt động nhóm.trực quan III Chuẩn bị Giáo viên - Máy chiếu - Tranh vẽ phóng to H2.1,2,3 sgk Học sinh - Xem trước bài và chuẩn bị các lệnh SGK vào bài tập IV Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ: - Trình bày nội dung phương pháp phân tích các hệ lai Menđen gồm điểm nào ? * Giới thiệu bài: GV: Bằng phân tích hệ lai, Menđen rút các quy luật di truyền, đó là quy luật gì? Chúng ta tìm hiểu bài hôm Bài HĐ Của GV- HS HĐ1: ( 18 phút ) Mục tiêu: HS trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng Men đen, biết cách phân tích tỉ lệ phân li các GT và ND Bài học I - Thí nghiệm Men đen - Thí nghiệm : Pt/c: Hoa đỏ x hoa trắng F : 100% hoa đỏ ( tự lai ) (5) KH Cách tiến hành: - GV chiếu side, yêu cầu HS quan sát tranh H 2.1 - GV giới thiệu tự thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà Lan Nêu các bước tiến hành thí nghiệm Men đen? HS: Đọc sách, nêu các bước Gv: Quan sát bảng Cho biết tính trạng xuất F1 , F2? HS: F1 đồng tính, F2 phân tính GV: Hướng dẫn học sinh phân tích ví dụ bảng 2, tỉ lệ kiểu hình F là bao nhiêu? GV: Nêu cách tính toán: 3: GV: Chiếu side, hình 2.2, điền vào thông tin còn thiếu sgk? HS: Điền từ, rút kết luận Thế nào là kiểu hình? Thế nào là tính trạng trội, tính trạng lặn? HS: Dựa vào bảng để trả lời: Tính trạng trội đựoc biểu F1 tính trạng lặn đến F2 biểu GV: Nhận xét, chốt kiến thức Hoạt động 2: ( 16 phút ) Mục tiêu: - Viết sơ đồ lai, qui ước gen Cách tiến hành: Chiếu side hình 2.3 F2 : hoa đỏ; hoa trắng 2/ Các khái niệm - Kiểu hình: Là tổ hợp các tính trạng thể - Tính trạng trội: Là tính trạng biểu F1 - Tính trạng lặn : Là tính trạng đến F2 biểu II - Men đen giải thích kết thí nghiệm : (6) Qui ước gen: Gọi gen A qui định tính trạng hoa đỏ( KG: AA, Aa) a qui định tính trạng hoa trắng( KG: aa) Gv Yêu cầu học sinh quan sát hình 2.3 nhận xét tỉ lệ giao tử hình thành, kết thí nghiệm + F2 lại có tỷ lệ hoa đỏ : hoa trắng GV: Hướng dẫn học sinh quan sát, yêu cầu học sinh nhận xét, chia sẻ, trao đổi HS: Báo cáo, chia sẻ + GF1 : A: 1a Hợp tử F2 có tỉ lệ AA : Aa : aa + Vì hợp tử Aa, biểu kiểu hình trội giống hợp tử AA Gv: Khái quát kiến thức + Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền ( gen ) quy định + Trong quá trình phát sinh giao tử có phân ly cặp nhân tố di truyền + Các nhân tố di truyền tổ hợp lại thụ tinh Gv: Yêu cầu học sinh qui ước gen, giáo viên hướng dẫn học sinh viết sơ đồ lai Hs: qui ước gen… Gv: Chốt kiến thức Gv: Hướng dẫn học sinh viết giao tử Gv: Yêu cầu học sinh rút nội dung qui luật phân li? HS: Nghiên cứu sgk, rút nội dung qui luật Sơ đồ lai: P: AA( Hoa đỏ) X aa (Hoa trắng GP A a F1 Aa (Hoa đỏ) F1 x F1 Aa(Hoa đỏ) x Aa(Hoa đỏ) G F1 A; a A; a F2 KG: 1AA ; 2Aa ;1aa KH: hoa đỏ : hoa trắng - Nội dung quy luật phân li: quá trình phát sinh giao tử, nhân tố di (7) GVchốt lại : KQ thí nghiệm Men đen truyền phân li giao tử và giữ là phân ly nhân tố di truyền vì nguyên chất thể giao tử và giữ nguyên chất chủng P thể chủng P Yêu cầu học sinh đọc nội dung quy luật phân li? HS: Đọc in nghiêng, ghi nhớ kiến thức Tổng kết – Hướng dẫn nhà(5’) *Củng cố, đánh giá - Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn và cho VD minh hoạ * Hướng dẫn học bài nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK Làm bài tập *Củng cố, kiểm tra đánh giá - Nội dung và ý nghĩa phép lai phân tích, ý nghĩa tương quan trội- lặn * Hướng dẫn học bài cũ - Khái niệm lai phân tích, ý nghĩa phép lai phân tích * Hướng dẫn chuẩn bị bài - Học bài và nghiên cứu thí nghiệm phép lai hai cặp tính trạng Gợi ý: mô tả thí nghiệm, giải thích và viết sơ đồ lai dựa vào QLPL 5.Phụ lục Ngày soạn: /8/2014 (8) Ngày giảng: 9a………………… Tiết LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG(tiếp theo) I Mục tiêu Kiến thức - Nêu thí nghiệm lai phân tích và rút nhận xét - Nêu ý nghĩa quy luật phân li lĩnh vực sản xuất Kĩ - Kĩ viết sơ đồ lai - KNS: Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến Thái độ - Yêu thích môn, tìm hiểu thí nghiệm II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, hoạt động nhóm.trực quan III Đồ dùng dạy học Giáo viên - Phiếu học tập ghi bài tập trắc nghiệm Học sinh - Xem trước bài và chuẩn bị các lệnh SGK vào bài tập IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ * Mở bài: Trong kết lai cặp tính trạng Men đen xuất kiểu hình trội Làm nào để biết cá thể nào chủng, cá thể nào không? Bài Hoạt động GV- HS HĐ ( 20’) - Mục tiêu: nội dung và ứng dụng phép lai phân tích - Cách tiến hành GV chiếu lại H.2.3, lưu ý HS các khái niệm: Thể đồng hợp, thể dị hợp GV: Yêu cầu học sinh hảo luận theo cặp GV yêu cầu HS xác định kết phép lai lệnh▼ thứ nhất? Nội dung Lai phân tích * PL1: P: Hoa đỏ AA GP: A X Hoa trắng aa a (9) - Các nhóm thảo luận , viết sơ đồ lai, nêu kết trường hợp F1 : Aa (Hoa đỏ) * PL2: P: Hoa đỏ X Hoa trắng - Đại diện nhóm lên bảng viết sơ đồ lai Aa aa - Các nhóm khác hoàn thiện đáp án GP: A,a a - HS dựa vào sơ đồ lai để trả lời F1 : 1Aa (Hoa đỏ) : 1aa (Hoa trắng) - Điền từ thích hợp vào ô trống (SGK – * Phép lai phân tích là phép lai cá trang 11) thể mang tính trạng trội cần xác định - Khái niệm lai phân tích? 1- Trội; 2- Kiểu gen; 3- Lặn; 4- Đồng hợp kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn - Nếu kết phép lai là đồng tính trội; 5- Dị hợp thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu - HS đọc lại khái niệm lai phân tích - GV nêu; mục đích phép lai phân tích gen đồng hợp, còn kết nhằm xác định kiểu gen cá thể mang phép lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội tính trạng trội có kiểu gen dị hợp *Hoạt động Ý nghĩa tương quan trội- ý nghĩa tương quan trội lặn lặn(15’) - Mục tiêu: Ý nghĩa phép lai phân tích sản xuất - Cách tiến hành: - GV lấy vài ví dụ tương quan trội lặn trên vật nuôi, cây trồng và người - HS thu nhận và xử lý thông tin GV: Muốn xác định độ chủng giống thì phải sử dụng phép lai nào? Hãy nêu rõ nội dung phép lai đó? - Thảo luận nhóm, thống đáp án - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS xác định cần sử dụng phép lai phân tích và nêu nội dung phương pháp cây trồng thì cho tự thụ phấn - GV nhấn mạnh - Tính trạng trội thường là tính trạng tốt vì chọn giống phát tính trạng trội để tập hợp các gen trội quý vào kiểu gen, tạo giống có ý nghĩa kinh tế - Trong chọn giống, để tránh phân li tính trạng, xuất tính trạng xấu phải kiểm tra độ chủng giống (10) Tổng kết – Hướng dẫn nhà(5’) *Tổng kết - Nội dung và ý nghĩa phép lai phân tích, ý nghĩa tương quan trội- lặn * Hướng dẫn nhà - Học bài và nghiên cứu thí nghiệm phép lai hai cặp tính trạng Gợi ý: mô tả thí nghiệm, giải thích và viết sơ đồ lai dựa vào QLPL Ngày soạn: 26/8/2013 Ngày giảng:9a:…………………… 9b:…………………… Tiết LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG I Mục tiêu Kiến thức - Nêu thí nhiệm Menđen phép lai hai cặp tính trạng và rút nhận xét - Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập - Nhận biết biến dị tổ hợp xuất phép lai hai cặp tính trạng Menđen Kĩ - KN lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ,KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến.KN phân tích suy đoán kết thí nghiệm * Kĩ làm số bài tập di truyền Thái độ: Học sinh yêu thích khoa học II phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, kĩ thuật động não, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên - Phiếu học tập ghi nội dung bảng Học sinh - Đọc trước và kẻ bảng vào bài tập IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động( 5’) * Kiểm tra bài cũ: nào là lai phân tích? Ý nghĩa phép lai phân tích sản xuất? (11) * Mở bài Khi lai hai cặp tính trạng thì di truyền cặp tính trạng nào? Chúng có phụ thuộc vào hay không? Bài Hoạt động GV- HS Nội dung HĐ1 ( 25’) I Thí nghiệm Menđen - Mục tiêu: - Nêu thí nhiệm Menđen phép lai hai cặp tính trạng và rút nhận xét - Cách tiến hành: - GV: Sử dụng kĩ thuật động não - GV giới thiệu qua tranh phóng to H.4 SGK toàn thí nghiệm Men đen Yêu a/ Thí nghiệm: cầu HS tóm tắt thí nghiệm sơ đồ HS: Thảo luận theo nhóm Pt/c: Vàng, trơn X Xanh, nhăn - Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng F1: 100% Vàng, trơn SGK.GV yêu cầu và hướng dẫn HS phân F1 x F1: Vàng, trơn X Vàng, trơn tích di truyền cặp tính trạng: F2: 315 Vàng, trơn 108 Vàng, nhăn Xác định các cặp tỷ lệ: Vang 101 Xanh, trơn =? Xanh 32 Xanh, nhăn Tron =? b/ Phân tích: Nhan GV: Tỷ lệ cặp tính trạng F2 - Tỷ lệ kiểu hình F2: 9/16 Vàng, trơn nào? Có giống với quy luật phân li không? 3/16 Vàng, nhăn Từ hoạt động phân tích, GV yêu cầu HS 3/16 Xanh, trơn hoàn thành bài tập trang 15 SGK Từ đó rút 1/16 Xanh, nhăn nội dung quy luật phân li - Tỷ lệ cặp tính trạng: GV gọi - HS đọc lại nội dung quy luật Vang = Xanh Tron = Nhan c/ Nội dung: Khi lai hai thể bố mẹ khác (12) hai cặp tính trạng chủng tương phản di truyền độc lập thì F2 có tỷ lệ kiểu hình tích tỷ lệ các tính trạng hợp thành nó * HĐ2 ( 10’) II Biến dị tổ hợp - Mục tiêu: - Biến dị tổ hợp là tổ hợp lại các tính - Nhận biết biến dị tổ hợp xuất trạng bố mẹ phép lai hai cặp tính trạng Menđen - Biến dị tổ hợp xuất các loài sinh - Cách tiến hành: sản hữu tính (Loài giao phối) Trong nhóm kiểu hình F2 nhóm Kết luận chung: SGK nào không có hệ bố mẹ HS suy nghĩ trả lời GV: Vàng, nhăn và xanh, trơn là các kiểu hình khác với bố mẹ và người ta gọi đó là các biến dị tổ hợp - GV lấy thêm vài ví dụ biến dị tổ hợp đời sống sản xuất Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp xuất trường hợp nào? 1-3 HS đọc kết luận chung SGK Tổng kết và hướng dẫn nhà * Tổng kết - Nội dung quy luật phân li, thí nghiệm phép lai hai cặp tính trạng Menđen * Hướng dẫn nhà + Học bài và trả lời câu hỏi SGK + Kẻ sẵn bảng vào bài tập + Đọc trước bài 5 Phụ lục Ngày soạn:2/9/2013 Ngày giảng:9a:………………… 9b:………………… Tiết LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG( Tiếp theo) I Mục tiêu Kiến thức (13) - Giải thích kết lai hai cặp tính trạng theo quan điểm Menđen - Ý nghĩa quy luật phân li độc lập Kĩ KNS: KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến KN hợp tác, lắng nghe tích cực * Làm số bài tập di truyền Thái độ - Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, thân II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp tìm tòi III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Hình 5- sgk Học sinh: kẻ phiếu học tập bảng vào IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ: Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng Menđen? * Mở bài: Men đen đã giải thích kết mình nào để đến kết luận nội dung quy luật? Quy luật Men đen có ý nghĩa nào? Bài Hoạt động GV- HS HĐ (25’) - Mục tiêu: - Giải thích kết lai hai cặp tính trạng theo quan điểm Menđen - Cách tiến hành Yêu cầu HS nhắc lại tỉ lệ phân li kiểu hình F2? - HS nêu tỉ lệ: GV chiếu tranh phóng to H.5 SGK, nghiên cứu SGK Yêu cầu HS thảo luận: - Giải thích F2 có 16 hợp tử? GV có thể gợi ý: + Thống kê tất các kiểu gen giống + Những kiểu gen nào cùng quy định kiểu hình thì cộng lại với Nội dung III Menđen giả thích kết - Mỗi cặp tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, tính trạng hạt vàng là trội so với hạt xanh, hạt trơn là trội so với hạt nhăn (14) - Như DT tính trạng này có phụ thuộc ko? HS : Tuân theo QLPL Menđen - Thảo luận, hoàn thiện bảng GV chiếu bảng (phần phụ lục) - Tại loài sinh sản hữu tính, biến dị lại phong phú? - Gv đưa công thức tổ hợp Menđen Gọi n là số cặp gen dị hợp (PLĐL) thì: + Số loại giao tử là: 2n + Số hợp tử là: 4n + Số loại kiểu gen: 3n + Số loại kiểu hình: 2n + Tỉ lệ phân li kiểu gen là: (1+2+1)n + Tỉ lệ phân li kiểu hình là: (3+1)n Đối với kiểu hình n là số cặp tính trạng tương phản tuân theo di truyền trội hoàn toàn *HĐ4 (10’ ) - Mục tiêu: - Nêu ý nghĩa quy luật phân li độc lập - Cách tiến hành: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục IV SGK Trả lời các câu hỏi: + Vì các loài giao phối số lượng biến dị tổ hợp phong phú? + Biến dị tổ hợp phong phú có ý nghĩa gì? Vì sao? - GV có thể lấy vài ví dụ nghèo nàn biến dị tổ hợp sống tự nhiên để làm rõ ý nghĩa này 1-3 HS đọc kết luận chung SGK Tổng kết và hướng dẫn nhà - Quy ước gen: A quy định hạt vàng B quy định hạt trơn a quy định hạt xanh b quy định hạt nhăn - Tỉ lệ kiểu hình F2 tương ứng với 16 tổ hợp giao tử (hợp tử) => thể đực cái cho loại giao tử nên thể F1 phải dị hợp cặp gen (AaBb), các gen A và a, B và b phân li độc lập và tổ hợp tự cho loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab - Bảng IV Ý nghĩa quy luật phân li độc lập - Quy luật phân li độc lập giải thích nguyên nhân làm xuất biến dị tổ hợp là phân ly độc lập và tổ hợp tự các cặp nhân tố di truyền - Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng chọn giống và tiến hoá (15) *Tổng kết: Giải thích kết thí nghiệm và viết sơ đồ lai *Hướng dẫn nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Làm bài tập SGk trang 19 Phụ lục Tỉ lệ kiểu gen F2 1AABB 4AaBb 2AABb (9 A-B-)Vàng- trơn 2AaBB 1Aabb 2Aabb (3 A-bb) Vàng- nhăn 1aaBB 2aaBb (3aaB-)Xanh- Trơn 1aabb 1aabb xanh- nhăn Ngày soạn: 2/9/2013 Ngày giảng: 9a:………………… 9b:…………………… Tiết THỰC HÀNH TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI I Mục tiêu Kiến thức - Biết vận dụng xác suất để hiểu tỷ lệ các loại giao tử và tỷ lệ KG F phép lai cặp tính trạng Men đen - Biết vận dụng kết tung đồng kim loại để giải thích kết thí nghiệm Kĩ KNS: KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến KN hợp tác, lắng nghe tích cực Thái độ - Học sinh tích cực thục hành II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học Thực hành Hoạt động nhóm, kĩ thuật trình bày phút III Đồ dùng dạy học Giáo viên: - Bảng phụ ghi thống kê kết các nhóm - Chuẩn bị đồng kim loại mặt đủ cho các nhóm (16) Học sinh: Kẻ sẵn bảng 6.1 và 6.2 vào IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động * Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra chuẩn bị học sinh * Mở bài: Men đen đã làm nào để phân tích kết thí nghiệm và giải thích kết đó? Bài thực hành: * HĐ1: Mục tiêu thực hành( 3’) GV: Nêu mục tiêu bài thực hành? HS: Nghiên cứu sgk để trả lời I Mục tiêu - HS biết cách xác định xác xuất và hai kiện đồng thời xảy thông qua việc gieo các đồng kim loại - Biết vận dụng xác suất để hiểu tỉ lệ các loại giao tử và tỉ lệ các kiểu gen lai cặp tính trạng * HĐ2: Hướng dẫn thực hành( 10’) - GV: cho biết dụng cụ cần chuẩn bị Menđen tính xác suất? - HS: Nêu chuẩn bị II Chuẩn bị - Mỗi nhóm có sẵn hai đồng kim loại * HĐ3: tiến hành thực hành( 20’) I Tiến hành gieo đồng kim loại - GV lưu ý HS: Hướng dẫn quy trình : a Gieo đồng kim loại Lưu ý : Đồng kim loại có mặt (sấp và ngửa), mặt tượng trưng cho loại giao tử, chẳng hạn mặt sấp loại giao tử A, mặt ngửa loại giao tử a, tiến hành: - HS ghi nhớ quy trình thực hành - Lấy đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự từ độ cao xác định - Thống kê kết lần rơi vào bảng 6.1 b Gieo đồng kim loại GV lưu ý HS: đồng kim loại tượng trưng cho gen kiểu gen: mặt sấp tượng trưng cho kiểu gen AA, mặt ngửa tượng trưng cho kiểu gen aa, sấp ngửa tượng trưng cho kiểu gen Aa - Mỗi nhóm gieo 25 lần, thống kê lần rơi vào bảng 6.1 b Gieo đồng kim loại GV lưu ý HS: đồng kim loại tượng trưng cho gen kiểu gen: mặt sấp tượng trưng cho kiểu gen AA, mặt ngửa tượng trưng cho kiểu gen aa, sấp ngửa tượng trưng cho kiểu gen Aa - Tiến hành (17) + Lấy đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự từ độ cao xác định + Thống kê kết vào bảng 6.2 - Mỗi nhóm gieo 25 lần, có thể xảy trường hợp: đồng sấp (SS), đồng sấp đồng ngửa (SN), đồng ngửa (NN) Thống kê kết vào bảng 6.2 Thống kê kết các nhóm - GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết đã tổng hợp từ bảng 6.1 và 6.2, ghi vào bảng tổng hợp theo mẫu sau: Nhóm Tiến hành Gieo đồng kim loại Gieo đồng kim loại S N SS SN NN Số lượng Tỉ lệ % - Từ kết bảng trên GV yêu cầu HS liên hệ: + Kết bảng 6.1 với tỉ lệ các loại giao tử sinh từ lai F1 Aa + Kết bảng 6.2 với tỉ lệ kiểu gen F2 lai cặp tính trạng - GV cần lưu ý HS: số lượng thống kê càng lớn càng đảm bảo độ chính xác Tổng kết và hướng dẫn nhà( 5’) * Tổng kết - GV nhận xét tinh thần, thái độ làm việc các nhóm - Các nhóm viết báo cáo thu hoạch theo mẫu bảng 6.1; 6.2 * Hướng dẫn nhà: - Làm các bài tập trang 22, 23 SGK HS xem trước các bài tập trang 22, 23 SGK Cộng Ngày soạn: 9/9/2013 Ngày giảng: 9a:………………… 9b:………………… Tiết BÀI TẬP CHƯƠNG I Mục tiêu Kiến thức - Vận dụng lý thuyết vào giải bài tập Kĩ - Rèn luyện kĩ vết sơ đồ lai * Làm số bài toán ngược(dạng 2) Thái độ - Học sinh tích cực làm bài tập, say mê môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học (18) - Dạy học nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên: - Chuẩn bị số dạng bài tập Học sinh: ôn lại kiến thức lai các cặp tính trạng Menđen IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động * Kiểm tra bài cũ * Mở bài Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Hướng dẫn cách giải bài tập lai cặp tính trạng(15’) - Mục tiêu: - Biết cách giải bài tập lai cặp tính trạng - Cách tiến hành GV: Khái quát kiến thức HS: Ghi chép - GV đưa VD1: Cho đậu thân cao lai với đậu thân thấp, F1 thu toàn đậu thân cao Cho F1 tự thụ phấn xác định kiểu gen và kiểu hình F1 và F2 *Hoạt động Bài tập lai hai cặp tính trạng Nội dung Dạng 1: Biết kiểu hình P => xác định kiểu gen, kiểu hình F1, F2 Cách giải: - Cần xác định xem P có chủng hay không tính trạng trội - Quy ước gen để xác định kiểu gen P - Lập sơ đồ lai: P, GP, F1, GF1, F2 - Viết kết lai, ghi rõ tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình Dạng 2: Biết kết F1, xác định kiểu gen, kiểu hình P Cách giải: Căn vào kết kiểu hình đời a Nếu F1 đồng tính mà bên bố hay mẹ mang tính trạng trội, bên mang tính trạng lặn thì P chủng, có kiểu gen đồng hợp: AA x aa b F1 có tượng phân li: F: (3:1)  P: Aa x Aa F: (1:1)  P: Aa x aa (trội hoàn toàn) II Bài tập lai hai cặp tính trạng Dạng 1: Biết P  xác định kết lai F1 (19) VD7: Bµi tËp (trang 23) F2: 901 cây đỏ, tròn: 299 đỏ, bầu dôc: 301 qu¶ vµng trßn: 103 qu¶ vµng, bÇu dôc  TØ lÖ kiÓu h×nh ë F2 lµ: đỏ, tròn: đỏ bầu dục: vàng, tròn: vµng, bÇu dôc = (3 đỏ: vàng)(3 tròn: bầu dục)  P thuÇn chñng vÒ cÆp gen  KiÓu gen P: AAbb (đỏ,bầu dục) x aaBB (vàng, tròn) §¸p ¸n d vµ F2 * C¸ch gi¶i: - Quy ớc gen  xác định kiểu gen P - Lập sơ đồ lai - ViÕt kÕt qu¶ lai: tØ lÖ kiÓu gen, kiÓu h×nh D¹ng 2: BiÕt sè lîng hay tØ lÖ kiÓu h×nh F Xác định kiểu gen P * C¸ch gi¶i: C¨n cø vµo tØ lÖ kiÓu h×nh đời  xác định kiểu gen P xét sù ph©n li cña tõng cÆp tÝnh tr¹ng, tæ hợp lại ta đợc kiểu gen P F2: 9:3:3:1 = (3:1)(3:1)  F1 dÞ hîp vÒ cÆp gen  P thuÇn chñng cÆp gen GV: Ra số bài tập cho học sinh, đặc biệt bài tập phép lai cặp tính trạng cho học sinh nâng cao Tổng kết và hướng dẫn nhà *Tổng kết - Các bước làm bài tập di truyền Menđen *Hướng dẫn nhà - Khái niệm nhiễm sắc thể., trạng thái tồn nhiễm sắc thể Phụ lục (20) Ngày soạn: 14/9/2013 Ngày giảng: 9a:……………… 9b:……………… Chương II NHIỄM SẮC THỂ Tiết NHIỄM SẮC THỂ I Mục tiêu Kiến thức - Nêu tính chất đặc trưng nhiễm sắc thể loài - Mô tả cấu trúc siêu vi và chức nhiễm sắc thể Kĩ *Nhận dạng hình dạng NST - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, khái quát Thái độ - Học sinh say mê tìm hiểu kiến thức II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: Trực quan III Đồ dùng dạy học Giáo viên - Tranh phóng to hình 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 SGK - Bảng phụ NST số loài Học sinh: ôn lại kiến thức di truyền IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động * Kiểm tra bài cũ( KT 15’): Hãy giải thích thí nghiệm Menđen phép lai hai cặp tính trạng? Đáp án: - Mỗi cặp tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định, tính trạng hạt vàng là trội so với hạt xanh, hạt trơn là trội so với hạt nhăn - Quy ước gen: A quy định hạt vàng B quy định hạt trơn a quy định hạt xanh b quy định hạt nhăn Sơ đồ lai( sgk bảng trang 17) * Mở bài: (21) Bài Hoạt động GV- HS *HĐ (15’) - Mục tiêu: - Nêu tính chất đặc trưng nhiễm sắc thể - Cách tiến hành GV đưa khái niệm NST Nội dung I Tính đặc trưng nhiễm sắc thể - Yêu cầu HS đọc  mục I, quan sát H 8.1 để trả lời câu hỏi: - NST tồn nào tế bào sinh dưỡng và giao tử? - Thế nào là cặp NST tương đồng? - Phân biệt NST lưỡng bội, đơn bội? HS: Nghiên sgk và trả lời - Yêu cầu HS quan sát H 8.2 NST ruồi giấm, đọc thông tin cuối mục I và trả lời câu hỏi: - Mô tả NST ruồi giấm số lượng và hình dạng đực và cái? HS: Thảo luận và trả lời - Cho HS quan sát H 8.3 - Yêu cầu HS đọc bảng để trả lời câu hỏi: - Nhận xét số lượng NST lưỡng bội các loài? - Số lượng NST có phản ánh trình độ tiến hoá loài không? Vì sao? - Hãy nêu đặc điểm đặc trưng NST loài sinh vật? HS: Trả lời, đại diện các nhóm trình bày GV: Khái quát kiến thức *HĐ2 (10’) - Mục tiêu: - Mô tả cấu trúc siêu vi nhiễm sắc thể - Cách tiến hành - Mô tả hình dạng, kích thước NST kì giữa? - Yêu cầu HS quan sát H 8.5 cho biết: các số và thành phần cấu trúc nào - Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành cặp tương đồng Bộ NST là lưỡng bội, kí hiệu là 2n - Trong tế bào sinh dục (giao tử) chứa NST cặp tương đồng  Số NST giảm nửa, NST là đơn bội, kí hiệu là n - Ở loài đơn tính có khác đực và cái cặp NST giới tính kí hiệu là XX, XY - Mỗi loài sinh vật có NST đặc trưng số lượng và hình dạng II.Cấu trúc nhiễm sắc thể - Cấu trúc điển hình NST biểu rõ kì + Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V + Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – micromet + Cấu trúc: kì NST gồm (22) NST? cromatit gắn với tâm động - HS điền chú thích + Mỗi cromatit gồm phân tử ADN và prôtêin loại histôn - Mô tả cấu trúc NST kì quá trình phân bào? - HS quan sát và mô tả - GV giới thiệu H 8.4 III Chức NST - Lắng nghe GV giới thiệu - NST là cấu trúc mang gen, trên đó *HĐ3 (10’) gen vị trí xác định Những - Mục tiêu: - Nêu chức NST biến đổi cấu trúc, số lượng NST - Cách tiến hành dẫn tới biến đổi tính trạng di truyền - Yêu cầu HS đọc thông tin mục III SGK, - NST có chất là ADN, tự nhân trao đổi nhóm và trả lời câu hỏi: đôi ADN dẫn tới tự nhân đôi ? NST có đặc điểm gì liên quan đến di NST nên tính trạng di truyền truyền? - HS đọc thông tin mục III SGK, trao đổi chép qua các hệ tế bào và thể nhóm và trả lời câu hỏi - Rút kết luận Tổng kết và hướng dẫn nhà * Tổng kết - Cấu trúc và tính đặc trưng nhiễm săc thể * Hướng dẫn nhà: Học bài và chuẩn bị bài mới: -Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể các kì quá trình nguyên phân, ý nghĩa quá trình nguyên phân Phụ lục Ngày soạn:14/9/2013 Ngày giảng: 9a:…………………… 9b:…………………… Tiết NGUYÊN PHÂN I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày ý nghĩa thay đổi trạng thái, biến đổi số lượng, và vân động NST qua các kì nguyên phân - Nêu ý nghĩa nguyên phân Kĩ * Vẽ hình thái NST các kì nguyên phân - Phân tích, tổng hợp, khái quát kiến thức Thái độ: Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, thân II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, dạy học nhóm, vấn đáp (23) III Đồ dùng dạy học Giáo viên - Tranh phóng to hình 9.1, 9.2, 9.3 SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng 9.2 Học sinh - Kẻ bảng 9.1 - vào bài tập IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ: Trình bày cấu trúc hiển vi NST? * Mở bài: Trong kỳ quá trình phân bào NST có cấu trúc đặc trưng Nhưng các kỳ khác thì NST có biến đổi nào? Bài Hoạt động GV- HS * HĐ1 (10’) - Mục tiêu: - Trình bày ý nghĩa thay đổi trạng thái, biến đổi số lượng, và vân động NST qua các kì nguyên phân - Cách tiến hành GV Yêu cầu HS nghiên cứu dòng thông tin đầu và quan sát hình 9.1 SGK cho biết: - Chu kì tế bào gồm giai đoạn nào? - HS nghiên cứu dòng thông tin đầu và quan sát hình 9.1 SGK - HS nêu giai đoạn và rút kết luận - GV: Nêu biến đổi hình thái NST? - HS: Hoàn thành bảng 9.1 GV: Chốt kiến thức *HĐ2 (20’) - Mục tiêu: - vân động NST qua các kì nguyên phân - Cách tiến hành - GV yêu cầu HS quan sát H 9.2 và 9.3 để trả lời câu hỏi: - Mô tả hình thái NST kì trung gian? - Cuối kì trung gian NST có đặc điểm gì? Nội dung I Biến đổi hình thái NST chu kì tế bào Chu kì tế bào gồm: + Kì trung gian: chiếm nhiều thời gian chu kì tế bào (90%) là giai đoạn sinh trưởng tế bào + Nguyên phân gồm kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối) - Mức độ đóng, duỗi xoắn NST qua các kì: Bảng 9.1 II Những biến đổi NST quá trình nguyên phân - Kì trung gian NST tháo xoắn cực đại (24) - HS quan sát tranh và kết luận thành sợi mảnh, NST tự nhân đôi - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin tr28 thành NST kép quan sát các hình bảng 9.2 Thảo luận nhóm điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2 - HS nghiên cứu thông tin tr28 quan sát các - Những biến đổi NST các hình bảng 9.2 kì nguyên phân( bảng 1) - HS báo cáo, các nhóm khác bổ sung GV: Kết luận (bảng 1) *HĐ3 ( 5’) III Ý nghĩa quá trình nguyên - Mục tiêu: phân - Nêu ý nghĩa nguyên phân - Cách tiến hành + Bộ NST tế bào nào so với - Nguyên phân: Là phương thức sinh tế bào mẹ? sản tế bào và lớn lên thể + NP làm cho số lượng tế bào thể - Nguyên phân trì ổn định biến đổi nào? Điều đó có ý nghĩa NST đặc trưng loài qua các hệ gì?Cơ sở khoa học các biện pháp giâm, tế bào - Duy trì ổn định NST đặc trưng chiết, ghép thực vật là gì? loài - HS trả lời - GV bổ sung thêm Từ đó rút kết luận Tổng kết và hướng dẫn học bài(5’) * Tổng kết - Diễn biến NST qua các kì quá trình nguyên phân, ý nghĩa cảu quá trình nguyên phân * Hướng dẫn học bài: Vẽ các hình bảng 9.2 vào - Đọc trước bài 10: Kẻ bảng 10 trang 32 vào - thay đổi trạng thái, biến đổi số lượng, và vận động NST qua các kì giảm phân Phụ lục Các kì Kì đầu Những biến đổi NST - NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt - Các NST đính vào các sợi tơ thoi phân bào tâm động Kì - Các NST kép đóng xoắn cực đại - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc (25) - Kết quả: Từ tế bào mẹ ban đầu tạo tế bào có NST giống tế bào mẹ Ngày soạn:16/9/2012 Ngày giảng: 9a:…………………… 9b:…………………… Tiết 10 GIẢM PHÂN I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày ý nghĩa thay đổi trạng thái, biến đổi số lượng, và vân động NST qua các kì giảm phân - Nêu ý nghĩa giảm phân Kĩ - Phân tích, tổng hợp, khái quát kiến thức Thái độ: Có tình yêu và lòng tin vào khoa học, thân II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, dạy học nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên - Tranh phóng to hình 10 SGK phóng to - Bảng phụ ghi nội dung bảng 10 SGK Học sinh: - Học bài cũ, đọc bài Kẻ bảng 10 vào bài IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ: Nêu diễn biến NST quá trình phân bào nguyên phân? * Mở bài: Giảm phân là hình thức phân bào nguyên phân, nó diễn vào thời kì chín tế bào sinh dục Vậy giảm phân khác nguyên phân nào? Chúng ta cùng tìm hiểu Bài Hoạt động GV- HS *Hoạt động Những diễn biến Nội dung I Những diễn biến NST (26) NST giảm phân (30 phút) - Mục tiêu: - Trình bày ý nghĩa thay đổi trạng thái, biến đổi số lượng, và vân động NST qua các kì giảm phân - Cách tiến hành - Yêu cầu HS quan sát NST kì trung gian hình 10 và trả lời câu hỏi: Kì trung gian NST có hình thái nào? - HS quan sát NST kì trung gian hình 10 và trả lời câu hỏi GV: - Chia lớp thành nhóm Yêu cầu : + Nhóm 1, 2, 3: Quan sát hình 10, đọc thông tin mục I SGk tr32 Nêu diễn biến NST giảm phân I? + Nhóm 4, 5, Quan sát hình 10 đọc thông tin mục II SGk Nêu diễn biến giảm phân II? Hoàn thành bảng 10 - Treo bảng phụ, gọi HS lên điền HS:Thảo luận- Thống ý kiến, ghi lại diễn biến NST giảm phân I và II - GV: Chốt kiến thức theo bảng chuẩn - Cử đại diện nhóm lên bảng hoàn thành Nêu kết giảm phân? GV: nhận xét, bổ sung GV: Phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu điền từ giảm phân Kì trung gian - NST dạng sợi - Cuối kì NSt nhân đôi thành NST kép dính tâm động Diễn biến NST giảm phân - Bảng cụm từ thích hợp vào chỗ ( ) Nguyên phân - Xảy tế bào sinh dưỡng - (2) Giảm phân - (1) - Từ tế bào mẹ 2n NST qua lần phân bào liên tiếp tạo tế bào mang NST đơn bội n NST - Gồm lần phân bào liên tiếp - Tạo (4) tế bào có NST (5) - Tạo (3) tế bào có NST tế bào mẹ * Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa giảm phân(5’) II ý nghĩa giảm phân (27) - Mục tiêu: - Nêu ý nghĩa giảm phân - Cách tiến hành GV: Vì giảm phân các tế bào lại có NST giảm nửa? - Giảm phân có ý ngĩa gì chọn giống - Tạo các tế bào có NST đơn và tiến hóa? bội khác nguồn gốc NST HS: Liên hệ và trả lời Tổng kết và hướng dẫn nhà(2’) * Tổng kế: Diễn biến NST các giảm phân * Hướng dẫn nhà: Vẽ các hình bảng 9.3 vào Phụ lục Bảng Các kì Kì đầu Kì Kì sau Kì cuối Những biến đổi NST các kì Lần phân bào I Lần phân bào II - Các NST kép xoắn, co ngắn - NST co lại cho thấy số lượng - Các NST kép cặp tương đồng NST kép đơn bội tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau, sau đó lại tách dời - Các cặp NST kép tương đồng tập - NST kép xếp thành hàng trung và xếp song song thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi mặt phẳng xích đạo thoi phân bào phân bào - Các cặp NST kép tương đồng phân li - Từng NST kép tách tâm độc lập và tổ hợp tự cực tế động thành NST đơn phân li bào cực tế bào - Các NST kép nằm gọn nhân - Các NST đơn nằm gọn tạo thành với số lượng là nhân tạo thành với số đơn bội (kép) – n NST kép lượng là đơn bội (n NST) Ngày soạn:20/9/2012 Ngày giảng: 9a:…………………… 9b:……………… …… Tiết 11 PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I Mục tiêu Kiến thức - HS trình bày các quá trình phát sinh giao tử động vật - Xác định thực chất quá trình thụ tinh - Nêu ý nghĩa các quá trình giảm phân và thụ tinh mặt di truyền và biến dị Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích, tổng hợp, khái quát hóa (28) Thái độ - Giáo dục lòng yêu môn, yêu khoa học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Vấn đáp- tìm tòi III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Tranh phóng H.11 SGK Học sinh: Bảng phụ: so sánh quá trình phát sinh giao tử đực, cái IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động(5’) * Kiểm tra bài cũ: Phân biệt quá trình nguyên phân với quá trình giảm phân? * Mở bài: Các tế bào tạo qua giảm phân đã gọi là giao tử chưa? Quá trình hình thành giao tử nào? sau hình thành các giao tử kết hợp với nào để tạo nên hợp tử? Bản chất quá trình này là gì? Bài Hoạt động GV- HS *Hoạt động Sự phát sinh giao tử(20’) - Mục tiêu: - HS trình bày các quá trình phát sinh giao tử động vật - Cách tiến hành - GV chiếu H.11 SGK Yêu cầu HS: Quan sát hình, đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: - Quá trinh phát sinh giao tử đực và cái có đặc điểm gì giống và khác nhau? - HS độc lập tìm hiểu thông tin, thảo luận nhóm, thống ý kiến Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác bổ sung GV nhận xét, bổ sung, hoàn thiện đáp án *Hoạt động 2.Thụ tinh(7’) - Mục tiêu: - Xác định thực chất quá trình thụ tinh - Cách tiến hành GV yêu cầu HS quan sát lại hình 11 SGK, Nội dung I Sự phát sinh giao tử * Giống nhau: - Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo noãn nguyên bào và tinh nguyên bào - Noãn bào bậc và tinh bào bậc giảm phân để hình thành giao tử * Khác nhau: (Bảng phần phụ lục) II Thụ tinh (29) nghiên cứu thông tin, trả lời câu hỏi: + Bản chất quá trình thụ tinh là gì? + Tại kết hợp ngẫu nhiên các giao tử đực và cái lại tạo hợp tử chứa các tổ họp NST khác nguồn gốc - HS tự nghiên cứu trả lời GV bổ sung, chốt: + Bản chất quá trình thụ tinh là kết họp nhân đơn bội (n) hay tổ hợp NST giao tử đực và cái tạo thành nhân lưỡng bội hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ + Các hợp tử chứa NST khác nguồn gốc vì quá trình phát sinh giao tử các NST cặp tương đồng phân li độc lập và quá trình thụ tinh các giao tử lại tổ hợp cách ngẫu nhiên III Ý nghĩa giảm phân và thụ tinh *Hoạt động Ý nghĩa giảm phân và thụ tinh(10’) - Mục tiêu: - Nêu ý nghĩa các quá trình giảm phân và thụ tinh mặt di truyền và biến dị - Cách tiến hành GP GT♂ GV yêu cầu HS nghiên cứu lại hoạt động TB1 TT Hợp tử NP Cơ thể và NB1 GP GT♀ - Nêu ý nghĩa quá trình GP và thụ - Gp tạo các giao tử có NST khác tinh? nguồn gốc - Thụ tinh có kết hợp ngẫu nhiên các loại giao tử tạo nên các hợp tử khác - Sự kết hợp quá trình NP, GP và Từ đó tạo nguồn biến dị tổ hợp thụ tinh có ý nghĩa gì các loài sinh phong phú đóng góp vào quá trình chọn sản hữu tính? giống và tiến hoá HS: Nghiên cứu sgk và trả lời *Kết luận chung: SGK GV: Nhận xét, kết luận Tổng kết và hướng dẫn nhà(3’) * Tổng kết - Sử dụng bài tập SGK Quá trình phát sinh giao tử * Hướng dẫn nhà - Học, trả lời câu hỏi, làm bài tập SGK Đọc mục "Em có biết?" - Đọc kỹ bài 12 (30) Phụ lục Phát sinh giao tử cái - Noãn bào bậc qua giảm phân I GPI cho thể cực thứ và noãn bào bậc Noãn bào bậc qua GPII tạo thể cực thứ (nhỏ) và tế bào GPII trứng (lớn); Thể cực cho thể cực nhỏ Từ noãn bào bậc qua GP cho Kết thể cực và tế bào trứng Trong đó, có tế bào trứng tham gia vào quá trình thụ tinh Phát sinh giao tử đực - Tinh bào bậc qua GPI cho tinh bào bậc Tinh bào bậc qua giảm phân II cho tinh trùng Từ tinh bào bậc qua GP cho tinh trùng, tinh trùng này tham gia vào quá trình thụ tinh Ngày soạn:8/10/2011 Ngày giảng: 9A:……………….9B:…………………… TIẾT 12 CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu số đặc điểm NST giới tính.và vai trò nó xác định giới tính - Giải thích chế NST xác định giới tính và tỉ lệ đực: cái loài là 1:1 - Nêu ảnh hưởng các yếu tố MT (trong, ngoài) đến phân hoá giới tính 2.Kĩ năng: - KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến.KN hợp tác, lắng nghe tích cực - Rèn kĩ quan sát, phân tích thu nhận kiến thức từ hình vẽ 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học - Giải thích quan niệm sai lầm cho việc sinh trai, gái người mẹ định II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp Dạy học nhúm III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Tranh phóng to hình 12.1, 12.2 sgk Học sinh: Vở ghi, sgk IV.Tổ chức học: 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) (31) *Kiểm tra bài cũ: - Nêu ý nghĩa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh? * Mở bài: - Yếu tố ảnh hưởng đến phân hóa giới tính? Đặc điểm NST giới tính nào các em cùng tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động Gv-Hs Nội dung Hoạt động Nhiễm sắc thể giới I Nhiễm sắc thể giới tính tính( 20’) - Mục tiêu: - Nêu số đặc điểm NST giới tính.và vai trò nó xác định giới tính - Cách tiến hành: Gv cho hs quan sát tranh phóng to hình 12.1 sgk, yêu cầu hs nghiên cứu sgk để ? Xác định điểm # và khác NST nam và nữ? GV: Khái niệm Nhiễm sắc thể giới * Khái niệm: NST giới tính là thể nằm tớnh? nhân TB mang TTDT qui định HS: Nêu khái niệm tính đực, cái và các tính trạng liên quan GV: Sử dụng phương pháp dạy học với giới tính nhóm/ khăn trải bàn( thảo luận nhóm sau đó các cá nhân thống ý kiến chung vào bảng phụ) + NST giới tính và NST thường có điểm gì giống và khác nhau( số lượng, hình thái, chức năng)?( 7’) Hs quan sát tranh, nghiên cứu sgk, trao đổi nhóm, cử đại diện treo bảng phụ * Sự khác NST thường và GV: Khái quát kiến thức NST giới tính + Nhiễm sắc thể thường: -Nhiều cặp NST TB sinh dưỡng: -Tồn thành từngcặp tương đồng Gv: Giới tính nhiều loài phụ thuộc vào giống có mặt cặp XX XY tế giới bào - Mang các gen qui định các tính trạng Vd: động vật có vú, ruồi giấm, cây thường gai Cặp NST giới tính giống cái là -VD: SGK XX, giống đực là XY Ở ếch nhái, + Nhiễm sắc thể giới tính: bò sát, chim thú và ngược lại - cặp Mở rộng: Tổ hợp NST giới tính khác - Khi tồn thành cặp tương đồng (32) (XX, OX-đực bọ xít) XX không tương đồng XY tùy giới tính nhóm loài - Mang gen qui định tính đực, cái và các tính trạng liên quan không liên quan với giới tính -VD: SGK Hoạt động Cơ chế nhiễm sắc thể II Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới xác định giới tính( 10’) tính - Mục tiêu: - Giải thích chế NST xác định giới tính và tỉ lệ đực: cái loài là 1:1 - Cách tiến hành: Gv cho HS quan sát tranh phúng to hình 12.2 sgk, yêu cầu HS nghiên cứu sgk để trả lời lệnh (39): GV: Có loại trứng và tinh trùng - Qua giảm phân, người mẹ tạo qua giảm phân? loại NST giới tính X, cũn người bố thì HS: Thảo luận và trả lời cho loại NST giới tính X, Y GV: Sự thụ tinh các tinh trùng và - Sự thụ tinh tinh trùng mang NST trứng ntn để tạo hợp tử phát triển giới tính X với trứng tạo hợp tử chứa thành trai hay gái? XX phát triển thành gái, còn tinh HS: Thảo luận và trả lời trùng mang NST giới tính Y với trứng tạo hợp tử chứa XY phát triển thành trai GV: Tại tỉ lệ trai và gỏi - Sở dĩ tỉ lệ trai: gái xấp xỉ 1: sinh xấp xỉ là 1: 1? là loại tinh trùng mang X, Y Hs quan sát tranh, nghiên cứu sgk, trao tạo với tỉ lệ ngang và hợp tử đổi và trình bày mang XX, XY có sức sống ngang GV mở rộng: + số lượng cá thể đủ lớn Hoạt động Các yếu tố ảnh hưởng III Các yếu tố ảnh hưởng đến đến phân hoá giới tính( 7’) phân hoá giới tính - Mục tiêu: - Nêu ảnh hưởng các yếu tố MT (trong, ngoài)đến phân hoá giới tính - Cách tiến hành: - Gv: yêu cầu hs đọc sgk - Nhân tố MT bên ngoài: t0, as, d2 - GV: Nêu ảnh hưởng các yếu tố Rùa: 280 nở đực, 320 nở cái đến phân hoá giới tính? - Nhân tố MT bên trong: HMSD - Hs tự nghiên cứu sgk, đại diện trả lời - Ứng dụng vào sx đời sống: Điều chỉnh GV: Người ta có thể điều chỉnh tỉ tỉ lệ đực cái phù hợp với MĐ sx (33) lệ đực : cái (ở vật nuôi) phù hợp với nhu Vd: sgk cầu người ntn? HS: Liên hệ kiến thức để trả lời Tổng kết- hướng dẫn nhà( 3’) * Tổng kết:- Đặc điểm NST thường và NST giới tính, chế xác định giới tính * Hướng dẫn nhà - BTVN: Trả lời cõu hỏi SGK - Viết chế NST xác định giới tính gà.Biết 2n= 78NST Phụ lục Ngày soạn: 28/9/2012 Ngày giảng: 9a: 9b: Tiết 13 DI TRUYỀN LIÊN KẾT I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu thí nghiệm Moocgan và nhận xét kết thí nghiệm đó - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết, đặc biệt lĩnh vực chọn giống 2.Kĩ năng: - Tiếp tục rèn luyện kĩ quan sát và phân tích kênh hình, phát triển tư suy luận ( phân tích, so sánh) - Kĩ quan sát và sử dụng kính hiển vi 3.Thái độ: (34) - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học -Trực quan, hoạt động nhóm III Đồ dựng dạy học Giáo viên: - Tranh phóng to hình 13, bảng phụ Học sinh: - Chuẩn bị bài mới,nghiên cứu hình vẽ IV.Tổ chức học: 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) *Kiểm tra bài cũ: Tại người tỉ lệ trai : gái sấp sỉ 1:1 Giải thích chế XĐ giới tính? * Mở bài: Khi gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính chúng ta có kết phép lai nào? Bài Hoạt động GV- Hs Nội dung Hoạt động 1.Thí nghiệm I Thí nghiệm Moocgan Moocgan(25’) - Mục tiêu: - Nêu thí nghiệm Moocgan và 1.Thí nghiệm: nhận xét kết thí nghiệm đó - Cách tiến hành: GV: Treo tranh phóng to hình 13 SGK yêu cầu Hs quan sát GV: Sử dụng phương pháp dạy học nhóm - Moocgan chọn loài nào làm đối tượng - Đối tượng: ruồi giấm nghiên cứu ? HS: Thảo luận nhóm bàn 2’ phút: *Tiến hành: GV: Tại phép lai ruồi đực F1 P(t/c):Thân xám, cánh dài x Đen, cụt với ruồi cái thân đen cánh cụt gọi F1 : 100% Thân xám, cánh dài là phép lai phân tích? F1xF1: Đực-Thân xám, cánh dài x Đen, HS: vận dụng kiến thức khái niệm cụt phép lai phân tích để trả lời F2: Xám, dài : Đen, cụt GV: Moocgan tiến hành phép lai phân - Sơ đồ: SGK tích nhằm mục đớch gỡ? HS: - Vỡ mục đích là xác định KG F1 GV: Yêu cầu thảo luận nhóm (5phút) *Giải thích - Giải thích vì dựa vào KH1:1, - Phép lai đực XD(F1) x ĐC là phép lai Moocgan lại cho các gen quy định phân tích để phân tích KG đực màu sắc thân và hình dạng cánh phải XD (F1), F2 xuất tổ hợp KH cùng nằm trên NST?( Gợi ý: Ruồi - Vì cái ĐC cho loại giao tử, đực XD (35) cái F1 cho loại giao tử? FB cho tổ hợp KH, ruồi đực F1 phải cho loại giao tử? HS: Các nhóm báo cáo, nhận xét, bổ sung? GV: Khái quát kiến thức GV: Thế nào là tượng DTLK? HS: Nêu nội dung quy luật cho loại giao tử BV và bv (không phải là loại giao tử truyền độc lập) - Khi thụ tinh cho tỉ lệ 1:1 Suy : các gen quy định màu sắc thân và hình dạng cánh phải cùng nằm trên NST và liên kết với cùng phân li giao tử và cùng tổ hợp quá trình thụ tinh Nội dung di truyền liên kết : là nhóm tính trạng DT cùng nhau, quy định các gen trên NST, cùng phân li quá trình phân bào Cơ sở TB học DTLK: H13- SGK GV: Hướng dẫn cách viết sơ đồ lai có liên kết gen hoàn toàn GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi - So sánh xuất biến dị tổ hợp phép lai phân tích MenĐen và Moocgan ? HS: Vận dụng kiến thức để trả lời Hoạt động ý nghĩa di truyền II ý nghĩa di truyền liên kết liên kết( 10’) - Mục tiêu : - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết, đặc biệt lĩnh vực chọn giống - Cách tiến hành : - Chọn và trì nhóm tính ý nghĩa di truyền liên kết là gì ? trạng tốt luôn di truyền cùng với Số nhóm gen liên kết loài là bao nhiêu? - Bổ sung cho QLPLĐL Menđen GV: Các gen cùng phân li, cùng DT thì có ý nghĩa gì? - Hạn chế xuất biến dị tổ hợp HS: Liên hệ thực tế đời G: Nhận xét, kết luận chung Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Làm bài tập: * Hướng dẫn nhà + BTVN: Trả lời tất các câu hỏi SGK + Đọc kĩ bài thực hành, ôn lại NP, GP Phụ lục Ngày soạn: 28/9/2012 (36) Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 14: THỰC HÀNH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nhận dạng NST các kì Kĩ năng: - KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin, tự tin trình bày ý kiến, hợp tác, lắng nghe tích cực, so sánh, đối chiếu, quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm Thái độ: - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Thực hành - Trực quan, trình bày phút III Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên:- Kính hiển vi - Tiêu cố định NST số loại động vật thực vật Học sinh: Nắm kiến thức diễn biến hình thái NST các kì phân bào IV.Tổ chức học: 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (2’) *Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra: chuẩn bị hs * Mở bài: Bài thực hành * HĐ1: Mục tiêu thực hành( 3’) - GV: yêu cầu HS nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và cho biết mục tiêu bài thực hành? - HS: Nêu mục tiêu - GV: Khái quát kiến thức I Mục tiêu: - Nhận dạng NST các kì - Phát triển kĩ sử dụng và quan sát tiêu kính hiển vi * HĐ2: Hướng dẫn thực hành( 10’) GV: Để quan sát NST cần chuẩn bị dụng cụ gì? HS: Nêu dụng cụ và tiêu cần chuẩn bị GV: Nhận xét - Các tiêu cố định NST số loài động vật, thực vật( giun đũa, châu chấu, trâu, bò, lợn, người, ) - Kính hiển vi quang học với số lượng tương ứng với nhóm học sinh - Hộp tiêu với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh (37) * HĐ3: tiến hành thực hành( 20’) - GVchia nhóm Hs, nhóm (5- 6HS) và giao cho nhóm kính hiển vi và hộp tiêu mẫu - HS thực hành theo nhóm - Từng nhóm quan sát + Khi nhận dạng NST , HS trao đổi theo nhúm để xác định vị trí NST ( quan sát ) kì nào quá trình phân bào - Dưới đạo GV: Các nhóm xác định đúng vị trí các NST ( quan sát ) kì nào quá trình phân bào - Yêu cầu Hs nêu cách sử dụng kính hiển vi, thực hành theo nhóm và theo dõi giúp đỡ các nhóm - HS nêu các bước quan sát : - Đặt tiêu lên kính, dựng vật kính với bội giác để lựa chọn điểm quan sát đạt yêu cầu Tiếp đến là chuyển sang bội giác lớn để quan sát tiếp - GV: lưu ý Hs tiêu có các tế bào các kì khác ( kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau , kì cuối) và yêu cầu nêu cách nhận diện các kì chu kì TB ? HS : Quan sát theo nhóm, đại diện trả lời II Cách tiến hành : Quan sát tiêu NST : - Cần xác định các kì phân bào NST : + Kì trung gian + Kì đầu + Kì + Kì sau + Kì cuối - GV yêu cầu HS vẽ vào hình NST quan sát HS :Vẽ hình NST quan sát 2.Vẽ hình NST quan sát * HĐ4: Báo cáo thực hành( 5’) GV: - Yêu cầu học sinh viết báo cáo thực hành, vẽ hình quan sát HS: Viết báo cáo thu hoạch Tổng kết và hướng dẫn nhà( 5’) * Tổng kết - NX tinh thần học tập và ý thức kỉ luật lớp - Hình thái NST các thời điểm khác chu kì tế bào - GV cho vài HS mô tả NST mà các em quan sát trên tiêu chụp * Hướng dẫn nhà - Viết báo cáo thu hoạch - Chuẩn bị bài : Đọc kĩ bài 15(AND) (38) Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 15 : ADN I Mục tiêu: 1.KiÕn thøc: + Nêu thành phần hoá học, tính đặc thù và đa dạng ADN + Mô tả cấu trúc không gian AND và chú ý tới nguyên tắc bổ sung các cặp nu clêôtit KÜ n¨ng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ - Rèn kĩ thảo luận nhóm Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc say mª t×m hiÓu bµi häc, m«n häc (39) II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp- tìm tòi III Đồ dùng dạy học: 1.Giáo viên:- Mô hình cấu tạo phân tử ADN - Tranh phóng to H.15 : Mô hình cấu trúc đoạn phân tử ADN Học sinh:- Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: Yêu cầu học sinh nộp báo cáo thực hành * Mở bài: ADN có cấu trúc không gian nòa? Tại với loại nucleotit lại tạo nên tính đa dạng và đặc thù ADN Bài Hoạt động GV- HS * Hoạt động : Tìm hiểu thành phần hoá học phân tử ADN( 20’) - Mục tiêu: + Nêu thành phần hoá học, tính đặc thù và đa dạng ADN - Cách tiến hành: - GV treo tranh phóng to H.15 và kết hợp với mô hình cấu tạo phân tử ADN cho HS quan sát và yêu cầu HS quan sát và đọc Sgk để trả lời câu hỏi : - Hãy nêu cấu tạo hoá học ADN ? Từng học sinh quan sát tranh và mô hình , đọc Sgk trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi , các nhóm khác bổ sung GV: Với loại nuclêic có thể tạo bao nhiêu cách xếp khác các nuclêic trên mạch ADN ? HS đọc Sgk , thảo luận nhóm để thống câu trả lời GV: Vì ADN có tính đặc thù và đa dạng ? - HS đọc Sgk , thảo luận nhóm để thống câu trả lời - Một vài nhóm ( GV định ) trình bày các câu trả lời , các nhóm khác bổ sung và cùng xây dựng đáp án đúng GV: Khái quát kiến thức * Hoạt động : Cấu trúc không gian Nội dung I Thành phần hoá học phân tử ADN : - CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè:C,H,O,N,P - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn ph©n lµ nuclª«tÝt - Cã lo¹i Nu: A, T, G, X +1 Nu cã M=300®vC, l=3,4A0 - Mçi ph©n tö AND gåm hµng tr¨m, hµng ngh×n Nu làm cho AND cã tính ®a d¹ng vµ đặc thù ( Số lượng, thành phần và trình tự xếp các nucleotit ph©n tö) II Cấu trúc không gian phân tử ADN (40) phân tử ADN( 15) - Mục tiêu: + Mô tả cấu trúc không gian AND và chú ý tới nguyên tắc bổ sung các cặp nu clêôtit - Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát lại tranh phóng to H.15 Sgk và yêu cầu các em tham khảo Sgk để trả lời các câu hỏi sau: GV: Phân tử ADN có cấu trúc nào? - HS quan sát tranh , tham khảo Sgk và trao đổi nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời - ADN là chuỗi xoắn kép gồm mạch đơn song song, xoắn quanh trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải) Mỗi chu kì xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nucleotit Đường kính vòng xoắn là 20 A0 - Các loại nucleotit mạch đơn liên GV: Các loại nuclêôtit nào trên hai kết với thành cặp theo nguyên mạch đơn ADN liên kết với tắc bổ sung : thành cặp ? A =T , G == X và ngược lại HS: Thảo luận và trả lời GV: Gi¶ sö AND cã m¹ch lµ: A-T-GG-X-T-A-A-X-G- H·y viÕt m¹ch cña phân tử AND đó? GV:ThÕ nµo lµ NTBS?(KT baz¬nit¬, sè liªn kÕt hi®r«) Hs quan sát, nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm, đại diện trình bày - HÖ qu¶ cña NTBS: Gv: nhận xét, bổ sung, thống ý kiến +Sè lîng Nu lo¹i A= T, G= X GV: Hệ NTBS đợc thể Số liên kết hiđrô =2A +3G A+T nh÷ng ®iÓm nµo Tỉ lệ : G+ X các phân tử ADN HS: Thảo luận và trả lời thì khác và mang tính chất đặc GV: Khái quát kiến thức trưng cho loài Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Thành phần hoá học , cấu trúc không gian ADN - Tính đặc thù và đa dạng ADN - Nguyên tắc bổ sung * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và ghi nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, Sgk - Đọc mục " Em có biết " (41) - Nghiên cứu bài : ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: Tiết 16 - ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN I Mục tiêu: 1.KiÕn thøc: - Nêu đợc chế tự nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc: Bổ sung, bán bảo toµn - Nêu đợc chức gen KÜ n¨ng: - Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN để nhận biết thành phÇn cÊu t¹o Thái độ: - Gi¸o dôc ý thøc say mª t×m hiÓu bµi häc, m«n häc II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh H.16 : Sơ đồ tự nhân đôi phân tử ADN - Mô hình lắp ghép tự nhân đôi phân tử ADN Học sinh: - Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò Một đoạn mạch đơn phân tử ADN có trình tự xếp sau : -A-T-G-X-T-A-G-T-XHãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó ? * Mở bài: Nguyên tắc nhân đôi ADN diễn nào? Gen có chức gì chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động GV- HS Nội dung *Hoạt động : Tìm hiểu nguyên tắc I ADN tự nhân đôi theo tự nhân đôi ADN( 20’) nguyên tắc nào? - Mục tiêu: - Nêu đợc chế tự nhân đôi ADN diÔn theo nguyªn t¾c: Bæ sung, b¸n b¶o toµn - Cách tiến hành: GV: Sử dụng phương pháp dạy học nhóm GV treo tranh phóng to H.16 Sgk cho HS quan sát và yêu cầu các em đọc Sgk , (42) thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: Gợi ý: - Nơi diễn ra? - Quá trình tự nhân đôi đã diễn trên mạch ADN - Trong quá trình tự nhân đôi , các loại nuclêôtít nào liên kết với thành cặp - Sự hình thành mạch ADN diễn nào ? - Quá trình tự nhân đôi diễn trên mạch đơn ADN - Ph©n tö AND duçi xo¾n, c¸c liªn kÕt hiđrô đứt , mạch đơn tách Cỏc Nu môi trường néi bµo liên kết vơi Nu trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung - Mạch các ADN hình thành + Một mạch tổng hợp gián đoạn chiều 3’- 5’ + Một mạch tổng hợp liên tục chiều: 5’3’ - KÕt qu¶: AND mÑ 2 AND gièng vµ gièng AND mÑ - Có nhận xét gì cấu tạo *Quá trình tự nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc sau : ADN và ADN mẹ - Quá trình tự nhân đôi ADN diễn - NTBS : Mạch ADN tổng hợp trên mạch khuôn ADN mẹ Các theo các nguyên tắc nào nuclêôtít mạch khuôn liên kết với các - HS quan sát tranh , độc lập suy nghĩ nuclêôtít tự môi trường nội bào thảo luận nhóm theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên - Đại diện vài nhóm ( GV kết với X ( hay ngược lại ) định ) trình bày các câu trả lời , các - Nguyên tắc giữ lại ( bán bảo nhóm khác bổ sung toàn ) : Trong ADN có GV nhận xét và tổng kết mạch ADN mẹ(mạch cũ ), mạch còn lại tổng hợp II Bản chất gen Hoạt động : Tìm hiểu chất gen( 8’) - Mục tiêu: - Nêu đợc chức gen - Cách tiến hành: GV yêu cầu HS tìm hiểu mục II Sgk để trả lời câu hỏi : - Gen là đoạn mạch phân tử - Bản chất gen là gì ? ADN , có chức di truyền xác định - HS tìm hiểu Sgk , trao đổi nhóm để Có nhiều loại gen khác thống đáp án - Gen nằm trên NST có thành phần chủ GV: Khái quát kiến thức yếu là ADN * Hoạt động : Tìm hiểu chức III Chức ADN : ADN( 7’) : - Mục tiêu: - Nêu chức ADN (43) - Cách tiến hành: GV đặt vấn đề : ADN là mạch dài chứa gen , mà gen có chức di truyền Vậy , chức ADN là ADN có chức : gì ? - Lưu giữ thông tin di truyền - HS độc lập suy nghĩ , trao đổi theo - Truyền đạt thông tin di truyền nhóm Dưới đạo GV , lớp - GV nhấn mạnh : Do có khả tự nhân đôi ( kì trung gian ) , phân li đồng các giao tử và tổ hợp lại các hợp tử , nên ADN có vai trò quan trọng việc trì nòi giống qua các hệ Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết GV cho HS đọc chậm phần tóm tắt cuối bài và nêu lên các nội dung chính sau : - Quá trình tự nhân đôi ADN theo NTBS và nguyên tắc giữ lại nửa - Bản chất hoá học gen là ADN Chức ADN * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, trang 50 Sgk Phụ lục Ngày soạn: 12/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết tạo thành ARN dự trên mạch khuôn gen và diễn theo nguyên tắc bổ sung - Kể các loại ARN - Phân biệt ADN với ARN Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát và phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức và kỹ thảo luận theo nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh phóng to H.17.1 : Mô hình cấu trúc bậc đoạn phân tử ARN (44) - Tranh phóng to H.17.2 : Sơ đồ tổng hợp phân tử ARN - Mô hình cấu trúc bậc phân tử ARN - Mô hình động tổng hợp ARN - Bảng phụ ghi bảng 17 Sgk Học sinh: - Nghiên cứu Sgk Kẻ sẵn bảng 17 Sgk vào bài tập IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ Một đoạn mạch ADN có cấu trúc sau : Mạch : - A - G - T - X - X - T       Mạch : - T - X - A - G - G - A – Viết cấu trúc đoạn ADN tạo thành sau đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi ? * Mở bài: ARN tổng hợp nào? Sự khác biệt ADN và ARN? Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động 1.Tìm hiểu ARN( 15’): - Mục tiêu : - Kể các loại ARN - Phân biệt ADN với ARN - Cách tiến hành : GV: Treo tranh phóng to hình 17.1 sgk, giới thiệu mô hình ARN, yêu cầu hs quan sát, đọc thông tin trả lời câu hỏi (bảng phụ): - Thành phần hoá học ARN - Dựa vào chức người ta chia ARN thành loại nào? Nêu chức loại - HS đọc mục thông tin I Sgk , độc lập suy nghĩ thảo luận chung lớp GV: Nhận xét, khái quát kiến thức Nội dung I ARN - ARN cấu tạo từ các nguyên tố C , H , O , N và P theo nguyên tắc đa phân Các đơn phân cấu tạo nên ARN là các ribônuclêôtít , gồm loại: A , U , G , X - Có loại ARN : + mARN có vai trò truyền đạt thông tin di truyền quy định prôtêin cần tổng hợp + tARN có chức vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin + rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm( nơi tổng hợp prôtêin ) - khác ADN và ARN: + ADN: Gồm mạch đơn, loại Nu: A, GV: ARN có điểm gì khác so với AND? T, G, X - Thực bài tập mục I sgk + ARN gồm mạch đơn, laoij Nu : A, - HS đọc mục I, suy nghĩ, thảo luận, đại U, G, X (45) diện trả lời GV: Khái quát kiến thức Hoạt động Tìm hiểu các nguyên tắc tổng hợp ARN( 20’) - Mục tiêu: - Biết tạo thành ARN dự trên mạch khuôn gen và diễn theo nguyên tắc bổ sung - Cách tiến hành: - GV treo tranh phóng to H.17.2 Sgk , kết hợp với mô hình cho HS quan sát - HS quan sát và ghi nhớ nội dung GV: Sử dụng phương pháp dạy học nhóm: Khăn trải bàn( 10’) + Các thành viên ghi lại nơi diễn + Diễn biến các bước tổng hợp ARN, + Nhóm trưởng ghi lại kiến thức thống các thành viên - HS: Hoạt động nhóm khăn trải bàn - HS: các nhóm treo đáp án thảo luận, nhóm khác bổ sung - GV: nhận xét và bổ sung kiến thức Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) II ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? - - Vị trí:Nhân TB- NST, kì TG - Diễn biến - ARN tổng hợp dựa trên mạch đơn gen ( gọi là mạch khuôn ) Bước 1: Dưới tác dụng enzim, ADN tháo xoắn dần ADN thành hai mạch đơn Bước 2: Trong quá trình hình thành mạch ARN , các nuclêôtít trên mạch khuôn ADN và các nuclêôtít môi trường nội bào liên kết với theo nguyên tắc bổ sung : A -U ; T - A ; G-X;X-G Bước 3: Kết thúc: phân tử ARN hình thành liền tách khỏi gen và rời khỏi nhân để chất tế bào để thực quá trình tổng hợp prôtêin - Tóm lại: Sự tổng hợp ARN diễn theo NTBS và khuân mẫu, Trình tự các nuclêôtít trên mạch khuân gen quy định trình tự các nuclêôtít mạch ARN (46) * Tổng kết - Nguyên tắc tổng hợp ARN, cỏc loại ARN, phân biệt ADN và ARN * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, trang 53 Sgk - Đọc mục " Em có biết " Phu lục Đặc điểm ARN ADN Số mạch đơn Một Hai Các loại đơn phân A,T,G,X A,U,G,X Ngày soạn: 12/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 18 PRÔTÊIN I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu thành phần hóa học Prôtêin và chức Prôtêin - Nêu dược bốn bậc cấu trúc Prôtêin Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát và phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức và kỹ thảo luận theo nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan- vấn đáp III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: Tranh vẽ H.18 : Các bậc cấu trúc phân tử prôtêin Học sinh:- Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ (47) * Mở bài: ADN có cấu trúc không gian nũa? Tại với loại nucleotit lại Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động1 Tìm hiểu Cấu trúc protein( 20’) - Mục tiêu: - Nêu thành phần hóa học Prôtêin - nêu bốn bậc cấu trúc Prôtêin - Cách tiến hành: GV: Về mặt cấu trúc, Pr, AND và ARN giống điểm nào? HS: đại và đa phân tử - GV nêu câu hỏi ( ôn lại kiến thức cũ làm sở tiếp thu kiến thức ) : Tính đặc thù và đa dạng ADN quy định yếu tố nào ? - HS trả lời - GV: Tính đặc trưng Pr còn thể thông qua cấu trúc không gian ntn - GV yêu cầu HS thực lệnh  Sgk : Tính đa dạng và đặc thù prôtêin quy định yếu tố nào ? HS: Thảo luận và trả lời - GV nêu câu hỏi : Tính đặc trưng prôtêin thể qua cấu trúc không gian nào ? - HS độc lập suy nghĩ , trao đổi theo nhóm và cử đại diện trả lời - Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét , bổ sung và đạo GV Nội dung I Cấu trúc prôtein * Cấu trúc hóa học: - Protein là hợp chất hữu gồm chủ yếu nguyên tố: C, H, O, N - Protein là đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm đơn phân là axit amin (có 20 loại axit amin), tạo vô số các loại Pr khác - Tính đặc thù và tính đa dạng prôtêin quy định thành phần, số lượng và trình tự xếp các axit amin phân tử - Tính đặc trưng prôtêin thể cấu trúc bậc 3; bậc *Cấu trúc không gian: - Cấu trúc theo bậc: SGK + Bậc là: cấu trúc gồm chuỗi axit amin + Bậc là: chuỗi axit amin tạo các vùng xoắn lò xo đặn + Bậc 3: cuộn xoắn xếp theo kiểu đặc trưng cho loại Pr + Bậc là: cấu trúc protêin gồm hay nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay (48) khác loại kết hợp với ( Số lượng, số loại chuỗi aa) * Hoạt động Tìm hiểu chức II Chức Prôtêin prôtêin( 10’) - Mục tiêu: - Nêu chức Prôtêin - Cách tiến hành: GV Yêu cầu HS đọc mục II Sgk trả lời câu hỏi : GV: yêu cầu hs đọc sgk để trả lời câu hỏi: - Tại nói Pr có vai trò quan trọng thể ? - Pr tham gia vào các hoạt động sống nào thể? Hs thảo luận bàn, cử đại diện trả lời (3500 loại Enzim) Chức cấu trúc : Chức prôtêin là gì? - Prôtêin là thành phần cấu tạo nên chất nguyên sinh , các bào quan và màng sinh - HS độc lập đọc Sgk , thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời chất - GV gợi ý HS: Cần chú ý vào chức Chức xúc tác các quá trình trao chính prôtêin là chức cấu đổi chất : trúc, chức xúc tác và điều hoà quá Chức điều hoà các quá trình trao đổi chất : trình TĐC - GV yờu cầu HS thực mục lệnh  Ngoài , các kháng thể ( prôtêin tạo thành ) có chức bảo vệ thể Sgk : Vì prôtêin dạng sợi là nguyên liệu Prôtêin có thể chuyển hoá thành glucôzơ để cung cấp lượng ( cấu trúc tốt ? HS: + Prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cần ) cấu trỳc tốt là vỡ các vùng xoắn dạng sợi bện lại với tạo thành dây chịu lực tốt Vai trò số enzim tiêu hoá thức ăn khoang miệng và dày ? HS: khoang miệng , amilza biến đổi tinh bột thành mantôzơ dày pepsin có tác dụng phân giải chuỗi axit amin thành các đoạn ngắn ( - 10 a.a ) Nguyên nhân bệnh tiểu đường là gì ? - HS: Sự thay đổi bất thường tỉ lệ Insulin (49) tuyến tuỵ tiết là nguyên nhân bệnh tiểu đường - GV theo dõi , nhận xét , bổ sung để hoàn chỉnh đáp án Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết GV cho HS đọc phần tóm tắt cuối bài và nêu lên các ý chính : - Prôtêin cấu tạo chủ yếu từ C , H , O , N là đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân - Tính đa dạng và đặc thù prôtêin quy định trình tự xếp các axit amin Prôtêin còn đặc trưng cấu trúc không gian chuỗi - Chức prôtêin : có nhiều chức quan trọng * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, Sgk - Nghiên cứu bài : Phụ lục Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 19 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu mối quan hệ gen và tính trạng thông qua sơ đồ: gen  mARN  Prôtêin  tính trạng Kĩ năng: - KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN tự tin trình bày ý kiến.KN hợp tác, lắng nghe tích cực Thái độ: - Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp tìm tòi, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên:- Mô hình và tranh phóng to hình 19.1-3 SGK Học sinh:- Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) (50) * Kiểm tra bài cũ: nêu cấu trúc không gian Protein? Chức Pr? * Mở bài: Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin nhân, mà prôtêin hình thành chất tế bào Vậy ADN và prôtêin phải quan hệ với qua vật trung gian nào đó Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Tìm hiểu mối quan hệ ARN và Prôtêin ( 20’) - Mục tiêu: Trình bày mối quan hệ ARN và Prôtêin thông qua hình thành chuỗi axit amin - Cách tiến hành: GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 10 phút Nêu diễn biến quá trình hình thành chuỗi axit amin - Gợi ý: GV: cho hs nghiên cứu câu hỏi SGK: - mARN có chức gì TB? - mARN tham gia vào QT TH pr diễn ntn? - HS thảo luận lệnh (T54): - Các ba Nu trên tARN liên kết với các ba Nu trên mARN ntn? - Tương quan số lượng aa và Nu mARN ribôxôm ntn? - Các ribôxôm dịch chuyển ntn trên mARN ?( nấc, nấc ứng với Nu trên mARN) - Việc liên kết theo NTBS tARN và mARN dẫn đến hình thành chuỗi aa có trình tự xếp liên quan ntn với trình tự các Nu trên mARN? Mã khởi động: Met- AUG Mã kết thúc: UAG, UAA, UGA Gv cho hs quan sát và cho các em nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi: Hoạt động Tìm hiểu mối quan hệ gen và tính trạng( 15’) - Mục tiêu: Nội dung I Mối quan hệ ARN và Prôtêin -Vị trí: Tế bào chất - Diễn biến: + Hoạt hóa các aa nhờ Enzim và Q Các aa tự tế bào chất hoạt hóa và liên kết với tARN tương ứng thành phức hợp aa-tARN ( đầu mang aa, đầu mang đối mã) + TH chuỗi polipeptit thực nhờ khớp mã theo NTBS và NT khuôn mẫu(mARN) -Các ba mã saobộ ba đối mãChuỗi aa mARN tARN A  U và ngược lại G  X- Cứ Nu mã hóa aa tương ứng xuất dấu hiệu kết thúc dịch mã Sơ đồ sau: Gen mARNPrụtờin Tớnh trạng II Mối quan hệ gen và tính trạng (51) - Phân tích mối quan hệ gen và tính trạng thông qua sơ đồ gen  mARN  Prôtêin tính trạng - Cỏch tiến hành: - GV nêu vấn đề : Dựa vào quan hệ gen , mARN , prôtêin và tính trạng , ta có thể viết sơ đồ sau: - Gen là khuôn mẫu tổng hợp mARN , Gen  mARN  Prôtêin  Tính trạng - HS mARN lại là khuôn mẫu để tổng hợp quan sát tranh , độc lập nghiên cứu Sgk, chuỗi axit amin cấu thành prôtêin thảo luận theo nhóm và cử đại diện trả Prôtêin biểu thành các tính trạng thể lời câu hỏi lệnh  Sgk - Mối liên hệ các thành phần - Bản chất mối quan hệ gen  mARN  Prôtêin sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3.? - Bản chất mối liên hệ sơ đồ? + Trình tự các nuclêôtit gen quy định trình tự các nuclêôtit mARN Gv lưu ý Hs: + Trình tự các nuclêôtit gen quy Trình tự các nuclêôtit trên mARN trình tự axit amin trên chuỗi axit định trình tự các axit amin chuỗi aa amin tạo thành prôtêin Prôtêin tham gia cấu thành Prôtêin và biểu thành tính vào cấu trúc và hoạt động tế bào để trạng + Gen qui định tính trạng sinh vật quy định tính trạng thể - GV treo tranh phóng to H.19.2 Sgk cho HS quan sát và cho các em nghiên cứu Sgk để thực mục lệnh  Sgk - Đại diện vài nhóm trình bày cõu trả lời Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết Cõu hỏi 1: Tìm các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Sự hình thành chuỗi thực dựa trên mARN Mối quan hệ và tính trạng thể gen  mARN  prôtêin  tính trạng Trong đó trình tự trên ADN quy định trình tự các nucleotit mARN thông qua đó ADN trình tự các axit amin chuỗi axit amin cấu thành prôtêin và biểu thành tính trạng * Hướng dẫn nhà - Trả lời tất các câu hỏi SGK Phụ lục Ngày soạn: 20/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 20 THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN I Mục tiêu: (52) Kiến thức: - Rèn luyện kĩ tháo lắp mô hình - Biết quan sát mô hình cấu trúc không gian phân tử AND để nhận biết thành phần cấu tạo Kĩ năng: - KNS: KN tìm kiếm và xử lí thông tin quan sát để lắp đơn phân Nu mô hình phân tử ADN KN tự tin trình bày ý kiến KN hợp tác, lắng nghe tích cực, quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm Thái độ: Giáo dục ý thức say mê tìm hiểu bài học, môn học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Thực hành, hoạt động nhóm, trực quan III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Mô hình phân tử AND hoàn chỉnh, mô hình phân tử AND chưa hoàn chỉnh - Tranh phóng to hình với nội dung cấu trúc phân tử chế tự Học sinh:- Nghiên cứu Sgk ôn tập lại kiến thức vềADN IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức ( 1’) Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ: Gen là gì? Cấu trúc gen? * Mở bài: Từ trả lời học sinh, dẫn dắt vào bài: cấu trúc cụ thể gen nào chúng ta cùng tiến hành quan sát và lắp ráp mô hình ADN Bài thực hành: * HĐ1: Mục tiêu thực hành( 3’) GV: Yêu cầu học sinh nêu mục tiêu bài thực hành? HS: Nghiên cứu sgk và trả lời, người khác nhận xét GV: Khái quát kiến thức I Mục tiêu - Củng cố kiến thức cấu trúc phân tử ADN - Rèn kĩ quan sát và phân tích mô hình ADN - Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN * HĐ2: Hướng dẫn thực hành( 10’) GV: Yêu cầu học sinh nêu chuẩn bị? Đại diện vài học sinh trả lời GV: Nhận xét và khái quát kiến thức II Chuẩn bị - Mô hình phân tử AND lắp ráp hoàn chỉnh - Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN dạng tháo rời với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh - Màn hình và máy chiếu( có) (53) - Đĩa CD, băng hình chế tự sao, chế phiên mã và dịch mã, máy tính ( có) * HĐ3: Tiến hành thực hành( 20’) GV: chia nhóm học sinh( hs/ nhóm), yêu cầu các em hoạt động theo nhóm Yêu cầu: Hãy quan sát mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN và trả lời các câu hỏi: - Cấu trúc không gian, NTBS, hệ NTBS? - Số cặp nucleotit chu kì xoắn là bao nhiêu? - Các nucleotit liên kết với ntn? HS: thảo luận theo nhóm, tiến hành quan sát , đại diện trả lời Quan sát mô hình không gian phân tử ADN - mạch xoắn kếp đặn quanh trục theo chiều từ trái sang phải - Số cặp nucleotit chu kì xoắn là 10 cặp = 34 A0 đường kính 20 A0 - Các nucleotit mạch liên kết với thành cặp theo NTBS: A – T, G – X và ngược lại - GV: Phát các hộp lắp ráp các tổ - Các tổ thi lắp ráp phút - GV cho các nhóm hs thay lắp ráp mô hình phân tử ADN - HS thảo luận và lắp ráp mô hình phân tử ADN GV cho các nhóm hs nhận xét kết các nhóm, cho điểm nhóm làm tốt và rút kinh nghiệm Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN Gv hướng dẫn hs nên tiến hành lắp mạch hoàn chỉnh từ đế đến đỉnh, lắp mạch còn lại cặp theo NTBS: A – T, G – X và ngược lại Chiều xoắn AND ngược chiều kim đồng hồ * HĐ4: Báo cáo thực hành( 5’) - GV: Hướng dẫn và yêu cầu học sinh viết bài thu hoạch - HS: dựa vào kiến thức đó tiếp thu viết bài thu hoạch Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Vẽ cấu trúc không gian AND - So sánh cấu trúc không gian AND so với ARN và * Hướng dẫn nhà - Viết báo cáo thực hành: Vẽ hình 15 sgk vào (54) Ngày soạn:26/10/2012 Ngày giảng: 9a:…………………… 9b:…………………… TIẾT 21 KIỂM TRA TIẾT I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Nêu các thí nghiệm Menđen và ứng dụng - Cơ sở xác định giới tính việc sinh trai gái - Quá trình tự nhân đôi gen KÜ n¨ng: - Học sinh có phân tích và tổng hợp kiến thức Thái độ: - Học sinh làm bài kiểm tra độc lập, tự giác II Ma trận đề * Ma trận đề kiểm tra MA TRẬN Cấp độ Chủ đề Các thí nghiệm Menđen Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng TNKQ TL - Nêu ứng - Thiết kế thí dụng quy luật nghiệm phân li Menđen và nhận xét Tổng (55) ( câu 0,5đ câu 1đ Chương II Nhiễm sắc thể - Giải thích chế xác định NST giới tính câu câu 0,5đ 3đ - Sự thay đổi hình thái nhiễm sắc thể giảm phân câu 2đ Chương - Nêu chế tự III ADN nhân đôi AND và gen diễn theo nguyên tắc BS, Bán bảo toàn tròn câu 3đ Tổng Số câu: Số điểm: 3= 30 % Số câu: Số điểm: 1,5 TØ lÖ: 15% Số câu: Số điểm: 5,5 TØ lÖ: 55% Số câu: Số điểm: TØ lÖ: 30% Số câu: Số điểm: 4= 40 % Số câu: Số điểm: = 30% Số câu: Số điểm:10 TØ lÖ: 100% III Đề kiểm tra I Phần trắc nghiệm( 2đ) Câu 1: Lai phân tích là phép lai thể F1 mamg tính trạng trội và thể mang tính trạng lặn hệ P để kiểm tra kiểu gen a F1 b P c F2 Câu 2: (0,5đ) Cơ thể đực( nam) động vật có vú và người có nhiễm sắc thể là a XX b XXX c XY d XX và XY Câu 3: (0,5đ) Trong phép lai cặp tính trạng tương phản Menđen Pt/c Vàng x xanh,( vàng trội hoàn toàn so với xanh), F1 cho tỉ lệ a vàng: xanh b 100 vàng c 100% xanh Câu Cũng phép lai trên cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỉ lệ a 100% vàng b 100% vàng c vàng: xanh d vàng: xanh Phần Tự luận( điểm) (56) Câu 5( 3đ) Giải thích chế xác định nhiễm sắc thể giới tính việc sinh trai, gái Câu 6( 2đ) Trình bày thay đổi hình thái nhiễm sắc thể kì đàu I và kì I giảm phân I Câu 7( 3đ) Mô tả quá trình tự nhân đôi AND( Vị trí, diễn biến, kết quả) IV Đáp án Trắc nghiệm Câu hỏi Đáp án Thang điểm a F1 0,5 c XY 0,5 b 100 vàng 0,5 b vàng: xanh 0,5 Tự luận - Qua giảm phân, người mẹ loại NST giới 1,5đ tính X, cũn người bố thì cho loại NST giới tính X, Y - Sự thụ tinh tinh trùng mang NST giới tính X 1,5đ với trứng tạo hợp tử chứa XX phát triển thành gái, còn tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng tạo hợp tử chứa XY phát triển thành trai Kì đầu I 1đ - Các NST kép xoắn, co ngắn - Các NST kép cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau, sau đó lại tách dời Kì I: - Các cặp NST kép tương đồng tập trung 1đ và xếp song song thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Tự nhân đôi AND -Vị trí:Nhân tế bào,tại kì TG - Diễn biến: - Bước 1: ADN tháo xoắn, mạch đơn tách nhau, liên các Nu liên kết với Nu môi trường nội bào theo NTBS Bước 2: - Mạch các ADN hình thành + Một mạch tổng hợp gián đoạn chiều 3’- 5’ + Một mạch tổng hợp liên tục chiều: 5’- 3’ Bước 3: KÕt qu¶: AND mÑ 2 AND gièng vµ gièng AND mÑ (57) a b 100% Aa 1Aa: 1aa 0,5 0,5 Ngày soạn: 30/10/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: CHƯƠNG IV BIẾN DỊ TIẾT 22 ĐỘT BIẾN GEN I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Phát biểu khái niệm đột biến gen và kể các dạng đột biến gen - Nêu nguyên nhân phát sinh và số biểu đột biến gen KÜ n¨ng: KNS: Hợp tác, lắng nghe tích cực KN tìm kiếm và xử lí thông tin đọc SGK, QS tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, vai trò ĐB gen, tự tin trình bày ý kiến Thái độ: MT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học -Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh phóng to các dạng biến đổi cấu trúc gen (58) - Các tranh minh hoạ : Đột biến có hại cho thân sinh vật và đột biến có lợi cho tất sinh vật và người Học sinh:- Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: Không kiểm tra * Mở bài: yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm gen Vậy trình tự các Nu gen bị thay đổi thì điều gì xảy ra, các em cùng tìm hiểu bài học hôm Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động 1: Tìm hiểu đột biến gen( 15’) - Mục tiêu: - Phát biểu khái niệm đột biến gen và kể các dạng đột biến gen - Cách tiến hành: GV: Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm, trực quan GV giíi thiÖu c¸c lo¹i biÕn dÞ di truyền(BD tổ hợp và đột biến)và biến dị kh«ng di truyÒn( thêng biÕn) GV: cho hs quan sát hình 21.1, yêu cầu thực bài tập phần I sgk - CÊu tróc cña đoạn ADN (gen) chưa bị biến đổi (a) vÒ số lượng, trình tự và thành phần các cặp nucleotit so với đoạn đã bị biến đổi (b, c, d) khác ntn? Và hãy đặt tên cho loại ĐB ? - HS quan sát, đại diện trình bày §ét biÕn gen lµ g×? - GV: TÝnh chÊt biÓu hiÖn cña §B gen lµ g×? Nội dung I Đột biến gen - Kh¸i niÖm:Là biến đổi cÊu tróc (số lượng, thành phần, trình tự s¾p xÕp các cặp nucleotit) xảy điểm nào đó trên phân tử AND.( ĐB điểm) - C¸c lo¹i: Đột biến gen gồm các dạng sau: - Mất cặp nucleotit (21.b) - Thêm cặp nucleotit(21.c) - Thay cặp nucleotit (21.d) - TÝnh chÊt biÓu hiÖn: Di truyền, đột ngột ngẫu nhiên, vô hớng, không xác định, mang t/c cá thể riêng lẻ (59) Hoạt động Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh đột biến gen(10’) - Mục tiêu: - Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen - Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS tham khảo Sgk để trả lời câu hỏi : Nguyên nhân gây đột biến gen là gì ? HS: trả lời - GV giải thích : ĐBG phát sinh rối loạn quá trình tự chép phân tử ADN ảnh hưởng phức tạp môi trường và ngoài thể Để gây các đột biến nhân tạo , người ta sử dụng các tác nhân vật lí hoá học tác động lên thể sinh vật - HS làm việc với Sgk - - HS trình bày , lớp nhận xét bổ sung - GV: Bổ sung: Các tác nhân này gây rối loạn quá trình tự nhân đôi ADN , làm cho quá trình chép ADN sai so với nguyên mẫu , gây đột biến gen * Hoạt động : Tìm hiểu vai trò đột biến gen( 10’) - Mục tiêu: - Nêu tính chất biểu và vai trò đột biến gen - Cách tiến hành: GV yêu cầu HS quan sát tranh phóng to H.21.2 - Sgk để trả lời câu hỏi : Trong các đột biến thể trên H.21.2 - Sgk đột biến nào có lợi , đột biến nào có hại cho thân sinh vật người ? - HS quan sát tranh , tìm hiểu Sgk để trả lời câu hỏi - Đại diện các nhóm phát biểu , lớp góp ý kiến bổ sung Dưới hướng dẫn GV, HS xây dựng đáp án đúng §a sè cã h¹i II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen - Đột biến gen xảy ảnh hưởng phức tạp môi trường và ngoài thể tới phân tử ADN - Bên ngoài : ảnh hưởng các tác nhân lí (tia tử ngoại), hoá tia phóng xạ , + tác nhân hoá học( 5BU) : thay cặp A-T G-X + Tác nhân sinh học( số virut) - Bên : quá trình sinh lí , sinh hoá nội bào bị rối loạn MT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước III Vai trò đột biến gen - Đa số ĐBG tạo các gen lặn Chúng biểu kiểu hình thể đồng hợp và điều kiện môi trường thích hợp - Qua giao phối , gặp tổ hợp gen thích hợp , đột biến vốn có hại lại có thể trở thành có lợi (60) - GV nhấn mạnh : Đột biến gen dẫn đến biến đổi cấu trúc prôtêin , gây biến đổi kiểu hình Đột biến gen làm phá cấu trúc hài hoà kiểu gen đã chọn lọc lâu đời nên thường biểu kiểu hình có hại Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Khái niệm ĐBG, nguyên nhân và vai trò ĐBG - Trả lời các câu hỏi 1, 2, trang 64 Sgk * Hướng dẫn nhà - Đọc mục em có biết, - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài Phụ lục Ngày soạn: 3/11/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: Tiết 23 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu khái niệm NSTvà kể các dạng đột biến cấu trúc NST - Nêu nguyên nhân và vai trò đột biến cấu trúc NST Kĩ năng: KNS: Hợp tác, lắng nghe tích cực, tìm kiếm và xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, nguyên nhân phát sinh và tính chất ĐB cấu trúc NST, tự tin trình bày ý kiến Thái độ: - Học sinh yêu thích môn học và liên hệ thực tế II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học -Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh H.22 : Một số dạng đột biến cấu trúc NST Học sinh:- Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học (61) 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ: Nêu các loại đột biến gen? Nguyên nhân phát sinh đột biến gen? * Mở bài: Điều gì xảy cấu trúc NST bị thay đổi, các em cùng tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Đột biến cấu trúc NST là gì ( 20’) - Mục tiêu: - Nêu khái niệm NST và kể các dạng đột biến cấu trúc NST - Cách tiến hành: GV: Sử dụng phương pháp hoạt động nhóm( 10’) GV: treo tranh phóng to hình 22 sgk yêu cầu hs quan sát, thảo luận nhóm các câu hỏi: - Các NST sau bị đột biến (hình 22a, b, c, d) khác với NST ban đầu ntn? - Các hình 22a, b, c, d minh hoạ dạng nào đột biến cấu trúc NST - HS: Đại diện vài nhóm trình bày câu trả lời , các nhóm khác bổ sung - Đột biến cấu trúc NST là gì ? - Hs quan sát, đại diện trình bày GV lưu ý HS : Điểm ĐB Mũi tên dài là: Qúa trình dẫn đến ĐB Nội dung I Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Khái niệm: Đột biến cấu trúc NST là biến đổi cấu trúc NST - Các dạng đột biến: + Mất đoạn NST + Lặp đoạn NST + Đảo đoạn NST( 1800) + Chuyển đoạn NST II Nguyên nhân phát sinh và tính chất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Hoạt động Nguyên nhân phát sinh và tính chất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể( 15’) - Mục tiêu: - Nêu nguyên nhân và vai trò đột biến cấu trúc NST - Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc Sgk trả lời câu hỏi - Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc - Nguyên nhân chủ yếu gây đột biến NST là gì ? HS: Trả lời cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và (62) - GV sử dụng phương pháp trình bày phút - Vì các tác nhân lí hoá ngoại cảnh lại là nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST ? - HS suy nghĩ tìm câu trả lời + Các tác nhân này phá cấu trúc NST , gây xếp lại các đoạn chúng - GV: Vì đột biến cấu trúc NST thường có hại cho sinh vật ?Tính chất biểu ĐB cấu trúc NST? - HS: Liên hệ và trả lời - GV: Nêu vai trò ĐB NST chọn giống và tiến hoá? HS: thảo luận, liên hệ và trả lời GV: Nhận xét, bổ sung, giảng giải hoá học ( từ ngoài cảnh ) làm phá vỡ cấu trúc NST gây xếp lại các đoạn chúng xuất điều kiện tự nhiên người - Tính chất biểu hiện: Di truyền, đột ngột ngẫu nhiên, vô hướng, không xác định, mang t/c cá thể riêng lẻ Đa số có hại + Các đột biến đoạn nhỏ, đảo đoạn gây đa dạng loài + Các đột biến cấu trúc NST có ý nghĩa tiến hoá định : chúng tham gia vào chế cách li các loài Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Khái niệm đột biến cấu trúc và các dạng đột biến cấu trúc NST * Hướng dẫn nhà - BTVN: Trả lời cõu hỏi sgk 1-3 - Sưu tầm tranh ảnh các loại ĐB SV và người Phụ lục Ngày soạn: 3/11/2011 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 24 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I Mục tiờu: Kiến thức: - Nêu nguyên nhân phát sinh và số biểu đột biến số lượng NST - Cơ chế hình thành thể ba và thể - Nêu hiệu biến đổi số lượng cặp NST Kĩ năng: KNS: Hợp tác, lắng nghe tích cực KN tìm kiếm và xử lí thông tin đọc SGK, QS tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, nguyên nhân phát sinh các dạng đột biến số lượng NST Thái độ: (63) MT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm Trình bày phút III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: Tranh phóng to hình 23.1 SGK Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ: Khái niệm ĐB cấu trức NST, phõn loại? * Mở bài: Điều gì xảy đoạn NST nào đó bị biến đổi, hội chứng đao đưa trẻ tuổi mẹ cao liên quan đến biến đổi nào NST, các em cùng tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Tìm hiểu tượng thể dị bội (15’) - Mục tiêu : - Khái niệm thể dị bội - số biểu đột biến số lượng NST - Cách tiến hành : - GV cho HS quan sát tranh phóng to H.23.1 Sgk và yêu cầu các em nghiên cứu mục I Sgk để trả lời câu hỏi : - Thế nào là tượng dị bội ? - Thể nhiễm khác thể lưỡng bội nào ? - HS quan sát tranh, nghiên cứu Sgk , thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời - Đại diện vài nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung Gv: Nhận xét và khái quát kiến thức Hoạt động Tìm hiểu phát sinh thể dị bội(20’) - Mục tiêu: - Cơ chế hình thành thể ba và thể - Nêu hiệu biến đổi số lượng cặp NST - Cách tiến hành : Nội dung I Hiện tượng dị bội thể : Hiện tượng dị bội là tượng biến đổi số lượng cặp NST Thể một: 2n- Thể ba: 2n+1 Thể khụng 2n- II Sự phát sinh thể dị bội : (64) Gv: sử dụng phương pháp dạy học nhóm( Chia nhóm thảo luận) Yờu cầu: HS quan sát tranh phóng to H.23.2 Sgk và yêu cầu các em đọc mục II Sgk : - HS quan sát tranh phóng to H.23.2 Sgk Cơ chế hình thành thể và thể ba: và đọc Sgk , thảo luận theo nhóm và cử - Cơ thể 2n GP bất thường→ giao tử (n-1) và đại diện trả lời câu hỏi  Sgk giao tử (n+1) - Cơ chế phát sinh thể nhiễm và thể - Giao tử (n + 1) + giao tử n → (2n+1) - Giao tử (n - 1) + giao tử n → (2n- 1) nhiễm - GV gợi ý : Quan sát H.23.2 Sgk cần VD: chú ý phân li không bình thường - người cặp NST thứ 21:bệnh Đao cặp NST giảm phân - Đại diện vài nhóm HS phát biểu ý - Trong thụ tinh xuất hợp tử kiến , các nhóm khác bổ sung Dưới OX thì gây bệnh Tớcnơ , xuất hợp tử XXY thì gây bệnh hướng dẫn GV Claiphentơ GV: Khái quát kiến thức Thể lệch bội gặp thực vật: cà độc GV: lấy ví dụ thể ba và thể một? dược HS: Nghiên cứu sgk lấy ví dụ GV mở rộng : Ở người GDMT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết GV cho HS đọc chậm phần tóm tắt cuối bài và nêu lên nội dung chính bài học * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi 1, 2, trang 68 Sgk - Nghiên cứu bài : Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( ) Phụ lục (65) Ngày soạn: 11/11/2011 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 25 ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ( tiếp theo) I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu hình thành thể đa bội: nguyên phân, giảm phân và khác trường hợp trên - Nhận biết tượng đa bội hóa và thể đa bội Kĩ năng: KNS: Hợp tác, lắng nghe tích cực KN tìm kiếm và xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm, nguyên nhân phát sinh các dạng đột biến số lượng NST Thái độ: MT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm Trình bày phút III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh phóng to hình 24.1- SGK Học sinh: Nghiên cứu Sgk (66) IV.Tổ chức học 1.Ổn định tổ chức Khởi động: (5’) * Kiểm tra bài cũ: Khái niệm ĐB cấu trức NST, phân loại? * Mở bài: Điều gì xảy đoạn NST nào đó bị biến đổ Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Tìm hiểu thể đa bội( 15’) - Mục tiêu: - Nhận biết tượng đa bội hóa và thể đa bội - Nhận biết số thể đa bội qua tranh ảnh - Cách tiến hành: - GV cho HS tỡm hiểu Sgk để trả lời câu hỏi : Thể đa bội là gì ? - HS làm việc với Sgk trả lời cõu hỏi - GV treo tranh phóng to H.24.1 - Sgk , cho HS quan sát , yêu cầu các em trả lời các câu hỏi sau : - Sự tương quan mức bội thể ( số n )và kích thước quan sinh dưỡng , quan sinh sản các nói trên nào ? - HS quan sát tranh phóng to H.24.1 - Sgk để trả lời câu hỏi - Có thể nhận biết cây đa bội mắt thường qua dấu hiệu nào? - Có thể khai thác đặc điểm nào cây đa bội chọn giống cây trồng ? HS: liên hệ để trả lời, người khác bổ sung - GV lưu ý HS quan sát tranh : Kích thước quan sinh dưỡng ( thân , lá , cành ) và kích thước quan sinh sản ( , hạt ) cây đa bội lớn nhiều so với các quan đó cây lưỡng bội Hoạt động Tìm hiểu hình thành thể đa bội( 20’) - Mục tiêu: - Nêu hình thành thể đa bội: nguyên phân, giảm phân và khác Nội dung III Hiên tượng đa bội thể : - Thể đa bội là thể mà tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số n (nhiều 2n - Đặc điểm thể đa bội : + Số lượng NST, ADN tế bào tăng gấp bội + Kích thước tế bào tăng, các quan sinh dưỡng và quan sinh sản to và sức chống chịu sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt Chú ý: Sự tăng KT TB quan giới hạn định II Sự hình thành thể đa bội (67) trường hợp trên - Cách tiến hành: - GV: Sử dụng phương pháp dạy học nhóm( chia nhóm) - GV treo tranh phóng to H.24.5 Sgk cho HS quan sát tranh và yêu cầu các em làm việc với Sgk để thực lệnh  Sgk So sánh sơ đồ H24.5 cho biết TH a,b TH nào minh hoạ hình thành thể đa bội NP GP bị rối loạn? - HS quan sát tranh , tham khảo Sgk , thảo luận nhóm để thống đáp án - GV chốt: ? Đa bội thể hình thành cách nào? nguyên nhân hình thành thể đa bội? - Yêu cầu HS viết chế tạo thể đa bội NP và GP? - HS: nhớ lại kiến thức nguyên phân và giảm phân để trả lời - GV: Nhận xét và chốt kiến thức - Những rối loạn nguyên phân quá trì nh giảm phân Do NP: P: 2n x 2n GP: n, n F1: 2n  4nC4n NPI Do GP: P: 2n x 2n GP: 2n, n F1: 3n  C3n Hoặc P: 2n x 2n GP: v 2n, 2n F1: 4n  C4n - Nguyên nhân: Các tác nhân gây đột biến tác động vào các quá trình phân bào dẫn tới không phân li tất các cặp NST tạo thể đa bội GDMT: CSKH và nguyên nhân số bệnh ung thư người -> Giáo dục thái độ đúng việc sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ MT đất và nước Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Thế nào là thể đa bội ? - Quỏ trỡnh tổng hợp chất hữu nhanh , mạnh dẫn đến kích thước lớn các quan sinh dưỡng , sinh sản thể đa bội - Hiện tượng đa bội thể ứng dụng khá phổ biến trồng trọt * Hướng dẫn nhà - Trả lời câu hỏi cuối bài, chuẩn bị bài Phụ lục Ngày soạn: 11/11/2011 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 26 THƯỜNG BIẾN I Mục tiêu: Kiến thức: (68) - Định nghĩa thường biến và mức phản ứng - Nêu mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và ngoại cảnh, nêu ứng dụng mối quan hệ đó Kĩ năng: - Thu thập số tranh ảnh liên quan đến thường biến Thái độ: MT: Kiểu hình là kết tương tác kiểu gen và môi trường Muốn có suất cao sản xuất nông nghiệp cần chú ý bón phân hợp lý cho cây Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: Tranh phóng to hình 25 sgk Mẫu vật thường biến Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học Khởi động: (5’) 1.Ổn định tổ chức * Kiểm tra bài cũ: Thể đa bội là gì? Đặc điểm thể đa bội? * Mở bài: Cùng kiểu gen các điều kiện môi trường khác có khác không các em cùng nghiên cứu bài học hôm Bài Hoạt động GV- HS Nội dung Hoạt động Tìm hiểu biến đổi I Sự biến đổi kiểu hình tác động kiểu hình tác động môi trường( môi trường 10’) - Mục tiêu: - Định nghĩa thường biến - Cách tiến hành: Gv: sử dụng phương pháp trực quan, dạy học nhóm( nhóm) Gv: Tại có loại cây (cùng kiểu gen), sống môi trường khác lại có kiểu hình khác nhau? Vd: sgk - Hs quan sát tranh hình 25 sgk và nghiờn cứu các VD, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi: GV : Sự biểu kiểu hình thể (một kiểu gen) phụ thuộc vào yếu tố nào - Khái niệm: Thường biến là (69) - Trong các yếu tố đó, yếu tố nào xem là không biến đổi - Thường biến là gì? - Đại diện vài nhóm HS trả lời câu hỏi , các nhóm khác bổ sung MR: TS thường biến không di truyền cho hệ sau? Nó là biến đổi có lợi hay có hại cho SV? Hs quan sát, nghiên cứu sgk, thảo luận nhóm, đại diện trình bày GV: khái quát kiến thức Hoạt động Mối quan hệ kiểu gen, môi trường và kiểu hình( 10’) - Mục tiêu: - Nêu mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình và ngoại cảnh, nêu ứng dụng mối quan hệ đó - Cách tiến hành: Gv yêu cầu Hs tìm hiểu SGK thảo luận bàn để rút kết luận mối quan hệ kiểu gen môi trường và kiểu hình? Gv gợi ý: - Những tính trạng nào phụ thuộc chủ yểu vào kiểu gen? Ví dụ ? HS: Nghiên cứu, liên hệ và trả lời - Những tính trạng thường chịu ảnh hưởng nhiều môi trường? Cho ví dụ biến đổi kiểu hỡnh phỏt sinh đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường - Tính chất biểu hiện: Đồng loạt, xác định, không di truyền, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, có lợi cho sinh vật - VD: SGK II Mối quan hệ kiểu gen, môi trường và kiểu hình -Kiểu gen quy định mức phản ứng trước môi trường -Kiểu hình: (tập hợp các tính trạng) là kết tương tác kiểu gen và môi trường -Môi trường sống :Xác định KH cụ thể giới hạn mức phản ứng KG qui định KTSX -Trong sản xuất: Giống  Năng suất GDMT: Kiểu hình là kết tương tác kiểu gen và môi trường Muốn có suất cao sản xuất nông nghiệp cần chú ý bón phân hợp lý cho cây Hoạt động Tìm hiểu mức phản III Mức phản ứng ứng(10’) - Mức phản ứng là giới hạn thường biến - Mục tiêu: kiểu gen trước môi trường khác - Định nghĩa mức phản ứng - Cách tiến hành: - Giới hạn suất giống kiểu Gv đặt vấn đề: Cùng kiểu gen quy gen quy định định tính trạng số lượng có thể phản ứng + Các tính trạng chất lượng phụ thuộc thành nhiều kiểu hình khác tuỳ vào chủ yếu vào kiểu gen thường ít chịu ảnh (70) điều kiện môi trường.Nhưng khả hưởng môi trường( mức phản ứng đó không phải là vô hạn Vì ? hẹp) HS đọc thông tin và VD-SGK(T73), thảo + Các tính trạng số lượng thường chịu luận bàn lệnh 73: ảnh hưởng nhiều môi trường( mức - Giới hạn suất giống lúa DR2 phản ứng rộng) giống hay kĩ thuật trồng trọt qui - Ứng dụng vào sx chú ý tới ảnh hưởng định? khác MT đến tính trạng - Mức phản ứng là gì? GDMT: Giáo dục học sinh ý thức bảo - Cho VD mức phản ứng cây trồng? vệ môi trường ( không phá cây xanh , Đại diện học sinh liên hệ trả lời tham gia trồng cây - GV: Khái quát kiến thức Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - Khái niệm thường biến - Khái niệm mức phản ứng , quan hệ kiểu gen , môi trường và kiểu hình * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt bài - Trả lời câu hỏi 1,2,3 Sgk - Nghiên cứu bài : Phụ lục Ngày soạn: 16/11/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 27 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT MỘT VÀI ĐỘT BIẾN THƯỜNG GẶP I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Nhận biết số dạng đột biến hình thái NST thực vật, phân biệt sai khác hình thái thân, lá, hoa, quả, hạt phấn thể lưỡng bội và đa bội - Nhận biết tượng đoạn,chuyển đoạn NST - Biết sử dụng kính hiển vi để quan sát KÜ n¨ng: KNS: Thu thập và xử lí thông tin quan sát xác định dạng đột biến KN quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm KN hợp tác, ứng xử giao tiếp nhóm Thái độ - Học sinh yêu thích môn II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Thực hành quan sát, kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: - Tranh , ảnh các đột biến hình thái : thân , lá , hạt (71) - Tranh , ảnh các kiểu đột biến cấu trúc NST hành tây hành ta ,về biến đổi số lượng NST hành tây , hành ta , dâu tằm , dưa hấu - Tiêu NST thường và NST bị đoạn chuyển đoạn hành tây hành ta và tiêu NST lưỡng bội ( 2n ), tam bội ( 3n ) và tứ bội ( 4n ) dưa hấu - Kính hiển vi quang học ( có độ phóng đại 100 - 400 lần ) Học sinh: - Ôn lại các dạng đột biến - Sưu tầm các tranh ảnh các dạng đột biến IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (2’) * KiÓm tra bµi cò: Kiểm tra chuẩn bị HS * Mở bài: GV yêu cầu học sinh nhắc lại các dạng đột biến dã học, dựa vào câu trả lời dẫn dắt vào bài Bài * HĐ1: Mục tiêu thực hành( 3’) - GV yêu cầu học sinh nêu mục tiêu bài thực hành? - HS: Nghiên cứu sgk và nêu mục tiêu bài, vài học sinh trình bày - GV: Nhận xét, bổ sung I Mục tiêu - Nhận biết đưuọc số dạng đột biến hình thái NST thực vật, phân biệt sai khác hình thái cuat thân, lá, hoa, quả, hạt phấn thể lưỡng bội và đa bội trên tranh và ảnh - Nhận biết tượng đoạn,chuyển đoạn NST trên ảnh chụp hiển vi( trên tiêu hiển vi) - Rèn lĩ sử dụng kính hiển vi để quan sát * HĐ2: Hướng dẫn thực hành( 10’) - Gv: Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk cho biết chuẩn bị cho bài thực hành - HS: Nêu chuẩn bị - GV: Khái quát kiến thức II Chuẩn bị - Tranh , ảnh các đột biến hình thái : thân , lá , hạt - Tranh , ảnh các kiểu đột biến cấu trúc NST hành tây hành ta ,về biến đổi số lượng NST hành tây , hành ta , dâu tằm , dưa hấu - Tiêu NST thường và NST bị đoạn chuyển đoạn hành tây hành ta và tiêu NST lưỡng bội ( 2n ) , tam bội ( 3n ) và tứ bội ( 4n ) dưa hấu - Kính hiển vi quang học ( có độ phóng đại 100 - 400 lần ) - Đĩa CD, băng hình chế tự sao, chế phiên mã và dịch mã, máy tính ( có) * HĐ3: tiến hành thực hành( 20’) (72) GV: Chia nhóm thực hành Mỗi nhóm 8- 10 học sinh( nhóm) : Quan sát đặc điểm hình thái dạng gốc thể đột biến : - GV chia nhóm HS ( nhóm 10 HS ) và cho các nhóm quan sát đặc điểm hình thái dạng gốc và các thể đột biến trên tranh phóng to treo trên bảng - HS quan sát tranh , thảo luận theo nhóm và cử đại diện trình bày kết quan sát nhóm - GV lưu ý HS : Quan sát kĩ các hình để thấy rõ và phân biệt dạng gốc với các thể đột biến - GV yêu cầu các nhóm phải nêu các dạng đột biến thực vật và động vật - Đại diện vài nhóm ( GV định ) trình bày kết quan sát nhóm mình - Các nhóm khác bổ sung , góp ý kiến * Kết luận: Nhận biết các đột biến gen gây biến đổi hình thái : - thực vật , dạng đột biến là dạng bạch tạng , cây thấp , bông dài , lúa có lá đồng nằm ngang , hạt dài , hạt có râu - động vật : chuột đột biến bạch tạng , gà đột biến chân ngắn , người đột biến bạch tạng Quan sát NST bình thường và NST có biến đổi cấu trúc : - GV yêu cầu HS quan sát tranh phóng to , đồng thời quan sát tiêu hiển vi đột biến cấu trúc NST hành tây ( hành ta ) để xác định các dạng đột biến NST - HS quan sát tranh và tiêu , thảo luận nhóm để xác định các dạng đột biến NST - GV gợi ý : Cần quan sát kĩ các hình để nhận các dạng đột biến NST : đoạn, lặp đoạn , đảo đoạn - GV theo dõi , nhận xét , bổ sung và nêu kết luận - Đại diện các nhóm HS trình bày ý kiến nhóm Các nhóm khác bổ sung và cùng đưa kết luận chung * Kết luận:Nhận biết đột biến cấu trúc NST : Đột biến cấu trúc NST bao gồm : - Mất đoạn là đoạn NST bị đứt làm giảm số lượng gen trên NST - Lặp đoạn là đoạn NST nào đó lặp lại hay nhiều lần - Đảo đoạn là đoạn NST bị đứt quay ngược lại 1800 và gắn vào chỗ bị đứt Nhận biết số kiểu đột biến số lượng NST : - GV gợi ý : + Quan sát để thấy sai khác NST và hình thái người bình thường( 2n ) với người dị bội bệnh Đao, Tơcnơ + Quan sát để rút sai khác thể lưỡng bội với thể đa bội lá tằm , dưa hấu - HS quan sát tranh phóng to hình biến đổi số lượng NST người , đồng thời quan sát tiêu trên kính hiển vi NST 2n , 3n , 4n dưa hấu (73) Thảo luận theo nhóm, để nhận biết thể di bội và thể đa bội sinh vật * Kết luận: Nhận biết số kiểu đột biến số lượng NST : - Người dị bội ( 3n ) có NST 21 bị bệnh Đao , bệnh Tơcnơ ( OX ) - Thực vật đa bội lá tằm , dưa hấu có các dấu hiệu thể trên hình vẽ và tiêu * HĐ4: Báo cáo thực hành( 5’) - Gv: Yêu cầu học sinh viết báo cáo thu hoạch, hoàn thành bảng 26- sgk trang 75 Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết: Yêu cầu học sinh viết bài thu hoạch * Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị bài thực hành : quan sát thường biến Ngày soạn:16/11/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 28 THỰC HÀNH QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, nhận biết số thường biến phát sinh số đối tượng thường gặp - Qua tranh ảnh, phân biệt khác thường biến và đột biến - Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, rút : + Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không ít chịu tác động môi trường + Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều môi trường KÜ n¨ng: KNS: Thu thập và xử lí thông tin quan sát xác định các dạng thường biến KN quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm KN hợp tác, ứng xử giao tiếp nhóm Thái độ: MT: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ MT II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Thực hành quan sát, Kỹ thuật hoàn tất nhiệm vụ III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: (74) - Tranh ảnh minh họa thường biến Ảnh chụp chứng minh thường biến là biến dị không di truyền - Mẫu vật : + Mầm khoai lang khoai tây mọc bóng tối và ngoài sáng + Cây mạ mọc bóng tối và ngoài sáng Học sinh: Nghiên cứu Sgk , chuẩn bị số mẫu vật IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (2’) * KiÓm tra bµi cò: Kiểm tra chuẩn bị HS * Mở bài: Thường biến là gì, biểu các tính trạng nào moi trường sống khác nhau, chúng ta cùng tiến hành quan sát Bài thực hành * HĐ1: Mục tiêu thực hành( 3’) - Gv: Yêu cầu HS neu mục tiêu bài thực hành - HS Nghiên cứu sgk để trả lời I Mục tiêu - Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, nhận biết số thường biến phát sinh số đối tượng thường gặp - Qua tranh ảnh, phân biệt khác thường biến và đột biến - Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, rút : + Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không ít chịu tác động môi trường + Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều môi trường HĐ2: Hướng dẫn thực hành( 10’) - Gv: Yêu cầu HS nêu chuẩn bị cho bài thực hành - HS: Căn vào chuẩn bị để trả lời II Chuẩn bị - Tranh ảnh minh họa thường biến - Ảnh chụp chứng minh thường biến là biến dị không di truyền - Mẫu vật : + Mầm khoai lang khoai tây mọc bóng tối và ngoài sáng + Cây mạ mọc bóng tối và ngoài sáng + Một thân cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao , bò xuống hai bờ và trải trên mặt nước + Hai củ su hào giống chủng bón phân ,tưới nước khác * HĐ3: tiến hành thực hành( 20’) - GV cho HS quan sát tranh và mẫu vật các dạng thường biến để nhận biết các dạng thường biến và nguyên nhân gây thường biến - HS quan sát tranh , mẫu vật các dạng thường biến để trả lời - GV lưu ý HS : (75) + So sánh màu sắc loại mầm khoai và chậu mạ tối và ngoài ánh sáng + So sánh màu sắc thằn lằn ngoài nắng và bóng râm - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến nhóm Nhận biết số thường biến phát sinh ảnh hưởng ngoại ảnh : - Màu sắc các mầm khoai tây và chậu mạ để ngoài ánh sáng xanh - Màu sắc thằn lằn bóng râm thì sẫm ( tối ) - Nguyên nhân khác trên là tác động môi trường khác đến thể sinh vật * GV hướng dẫn HS quan sát tranh ruộng lúa gieo từ hạt thóc bắt nguồn từ các cây mạ ven bờ và ruộng , rút nhận xét - HS quan sát tranh , thảo luận theo nhóm , cử đại diện trình bày ý kiến nhóm Nhận biết và phân biệt khác thường biến và đột biến : - Ruộng lúa bao gồm cây lúa phát triển đồng ( không có gì khác nhiều ) - Thường biến ( khác từ đời trước ) không di truyền *GV hướng dẫn HS quan sát tranh hai luống su hào cùng giống chăm bón khác rút kết luận ảnh hưởng MT đến tính trạng CL và SL Nhận biết ảnh hưởng khác cùng điều kiện môi trường tính trạng số lượng và chất lượng : - Kích thước các củ su hào luống chăm sóc nhiều thì to luống ít chăm sóc Điều đó chứng tỏ tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều Đk ngoại cảnh - Hình dạng các củ su hào hai luống là giống Điều đó chứng tỏ tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng điều kiện môi trường * HĐ4: Báo cáo thực hành( 5’) Cho HS viết thu hoạch câu hỏi sau : - Ảnh hưởng môi trường tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng - Sự khác thường biến và đột biến Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết: Học sinh viết bài thu hoạch * Hướng dẫn nhà: Chuẩn bị bài học tiếp theo, nộp báo cáo thu hoạch vào học (76) Ngày soạn: 23/11/2012 Ngày giảng: 9A: 9B: TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Nêu hai khó khăn nghiên cứu di truyền người: Phương pháp nghien phả hệ sử dụng để phân tích di truyền vài tính trạng người - Nêu phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh và ý nghĩa KÜ n¨ng: - KN thu thập và xử lí thông tin đọc SGK để tìm hiểu các pp nghiên cứu di truyền người KN tự tin trình bày ý kiến Thái độ: II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Hoạt động nhóm Trực quan, vấn đáp tìm tòi III Đồ dùng dạy học 1.Giáo viên: Tranh phóng to H.28.1 : Sơ đồ phả hệ hai gia đình H.28.2 : Sơ đồ hình thành trẻ đồng sinh Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: Thu bài thực hành lay diem 15’ (77) * Mở bài:Tại có đứa tre sinh đôi giống và cùng giới tính, các em tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Nghiên cứu phả hệ( 15’) - Mục tiêu: - Biết cách viết phả hệ, đọc phả hệ - Cách tiến hành: T¹i việc nghiên cứu di truyền người phải có phương pháp nghiên cứu thích hợp? ? Ph¶ hÖ lµ g×? Gi¶i thÝch các kí hiệu sơ đồ hình 28.1 sgk Hs quan sát tranh, tìm hiểu sgk để th¶o luËn nhóm lÖnh trang 79-VD1: - GV : Xác định tính trạng trội và giải thÝch? - GV : Sù di truyÒn mµu m¾t cã liªn quan tíi giíi tÝnh hay kh«ng? Gi¶i thÝch? - Hs thảo luận nhóm, đại diện trả lời - Gv yêu cầu hs đọc vd sgk và quan sát tranh hình 28.1 sgk để trả lời câu hỏi: - Gv: Vẽ sơ đồ phả hệ VD2? - Bệnh máu khó đông gen trội hay gen lặn quy định - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không - Hs quan sát tranh và thảo luận theo nhóm, cử đại diện trình bày Nội dung I Nghiên cứu phả hệ - Khái niệm: SGK - Mét sè kÝ hiÖu: : N÷ : Nam -: KÕt h«n( CÆp vî chång) - VD1: Màu mắt nâu là trội so với màu mắt đen, vì nó thể đời F1 - Sự di truyền tính trạng màu mắt không liên quan đến giới tính Vì hệ: P, F1, F2 có người mắc bệnh giới tính VD2: Sự di truyền bệnh máu khó đông - Bệnh máu khó đông gen lặn quy định - Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan đến giới tính Vì tØ lÖ biÓu hiÖn bÖnh thường thấy nam giới nhiÒu h¬n so víi n÷ Qui íc:gen a: gây bệnh gen A: không gây bệnh A a P: X X  XAY GP: XA ; Xa XA ; Y F1: XA XA : XAXa : XAY : XaY(Mắc bệnh) II Nghiên cứu trẻ đồng sinh Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác Hoạt động 2: Nghiên cứu trẻ đồng trứng sinh 20’) - Mục tiêu: - Nờu phương phỏp nghiờn cứu trẻ -Khái niệm:Là trẻ cùng đợc sinh lÇn sinh đồng sinh và ý nghĩa Trẻ sinh đôi cùng Trẻ ®ồng sinh - Cách tiến hành khác trứng - GV nêu vấn đề : Trẻ đồng sinh thường trứng gặp là trẻ sinh đôi ( cùng trứng khác trứng ) (78) - GV treo tranh phóng to H.28.2 Sgk -Phát triển từ -Phát triển từ các cho HS quan sát và yêu cầu các em tìm hợp tử, -Có chung hợp tử khác hiểu Sgk để trả lời các câu hỏi sau : NST(2n), cã -Có NST (2n) Sơ đồ H.28.2a và H.28.2b giống và cïng mét kiÓu gen khác nhau, cã kiÓu cïng giíi khác điểm nào ? gen kh¸c  chúng Tại trẻ sinh đôi cùng trứng là có thể khác nam là nữ ? giới tính Đồng sinh khác trứng là gì ? Những -§Æc ®iÓm tÝnh -§Æc ®iÓm tÝnh đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể tr¹ng gièng tr¹ng kh¸c khác giới tính hay không ? Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác điểm nào ? - HS quan sát tranh phóng to H.28.2 Sgk , thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày kết trước lớp Các nhóm Ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh nhận xét , bổ sung định tính trạng nào gen qui định - GV yêu cầu HS đọc Sgk để thực -lµX¸c chñ yÕu, tÝnh tr¹ng nµo chÞu nhiÒu ¶nh mục lệnh Sgk : ý nghĩa nghiên cứu hëng cña m«i trêng tù nhiªn vµ x· héi trẻ đồng sinh là gì HS: Nghên cứu sgk để trả lời GV: Củng cố, khái quát Tổng kết và hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết - BTVN: Trả lời câu hỏi sgk * Hướng dẫn nhà - Su tầm các số liệu trẻ em bị dị tật chất độc hoá học màu da cam Phụ lục Ngày soạn: 23/11/2012 Ngày giảng: 9A:………………9B:…………………… TIẾT 30 BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI I Mục tiêu Kiến thức - Phân biệt bệnh và tật di truyền - Biết bệnh Đao và bệnh tơcnơ qua số đặc điểm - Trình bày đặc điểm di truyền bệnh bạch tạng, câm điếc bẩm sinh và tật ngón - Nguyên nhân các tật di truyền và số biện pháp hạn chế phát sinh Kĩ - KN thu thập và xử lí thông tin đọc SGK , quan sát tranh ảnhđể tìm hiểu số bệnh và tật di truyền người (79) KN lắng nghe tích cực hợp tác nhóm, - KN tự tin trình bày ý kiến Thái độ - Giáo dục học sinh cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và phòng chống ô nhiễm môi trường II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp, kỹ thuật động não, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên: - Tranh phóng to H.29.1 - Sgk Học sinh: - Nghiên cứu Sgk Tìm hiểu số bệnh , tật người IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: Nghiên cứu phả hệ là gì? Ý nghĩa việc nghiên cứu trẻ đồng sinh * Mở bài: Nguyên nhân các bệnh và tật di truyền, làm nào để hạn chế bệnh và tật di truyền các em cùng tìm hiểu bài hôm Bài Hoạt động GV- HS Hoạt động Tìm hiểu vài bệnh di truyền người(20’) - Mục tiêu: - Biết bệnh Đao và bệnh tơcnơ qua số đặc điểm - Trình bày đặc điểm di truyền bệnh bạch tạng, câm điếc bẩm sinh và tật ngón - Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát tranh phóng to H.29.1 Sgk và đọc Sgk để trả lời các câu hỏi - HS quan sát tranh , đọc Sgk - Đặc điểm NST bệnh nhân Đao ? - Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao, tocno qua đặc điểm bên ngoài nào ? - Dưới hướng dẫn GV , lớp cùng xây dựng đáp án đúng - GV lưu ý HS : Cần xem kĩ các cặp NST , đặc biệt là cặp NST giới tính và nghiên cứu thông tin Sgk để trả lời câu hỏi lệnh  Sgk Nội dung I Một vài bệnh di truyền người : Bệnh Đao : - Bộ NST bệnh nhân Đao khác NST người bình thường chỗ : Cặp NST thứ 21 người bệnh Đao có NST , người bình thường là NST - Đặc điểm: bé , lùn , cổ rụt , má phệ si đần bẩm sinh và không có Bệnh Tớcnơ ( OX ) : - Cặp NST giới tính các người bệnh Tớcnơ có NST X , còn người bình thường là XX - Đặc điểm: Nữ , lùn , cổ ngắn , tuyến vú (80) - HS quan sát tranh phóng to H.29.2 Sgk nghiên cứu Sgk và thảo luận theo nhóm - GV: Thế nào là bệnh bạch tạng ? Bệnh câm? - HS tìm hiểu Sgk , trao đổi nhóm thống phương án trả lời Hoạt động Tìm hiểu số tật di truyền người(5’) - Mục tiêu: - Phân biệt bệnh và tật di truyền - Cách tiến hành - GV cho HS quan sát tranh , tự nêu lên số tật di truyền người - HS quan sát tranh phóng to H.29.3 Sgk để nêu lên số tật di truyền người Hoạt động Tìm hiểu các biện pháp hạn chế phát sinh bệnh , tật di truyền(10’) - Mục tiêu: - Nguyên nhân các tật di truyền và số biện pháp hạn chế phát sinh - Cách tiến hành: - GV: Nguyên nhân phát sinh các bệnh và tật di truyền người? Hs: Tham khảo sgk, liên hệ và trả lời GV: Bổ sung, củng cố không phát triển Bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh : - Bệnh bạch tạng đột biến gen lặn gây , bệnh nhân có tóc màu trắng mắt màu hồng - Bệnh câm điếc bẩm sinh đột biến gen lặn gây II Một số tật di truyền người: - Tật khe hở môi - hàm - Bàn tay số ngón - Bàn chân ngón và dính ngón - Bàn tay nhiều ngón - Bệnh và tật di truyền người ảnh hưởng các tác nhân lý , hóa học tự nhiên , ô nhiễm môi trường rối loạn trao đổi chất nội bào III Các biện pháp hạn chế phát sinh tật , bệnh di truyền: - Bệnh và tật di truyền người ảnh hưởng các tác nhân lý , hóa học tự nhiên , ô nhiễm môi trường rối loạn trao đổi chất nội bào - Các chất phóng xạ vá các hóa chất có tự nhiện người tạo đã làm tăng độ ô nhiễm môi trường , - Có thể hạn chế phát sinh tật , bệnh di tăng tỉ lệ người mắc bệnh , tật di truyền truyền người cách nào ? Biện pháp : Sử dụng đúng qui cách các - GV nhận xét , chỉnh sửa và nêu đáp thuốc trừ sâu , thuốc diệt cỏ , thuốc chửa án bệnh Tổng kết- hướng dẫn nhà(5’) * Tổng kết: - Đặc điểm các bệnh và tật di truyền người * Hướng dẫn nhà - Học thuộc và nhớ phần tóm tắt cuối bài Phụ lục (81) Ngày soạn: 30/11/2012 Ngày giảng: 9A:………………9B:…………………… TIẾT 31 DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I Mục tiêu Kiến thức - Hiểu di truyền y học tư vấn là gì và nội dung lĩnh vực khoa học này - Thấy tác hại ô nhiễm môi trường sở vật chất tính di truyền người - Giải thích phụ nữ không nên sinh tuổi ngoài 35 và tác Kĩ KNS: Thu thập và xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu mối quan hệ di truyền học với đời sống người KN lắng nghe tích cực hợp tác nhóm, tự tin trình bày ý kiến Thái độ MT: Các chất phóng xạ vá các hóa chất có tự nhiên người tạo đã làm tăng độ ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền Giáo dục học sinh cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và phòng chống ô nhiễm môi trường II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Hoạt động nhóm, kỹ thuật động não Vấn đáp tìm tòi III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học (82) 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: Kể số tật di truyền người * Mở bài: Những hiểu biết Di truyền học người, giúp người bảo vÖ mình và bảo vệ tương lai di truyền loài người VËy DTH ngêi nghiªn cøu nh÷ng nội dung g× Bài Hoạt động Gv- HS Hoạt động Tìm hiểu di truyền y học tư vấn(15’) - Mục tiêu: - Hiểu di truyền y học tư vấn là gì và nội dung lĩnh vực khoa học này - Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề, sử dụng phương pháp dạy học nhóm - GV yêu cầu HS đọc mục I Sgk - Di truyền y học tư vấn bao gồm nội dung gì? - Chức Di truyền y học tư vấn là gì ? - HS nghiên cứu Sgk , trao đổi theo nhóm, đại diện các nhóm trình bày đáp án - GV yêu cầu HS thực lệnh Sgk - HS thảo luận theo nhóm, trả lời nhóm khác bổ sung * Hoạt động 2: Tìm hiểu Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình( 10’) - Mục tiêu: - Giải thích phụ nữ không nên sinh tuổi ngoài 35 và tác - Cách tiến hành: - GV cho HS nghiên cứu mục Sgk để trả lời các câu hỏi sau : -Tại kết hôn gần làm suy thoái nòi giống? - Tại người có quan hệ huyết thống từ đời thứ trở thì Luật hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với ? - HS độc lập nghiên cứu Sgk , trao đổi theo nhóm và cử đại diện trình bày câu trả lời Nội dung I Di truyền y học tư vấn: - Di truyền y học tư vấn hình thành phối hợp các phương pháp xét nghiệm , chẩn đoán đại mặt di truyền cùng với nghiên cứu phả hệ - Chức di truyền y học tư vấn là : chẩn đoán , cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh , tật di truyền II Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình : Di truyền học với hôn nhân : - Di truyền học người đã giải thích quy định Luật hôn nhân và gia đình " người có quan hệ huyết thống vòng đời không kết hôn với " (83) - GV treo bảng phụ ( ghi nội dung bảng 30.1 Sgk ) cho HS theo dõi , để trả lời câu hỏi lệnh  Sgk - HS theo dõi bảng 30.1, thảo luận theo nhóm và trả lời - GV treo bảng phụ ( ghi nội dung bảng 30.2 Sgk ) cho HS theo dõi và yêu cầu các em tìm hiểu Sgk để thực lệnh  Sgk - HS độc lập theo dõi bảng 30.2 Sgk, thảo luận theo nhóm * Hoạt động 3: Tìm hiểu hậu di truyền ô nhiễm môi trường( 10’) - Mục tiêu: - Thấy tác hại ô nhiễm môi trường sở vật chất tính di truyền người - Cách tiến hành: - GV: Tại cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân , vũ khí hoá học và chống ô nhiễm môi trường ? - HS làm việc với Sgk , trao đổi nhóm để thống câu trả lời Gv: Nhận xét, khái quát kiến thức Di truyền học và kế hoạch hoá gia đình : Nên sinh lứa tuổi từ 25 - 34 để đảm bảo học tập , công tác tốt mà giữ mức , tránh lần sinh gần và giảm tỉ lệ sơ sinh mắc bệnh Đao III Hậu di truyền ô nhiễm môi trường : - Chúng ta cần phải đấu tranh chống sử dụng vũ khí hạt nhân , vũ khí hoá học và chống việc gây ô nhiễm môi trường mnhằm mục đích bảo vệ người tránh khỏi các tác nhân gây nên các bệnh , tật di truyền GDMT: Các chất phóng xạ vá các hóa chất có tự nhiên người tạo đã làm tăng độ ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền Giáo dục học sinh cần đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và phòng chống ô nhiễm môi trường Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết - Di truyền học tư vấn gồm nội dung gì ? Chức nó ? - Cơ sở di truyền học Luật Hôn nhân và gia đình * hướng dẫn học bài - Học thuộc và ghi nhớ phần tóm tắt cuối bài - Trả lời các câu hỏi 1,2,3 Sgk Phụ lục (84) Ngày soạn: 4/12/2012 Ngày giảng: 9a:………………9b:………………… Tiết 32 Bài 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nêu khái niệm công nghệ tế bào, biết giai đoạn chủ yếu công nghệ tế bào và biết cần thực các công nghệ đó - Trình bày ưu điểm nhân giống vô tính ống nghiệm và phương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào chọn giống Kĩ - Rèn luyện kỹ thảo luận nhóm, tự nghiên cứu với SGK, quan sát và phân tích hình để thu nhận kiến thức Thái độ - GD lòng yêu thích môn, niềm tin vào khoa học II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp III Đồ dùng dạy học Giáo viên Tranh hình phóng to sgk Học sinh: Đọc trước bài cũ IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Khởi động (85) * Kiểm tra bài cũ: Di truyền học tư vấn là gì? Chức di truyền học tư vấn * Mở bài: Giáo viên giới thiệu số thành tựu CNTB và dẫn dắt vào bài Bài Hoạt động GV- HS *Hoạt động Khái niệm công nghệ tế bào(10’) - Mục tiêu: - Nắm khái niệm công nghệ tế bào - Hiểu các công việc chính công nghệ tế bào - Cách tiến hành - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và trả lời: - Công nghệ tế bào là gì? - Để nhận mô non, quan thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với thể gốc, người ta phải thực công việc gì? - HS nghiên cứu thông tin SGK, ghi nhớ kiến thức và nêu được: + Kết luận Nội dung I Khái niệm công nghệ tế bào - Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh - Công nghệ tế bào gồm công đoạn thiết yếu là: + Tách tế bào mô từ thể - Tại quan thể hoàn chỉnh lại nuôi cấy môi trường dinh dưỡng nhân có kiểu gen dạng gốc? tạo để tạo mô sẹo HS: + Vì thể hoàn chỉnh sinh từ + Dùng hoocmon sinh trưởng kích tế bào dạng gốc, có gen nằm thích mô sẹo phân hoá thành quan nhân tế bào và chép lại thể hoàn chỉnh II Ứng dụng công nghệ tế bào *Hoạt động Ứng dụng công nghệ tế bào( 25’) - Mục tiêu: Hiểu và nắm các thành tựu công nghệ tế bào - Biết quy định nhân giống vô tính ống nghiệm và liên hệ thực tế - Cách tiến hành Công nghệ tế bào ứng dụng sản xuất nào? - HS nêu được: + Nhân giống vô tính cây trồng (86) + Nuôi cấy tế bào và mô chọn giống cây trồng + Nhân vô tính động vật GV: - Yêu cầu HS đọc kĩ thông tin mục II.1 kết hợp quan sát H 31 và trả lời câu hỏi: - Hãy nêu các công đoạn nhân giống vô tính ống nghiệm cây trồng? - GV nhận xét, khai thác H 31 - Nêu ưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính ống nghiệm? - Lưu ý: Tại nhân giống vô tính thực vật, người ta không tách tế bào già hay mô đã già? (Giải thích SGV) - GV thông báo các khâu chính tạo giống cây trồng + Tạo vật liệu để chọn lọc + Chọn lọc, đánh giá và tạo giống cho sản xuất - GV đặt câu hỏi: - Người ta đã tiến hành nuôi cấy mô tạo vật liệu cho chọn giống cây trồng cách nào? Cho VD? - HS nghiên cứu SGK trang 90 và trả lời a Nhân giống vô tính ống nghiệm cây trồng: - Quy trình nhân giống vô tính 9a, b, c, d – SGK H 31) - Ưu điểm: - Tăng nhanh số lượng cây giống - Rút ngắn thời gian tạo các cây - Bảo tồn số nguồn gen thực vật quý - Thành tựu: Nhân giống cây khoai tây, nía, hoa phong lan, cây gỗ quý b Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô chọn giống cây trồng - Tạo giống cây trồng cách chọn lọc dòng tế bào xôma biến dị VD: + Chọn dòng tế bào chịu nóng và khô từ tế bào phôi giống lúa CR203 + Nuôi cấy để tạo giống lúa cấp quốc gia DR2 có suất và độ chủng cao, chịu hạn, chịu nóng tốt c Nhân vô tính động vật - GV đặt câu hỏi: - Nhân vô tính động vật có ý nghĩa - Ý nghĩa: + Nhân nhanh nguồn gen động vật quý nào? - Nêu thành tựu nhân Việt có nguy tuyệt chủng + Tạo quan nội tạng động vật từ Nam và trên giới? - HS nghiên cứu SGK, kết hợp với kiến tế bào động vật đã chuyển gen người để chủ động cung cấp các thức đã biết và trả lời quan thay cho các bệnh nhân bị - GV thông báo thêm: đại học Texas Mĩ nhân thành công hươu sao, lợn, Italia hỏng quan nhân thành công ngựa Trung quốc (87) 8/2001 dê nhân đã đẻ sinh đôi Tổng kết và hướng dẫn nhà * Tổng kết - Công nghệ tế bào là gì? Thành tựu công nghệ tế bào có ý nghĩa gì? - GV: Yêu cầu HS đọc kết luận chung SGK * Hướng dẫn nhà - Học, trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc mục “Em có biết?” - Ôn tập lại toàn kiến thức đã học Phụ lục Ngày soạn: 8/12/2012 Ngày giảng: 9a:………………9b:………………… Tiết 33 CÔNG NGHỆ GEN I Mục tiêu Kiến thức - Nêu khái niệm kỹ thuật gen và các khâu kỹ thuật gen - Xác định các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật gen - Nêu khái niệm CNSH, xác định các lĩnh vực công nghệ sinh học Kĩ - Phát triển kỹ quan sát, phân tích, tổng hợp Thái độ MT: Ứng dụng CNSH để bảo tồn nguồn gen quí và lai tạo các giống sinh vật có suất, chất lượng cao và khả chống chọi tốt là việc làm cần thiết và có hiệu để BVTN II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: (88) * Mở bài: Ngày nay, việc cải tạo giống không tác động đến hình thành tính trạng mà người ta còn tác động lên kiểu gen cách thay hay bổ sung số gen vào kiểu gen sinh vật Công việc đó gọi là gì? Bài *Hoạt động khái niệm kỹ thuật gen I khái niệm kỹ thuật gen và công và công nghệ gen( 13’) nghệ gen - Mục tiêu: - Nêu khái niệm kỹ thuật gen và các khâu kỹ thuật gen - Cách tiến hành GV cho HS quan sát H.32, đọc thông tin, trả lời câu hỏi: + Người ta sử dụng kỹ thuật gen vào mục đích gì? - Kỹ thuật gen là các thao tác tác động lên ADN để chuyển đoạn ADN + Kỹ thuật gen gồm khâu và mang hay số gen từ tế bào loài phương pháp chủ yếu nào? cho sang tế bào loài nhận nhờ thể Cá nhân HS nghiên cứu thông tin SGK, truyền - Các khâu kỹ thuật gen: nhóm thảo luận, thống ý kiến Đại + Tách ADN NST tế bào cho và diện nhóm trình bày Nhóm khác bổ tách phân tử ADN dùng làm thể truyền sung từ vi khuẩn virut GV nhận xét, bổ sung, rút kết luận: + Phương pháp tạo ADN tái tổ hợp: Cắt ADN loài cho và ADN thể truền vị trí xác định và ghép vào + Chuyển đoạn ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và tạo điều kiện cho gen đã ghép biểu *Hoạt động ứng dụng kỹ thuật II ứng dụng kỹ thuật gen gen(15’) - Mục tiêu: - Xác định các lĩnh vực ứng dụng (89) kỹ thuật gen - Nêu khái niệm CNSH, xác định các lĩnh vực công nghệ sinh học - Cách tiến hành GV: + Những ưu điểm vi khuẩn E coli việc sản xuất các sản phẩm sinh học là gì? HS độc lập nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức Con người đã tạo giống cây trồng vật nuôi nào công nghệ gen? 1.Tạo chủng vi sinh vật - Ưu điểm vi khuẩn E coli: + Dễ nuôi cấy + Sinh sản nhanh Tạo sản phẩm với khói lượng lớn thời gian ngắn Vì có thể hạ giá thành sản phẩm Tạo giống cây trồng biến đổi gen - Đã sử dụng rộng rãi và thu nhiều thành tựu Tạo giống động vật biến đổi gen - Do có khó khăn riêng nên việc áp dụng công nghệ gen việc tạo các giống động vật biến đổi gen còn hạn chế *Hoạt động Công nghệ sinh học (7’) III Công nghệ sinh học - Mục tiêu: - Nêu khái niệm CNSH, xác định các lĩnh vực công nghệ sinh học - Cách tiến hành GV yêu cầu HS làm việc độc lập với SGK + Công nghệ sinh học là ngành công + Công nghệ sinh học là gì? Gồm nghệ sử dụng tế bào sống vào các quát công đoạn chủ yếu nào? trình sinh học để tạo các sản phẩm + công nghệ sinh học là hướng sinh học cần thiết cho người ưu tiên đầu tư và phát triển? + Công nghệ sinh học gồm công nghệ HS tìm hiểu thông tin SGK, các phương lên men, công nghệ tế bàom, công nghệ tiện thông tin đại chúng, trả lời câu hỏi enzim, công nghệ chuyển nhân và (90) chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lý môi trường, công nghệ gen,… * Kết luận chung: SGK Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi số và SGK * hướng dẫn học bài - Học, trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc mục “Em có biết?” - Ôn tập lại toàn kiến thức đã học Phụ lục Ngày soạn: 8/12/2012 Ngày giảng: 9a…………… 9b……………… Tiết 34 BÀI TẬP: ĐỘT BIẾN I Mục tiêu Kiến thức - Giải thích phải chọn tác nhân cụ thể cho các đối tượng gây ĐB - Ôn tập lại các loại đột biến gen và đột biến NST Kĩ - Phát triển kỹ phân tích, tổng hợp Thái độ MT: Các tia phóng xạ và các hoá chất có thể gây đột biến gen và đột biến NST II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, hoạt động nhóm, III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Hoạt động GV- HS Nội dung (91) GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm So sánh đột biến cấu trúc NST Và đột biến số lượng NST HS: Thảo luận nhóm và trả lời GV: Nhận xét, chữa bài cùng học sinh Đột biến NST Nội dung ĐB cấu trúc NST Những biến đổi cấu trúc NST Khái niệm Mất, lặp, đảo đoạn Phân loaị Nguyên nhân - Nguyên nhân chủ yếu gây đột biến cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học ( từ ngoài cảnh ) làm phá cấu trúc NST gây xếp lại các đoạn chúng Hậu quả- ý nghĩa - Đa số có hại, số có lợi Hoạt động GV- HS GV: Yêu cầu hs làm bài tập a HS: làm bài tập hướng dẫn GVb c d ĐB sô lượng NST Những biến đổi số lợng NST - Đa bội thể và thể dị bội - Những rối loạn nguyên phân hoÆc quá trình giảm phân - Nguyªn nh©n: C¸c t¸c nh©n gây đột biến tác động vào các qu¸ tr×nh ph©n bµo dÉn tíi sù kh«ng ph©n li cña tÊt c¶ c¸c cÆp NST t¹o c¬ thÓ ®a béi - Đa số có hại, số có lợi Nội dung Khoanh tròn vào ý trả lời đúng câu sau Khi nói chế phát sinh thể dị bội là do: Cả NST không phân li Đôi NST giới tính không phân li Đôi NST thừơng không phân li vài đôi NST không phân li Đáp án: d Điền từ thích hợp vào chỗ ( ) câu sau Đột biến gen là biến đổi xảy gen Có các dạng đột biến: , ., cặp Nu Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý đúng câu sau: A Đột biến gen là đột biến xảy (92) do: a Rối loạn quá trình nhân đôi phân tử ADN b Một số cặp Nuclêôtít gen bị đứt nối lại có sai khác so với trước c Một vài cặp Nuclêôtít chen vào trình tự gen sẵn có d Tất các chế trên B Đột biến gen gây hậu là: a Có lợi cho sinh vật b Có hại cho sinh vật c Không có lợi hay có hại rõ rệt d Đa số có hại, số ít có lợi trung tính C Đột biến gen là loại biến dị: a Di truyền b Không di truyền c a đúng , b sai d a sai, b đúng Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết: Nguyên nhân và chế phát sinh , hậu ý nghĩa đột biến gen và đột biến NST * hướng dẫn học bài: Ôn toàn chương trình chuẩn bị ôn tập học kì I Phụ lục I Mục tiêu Kiến thức Kĩ Thái độ II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk (93) IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết * hướng dẫn học bài Phụ lục I Mục tiêu Kiến thức Kĩ Thái độ II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết * hướng dẫn học bài Phụ lục I Mục tiêu Kiến thức Kĩ Thái độ II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức (94) Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết * hướng dẫn học bài Phụ lục I Mục tiêu Kiến thức Kĩ Thái độ II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bảng 30.1 - 39.2 Sgk Học sinh: Nghiên cứu Sgk IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Tổng kết- hướng dẫn học bài * Tổng kết * hướng dẫn học bài Phụ lục (95) Ngày soạn: 15/12/2012 Ngày giảng: 9A:………………9B:…………………… TIẾT 34 ÔN TẬP HỌC KÌ I I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh hệ thống hoá đợc các kiến thức di truyền và biến dị - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống Kĩ - Tiếp tục rèn luyện kĩ t lí luận, đó chủ yếu là kĩ so sánh, tổng hîp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc Thái độ - Học sinh chủ động, làm việc độc lập II Phương pháp/ kĩ thuật dạy học - Trực quan, vấn đáp, kỹ thuật động não, hoạt động nhóm III Đồ dùng dạy học Giáo viên: Giáo án Học sinh: ôn tập lại kiến thức IV.Tổ chức học 1.Ổn định tæ chức Khởi động: (5’) * KiÓm tra bµi cò: * Mở bài: Bài Hoạt động GV- HS Nội dung (96) Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức phần di truyền( 12’) - Mục tiêu: - Nội dung và ý nghĩa các quy luật - Cách tiến hành: GV: Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, phân biệt nội dung các quy luật di truyền HS: :Làm việc theo nhóm, đại diện các nhóm lên bảng trình bày GV: Nhận xét và khái quát kiến thức I Quy luật di truyền - Bảng 40.1 B¶ng 40.1 – Tãm t¾t c¸c quy luËt di truyÒn Tªn quy luËt Néi dung Do sù ph©n li cña cÆp nh©n tè di truyÒn sù h×nh Ph©n li thµnh giao tö chØ chøa mét nh©n tè cÆp Phân li độc lập các cặp Phân li độc nh©n tè di truyÒn qu¸ lËp tr×nh ph¸t sinh giao tö C¸c tÝnh tr¹ng nhãm Di truyền liên nhóm gen liên kết quy định kÕt đợc di truyền cùng Gi¶i thÝch C¸c nh©n tè di truyÒn kh«ng hoµ trén vµo - Ph©n li vµ tæ hîp cña cÆp gen t¬ng øng F2 cã tØ lÖ mçi kiÓu h×nh b»ng tÝch tØ lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã C¸c gen liªn kÕt cïng ph©n li víi NST ph©n bµo ý nghÜa - Xác định tính tréi (thêng lµ tÝnh tr¹ng tèt) T¹o biÕn dÞ tæ hîp T¹o sù di truyÒn ổn định nhãm tÝnh tr¹ng cã lîi Di truyÒn liªn ë c¸c loµi giao phèi tØ lÖ Ph©n li vµ tæ hîp cña cÆp §iÒu khiÓn tØ lÖ kết với giới đực; cái xấp xỉ 1:1 NST giíi tÝnh đực: cái tÝnh Hoạt động GV- HS Nội dung II Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST Hoạt động Tìm hiểu diễn biến qua c¸c k× nguyªn ph©n vµ gi¶m NST( 10’) ph©n - Mục tiêu: - Diễn biến hình thái NST các kì - Cách tiến hành: GV: Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, phân biệt nội dung các quy luật di truyền - Bảng 40.2 HS: :Làm việc theo nhóm, đại diện các nhóm lên bảng trình bày GV: Nhận xét và khái quát kiến thức B¶ng 40.2 – Nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST qua c¸c k× nguyªn ph©n vµ gi¶m ph©n C¸c k× K× ®Çu Nguyªn ph©n Gi¶m ph©n I Gi¶m ph©n II NST kép co ngắn, đóng NST kép co ngắn, đóng NST kép co ngắn lại xoắn và đính vào sợi thoi xoắn Cặp NST kép tơng thấy rõ số lợng NST kép phân bào tâm động đồng tiếp hợp theo chiều (đơn bội) däc vµ b¾t chÐo (97) K× gi÷a K× sau K× cuèi C¸c NST kÐp co ng¾n cùc đại và xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi ph©n bµo Tõng NST kÐp chÎ däc ë tâm động thành NST đơn phân li cực tế bµo Các NST đơn nằm gọn nh©n víi sè lîng b»ng 2n nh ë tÕ bµo mÑ Tõng cÆp NST kÐp xÕp thµnh hµng ë mÆt ph¼ng xích đạo thoi phân bµo Các NST kép tơng đồng phân li độc lập cực tế bµo C¸c NST kÐp xÕp thµnh hµng ë mÆt ph¼ng xích đạo thoi phân bµo Tõng NST kÐp chÎ däc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bµo Các NST kép nằm gọn Các NST đơn nằm gọn nh©n víi sè lîng n nh©n víi sè lîng (kép) nửa tế bào n (NST đơn) mÑ Hoạt động GV- HS Nội dung III CÊu tróc vµ chøc n¨ng cña ADN, Hoạt động Tìm hiểu CÊu tróc vµ ARN vµ pr«tªin chøc n¨ng cña ADN, ARN vµ pr«tªin(10’) - Mục tiêu: - Nêu chất ( cấu trúc, chức ADN, ARN, protein - Cách tiến hành: - GV: yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, hoàn thiện nội dung sau: Trình bày ngắn gọn cấu trúc và chức ADN, ARN, protein -HS: Hoạt động theo nhóm 10’ - Đáp án: Bảng 40.4 Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - GV: Nhận xét, khái quát kiến thức B¶ng 40.4 – CÊu tróc vµ chøc n¨ng cña ADN, ARN vµ pr«tªin §¹i ph©n tö ADN ARN Pr«tªin CÊu tróc Chøc n¨ng - Chuçi xo¾n kÐp - Lu gi÷ th«ng tin di truyÒn - loại nuclêôtit: A, T, G, X - Truyền đạt thông tin di truyền - Chuỗi xoắn đơn - Truyền đạt thông tin di truyền - lo¹i nuclª«tit: A, U, G, - VËn chuyÓn axit amin X - Tham gia cÊu tróc rib«x«m - Một hay nhiều chuỗi đơn - 20 lo¹i aa Hoạt động Tìm hiểu các dạng đột biến( 10’) - CÊu tróc c¸c bé phËn tÕ bµo, enzim xóc t¸c quá trình trao đổi chất, hoocmon điều hoà hoạt động các tuyến, vận chuyển, cung cÊp n¨ng lîng IV Các dạng đột biến (98) - Mục tiêu: - Phân biệt các dạng đột biến: Khái niệm, phân loại, nguyên nhân - Cách tiến hành: GV: Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm HS: Hoạt động theo nhóm 10’, đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung GV: Nhận xét, chữa bài cho học sinh Đáp án: Bảng 40.5 Nội dung Đb gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST Kh¸i niÖm Những biến đổi cấu Những biến đổi Những biến đổi số tróc cÊu ADN thêng t¹i cÊu tróc lîng NST điểm nào đó NST Các dạng đột biến Mất, thêm, thay thé, đảo Mất, lặp, đảo DÞ béi thÓ vµ ®a béi ®o¹n thÓ vÞ trÝ cÆp nuclª«tit Nguyên nhân - Bên ngoài : ảnh hưởng -Tác nhân vật lí, hóa học làm rối loạn các tác nhân lí học quá trình nguyên phân giảm phân, -tác nhân hoá học( 5BU) dẫn đến tạo giao tử không bình -Tác nhân sinh học( số thường và phát sinh đột biến đa bội dị virut) bội, đột biến cấu trúc - Bên : quá trình sinh lí , sinh hoá nội bào bị rối loạn §a sè cã h¹i Hậu quả- ý nghĩa - Đa số có hại, - Thể tứ bội quan + Các đột biến đoạn số có lợi sinh đưỡng, sinh sản nhỏ, đảo đoạn gây - Mất đoạn 21 to đa dạng loài gây ung thư máu + Các đột biến cấu trúc - Mất đoạn nhỏ NST có ý nghĩa tiến hoá giúp loại đoạn định gen xấu Tổng kết- hướng dẫn học bài( 3’) * Tổng kết- GV nhận xét,đánh giá chuẩn bị các nhóm, chất lợng làm bài c¸c nhãm * Hướng dẫn học bài - Hoµn thµnh c¸c c©u hái trang 117 - ¤n l¹i phÇn biÕn dÞ vµ di truyÒn - Giê sau kiÓm tra häc k× Phụ lục (99) Ngày soạn: 16/12/2011 Ngày giảng: 9A:………………9B:…………………… TIẾT 36 KIỂM TRA HỌC KÌ I I Mục tiêu Kiến thức - Chủ đề Chương II- NST - Chủ đề Chương III- ADN và gen - Chủ đề Chương IV- Biến dị - Chủ đề Chương V- DTH người Kĩ - Phát triển kĩ phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng làm bài tập Thái độ - Học sinh tự giác làm bài II Ma trận đề *Ma trận đề kiểm tra * Đề kiểm tra PhầnI TRẮC NGHIỆM( ĐIỂM) Câu 1( 1điểm) Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống(…0 để hoàn thành các câu sau Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ(1)………………của thể Kiểu gen là(2)……………… các gen tế bào thể Kiểu gen chứa cặp gen tương ứng khác nhau( Aa) gọi là(4)………… Câu 2( 1điểm) Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng Thể đa bội thường gặp a Động vật không xương sống b Vi sinh vật c Thực vật d Động vật có xương sống Biến dị nào các biến dị sau đay không di truyền a Thường biến b Biến dị tổ hợp c Đột biến gen d Đột biến nhiễm sắc thể Người mắc bệnh Đao là a Thiếu NST cặp NST giới tính b Thừa NST cặp giới tính c Thiếu NST cặp NST 21 d Thừa NST cặp NST 21 bệnh ung thư máu người là do: a Thêm đoạn nhỏ đầu NST 21 b Mất đoạn nhỏ đầu NST 21 b Thêm NST cặp 21 d Mất NST cặp 21 Phần II TỰ LUẬN( ĐIỂM) Câu 3( điểm) Trình bày cấu trức không gian phân tử AND? Vì AND có cấu tạo đa dạng và đặc thù Câu 4( điểm) Di truền học tư vấn là gì? Di truyền học tư vấn bao gồm nội dung nào? (100) Câu 5( điểm) Khi lai hia thứ hoa chủng màu đỏ và màu trắng với F đề hoa đỏ Cho các cây F1 tự thụ phấn với , F2 thu 103 hoa đỏ và 31 hoa trắng a Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 b B Bằng cách nào xác định hoa cây hoa đỏ chủng F2 Câu 6( điểm) a Một đoạn AND có cấu trúc sau Mạch : - A - G - T - X - X - T       Mạch : - T - X - T - G -A - G – A- X Hãy xác định trình tự cac sđơn phân đoạn ẢN tổng hợp từ mạch b Một gen dài 1200 Nu Tính chiều dài gen A (101) Mức độ chủ đề Biết Hiểu TNK TL Q Biễn biến hình Chương thái NST qua II- NST các kì quá trình NP 0,5(C ý 1) TNK Q TL 0,5( C4 ý 2) 2đ 1đ Chương IIIADN và gen Khái niệm Chương Nguyên nhân IVphát sinh Biến dị 1(C6) 2đ Vận dụng thâp TNK TL Q Sự khác nguyên phân và giảm phân Nêu chế tự nhân đôi ADN theo nguyên tắc nào? 1( C 3đ Vận dụng cao TNK T Q L Tổng 3đ = 30% 3đ= 30% Bài tập đột biến số lượng NST 1( C1) 1đ 3đ=30% (102) Bệnh di truyền Chươn người g V2 ( C2, DTH C3) người 1đ Tổng số 1,5 câu hỏi Tổng điểm Tỉ lệ 10% 30% 1 0,5 1đ=10% 10 30 % 10% 20 % 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 45 phút Phần I Trắc nghiệm (2 điểm) Câu đứa trẻ bị hội chứng Đao nguyên nhân chủ yếu là a Thiếu NST 12 b Thiếu NST 21 c NST số 21 d Thừa NST số 21 Câu các bệnh di truyền người như: bệnh bạch tạng, câm điếc bẩm sinh loại đột biến nào gây a Đột biến gen lặn b Đột biến số lượng NST c Đột biến cấu trúc NST Câu loài thực vật nhiễm sắc thể 2n= 24 số nhiễm sắc thể thể đó xảy đột biến thể tam nhiễm, nhiễm là a 25, 23 B 26, 23 c 24, 23 d 23, 23 Phần II.Tự luận( 8điểm) Câu 4(3 đ) a Trình bày diễn biến hình thái nhiễm sắc thể kì đầu và kì quá trình nguyên phân ?( đ) Ngày soạn:2/1/2013 Ngày dạy: (103) Tiết 38 Bài 34: THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh định nghĩa tượng thoái hoá giống, nêu nguyên nhân thoái hoá giống, nêu các phương pháp khắc phục thoái hoá giồng ứng dụng sản xuất Kỹ năng: - Rèn kỹ quan sát và phân tích kênh hình Hoạt động nhóm Thái độ: - Có ý thức vận dụng các tri thức học vào sống lzao động và học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Học sinh: - Đọc và chuẩn bị trước bài III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động I: Kiểm tra bài cũ Hoạt động GV Hoạt động HS Kĩ thuật gen là gì? Gồm khâu - HS nêu khái niệm kĩ thuật gen và khâu là: tách, cắt, nối để tạo nào? ADN tái tổ hợp - Nội dung tiết 37 Công nghệ gen là gì? Hoạt động II: Bài * Hoạt động thành phần 1: Hiện tượng thoái hoá Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I - HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi, - Hiện tượng thoái hoá tự thụ phấn rút kết luận cây giao phấn biểu nào? - Cho HS quan sát H 34.1 minh hoạ tượng thoái hoá ngô tự thụ - HS quan sát H 34.1 để thấy tượng phấn thoái hoá ngô - HS tìm hiểu mục và trả lời câu hỏi: VD: hồng xiêm, bưởi, vải thoái hoá - Giao phối gần là gì? Gây hậu nhỏ, ít quả, khôn gì sinh vật? - Dựa vào thông tin mục để trả lời Kết luận: (104) Hiện tượng thoái hoá tự thụ phấn cây giao phấn: các cá thể hệ có sức sống dần biểu các dấu hiêuk phát triển chậm, chiều cao cây và suất giảm dần, nhiều cây bị chết, bộc lộ đặc điểm có hại Hiện tượng thoái hoá giao phối gần động vật: - Giao phối gần (giao phối cận huyết) là giao phối các cái sinh từ cặp bố mẹ bố mẹ với cái chúng - Giao phối gần gây tượng thoái hoá hệ cháu: sinh trưởng và phát triển yếu, khả sinh sản giảm, quái thai,dị tật bẩm sinh, chết non * Hoạt động thành phần 2: Nguyên nhân tượng thoái hoá Hoạt động GV Hoạt động HS - GV giới thiệu H 34.3 ; màu xanh biểu thị thể đồng hợp - Yêu cầu HS quan sát H 34.3 và trả lời: - HS nghiên cứu kĩ H 34.3, thảo luận - Qua các hệ tự thụ phán giao nhóm và nêu được: phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và dị + Tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm hợp biến đổi nào? - Tại tự thụ phấn cây giao phấn và + Các gen lặn trạng thái dị hợp chuyển giao phối gần động vật lại gây sang trạng thái đồng hợp  các gen lặn có tượng thoái hoá? hại gặp biểu thành tính trạng - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức có hại, gây tượng thoái hoá - GV mở rộng thêm: số loài động vật, thực vật cặp gen đồng hợp không gây hại nên không dẫn đến tượng thoái hoá  có thể tiến hành giao phối gần Kết luận: - Tự thụ phấn giao phối gàn động vật gây tượng thoái hoá vì tạo cặp gen lặn đồng hợp gây hại * Hoạt động thành phần 3: vai trò phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết chọn giống Hoạt động GV Hoạt động HS -GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và - HS nghiên cứu SGK mục III và trả lời trả lời câu hỏi: câu hỏi - Tại tự thụ phấn bắt buộc và giao - HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ phối gần gây tượng thoái hoá sung (105) phương pháp này người ta sử dụng chọn giống? Kết luận: - Dùng phương pháp này để củng cố và trì số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho kiểm tra đánh giá kiểu gen dòng, phát các gen xấu để loại khỏi quần thể, chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu lai Hoạt động III: Kiểm tra – đánh giá Hoạt động GV Hoạt động HS - Trong chọn giống người ta sử dụng hai - để củng cố và trì số tính trạng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và mong muốn, tạo dòng giao phối gần nhằm mục đích gì? Hoạt động IV: Hướng dẫn học bài nhà Hoạt động GV Hoạt động HS - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - HS ghi yêu cầu vào - Tìm hiểu giống Lúa lai, Ngô lai thực tế Ngày dạy: Tiết 39 Bài 35: ƯU THẾ LAI (106) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh định nghĩa ưu lai, nêu nguyên nhân tượng ưu lai và các phương pháp tạo ưu lai Kỹ năng: Củng cố kỹ viết sơ đồ lai Quan sát, so sánh tranh ảnh Thái độ: Giáo dục lòng say mê, lòng yêu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Học sinh: - Đọc trước bài , sưu tầm tranh ảnh Lợn, gà, ngan III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động I: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động GV Hoạt động HS - Kiểm tra câu 1, SGK trang 101 Câu 1: Tự thụ phấn giao phối gàn động vật gây tượng thoái hoá vì tạo cặp gen lặn đồng hợp gây hại Câu 2: Dùng phương pháp này để củng cố và trì số tính trạng mong muốn, tạo dòng Ngày dạy: Tiết 39 Bài 35: ƯU THẾ LAI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh định nghĩa ưu lai, nêu nguyên nhân tượng ưu lai và các phương pháp tạo ưu lai Kỹ năng: Củng cố kỹ viết sơ đồ lai Quan sát, so sánh tranh ảnh Thái độ: Giáo dục lòng say mê, lòng yêu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Học sinh: (107) - Đọc trước bài , sưu tầm tranh ảnh Lợn, gà, ngan III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Hoạt động I: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động GV Hoạt động HS - Kiểm tra câu 1, SGK trang 101 Câu 1: Tự thụ phấn giao phối gàn động vật gây tượng thoái hoá vì tạo cặp gen lặn đồng hợp gây hại Câu 2: Dùng phương pháp này để củng cố và trì số tính trạng mong muốn, tạo dòng Hoạt động II: Bài * Hoạt động thành phần 1: Hiện tượng ưu lai Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS quan sát H 35 phóng to - HS quan sát hình, chú ý đặc điểm: chiều và đặt câu hỏi: cao cây, chiều dài bắp, số lượng hạt  nêu - So sánh cây và bắp ngô dòng được: tự thụ phấn với cây và bắp ngô + Cơ thể lai F1 có nhiều đặc điểm trội thể lai F1 H 35? cây bố mẹ - GV nhận xét ý kiến HS và cho biết: tượng trên gọi là ưu lai - Ưu lai là gì? Cho VD minh hoạ - HS nghiên cứu SGK, kết hợp với nội ưu lai động vật và thực vật? dung vừa so sánh nêu khái niệm ưu lai - GV cung cấp thêm số VD + HS lấy VD Kết luận: - Ưu lai là tượng thể lai F có ưu hẳn so với bố mẹ: có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, suất cao - Ưu lai biểu rõ lai các dòng có kiểu gen khác * Hoạt động thành phần 2: Nguyên nhân tượng ưu lai Hoạt động GV Hoạt động HS - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và trả - HS nghiêncứu SGK, thảo luận nhóm và lời câu hỏi: trả lời câu hỏi: (108) - Tại lai dòng ưu lai + Ưu lai rõ vì xuất nhiều gen thể rõ nhất? trội có lợi lai F1 - Tại ưu lai biểu rõ + Các hệ sau ưu lai giảm dần vì tỉ F1 sau đó giảm dần qua các hệ? lệ dị hợp giảm - GV giúp HS rút kết luận - Muốn trì ưu lai người đã + Nhân giống vô tính làm gì? Kết luận: - Khi lai dòng có kiểu gen khác nhau, ưu lai biểu rõ F vì hầu hết các cặp gen trạng thái dị hợp biểu tính trạng trội có lợi + Tính trạng số lượng (hình thái, suất) nhiều gen trội quy định - Sang hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm nên ưu lai giảm Muốn khắc phục tượng này, người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (giâm, ghép, chiết ) * Hoạt động thành phần 3: Các phương pháp tạo ưu lai Hoạt động GV Hoạt động HS -GV yờu cầu HS đọc thụng tin SGK, - HS nghiên cứu SGK mục III để trả lời hỏi: Rót kÕt luËn - Con người đã tiến hành tạo ưu lai cây trồng phương pháp nào? - Nêu VD cụ thể? - GV giải thích thêm lai khác thứ và lai khác dòng Lai khỏc dũng sử dụng phổ biến - HS nghiên cứu SGK và nêu đợc các phhơn ¬ng ph¸p - Con người đã tiến hành tạo ưu lai + Lai kinh tÕ vật nuôi phương pháp nào? + ¸p dông ë lîn, bß VD? - GV cho HS quan sát tranh ảnh + NÕu nh©n gièng th× sang thÕ hÖ sau các gen lặn gây hại trạng thái đồng hợp các giống vật nuôi - Tại không dùng lai F1 để sÏ biÓu hiÖn tÝnh tr¹ng nhân giống? - GVmở rộng: nước ta lai kinh tế thường dùng cái nước lai với đực giống ngoại - Áp dụng kĩ thuật giữ tinh đông (109) l¹nh Kết luận: Phương pháp tạo ưu lai cây trồng: - Lai khác dòng: tạo dòng tự thụ phấn cho giao phấn với VD: ngô lai (F1) có suất cao từ 25 – 30 % so giống ngô tốt - Lai khác thứ: lai thứ tổng hợp nhiều thứ loài VD: Lúa DT17 tạo từ tổ hợp lai giống lúa DT 10 với OM80 suất cao (DT10 và chất lượng cao (OM80) Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi: - Lai kinh tế: cho giao phối cặp vật nuôi bố mẹ thuộc dòng khác dùng lai F1 làm sản phẩm VD: Lợn ỉ Móng Cái x Lợn Đại Bạch  Lợn đẻ nặng 0,7 – 0,8 kg tăng trọng nhanh, tỉ lệ nạc cao Hoạt động III Kiểm tra – đánh giá Hoạt động GV Hoạt động HS - Lai kinh tế là gí? nước ta, lai kinh tế - Lai kinh tế: cho giao phối cặp vật thể hình thức nào? Cho VD nuôi bố mẹ thuộc dòng khác dùng lai F1 làm sản phẩm - Chọn giống cây trồng người ta sử dụng - Lai khác dòng: tạo dòng tự thụ phấn phương pháp nào để tạo ưu lai? cho giao phấn với Phương pháp nào phổ biến nhất, sao? - Lai khác thứ: lai thứ tổng hợp nhiều thứ loài Hoạt động IV Hướng dẫn học bài nhà Hoạt động GV Hoạt động HS - Học bài và trả lời câu hỏi SGK HS ghi yêu cầu vào - Tìm hiểu thêm các thành tựu ưu lai và lai kinh tế Việt Nam (110) Ngày dạy: Tiết 39 Bài 36: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC I MỤC TIÊU Kiến thức; - Học sinh nắm phương pháp chọn lọc hàng loạt lần và nhiều lần, thích hợp cho sử dụng đối tượng nào, ưu nhược điểm phương pháp chọn lọc này - Trình bày phương pháp chọn lọc cá thể, ưu và nhược điểm so với phương pháp chọn lọc hàng loạt, thích hợp sử dụng với đối tượng nào 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, tự nghiên cứu với SGK và thảo luận theo nhóm Thái độ: - Ứng dụng thực tiễn sản xuất chọn giống vật nuôi và câytrồng II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Tranh H 36.1 và 36.2 SGK 2.Học sinh: - Đọc trước bài III TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Kiểm tra bài cũ(5’) - Kiểm tra câu 1, 2, SGK trang 104 Bài mới(33’) Hoạt động 1:(8’) Vai trò chọn lọc chọn giống Hoạt động GV Hoạt động HS (111) - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I và - HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: trả lời câuhỏi: + Tránh thoái hoá - Vai trò chọn lọc chọn giống? + Phương pháp đột biến, phương pháp lai tạo nguồn biến dị - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức - Tuỳ theo mục tiêu chọn lọc, hình thức - HS lắng nghe GV giảng và tiếp thu sinh sản  lựa chọn phương pháp thích kiến thức hợp GV giới thiệu phương pháp chọn lọc hàng loạt, chọn lọc cá thể Kết luận: - Đánh giá, chọn lọc nhiều lần có giống tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng - Giống tốt bị thoái hoá giao phối gần, đột biến, lẫn giống giới cần chọn lọc - Các phương pháp gây đột biến, lai hữu tính tạo nguồn biến dị cho chọn lọc  cần kiểm tra đánh giá, chọn lọc - Có phương pháp: chọn lọc hàng loạt, chọn lọc cá thể Hoạt động 2:(13) Chọn lọc hàng hoạt Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II - HS nghiên cứu SGK, quan sát H 36.1 và SGK, quan sát H 35.1 và trả lời câu nêu kết luận hỏi: - Nêu cách tiến hành chọn lọc hàng loạt lần và lần? - GV cho HS trình bày trên H 36.1, các -HS trình bày HS khác nhận xét, đánh giá và rút kết luận -Yêu cầu HS Cho VD - HS lấy VD SGK - Yêu cầu HS trao đổi nhóm và trả lời - Trao đổi nhóm nêu được: câu hỏi: + giống biện pháp tiến hành - Chọn lọc hàng loạt lần và lần + Khác nhau: chọn lọc lần trên đối giống và khác nào? tượng ban đầu Chọn lần trên đối tượng đã qua năm I - Cho biết ưu nhược điểm phương + Kết luận pháp này? (112) - Phương pháp này thích hợp đối tượng nào? - HS trao đổi nhóm, dựa vào kiến thức - Cho HS làm bài tập  SGK trang 106 trên và nêu được: Giống lúa A chọn lọc lần 1, giống lúa B chọn lọc lần Kết luận: - Chọn lọc hàng loạt lần Năm thứ I, người ta gieo trồng giống khởi đầu, chọn nhóm cá thể ưu tú phù hợp với mục đích chọn lọc Hạt cây ưu tú thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II) năm II, người ta so sánh giống tạo với giống khởi đầu và giống đối chứng Qua đánh giá, giống chọn lọc hàng loạt đã đạt yêu cầu thì không cần chọn lọc lần - Nếu giống mang chọn lọc thoái hoá nghiêm trọng không đồng chiều cao và khả sinh trưởng thì tiếp tục chọn lọc lần nào vượt giống ban đầu - Ưu điểm: đơn giản, dễ làm, ít tốn kém, có thể áp dụng rộng rãi - Nhược điểm: dựa vào kiểu hình nên dễ nhầm với thường biến phát sinh khí hậu và địa hình, không kiểm tra kiểu gen - Phương pháp này thích hợp với cây giao phấn, cây tự thụ phấn và vật nuôi Hoạt động 3:(12’) Chọn lọc cá thể Hoạt động GV - Yêu cầu HS quan sát H 36.2, đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi: - Chọn lọc cá thể được tiến hành nào? - Yêu cầu HS trình bày trên H 36.1 và choVD - Cho biết ưu, nhược điểm phương pháp này? - Phương pháp này thích hợp với loại đối tượng nào? Hoạt động HS - HS nghiên cứu mục III, quan sát H 36.2 và nêu cách tiến hành - HS lấy VD SGK - HS nghiên cứu SGK để trả lời - HS nghiênc ứu SGK để trả lời Kết luận: - Cách tiến hành + Ở năm I trên ruộng chọn giống khởi đầu, người ta chọn cá thể tốt Hạt cây gieo riêng thành dòng (năm II) (113) + Ở năm II, người ta so sánh các dòng với nhau, so với giống khởi đầu và giống đối chứng để chọn dòng tốt nhất, đáp ứng mục tiêu đặt - Nếu chưa đạt yêu cầu thì tiến hành chọn lần + Ưu: phối hợp chọn lọc dựa trên kiểu hình với kiểm tra, đánh giá kiểu gen + Nhược: theo dõi công phu, khó áp dụng rộng rãi - Chọn lọc cá thể thích hợp với đối tượng: cây tự thụ phấn, nhân giống vô tính Với cây giao phấn phải chọn lọc nhiều lần Với vật nuôi: kiểm tra đực giống Củng cố(5’) - Trắc nghiệm bài tập 22, 23, 24, 25, 26 (bài tập trắc nghiệm) cho HS trả lời câu hỏi Hướng dẫn học bài nhà(2’) - Học bài và trả lời câu hỏi SGK trang 107 - Nghiên cứu bài 37 theo nội dung bảng: Nội dung Phương pháp Ví dụ Thành tựu Chọn giống cây trồng Chọn giống vật nuôi Ngày dạy: Tiết 40 Bài 37: THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm các phương pháp thường sử dụng chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày phương pháp xem là chọn giống cây trồng - Trình bày phương pháp chủ yếu chọn giống vật nuôi - Trình bày các thành tựu bật chọn giống cây trồng và vật nuôi Kỹ năng: (114)
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh h 9, sinh h 9