0

Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến nông sản doxaco luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:04

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO THỊ HOA LỚP: CQ54/31.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN DOXACO Chuyên ngành : Quản trị Doanh nghiệp Mã số : 31 Giáo viên hướng dẫn : Ths Đặng Thị Tuyết Hà Nội – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Cơng ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Sinh viên Đào Thị Hoa ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm 1.2 Nội dung trình tiêu thụ sản phẩm 1.2.1 Điều tra nghiên cứu thị trường 1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 1.2.3 Chính sách giá 1.2.4 Tổ chức kênh tiêu thụ 10 1.2.5 Công tác xúc tiến hỗ trợ bán hàng 11 1.2.6 Đánh giá kết tiêu thụ sản phẩm 14 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 14 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 14 1.3.2 Các yếu tố khách quan 17 1.4 Sự cần thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN DOXACO 22 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 26 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty 28 iii 2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 29 2.2.1 Thực trạng trình tiêu thụ sản phẩm 29 2.2.2 Thực trạng kết tiêu thụ sản phẩm 36 2.3 Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 42 2.3.1 Những kết mà Công ty đạt hoạt động tiêu thụ 42 2.3.2 Những tồn hoạt động tiêu thụ 44 2.3.3 Nguyên nhân tồn 45 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN DOXACO 47 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 47 3.1.1 Mục tiêu phương hướng phát triển chung Công ty 47 3.1.2 Phương hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Công ty 49 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Cổ phần chế biến nơng sản Doxaco 50 3.2.1 Xây dựng sách huy động nguồn vốn hợp lý 50 3.2.2 Phát triển hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường 51 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm 53 3.2.4 Xây dựng sách giá linh hoạt 55 3.2.5 Tổ chức quản lý có hiệu hệ thống kênh phân phối 58 3.2.6 Áp dụng hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng hợp lý hiệu 59 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCP : Công ty Cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị DT : Doanh thu CP : Chi phí LNTT : Lợi nhuận trước thuế TTNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp LNST : Lợi nhuận sau thuế v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh CTCP chế biến nông sản Doxaco năm 2017, 2018, 2019 28 Bảng 2.2: Giá sản phẩm nông sản công ty năm 2017 - 2019 32 Bảng 2.3: Tình hình sản lượng tiêu thụ theo phương thức Công ty qua năm 2017 - 2019 33 Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ nơng sản theo sản phẩm CTCP chế biến nông sản Doxaco giai đoạn 2017 – 2019 37 Bảng 2.5: Doanh thu tiêu thụ nông sản theo khu vực công ty Doxaco giai đoạn 2017-2019 40 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức CTCP chế biến nông sản Doxaco 26 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo khu vực giai đoạn 2017- 2019 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sau 30 năm đổi mới, lãnh đạo Đảng, đất nước ta chuyển đổi thành công sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với thành tựu to lớn, xóa bỏ hồn tồn kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp với chế quản lý hành khơng phù hợp, xa rời thực tế, bảo thủ trì trệ hay thiếu linh hoạt trước trình vận động xã hội Cơ chế thị trường mở đóng vai trị chủ yếu huy động phân bổ hiệu nguồn lực thực phân phối thành tăng trưởng kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển điều kiện chế thị trường chặt chẽ, minh bạch bảo đảm tự kinh doanh, bình đẳng hội đầu tư, sản xuất chủ thể kinh tế Khơng cịn tồn độc quyền đặc quyền hầu hết ngành lĩnh vực kinh tế với trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nay, doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp tư nhân gặp phải thách thức lớn Họ phải đối mặt với cạnh tranh liệt gay gắt không với đối thủ cạnh tranh nước mà với đối thủ cạnh tranh ngồi nước Chính vậy, để khẳng định vị doanh nghiệp khách hàng tăng thị phần sản phẩm thị trường, công tác tiêu thụ sản phẩm ngày nhà quản trị doanh nghiệp ý Tiêu thụ sản phẩm đánh dấu thành hoạt động toàn doanh nghiệp, điều kiện để doanh nghiệp tồn tại, phát triển tái sản xuất mở rộng điều kiện cạnh tranh sâu rộng Chỉ thơng qua q trình tiêu thụ doanh nghiệp thu vốn, chi phí bỏ hoạt động sản xuất kinh doanh phần lợi nhuận cho hoạt động khơng ngừng nghỉ mình, hướng đến mục tiêu cao doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Chúng ta thấy doanh nghiệp từ doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp điều quan trọng vấn đề làm để tiêu thụ nhiều sản phẩm, nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm câu hỏi lớn doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề sau thời gian thực tập thực tế Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco, em định lựa chọn đề tài “Tiêu thụ sản phẩm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề như: Thứ nhất, nghiên cứu có hệ thống vấn đề lý luận chung tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp; nội dung trình tiêu thụ sản phẩm; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cần thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thứ hai, giới thiệu tổng quát Công ty Cổ phần chế biến nơng sản Doxaco; phân tích, đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Thứ ba, đưa số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco; thực trạng tiêu thụ sản phẩm giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco – xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lĩnh vực sản xuất chế biến loại nông sản phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân Phạm vi thời gian: Số liệu từ năm 2017 đến năm 2019 Phương pháp nghiên cứu Chủ nghĩa vật biện chứng làm sở phương pháp luận cho đề tài Đồng thời sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh,… Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Lý luận chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nơng sản Doxaco 49 Duy trì phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty thị trường cũ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương,…đồng thời thâm nhập vào thị trường tiềm khu vực miền Trung miền Nam, từ mở rộng thị trường tiêu thụ 3.1.2 Phương hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Công ty Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Công ty thị trường toàn quốc đặc biệt khu vực miền Trung miền Nam, trở thành lựa chọn tin cậy khách hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng thị trường Bên cạnh đó, cải tiến mẫu mã sản phẩm sẵn có bổ sung thêm mặt hàng nông sản khác khiến chủng loại mẫu mã sản phẩm đa dạng hơn, thúc đẩy tiêu thụ đồng thời khẳng định vị Công ty thị trường Tận dụng khai thác triệt để nguồn lực sẵn có Cơng ty biết cách nắm bắt nguồn lực bên để phát triển doanh nghiệp, cụ thể gia tăng nguồn lực tài đầu tư vào hoạt động trình tiêu thụ đặc biệt hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng Cơ cấu lại nguồn nhân lực Công ty, tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty sở thực tốt hoạt động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch tiêu thụ xác, linh hoạt xác định giá, tổ chức hợp lý kênh phân phối, nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng đưa đánh giá đắn trình tiêu thụ sản phẩm 50 Phối hợp nhịp nhàng nội dung q trình tiêu thụ Đảm bảo độ xác hiệu hoạt động, kết hoạt động trước làm sở cho hoạt động sau 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco 3.2.1 Xây dựng sách huy động nguồn vốn hợp lý Nguồn lực tài vững mạnh yếu tố thiếu doanh nghiệp q trình mở rộng quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh Tăng cường huy động vốn coi biện pháp quan trọng việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Càng có nhiều vốn Công ty nắm bắt nhiều thời thị trường, có hội đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư cho hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường hoạt động hỗ trợ xúc tiến bán hàng, có chế độ đãi ngộ tốt thu hút nguồn lao động chất lượng, Hiện nay, nguồn vốn Cơng ty hình thành từ nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu đóng góp vốn điều lệ khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng, phần nhỏ hình thành từ nguồn vốn chiếm dụng nhà cung cấp, người mua hay khoản thuế phải nộp Nhà nước chưa đến hạn Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu tăng qua năm cho thấy Cơng ty phụ thuộc vào hình thức huy động vốn vay nợ, chịu rủi ro cao Tuy nhiên, hình thức làm tăng chi phí hoạt động Cơng ty tối ưu thuế Dưới số đề xuất giúp Công ty xây dựng sách huy động nguồn vốn cách hợp lý hơn, cụ thể: - Công ty cần cân nhắc, tính tốn mức vay nợ hợp lý, đảm bảo cân đối chi phí lãi vay khoản nợ ngắn hạn mức lợi nhuận thu từ hiệu sử dụng đồng vốn Khơng vậy, Công ty huy động lượng vốn lớn từ ngân hàng Để huy động thêm vốn từ ngân hàng cần thiết, Công ty cần tạo mối quan hệ bền vững với 51 ngân hàng giao dịch để cập nhật ưu đãi nhận hỗ trợ cần thiết Đồng thời, công tác quản lý nợ cần nhân viên kế toán trọng xem xét thường xuyên Hoạt động giải ngân, đáo hạn nợ phải theo dõi liên tục, tránh trường hợp Công ty đáo hạn không kịp khoản nợ dẫn đến tình trạng nhảy nhóm nợ CIC ngân hàng gây khó khăn lần vay ngân hàng tiếp theo, trường hợp xấu khơng thể tiếp tục vay ngân hàng - Ngồi nguồn vốn cổ đơng đóng góp vốn điều lệ, Cơng ty huy động thêm vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cổ đông Đây phương thức bổ sung nguồn vốn cách an toàn hữu hiệu song mức lợi nhuận giữ lại nhiều kỳ liên tiếp nhằm tái sản xuất, mở rộng quy mơ dẫn đến chán nản cổ đông đặc biệt trường hợp sử dụng nguồn vốn huy động thêm khơng hiệu - Tăng cường nguồn vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp khách hàng phạm vi mà khơng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hai bên, tránh trường hợp nợ tiền nhà cung cấp lâu hay nhận tiền đặt cọc khách hàng mà không giao hàng thời hạn, làm uy tín Cơng ty dẫn đến gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh nhà cung cấp khách hàng 3.2.2 Phát triển hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường Trong kinh tế thị trường nay, yêu cầu tất yếu đặt doanh nghiệp “phải bán khách hàng cần khơng bán mà ta có” Chính vậy, việc điều tra nghiên cứu thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cơng tác tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện vững cho hoạch định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Nghiên cứu thị trường bao gồm việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu sản phẩm thị trường nhu cầu tự nhiên, khả toán khách hàng, thị hiếu tiêu dùng, khả 52 cung ứng sản phẩm đối thủ cạnh tranh,…Bên cạnh đó, vấn đề giá cả, phương thức tiêu thụ, vận chuyển, ký kết hợp đồng,…cũng cần nắm bắt kịp thời Trong thực tế, hoạt động nghiên cứu thị trường Công ty tiến hành rời rạc, chưa đồng dẫn đến hiệu chưa cao Hiện nay, phận nghiên cứu thị trường Công ty chủ yếu dựa mối quan hệ làm ăn cũ mà có hoạt động điều tra thị trường đối tượng khách hàng tiềm Chính điều hạn chế khả mở rộng quy mô hoạt động Công ty Dưới số giải pháp cần làm công tác điều tra nghiên cứu thị trường Công ty: - Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường dự tốn chi phí cần thiết để thực kế hoạch đó, lực lượng lao động cần thiết quản lý chi phí hiệu Kế hoạch nghiên cứu thị trường đưa phải phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu định hướng Cơng ty phải đảm bảo hiệu trình nghiên cứu thị trường đem lại nhiều phần chi phí bỏ cho hoạt động - Về lâu dài, công ty nên thành lập phận Marketing riêng biệt tách khỏi phòng Kinh doanh thực đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán làm công tác thị trường nhằm có đội ngũ lao động trình độ chuyên môn cao, am hiểu nhạy bén trước thay đổi thị trường - Liên tục cập nhật thông tin cần thiết, thiết lập quan hệ chặt chẽ với quan cung cấp thông tin thị trường Cụ thể, tiếp cận khách hàng cũ khách hàng tiềm để thu thông tin từ khách hàng cách xác nhanh chóng nhất, nhận định thay đổi nhu cầu khách hàng từ có điều chỉnh giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm sách tác động phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm xác định 53 điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh để xác định lực thực tế đối thủ cạnh tranh, lợi đối thủ so với thân doanh nghiệp Ngoài ra, số yếu tố thị trường khác ảnh hưởng đến trình tiêu thụ khách hàng sách Nhà nước, xu hướng phát triển chung kinh tế,… cần ý - Báo cáo chi tiết, xác vùng thị trường theo định kỳ tháng, quý, năm Trên sở tình hình hoạt động nghiên cứu thị trường thực tế tính xác thông tin số liệu nghiên cứu, Công ty đưa điều chỉnh kịp thời nhằm khắc phục hạn chế hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường - Tăng cường điều tra trực tiếp người tiêu dùng diện rộng, đặc biệt khu vực miền Trung miền Nam Đây hai khu vực mà sản phẩm Công ty chưa tiêu thụ nhiều, chưa tạo lòng tin khách hàng sản phẩm hay uy tín Cơng ty hai khu vực không cao 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm Hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có hiệu hay khơng phụ thuộc vào sức cạnh tranh sản phẩm Để thực mục tiêu phát triển lâu dài doanh nghiệp hướng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng làm uy tín doanh nghiệp thị trường Đối với thị trường có khả tốn cao, yếu tố chất lượng hồn tồn vượt lên yếu tố giá Ngoài ra, hiệu để tối đa doanh thu đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm mở rộng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Đa dạng hóa trình sáng tạo nhiều loại sản phẩm từ sản phẩm từ sản phẩm truyền thống sẵn có cải biến, nhập ngoại nhiều sản phẩm loại khiến chủng loại mẫu mã sản phẩm đa dạng Ngày nay, mẫu mã sản phẩm chiếm vị trí quan trọng yếu tố định đến việc sản phẩm có 54 người tiêu dùng ưa chuộng chấp nhận hay không Từ mẫu mã sản phẩm có yếu tố định đến số lượng sản phẩm tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp Chính vậy, việc đầu tư cho cơng tác cải tiến, thiết kế sản phẩm, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm địi hỏi doanh nghiệp cần có quan tâm đầu tư thích đáng để đáp ứng thị hiếu khách hàng Trong thực tế, chất lượng sản phẩm Công ty cải thiện đảm bảo tốt tầm giá để khách hàng yên tâm định mua sản phẩm Tuy nhiên, với chất lượng sản phẩm chưa thực trội mẫu mã sản phẩm chưa phong phú so với đối thủ cạnh tranh mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tạo dựng vị doanh nghiệp toàn quốc cịn gặp nhiều khó khăn Vì vậy, Cơng ty cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, tạo lợi cạnh tranh bền vững cho Công ty Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty cần xây dựng chiến lược sản phẩm cụ thể, rõ ràng, bước đề mục tiêu, cách thức thực hiện, mức chi phí,…Trên sở chiến lược sản phẩm xây dựng, cụ thể Công ty cần trọng tới việc mua hàng hóa nguyên vật liệu trước tiên Nguồn nguyên vật liệu đảm bảo số lượng chất lượng sở để hình thành sản phẩm chất lượng Xây dựng củng cố mối quan hệ với nhà cung cấp, đặc biệt nhà cung cấp truyền thống có chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt giải pháp hữu hiệu để giữ nguồn cung ổn định Khâu sản xuất mang tính chất định tới chất lượng sản phẩm Không ngừng đầu tư đổi máy móc thiết bị, chun mơn hóa sản xuất giúp Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, với tính chất đặc trưng mặt hàng nông sản, việc bảo quản sản phẩm trước đưa thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Công ty cần bảo quản sản phẩm 55 kho khơ thống mát Đồng thời Công ty phải tăng cường biện pháp quản lý chất lượng đảm bảo cho hoạt động diễn nhịp nhàng, ăn khớp hiệu Đa dạng hóa sản phẩm ln biện pháp hiệu để đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng mở rộng sản xuất, nâng cao khả tiêu thụ Cơng ty cần có phần chun thiết kế mẫu mã sản phẩm với kiểu dáng bắt mắt, phù hợp với yêu cầu đặc điểm thị trường tiêu thụ Nếu khơng có nhân viên chun sâu thiết kế nghiên cứu sản phẩm th ngồi lâu dài, Cơng ty nên tuyển dụng thêm vị trí đầu tư đào tạo Ngồi ra, Cơng ty cung cấp mặt hàng nông sản đến tay người tiêu dùng phát triển thêm số mặt hàng nơng sản khác gạo, điều, rau hữu cơ, Đây mặt hàng tiềm năng, có sức tiêu thụ thị trường lớn Cơng ty có hội nâng cao vị cạnh tranh thị trường đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm 3.2.4 Xây dựng sách giá linh hoạt Giá “vũ khí cạnh tranh” hiệu doanh nghiệp chất lượng sản phẩm khơng có lợi cạnh tranh khác biệt thị trường Việc định giá bán đắn có ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng hàng hóa tiêu thụ, làm ứ đọng hàng hóa hay thuận lợi cho việc lưu thơng hàng hóa Ngồi yếu tố mà Cơng ty kiểm sốt chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chất lượng sản phẩm, uy tín,… nhân tố thuộc thị trường quan hệ cung cầu hàng hóa thời điểm, thị hiếu khách hàng, khả tốn người tiêu dùng,… tác động lên sách giá Trong chế thị trường, giá hình thành kết trình cạnh tranh dung hịa lợi ích người bán người mua Chính vậy, nhà kinh doanh xây dựng sách giá linh 56 hoạt nhạy bén, phù hợp với đoạn thị trường phân khúc khách hàng khác Thực tế sách giá CTCP chế biến nông sản Doxaco thực hiệu sở nguyên tắc định giá Công ty đem đến hài lòng khách hàng điều kiện chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm Công ty điều chỉnh linh trước đối tượng khách hàng khác nhau, trước biến động thị trường Tuy nhiên, hạn chế hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường dẫn đến việc định giá bán khơng xác số trường hợp cụ thể, làm chậm trình tiêu thụ sản phẩm Công ty Đồng thời, công tác phân đoạn thị trường, phân khúc khách hàng chưa Công ty xác định rõ trước xác định giá bán Để thực nâng cao vị Công ty thị trường nước đặc biệt thị trường miền Bắc, sách giá Cơng ty cần trọng Cụ thể: - Trên sở nâng cao hiệu hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường Cơng ty cần ý cơng tác phân đoạn thị trường, phân khúc khách hàng để có sách giá phù hợp với đối tượng khách hàng Đối với khu vực thành thị có thu nhập cao, dân trí tốt nhu cầu chất lượng sản phẩm khách hàng cao khu vực nơng thơn, yếu tố giá bán khơng cịn mang tính chủ đạo Ngược lại, khu vực nơng thơn phần lớn người tiêu dùng lựa chọn giá ưu tiên hàng đầu mua sản phẩm Chỉ thay đổi nhỏ giá khu vực ảnh hưởng lớn tới khối lượng hàng hóa tiêu thụ Hay thị trường tỉnh lân cận Bắc Ninh, sản phẩm Công ty nhận ưa chuộng khách hàng tạo dựng vị thị trường giá bán sản phẩm cao giá bán khu vực miền Trung miền Nam, nhằm lấy giá công xâm nhập mở rộng thị trường chất lượng sản phẩm không trội sản 57 phẩm chưa nhiều người tiêu dùng biết đến Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty địi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm - Trước biến đổi giá đối thủ cạnh tranh, Công ty cần xem xét so sánh chất lượng sản phẩm, lợi cạnh tranh Cơng ty đối thủ để linh hoạt đưa mức giá đắn thúc đẩy tiêu thụ Giải pháp đặt điều kiện hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường thực cách hiệu đem lại thơng tin, nhận định xác đối thủ cạnh tranh Sau phát đối thủ cạnh tranh, đưa nhận định lực đối thủ cạnh tranh tiến hành so sánh Cơng ty với đối thủ cạnh tranh tiêu chí khác để nhận biết điểm mạnh, điểm yếu Cơng ty so với đối thủ cạnh tranh Trên sở để Cơng ty có mức giá bán hợp lý thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Trong trường hợp sản phẩm Cơng ty khơng có lợi cạnh tranh bật so với đối thủ việc trì giá bán ngang thấp đối thủ điều tất yếu Để tăng giá bán vượt qua giá bán đối thủ cạnh tranh yêu cầu đặt chất lượng sản phẩm Công ty cần nâng cao đặc biệt so với đối thủ, dịch vụ kèm tốt thỏa mãn tâm lý khách hàng - Xây dựng chiến lược giá bán sản phẩm sở chiến lược sản phẩm Công ty điều kiện để Công ty chủ động trình cạnh tranh giá Bên cạnh việc người tiêu dùng xem xét so sánh đến giá bán sản phẩm Cơng ty đối thủ cạnh tranh vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kết tiêu thụ giá bán sản phẩm thực tương xứng với chất lượng sản phẩm Công ty hay chưa Khi sản phẩm Công ty đạt tới ngưỡng thỏa mãn người tiêu dùng chất lượng phận khách hàng khơng nhỏ sẵn sàng bỏ số tiền cao mua sản phẩm hãng 58 khác Chính vậy, chiến lược giá bán sản phẩm phải đôi với chiến lược sản phẩm Công ty 3.2.5 Tổ chức quản lý có hiệu hệ thống kênh phân phối Hệ thống kênh phân phối cách thức mà doanh nghiệp cung ứng sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối Mục tiêu phân phối thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cuối cách nhanh khai thác triệt để vùng thị trường việc xây dựng phương án khác theo nhiều kênh khác Hiệu hệ thống kênh phân phối tác động trực tiếp đến kết tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Tuy nhiên, việc Công ty áp dụng kênh phân phối gián tiếp thông qua người bán buôn, người bán lẻ, đại lý chưa thật phát huy hiệu Khi áp dụng kênh phân phối gián tiếp, Công ty cần phải có trình độ chun mơn sản xuất tổ chức quản lý hệ thống kinh doanh tiêu thụ hàng hóa cách khoa học, Chính vậy, Công ty cần đưa giải pháp nhằm hoàn thiện mở rộng hệ thống kênh phân phối, cụ thể là: - Chú trọng công tác quản trị nguồn nhân lực khâu bán hàng Nhân viên bán hàng có vai trị định đến thành cơng phát triển kênh phân phối Một người có nghiệp vụ bán hàng tốt tạo trải nghiệm tốt khách hàng, biến nhu cầu tiềm khách hàng trở thành nhu cầu thực tế thúc đẩy niềm tin khách hàng Công ty, xây dựng lực lượng khách hàng trung thành bền vững Bên cạnh đó, Cơng ty cần tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng bán hàng chuyên nghiệp - Ngoài việc sử dụng trang mạng xã hội Facebook, Instagram,…để tiếp cận với đối tượng khách hàng Cơng ty cần đầu tư vào việc xây dựng trang web bán hàng với giao diện bắt mắt, nội dung xúc tích cung cấp đủ thơng tin giá bán chất lượng sản phẩm, hoạt 59 động bật Công ty nhằm truyền thông trực tuyến đến phận khách hàng hay người tiêu dùng cuối Qua đó, khách hàng tra cứu thông tin Công ty, sản phẩm cách linh hoạt xác nhất, từ thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Trong công tác củng cố tăng cường hệ thống kênh phân phối, Công ty cần ý tổ chức tốt công tác vận chuyển, nhiệt tình hỗ trợ đối tượng trunng gian người tiêu dùng cuối trước, sau mua sản phẩm - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ thông qua việc mở rộng đại lý trung gian để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối Đặc biệt, việc phân phối sản phẩm qua hệ thống đại lý có ý nghĩa quan trọng việc mở rộng khu vực thị trường địa phương xa, đáp ứng nhu cầu thị trường địa bàn Đi liền với công tác mở rộng thêm đại lý việc tăng cường điều khiển kênh phân phối Với đại lý cần có cam kết số lượng mua, thời gian mua mức chiết khấu hoa hồng cho đại lý Cơng ty cần đưa sách nhằm khuyến khích họ, tăng cường liên kết lẫn để hướng tới phát triển hệ thống tối đa hóa lợi nhuận đơi bên 3.2.6 Áp dụng hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng hợp lý hiệu Các hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng có vai trị thúc đẩy cung cầu gặp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Hiện nay, số hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng CTCP chế biến nông sản Doxaco triển khai thực song chưa đem lại hiệu cao cho doanh nghiệp Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động kể đến đây: - Thứ nhất, công tác quảng cáo: Công ty cần xem xét mặt hàng để xác định đối tượng quảng cáo, công cụ quảng cáo nội dung quảng cáo 60 nhằm phát huy vai trò thực quảng cáo, tăng khả tiếp cận hình thành nhu cầu sản phẩm nhóm khách hàng tiềm Nội dung quảng cáo cần nhấn mạnh đến lợi cạnh tranh sản phẩm, tiện ích mà khách hàng hưởng tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp thể đầy đủ, xúc tích, ấn tượng Với đặc điểm sản phẩm doanh nghiệp số kênh quảng cáo phù hợp quảng cáo qua báo chí, truyền gửi đơn chào hàng, thư chào mẫu cho đại lý trực tiếp khách hàng Ngoài ra, cần tăng cường hoạt động quảng cáo Công ty thực bao gồm sử dụng áp phích đầu tư nội dung web phương pháp tốn hiệu thấp đầu tư - Thứ hai, xây dựng áp dụng sách chiết khấu hợp lý hiệu quả: Cả hai hình thức chiết khấu thương mại chiết khấu tốn Cơng ty áp dụng song chưa thực thu hút khách hàng Công ty cần xây dựng sách chiết khấu hợp lý để vừa có tác dụng khuyến khích khách hàng, vừa đảm bảo quyền lợi Công ty theo hướng: điều chỉnh mức chiết khấu thương mại dựa sức mua của thị trường quy mô tiêu thụ năm Cơng ty, mức chiết khấu tốn dựa lãi suất cho vay ngân hàng thời kỳ - Thứ ba, thực thăm hỏi khách hàng: Một điện thoại hay ghé thăm sau bán hàng dịch vụ có hiệu Khách hàng cảm thấy hài lòng nhận quan tâm từ nhà cung cấp trải nghiệm sử dụng sản phẩm họ thấy mong muốn cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cách tốt Cơng ty, đặc biệt họ có vấn đề khơng hài lịng cần báo cho Cơng ty để kịp thời giải Vì vậy, Cơng ty nên xem xét tổ chức tốt dịch vụ sau bán hàng này, thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến khách hàng kịp thời giải vấn đề khách hàng yêu cầu Hoạt động tạo mối quan hệ tốt đẹp Công ty khách hàng, giữ chân khách hàng củng cố uy tín Cơng ty 61 KẾT LUẬN Công tác tiêu thụ sản phẩm khâu định trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất Chính vậy, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco nói riêng vấn đề quan tâm hàng đầu Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco nhận thức tầm quan trọng việc thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Trong năm hoạt động vừa qua, bên cạnh kết đạt hoạt động tiêu thụ, Cơng ty cịn tồn số hạn chế cần khắc phục công tác nghiên cứu thị trường chưa đầu tư mức, hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng cịn mờ nhạt,… Do đó, để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cần đưa giải pháp hoàn thiện, bước khắc phục hạn chế Trong thời gian thực tập Cơng ty, em cố gắng tìm tịi, học hỏi, thu thập thông tin tài liệu, mạnh dạn đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ cho Công ty Tiêu thụ đề tài bao quát nhiều mặt hoạt động doanh nghiệp, với kiến thức hạn chế nên nghiên cứu đề tài cịn mang tính tổng qt khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến giáo viên hướng dẫn Ths Đặng Thị Tuyết tồn thể cán Cơng ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Xuân Điền (chủ biên), “Giáo trình Quản trị chất lượng”, Nhà xuất Tài TS Nguyễn Xuân Điền ThS Đặng Thị Tuyết (2015), “Giáo trình Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài TS Trần Đức Lộc TS Trần Văn Phùng (đồng chủ biên), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài PGS Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), “Giáo trình Marketing thương mại”, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Các báo cáo Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco năm 2017; 2018; 2019 63 PHỤ LỤC ... phẩm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông. .. quát Công ty Cổ phần chế biến nơng sản Doxaco; phân tích, đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco Thứ ba, đưa số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm. .. thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN DOXACO 22 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần chế biến nông sản Doxaco
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến nông sản doxaco luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến nông sản doxaco luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan