0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

80 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH SINH VIÊN: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH BHNT MB AGEAS” Chuyên ngành: Tài Bảo Hiểm GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.TRỊNH HỮU HẠNH HÀ NỘI - 2020 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Vũ Thị Hồng Nhung SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ii HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận Bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Sự cần thiết BHNT 1.1.3 Sự đời phát triển BHNT 1.1.4 Đặc trưng Bảo hiểm Nhân thọ 1.1.5 Vai trò Bảo hiểm nhân thọ 11 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 16 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 16 1.2.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 19 1.2.3 Vai trò nâng cao lực cạnh tranh 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 26 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 26 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 30 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH BHNT MB Ageas 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển MB Ageas Life 30 2.1.2 Vị MB Ageas Life thị trường bảo hiểm nhân thọ 32 SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP iii HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.1.3 Mơ hình cấu tổ chức MB Ageas Life 34 2.1.4 Các nhóm nghiệp vụ 35 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty MB Ageas Life 36 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh công ty MB Ageas Life 39 2.2.1Đánh giá thị phần công ty MB Ageas Life 39 2.2.2 Năng lực tài công ty MB Ageas Life 41 2.2.3 Nguồn nhân lực công ty MB Ageas Life 42 2.2.4 Chế độ quản lý đãi ngộ công ty MB Ageas Life 45 2.2.5 Hệ thống sản phẩm 47 2.2.6 Giá sản phẩm công ty MB Ageas Life 47 2.2.7 Chất lượng dịch vụ 48 2.2.8 Thương hiệu công ty 49 2.2.9 Mạng lưới chi nhánh 50 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty MB Ageas Life 51 2.3.1 Nhu cầu khách hàng dịch vụ BHNT 51 2.3.2 Đối thủ cạnh tranh 51 2.3.3 Chính sách kinh tế pháp luật Nhà nước 52 2.4 Kết hạn chế lực cạnh tranh công ty TNHH BHNT MB Ageas 52 2.4.1 Thành tựu đạt 52 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 57 3.1 Phương hướng hoạt động MB Ageas Life 57 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty BHNT MB Ageas 60 SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP iv HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 3.2.1 Tăng cường hoạt động marketing 60 3.2.2 Xây dựng máy cấu tổ chức nguồn nhân lực công ty 63 3.2.3 Phát phân tích đối thủ cạnh tranh kịp thời, xác 64 Phí bảo hiểm thấp 65 3.2.4 Nâng cao thương hiệu hình ảnh cơng ty 65 3.2.5 Nâng cao lực sáng tạo công ty 66 3.2.6 Tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phịng ban chủ chốt cơng ty 66 3.3 Kiến nghị 66 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 66 3.3.2 Kiến nghị với công ty BHNT MB Ageas 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 68 KẾT KUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP v HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy MB Ageas Life 34 Bảng 1: Một số kết hoạt động kinh doanh MB Ageas Life từ năm 2017 đến năm 2019 38 Bảng Doanh thu công ty MB Ageas Life từ năm 2017 đến năm 2019 39 Hình 1: Thị phần doanh thu phí BH khai thác năm 2019 40 Bảng 3.Bảng cân đối kế tốn cơng ty MB Ageas Life từ năm 2017 đến năm 2019 41 Bảng Số lượng nhân viên bảo hiểm MB Ageas Life từ năm 2018 đến năm 2019 43 Bảng 5: Trình độ nhân viên MB Ageas Life từ năm 2018 đến năm 2019 44 Bảng 6: So sánh mạng lưới chi nhánh công ty BHNT 50 Bảng 7: Điểm mạnh, điểm yếu công ty BHNT 65 SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vi HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BH : Bảo hiểm BHNT : Bảo hiểm nhân thọ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn STBH : Số tiền bảo hiểm CNTT : Công nghệ thông tin SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Bảo hiểm ngành kinh doanh dịch vụ có từ lâu lịch sử văn minh nhân loại Cho tới nay, chưa có biết xác bảo hiểm đời bắt nguồn từ đâu biết xuất hợp đồng bảo hiểm trở thành chắn hữu hiệu, bảo vệ người trước tất rủi ro xảy bất ngờ sống Hay nói cách khác, bảo hiểm đã, tay vịn giúp người bước bước vững bậc thang dẫn tới hạnh phúc, thành công Xã hội ngày phát triển, đời sống cao khiến nhu cầu bảo vệ trước rủi ro đặc biệt rủi ro tính mạng, sức khỏe người ngày tăng Do đó, bảo hiểm nhân thọ trở thành vấn đề thiết yếu với cá nhân, gia đình toàn xã hội Ở Việt Nam, bảo hiểm đời muộn, thuật ngữ bảo hiểm biết tới sau đời Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam- Bảo Việt (1965) Trong suốt thời gian dài, Bảo Việt doanh nghiệp bảo hiểm thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm nước ta Sau nghị định 100/CP/1993 Chính phủ ban hành, độc quyền Bảo Việt bị dỡ bỏ Hàng loạt công ty bảo hiểm đời sau đó, thị trường bảo hiểm thực xuất theo nghĩa Cùng với đó, áp lực cạnh tranh thị trường ngày gia tăng cạnh tranh khốc liệt sau kiện Việt Nam trở thành thành viên thức thứ 150 WTO Với việc dỡ bỏ tất rào cản thương mại, thị trường Việt Nam mở cửa hồn tồn, đón chào nhà bảo hiểm toàn giới.Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt vậy, việc làm để nâng cao lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp trở thành vấn đề mang tính sống doanh nghiệp bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas khơng nằm ngồi số Cơng ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas công SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ty bảo hiểm tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam Với năm sau gia nhập vào thị trường Việt Nam, MB Ageas Life công ty bảo hiểm nhân thọ đứng đầu thị trường đặc biệt kênh bancassurance Tuy nhiên, lực cạnh tranh cơng ty cịn hạn chế Nhận thức vấn đề trên, em định lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH Bảo Hiểm nhân thọ MB Ageas” để hoàn thành chuyên đề thực tập 1.2 Đối tượng mục đích nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu:  Năng lực cạnh tranh cơng ty TNHH BHNT MB Ageas - Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tình hình cạnh tranh cơng ty công ty bảo hiểm nhân thọ khác, từ đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh công ty MB Ageas Life 1.3 Phạm vi nghiên cứu Công ty TNHH BHNT MB Ageas 1.4 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài nhằm phân tích lực cạnh tranh cơng ty MB Ageas Life Qua giúp nhà quản trị cơng ty đưa giải pháp nhằm củng cố nâng cao lực cạnh tranh cách hiệu Hơn nữa, đề tài phân tích làm tài liệu tham khảo cho công ty tham gia vào lĩnh vực BHNT 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng viết là: - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp quan sát: Tiến hành ghi chép yếu tố có thơng quan đến để nghiên cứu sau quan sát cho phù hợp với mục đích đề tài SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH nghiên cứu - Phương pháp phân tích tài liệu: Thơng qua tài liệu đơn vị thực tập: sổ sách chứng từ có sẵn, báo cáo tài chính… thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình hồn thiện luận văn phịng ban như: Phịng Kế tốn, Phịng khách hàng doanh nghiệp, phịng marketing …và qua kênh thơng tin khác Đồng thời dựa vào quan điểm, lý luận kinh tế tài Đảng, Nhà nước văn luật để làm sang tỏ lý luận đưa 1.6 Kết cấu luận văn tốt nghiệp Nội dung chuyên đề chia làm chương: Chương 1: Lý luận bảo hiểm nhân thọ lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 59 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - Tiếp tục phát triển kỹ chuyên môn khả xử lý công việc nhân viên, kỹ lãnh đạo cấp quản lý Với định vị rõ ràng, chiến lược cụ thể, mục tiêu kim nam phấn đấu cho MB Ageas Life vững vàng tiến bước chặng đường tới Để đạt mục tiêu MB Ageas Life đưa kế hoạch sau: - Tiếp tục hoàn thiện máy quản lý cấu tổ chức - Phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ, mục tiêu đặt với tiêu cụ thể như: + Năm 2020 dự kiến tiêu chuẩn tuyển dụng có phần chặt chẽ hơn, ưu tiên đối tượng có trình độ học vấn từ THPT trở lên người có kinh nghiệm, sau đại lý đào tạo cách hơn, chuyên nghiệp + Đạt doanh thu phí tính cho hợp đồng 12 triệu đồng - Tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng nhằm tăng tỷ lệ trì hợp đồng - Tăng cường hỗ trợ cơng tác tuyển dụng nhằm tăng chất lượng tuyển dụng đầu vào, có việc đào tạo sau dễ dàng hiệu - Tăng tỷ lệ thu phí định kỳ, đảm bảo tiến độ khai thác để giữ vững tỷ lệ tăng trưởng năm 2019 - Đẩy mạnh công tác đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ đại lý cộng tác viên công ty, đồng thời trọng công tác quản lý đại lý - Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống sản phẩm có, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày đa dạng thị trường BHNT Đặc biệt giai đoạn ảnh hưởng số giá tiêu dùng nên người dân dự tham gia SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 60 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BHNT Do cơng ty triển khai thiết kế cải biến sản phẩm làm khách hàng yên tâm tham gia BHNT MB Ageas Life - Ngoài việc đặt mục tiêu tăng cường doanh thu, MB Ageas Life xây dựng chiến lược nhằm thực mục tiêu tăng thị phần như: khai thác mảng thị trường bỏ ngỏ, tìm kiếm thị trường khai thác triệt để mảng thị trường cũ - Phấn đấu nâng cao hình ảnh MB Ageas Life thơng qua chương trình quảng cáo, chương trình phúc lợi, hoạt động cộng đồng, để đưa hình ảnh MB Ageas Life đến với người dân, gia đình Việt Nam 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty BHNT MB Ageas 3.2.1 Tăng cường hoạt động marketing - Công ty cần thường xuyên triển khai hội nghị bàn vấn đề tìm kiếm mở rộng thị trường tạo thêm nhiều kênh phân phối - Tăng cường sách hỗ trợ: Quảng cáo, xúc tiến bán, quan hệ với cộng đồng Quảng cáo công ty phải tiêu biểu đặc trưng độc đáo có lượng thơng tin cao Công ty nên quảng cáo qua phương tiện thơng tin đại chúng đài, ti vi Ngồi biển quảng cáo nên đặt đường vào trung tâm dễ dàng thu hút ý công chúng Công ty nên phát hành tờ rơi công sở, trường học để làm cho sản phẩm trở nên thân quen với tầng lớp nhân dân - Công ty nên tài trợ hoạt động xã hội nhiều tích cực Đối với giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh cần phải quan tâm, tài trợ, hoạt động thể thao thu hút quan tâm xã hội - Công ty nên trì tốt mối quan hệ cơng chúng: Chế độ ưu đãi với khách hàng (giảm phí có thời hạn, dịch vụ chăm sóc khách hàng) Các trị SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 61 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH chơi, giải trí Nghệ thuật bán hàng nhân viên đại lý Các hình thức khuyến mại nên phong phú Tổ chức hội nghị khách hàng Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với giới truyền thông, giới công quyền Dịch vụ sau bán hàng công ty gồm: Dịch vụ cung cấp thông tin Dịch vụ toán chi trả Dịch vụ chăm sóc khách hàng Dịch vụ hướng dẫn khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Công ty nên trọng hoạt động dịch vụ cho thật tốt - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đa dạng hoá dịch vụ khách hàng Cần chăm sóc tìm hiểu nhu cầu khách hàng trước, sau khách hàng mua sản phẩm Thông qua tư vấn viên người trực tiếp xúc với khách hàng cơng ty tìm hiểu nhu cầu cụ thể khách hàng Và tư vấn sản phẩm phù hợp cho khách hàng, quan tâm tới mức thu nhập để giúp họ lựa chọn mức phí phù hợp khoảng thời gian đóng phí (theo tháng theo quý, năm) cho kinh tế có lợi khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng mua sản phẩm BHNT, cần quan tâm chăm sóc tới khách hàng Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mặt thời gian, thơng báo số phí phải nộp trước kỳ đóng phí để họ chuẩn bị Thiết lập mối quan hệ thân thiện sở hai bên có lợi công ty bảo hiểm khách hàng thông qua tư vấn bảo hiểm Thường xuyên thăm hỏi khách hàng vào dịp lễ tết hay lúc đau ốm, gia đình gặp khó khăn… Cơng ty nên trì mối quan hệ với khách hàng hợp đồng đáo hạn, dừng hợp đồng để khách hàng tiếp tục tham gia có điều kiện - Hồn thiện cấu tổ chức cơng ty - Điều chỉnh cấu tổ chức Để hoạt động marketing tốt, phát triển vai trò, chức cách hiệu quả, cơng ty cần phải có phịng marketing hoạt động độc lập có ngân sách riêng cho hoạt động Vì Sự đời phòng marketing thực cần thiết cho SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 62 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cách mạng quản lý tổ chức kinh doanh phù hợp với kiện công ty Sự có mặt phịng marketing cấu tổ chức công ty đồng nghĩa với việc trả lại cho phịng chức khác cơng ty với cơng việc chun mơn Việc thống hoạt động Marketing khối khẳng định đầy chắn cho thành đạt cơng ty tương lai Nhiệm vụ phịng Marketing là: + Nghiên cứu quảng cáo, xây dựng chương trình quảng cáo quản lý chương trình Trong đặc biệt ý tới vấn đề: xác định kinh phí, đánh giá hiệu quảng cáo + Nghiên cứu dự báo thị trường: công việc trước mắt công ty đánh giá cách khoa học, xác thị trường tỉnh lẻ, phân đoạn thị trường, tiến hành biện pháp nhằm định vị sản phẩm bảo hiểm nhân thọ toàn quốc Hiện nay, việc xác định khách hàng tiềm chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ đại lý Nếu nghiên cứu dự báo thị trường cách khoa học đến lúc lượng khách hàng cạn kiệt, thêm vào đối thủ cạnh tranh công ty lại nghiên cứu thị trường cách tỷ mỉ tập trung khai thác vào đoạn thị trường mục tiêu Do vậy, để công tác khai thác đạt kết mong muốn cơng ty nên làm cơng tác định hướng thị trường cho đại lý, có nghĩa làm cơng tác dọn đường cho họ để hoạt động khai thác thật có hiệu + Thiết lập kênh bán hàng + Thu thập sử dụng thông tin Marketing + Phối hợp tổng hợp kịp thời khen thưởng động viên cá nhân tích cực cơng tác, đạt hiệu suất cao Kỷ luật thành viên khơng có tư tưởng xây dựng, phát động phong trào thi đua tồn cơng ty + Phối hợp với phịng quản lý hợp đồng, quản lý đại lý, phát hành hợp SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 63 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH đồng nâng cao trình độ đại lý, cộng tác viên qua phát cá nhân có trình độ, phẩm chất tốt để tạo thành người quản lý hoạt động khai thác Như nhìn bề ngồi hoạt động phận Marketing khơng có thay đổi thực chất khơng phải Nếu phịng Marketing đời việc bán hàng thực cách khoa học đồng giúp cho cán khai thác cán quản lý hoạt động có hiệu hơn, tiết kiệm khoản chi khơng đáng có vơ ích + Đào tạo đào tạo lại cán bộ, đại lý, tư vấn viên Thường xuyên cử cán học định kỳ để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để hiểu sâu sản phẩm bảo hiểm kỹ giao tiếp, thuyết phục nhằm tạo môi trường làm việc chun mơn hố cao đạt hiệu tốt Tuyển dụng đại lý mới, xây dựng phong trào thi đua với phần thưởng hấp dẫn nhằm kích thích khả làm việc đạt hiệu cao Bên cạnh chấm dứt hợp đồng cán bộ, tư vấn viên làm việc không hiệu 3.2.2 Xây dựng máy cấu tổ chức nguồn nhân lực công ty - Để nâng cao trình độ tổ chức quản lý cơng ty, cần đại hóa quản lý theo hướng đổi mơ hình tháp truyền thống, áp dụng linh hoạt mơ hình tổ chức quản lý đại, linh hoạt mơ hình tổ chức mạng lưới, ma trận Lựa chọn mơ hình tổ chức cơng ty phù hợp nhằm phát huy vai trò phận công ty, tạo gắn kết công ty, đồng thời mở hội hợp tác huy động nguồn lực với đối tác bên - Nâng cao trình độ lực cán quản lý Tích cực đào tạo đội ngũ cán quản lý kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý pháp luật, tin học, ngoại ngữ… Thường xuyên rèn luyện kỹ quản lý công việc công ty Chú trọng đầu tư cho hoạt động đào tạo đào tạo lại cán quản lý công ty SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 64 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 3.2.3 Phát phân tích đối thủ cạnh tranh kịp thời, xác - Việc đầu tiên, việc phân tích tìm đối thủ cạnh tranh cơng ty cần ý đến đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, người đưa cách hay khác để thỏa mãn nhu cầu Cơng ty cần phát đối thủ cạnh tranh cách phân tích ngành phân tích sở thị trường - Công ty cần thu thập thông tin chiến lược, mục tiêu, mặt mạnh/ yếu cách phản ứng đối thủ cạnh tranh Công ty cần biết chiến lược đối thủ cạnh tranh để phát đối thủ cạnh tranh để dự đoán biện pháp phản ứng tới họ Khi biết mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh, công ty hồn thiện chiến lược để giành ưu trước hạn chế đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập vào nơi mà đối thủ mạnh Biết cách phản ứng điển hình đối thủ cạnh tranh giúp cơng ty lựa chọn định thời gian thực biện pháp Các công ty cần biết nắm vấn đề đối thủ cạnh tranh: – Những đối thủ cạnh tranh ta? – Chiến lược họ nào? – Mục tiêu họ gì? – Những điểm mạnh điểm yếu họ gì? – Cách thức phản ứng họ sao? Điển hình đối thủ cạnh tranh công ty BHNT MB Ageas công ty BHNT Prudentiel, Manulife, Bảo Việt, AIA, Daiichi Life SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 65 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Bảng 7: Điểm mạnh, điểm yếu công ty BHNT Công ty Bảo Việt Prudential Manulife MB Ageas Life BHNT Thương hiệu uy tín số Thương hiệu sản phẩm uy tín Có bề dày đánh giá Kinh nghiệm kinh tốt Mang thương quản lý dày nghiệm thị trường hiệu Quân Đội dặn,nhạy bén lĩnh Tiềm lực tài MB nhân với thị hiếu vực BHNT, mạnh, dân tin tưởng khách đầu tue cho kinh nghiệm Nhân viên Điểm hàng,chương công tác lâu năm đào tạo mạnh trình quảng nghiên cứu thị trường Sản phẩm tốt, cáo bắt mắt phát bảo hiểm Bảng minh họa ấn tượng triển đội nước dễ đọc so với Sản phẩm ngũ quản lý Phí bảo hiểm cơng ty BH linh hoạt với có trình độ thấp khác lãi suất cao chun mơn Dày dặn kinh hấp dẫn cao nghiệm khách hàng quản lý đào tạo nhân viên Manulife Chưa xây mở Là doanh Công tác quản dựng văn phòng nghiệp bảo lý bị phân tán đội ngũ đại lý 45 tỉnh Điểm yếu hiểm thiếu tính chuyên thu, thành non trẻ thị thống phí bảo hiểm nước chưa trường BHNT cao bao phủ thị trường 3.2.4 Nâng cao thương hiệu hình ảnh cơng ty - Truyền thơng thương hiệu hình ảnh cơng ty: + Kênh truyền hình, radio: địi hỏi nguồn tài lớn Hiệu nâng SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 66 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cao hình ảnh thương hiệu cơng ty cao, khách hàng tiếp cận dễ + Quảng cáo internet: quảng cáo internet khơng cịn lạ lẫm để có hiệu cao khơng phải cơng ty làm Để giảm chi phí truyển thông ban đầu cần dựa vào ông lớn trang thương mại điện tử Lazada, Tiki, Tiếp đến, thiết lập website, lập kế hoạch SEO từ khóa, quảng cáo, facebook, youtobe, + Xuất ấn phẩm: tờ rơi, tạp chí, sách báo, tranh ảnh, + Quảng cáo trời: bắt mắt thuận tiện cho việc ghi nhớ khách hàng 3.2.5 Nâng cao lực sáng tạo công ty - Nền kinh tế thị trường tiến đến kinh tế tri thức việc nâng cao lực sáng tạo phải coi trọng Nâng cao lực sáng tạo không phát minh, sáng chế mà cải tiến kỹ thuật, đổi sản phẩm… Ngồi việc mua sắm thiết bị, cơng nghệ mới, mua quyền sản xuất, công ty cần ý tạo bầu khơng khí lao động sáng tạo phải có khen thưởng xứng đáng cho sáng tạo nhân viên - Bên cạnh đó, cơng ty liên kết với trường Đại học, viện nghiên cứu… để có nguồn nhân lực cao cấp với chi phí thấp 3.2.6 Tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chủ chốt công ty Cần quy định rõ quyền hạn trách nhiệm phận, phòng ban để giải nhanh chóng, rõ ràng, kịp thời thắc mắc khách hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.1.1Ổn định kinh tế vĩ mơ Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lạm phát giữ lãi suất mức hợp lý Để làm tốt điều này, Chính phủ cần có định hướng sách tiếp SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 67 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát 3.3.1.2 Xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý Tạo điều kiện cho hệ thống văn quy phạm pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhanh chóng hồn thiện tạo mơi trường pháp lý cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Nhà nước nên nhanh chóng phát triển cơng nghệ viễn thông tin học để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty bảo hiểm ứng dụng vào hoạt động để nâng cao hiệu kinh doanh Phát triển lĩnh vực công nghiệp, sở hạ tầng, thương mại, đầu tư quốc tế lĩnh vực tiềm cho dịch vụ bảo hiểm tương lai 3.3.2 Kiến nghị với công ty BHNT MB Ageas 3.3.2.1 Dịch vụ chăm sóc khách hàng Chun mơn hóa phận chăm soc khách hàng, cơng ty phải có hệ thống chế sách quy định thống dịch vụ chăm sóc khách hàng quán triệt cấp công ty để chăm sóc khách hàng đầy đủ, chủ động thống 3.3.2.2 Xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng, uy tín Tăng cường tổ chức khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân viên SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 68 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Dựa vào kết phân tích chương 2, chương đề số giải pháp giúp cho cơng ty trì lực cạnh tranh mạnh nâng cao lực cạnh tranh cịn yếu Ngồi chương cịn đưa kiến nghị với Chính phủ cơng ty TNHH BHNT MB Ageas để góp phần giúp cơng ty giành lại thị phần vào tay đối thủ cạnh tranh SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 69 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KẾT KUẬN Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), sức ép hội nhập ngày trở nên rõ nét mạnh mẽ ngành, cấp Đối với ngành bảo hiểm, đay thách thức vô to lớn, hầu hết doanh nghiệp chưa chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tự cạnh tranh toàn cầu Trong thời gian qua công ty BHNT MB Ageas khơng ngừng theo sát tình hình kinh tế đất nước giới, đưa chiến lược kinh doanh cho thời kỳ phát triển công ty Để có chiến lược kinh doanh phù hợp, đạt hiệu giải pháp tạo nên sức cạnh tranh để chiến thắng thương trường cơng ty phải đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức để lựa chọn thị trường mục tiêu từ đưa giải pháp để thực Qua q trình phân tích, em đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao lực công ty BHNT MB Ageas sau: -Tăng cường hoạt động marketing -Xây dựng máy cấu tổ chức nguồn nhân lực công ty -Phát phân tích đối thủ cạnh tranh kịp thời, xác -Nâng cao thương hiệu hình ảnh cơng ty -Nâng cao lực sáng tạo công ty -Tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chủ chốt công ty Theo em, giải pháp thực hiệu thực đội ngũ nhà kinh doanh có tầm nhìn chiến lược, có lực kinh doanh thực đội ngũ cán chuyên viên lành nghề Con người yêu cầu then chốt phát triển Với đề tài này,em mong muốn doanh nghiệp bảo hiểm phát triển mạnh SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 70 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Và với cơng ty BHNT MB Ageas, em mong với số giải pháp đề giúp cho cơng ty phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ngày củng cố uy tín sức cạnh tranh thị trường nước Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tiến sĩ Trịnh Hữu Hạnh, thầy cô ban giám đốc anh chị cán bộ, nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng thời gian có hạn nên luận văn tốt nghiệp em chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo thầy, cô giáo anh, chị công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas để luận văn có giá trị mặt lý luận thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vũ Thị Hồng Nhung SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 71 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Các tin “ Số liệu thị trường bảo hiểm” – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; “ Thị trường bảo hiểm Việt Nam” – Tài liệu công bố hàng năm Bộ Tài Chính Việt Nam, Nhà xuất bảnTài chính; Tài liệu báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ nội Công ty BHNT MB Ageas ( 2017-2019); Các website: https://mbageas.life/ công ty tnhh bhnt MB Ageas www.mof.gov.vn Bộ tài www.avi.vn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Hữu Hạnh Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Vũ Thị Hồng Nhung Khóa: CQ54 Lớp: 03.04 Đề tài: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày ….tháng năm 2020 Điểm: - Bằng số Người nhận xét - Bằng chữ SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Vũ Thị Hồng Nhung Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Khóa: CQ 54 Lớp: 03.04 Đề tài: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Nội dung nhận xét: Điểm: - Bằng số: Người nhận xét - Bằng chữ: SV: VŨ THỊ HỒNG NHUNG LỚP: CQ54/03.04 ... LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Lý luận Bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm. .. thực trạng lực cạnh tranh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas SV: VŨ... NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 57 3.1 Phương hướng hoạt động MB Ageas Life 57 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty BHNT MB Ageas 60 SV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

Từ khóa liên quan