0

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

60 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -*** - Phạm Ngọc Ánh CQ54/03.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KÊNH BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS Chuyên ngành : Tài Chính Bảo Hiểm Mã số : 03 Giáo viên hướng dẫn : PGS TS Hoàng Mạnh Cừ Hà Nội - 2020 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Phạm Ngoc Ánh SV:Phạm Ngọc Ánh i Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Cơ sở khách quan của việc đời bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Các loại bảo hiểm nhân thọ 1.2 Các kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Phân phối trực tiếp 1.2.2 Phân phối gián tiếp 1.2.3 Phân phối qua ngân hàng (bancassurance) 1.3 Hoạt động bancassurance kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 1.3.1 Khái niệm bancassurance 1.3.2 Vai trò của bancassurance 10 1.3.3 Các mơ hình bancassurance 14 1.4 Nội dung hoạt động bancassurance 15 1.4.1 Lựa chọn mơ hình bancassurance 15 1.4.2 Thiết kế sản phẩm phù hợp 15 1.4.3 Sử dụng nguồn nhân lực 16 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bancassurance 17 1.5.1 Các nhân tố khách quan 17 1.5.2.Các nhân tố chủ quan 18 SV:Phạm Ngọc Ánh ii Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 22 2.1.Giới thiệu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2 Mô hình cấu tổ chức 22 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 25 2.2 Những thuận lợi và khó khăn đới với hoạt động bancassurance tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 29 2.2.1 Thuận lợi 29 2.2.2 Khó khăn 30 2.3 Thực trạng hoạt động bancassurance tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 30 2.3.1 Lựa chọn mơ hình bancassurance 30 2.3.2.Thiết kế sản phẩm phù hợp 37 2.3.3.Sử dụng nguồn nhân lực 42 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động kênh bancassurance tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 43 2.4.1 Kết đạt 43 2.4.2 Một số hạn chế 45 2.4.3 Nguyên nhân 45 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 47 TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 47 3.1 Mục tiêu, phương hướng của Công ty 47 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bancassurance tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 47 3.2.1.Cam kết hợp tác chặt chẽ, thường xuyên lâu dài cấp độ 47 SV:Phạm Ngọc Ánh iii Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2.2.Tăng cường cơng tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công nhân viên giữa Ngân hàng công ty BH 48 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, quảng cáo, xúc tiến bán hàng chương trình hỗ trợ cho bên Ngân hàng 49 3.2.4.Đầu tư hệ thống phần mềm, công nghệ cho kênh phân phối ngân hàng - Bảo hiểm 49 3.2.5.Đa dạng hóa sản phẩm BH 50 3.3.Một số kiến nghị 50 3.3.1 Đối với Nhà nước 50 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 SV:Phạm Ngọc Ánh iv Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ DT Doanh thu KH Khách hàng LN Lợi nhuận SV:Phạm Ngọc Ánh v Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1: Sớ lượng HĐ có hiệu lực tại cơng ty MB Ageas Life từ 2017-2019 25 Bảng 2.2 Một số tiêu phát triển chủ yếu tại MB Ageas Life từ 2017- 2019 26 Bảng 2.3: So sánh doanh thu HĐ có hiệu lực tại cơng ty MB Ageas Life qua kênh từ 2017-2019 35 Bảng 2.4 : Bảng cấu doanh thu phí qua kênh bancassurance tại MB Ageas Life từ năm 2017-2019 36 Bảng 2.5 : Doanh thu khai thác sản phẩm BHNT tại MB Ageas Life từ 2017-2019 40 Bảng 2.6 : Doanh thu khai thác sản phẩm BHNT bổ sung tại MB Ageas Life từ 2017-2019 42 Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy của MB Ageas Life 24 Hình 2.1: Các mơ hình Bancassurance 31 SV:Phạm Ngọc Ánh vi Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước sang thế kỉ 21, kinh tế của Việt Nam ngày phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng Kéo theo sớng thu nhập bình qn của người dân nâng cao.Vì thế người dân khơng quan tâm đến thu nhập sống hàng ngày mà cịn quan tâm đến an tồn lâu dài sức khỏe tài của thân mình của gia đình và người thân Chính mà nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân ngày gia tăng Trước thực trạng đó,hàng loạt Doanh nghiệp Bảo hiểm của Nhà nước của tư nhân đời Những năm gần đây, bảo hiểm ngày càng quan tâm phát triển từ dẫn cạnh tranh giữa doanh nghiệp bảo hiểm nước và nước ngày càng trở nên gay gắt khốc liệt Với nhu cầu nhằm đưa sản phẩm đến khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm không ngừng mở rộng hoạt động hoạt động kinh doanh qua kênh phân phối khác kênh đại lý, kênh môi giới, hay qua kênh Bancassurance Trong đó, kênh Bancassurance đánh giá là những kênh có tiềm lực khác thác tương lai Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, tiếp cận tìm hiểu nghiệp vụ khai thác bảo hiểm qua kênh Bancassurance tại ban Bancassurance cơng ty Với mục đích sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động khai thác kinh doanh qua kênh Bancassurance và đưa giải pháp để hoạt động kinh doanh đạt hiệu tại công ty TNHH Bảo Hiểm nhân thọ MB Ageas Em quyết định chọn đề tài “Gỉai pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của SV:Phạm Ngọc Ánh Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Đối tượng mục đích nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý đại lý bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm MB Ageas Life -Mục đích nghiên cứu: Đề giải pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance tại Công ty MB Ageas Life Phạm vi nghiên cứu - Không gian : Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Thời gian : Các số liệu lấy từ năm 2017 đến năm 2019 4.Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử kết hợp với phương pháp thớng kê, phân tích, tổng hợp.Ngồi cịn sử dụng phương pháp so sánh, hệ thớng hóa để thực luận văn Kết cấu luận văn tốt nghiệp Luận văn hoàn thành với chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận hoạt động bancassurance kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng hoạt động bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Gỉai pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas SV:Phạm Ngọc Ánh Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Cơ sở khách quan của việc đời bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm những quan hệ kinh tế gắn liền với trình hình thành, phân phới sử dụng quỹ tập trung- quỹ bảo hiểm- nhằm xử lí rủi ro, biến cố Bảo hiểm đảm bảo cho trình tái sản xuất và đời sớng của xã hội diễn bình thường Bảo hiểm biện pháp chia sẻ rủi ro của người hay số người cho cộng đồng những người có khả gặp rủi ro loại; cách người cộng đồng góp sớ tiền định vào quỹ chung từ quỹ chung bù đắp thiệt hại cho thành viên cộng đồng không may bị thiệt hại rủi ro gây Bảo hiểm cách thức quản trị rủi ro, thuộc nhóm biện pháp tài trợ rủi ro, sử dụng để đới phó với những rủi ro có tổn thất, thường tổn thất tài chính, nhân mạng,… Bảo hiểm xem là cách thức chuyển giao rủi ro tiềm cách công tuef thể sang cộng đồng thơng qua phí bảo hiểm Bảo hiểm hình thức chuyển giao rủi ro Mua bảo hiểm thực chất mua sự an tâm, là đổi lấy sự khơng chắn có khả xảy thiệt hại sự cgawsc chắn thông qua việc bù đắp tài Bảo hiểm nhân thọ đời xuất phát từ nhu cầu sống của người Chúng ta biết sớng có những biến cố, rủi ro xảy ra, nên mong muốn của cố gắng giảm thiểu rủi ro Vậy nên bảo hiểm nhân thọ đời điều tất yếu để chia sẻ rủi ro của sớ người may mắn cho sớ đơng người Theo quy luật của sống thì người ta sinh ra, lớn lên chết điều tất yếu Như chết phần của đời đới với SV:Phạm Ngọc Ánh Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm liên kết (ngân hàng – bảo hiểm) để tăng số lượng khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm truyền thống để phân phối qua ngân hàng giúp tăng doanh thu nhanh chóng là ́u tớ tiên qút giúp xác định bancassurance thành công hay thất bại Sản phẩm/dịch vụ của DNBH phân phối qua ngân hàng cần đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của ngân hàng 2.3.2.1 Các sản phẩm bảo hiểm MB Ageas Life phân phối qua kênh Bancassurance Hai sản phẩm truyền thống 1.Ngày mai sẵn sàng: Phạm vi bảo hiểm: Tử vong và thương tật TBV Quyền lợi bảo hiểm : Quyền lợi tử vong và Thương tật TBVV 100% STBH Đồng thời Quyền lợi quỹ học vấn Quyền lợi tốt nghiệp THPT đảm bảo chi trả cam kết hợp đồng Quyền lợi học vấn : Quyền lợi quỹ học vấn đảm bảo 400% STBH Quyền lợi tốt nghiệp THPT 20% STBH Quyền lợi tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc 20% STBH nếu trẻ đạt loại xuất sắc -2 Hành trình hạnh phúc : Phạm vi bảo hiểm: Tử vong và thương tật TBVV Quyền lợi bảo hiểm : Quyền lợi tử vong và Thương tật TBVV 100% STBH quyền lợi tiền mặt định kỳ tích lũy Quyền lợi tiết kiệm : 100% STBH nhận vào ngày đáo hạn hợp đồng Quyền lợi tiền mặt định kỳ 3% STBH chi trả năm Một sản phẩm Liên kết đầu tư 1.Kiến tạo ước mơ: Phạm vi bảo hiểm: Tử vong và thương tật TBVV Quyền lợi bệnh hiểm nghèo: Nhận tạm ứng 50% STBH nếu NĐBH SV:Phạm Ngọc Ánh 39 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính chẩn đốn mắc bệnh hiểm nghèo Quyền lợi bảo hiểm tai nạn : Công ty trả thêm 100% STBH nếu NĐBH tửu vong tai nạn thông thường , công ty trả thêm 200% STBH nếu NĐBH tử vong tai nạn giao thơng cơng cộng Ngồi cịn nhận Quyền lợi đầu tư Bảng 2.5 : Doanh thu khai thác sản phẩm BHNT MB Ageas Life từ 2017-2019 Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu Doanh thu Doanh thu (trđ) (trđ) (trđ) Ngày mai sẵn sàng 15,618.63 72,926.86 95,985.29 Kiến tạo ước mơ 40,793.98 325,249.27 966,844.97 Hành trình hạnh phúc 32,163.01 96,366.91 138,410.86 Tổng 88,575.62 494,543.04 1,201,241.11 Sản phẩm Nhìn vào nảng ta thấy doanh thu của sản phẩm BHNH tăng theo năm Đặc biệt sản phẩm liên kết đầu tư “ Kiến Tạo Ước Mơ” chiếm tỉ trọng lớn Năm 2017 chiếm 46.05% với doanh số 40,793.98 triệu đồng Năm 2018 tăng 284,455.29 triệu đồng so với năm 2017 và đặc biệt năm 2019 doanh thu từ sản phẩm này tăng gần gấp lần so với năm 2018 Hai sản phẩm truyền thống “ Ngày mai sẵn sàng” và “ Hành trình hạnh phúc” chiếm tỉ trọng lớn doanh thu từ kênh bancassurance của công ty MB Ageas Life Năm sản phẩm bổ trợ 1.Tai nạn Định kì đóng phí: Trùng với định kì của Hợp đồng Chi trả tới đa 100% Quyền lợi bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm trường hợp Người SV:Phạm Ngọc Ánh 40 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính bảo hiểm tử vong tai nạn và lên đến 100% Số tiền bảo hiểm trường hợp Người bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn Gấp đôi quyền lợi chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy nước hay chuyến bay thương mại Ngoài MB Ageas Life chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm/ngày (không 2.000.000 đồng) nếu Người bảo hiểm phải nhập viện nội trú tai nạn 2.Bệnh hiểm nghèo Quyền lợi bảo hiểm: Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, chi trả tới đa lần cho nhóm bệnh khác Chi trả 20% Số tiền bảo hiểm nếu mắc sớ bệnh ung thư theo giới tính Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, chi trả tối đa lần cho bệnh thuộc hai nhóm khác Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả tối đa lên đến 220% Số tiền bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm lên đến 48 bệnh hiểm nghèo Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ miễn nếu chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau 3.Tử kỳ Quyền lợi bảo hiểm: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người bảo hiểm Tử vong bị thương tật tồn vĩnh viễn 4.Miễn đóng phí Quyền lợi bảo hiểm: Nếu Người bảo hiểm không may tử vong gặp Thương tật toàn vĩnh viễn sản phẩm bổ trợ có hiệu lực, MB Ageas Life miễn tồn phí bảo hiểm cịn phải đóng của Hợp đồng sản phẩm bổ trợ khác có liên quan 5.Hỗ trợ viện phí nằm viện Quyền lợi bảo hiểm: Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm (không vượt triệu đồng) cho ngày nằm viện nội trú SV:Phạm Ngọc Ánh 41 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm cho ngày nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU) Chi trả 0,6% Số tiền bảo hiểm cho ngày nằm viện điều trị Bệnh hiểm nghèo Chi trả tối đa 150 ngày cho năm hợp đồng, tối đa 1000 ngày cho toàn thời hạn hợp đồng Bảo hiểm cho 100 loại phẫu thuật khác Chi trả 2%/5%/10%/20% Số tiền bảo hiểm tương ứng với độ phức tạp của phẫu thuật Tổng quyền lợi Hỗ trợ chi phí phẫu thuật 100% STBH Bảng 2.6 : Doanh thu khai thác sản phẩm BHNT bổ sung MB Ageas Life từ 2017-2019 Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu Doanh thu Doanh thu (trđ) (trđ) (trđ) Tai nạn 4,184.42 39,373.38 70,397.79 Bệnh hiểm nghèo 3,423.62 32,214.59 57,598.19 Tử kì 951.01 8,948.49 15,999.49 Miễn đóng phí 1,711.81 16,107.29 28,799.09 Hỗ trợ viện phí và nằm viện 8,749.24 82,326.18 147,195.39 Tổng 19,020.1 178,969.93 319,989.95 Sản phẩm 2.3.3.Sử dụng nguồn nhân lực Con người là yếu tố quan trọng và coi là yếu tố quyết định thành công dự án nào Với DNBH, những cán và quản lý bancassurance cần là những người tâm huyết, nhiệt tình và bancassurance SV:Phạm Ngọc Ánh 42 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính là chiến lược lâu dài, kênh phân phới này cần nguồn lực có kỹ cao, thể niềm đam mê và cam kết với công việc ngoài những kiến thức bảo hiểm và ngân hàng và kỹ cần thiết để giao tiếp, tư vấn và bán bảo hiểm hỗ trợ bán hàng Với ngân hàng, yếu tố người càng quan trọng doanh thu từ bancassurance thường không lớn so với tỷ trọng doanh thu mang lại từ hoạt đông ngân hàng nên việc phân bổ nguồn lực và cán bộ/bộ phận điều phối bancassurance là vô quan trọng Chính họ là nhân tớ mang lại thành cơng để điều phối, theo dõi giao tiêu và khắc phục khó khăn triển khai bán bảo hiểm tại ngân hàng Ngoài ra, cán kinh doanh của Ngân hàng cần trang bị kỹ sản phẩm bảo hiểm, kỹ tư vấn và thuyết phục khách hàng cấp chứng phân phới bảo hiểm Các vị trí và mơ hình tổ chức phận bancassurance tại ngân hàng và DNBH cần phân định rõ và lựa chọn “đúng người, việc” để triển khai bancassurance hiệu Từ đó, DNBH và Ngân hàng cần lựa chọn cán có lực và kinh nghiệm, kỹ cần thiết “làm đầu mới” hệ thớng tổ chức phận/phịng ban chức bancassurance để điều phối và thúc đẩy việc triển khai bancassurance tại Ngân hàng 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động kênh bancassurance Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2.4.1 Kết đạt Dù có tuổi đời trẻ, song nay, MB Ageas Life lại nằm top doanh nghiệp đứng đầu thị trường kênh bancassurance; tổng doanh thu phí bảo hiểm quy năm (APE) ln nằm top doanh nghiệp thị trường với tốc độ tăng trưởng APE hàng tháng 70% so với kỳ tháng năm trước Sự tăng trưởng mạnh mẽ của từ bancassurance góp phần lớn tạo SV:Phạm Ngọc Ánh 43 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính mức lợi nhuận dương kết kinh doanh tháng đầu năm 2019 của MB Ageas Life và đạt mức doanh thu tăng trưởng gấp đôi so với kỳ 2018 Đây là kết ấn tượng và nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động so với thông lệ ngành Trong giai đoạn từ năm 2016-2018, doanh thu hoạt động kinh doanh qua kênh Bancassurance tại MB Ageas Life đạt những thành tựu rõ rệt Doanh thu từ nghiệp vụ kênh Bancassurance với tổng doanh thu tại MB Ageas Life tăng mạnh giai đoanh năm 2016-2018 giúp MB Ageas Life đạt những thành tựu định thị trường BH Việt Nam MB Ageas Life số hiếm hoi công ty bảo hiểm nhân thọ đạt hoạt động kinh doanh hiệu có lãi lần đầu sau năm hoạt động.Từ vị trí thứ 18 thị trường năm 2016 và thời điểm đầu năm 2017, nỗ lực chiến lược kinh doanh hiệu MB Ageas Life tạo những dấu ấn đột phá thị trường baaor hiểm liên tục trì vị trí top doanh nghiệp đứng đầu thị trường kênh bancassurance Sự tăng trưởng mạnh mẽ từ bancassurance góp phần lớn tạo mức lợi nhuận dương kết kinh doanh tháng đầu năm 2019 của MB Ageas Life và đạt mức doanh thu tăng trưởng gấp đơi so với kì 2018 Bên cạnh đó, nay, Công ty liên tục cải thiện vị trí xếp hạng của thị trường bảo hiểm qua năm Cụ thể, năm 2016 và đầu năm 2017: Xếp thứ 18 thị trường bảo hiểm nhân thọ Đến cuối năm 2017, 2018 và 06 tháng đầu năm 2019: Liên tục trì top doanh nghiệp đứng đầu thị trường kênh Bancassurance Theo đánh giá của chuyên gia ngành, việc tận dụng thành công sức mạnh của cổ đông Ngân hàng Quân đội (MB) cổ đông dẫn dắt với gần 24 năm hoạt động, có nhiều lợi thế tiếp cận khách hàng, đối tác hệ thống giao dịch rộng khắp, hai cổ đông của MB Ageas Life Ageas của Bỉ Muang Thai Life từ Thái Lan giàu kinh nghiệm SV:Phạm Ngọc Ánh 44 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính bảo hiểm nhân thọ kinh nghiệm mảng dịch vụ, chiến lược kinh doanh khác biệt là ́u tớ quan trọng giúp cho MB Ageas Life- sớ những liên doanh bảo hiểm sớm gặt hái những thành công ban đầu tại thị trường Việt Nam 2.4.2 Một số hạn chế - Mặc dù MB Ageas Life có đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ BH đới với nhân viên Ngân hàng cịn thiếu kiến thức nghiệp vụ BH Điều gây ảnh hưởng đến việc truyền đạt thông tin sản phẩm BH đến khách hàng không chi tiết rõ ràng -Các thủ tục trình khai thác sản phẩm truyền thớng cịn rắc rới và chưa nhanh chóng -Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình triển khai BH giữa ngân hàng với MB Ageas Life triển khai nên cịn nhiều bất cập q trình khai thác BH -Số lượng ngân hàng hợp tác với MB Ageas Life qua kênh Bancassurance chưa đủ lớn nếu so với mặt chung số lượng ngân hàng hoạt động thị trường Việt Nam Đồng thời, mơ hình hoạt động kinh doanh qua kênh Bancassurance chưa phong phú mà hoạt động qua kênh tại MB Ageas Life chủ ́u thơng qua mơ hình liên doanh 2.4.3 Nguyên nhân - Mặc dù hoạt động kinh doanh qua kênh Bancassurance tại MB Ageas Life đã, phát triển và đem lại nguồn doanh thu không nhỏ cho MB Ageas Life lại chưa thực sự có vị trí thị trường BH Việt Nam nên khó cạnh tranh với những DNBH phát triển mạnh kênh phân phối này Bảo Việt, Prudential, Manulife, Prevoir, VCLI, Vietin-Aviva… - Cùng với là nhận thức của người dân dần thay đổi quan tâm đến thân mình nên họ cần những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ cách tớt Vì thế, MB Ageas Life cần giải quyết SV:Phạm Ngọc Ánh 45 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính những vấn đề cịn tồn đọng thật hợp lý để cạnh tranh với doanh nghiệp BH khác thị trường BH Việt Nam - Do đó, MB Ageas Life cần không ngừng cố gắng, nỗ lực để đưa doanh nghiệp BH nói chung hoạt động kinh doanh qua kênh Bancassurance nói riêng ngày phát triển có chỗ đứng định thị trường BH Việt Nam SV:Phạm Ngọc Ánh 46 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 3.1 Mục tiêu, phương hướng Công ty Kênh bancassurance của Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life đặt mục tiêu xây dựng và hình thành môi trường kinh doanh với chuẩn mực cao, đáp ứng tớt nữa những địi hỏi của thị trường trở thành cầu nối, đại sứ thương hiệu mang những sản phẩm bảo hiểm thực sự nhân văn của MB Ageas Life tới người tiêu dùng MB Ageas Life xác định 2020 trở thành cột mốc quan trọng mở thập kỷ với nhiều thử thách và hội chờ đợi phía trước, địi hỏi doanh nghiệp cần động để bắt kịp xu thế và sự thay đổi của thị trường, nhu cầu từ khách hàng, hướng tới mục tiêu kinh doanh tiếp tục giữ vững kênh Bancassurance (Bảo hiểm Liên kết Ngân hàng), đảm bảo vị trí vững Top hoạt động Bancassurance của Tập đoàn MB với là tăng cường triển khai kênh đại lý Ngày 11/12/2019 tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ký kết hợp tác chiến lược với Công ty LinkHouse Đây là kênh bán hàng mới, tận dụng tối đa tảng công nghệ thực tiễn của LinkHouse, áp dụng vào quy trình bán sản phầm của MB Ageas Life, mang đến những kế hoạch tài cho khách hàng cách trực quan hơn, thuận tiện và tạo nên hệ sinh thái lớn bảo hiểm của MB Ageas Life Tiếp tục dự án tự động hoá 100% và nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng 3.2 Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bancassurance Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 3.2.1.Cam kết hợp tác chặt chẽ, thường xuyên lâu dài cấp độ SV:Phạm Ngọc Ánh 47 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Cơng ty cần đưa sách hỗ trợ hay chương trình có lợi cho Ngân hàng để khuyến khích cán ,nhân viên ngân hàng đẩy mạnh hoạt động khai thác sản phẩm bảo hiểm đồng thời cam kết hợp tác giữa hai bên bền lâu Việc hợp tác lâu dài giúp cho doanh nghiệp giữ lượng khách hàng tiềm Đồng thời giảm bớt chi phí phát sinh liên quan quảng cáo, đào tạo,… và giúp việc trao đổi thông tin giữa hai bên trở nên thuận lợi dễ dàng Ngoài việc cam kết hợp tác chặt chẽ lâu dài cịn giúp làm tăng mới quan hệ hay cải thiện mối quan hệ giữa bên từ dễ dàng q trình trao đổi thơng tin q trình làm việc 3.2.2.Tăng cường cơng tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, công nhân viên Ngân hàng công ty BH Công ty cần thường xuyên tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên khơng doanh nghiệp BH của mà cần phối hợp với ngân hàng để truyền đạt những kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm với cán bộ, nhân viên Ngân hàng; từ giúp cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng truyền đạt cách xác sản phẩm BH đến tay khách hàng Doanh nghiệp BH phới hợp với Ngân hàng mở lớp hướng dẫn nghiệp vụ BH hay mở hội thảo, tổ chức buổi tọa đàm BH,… để trau dồi kiến thức BH Bên cạnh đó, cơng ty cần có những sách đãi ngộ tuyển dụng nhân viên có chất lượng, tránh tình trạng “con ơng cháu cha” để có đội ngũ nhân viên giỏi giúp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh Ngoài cần đánh giá lực của nhân viên cách xác để dễ dàng phân công công việc cách hợp lý, khai thác hết thế mạnh tiềm của người Tạo môi trường làm việc thân thiện, động có chế độ đãi ngộ phù hợp để công ty phát triển ngày vững mạnh SV:Phạm Ngọc Ánh 48 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, quảng cáo, xúc tiến bán hàng chương trình hỗ trợ cho bên Ngân hàng Công ty cần phối hợp với ngân hàng liên kết để đưa sách, chiến lược quảng cáo sản phẩm trang web của ngân hàng hay thông qua hoạt động mà ngân hàng tổ chức thường niên… để làm gia tăng độ phổ biến của thương hiệu doanh nghiệp từ thì khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thơng tin sản phẩm mà bên cung cấp MB Ageas Life nói chung ban phát triển kênh Bancassurance cần nghiên cứu và đưa chương trình thi đua, khen thưởng với ngân hàng để khún khích cán bộ, cơng nhân viên; đồng thời giúp tăng doanh thu khai thác cho công ty mình 3.2.4.Đầu tư hệ thống phần mềm, công nghệ cho kênh phân phối ngân hàng - Bảo hiểm Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ khệ thông tin vào hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nước tích cực áp dụng để khai thác cách triệt để khai thác qua trực tuyến, sử dụng hình thức tốn điện tử hay cấp đơn bảo hiểm online,… Vì vậy, để cạnh tranh với doanh nghiệp khác MB Ageas Life cần phải đầu tư vào hệ thống công nghệ vào trình khai thác và đơn giản cho khách hàng hai bên là Ngân hàng-Doanh nghiệp Bảo Hiểm điển hình việc cấp đơn online hay hoạt động toán xử lý đơn bồ thường,… Ngoài ra, MB Ageas Life cần đưa phần mềm hay quy định giúp đơn giản hóa bước quy trình khai thác giữa ngân hàng, doanh nghiệp khách hàng để dễ dàng thuận tiện q trình tốn hay đới chiếu sớ liệu, thông tin giữa bên SV:Phạm Ngọc Ánh 49 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 3.2.5.Đa dạng hóa sản phẩm BH MB Ageas Life cần phới hợp với Ngân hàng để trao đổi thông tin nhu cầu của khách hàng đồng thời kết hợp với sản phẩm, dịch vụ mà bên Ngân hàng cung cấp từ đưa đến thớng nên tạo sản phẩm thế nào, có mục đích gì, giá trị thế nào,…để phù hợp với khách hàng Đồng thời, MB Ageas Life cần tích cực nghiên cứu thị trường, tham khảo sản phẩm của doanh nghiệp BH, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến BH,… để có những điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng phù hợp đới với sản phẩm của cơng ty Khơng những thế cịn đưa thị trường sản phẩm làm đa dạng hóa sản phẩm cơng ty cung cấp và tăng khả cạnh tranh thị trường BH 3.3.Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước có vai trị quan trọng quản lý vĩ mô kinh tế quản lý vĩ mô ngành bảo hiểm để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi cho doanh nghiệp theo định hướng của ngành, của nhà nước Nhà nước cần đưa những điều khoản quy định thưởng phạt, khung pháp lý cho vi phạm Nhà nước cần có những biện pháp chặt chẽ cứng rắn để thực cho tất doanh nghiệp bảo hiểm Trước hết nhà nước cần phải có văn quy định xử phạt, không để mức phạt hành mà nâng cao mức phạt theo cấp độ khác để hạn chế tình trạng trục lợi bảo hiểm Nó mang tính pháp lý cho xử lý những vi phạm vấn đề là làm để phát những vi phạm Đây là điều mà nhà nước cần lên tiếng có những biện pháp thiết thực để thực sách Ban tra của Bộ tài cần thường xuyên rà soát và sâu vào thực trạng của cơng ty để tìm những vi phạm có chiến lược SV:Phạm Ngọc Ánh 50 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính sách cụ thể để thực cách hữu hiệu tất trường hợp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh phát triển 3.3.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Giúp doanh nghiệp tổ chức hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp kiến thức pháp luật quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, tham gia biên soạn giáo trình đào tạo đại lí bảo hiểm Thực cơng tác đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việc đào tạo cán bộ, quản lí đại lí bảo hiểm nhân thọ để có đội ngũ tư vấn chất lượng Tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cơng chúng ý nghĩa, vai trị, tác dụng của bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ SV:Phạm Ngọc Ánh 51 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Qua nghiên cứu này hiểu hoạt động kinh doanh qua kênh Bancassurance là thế Kinh doanh qua kênh Bancassurance là những kênh khai thác có tiềm lực khơng nhỏ nếu đầu tư kỹ lưỡng đem lại mức lợi nhuận khơng thua kênh khai thác khác Đối với doanh nghiệp Bảo Hiểm nói chung cơng ty TNHH Bảo Hiểm nhân thọ MB Ageas nói riêng việc khai thác bảo hiểm qua kênh Bancassurance khơng nhằm mục đích kinh doanh mà cịn nhằm mục đích xã hội góp phần bảo vệ cho người hay nhằm hỗ trợ cho khách hàng có những rủi ro bất ngờ xảy Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas những công ty trẻ thị trường Bảo hiểm Việt Nam nay.Sau năm hoạt động, không vươn lên lọt vào Top cơng ty bảo hiểm nhân thọ có doanh thu phí bảo hiểm lớn thị trường, bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life thơng báo kế hoạch có lãi sau năm hoạt động vào cuối năm 2019.Từ đó, thấy việc khai thác Bảo hiểm qua kênh Bancassurance ngày càng công ty trọng và đầu tư nhằm giúp công ty đạt những định hướng mục tiêu đặt những năm tiếp theo để đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh Được sự giúp đỡ tạo điều kiện của cán bộ, anh chị công ty và đặc biệt PGS.TS Hoàng Mạnh Cừ giúp em hoàn thành luận văn tớt nghiệp của với đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kênh Bancassurance công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ” Do thời gian kiến thức của em hạn chế nên khơng thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy (cơ) xem xét góp ý cho luận văn của em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn SV:Phạm Ngọc Ánh 52 Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas năm 2017-2019 Báo cáo của hội đồng quản trị của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giai đoạn từ năm 2017-2019 Giáo trình Bảo hiểm Nhân Thọ- chủ biên ThS Võ Thị Pha xuất năm 2010 Số liệu tài liệu từ ban Bancassurance thuộc công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Phịng kế tốn Cơng ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas SV:Phạm Ngọc Ánh 53 Lớp:CQ54/03.04 ... bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Chương 3: Gỉai pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas SV:Phạm Ngọc Ánh Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp. .. Lớp:CQ54/03.04 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 2.1.Giới thiệu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2.1.1... Hiểm nhân thọ MB Ageas Em quyết định chọn đề tài “Gỉai pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của SV:Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kênh bancassurance tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm