0

Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại điện nước hòa phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

69 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN THỊ THANH THANH CQ54/31.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NƯỚC HÒA PHÁT ” CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 31 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VÕ THỊ VÂN KHÁNH HÀ NỘI – 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nên luận văn trung thực, xuất phát từ tình tình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thanh SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh i Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC VIẾT TẮT vii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Một số lý luận tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.1.2 Vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.2 Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.2.1.Nghiên cứu thị trường 1.2.2.Xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 1.2.3.Xây dựng chiến lược kế hoạch yểm trợ tiêu thụ sản phẩm 1.2.4.Tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 15 1.2.5.Phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 17 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 18 1.3.1.Các nhân tố bên doanh nghiệp 18 1.3.2.Các nhân tố bên doanh nghiệp 20 1.4 Sự cần thiết phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÒA PHÁT 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát 24 2.1.1.Giới thiệu chung công ty 24 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh ii Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.2.Q trình thành lập phát triển công ty 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 25 2.1.4 Tình hình hoạt đơng kinh doanh công ty 27 2.2 Một số đặc điểm kinh tế ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm công ty 28 2.2.1 Đặc điểm sản phẩm 28 2.2.2 Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm đối thủ cạnh tranh 29 2.2.3 Nguồn vốn tài công ty 30 2.3 Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty 31 2.3.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng 31 2.3.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 32 2.3.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian 35 2.4 Các giải pháp mà công ty áp dụng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thời gian qua 36 2.4.1.Nghiên cứu thị trường 36 2.4.2.Chính sách sản phẩm 37 2.4.3.Chính sách giá 40 2.4.4.Chính sách phân phối 42 2.4.5.Chính sách xúc tiến 44 2.5.Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty 46 2.5.1.Những thành tựu đạt 46 2.5.2 Những hạn chế 46 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NƯỚC HOÀ PHÁT TRONG THỜI GIAN TỚI 48 3.1 Phương hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư thương mại SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh iii Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài điện nước Hịa Phát đến 2025 48 3.1.1 Phương hướng hoạt động chung công ty 48 3.1.2.Phương hướng Công ty việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 48 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát 49 3.2.1.Tập trung nghiên cứu thị trường tìm kiếm thị trường mục tiêu 49 3.2.2.Chú trọng tăng cường hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng 51 3.2.3 Thực đa dạng hóa sản phẩm 54 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 55 3.2.5 Tăng cường huy động sử dụng hiệu nguồn vốn 56 3.2.6 Hoàn thiện khâu cung ứng hàng hóa 57 3.2.7 Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng 58 KẾT LUẬN 59 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh iv Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát từ năm 2017 đến năm 2019 27 Bảng 2.2: Tỷ trọng nguồn vốn công ty 30 Bảng 2.3: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng công ty 31 Bảng 2.4: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường công ty 33 Bảng 2.5: Doanh thu tiêu thụ công ty theo thời gian 35 Bảng 2.6: Danh mục sản phẩm ống PP_R công ty 37 Bảng 2.7: Danh mục sản phẩm ống u.PVC công ty 38 Bảng 2.8: Danh mục sản phẩm ống nhựa HDPE công ty 39 Bảng 2.9: Bảng giá số mặt hàng công ty năm 2018 40 Bảng 2.10: Tỷ lệ chiết khấu theo hàng mua CTCP ĐT TM Điện nước Hòa Phát 41 Bảng 2.11: Tỷ lệ chiết khấu dựa khả toán khách hàng 41 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh v Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty 28 Biểu đồ 2.2: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 33 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức CTCP ĐT TM Điện nước Hòa Phát 26 Sơ đồ 2.2: Kênh tiêu thụ sản phẩm trực tiếp công ty Hòa Phát 42 Sơ đồ 2.3: Kênh tiêu thụ sản phẩm gián tiếp thứ công ty Hòa Phát 43 Sơ đồ 2.4: Kênh tiêu thụ sản phẩm gián tiếp thứ hai cơng ty Hịa Phát 43 Sơ đồ 2.5: Kênh tiêu thụ sản phẩm gián tiếp thứ ba cơng ty Hịa Phát 44 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh vi Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC VIẾT TẮT - CTCP ĐT TM Điện nước Hịa Phát: Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh vii Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mơi trường kinh doanh chứa đựng đầy cạnh tranh áp lực, có nhiều thách thức, hội cho chủ thể tham gia Đó điều tất yếu xảy kinh tế thị trường đời Thị trường biến động, nhu cầu người thay đổi, cạnh tranh ngày liệt Trong nguồn lực doanh nghiệp có hạn Vì doanh nghiệp khơng khẳng định chắn bị quy luật cạnh tranh đào thải Trong chế thị trường, doanh nghiệp trở thành chủ thể kinh doanh trình tái sản xuất xã hội Doanh nghiệp phải tự vận động theo phương châm: “Sản xuất đưa thị trường mà thị trường cần khơng phải thứ có” Do với phát triển kinh tế, doanh nghiệp khơng có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm mà phải tổ chức tiêu thụ sản phẩm Việc quan trọng phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp không doanh nghiệp bị thua lỗ, sản phẩm bị tồn đọng không thu hồi vốn, q trình tái sản xuất khơng thực cuối phá sản Chính lẽ mà cơng tác tiêu thụ sản phẩm đặt lên hàng đầu chiến lược kinh doanh cơng ty Trong q trình thực tập CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát, em phần thấy thực trạng hoạt động Cơng ty nhiều lĩnh vực Trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty quan tâm Xuất phát từ lý thực tế trên, em chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát” để nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt 03 mục tiêu: - Tìm hiểu lý luận chung tiêu thụ sản phẩm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm - Phân tích thực trạng đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát - Đề giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát + Thời gian: Giai đoạn 2017-2019 Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu, thông tin từ nguồn thông tin thứ cấp, phân tích tổng hợp báo cáo cơng ty kết hợp với tham khảo thông tin từ sách, báo, internet phương pháp xử lý liệu thu thông qua việc đánh giá tiêu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, dự báo Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận văn bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tiêu thụ sản phẩm Chương 2: Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát Chương 3: Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài gian phân phối, hạn chế khả tiêu thụ sản phẩm 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan - Công ty hoạt động kinh doanh nên nguồn vốn chưa dồi để triển khai phát triển sản phẩm - Cơng ty chưa có đội ngũ nhân viên chuyên công tác nghiên cứu thị trường thực sự, hoạt động cịn sơ sài, hiệu thấp - Lực lượng trình độ đội ngũ marketing mỏng số lượng chất lượng so với địi hỏi chun mơn thời buổi đại Cụ thể, việc sử dụng website, trang mạng xã hội để quảng cáo chưa đạt theo yêu cầu Thêm chi phí đầu tư cho hoạt động marketing cịn khiêm tốn, tiềm lực cơng ty cịn yếu nên việc chi cho marketing cịn hạn chế - Cơng ty chưa tìm đại lý trung gian phân phối đáp ứng theo yêu cầu mong muốn công ty 2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan - Điều kiện hoạt động kinh tế nay, khơng có chiến lược kinh doanh rõ ràng hấp dẫn việc kêu gọi đầu tư khó khăn - Thị trường thiết bị, vật liệu xây dựng sơi động có nhiều cơng ty lớn ngành khẳng định vị thị trường Nên với thương hiệu nhỏ, gia nhập thị trường việc trì phát triển, gia tăng thương hiệu điều khó khăn SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 47 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NƯỚC HOÀ PHÁT TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Phương hướng phát triển Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát đến 2025 3.1.1 Phương hướng hoạt động chung công ty Mục tiêu chung: Xây dựng công ty ngày mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực Mục tiêu năm 2020: Tổng doanh thu 55 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng Mục tiêu đến năm 2022: - Tăng trưởng tổng doanh thu bình quân năm đạt 20% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu bình quân năm đạt 30% 3.1.2 Phương hướng Công ty việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Thứ nhất, tiếp tục tăng cường giữ vững mối quan hệ với khách hàng cũ, tích cực tìm đối tác nhằm khai thác triệt để hội kinh doanh Thứ hai, nâng cao trình độ kinh doanh cán nhân viên Công ty nhằm đám ứng nhu cầu thời gian tới Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường nhằm tìm phân khúc thị trường phục vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm Thứ tư, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp nước Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có khả bán hàng theo nhu cầu, phối hợp với đối tượng khách hàng Thứ năm, xây dựng dịch vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, đại Mục tiêu tăng tăng trưởng: SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 48 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Tăng tổng doanh thu bình qn năm đạt 20%/năm - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu bình quân năm đạt 20% 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hịa Phát Để góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Công ty cần thực đồng số giải pháp sau: 3.2.1 Tập trung nghiên cứu thị trường tìm kiếm thị trường mục tiêu Vấn đề cốt yếu doanh nghiệp đầu Để đảm bảo hàng hóa người tiêu dùng chấp nhận địi hỏi trước hết phải thực tốt khâu nghiên cứu thị trường, sở tìm kiếm thị trường tiêu thụ phù hợp Nếu khơng tìm hiểu kĩ, doanh nghiệp khơng có tiềm lực kinh tế lớn khả thất bại cao Dựa thông tin thu thập sở để công ty hiểu biết thị trường, có kế hoạch nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp Sau nghiên cứu thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu sản phẩm thị trường, cơng ty phải phân đoạn thị trường để tìm thị trường mục tiêu mà cơng ty phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng Việc tìm thị trường mục tiêu giúp cơng ty tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Để làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, công ty cần tập trung nguồn lực vào việc sau: Thứ nhất, công ty cần phải xây dựng phận chuyên trách đảm nhận công tác nghiên cứu thị trường cách bản, chuyên nghiệp Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm công tác tiêu thụ cơng ty khơng ngồi bàn phân tích số liệu sẵn có mà phải trực tiếp khắp địa bàn thị trường để thu thập thông tin, phản ánh nhiều vấn đề thị trường hàng hóa, thị trường giá cả, cung cách phục vụ, biến động thị trường, xu SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 49 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài người tiêu dùng… Các thông tin nhanh chóng đưa phận chức để kịp thời hoàn thiện sản phẩm Nếu thực tốt giải pháp tạo chun mơn hóa cán công nhân viên, tạo phối hợp chặt chẽ khâu, mang lại hiệu cao cho hoạt động tiêu thụ mở rộng thị trường Bên cạnh việc tăng sản lượng tiêu thụ hình ảnh cơng ty biết đến rộng khắp hơn, qua sản phẩm cơng ty nhiều khách hàng biết đến nhiều hơn, thị trường tiêu thụ công ty ngày rộng mở Thứ hai, công ty cần tiến hành tổ chức công tác nghiên cứu thị trường dựa việc nghiên cứu thị trường, nguồn hàng, khách hàng, giá cả, cạnh tranh thị trường tìm kiếm khách hàng -Nghiên cứu thị trường: Đối với Công ty trước tiến hành xâm nhập phát triển thị trường để bán sản phẩm phải tiến hành cơng việc nghiên cứu khảo sát thị trường Vì thị trường bất biến mà thị trường ln ln biến động Do nghiên cứu thị trường việc làm thường xuyên cần thiết công ty Một thấu hiểu thị trường mà nhắm tới cơng ty tập trung phân bổ nguồn lực cách tối ưu hiệu - Nghiên cứu nguồn hàng: Điều trước tiên cơng ty cần nghiên cứu hình thành, đặc điểm sản xuất cung cấp sở sản xuất Cơng ty tiến hành tìm hiểu nhà cung ứng bao gồm lực sản xuất cung cấp, sách thương mại nhà cung ứng, ưu đãi trình mua hàng Điều quan trọng công tác công ty xác định đầy đủ thông tin nguồn cung cấp, phân tích lưạ chọn nguồn tối ưu, đảm bảo tạo thuận lợi hoạt động kinh doanh -Nghiên cứu khách hàng tiêu thụ: SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 50 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Cơng ty cần tìm hiểu động thái độ khách hàng sản phẩm mà công ty cung cấp để từ có sách điều chỉnh cho phù hợp Ngồi ra, cơng ty nhân viên nghiên cứu thị trường tiến hành khảo sát thị trường cũ cách đưa bảng câu hỏi để thăm dò khách hàng Bên cạnh việc nghiên cứu khách hàng tại, để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, cơng ty tìm kiếm thêm khách hàng thơng qua việc phát triển số lượng khách hàng có, tìm phân khúc thị trường mới, khách hàng tiềm tương lai -Nghiên cứu giá thị trường: Công ty cần tiến hành nghiên cứu giá bán mặt hàng nước khu vực Bởi giá sản phẩm ln biến động, nên cần phải tìm chênh lệch giá bán giá mua Tính tốn chi phí vận chuyển nộp thuế, để xác định thị trường mua hàng định khối lượng sản phẩm cần nhập - Nghiên cứu cạnh tranh thị trường: Công ty phải nắm bắt số lượng đối thủ cạnh tranh thịtrường: CTCP Flux Việt Nam, CTCP quốc tế Hải Đông, CT nhựa Hoa Sen,CT nhựa Trường Phát… Đây đối thủ cạnh tranh đối đầu trực tiếp với công ty cung cấp thiết bị, vật liệu xây dựng Công ty xác định tỷ trọng thị trường đạt thị phần Công ty khác So sánh chất lượng sản phẩm, giá sản phẩm, dịch vụ khách hàng công ty so với doanh nghiệp khách để đổi thu hút khách hàng cơng ty 3.2.2 Chú trọng tăng cường hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng Trước bùng nổ thơng tin quảng cáo, cơng ty cần có hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thơng qua phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, báo, tạp chí, tờ rơi…nhằm giới thiệu cho khách hàng SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 51 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hiểu cơng ty sản phẩm công ty thị trường Đây hoạt động Marketing cần thiết cho phát triển lâu dài công ty Làm tốt hoạt động giữ khách hàng tiềm năng, có tăng lượng tiêu thụ, làm cho người tiêu dùng tin dùng sản phẩm công ty Hiện nay, công tác giao tiếp khuyếch trương cơng ty cịn yếu kém, ngân sách cho hoạt động thấp Vì vậy, công ty cần phải xem xét đề mức ngân sách phù hợp với hoạt động Để thực tốt hoạt động này, công ty cần thực hoạt động sau: -Xúc tiến bán hàng nội dung quan trọng giao tiếp Đó hoạt động người bán hàng tiếp tục tác động vào tâm lý khách hàng để tiếp cận với khách hàng, nắm bắt cụ thể nhu cầu phản ánh khách hàng sản phẩm công ty Làm tốt công tác đem lại hiệu cao tiêu thụ, nâng cao mối quan hệ với khách hàng, tạo thêm sức mạnh cho công ty cạnh tranh Muốn vậy, công ty phải kích thích mạnh vào tâm lý người tiêu dùng cách trưng cầu ý kiến khách hàng, giảm giá, giữ mối quan hệ giao dịch với khách hang -Tích cực hoạt động quảng cáo: Trong thời gian tới, công ty cần đặc biệt trọng tới công tác quảng cáo Quảng cáo làm cho người tiêu dùng biết đến tất sản phẩm công ty Nó khơng khơi dậy nhu cầu tiền đề khách hàng mà làm nảy sinh nhu cầu định mua hàng  Đối với khách hàng lớn, khách hàng mới, công ty cần áp dụng hình thức quảng cáo trực tiếp Nội dung quảng cáo không giới thiệu sản phẩm công ty mà cịn đề cao lợi cơng ty mặt chất lượng, khả phát triển sản phẩm nhằm đạt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm cho họ  Đối với khách hàng tiêu thụ lẻ, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng thông SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 52 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài thường, cơng ty cần hướng mục tiêu quảng cáo đến người tiêu dùng cuối Do đó, quảng cáo nên tiến hành thơng qua phương tiện truyền thơng hình thức phù hợp với công ty đạt hiệu cao Thơng qua hình thức quảng cáo, khách hàng tiếp cận thông tin sản phẩm công ty so sánh với sản phẩm loại giá cả, chất lượng dịch vụ sau bán hàng -Tăng cường hoạt động khuyến mại: Các chương trình khuyến mại ln thu hút khách hàng có nhu cầu sản phẩm Một chương trình khuyến mại phải thực nghiêm túc, có cân nhắc kỹ phương thức hình thức hoạt động Do vậy, công tác khuyến mại phải tiến hành thường xuyên lúc, tránh trường hợp lãng phí ảnh hưởng đến doanh thu công ty -Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với quần chúng thơng qua hình thức hội thảo, hội nghị khách hàng, tặng quà Mục tiêu xây dựng mối quan hệ quần chúng tạo lòng tin họ công ty sản phẩm công ty Thông qua chương trình này, khách hàng đóng góp nhiều ý kiến giúp cơng ty hồn thiện sản phẩm -Đối với công tác yểm trợ bán hàng, công ty nên thông qua hoạt động cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hội chợ hoạt động sau bán hàng Tổ chức quảng cáo tốt cửa hàng giới thiệu sản phẩm Trong cửa hàng nên trưng bày tất mặt hàng công ty sản xuất kinh doanh -Tham gia hội chợ triển lãm: nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công ty, nhà máy từ nhiều nơi khác nhau, nơi gặp gỡ người mua người bán Khi tham gia hội chợ, công ty phải khai thác triệt để lợi quảng cáo hội chợ để quảng cáo cho sản phẩm mình, nâng cao uy tín cơng ty sản phẩm nhiều biện pháp khuyếch trương, nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm kiếm bạn hàng mới, tận dụng thời để bán SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 53 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hàng,tăng cường giao tiếp tìm hiểu thị trường 3.2.3 Thực đa dạng hóa sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm ln biện pháp tích cực để mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng, nâng cao khả tiêu thụ Công ty Hiện nay, sản phẩm Công ty tập trung chủ yếu vào loại ống nhựa, van vòi nước rễ gặp rủi ro sản xuất kinh doanh, việc đa dạng hóa sản phẩm việc cần thiết phải ưu tiên hàng đầu, có hoạt động tiêu thụ phát triển mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định Hiện Cơng ty phát triển thêm thiết bị, vật liệu khác Các sản phẩm đa dạng phong phú với nhiều chủng loại kích thước khác Đặc biệt sức tiêu thụ mặt hàng thị trường lớn, Cơng ty có hội xâm nhập thị trường đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Như đa dạng hố sản phẩm sở để Công ty phát triển hoạt động sản xuất nâng cao tốc độ tiêu thụ -Cơng ty cần chủ động tìm kiếm nguồn hàng để đa dạng hóa sản phẩm với mức giá từ thấp đến cao để đảm bảo nhu cầu khả toán khách hàng -Đảm bảo số lượng hàng hóa -Phát triển thêm sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường -Thu thập thơng tin từ phía khách hàng sản phẩm sau cải tiến thaythế sản phẩm cho phù hợp -Duy trì làm tốt việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 54 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.4 Hồn thiện hệ thống kênh phân phối Hiện nay, công tác tiêu thụ sản phẩm công ty chủ yếu giao dịch trực tiếp với khách hàng Phát triển mạng lưới phân phối thỏa mãn nhu cầu khách hàng, đưa sản phẩm đến tận tay người sử dụng cách nhanh khai thác triệt để vùng thị trường việc xây dựng phương án khác cho kênh phân phối Công ty cần phải đưa phương thức tốt để phân phối có hiệu nhằm mở rộng, đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực thị trường mục tiêu Để hoàn thành mạng lưới tiêu thụ sản phẩm công ty nên theo hướng chọn cho tỉnh thành trọng điểm người đại phương đứng làm tổng đại lý tiêu thụ Thông qua việc thành lập tổng đại lý, đại lý nhỏ nhân hàng tổng đại lý theo giá thị trường có quản lý đạo cơng ty Như thành lập cấp quản lý là: - Cấp phân phối trực tiếp: công ty tổng đại lý - Cấp phân phối đại đại lý đại lý nhỏ Mạng lưới có điểm thuận lợi là: Thứ nhất, tiết kiệm nhiều chi phí khâu tiêu thụ như: thuê địa điểm vận chuyển hàng hóa, giảm nhiều chi phí nghiên cứu thị trường cơng tác quản lý tiêu thụ Thứ hai, nắm bắt thông tin đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh Các thông tin thiết thực có độ xác cao Thứ ba, sản phẩm cơng ty có mặt khắp miền Tổ quốc Để đưa máy vào hoạt động công ty cần tiến hành bước sau: -Duy trì củng cố mối quan hệ đại lý, đào tạo cho đại lý nghiệp vụ bán hàng, đẩy nhanh lượng hàng tiêu thụ SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 55 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài -Xem xét điều chỉnh mức hoa hồng mà đại lý hưởng cho phù hợp, nhằm khuyến khích đại lý tích cực nhận hàng Ngồi ra, cơng ty nên áp dụng chế độ thưởng cho đại lý theo số lượng tiêu thụ tháng để khuyến khích họ -Thường xun có liên hệ với tổng đại lý để tổng hợp nhu cầu chủ động kết hợp vận chuyển theo chuyến, giảm bớt chi phí vận chuyển -Cần có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ tổng đại lý, phát kịp thời đại lý hoạt động hiệu để có biện pháp giải Tóm lại lập mạng lưới tiêu thụ công ty cần phải thực biện pháp nhằm lơi kéo đại lý phía 3.2.5 Tăng cường huy động sử dụng hiệu nguồn vốn Vốn ln vấn đề sống cịn doanh nghiệp Khơng có vốn doanh nghiệp khơng hoạt động kinh doanh, thiếu vốn doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động Là doanh nghiệp với quy mơ vốn cịn chưa lớn, cơng ty cần phải nỗ lực nhiều việc tăng vốn sử dụng vốn có hiệu thời gian tới -Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tạo nguồn tích lũy cho cơng ty Đây biện pháp gặp nhiều khó khăn thực chất giải pháp đồng nhằm xếp lại hoạt động kinh doanh -Tích cực thu nợ từ phía khách hàng, khơng để khách hàng nợ q lâu, góp phần nâng cao hiệu hoạt động tiêu thụ, tăng cường quay vịng vốn -Có thể động viên cán cơng nhân viên cơng ty góp vốn cho cơng ty vay với lãi xuất thấp -Nâng cao hiệu sử dụng vốn, quản lý vốn chặt chẽ để bảo toàn phát triển vốn -Giữ vững nâng cao uy tín khách hàng, thực nghiêm túcmọi quy chế ngân hàng, không để nợ dây dưa nợ hạn, xây dựng SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 56 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài mối quan hệ làm việc gắn bó với ngân hàng, coi ngân hàng trợ thủ đắclực hoạt động kinh doanh cơng ty 3.2.6 Hồn thiện khâu cung ứng hàng hóa Cơng tác mua hàng có ý nghĩa lớn tới việc tiêu thụ hàng hóa, mua hàng tốt giúp cho việc bán hàng thuận lợi nhiều, đảm bảo nâng cao tốc độ tiêu thụ Bởi tổ chức tốt việc cung ứng đảm bảo chất lượng, số lượng chủng loại hàng hóa cung ứng thị trường, ngồi cơng ty giảm tối thiểu chi phí mua hàng nhờ giảm giá thành tăng sức cạnh tranh thị trường Hoàn thiện khâu cung ứng hàng hóa trước hết cơng ty cần lựa chọn nhiều nhà cung ứng nhà cung ứng có uy tín cao Như đảm bảo cho hàng hóa khơng bị thiếu lựa chọn hàng hóa có chất lượng cao giá thành thấp Ngoài người giao nhiệm vụ mua hàng phải người có trình độ hiểu biết hàng hóa mua, biết hàng hóa tốt mua cho cơng ty Việc vận chuyển hàng hóa yếu tố quan ảnh hưởng tới chi phí đầu vào Cần lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp với hàng hóa mua để tiết kiệm chi phí Nếu hồn thiện khâu cung ứng chắn hàng hóa cơng ty bán thị trường có chất lượng tốt giá thành hạ đảm bảo cho cạnh tranh thúc đẩy tiêu thụ SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 57 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.7 Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng Trong kinh tế thị trường dịch vụ sau bán có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Do mà Công ty nên trọng tới công tác phục vụ khách hàng Trong q trình bán hàng cơng ty cần hướng dẫn khách hàng cách bảo quản hàng hóa cách chi tiết để giữ cho sản phẩm hàng hóa khơng bị hư hại, khách hàng gần công ty phục vụ vận chuyển cách tận tình đến tận nơi cho khách, khách hàng xa không phục vụ công ty đảm bảo gửi hàng đến tận nơi cho khách Đối với sản phẩm cơng ty có hư hỏng, công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nếu đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng khách hàng yên tâm mua hàng, đồng thời kích thích nhu cầu người tiêu dùng, tăng khả tiêu thụ công ty SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 58 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Để thành cơng lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có nhận thức đắn thị trường, thân doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Nhận thức vấn đề tồn phát triển, đứng vững thị trường Đó bí thành cơng doanh nghiệp tồn phát triển thị trường Trong năm qua, CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát đạt số thành tựu bật trở thành công ty cung cấp sản phẩm thiết bị, vật liệu xây dựng có uy tín, dần có vị cạnh tranh thị trường Tuy nhiên hệ thống kênh phân phối công ty chưa hoàn chỉnh Qua thời gian thực tập CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát, giúp đỡ hướng dẫn tận tình cán công nhân viên công ty, em có hiểu biết tương đối hoạt động công ty, đặc biệt hoạt động tiêu thụ sản phẩm Với đề tài: “Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát” nhằm mục đích phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tồn thành tích đạt công ty thời gian gần Từ em mạnh dạn đưa kiến nghị số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường với hy vọng cơng ty áp dụng nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời gian tới Trên toàn luận văn tốt nghiệp em Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hịa Phát để hồn thành tốt chuyên đề thực tập này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa quản trị kinh doanh Học Viện Tài Chính truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học trường Đặc biệt hướng dẫn tận tình TS.Võ Thị Vân Khánh giúp đỡ cô cán công nhân viên công ty SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 59 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Do trình độ, khả hiểu biết thời gian hạn hẹp nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo góp ý thầy bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 60 Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - TS Trần Đức Lộc (chủ biên) (2009), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính - Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Giáo trình Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài Chính - Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài Chính, “Giáo trình Quản trị học”, Nhà xuất Tài Chính - Th.S Ngơ Minh Cách (Chủ biên), (2010), “Giáo trình Marketing bản”, Nhà xuất Tài Chính - Một số tài liệu ctcp đầu tư thương mại điện nước hòa phát - Các tài liệu luận văn tốt nghiệp sinh viên HVTC khóa trước - Một số luận văn đề tài - Một số tài liệu khác - Website: http://luanvan.net.vn/ SV: Nguyễn Thị Thanh Thanh 61 Lớp:CQ54/31.03 ... hình tiêu thụ sản phẩm CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát - Đề giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho CTCP Đầu tư Thương mại Điện nước Hòa Phát Đối tư? ??ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư? ??ng... Lớp:CQ54/31.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÒA PHÁT 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa. .. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN HÒA PHÁT 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư thương mại điện nước Hòa Phát 24 2.1.1.Giới thiệu chung công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại điện nước hòa phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại điện nước hòa phát luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp