0

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

76 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐOÀN THỊ QUỲNH ANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành Mã số : Quản lý Tài cơng : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ HỒNG PHƯƠNG Hà Nội - 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐỒN THỊ QUỲNH ANH Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành Mã số : Quản lý Tài cơng : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ HOÀNG PHƯƠNG Hà Nội - 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Đoàn Thị Quỳnh Anh i SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQLDA : Ban quản lý dự án CĐT : Chủ đầu tư ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách KSC : Kiểm soát chi KT - XH : Kinh tế - xã hội KTT : Kế toán trưởng KTV : Kế toán viên NSNN : Ngân sách Nhà nước TDTT : Thể dục thể thao TSCĐ : Tài sản cố định TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng ii SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, hình v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm chi đầu tư XDCB nguồn Ngân sách Nhà nước 1.1.3 Phân loại chi đầu tư XDCB nguồn Ngân sách Nhà nước 1.2 KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò, chức KBNN hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB nguồn Ngân sách Nhà nước 1.2.3 Nội dung quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ nguồn Ngân sách Nhà nước qua KBNN 10 1.2.3.1 Nội dung kiểm soát chi đầu tư XDCB 10 1.2.3.2 Quy trình tiếp nhận kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN 16 1.2.3.3 Thời gian thực quy trình tiếp nhận kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua KBNN 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 18 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 18 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan 19 Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017-2019 iii SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức KBNN Bảo Thắng 22 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Bảo Thắng 22 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017-2019 24 2.2.1 Chi đầu tư XDCB nguồn NSNN địa bàn huyện Bảo Thắng 24 2.2.2 Kiểm soát cam kết chi đầu tư XDCB 26 2.2.3 Kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư XDCB 28 2.2.4 Kiểm soát chi tốn theo khối lượng XDCB hồn thành 33 2.2.5 Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB 37 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2017-2019 39 2.3.1 Kết đạt 40 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 42 2.3.2.1 Hạn chế 42 2.3.2.2 Nguyên nhân 46 Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG TRONG THỜI GIAN TỚI 49 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NSNN QUA KBNN BẢO THẮNG 50 3.2.1 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội 50 3.2.2 Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ 52 3.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động kiểm soát chi 54 3.2.4 Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư quan tài 56 3.2.5 Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư XDCB 58 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 58 3.3.1 Đối với KBNN tỉnh Lào Cai 58 3.3.2 Đối với UBND tỉnh, UBND huyện ngành chức 59 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC viii iv SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng, hình Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy KBNN Bảo Thắng – Lào Cai 22 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số liệu nguồn vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.2 Thực trạng kiểm soát cam kết chi đầu tư XDCB giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.3 Thực trạng tạm ứng đầu tư XDCB giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.4 Tình hình thu hồi tạm ứng đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp kết thực toán chi đầu tư XDCB theo năm (giai đoạn 2017-2019) Bảng 2.6 Kết kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Bảo Thắng giai đoạn 2017-2019 25 27 30 32 36 38 v SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Đầu tư XDCB hoạt động đầu tư vô quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, tiền đề để thực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Các khoản chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn ngân sách quốc gia, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Bên cạnh đó, nhu cầu chi NSNN ngày tăng cao nguồn vốn NSNN lại có hạn Trên thực tế, chi NSNN cho đầu tư XDCB có đặc điểm riêng so với loại hình chi ngân sách khác, ví dụ: thời gian đầu tư dài, khơng kiểm sốt tốt dẫn đến cơng trình đầu tư bị kéo dài bị đình hỗn… Đây khoản chi có khả thất thốt, lãng phí cao tình trạng lạm phát đồng tiền hàng năm Do việc kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN nói chung, chi đầu tư XDCB nói riêng ln mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước ta Trước tầm quan trọng hoạt động KSC vốn đầu tư qua KBNN, KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nỗ lực hoạt động triển khai thực chế sách suốt thời gian qua Tuy nhiên, với phát triển xã hội, nghiệp vụ chi ngày trở nên phức tạp hơn, chế kiểm sốt nhiều khơng theo kịp biến động thực tế hoạt động đầu tư diễn từ tạo nhiều kẽ hở bất cập Ý thức tầm quan trọng vấn đề trên, chọn đề tài “Kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” làm đề tài luận văn tốt nghiệp SV: Đồn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan để đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện KSC đầu tư XDCB qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Để thực mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt gồm: - Tìm hiểu, nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận chi đầu tư XDCB công tác KSC đầu tư XDCB qua KBNN - Phân tích thực trạng cơng tác KSC đầu tư XDCB qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Từ đánh giá, làm rõ mặt tích cực, hạn chế chủ yếu, xác định nguyên nhân gây hạn chế - Đề xuất sốt giải pháp tăng cường KSC đầu tư XDCB qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn NSNN Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực trạng hoạt động KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN thông qua nghiệp vụ kiểm sốt KBNN huyện - Phạm vi khơng gian: Tài liệu, liệu hoạt đông đầu tư XDCB nguồn NSNN huyện Bảo Thắng thu thập KBNN huyện, số liệu công tác KSC KBNN huyện Bảo Thắng - Phạm vi thời gian: Các tài liệu, liệu thu thập giai đoạn SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2017-2019, giải pháp kiến nghị thực cho từ năm 2020 trở Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn - Thu thập, tổng hợp số liệu tình hình chi đầu tư XDCB đơn vị giai đoạn 2017-2019 - So sánh đối chiếu dự toán tốn qua năm - Khảo sát tình hình quản lý chi thực tế đơn vị so sánh với số liệu báo cáo - Phỏng vấn, xin ý kiến cán KSC đầu tư XDCB đơn vị - Trao đổi giáo viên hướng dẫn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục… danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 – 2019 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN Bảo Thắng thời gian tới SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Thiết lập mạng thơng tin nội kho liệu phục vụ công tác đạo điều hành Mạng thông tin nội thiết lập khai thác tốt tạo môi trường trao đổi thông tin, tạo lập kho liệu để cung cấp thông tin tổng hợp làm sở phục vụ cho công tác đạo điều hành cấp lãnh đạo Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thơng tin, thể chế hóa hoạt động ứng dụng, nâng cao lực quản lý hệ thống thông tin Đây mục tiêu có tính chất sống cịn, đảm bảo thành cơng tồn q trình đại hóa hệ thống thơng tin KBNN nói chung đại hóa quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư nói riêng Thứ hai, Thực định hướng phát triển hệ thống thơng tin KBNN Phân tích sâu tốn nghiệp vụ có nhu cầu khả ứng dụng công nghệ thông tin mức cao, xác định định hướng chiến lược phát triển hệ thống thông tin KBNN sau: Chiến lược phục vụ khách hàng, công nghệ Kho bạc đại hướng tới khách hàng trước hết phải mang đến cho khách hàng, cụ thể chủ dự án đầu tư XDCB, nhà thầu, đối tượng liên quan dịch vụ đại thông qua giao dịch đa dạng thuận tiện, trước hết đại hóa kênh giao dịch trực tiếp, nghiên cứu triển khai giao dịch từ xa, tiến tới khả cung cấp dịch vụ dịch vụ truy vấn thông tin qua Internet, toán trực tiếp cho nhà cung cấp… Các dịch vụ khách hàng đại xây dựng sở cải tiến quy trình nghiệp vụ với khả tự động hóa q trình xử lý thông tin nội Kho bạc Chiến lược xử lý tập trung tích hợp hệ thống Rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm Kho bạc kế toán, toán vốn đầu tư XDCB, toán tập trung, 55 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kiểm sốt hồ sơ… đại hóa sở hệ thống tích hợp cao Các hệ thống có khả tích hợp cao có phạm vi ứng dụng rộng vậy, địi hỏi phải có hệ thống xử lý tập trung tiền đề quan trọng cho việc phát triển kênh giao dịch khách hàng 3.2.4 Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư quan tài Quan hệ phối hợp với CĐT quan tài giải pháp cần phải thực thường xuyên tổ hợp tham mưu cho cấp lãnh đạo đạo điều hành công tác đầu tư XDCB địa phương Tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hòa, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự thiếu thủ tục đầu tư xây dựng Định kỳ hàng quý có giao ban cơng tác, tổ chức kiểm tra liên ngành làm việc với CĐT kiểm tra thực tế trường cơng trình, dự án nhằm nắm bắt nhanh tiến độ thi cơng, khó khăn vướng mắc từ sở, từ có giải pháp hỗ trợ tham mưu kịp thời với UBND huyện để đạo giải Phối hợp với quan tài việc đảm bảo nguồn vốn tốn, chí cơng tác đơn đốc thu địa phương để đảm bảo vốn cho công trình, dự án; với UBND huyện Bảo Thắng việc trực tiếp tham mưu cho UBND huyện đạo CĐT thực trình tự đầu tư xây dựng theo quy định Nhà nước; với CĐT công tác đôn đốc, hướng dẫn tạm ứng, tốn vốn, đẩy nhanh tốc độ giải ngân… Phịng Tài – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với KBNN rà sốt cơng trình, gói thầu tạm ứng vốn từ tháng trở lên chưa có khối lượng hồn ứng; cơng trình chậm tiến độ để tham mưu trình UBND huyện thu hồi tạm ứng, điều chuyển vốn cho cơng trình, dự án, gói thầu khác có khối 56 SV: Đồn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lượng hồn thành nghiệm thu, chưa tốn, chưa bố trí đủ vốn (trong ưu tiên cơng trình, dự án đền bù giải phóng mặt bằng, gói thầu thi cơng vượt tiến độ) Kết nối thơng tin KBNN quan Tài đồng cấp nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời tình hình KSC đầu tư XDCB; dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS) triển khai thành cơng tồn quốc, thành cơng dự án góp phần kết nối thơng tin KBNN quan Tài chính, bộ, ngành từ giao dự toán đến tiến độ giải ngân dự án Sự phối kết hợp chặt chẽ với CĐT quan cấp CĐT, quan quản lý có liên quan định kỳ đánh giá tình hình tốn vốn đầu tư, khó khăn vướng mắc q trình triển khai thực từ đề biện pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư Đồng thời thông qua cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư phát huy có hiệu vai trị tham mưu lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng KBNN Để giảm tải áp lực giải ngân vốn đầu tư XDCB vào thời điểm cuối năm, cần phải nghiên cứu đổi theo hướng sau: - Các bộ, ngành, địa phương cần phải đầy nhanh tiến độ giải ngân dự án thơng qua việc thực trình tự thủ tục đầu tư, nghiên cứu rút ngắn thời gian phê duyệt hạng mục cơng trình theo thẩm quyền Đối với cơng trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp 30% tính đến hết quý III hàng năm đề nghị thu hồi kế hoạch vốn để bổ sung cho dự án có nhu cầu cần vốn để đưa cơng trình vào sử dụng dự án nợ đọng - KBNN cần có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng vốn đầu tư, tiến độ thực khối 57 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài lượng để đơn đốc CĐT hồn thiện hồ sơ giải ngân theo tiến độ Cần quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ toán trước thời điểm toán niên độ chi đầu tư để cán KSC có đủ thời gian thực kiểm soát, toán 3.2.5 Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư XDCB Định kỳ hàng năm, KBNN Bảo Thắng cần tổ chức đánh giá cơng tác KSC đầu tư XDCB nói riêng cơng tác chi NSNN nói chung địa bàn để xem xét mặt đạt chưa nhằm đề xuất giải pháp cải tiến quy trình quản lý chi NSNN, tập hợp ý kiến vướng mắc để trình lên KBNN cấp hay quan Bộ ban ngành liên quan Mặt khác, cần thực nghiêm việc niêm yết công khai hồ sơ, thủ tục có liên quan KSC ngân sách quy định khác đến đơn vị giao dịch, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Đối với KBNN tỉnh Lào Cai - Thường xuyên phối hợp với ngành thực tốt việc toán vốn đầu tư: Xây dựng mối quan hệ với ngành Tài chính, Xây Dựng, Kế hoạch tạo thành khối đồng từ việc bố trí kế hoạch, thông báo kế hoạch vốn đến việc, nắm bắt tiến độ thi cơng, tốn vốn cơng trình hồn thành - Phối hợp với CĐT đề biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân như: hướng dẫn cho CĐT trình tự thủ tục XDCB phạm vi quyền hạn mình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh dự án, kịp thời nắm bắt tiến độ cơng trình để giúp CĐT có ý kiến với ngành Tài chính, Kế hoạch việc bố trí kế hoạch vốn năm cho dự án - Duy trì mối quan hệ với KBNN huyện hoạt động KSC đầu tư XDCB 58 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nguồn NSNN, thực tốt việc tra, kiểm tra nghiệp vụ nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót nghiệp vụ, đồng thời phát bất cập chế độ sách để có kiến nghị sửa đổi đảm bảo việc chi đầu tư XDCB mục đích, yêu cầu đạt mục tiêu phát triển KT - XH đề 3.3.2 Đối với UBND tỉnh, UBND huyện ngành chức - Việc ban hành chủ trương đầu tư phải xác định đối tượng đầu tư, quy mô đầu tư nhằm hạn chế việc đầu tư không đúng, hiệu quả, gây lãng phí Đồng thời, đảm bảo giao cho CĐT BQLDA đủ lực quản lý, điều hành dự án - Làm tốt công tác lập kế hoạch đầu tư hàng năm, tránh tình trạng cơng trình giao kế hoạch vốn từ đầu năm đến cuối năm duyệt hay dự toán, kế hoạch vốn năm lớn dự toán duyệt Ngược lại, có cơng trình có khối lượng hịan thành đủ điều kiện tốn lại khơng bố trí đủ vốn để tốn, đến cuối năm phải rà sốt, điểu chỉnh gây khó khăn ách tắc khâu kiểm soát toán vốn Khi xây dựng kế hoạch vốn năm, cần rà soát ưu tiên bố trí kế hoạch cho cơng trình chuyển tiếp, cơng trình cấp thẩm quyền phê duyệt tốn Đối với cơng trình khởi cơng mới, bố trí kế hoạch cho dự án khởi cơng có đầy đủ điều kiện theo quy định - Củng cố, nâng cao lực, chất lượng khâu lập, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán nhằm hạn chế phát sinh khơng đáng có q trình thi cơng, hạn chế việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ dự tốn cơng trình - Thực tốt quy chế dân chủ sở đầu tư XDCB, phát huy vai trò quyền làm chủ nhân dân việc lấy ý kiến tham gia việc lựa chọn 59 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đầu điểm, đặc biệt dự án có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển KT - XH địa phương - Các quan hữu quan cần tăng cường phối hợp việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình Đối tượng cơng tác kiểm sốt tốn vốn tất khoản chi phí có liên quan đến trình đầu tư dự án thuộc giai đoạn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, kết thúc dự án đưa vào sử dụng Muốn việc kiểm soát toán nhanh chóng xác địi hỏi phải có phối hợp đồng ngành từ khâu khảo sát thiết kế, lập dự án, thẩm định hồ sơ dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, bố trí kế hoạch vốn, nguồn vốn tốn cho cơng trình vừa nhanh chóng xác 60 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trị, ý nghĩa quan trọng, vừa để tạo sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất xã hội, vừa công cụ để điều chỉnh kinh tế Do nhu cầu vốn cho trình phát triển kinh tế đất nước ngày lớn, nguồn vốn ngân sách có giới hạn, nên quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB tiết kiệm, hiệu có ý nghĩa lớn Vì vậy, cơng tác KSC đầu tư XDCB NSNN qua KBNN phải trọng để đảm bảo vốn sử dụng mục đích, chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu đồng vốn Trong năm qua, công tác KSC đầu tư XDCB qua KBNN thực tốt, hàng năm nhiều cơng trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần cho nghiệp phát triển KT - XH đất nước Cùng với thay đổi chế quản lý đầu tư xây dựng, nhằm tổ chức tốt cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB, KBNN lần ban hành, sửa đổi thay quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư cho phù hợp Tuy nhiên, thực tế, tồn tại, hạn chế chế quản lý đầu tư XDCB nói chung KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN nói riêng Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB, hạn chế thất thoát, lãng phí đầu tư XDCB đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư Hoàn thiện hoạt động KSC đầu tư XDCB qua KBNN vấn đề quan trọng trình cải cách hệ thống tài tiền tệ nước ta Kết nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa tổng quan nội dung hoạt động KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN; vai trò KBNN 61 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hệ thống tài nước ta Thứ hai, luận văn đưa phân tích sát thực thực trạng công tác KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN giai đoạn 2017-2019 qua KBNN Bảo Thắng có đánh giá hạn chế, nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, dựa phân tích, luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác, nhiệm vụ KSC đầu tư XDCB qua KBNN Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Mặc dù luận văn nghiên cứu đưa giải pháp đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác KSC đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư, hạn chế thất thốt, lãng phí vốn đầu tư XDCB Song lĩnh vực chi đầu tư XDCB lĩnh vực phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; với hạn chế thời gian, điều kiện nghiên cứu nhận thức tác giả, nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế Với tinh thần cầu thị, mong dẫn tham gia ý kiến thầy, cô giáo, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 62 SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kho bạc Nhà nước (2016) Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 Ban hành Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN Bộ Tài (2016) Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định Quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN Bộ Tài (2016) Thơng tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN Bộ Tài (2018) Thơng tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, tốn vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN, Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Bộ Tài (2008) Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2016) Thơng tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài (2016) Thơng tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua vi SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KBNN TS Bùi Tiến Hanh (2018), Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, NXB Tài Hà Nội Kho bạc Nhà nước Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 2017-2019 Báo cáo toán nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN 10 Quốc hội (2015), Luật Ngân sách Nhà nước 2015 11 Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật ngân sách Nhà nước 2015 vii SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ TT Kết Nguyên nhân KBNN thực KSC đầu tư XDCB theo chế, quy trình quy định văn pháp luật hành Hầu hết khoản chi KSC đảm bảo chi chế độ, tiêu chuẩn, định mức Các thủ tục KSC ngày thơng thống, giảm thời gian KSC phát hiện, xử lý kịp thời khoản chi chưa đủ thủ tục toán - Bộ máy cán KBNN xếp hợp lý, hiệu - Áp dụng, triển khai nhanh văn quy phạm pháp luật cấp trên, quan có thẩm quyền - Tinh thần trách nhiệm cán KSC ngày nâng cao, Nâng cao hiệu hoạt động KSC đầu tư XDCB - Áp dụng quy trình KSC theo quy định Quyết định số 5657/QĐ-KBNN Tổng Giám đốc KBNN - Có phối hợp chặt chẽ quan liên quan quan Tài việc nhập dự tốn, kế hoạch vốn năm dự án vào TABMIS, hay toán điện tử Ngân hàng Thương mại - Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức định kỳ góp phần đề biện pháp giải kịp thời vấn đề vướng mắc phát sinh trình thực nhiệm vụ giao viii SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TT Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Kiến nghị thực giải pháp Hạn chế việc giao nhận, kiểm tra lưu giữ hồ sơ cơng trình việc kiểm sốt chứng từ tốn - Vì tài liệu số cơng trình cịn chưa đầy đủ (thường hồ sơ giao nhận vào cuối năm sang đầu năm sau hoàn thiện) - Ngoài ra, chứng từ tốn có hai loại, kết cấu chứng từ phải hai bên khách hàng ghi KBNN ghi sau kiểm sốt nên cơng việc đòi hỏi cẩn thận, cán KSC hay khách hàng xảy sai sót Hạn chế công tác phối hợp quan KBNN với CĐT, quan Tài chính, Kế hoạch KBNN chưa bám sát tình hình triển khai kế hoạch thực dự án, cơng trình nên chưa nắm bắt kịp thời vướng mắc, sai sót trình thực dự án để có biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho CĐT đẩy nhanh tiến độ dự án Hạn chế thời gian chất lượng việc kiểm soát hồ sơ toán hạn chế công tác nghiệp vụ cán làm cơng - Do việc tốn bị dồn vào cuối năm nên số lượng chứng từ cần giải lớn - Bộ phận kiểm soát toán vốn có cán nhiệt tình, có kiến thức, có khả ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào trình thực nhiệm vụ Tuy nhiên có cán tốn vốn đầu tư XDCB - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Hoạt đồng nhằm hướng dẫn xử lý vướng mắc, sai phạm, tiếp nhận đề xuất kiến nghị KBNN việc thực nhiệm vụ - Cùng với mở rộng cơng tác quản lý, nâng cao lực hiệu công tác lực lương tra kiểm tra để ngăn chặn phát sai phạm - Tăng cường phối hợp với CĐT quan Tài để giúp đỡ, tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hịa, điều chỉnh kế hoạch từ dự án khơng có khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn Nên có kết nối thơng tin KBNN quan Tài đồng cấp nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời - Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán Cơ chế quản lý, kiểm sốt tốn vốn đầu tư địi hỏi cán nghiên cứu chế độ, học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiểm sốt tốn vốn đầu tư, có ý thức thướng xuyên cập nhật kiến thức ix SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp tác kiểm soát toán vốn lãnh đạo KBNN huyện Hạn chế việc áp dụng ứng dụng tin học hoạt động kiểm soát toán vốn Học viện Tài cịn có hạn chế việc tự giác nghiên cứu học tập nghiệp vụ, khả tiếp nhận nắm bắt thông tin - Lãnh đạo KBNN huyện cán KSC chưa kịp thơi nắm bắt tiến độ triển khai thẹc dự án nên chưa đưa ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực dẫn đến tốc độ giải ngân vốn đầu tư khơng - Chương trình ĐTKB-Lan đơn giản, chưa theo dõi quản lý tồn q trình KSC - Số liệu báo cáo tổng hợp từ chương trình TABMIS đáp ứng phục vụ yêu cầu năm bắt điều hành ngân sách Bộ Tài mà chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ điều hành địa phương - Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán KSC phải đồng thời vừa nhập liệu vào hai chương trình phải tổng hợp báo cáo Microsoft Exel tồn nhiều thời gian Đồng thời, phải tăng cường rèn luyện đạo đức cán bộ, đề cao lương tâm trách nhiệm người công chức công việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động KSC - Thực mục tiêu nội dung hiên đại hóa hệ thống thơng tin KBNN - Thực định hướng phát triển hệ thống thông tin KBNN x SV: Đoàn Thị Quỳnh Anh CQ54/01.01 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: …………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: …………………………… Khóa, lớp: ………………………………………………………………………… Đề tài: …………………………………………………………………………… Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn 2.1 Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………………… 2.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 2.3 Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 2.4 Nội dung khoa học luận văn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điểm: Bằng số……………………………………………………………………… Bằng chữ…………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………………… Nhận xét luận văn sinh viên: ………………………………………………… Khóa, lớp: ………………………………………………………………………… Đề tài: …………………………………………………………………………… Nội dung nhận xét Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Mục đích đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nội dung khoa học luận văn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điểm: Bằng số……………………………………………………………………… Bằng chữ…………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng năm 2020 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN... đề tài luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƯ XÂY...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - ĐOÀN THỊ QUỲNH ANH Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước bảo thắng, tỉnh lào cai luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm