0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép lê hồng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

76 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN MINH ANH Lớp: CQ54/31.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG Chuyên ngành : Quản trị Doanh nghiệp Mã số : 31 Giáo viên hướng dẫn : TS Võ Thị Vân Khánh HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng Sinh viên Nguyễn Minh Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.1.3 Các công cụ cạnh tranh 1.1.4 Vai trò cạnh tranh 1.2 Năng lực cạnh tranh 10 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 10 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 15 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 15 1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi môi 17 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao khả doanh nghiệp 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG 20 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng…… 23 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty 25 iii 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 27 2.2.1 Thương hiệu, uy tín doanh nghiệp 27 2.2.2 Nguồn nhân lực 29 2.2.3 Tình hình tài 32 2.2.4 Năng lực công nghệ 36 2.2.5 Hệ thống kênh phân phối 39 2.3 So sánh lực cạnh tranh Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng với đối thủ cạnh tranh 41 2.3.1 Danh tiếng thị trường hoạt động 41 2.3.2 Năng lực sản xuất 44 2.3.3 Hệ thống kênh phân phối 46 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 48 2.4.1 Một số điểm mạnh 48 2.4.2 Một số điểm yếu 49 2.4.3 Nguyên nhân điểm yếu 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG 52 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng năm tới 52 3.1.1 Mục tiêu phương hướng phát triển chung 52 3.1.2 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh Công ty 54 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 55 3.2.1 Nâng cao uy tín thương hiệu Công ty thị trường 55 3.2.2 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh 57 3.2.3 Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực 59 3.2.4 Nâng cao đầu tư máy móc trang thiết bị đại 61 iv 3.2.5 Xây dựng kế hoạch sách huy động nguồn vốn hợp lý 62 3.2.6 Mở rộng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV: Cán công nhân viên CTCP: Công ty Cổ phần CP: Chi phí DT: Doanh thu DTT: Doanh thu DTTC: Doanh thu tài ĐKKD: Đăng ký kinh doanh EBIT: Lợi nhuận trước thuế lãi vay HĐQT: Hội đồng quản trị KCN: Khu cơng nghiệp KNTT: Khả tốn LCT: Luân chuyển LNTT: Lợi nhuận trước thuế LNST: Lợi nhuận sau thuế NNH: Nợ ngắn hạn TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TNK: Thu nhập khác TTNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp TS: Tài sản VCSH: Vốn chủ sở hữu VND: Việt Nam đồng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh CTCP Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng năm 2017, 2018, 2019 26 Bảng 2.2: Cơ cấu nhân Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng năm 2019 30 Bảng 2.3: Phân tích quy mơ tài CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng 33 Bảng 2.4: Các tiêu phân tích cấu trúc tài Công ty 34 Bảng 2.5: Các tiêu đánh giá khả toán khả sinh lời CTCP Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 35 Bảng 2.6: Tình hình máy móc thiết bị Công ty 38 Bảng 2.7: Thâm niên thị trường hoạt động CTCP Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng đối thủ cạnh tranh 42 Bảng 2.8: Năng lực sản xuất, gia công chế tạo kết cấu thép loại 45 Bảng 2.9 : Kênh phân phối CTCP Xây lắp kết cấu thép Lê Hồng đối thủ cạnh tranh 46 Bảng 3.1: Mẫu so sánh CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng với đối thủ cạnh tranh 58 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 24 Hình 2.2: Trình độ lao động CTCP Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 31 Hình 2.3: Quy trình sản xuất kèo Zamil 37 Hình 2.4: Sơ đồ kênh phân phối Cơng ty 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập ngày trở nên sâu rộng nay, vấn đề cạnh tranh câu hỏi lớn doanh nghiệp Thông qua q trình tự hóa, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại lợi thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, đẩy mạnh giao lưu kinh tế nước góp phần khai thác tối đa lợi quốc gia tham gia vào kinh tế tồn cầu Tuy nhiên, điều khiến cho doanh nghiệp quốc gia gặp phải thách thức, khó khăn lớn Họ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn, liệt với nhiều đối thủ ngồi ngước Cùng với xu tồn cầu hóa, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Hội nhập kinh tế giới mang đến nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam Nó giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với nhiều loại máy móc, công nghệ đại tiên tiến; quy mô kinh doanh mở rộng; tạo điều kiện kết hợp có hiệu nguồn lực nước nước…Bên cạnh hội mà hội nhập kinh tế giới mang lại cịn tạo thách thức, áp lực lớn đến doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp nước phải đối mặt với nhiều đối thủ nước thâm nhập vào thị trường vốn, dây chuyền công nghệ, chất lượng đa dạng hóa sản phẩm… Điều tạo mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam vừa phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước vừa phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi khác Do đó, việc đầu tư để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường cần thiết, địi hỏi doanh nghiệp cần phải có chiến lược giải pháp nâng cao lực cạnh tranh nhằm gia tăng lợi so với đối thủ Việc nâng cao lực cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày liệt mà cịn có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia Nâng cao lực cạnh tranh định đến sống doanh nghiệp Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng đối mặt với vấn đề khó khăn thách thức Chính vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu đánh giá lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng để đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty vấn đề cấp thiết đặt Nâng cao lực cạnh tranh giúp cho cơng ty nâng cao vị thị trường Xuất phát từ cần thiết phải đầu tư nâng cao lực cạnh tranh công ty sau thời gian thực tập thực tế Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng, em định lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề như: Thứ nhất, nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận chung cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng từ rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba, đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng lực cạnh tranh giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng 54 Duy trì cơng tác tiêu thụ, quảng bá sản phẩm Công ty thị trường cũ Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,…giữ mối quan hệ với khách hàng cũ nhằm tìm kiếm ổn định sản lượng năm Rà soát xây dựng lại thị trường tiêu thụ tiềm sở ưu tiên thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm có mạng lưới khách hàng tiềm năng, ưu tiên đối tác có quan hệ nhiều năm với công ty, đem lại hợp đồng lớn, đồng thời tìm kiếm đối tác Tiếp tục củng cố, tăng cường sức tiêu thụ thị trường quen thuộc nghiên cứu phát triển thêm thị trường xuất cho mặt hàng mạnh Tiếp tục trì mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh thực tiếp tiến trình đầu tư Công ty 3.1.2 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh Công ty Với mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường miền Bắc đẩy mạnh sang khu vực xa hơn, trở thành lựa chọn tin cậy khách hàng, Cơng ty có đưa phương hướng để thực mục tiêu, cụ thể: Tận dụng, khai thác triệt để nguồn lực sẵn có Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng với tâm cao tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty Từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy lùi nguy kịp thời chớp lấy thêm hội tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân, thu nhiều lợi nhuận, làm cho lực cạnh tranh Công ty ngày cao Nâng cao việc xây dựng thương hiệu, tiếp tục khai thác thị trường nước mở rộng, đầu tư nước ngồi, tiếp tục tăng cường cơng tác quản lý nhằm giảm chi phí, cấu giá phù hợp, bước nâng cao tính cạnh tranh 55 uy tín đối tác nước, tạo thị trường việc làm ổn định lâu dài Tăng cường hiệu hoạt động giám sát cán quản lý, trọng kiểm sốt cơng tác đầu tư có hiệu nhằm nâng cao lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty Mở rộng đào tạo, tuyển dụng, xây dựng bảo tồn đội ngũ cán bộ, cơng nhân để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trước mắt lâu dài Công ty Tập trung đào tạo ngành nghề thiết yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ cấu số lượng chất lượng Tìm kiếm, ứng dụng cơng nghệ mới, tiên tiến để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh công tác quản trị doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh thị trường 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng 3.2.1 Nâng cao uy tín thương hiệu Công ty thị trường Với 12 năm hoạt động, cơng ty xây dựng cho thương hiệu uy tín thị trường thép Việt Nam Tuy nhiên, thị trường hàng hóa ln biến động ngày, địi hỏi cơng ty cần có nỗ lực giữ vững uy tín phủ sóng thương hiệu thị trường rộng Thứ nhất, cơng ty sử dụng phương pháp tiếp thị, quảng cáo Những phương pháp tưởng chừng cũ lại mang lại hiệu đáng kể biết sáng tạo Thay quảng cáo pano, băng rơn, tờ rơi bình thường, cơng ty th đội ngũ thiết kế hát, dựng video thương hiệu phát phương tiện truyền thông Những hát, câu hiệu ngắn gọn dễ dàng lan tỏa mn 56 nơi, giúp người ghi nhớ thương hiệu công ty Phương thức truyền thơng tốn chi phí doanh nghiệp nhận lại kết tương xứng Thứ hai, cơng ty thực khảo sát cảm nhận khách hàng qua bảng hỏi qua đánh giá website công ty Thực khảo sát để xem khách hàng, đối tác đánh giá doanh nghiệp nào, doanh nghiệp có uy tín khơng, có khách hàng đặt niềm tin khơng Dù có nhiều khách hàng hài lịng tin tưởng sản phẩm công ty, nhiên khơng phải 100% Chắc chắn cịn số trải nghiệm khơng tốt họ chưa có hội nói Do vậy, dựa khảo sát công ty nhận khâu làm chưa tốt, cần phải có thêm khâu để cân nhắc hồn thiện sửa đổi Ln làm giúp cơng ty có tin tưởng gắn bó lâu dài từ phía khách hàng Thứ ba, cơng ty đầu tư vào khâu chăm sóc khách hàng hậu để tạo trì nhiều mối quan hệ tốt Để giúp khách hàng có lựa chọn phù hợp thiết kế mình, cơng ty cần tập trung vào đội ngũ tư vấn thiết kế sản phẩm Đội ngũ cần nắm rõ ưu, nhược điểm loại sản phẩm để tư vấn cách cụ thể Sau đơn hàng, công ty gửi lời cảm ơn qua email đến cá nhân, đơn vị mua sản phẩm Đối với khách hàng thân thiết, gắn bó với cơng ty lâu năm gửi q tặng lễ Tết, sinh nhật,… Những hành động nhỏ gây cảm tình lớn đến khách hàng khiến họ cảm thấy quan tâm, qua gắn bó với cơng ty Thứ tư, để nâng cao uy tín thương hiệu CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng trọng đến việc quản trị chất lượng sản phẩm cách trọng đến đội ngũ lao động, kiểm soát chất lượng từ khâu nhập nguyên vật liệu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 57 chuẩn…để dễ dàng kiểm sốt nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty Nếu Cơng ty ngày nâng cao uy tín thương hiệu thị trường, người tiêu dùng có niềm tin với sản phẩm Cơng ty, trung thành với sản phẩm Công ty Bên cạnh đó, thương hiệu mạnh giúp Cơng ty mở rộng thị trường thu hút khách hàng tiềm thu hút khách hàng đối thủ cạnh tranh 3.2.2 Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh diễn ngày gay gắt, để tồn phát triển Công ty cần phải không ngừng tăng cường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường từ phân tích đưa kết luận giúp nhà quản lý đưa định đắn để lập kế hoạch hành động Bên cạnh đó, việc tìm hiểu thơng tin đối thủ cạnh tranh cách giúp Công ty đưa chiến lược kinh doanh phù hợp Trong năm gần CTCP Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng, cơng tác nghiên cứu thị trường phân tích thị trường cịn thấp cịn nhiều khó khăn cơng tác nghiên cứu lực đối thủ cạnh tranh chất lượng giá cả, chủng loại, mẫu mã…Vì vậy, Cơng ty cần phải đưa biện pháp để giải vấn đề Công ty cần thành lập đội nhân viên chuyên việc nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu thị hiếu khách hàng Tiếp cận khách hàng để thu thông tin từ khách hàng cách nhanh chóng xác để biết thay đổi nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, tiến hành phân loại khách hàng, xác định nhóm khách hàng mục tiêu sở có sách tác động phù hợp với đối tượng khách hàng Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để đưa sách đối phó phù hợp cách phát chiến lược đối thủ cạnh tranh: Để xác 58 định chiến lược đối thủ cạnh tranh, Công ty cần theo dõi biến đổi hoạt động đối thủ mà Công ty nhận biết sản phẩm, giá cả, dịch vụ… công ty đối thủ thông qua việc cử nhân viên thực tế thị trường đối thủ cạnh tranh thơng qua việc tìm hiểu từ khách hàng đối thủ cách khéo léo Sau phát đối thủ cạnh tranh, Công ty cần xác định lực thực tế đối thủ cạnh tranh để đưa giải phán chiến lược thích hợp Để xác định lực thực tế đối thủ cạnh tranh Công ty cần phân tích điểm mạnh, điểm yếu đối thủ thông qua việc thu thập thông tin, số liệu tình hình kinh doanh đối thủ cạnh tranh, hiểu biết Công ty đối thủ cạnh tranh Khi thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, Cơng ty thiết lập bảng so sánh Công ty đối thủ cạnh tranh tiêu chí khác để dễ dàng nhìn nhận điểm mạnh, hạn chế Cơng ty so với đối thủ cạnh tranh Trên sở có biện pháp phù hợp để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Bảng 3.1: Mẫu so sánh CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng với đối thủ cạnh tranh CTCP xây lắp kết cấu Đối thủ A Đối thủ B Đối thủ C … thép Lê Hồng Giá Phân phối sản phẩm Dịch vụ … Nếu Công ty làm tốt công tác nghiên cứu thị trường nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, Cơng ty có thơng tin hữu ích giúp q trình định q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty thành công Tuy nhiên việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh dễ dàng, 59 Công ty cần bước khắc phục khó khăn để nâng cao lực cạnh tranh thị trường 3.2.3 Chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố có vai trò quan trọng doanh nghiệp, doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nâng cao Đội ngũ công nhân lành nghề, có tay nghề cao, có trách nhiệm với cơng việc tạo sản phẩm chất lượng cao, tăng suất lao động Đội ngũ cán quản lý có lực, đưa định đắn có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Vì vậy, việc lựa chọn đào tạo trình độ tay nghề cho người lao động Công ty việc làm cần thiết Hiện trình độ nhân viên Cơng ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng cịn chưa cao, số lượng lao động trình độ cao đẳng trung cấp chiếm tỷ trọng lớn, chiếm đến 69,5% tổng số lao động Công ty Vì vậy, việc lựa chọn đạo tạo nâng cao lao động có tay nghề Cơng ty cần trọng  Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động Công tác lựa chọn lao động cần phải trọng từ khâu tuyển dụng Trong trình tuyển dụng cần phải tuyển dụng đối tượng lao động phù hợp với công việc đặt ra, tránh trường hợp tuyển dụng nhân viên không đủ lực, ảnh hướng đến hiệu hoạt động chung tập thể Công tác tuyển chọn đòi hỏi người đứng lên tuyển dụng phải bao quát nội dung sau: - Với lao động trực tiếp phải trải qua kiểm tra trình độ chun mơn, tay nghề Có thể tiến hành kiểm tra phân xưởng Công ty, để từ có phân cơng cơng việc vào công đoạn sản xuất cho phù hợp 60 - Với lao động gián tiếp: Kiểm tra cấp, lực lao động Quá trình kiểm tra trình độ làm việc phải trải qua trình thử việc kéo dài từ – tháng  Quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý đội ngũ lao động trực tiếp Bên cạnh việc tuyển chọn lao động phù hợp cơng tác bồi dưỡng, đào tạo kỹ việc làm cho lao động cần phải quan tâm Sau trình tuyển chọn lao động vào làm việc, yêu cầu ban đầu đáp ứng trình sản xuất kinh doanh dễ nảy sinh nhiều vấn đề đòi hỏi người lao động phải khơng ngừng hồn thiện để bắt kịp với công việc Công ty cần tập trung công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn vào: - Đội ngũ cán quản lý: Đây đội ngũ cán quan trọng, nắm tay vận mệnh Công ty Việc đào tạo lại cán quản lý phải đổi phù hợp với phát triển Công ty Công ty nên tổ chức buổi học, đào tạo kỹ quản lý cho đội ngũ cán qn lý Ngồi ra, Cơng ty nên khuyến khích, động viên, hỗ trợ nhân viên học thêm ngoại ngữ, đặc biệt học tiếng như: Trung, Hàn, Nhật để nâng cao hội giao lưu, hợp tác với cơng ty nước ngồi - Đối với đội ngũ lao động trực tiếp: Đây phận lao động trực tiếp tạo sản phẩm, yếu tố quan trọng có tính chất sống để tạo nên chất lượng sản phẩm Việc nâng cao tay nghề đội ngũ lao động trực tiếp quan trọng Cơng ty nên có chương trình mời chuyên gia hướng dẫn, đào tạo cho công nhân, giúp công nhân khắc phục tối đa lỗi thường mắc phải trình sản xuất đồng thời nâng cao khả tiếp cận để vận hành máy móc thiết bị đại  Ngồi việc tuyển dụng đào tạo lao động, Cơng ty cần phải quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực cho người lao động như: tăng 61 lương, khen thưởng vật chất phi vật chất để nâng cao nỗ lực người lao động… Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực góp phần khơng nhỏ việc xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, có đủ khả tiếp cận để vận hành máy móc thiết bị đại, nâng cao chất lượng sản phẩm từ làm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh lực cạnh tranh Công ty Tuy nhiên, để biện pháp đem lại hiệu cao Cơng ty cần phải thực biện pháp thường xuyên muốn thực giải pháp tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách có hiệu Công ty cần phải thực biện pháp cách thường xun lâu dài mang lại hiệu cao cho Công ty 3.2.4 Nâng cao đầu tư máy móc trang thiết bị đại Đầu tư đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm công việc thường xuyên lâu dài doanh nghiệp Phát triển máy móc thiết bị với cơng nghệ kỹ thuật cao, đại ngành sản xuất, gia công chế tạo kết cấu thép yêu cầu cần thiết thị trường ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đầu tư loại máy móc thiết bị, công nghệ với giá phù hợp với khả tài doanh nghiệp để sản xuất - kinh doanh đạt lợi nhuận cao Nhờ làm tăng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty so với đối thủ cạnh tranh ngành Với thực trạng nay, Công ty cịn sử dụng máy móc thiết bị từ năm đầu thành lập Vì vậy, việc tiến hành thay thế, đầu tư máy móc thiết bị, cơng nghệ đại với giá phù hợp với tiềm lực tài cơng ty (thời gian khấu hao ngắn, chi phí tu, bảo dưỡng thấp) để nhanh chóng vào sản xuất ổn định, đạt hiệu cao Mặt khác, tiềm 62 lực tài Cơng ty cịn hạn chế nên cần đầu tư có tính chất trọng điểm theo hướng thay thiết bị cũ lạc hậu, khâu quan trọng, cần thiết Ngoài ra, CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng nên xem xét việc áp dụng đổi công nghệ theo giai đoạn Từ đó, Cơng ty phân nhỏ q trình đầu tư theo chu kỳ kinh doanh xem xét cải tiến công đoạn nhằm giảm sức ép vốn đầu tư Mặt khác, Cơng ty liên kết, hợp tác với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi để thuận lợi việc năm bắt tiêu chuẩn, kỹ thuật mới, tiếp cận công nghệ Đồng thời, Công ty cần chuẩn bị nguồn nhân lực có khả học hỏi tiếp thu thành tiến khoa học kỹ thuật Bên cạnh việc đầu tư, thay máy móc trang thiết bị đại, Cơng ty phải nâng cao chất lượng cơng tác tu, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tài sản cố định khác nhằm tăng tuổi thọ, độ tin cậy máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng hoạt động, hạn chế đến mức thấp gián đoạn trình sản xuất làm giảm chất lượng sản phẩm Việc tiếp tục nâng cao đầu tư máy móc thiết bị giúp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, chất lượng sản phẩm suất lao động đẩy mạnh ngày đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng Chi phí sản xuất thời gian sản xuất tiết kiệm 3.2.5 Xây dựng kế hoạch sách huy động nguồn vốn hợp lý Mọi công ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh khơng thể khơng có vốn Tăng cường việc huy động vốn coi biện pháp quan trọng việc thúc đẩy nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Có nhiều vốn, cơng ty có nhiều hội để đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường, trà lương cho cán công nhân viên… 63 Ngồi nguồn vốn cổ đơng đóng góp, Cơng ty huy động vốn từ ngân hàng Vì vậy, Cơng ty cần tăng cường tạo mối quan hệ bền vững với ngân hàng giao dịch để có ưu đãi hỗ trợ kịp thời cần thiết Cơng ty huy động vốn cách vay trực tiếp từ nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhân viên, hạn chế việc bị chiếm dụng vốn từ số đối tác kinh doanh Huy động vốn từ cán nhân viên công ty Để triển khai từ nguồn vốn nội cơng ty thành lập Quỹ tiết kiệm nhằm huy động CBNV trích lập tiền lương tháng vào quỹ nhận lãi suất hàng tháng đảm bảo cao lãi xuất tiền gửi tổ chức tín dụng Nguồn vốn nội có nhiều ưu điểm như: Tạo gắn kết trung thành cán công nhân viên với tổ chức, nguồn tài huy động lớn Việc tiến hành huy động vốn cần phải có kế hoạch, phải xác định cụ thể lượng vốn cần huy động thêm để có kế hoạch huy động vốn hợp lý Cần có kế hoạch rõ ràng phương án huy động vốn Cơng ty rà sốt lại thiết bị, máy móc khấu hao hết để lại sử dụng không hiệu cách lý với giá cao so với giá trị sử dụng Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty cần phải quản lý tốt chi phí Quản lý tốt chi phí khơng giúp giảm giá thành sản phẩm mà cịn góp phần đẩy mạnh sức tiêu thụ sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm thị trường tối đa hóa lợi nhuận Một số biện pháp quản lý chi phí mà cơng ty xem xét đến như: Kiểm tra chặt chẽ trình nhập, xuất nguyên vật liệu đảm bảo số lượng, chất lượng, hạn chế đến mức thấp lượng tồn kho hỏng, quản lý chi phí lưu kho, chi phí bảo quản nguyên vật liệu, đầu tư đổi công nghệ sản xuất tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, giảm lực lượng lao động gián tiếp đảm bảo hiệu cơng việc… 64 3.2.6 Mở rộng hồn thiện hệ thống kênh phân phối Hệ thống kênh phân phối cách thức mà doanh nghiệp cung ứng sản phẩm cho khách hàng Đây tiêu để đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Phân phối sản phẩm hợp lý công cụ cạnh tranh đắc lực doanh nghiệp hạn chế tình trạng ứ đọng hàng hóa Tuy nhiên, việc công ty áp dụng kênh phân phối trực tiếp tạo hạn chế, khó khăn định Khi khơng có trung gian thương mại, cơng ty cần phải có trình độ chuyên môn sản xuất, đầu tư tổ chức quản lý hệ thống kinh doanh tiêu thụ hàng hoá lớn phức tạp Bên cạnh đó, cơng ty khơng sử dụng lợi trung gian khiến việc mở rộng thị trường trở nên khó khăn hơn, từ ảnh hưởng đến lực cạnh tranh thị trường tiêu thụ Chính vậy, Cơng ty cần phải có biện pháp mở rộng hồn thiện hệ thống kênh phân phối cụ thể là:  Nâng cao hiệu kênh phân phối Hiện nay, CTCP xây lắp kết cấu thép Lê Hồng nỗ lực khâu phân phối sản phẩm công ty Tuy nhiên, qua kết kinh doanh hàng năm so sánh lực cạnh tranh công ty với đối thủ khác cho thấy trình phân phối chưa thực hiệu Để nâng cao hiệu kênh phân phối trực tiếp, công ty cần trọng công tác quản trị nguồn nhân lực Nguồn nhân lực khâu bán hàng có vai trị định đến thành cơng phát triển kênh phân phối Lê Hồng cần xây dựng hệ thống tổ chức gọn nhẹ - linh động - hiệu quả, phân công công việc cách hợp lý, khoa học từ khâu nhập khẩu, vận tải, tồn trữ, sản xuất đến phân phối sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm trải nghiệm khách hàng Qua tạo niềm tin khách hàng công ty, tăng khả cạnh tranh thị trường Thêm vào đó, cơng ty cần tổ chức khóa đào tạọ nghiệp vụ, kiến thức cho lực lượng bán hàng chuyên nghiệp, 65 nâng cao chuyên môn cho cán chủ chốt Cơng ty thu hút thêm nhân lực có lực từ bên ngồi thơng qua việc tuyển dụng Trong thời đại công nghệ số ngày nay, việc bán sản phẩm qua internet dần trở nên phổ biến tính dễ dàng tiện dụng Để bắt kịp xu hướng thị trường, Lê Hồng cần đầu tư vào việc xây dựng trang web bán hàng với giao diện thân thiện, đẩy mạnh công tác truyền thông trực tuyến Trong nội công ty, việc xây dựng hệ thống báo cáo chuẩn, phù hợp với điều kiện kinh doanh làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống tin học thống toàn cơng ty Qua đó, định quản lý có kể đưa cách nhanh chóng kịp thời Ngồi ra, cơng ty cần trọng khai thác kênh thơng tin bên ngồi để tìm kiếm hội đầu tư, tìm kiếm nguồn hàng, giá hàng hóa  Mở rộng thị trường phân phối Hình thức phân phối trực tiếp giúp cơng ty chủ động lượng bán dễ dàng kiểm sốt chất lượng hàng hóa Tuy nhiên, cơng ty khó khăn việc mở rộng mạng lưới tiêu thụ Do vậy, bên cạnh việc tự phân phối cơng ty thơng qua đại lý trung gian để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối Hơn việc phân phối sản phẩm qua hệ thống đại lý giúp công ty tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, chi phí nhân cơng,… Cơng ty bắt đầu khai thác đại lý thép thị trường miền Bắc, tỉnh lân cận Bắc Ninh sau mở rộng thị trường miền Trung miền Nam Trước hết, cần lập đội nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ, tìm hiểu đại lý địa bàn để đưa lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh công ty Với công tác tuyển chọn đại lý, công ty cần đưa tiêu chí cụ thể để tránh việc lựa chọn theo cảm tính Hệ thống tiêu chí cần phải bao gồm tiêu thức như: khả tài đại lý, vị trí 66 kinh doanh thuận lợi, sở hạ tầng hệ thống kho tàng đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ quản lý kinh doanh uy tín đại lý, tình hình an ninh khu vực, mật độ kênh phân phối công ty sản phẩm cạnh tranh khu vực nào, tư cách đạo đức chủ đại lý Khi có hệ thống đại lý phân phối, bên cạnh sách hoa hồng phù hợp, công ty cần đưa sách nhằm khuyến khích họ, tăng cường liên kết lẫn hệ thống để hướng tới phát triển hệ thống 67 KẾT LUẬN Cùng với xu hướng chung kinh tế thị trường kinh doanh phải có cạnh tranh, doanh nghiệp tham gia kinh doanh cố gắng hoạt động để đáp ứng tốt nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng để giữ cho vị trí thương trường Chính vậy, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng nói riêng vấn đề quan tâm hàng đầu Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng nhận thức việc phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh để ngày phát triển Trong năm hoạt động vừa qua, bên cạnh kết đạt được, Cơng ty cịn tồn số hạn chế cần khắc phục máy móc thiết bị chưa đồng bộ, nguồn nhân lực cần phải đào tạo nâng cao…những hạn chế gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do đó, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty cần đưa giải pháp hồn thiện để nâng cao lực cạnh tranh giúp Công ty có điều kiện để nắm bắt hội đối mặt với thách thức thị trường Trong thời gian thực tập công ty, em cố gắng tìm tịi, học hỏi, thu thập thơng tin tài liệu, mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Nâng cao lực cạnh tranh đề tài bao quát nhiều mặt hoạt động doanh nghiệp, với kiến thức hạn chế nên nghiên cứu đề tài cịn mang tính tổng qt khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến giáo viên hướng dẫn TS Võ Thị Vân Khánh tồn thể cán Cơng ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Trọng Cơ TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Tài Chính PGS TS Nguyễn Văn Dần ThS Nguyễn Hồng Nhung (đồng chủ biên), “Giáo trình Kinh tế vi mơ I”, Nhà xuất Tài TS Nguyễn Xuân Điền ThS Đặng Thị Tuyết (2015), “Giáo trình Quản trị chiến lược”, Nhà xuất Tài PGS TS Nguyễn Văn Phúc TS Nguyễn Xuân Điền (đồng chủ biên) (2016), “Giáo trình Quản trị chất lượng”, Nhà xuất Tài TS Trần Đức Lộc TS Trần Văn Phùng (đồng chủ biên), “Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp”, Nhà xuất Tài Các báo cáo Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng năm 2017, 2018, 2019 https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh_(kinh_doanh) http://amecc.com.vn/ http://minhcuongsteel.com/ 10 https://vietstock.vn/ ... tập thực tế Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng, em định lựa chọn đề tài ? ?Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần xây lắp kết cấu thép Lê Hồng? ?? làm luận văn tốt nghiệp Mục... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ KẾT CẤU THÉP LÊ HỒNG 52 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng năm... nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây lắp Kết cấu thép Lê Hồng CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh ? ?Cạnh tranh? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép lê hồng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây lắp và kết cấu thép lê hồng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp