0

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ thăng long luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp

73 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỢ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -BÙI THỊ THU NGA Lớp: CQ54/31.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp Mã số : 31 Giáo viên hướng dẫn : TS Võ Thị Vân Khánh Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Cơng ty Cổ phần Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long Sinh viên Bùi Thị Thu Nga ii MỤC LỤC TRANG BÌA i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………… ii MỤC LỤC………………………………………………………………… iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………… vii DANH MỤC CÁC HÌNH……………………………………….… …… viii MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………… … 1.1 Cạnh tranh……………………………………………………………… .4 1.1.1 Khái niệm cạnh……………………………………….…………… 1.1.2 Vai trò cạnh tranh…………………………………….………… 1.1.3 Phân loại cạnh tranh………………………………….………… 1.1.4 Các công cụ cạnh tranh…………………………….…………… 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp……… ……………………… 11 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh………………………………… 11 1.2.2 Các cấp độ lực cạnh tranh………………………………… 12 iii 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp…14 1.3.1 Nhân tố bên ngoài……………………………………………… 14 1.3.2 Nhân tố bên trong……………………………………………… 18 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp………… 21 1.4.1 Thị phần…… ……….………………………………………… 21 1.4.2 Năng lực tài chính……………… …………………………… 21 1.4.3 Nguồn nhân lực……………………………….………………… 22 1.4.4 Giá bán sản phẩm, dịch vụ……………………………………… 22 1.4.5 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ…………………………………… 22 1.4.6 Đổi công nghệ đổi sản phẩm………………………… 23 1.4.7 Thương hiệu uy tín… ……………………………………… 23 1.4.8 Doanh thu lợi nhuận…………………………… …………… 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG…… 25 2.1 Tổng quan công ty……… ………………………………………… 25 2.1.1 Giới thiệu chung………………………………………………… 25 2.1.2 Q trình hoạt động phát triển cơng ty…………………… 25 iv 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động công ty………………………………… 27 2.1.4 Sơ đồ tổ chức công ty………………………………………… 28 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty……………………… 30 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long…………………………………………………………… 32 2.2.1 Thị phần doanh nghiệp…………………………….……… 33 2.2.2 Năng lực tài doanh nghiệp………………….………… 34 2.2.3 Nguồn nhân lực doanh nghiệp…………………….…………38 2.2.4 Năng lực biện pháp thi công, chất lượng sản phẩm…….……… 40 2.2.5 Năng lực cơng nghệ máy móc, thiết bị… ……….……… 41 2.2.6 Thương hiệu uy tín doanh nghiệp…………………………43 2.3 So sánh lực cạnh tranh CTCP xây dựng phát triển công nghệ Thăng Long với đối thủ cạnh tranh khác…………….………………….44 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh CTCP xây dựng phát triển công Thăng nghệ Long…………………………………………………………….…… 48 2.4.1 Điểm mạnh ……………………………………………….….… 48 2.4.2 Hạn chế… … …………………………………………………… 49 v 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế…………………………….……… 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG THĂNG NGHỆ LONG…………………………………………………………… 52 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty thời gian tới… 52 3.1.1 Mục tiêu phương hướng chung……………………………… 52 3.1.2 Mục tiêu phương hướng phát triển CTCP xây dựng phát triển công nghệ Thăng Long thời gian tới…………………………… 53 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh CTCP xây dựng phát triển Công nghệ Thăng Long thời gian tới………………….…………54 Nâng 3.2.1 cao lực tài cơng ty …………………………54 3.2.2 Chú trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực…… 56 3.2.3 Nâng cao chất lượng máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ……….57 3.2.4 Tăng cường chiến dịch marketing quảng bá thương hiệu…………58 3.2.5 Các giải pháp khác……………………………………………… 58 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 62 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTCP : Công ty cổ phần KHTH : Kế hoạch tổng hợp KHCN : Khoa học công nghệ KTCT : Kiểm tra chất lượng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Kết hoạt động kinh doanh CTCP Xây dựng Phát triển 2.1 công nghệ Thăng Long từ 2017 - 2019 Bảng Thị phần doanh nghiệp ngành xây dựng cơng trình kỹ thuật 2.2 dân dụng Bảng Cân đối kế toán CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng 2.3 Long từ 2017 - 2019 Bảng Đặc điểm nguồn nhân lực CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ 2.4 Thăng Long từ 2017 – 2019 Bảng Kê máy móc thiết bị thi công dân dụng CTCP Xây dựng Phát 2.5 triển công nghệ Thăng Long Bảng Cơ cấu lực lượng lao động CTCP Xây dựng Phát triển công 2.6 nghệ Thăng Long so với đối thủ cạnh tranh năm 2019 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Cơ cấu tổ chức CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long 2.1 Hình Doanh thu CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long 2.2 giai đoạn 2017 - 2019 Hình Thị phần doanh nghiệp ngành xây dựng cơng trình kỹ thuật 2.3 dân dụng năm 2017 Hình Thị phần doanh nghiệp ngành xây dựng cơng trình kỹ thuật 2.4 dân dụng năm 2019 ix x 2.4.1 Điểm mạnh Thứ nhất, CTCP Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long có kinh nghiệm lâu năm ngành, thành lập từ năm 2004, tính đến Cơng ty có 16 năm kinh nghiệm ngành Do có thương hiệu thị trường, có nhận biết cao từ khách hàng Thứ hai, công ty xây dựng chiến lược phát triển đắn Với sứ mệnh “Mang đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ tiện ích lĩnh vực xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng” lựa chọn chiến lược “Cạnh tranh chất lượng” Chính vậy, sản phẩm, cơng trình Cơng ty chủ thầu đánh giá cao, tin tưởng giao cho dự án, cơng trình sau tổ chức Thứ ba, Cơng ty có đội ngũ lao động lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm nhiệt huyết ngành Đây người chủ chốt, đầu tàu giúp Cơng ty có định hướng bước đắn, đưa CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long đến gần với khách hàng Thứ tư, Cơng ty có sách, trọng đầu tư đại hóa hệ thống trang thiết bị, có xưởng gia cơng sản xuất, đặc biệt tập trung phát triển công nghệ máy tính phần mềm sử dụng Nhờ ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào công việc giúp Công ty mang lại hiệu cao công việc 2.4.2 Điểm yếu Bên cạnh điểm mạnh, CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long số hạn chế, làm giảm lực cạnh tranh Cơng ty, là: Một là, thị phần Công ty liên tục giảm qua năm trở lại (giai đoạn 2017 – 2019), khiến cho lực cạnh tranh Công ty giảm mạnh Hoạt động cạnh tranh diễn ngày gay gắt, thị phần ngày bị chia 49 sẻ Chi phí Cơng ngày tăng cao áp lực cạnh tranh nhu cầu phát triển mạng lưới làm tăng giá thành doanh thu không tăng tương xứng Hai là, lực tài Cơng ty cịn nhiều hạn chế So với Công ty ngành Xây dựng kỹ thuật dân dụng Cơng ty có hệ số sinh lời thấp Ba là, giai đoạn từ 2016 trở lại đây, nguồn nhân lực Cơng ty có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt nguồn nhân lực có chất lượng cao (Năm 2019, lao có trình độ Đại học giảm 41,8% so với kỳ năm trước) Đây vấn đề đáng quan ngại, ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh Công ty thị trường Bốn là, lực triển khai đầu tư, đổi cơng nghệ Cơng ty cịn chậm, e dè chờ đợi chế sách cho phép Nhà nước nên việc triển khai kế hoạch nâng cấp, mở rộng lực mạng lưới chưa đáp ứng tiến độ dự kiến Năm là, trang thiết bị máy móc Cơng ty chưa đồng đại hóa, số máy móc lỗi thời, hoạt động kém, không đảm bảo chất lượng Sáu là, việc quảng bá thương hiệu yếu, hoạt động marketing Công ty chưa trọng CTCP Xây dựng Phát triển Cơng nghệ Thăng Long chưa có website riêng để giới thiệu thông tin như: lịch sử hình thành phát triển, lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, cơng trình thực thành công, v.v… 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến điểm yếu  Nguyên nhân khách quan Hoạt động cạnh tranh thị trường diễn ngày gay gắt ngày có thêm nhiều doanh nghiệp cấp phép, đối thủ cạnh 50 tranh hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào dịch vụ đem lại lợi nhuận cao tập trung khai thác vùng thị trường trọng điểm (các thành phố lớn, khu đông dân cư, khu công nghiệp ) Bên cạnh đó, việc thực thi cam kết Chính phủ tham gia vào tổ chức kinh tế giới (WTO, AFTA ) ảnh hưởng tới giá cước dịch vụ, làm giảm hiệu kinh doanh Hành lang pháp lý Nhà nước chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao, nhiều thủ tục phức tạp  Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, hoạt động cạnh tranh diễn ngày gay gắt, thị phần bị chia sẻ việc xoay chuyển để thích ứng với tình hình Cơng ty diễn cịn chậm, chưa có biện pháp, phương hướng kịp thời, phù hợp Thứ hai, lực tài Cơng ty nhiều hạn chế nguồn vốn lưu động cịn chưa lớn, khơng đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường Thứ ba, cấu nguồn nhân lực Cơng ty chưa bố trí hợp lý (kể chun mơn, trình độ giới tính) Môi trường làm việc chế độ đãi ngộ cho người lao động nhiều khiếm khuyết dẫn đến nguồn nhân lực Công ty giảm mạnh qua năm Thứ tư, giá sản phẩm, dịch vụ thiếu cạnh tranh nguyên liệu đầu vào phải nhập cao Công ty chưa thật chủ động nguồn nguyên vật liệu Hơn nữa, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào thi cơng, xây dựng cịn hạn chế dẫn đến việc sử dụng nhiều lao động, tăng chi phí sản xuất Thứ năm, việc đầu tư phát triển công nghệ cịn nhiều hạn chế thiếu kinh phí chưa có kế hoạch th tài (trang thiết bị) Quan điểm nhà lãnh đạo chưa thực liệt, e dè, ngại đầu tư đổi 51 Thứ sáu, vấn đề quan trọng CTCP Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long chưa có chiến lược marketing hiệu Công ty chưa trọng việc Marketing, quảng bá thương hiệu tới khách hàng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THĂNG LONG Việc gia nhập WTO nỗ lực nhằm tiếp cận thị trường thương mại toàn cầu, nâng cao vị Việt Nam thị trường thương mại quốc tế, tạo tiền đề hội nhập phát triển kinh tế Tham gia WTO mở cửa thị trường, CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long chịu sức ép hàng hóa nước ngồi hội tiếp nhận công nghệ thông tin thị trường, vốn để phát triển Công ty buộc phải tuân theo luật chơi mà người thắng doanh nghiệp mạnh hoạt động hiệu Vì vậy, CTCP Xây dựng Phát 52 triển công nghệ Thăng Long cần phải tự đổi mình, giảm thiểu chi phí hợp lý hóa khâu q trình sản xuất, kinh doanh Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty đến năm 2022 3.1 3.1.1 Mục tiêu phương hướng chung Mỗi Cơng ty có mục tiêu, phương hướng phát triển riêng phù hợp với tổ chức Thơng qua nỗ lực tồn tổ chức để hoàn thành mục tiêu, phương hướng đề ra, qua giúp tổ chức phát triển, đem lại lợi nhuận lớn nâng cao lực cạnh tranh Công ty với doanh nghiệp khác thị trường Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, cải thiện cơng trình kỹ thuật dân dụng vậy, doanh nghiệp có mục tiêu phương hướng riêng, nhìn chung có điểm chung mục tiêu, phương hướng phát triển, cụ thể sau:  Mục tiêu phát triển Một tiếp tục củng cố, phát triển nguồn lực Công ty Hai khai thác có hiệu nguồn lực Cơng ty Ba trì phát triển lực cốt lõi Bốn tăng doanh thu, lợi nhuận  Phương hướng phát triển Một nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Hai phát triển thương hiệu nâng cao uy tín doanh nghiệp Ba mở rộng thị trường hoạt động Bốn phát triển công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất 3.1.2 Mục tiêu phương hướng nâng cao lực cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long đến năm 2022  Mục tiêu phát triển 53 Trên sở phân tích đánh giá thay đổi Công ty Công ty xây dựng định hướng đến năm 2022, cụ thể: Một tăng doanh thu 10% thị trường mục tiêu Hà Nội qua năm, đồng thời phát triển thị trường toàn khu vực miền Bắc Hai mở rộng thị trường, thị phần liên tục tăng qua năm, đến năm 2022 đạt 15% ngành Ba tăng cường hoạt động Marketing, đưa Công ty đến gần với khách hàng Bốn chuyển đổi công nghệ, Công ty dự định trích ngân sách để đầu tư trang thiết bị, máy móc đại phục vụ cho q trình thiết kế, thi cơng cơng trình dân dụng  Phương hướng phát triển Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nước nước nay, để đứng vững phát triển doanh nghiệp phải tự tìm cho hướng phù hợp giai đoạn Với chiến lược đắn, thân doanh nghiệp phải xây dựng cho mục tiêu kế hoạch, biện pháp cụ thể mang tính khả thi đảm bảo mang lại hiệu kinh doanh đạt thắng lợi cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long đơn vị sản xuất kinh doanh, Cơng ty hướng tới lợi nhuận Để mục tiêu Cơng ty đạt hiệu cao cần phải xác định phương hướng sử dụng điều kiện sẵn có có hiệu tối ưu Thứ thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mở rộng thị phần Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đa dạng, giao thời hạn, đáp ứng dịch vụ thiết kế Thứ hai tìm kiến khách hàng thị trường tiềm ẩn 54 Thứ ba đầu tư khoa học kỹ thuật đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ nói chung cơng trình dân dụng nói chung Thứ tư khơng ngừng đào tạo, giữ chân nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long đến năm 2022 3.2.1 Nâng cao lực tài Cơng ty Để nâng cao lực tài Cơng ty phải có kế hoạch rõ ràng phương án phát triển vốn thời gian tới Gắn công tác thu hồi vốn với kế hoạch sản xuất đơn vị Các cán làm công tác thu hồi vốn phải có kiến thức pháp luật, kinh tế tài chính, có khả thương lượng , thuyết phục, có tinh thần trách nhiệm cao.Phải có đội ngũ quản trị tài vừa có đức, vừa có tài, vừa có khả phân tích phán đốn tài chính xác, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình tài Cơng ty khung an tồn, lành mạnh Hiện vốn lưu động Cơng ty cịn thấp, chưa đủ đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động Cơng ty Khi có đủ vốn đảm bảo cho Cơng ty thực chiến lược cạnh tranh cách nhanh nhạy, dễ dàng Đối với công tác thu hồi vốn cần áp dụng chiến lược giá theo điều kiện tín dụng tốn, cụ thể Cơng ty giảm giá có ưu đãi chủ đầu tư tốn nhanh hai tháng sở toán chi tiêu lợi ích giảm giá chi phí thu hồi nợ Kết chiến lược khuyến khích chủ đầu tư tốn nhanh, từ giảm bớt chi phí thu hồi vốn, đảm bảo vốn kịp thời cho Cơng ty tham gia vào dự án khác mà vay thêm vốn, giảm lãi tiền vay, giảm giá thành cơng trình, nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Tăng cường giám sát trách 55 nhiệm cán làm công tác thu hồi vốn, tăng khả đàm phán thương lượng Đồng thời lý vật tư tồn kho, tài sản dạng máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, sử dụng không hiệu nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm chi phí quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, chi phí sử dụng máy Nhờ Cơng ty vừa có vốn để đầu tư, vừa giảm chi phí quản lý, sửa chữa cấu giá thành Do làm hạ giá thành cơng trình, nâng cao khả cạnh tranh Cơng ty Cơng tác tài ln gắn liền trách nhiệm nhiệm Công ty nhà nước, việc sử dụng sản xuất kinh doanh đảm bảo yếu tố sinh lợi, Công ty phải bảo yếu tố an tồn, cơng khai cách quản lý rõ ràng Do thời gian tới Công ty cần phải : Một củng cố cơng tác tài kế tốn đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra đồng thời tìm hiểu chuẩn bị phương thức hoạt động tài Cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình tổ chức Hai tập trung xin cấp bổ xung vốn lưu động cho đơn vị, đơn vị đầu tư mới, cân đối điều hoà vốn đơn vị Ba xử lý cơng nợ tồn đọng kho địi, tiến hành nhanh quy luật hoàn thuế VAT, thuế nhập khẩu… 3.2.2 Chú trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong điều kiện vừa phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt với thành phần kinh tế khác, vừa phải hội nhập để tồn vấn đề cốt lõi phải trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để tiến hành giải pháp này, cơng ty cần có quy trình cụ thể: Thứ nhất, cần xác định nghiên cứu đào tạo Đây bước quan trọng để đưa quy trình đào tạo 56 Thứ hai, đưa quy trình đào tạo Cơng ty cần có bước đào tạo rõ ràng để đạt hiệu cao Thứ ba, tiến hành đào tạo Thứ tư, đánh giá hiệu đào tạo Việc tiến hành cách tổ chức thi, kiểm tra cán công nhân viên công ty Đây công tác quan trọng cần trọng thực thi, giúp cho doanh nghiệp có nguồn nhân lực đủ lực để thực tốt cơng việc mình, làm việc chuyên nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm Hơn công ty cần tiến hành sàng lọc đội ngũ cán cơng nhân viên tuổi cao, sức khoẻ kém, trình độ lạc hậu, lực yếu cho nghỉ chế độ chuyển qua làm công việc đơn giản khác Hàng năm cơng ty tổ chức sát hạch để kiểm tra trình độ đội ngũ cán bộ, có kế hoạch tuyển chọn đội ngũ cán kế cận thông qua thi cử không theo nguyên tắc đề bạt trước Công ty cần phải có biện pháp để thu hút nhân tài làm việc cho mình, biện pháp đào tạo chun sâu cán để trở thành lịng cốt cơng ty Ngồi tính chất thời vụ nhiệm vụ công ty thời điểm khác nên có lúc thừa lao động, có lúc lại thiếu Do thời điểm cần tăng lao động tạm thời cơng ty nên thực thuê lao động ngắn hạn thời vụ lao động phổ thông Tuy nhiên, thuê cần phải ý đến nhiệm vụ đặc điểm cơng việc từ để đưa tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho phù hợp Có tuyển dụng người làm việc ngay, giảm bớt chi phí đào tạo, suất lao động đảm bảo, tiến độ thi công thực đúng, góp phần nâng cao khả cạnh tranh công ty 57 3.2.3 Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ u cầu ngày cao kỹ thuật, mỹ thuật, tính phức tạp cơng trình địi hỏi cơng ty phải có trang bị máy móc thiết bị định đáp ứng yêu cầu Hiện máy móc thiết bị cơng ty tương đối đầy đủ, nhiên máy móc cũ chất lượng bị suy giảm Vì Cơng ty cần đầu tư thêm số máy móc đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp để máy móc hoạt động tốt Công ty cần tiến hành khảo sát, lên danh sách máy móc khơng cịn sửa dụng chất lượng Đồng thời cập nhật thêm máy móc đại, cơng nghệ sản xuất tiên tiến thị trường Từ phân tích đưa kế hoạch cụ thể, xem xét để đổi máy móc, cơng nghệ phù hợp với tình hình tài cơng ty Đối với máy móc, thiết bị cịn thiếu cần nâng cấp cơng ty nên có kế hoạch th mua liên kết kinh doanh cho phù hợp với tình hình tài cơng ty nhu cầu thực tế thị trường thời gian tới Đối với máy móc, thiết bị lâu đời, chất lượng kém, khơng cịn sử dụng cơng ty cần phải sửa chữa nâng cấp để đạt chất lượng, lý để đầu tư Đối với đổi công nghệ, Công ty cần học hỏi đối thủ thị trường Đầu tư vào công nghệ đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng sản phẩm tốt suất lao động tăng 3.2.4 Tăng cường chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu Hiện nay, trọng đến cơng tác quảng bá hình ảnh yếu tố quan trọng Trong thời đại công nghệ 4.0, để thu hút nhà đầu tư khách hàng Công ty cần đẩy mạnh chiến dịch marketing Cụ thể Công ty cần: Lên kế hoạch rõ ràng chi tiết để xây dựng hình ảnh, thành lập website riêng để đưa thông tin Công ty lịch sử hình thành phát triển, 58 lĩnh vực hoạt động, dịch vụ cung cấp, cơng trình thực thành cơng, khen hay giấy chứng nhận lực/chất lượng dịch vụ cơng ty, v.v…Qua đó, khách hàng, chủ đầu tư có kênh thơng tin để tìm hiểu công ty, củng cố niềm tin vào công ty lựa chọn trở thành đối tác kinh doanh Đồng thời Cơng ty cần tích cực quảng bá nhiều kênh thông tin, nhiều phương tiện khác 3.2.5 Các giải pháp khác Thứ để tối đa hố lợi nhuận Cơng ty cần phải có nhiều hình thức kinh doanh, bên cạnh việc đa dạng hố sản phẩm, Cơng ty mở rộng kinh doanh vào lĩnh vực đầu tư vào kinh doanh bất động sản dự án đổi đất làm sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao (xi măng, đá,phụ gia bê tông ), đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, xúc tiến thành lập thêm đơn vị trực thuộc để xây dựng dự án đặc biệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thứ hai nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu: Trong cạnh tranh đấu thầu, giá bỏ thầu có tác dụng định thường chiếm 54% - 55% tổng số điểm mà chủ đầu tư đánh giá cho hồ sơ dự thầu Chính mà Cơng ty cần xây dựng mức giá vào thầu hợp lý Thứ ba Công ty cần linh hoạt áp dụng cơng thức tính lưu ý tới phân bổ nguồn lực hiệu quả, tránh lãng phí tiết kiệm chi phí q trình hoạt động nói chung cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế nói riêng Để tạo lợi giá, Công ty thời gian tới cần khảo sát giá nhân công khảo sát, giá ngun vật liệu, chi phí th máy móc trang thiết bị nhằm tối tưu hóa giá chào thầu dịch vụ khảo sát Việc tính tốn giá dịch vụ cần cân giá trị doanh thu thu được, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận chi phí để trả cơng cho người lao động 59 KẾT LUẬN Trong yếu tố phát triển doanh nghiệp nói chung CTCP Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long nói riêng lực cạnh tranh xác định yếu tố chủ lực Để đáp ứng vai trò tổng thầu cơng trình lớn tầm cỡ quốc gia, địi hỏi Công ty phải nâng cao lực cạnh tranh Những phân tích lực cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long cho thấy: Cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, Công ty cố gắng củng cố vươn lên thời kỹ khó khăn Vì nen Cơng ty bước ổn định có chỗ đứng thị trường, ln cố gắng hồn thành tốt cơng trình giao, Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, Cơng ty cịn tồn số hạn chế cần khắc phục thị phần Công ty liên tục giảm qua 60 năm trở lại đây, nguồn nhân lực bị suy giảm, máy móc trang thiết bị chưa đồng đại hóa Vì để CTCP Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long tồn phát triển cần nâng cao lực cạnh tranh Công ty thị trường Cụ thể Công ty cần nâng cao lực tài chính, trọng tới cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, đổi cơng nghệ, tăng cường chiến dịch marketing, quảng bá thương hiệu Ngồi ra, Cơng ty mở rộng kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu cần linh hoạt áp dụng cơng thức tính ý tới phân bổ nguồn lực hiệu quả, tránh lãng phí Đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long” hướng dẫn tận tình cô giáo Võ Thị Vân Khánh, ban lãnh đạo cơng ty, anh chị, phịng tổ chức hành chính, phịng kế hoạch tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Lobe, Chống lại cạnh tranh không lành mạnh, Tập I CTCP Xây dựng Phát triển Cơng nghệ Thăng Long, Báo cáo tài năm 2017, 2018, 2019 Dictionary of Trade Policy (1997), University of Adelaide Đỗ Cơng Nơng (2010), Giáo trình quản trị kinh doanh, Nhà xuất tài K Marx (1978), C.Mác Ph.Ăng Ghen toàn tập, Nhà xuất Sự thật Lê Văn Thành (2015), ‘Nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây lắp CTCP Xây dựng Thương mại 299’, Luận Văn Thạc sỹ, Đại học Giao thông vận tải 62 Phương, N T (2015) Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm máy giặt Panasonic Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam TS Nguyễn Xuân Điền, Th.S Đặng Thị Tuyết (2015), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất Tài Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2002), Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh, Nhà xuất Giao thơng Vận tải, Hà Nội 63 ... tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển. .. lực cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển cơng nghệ Thăng Long Trên sở rút điểm mạnh điểm yếu lực cạnh tranh Công ty Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh CTCP Xây dựng Phát triển công. .. đề tài luận văn ? ?Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho CTCP Xây dựng Phát triển công nghệ Thăng Long? ?? Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận chung cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ thăng long luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ thăng long luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị doanh nghiệp