0

Tuan 18

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:45

NT§2 TËp lµm v¨n Ôn tập kiểm tra tập đọc và học thuéc lßng Gióp h - KiÓm tra lÊy ®iÓm häc thuéc- Gió lßng c¸c bµi th¬ cã yªu cÇu häc thuéc lßng trong TiÕng viÖt tËp 1.. - Hs yếu làm đợc[r] (1)TuÇn 18 Thø hai ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt 1+2+3+4: NT§2+ NT§4 Kiểm tra định kì( cuối học kì I) M«n: TiÕng ViÖt TiÕt 5: NT§4 Kiểm tra định kì( cuối học kì I) M«n: Khoa häc Thø ba ngµy th¸ng n¨m 2008 TiÕt1: NT§2+ NT§4: Kiểm tra định kì( cuối học kì I) M«n: To¸n TiÕt 2: NT§4: Kiểm tra định kì( cuối học kì I) M«n: LÞch sö TiÕt 3: NT§4: Kiểm tra định kì( cuối học kì I) M«n: §Þa lÝ Ngµy so¹n: 8/1/08 Ngµy gi¶ng: Thø n¨m ngµy 10 th¸ng n¨m 2008 TiÕt M«n Tªn bµi I Môc tiªu II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC 3’ 2.KTBC 7’ NT§2 To¸n LuyÖn tËp chung Gióp HS: - §Æt tÝnh vµ thùc hiÖn phÐp tÝnh, céng trõ cã nhí - TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè - Bíc ®Çu nhËn biÕt tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp céng - Gi¶i bµi tËp vÒ Ýt h¬n mét sè đơn vị - Ngµy tuÇn vµ ngµy th¸ng - Hs yếu làm đợc các phép tính đơn giản H¸t 12’ Hs : lµm bµi 1, nªu kÕt qu¶ _61 _70 _83 +54 28 32 19 33 38 75 73 Gv : ch÷a bµi 1, híng dÉn hs lµm bµi - Gäi 2em lªn b¶ng lµm bµi 12+8+6 = 36 25+15-30 = 10 36+19-19= 36 51-19+18= 50 7’ Hs : lµm bµi 3 NT§4 LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc vµ häc thuéc lßng - Ôn luyện văn miêu tả đồ vật: Quan sát đồ vật, chuyển kết qu¶ quan s¸t thµnh dµn ý ViÕt më bµi gi¸n tiÕp vµ kÕt bµi më réng cho bµi v¨n - Hs yếu đọc đợc 1-2 câu bài H¸t Gv: TiÕp tôc gäi hs lªn b¶ng bèc thăm và đọc bài - NhËn xÐt, cho ®iÓm Hs : Lµm bµi tËp a, HS đọc đề bài tập làm văn, xác HS lựa chọn đồ dùng học tập để quan s¸t - HS chuyÓn ý quan s¸t thµnh dµn ý bµi v¨n Gv: Gọi vài hs đọc bài (2) 6’ 2’ DÆn dß m×nh Bµi gi¶i - NhËn xÐt, söa sai cho hs Sè tuæi cña bè lµ: - Híng dÉn lµm phÇn b 70 – 32 = 38 (tuæi) §¸p sè: 38 tuæi Gv: Ch÷a bµi tËp Hs:Lµm bµi 2b - Híng dÉn lµm bµi tËp ViÕt phÇn më bµi gi¸n tiÕp, kÕt bµi - §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng më réng cho bµi v¨n 44 + 36 = 36 + 44 - HS viÕt më bµi vµ kÕt bµi theo 37 + 26 = 26 + 37 yªu cÇu 65 + = + 65 - vài HS đọc mở bài và kết bài NhËn xÐt chung TiÕt M«n Tªn bµi I Môc tiªu II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC 3’ 2.KTBC 6’ 6’ 6’ NT§2 LuyÖn tõ vµ c©u Ôn tập kiểm tra tập đọc và häc thuéc lßng TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm häc thuéc lßng c¸c bµi th¬ Ôn luyện từ đặc điểm ¤n luyÖn c¸c c¸ch viÕt bu thiÕp - Hs yếu đọc đợc 1-2 câu bµi - B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp H¸t NT§4 To¸n LuyÖn tËp chung Gióp häc sinh: - Cñng cè vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 3, 5, - Vận dụng để nhận biết số chia hết cho 2,3,5,9 vµ gi¶i to¸n - Hs yếu làm đợc các phép tính đơn gi¶n H¸t Hs lµm bµi tËp tiÕt tríc HS: lªn bèc th¨m ( chuÈn bÞ Gv : Híng dÉn lµm bµi tËp bµi 2') a, 4568; 2050; 35766; b, 7435; 2050; c, 7435; 2229; 35766; d, 35766 Gv : gäi tõng em lªn kiÓm tra Hs: Lµm bµi tËp - NhËn xÐt cho ®iÓm a, 64620; 5270; - Em nµo kh«ng thuéc giê sau b, 57234; 64620 kiÓm tra l¹i c, 64620 - Híng dÉn hs lµm bµi tËp Tìm các từ đặc điểm ngời và vật Hs : đọc yêu cầu bài tập Gv: Ch÷a bµi tËp - lµm bµi vµo nh¸p - Híng dÉn lµm bµi tËp a Cµng vÒ s¸ng, tiÕt trêi cµng §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng l¹nh gi¸ a, 528 chia hÕt cho b MÊy b«ng hoa vµng t¬i nh b, 245 chia hÕt cho vµ đốm nắng đã nở sáng tr- c, 603 chia hết cho ng trªn giµn míp xanh m¸t d, 354 chia hÕt cho vµ (3) 6’ Gv : nhËn xÐt ch÷a bµi - Híng dÉn hs ViÕt bu thiÕp chóc mõng (thÇy, c«) Hs: lµm bµi tËp TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 7’ Hs : đọc yêu cầu - viÕt bu thiÕp vµo vë - Nhiều hs đọc bu thiếp - NhËn xÐt néi dung lêi chóc 18-11-2004 KÝnh tha c« ! Nh©n dÞp ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11, em kÝnh chóc c« lu«n m¹nh khoÎ vµ h¹nh phóc Gv: Ch÷a bµi tËp - Híng dÉn lµm bµi tËp - Hs nªu yªu cÇu - Hs tù lµm bµi - Mét sè hs lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt Häc sinh cña c« NguyÔn ThÞ Nga 2’ DÆn dß NhËn xÐt chung TiÕt M«n Tªn bµi I Môc tiªu II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC 3’ 2.KTBC 6’ 14’ 7’ NT§2 ChÝnh t¶ NT§4 Tập đọc Kiểm tra ôn tập đọc và học Ôn tập thuéc lßng - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp đọc - ¤n luyÖn vÒ tö chØ hµnh động, đặt câu với từ hành động - ¤n luyÖn vÒ c¸ch mêi, nhê, đề nghị - Hs yếu đọc đợc 1-2 câu bµi H¸t Hs : ôn lại các bài tập đọc theo yªu c©u kiÓm tra - Tõng HS lªm bèc th¨m ( chuÈn bÞ phót) - §äc ®o¹n bµi - TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp đọc và học thuộc lòng - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Đôi que đan - Hs yếu viết đợc 1-2 dòng H¸t Gv: Gäi lÇn lît hs lªn bçc th¨m vµ đọc bài - NhËn xÐt, cho ®iÓm - §äc bµi §«i que ®an - Híng dÉn hs viÕt bµi - §äc cho hs viÕt bµi Hs: ViÕt bµi §«i que ®an theo híng dÉn - §æi vë cho so¸t bµi Gv : gäi tõng em lªn bèc th¨m kiÓm tra - NhËn xÐt cho ®iÓm (nh÷ng em không đạt sau kiểm tra l¹i) Hs : đọc yêu cầu bài tập Gv: Thu, chÊm mét sè bµi Tìm từ ngữ hành động, đặt - Nhận xét, cho điểm c©u (miÖng) - NhËn xÐt bµi viÕt cña hs - quan s¸t tranh (viÕt nhanh nh¸p nh÷ng tõ chØ hµnh (4) 7’ 2’ DÆn dß động) - Các từ hành động: tập thÓ dôc, vÏ ho¹, häc bµi, cho gµ ¨n, quÐt nhµ Gv : ch÷a bµi , nhËn xÐt Hs: Söa vµ luyÖn viÕt l¹i nh÷ng - Hớng dẫn hs đặt câu với dòng có từ viết sai từ ngữ tìm đợc , nhóm nối tiếp đọc câu vừa đặt, ghi nhanh lên bảng để nhận xét söa cho häc sinh NhËn xÐt chung TiÕt M«n Tªn bµi I Môc tiªu II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC 3’ 2.KTBC 6’ 9’ 7’ NT§2 Tù nhiªn x· héi Thùc hµnh: gi÷ trêng häc đẹp Sau bµi häc, HS cã thÓ: NhËn biÕt thÕ nµo lµ líp häc s¹ch sÏ - BiÕt t¸c dông cña viÖc gi÷ cho trờng học đẹp sức khoÎ vµ häc tËp - Lµm mét sè c«ng viÖc gi÷ cho trờng học đẹp nh: quét líp, quÐt s©n trêng, tíi vµ ch¨m sãc c©y xanh cña trêng - Cã ý thøc gi÷ trêng líp s¹ch đẹp và tham gia vào hoạt động làm cho trờng học đẹp - H×nh vÏ SGK H¸t Gv : yªu cÇu hs nªu l¹i néi dung bµi tríc Gv: Giíi thiÖu bµi - Nªu yªu cÇu bµi häc - Híng dÉn c©u hái cho c¸c nhãm th¶o luËn HS: quan s¸t h×nh ë trang 38+39 (SGK) - Th¶o luËn vµ tr¶ lêi - C¸c b¹n tõng h×nh ®ang làm gì ? Các bạn đã sử dụng nh÷ng dông cô g× ? - Việc làm đó có tác dụng gì ? Gv : tæ chøc cho hs c¸c nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp NT§4 §Þa lÝ ¤n tËp - Hệ thống đặc điểm chính vÒ thiªn nhiªn, ngêi vµ ho¹t động sản xuất ngời dân Hoµng Liªn s¬n, trung du B¾c Bé, Tây Nguyên, đồng Bắc Bộ - Xác định đợc vị trí trên đồ - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam PhiÕu bµi tËp H¸t Hs nªu l¹i néi dung tiÕt tríc Hs: Thảo luận nhóm xác định vị trí các địa danh trên đồ Gv: treo đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Tổ chức cho HS lên xác định vị trí các địa danh trên đồ - GV nhËn xÐt Hs: Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phiÕu bµi tËp (5) 6’ - NhËn xÐt bæ sung cho hs KÕt luËn: §Ó trêng líp s¹ch đẹp HS phải luôn có ý thức gi÷ g×n trêng nh: kh«ng viÕt, vÏ bÈn lªn têng, kh«ng vøt r¸c hay khạc nhổ bừa bãi, đại diện và tiÓu tiÖn… - Híng dÉn hs thùc hµnh vÖ sinh trêng líp Hs : lµm viÖc theo nhãm - N1: NhÆt r¸c quÐt s©n trêng - N3: Tíi c©y - N4: Nhæ cá, tíi hoa Gv: Cho đại diện các nhóm lên tr×nh bµy - Nhãm kh¸c nhËn xÐt - NhËn xÐt, bæ sung - KÕt luËn N2: QuÐt líp - Nhận xét , đánh giá công việc lµm cña 5 Gv : Cho lớp xem thành Hs: Ôn tập toàn kiến thức đã lao động häc - Trêng líp s¹ch sÏ gióo chóng - ChuÈn bÞ bµi sau ta khoÎ m¹n vµ häc tËp tèt h¬n - Cùng hs đánh giá bình chọn nhóm vệ sinh đẹp - Tuyên dơng nhóm lao động vệ sinh đẹp 2’ DÆn dß NhËn xÐt chung Tiết 5: Hoạt động ngoài Ngµy gi¶ng: 2/1/08 Ngµy so¹n: Thø s¸u ngµy 11 th¸ng n¨m 2008 TiÕt NT§2 NT§4 TËp lµm v¨n M«n To¸n Tªn bµi ¤n tËp LuyÖn tËp chung - Tiếp tục kiểm tra tập đọc và Gióp HS: häc thuéc lßng - Céng, trõ cã nhí - Tính giá trị các biểu thức đơn giản - Ôn luyện danh từ, động I Môc tiªu từ, tình từ Biết đặt câu hỏi cho - T×m mét thµnh phÇn cha biÕt cña c¸c bé phËn cña c©u phÐp céng vµ phÐp trõ - Hs yếu đọc đợc 1-2 câu - Gi¶i bµi to¸n vµ vÏ ®o¹n th¼ng cã bµi độ dài cho trớc - Hs yếu làm đợc các phép tính đơn gi¶n II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC H¸t H¸t 3’ 2.KTBC 6’ Gv: Híng dÉn lµm bµi Gv: TiÕp tôc gäi hs lªn bçc _84 _100 thăm và đọc bài học thuộc +35 +40 35 26 60 75 lßng 70 58 100 25 - NhËn xÐt, cho ®iÓm (6) 6’ 6’ 6’ 2’ DÆn dß Hs: lµm bµi 2, nªu kÕt qu¶ 14 – + = 15 + + = 12 15 5+7–6=6 8+8–9=7 16 – + = 11 – + = 15 12 Gv: Ch÷a bµi - Híng dÉn lµm bµi Sè h¹ng 32 12 25 50 Sè h¹ng 50 25 35 Tæng 40 62 50 85 Sè bÞ trõ 44 63 64 90 Sè trõ 18 36 30 38 HiÖu 26 27 34 52 Hs: lµm bµi Bµi gi¶i: Can to đựng số lít dầu là: 14 + = 22 (lÝt) §¸p sè: 22 lÝt dÇu Hs: §äc thÇm l¹i tÊt c¶ c¸c bµi học thuộc lòng đã học Gv: Híng dÉn lµm bµi tËp - Tìm danh từ, động từ, tính từ c¸c c©u sau §Æt c©u hái cho các phận đợc in đậm Hs: Lµm bµi tËp + Danh tõ: buæi, chiÒu, xe, thÞ trÊn, n¾ng, phè, huyÖn, em bÐ, m¾t, mÝ, cæ, mãng, hæ, quÇn ¸o, s©n, Hm«ng, Tu dÝ, Phï l¸ + Động từ:dừng lại, chơi đùa + TÝnh tõ: nhá, vµng hoe, sÆc sì - HS đặt câu hỏi cho các phËn in ®Ëm - HS nối tiếp đọc câu hỏi đã đặt NhËn xÐt chung TiÕt M«n Tªn bµi I Môc tiªu NT§2 TËp lµm v¨n Ôn tập kiểm tra tập đọc và học thuéc lßng Gióp h - KiÓm tra lÊy ®iÓm häc thuéc- Gió lßng c¸c bµi th¬ ( cã yªu cÇu häc thuéc lßng) TiÕng viÖt tËp 1) - ¤n luyÖn vÒ c¸ch tæ chøc c¸c c©u thµnh c©u - ¤n luyÖn c¸c c¸ch viÕt tin nh¾n - Hs yếu đọc đợc 1-2 câu bµi NT§4 To¸n LuyÖn tËp Gióp häc sinh cñng cè vÒ c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2,3,5,9 - Hs yếu làm đợc các phép tính đơn giản II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC H¸t H¸t 3’ 2.KTBC 5’ Hs: Đọc thầm lại các bài tập đọc Gv: Hớng dẫn làm bài tập đã học a, Sè chia hÕt cho 3: 4563; 2229; 3576; 66816 b, Sè chia hÕt cho 9: 4563; (7) 8’ Gv : Gäi tõng HS lªn bèc th¨m bài đọc trả lời câu hỏi - nhËn xÐt cho ®iÓm Yªu cÇu HS quan s¸t tõng tranh sau đó kể nối kết tranh 66816 c, Sè chia hÕt cho vµ kh«ng chia hÕt cho 9: 2229; 3576 Hs: lµm bµi tËp §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng a, 945 chia hÕt cho b, 255 chia hÕt cho c, 768 chia hÕt cho vµ 10’ HS: quan sát tranh trao đổi theo Gv: Ch÷a bµi tËp cÆp - Híng dÉn lµm bµi tËp - nèi tiÕp kÓ tõng tranh - HS lựa chọn câu đúng/sai Tranh 1: - Mét bµ cô trèng gËy a, § b, S c, S d, § đứngbên hè phố Cụ muốn sang đờng nhng đờng đông xe qua l¹i cô lóng tóng kh«ng biÕt lµm cách nào qua đờng Tranh 2: 6’ Gv : nhËn xÐt , híng dÉn hs §Æt Hs: Lµm bµi tËp tªn cho c©u chuyÖn - Víi ch÷ sè 0; 6; 1; h·y viÕt - Yªu cÇu hs viÕt tin nh¾n c¸c sè cã ba ch÷ sè chia hÕt cho - Lên đọc bài văn viết tin nhắn 3, cña m×nh tríc líp Các số viết đợc: - C¶ líp vµ gi¸o viªn nh©n xÐt a, 612; 120; 261; b×nh chän lêi nh¾n hay b, 102; 120; 201; 210 1’ DÆn dß NhËn xÐt chung TiÕt 3: ¢m nh¹c NT§2 NT§4 ¢m nh¹c ¢m nh¹c M«n Tªn bµi TËp biÓu diÔn mét vµi bµi TËp biÓu diÔn KiÓm tra I Môc tiªu II §å dïng III H§ DH Tg H§ 1’ 1.¤§TC 2.KTBC 7’ hát đã học Trò chơi âm nh¹c - Học sinh tập biểu diễn để rèn luyÖn tÝnh m¹nh d¹n vµ tù tin - §éng viªn c¸c em tÝch cùc tham gia trß ch¬i ©m nh¹c - Nh¹c, b¨ng nh¹c - Trß ch¬i ©m nh¹c h¸t Gv: Kể tên các bài hát đã học ? - Yªu cÇu tõng nhãm, mçi nhãm định kì - Học thuộc các bài hát đã học (5 bài).Hát đúng giai điệu, lời ca và h¸t diÔn c¶m - Tập đọc thang âm nốt: Đôrê-mi-son-la,Đô-rê-mi-pha-son - TËp c¸c ©m h×nh tiÕt tÊu sö dụng nốt đen, móc đơn, nốt trắng, lặng đen.Đọc đúng bài tập đọc nhạc đã học - Tập số động tác đơn giản biÓu diÔn cho c¸c bµi h¸t phï hîp Sgk, vë ghi, nh¹c cô gâ - H¸t Hs: ôn lại các bài hát đã học + ¤n theo tæ, nhãm, (8) 8’ 11’ 7’ 4, em lªn biÓu diÔn Hs: tõng nhãm, mçi nhãm 4, em lªn biÓu diÔn - NhËn xÐt b×nh chän nhãm kÓ hay nhÊt Gv: Ôn tập tập đọc nhạc: - Nêu tên các bài tập đọc nhạc đã häc? - Tæ chøc cho HS «n c¸c h×nh tiÕt tÊu cña tõng bµi - Tổ chức cho HS thi đua đọc các bài tập đọc nhạc Gv : híng dÉn c¸ch ch¬i trß ch¬i Hs : th¶o luËn theo nhãm, thèng ©m nh¹c các động tác biểu diễn Cho c¸c em xÕp thµnh hµng Võa giËm ch©n t¹i chç võa h¸t bµi: ChiÕn sÜ tÝ hon - GV gâ trèng m¹nh c¸c em tiÕn lªn 1, bíc Gâ nhÑ lïi l¹i 1, bíc Hs: Hát lại bài hát đã học Gv: Tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®ua biÓu diÔn - GV nhËn xÐt,tuyªn d¬ng nhãm lµm tèt TiÕt 4: ThÓ dôc M«n Tªn bµi NT§2 ThÓ dôc S¬ kÕt häc k× I I.Môc tiªu - HÖ thèng nh÷ng néi dung chính đã học học kỳ I - Yêu cầu học sinh biết đã học đợc gì, điểm nào cần ph¸t huy hoÆc kh¾c phôc häc kú II.§å dïng III.H§ DH TG H§ 51.PhÇn 7’ më ®Çu - ChuÈn bÞ 1-2 cßi 1822’ PhÇn c¬ b¶n Hs: T©p hîp thµnh hµng däc - Líp trëng cho c¸c b¹n ®iÓm sè - Khởi động các khớp gối, cổ ch©n , cæ tay Gv: NhËn líp, phæ biÕn néi dung tiÕt häc NT§4 ThÓ dôc S¬ kÕt häc k× I - S¬ kÕt häc k× I Yªu cÇu häc sinh hệ thống đợc kiến thức, kĩ đã học, ukhuyết điểm tập luyện, rút kinh nghiệm từ đó cố gắng tËp luyÖn tèt h¬n n÷a - Trß ch¬i: Ch¹y theo h×nh tam gi¸c hoÆc trß ch¬i HS yªu thÝch Yªu cÇu biÕt tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động - ChuÈn bÞ 1-2 cßi Gv: NhËn líp, phæ biÕn néi dung tiÕt häc Hs: Khởi động các khớp gối, cổ ch©n , cæ tay - Trß ch¬i: lµm theo hiÖu lÖnh Gv: S¬ kÕt häc k× I Hs: kể tên các nội dung đã Híng dÉn trß ch¬i: BÞt m¾t b¾t luyÖn tËp dª - ôn lại để củng cố vài - Nªu luËt ch¬i động tác trọng tâm (9) - Híng dÉn c¸ch ch¬i vµ cho hs ch¬i thö Hs: Tham gia trß ch¬i chÝnh thøc 56’ 3.PhÇn kÕt thóc Gv: Híng dÉn hs «n, cñng cè vài động tác trọng tâm - Híng dÉn vµ cho hs tham gia trß ch¬i: Ch¹y theo h×nh tam gi¸c Gv: Híng dÉn trß ch¬i: Bá Hs:Tham gia ch¬i trß ch¬i: kh¨n Ch¹y theo h×nh tam gi¸c - Nªu luËt ch¬i - Híng dÉn c¸ch ch¬i vµ cho hs ch¬i thö vµ ch¬i chÝnh thøc Gv: Cho lớp chạy Hs: Chạy từ tổ đến tổ -Tập động tác thả lỏng đến tổ tạo thành vòng tròn - HÖ thèng l¹i bµi nhá - Thực các động tác thả láng Hs: - Thực các động tác Gv: hÖ thèng l¹i bµi th¶ láng - Giao bµi tËp vÒ nhµ cho hs TiÕt 5: Sinh ho¹t líp NhËn xÐt tuÇn 18 A- Mục đích yêu cầu: - Giúp HS nắm đợc toàn diễn biến và tình hình học tập lớp tuần - Biết tìm nguyên nhân các nhợc điểm để có hớng phấn đấu cho tuần sau I- NhËn xÐt chung: 1- ¦u ®iÓm: - HS học đầy đủ, đúng quy định - VÖ sinh líp s¹ch sÏ, trang phôc gän gµng - ý thức học tập đã dần vào nếp 2- Tån t¹i: - số HS còn thiếu sách và đồ dùng học tập - Cha cã ý thøc häc bµi ë nhµ - Cßn rôt rÌ ph¸t biÓu ý kiÕn II- Ph¬ng híng tuÇn 19 - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn - Học bài và làm bài đầy đủ trớc đến lớp (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 18, Tuan 18