0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

113 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUYÊN LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THỐNG KÊ Bắc Ninh, tháng năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUYÊN LÂM PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Hƣớng đào tạo: Hƣớng ứng dụng Mã số: 8310107 LUẬN VĂN THẠC SĨ THỐNG KÊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ Bắc Ninh, tháng năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn "Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh" cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Luận văn đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn khoa học Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Sĩ Luận văn nghiên cứu có sử dụng thông tin từ tài liệu nƣớc nƣớc ngoài, tài liệu tham khảo đƣợc liệt kê đầy đủ phần danh mục tài liệu tham khảo Trong q trình nghiên cứu luận văn cịn thiếu sót, kính mong q Thầy/Cơ bạn đọc tham gia góp ý để luận văn đƣợc hồn chỉnh có tính khả thi TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2020 Ngƣời thực Nguyễn Duyên Lâm ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Trích yếu luận văn viii Abstract of the dissertation xii CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu đề tài 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.8 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 2.1 Cơ sở lý thuyết động lực làm việc 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Động lực làm việc cán hành nhà nƣớc 2.2 Những lý thuyết động lực làm việc 11 2.3 Tổng quan nghiên cứu trƣớc động lực làm việc 12 2.3.1 Những nghiên cứu nƣớc 12 2.3.2 Nghiên cứu nƣớc 14 2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc 17 iii 2.4.1 Nhân tố thúc đẩy 17 2.4.2 Nhân tố trì 18 2.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thuyết 19 2.5.1 Mơ hình đề xuất 19 2.5.2 Những giả thuyết nghiên cứu 22 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.2 Thiết kế nghiên cứu 25 3.2.1 Thiết kế đo 25 3.2.2 Chọn mẫu 27 3.3 Các kỹ thuật phân tích định lƣợng đƣợc sử dụng nghiên cứu 28 3.3.1 Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach‟s Alpha 28 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 29 3.3.3 Hệ số tƣơng quan Person 29 3.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 30 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Bối cảnh nghiên cứu 31 4.1.1 Khái quát huyện Tiên Du 31 4.1.2 Khái quát đội ngũ cán công chức ngƣời lao động địa bàn huyện Tiên Du 33 4.2 Tóm tắt thồng tin mẫu nghiên cứu 35 4.2.1 Làm liệu, mã hóa liệu 35 4.2.2 Tóm tắt thông tin mẫu nghiên cứu 36 4.2.3 Thống kê mô tả theo thành phần thang đo 37 4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 41 4.4.Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 4.4.1 Phân tích EFA cho biến độc lập 44 iv 4.4.2 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc 48 4.5 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu mơ hình 49 4.5.1 Phân tích tƣơng quan hồi quy 49 4.5.2 Kiểm định giả định hồi quy 54 4.6 Kiểm định khác biệt biến nhân học lên động lực làm việc 56 4.6.1 Kiểm định khác biệt yếu tố nhóm giới tính cho yếu tố có tác động đến động lực làm việc 56 4.6.2 Kiểm định khác biệt yếu tố nhóm trình độ học vấn 58 4.6.3 Kiểm định khác biệt yếu tố nhóm tuổi 59 4.6.4 Kiểm định khác biệt nhóm có làm chuyên môn không 61 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 63 5.1 Hàm ý cho yếu tố phù hợp công việc 63 5.3 Hàm ý cho yếu tố sở vật chất 64 5.4 Hàm ý cho yếu tố lƣơng, thƣởng 64 5.5 Hàm ý cho yếu tố thách thức công việc 64 5.6 Hàm ý cho yếu tố hành vi lãnh đạo/cấp 65 5.7 Hàm ý cho yếu tố nội tổ chức 65 5.8 Hàm ý cho yếu tố quan hệ đồng nghiệp 65 5.9 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 70 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐLLV Động lực làm việc ĐTTT Đào tạo thăng tiến TTCV Thách thức công việc LĐ Hành vi lãnh đạo/cấp CV Sự phù hợp công việc CBCC Cán công chức LTH Lƣơng, thƣởng CSVC Cơ sở vật chất ĐN Quan hệ đồng nghiệp NBTC Nội tổ chức vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp thang đo biến độc lập mơ hình nghiên cứu 25 Bảng 3.2 Tổng hợp thang đo biến quan sát mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 4.1 Biến động số lƣợng công chức ngƣời lao động Huyện Uỷ, UBND huyện từ năm 2017 – 2019 33 Bảng 4.2 Thông tin chung mẫu điều tra 36 Bảng 4.3 Thống kê mô tỏ theo thành phần thang đo 37 Bảng 4.4 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 42 Bảng 4.5 Tóm tắt kết phân tích EFA cho biến độc lập 44 Bảng 4.6 Ma trận xoay nhân tố lần đầu phân tích EFA lần 45 Bảng 4.7 Ma trận xoay nhân tố lần đầu phân tích EFA lần cuối 47 Bảng 4.8 Giá trị KMO cho phân tích EFA cho biến phụ thuộc 48 Bảng 4.9 Tổng phƣơng sai trích cho phân tích EFA cho biến phụ thuộc 48 Bảng 4.10 Ma trận nhân tố phân tích EFA cho biến phụ thuộc 49 Bảng 4.11 Hệ số tƣơng quan biến mơ hình quan sát 50 Bảng 4.12 Model Summaryb 51 Bảng 4.13 ANOVAa 52 Bảng 4.14 Kết hồi quy 52 Bảng 4.15 Kết kiểm định T-test cho nhóm giới tính 57 Bảng 4.16 Kiểm định khác biệt yếu tố nhóm trình độ học vấn 58 Bảng 4.17 Kiểm định ANOVA cho nhóm trình độ học vấn 59 Bảng 4.18 Kiểm định khác biệt yếu tố nhóm tuổi 60 Bảng 4.19 Kiểm định ANOVA cho nhóm tuổi 60 vii Bảng 4.20 Kết kiểm định T-test cho nhóm có làm chun mơn khơng 62 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Duyên Lâm Tên luận văn: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán ộ hu ện i n u t nh Chuyên ngành: Thống kê kinh tế c Ninh” Mã số: 8310107 Tên sở đào tạo: Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lý chọn đề tài Từ xƣa tới nay, hƣng thịnh hay suy vong quốc gia - dân tộc hay chế độ phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán - ngƣời có khả trị nghệ thuật lãnh đạo, quản lý Ðây đội ngũ nhân có vai trị rƣờng cột tham mƣu hoạch định sách, trực tiếp tham gia vào trình xây dựng thực thi luật pháp, quản lý mặt đời sống xã hội Trong thời đại nay, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tồn diện nhanh chóng mặt, lĩnh vực, ngành nghề đội ngũ cán nƣớc Sự tác động phải địi hỏi đội ngũ cán phải có lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, thái độ làm việc động lực làm việc tốt, hiệu công việc cao đáp ứng đƣợc yêu cầu thời đại Vì để có nguồn lực đáp ứng đƣợc u cầu phát triển yêu cầu tất yếu phải tạo đƣợc động lực cho đội ngũ cán quan, đơn vị Với việc quan tâm làm tốt công tác tạo động lực làm việc có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích hiệu khơng cho thân cán mà cho hệ thống trị, kinh tế xã hội Trên thực tế cho thấy đội ngũ cán huyện Tiên Du chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển Với nhiều nguyên nhân dẫn đến kết làm việc đội ngũ cán địa bàn huyện Tiên Du chƣa đạt hiệu cao nhƣ mong đợi cấp ủy, quyền Để giải vấn đề 82 PHỤ LỤC 04 Phân tích nhân tố EFA Phân tích nhân tố EFA cho iến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 763 2009.151 df 325 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenv alues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Rotation Sums of Com Initial Squared Loading pone nt Eigenv alues s Cumulat ive % Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Rotation Sums of Squared Loading Compon ent Initial Eigenval ues s Cumulat ive % Total 5.185 19.941 19.941 5.185 19.941 19.941 2.907 11.180 11.180 3.170 12.193 32.135 3.170 12.193 32.135 2.701 10.387 21.567 2.835 10.904 43.039 2.835 10.904 43.039 2.504 9.629 31.197 2.144 8.248 51.287 2.144 8.248 51.287 2.327 8.951 40.148 1.807 6.949 58.235 1.807 6.949 58.235 2.318 8.914 49.062 1.504 5.786 64.021 1.504 5.786 64.021 2.267 8.718 57.780 1.180 4.540 68.562 1.180 4.540 68.562 2.217 8.527 66.307 1.022 3.931 72.493 1.022 3.931 72.493 1.608 6.186 72.493 777 2.988 75.481 10 655 2.521 78.002 11 619 2.381 80.383 12 567 2.183 82.566 13 489 1.882 84.448 14 450 1.732 86.179 15 435 1.674 87.853 16 415 1.595 89.448 17 378 1.452 90.900 18 345 1.327 92.227 19 334 1.283 93.511 20 294 1.132 94.643 83 21 282 1.084 95.727 22 275 1.059 96.786 23 247 951 97.738 24 220 846 98.584 25 187 721 99.305 26 181 695 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Các nhân tố LĐ1 811 LĐ5 809 LĐ2 752 LĐ3 688 LĐ4 667 LTH4 837 LTH3 783 LTH2 777 LTH1 666 468 CSVC3 862 CSVC2 827 CSVC1 776 TTCV3 877 TTCV2 848 TTCV1 827 ĐTTT4 878 ĐTTT1 832 ĐTTT2 789 ĐN2 830 ĐN1 822 ĐN3 719 NBTC1 839 NBTC3 820 NBTC2 789 CV1 901 CV2 836 84 Phân tích nhân tố EFA lần cuối cho iến độc lập KMO and Bartlett's Test 747 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1835.177 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Com pone nt Initial Extractio n Sums Eigenv alues of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Compo nent Loadings Total % of Variance Cumulati ve % 4.677 18.709 18.709 3.154 12.617 2.757 Initial Extractio n Sums Eigenval ues of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Compon ent Loadings Initial Eigenval ues Total % of Variance Cumulati ve % 4.677 18.709 18.709 2.905 11.619 11.619 31.326 3.154 12.617 31.326 2.387 9.550 21.169 11.029 42.356 2.757 11.029 42.356 2.315 9.260 30.429 2.142 8.569 50.925 2.142 8.569 50.925 2.309 9.238 39.666 1.772 7.088 58.014 1.772 7.088 58.014 2.269 9.076 48.742 1.504 6.015 64.029 1.504 6.015 64.029 2.224 8.894 57.636 1.180 4.720 68.749 1.180 4.720 68.749 2.176 8.703 66.339 1.007 4.029 72.778 1.007 4.029 72.778 1.610 6.439 72.778 768 3.074 75.852 10 634 2.536 78.388 11 602 2.406 80.794 12 567 2.269 83.063 13 467 1.869 84.932 14 444 1.778 86.709 15 435 1.739 88.448 16 392 1.569 90.017 17 352 1.408 91.425 18 345 1.380 92.805 19 333 1.332 94.137 20 294 1.176 95.313 21 282 1.128 96.441 Total 85 22 270 1.079 97.520 23 237 949 98.469 24 199 795 99.264 25 184 736 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Các nhân tố LĐ1 811 LĐ5 808 LĐ2 752 LĐ3 687 LĐ4 667 CSVC3 874 CSVC2 838 CSVC1 785 ĐTTT4 878 ĐTTT1 835 ĐTTT2 786 TTCV3 877 TTCV2 848 TTCV1 830 ĐN2 832 ĐN1 825 ĐN3 719 NBTC1 835 NBTC3 816 NBTC2 795 LTH4 813 LTH3 798 LTH2 318 768 86 CV1 901 CV2 836 Phân tích nhân tố EFA cho iến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 864 Approx Chi-Square 358.759 df 15 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Component 3.378 56.300 56.300 672 11.205 67.505 618 10.303 77.808 509 8.476 86.284 448 7.464 93.748 375 6.252 100.000 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance 3.378 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component NL6 798 NL5 749 NL2 743 NL3 743 NL1 740 NL4 728 NL6 798 Extraction Method: Principal Component Analysis a.1 components extracted 56.300 Component 56.300 87 PHỤ LỤC 05 Phân tích tƣơng quan, phân tích hồi quy Correlations LTH Pearson Correlation LTH Sig (2tailed) ĐTTT TTCV LĐ LĐ ĐN CV NBTC ĐLLV 531** 117 069 017 286** 019 273** 433** 000 125 366 829 000 809 000 000 N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Pearson 531** 183* 183* -.035 255** 014 187* 457** 016 016 649 001 857 014 000 173 173 173 173 425** -.002 037 421** Correlation CSVC CSVC ĐTTT TTCV Sig (2tailed) 000 N 173 173 173 173 173 Pearson Correlation 117 183* 258** -.039 Sig (2tailed) 125 016 001 614 000 984 630 000 N 173 173 173 173 173 173 173 173 Pearson Correlation 069 183* 258** 024 147 113 102 383** Sig (2tailed) 366 016 001 754 054 138 182 000 N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Pearson Correlation 017 -.035 -.039 024 070 258** 108 272** Sig (2tailed) 829 649 614 754 364 001 158 000 N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 147 070 145 -.014 432** 057 857 000 173 Pearson 286** 255** 425** Correlation ĐN CV Sig (2tailed) 000 001 000 054 364 N 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Pearson 019 014 -.002 113 258** 145 080 429** 88 Correlation Sig (2tailed) 809 857 984 138 001 057 N 173 173 173 173 173 173 187* 037 102 108 Pearson 273** Correlation NBTC NL 296 000 173 173 173 -.014 080 303** Sig (2tailed) 000 014 630 182 158 857 296 N 173 173 173 173 173 173 173 000 173 Pearson 433** 457** 421** 383** 272** 432** 429** 303** Correlation Sig (2tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 N 173 173 173 173 173 173 173 173 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phân tích hồi quy 173 173 89 Model Summaryb Model R 804a Std Error of the Estimate Adjusted R Square R Square 647 630 43178 DurbinWatson 1.950 a Predictors: (Constant), NBTC, ĐN, LĐ, TTCV, CV, CSVC, ĐTTT, LTH b Dependent Variable: NL Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 37.573 Regression 56.038 7.005 Residual 30.575 164 186 Total 86.613 172 Model 000b a Dependent Variable: NL b Predictors: (Constant), NBTC, ĐN, LĐ, TTCV, CV, CSVC, ĐTTT, LTH Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) -2.159 390 LTH 189 057 191 3.330 001 653 1.532 CSVC 183 048 217 3.851 000 681 1.469 ĐTTT 244 050 259 4.878 000 766 1.305 TTCV 172 045 189 3.854 000 895 1.117 LĐ 208 058 174 3.586 000 917 1.091 ĐN 137 059 127 2.318 022 722 1.385 CV 301 045 327 6.683 000 900 1.111 a Dependent Variable: NL -5.536 000 90 PHỤ LỤC 06 Thống kê mô tả Thống kê giới tính cán Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent nam 138 79.8 79.8 79.8 nữ 35 20.2 20.2 100.0 Total 173 100.0 100.0 Thống kê nhóm tuổi (tuổi) cán Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 30-35 41 23,7 23,7 23,7 36-40 35 20,2 20,2 43,9 41-45 43 24,9 24,9 68,8 46-50 30 17,3 17,3 86,1 51-55 12 6,9 6,9 93,1 56-60 12 6,9 6,9 100,0 Total 173 100,0 100,0 Percent Thống kê trình độ học vấn Valid Valid Cumulative Percent Percent 18.5 18.5 18.5 103 59.5 59.5 78.0 trênđạihọc 38 22.0 22.0 100.0 Total 173 100.0 100.0 Frequency Percent caođẳng 32 đạihọc 91 Thống kê làm việc chuyên môn hay không Frequency Percent Valid Percent Không 41 Valid có 132 Total 173 Cumulative Percent 23.7 23.7 23.7 76.3 76.3 100.0 100.0 100.0 92 PHỤ LỤC 07 Kiểm định T – Test, ANOVA Bảng 4.15 Kết kiểm định T-test cho nhóm giới tính Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig.(- Mean 2taile Differenc d) e Std 95% confdence Error Interval of the Differen Difference ce Lower Upper Equal variances Cơ sở vật chất 2,676 ,104 -,723 171 ,471 -,11484 ,15886 -,42841 ,19874 -,841 65,997 ,403 -,11484 ,13652 -,38740 ,15773 ,511 171 ,610 ,07274 ,14241 -,20837 ,35385 ,564 60,369 ,575 ,07274 ,12908 -,18542 ,33090 -,260 171 ,795 -,03844 ,14795 -,33047 ,25359 -,270 55,265 ,788 -,03844 ,14243 -,32384 ,24696 1,218 171 ,225 ,13656 ,11210 -,08472 ,35784 ,962 41,914 ,342 ,13656 ,14201 -,15005 ,42317 1,448 171 ,149 ,17861 ,12332 -,06482 ,42204 1,397 50,369 ,169 ,17861 ,12787 -,07817 ,43538 assumed Equal variances assumed Equal Đào variances tạo assumed thăng Equal tiến variances 1,503 ,222 assumed Equal Thách thức variances 1,584 ,210 assumed công việc Equal variances assumed Equal Hành variances vi lãnh assumed đạo/cấ Equal p variances 6,989 ,009 assumed Quan Equal hệ variances đồng assumed nghiệp Equal ,178 ,674 93 variances assumed Equal Sự phù variances hợp assumed công Equal việc variances 1,784 ,183 1,581 171 ,116 ,22940 ,14509 -,05701 ,51581 1,440 47,374 ,156 ,22940 ,15929 -,09098 ,54978 -1,039 171 ,300 -,13803 ,13287 -,40030 ,12425 -1,089 55,986 ,281 -,13803 ,12672 -,39187 ,11582 ,811 171 ,419 ,10897 ,13443 -,15639 ,37434 ,775 49,863 ,442 ,10897 ,14063 -,17352 ,39146 assumed Equal variances Nội tổ chức ,195 ,659 assumed Equal variances assumed Equal Động variances lực assumed làm Equal việc variances 1,508 ,221 assumed ANOVA cho nhóm tuổi ANOVA Sum of Squares LTH CSVC ĐTTT 1,099 ,220 Within Groups 87,582 167 ,524 Total 88,681 172 Between Groups 4,545 ,909 Within Groups 116,302 167 ,696 Total 120,848 172 Between Groups 2,548 ,510 Within Groups 94,424 167 ,565 Total 96,972 172 ,821 ,164 Within Groups 103,716 167 ,621 Total 104,537 172 ,785 ,157 Within Groups 59,730 167 ,358 Total 60,515 172 Between Groups LĐ Square Between Groups Between Groups TTCV Mean df F Sig ,419 ,835 1,305 ,264 ,901 ,482 ,264 ,932 ,439 ,821 94 ĐN CV NBTC NL Between Groups 3,363 ,673 Within Groups 70,135 167 ,420 Total 73,498 172 Between Groups 5,130 1,026 Within Groups 96,847 167 ,580 Total 101,977 172 Between Groups 1,143 ,229 Within Groups 83,671 167 ,501 Total 84,814 172 Between Groups 4,022 ,804 Within Groups 82,591 167 ,495 Total 86,613 172 1,601 ,162 1,769 ,122 ,456 ,808 1,626 ,156 ANOVA cho nhóm trình độ học vấn ANOVA Sum of Squares CSVC ,172 Within Groups 88,338 170 ,520 Total 88,681 172 Between Groups 3,083 1,542 Within Groups 117,765 170 ,693 Total 120,848 172 ,696 ,348 Within Groups 96,276 170 ,566 Total 96,972 172 Between Groups 2,086 1,043 Within Groups 102,451 170 ,603 Total 104,537 172 ,673 ,337 Within Groups 59,842 170 ,352 Total 60,515 172 ,004 ,002 Within Groups 73,494 170 ,432 Total 73,498 172 Between Groups 1,084 ,542 Within Groups 100,893 170 ,593 Total 101,977 172 1,151 Between Groups ĐTTT TTCV Between Groups LĐ Between Groups ĐN CV NBTC Square ,343 Between Groups LTH Mean df Between Groups ,575 F Sig ,330 ,719 2,225 ,111 ,615 ,542 1,731 ,180 ,956 ,386 ,005 ,995 ,913 ,403 1,169 ,313 95 Within Groups 83,664 170 Total 84,814 172 Between Groups 3,594 1,797 Within Groups 83,019 170 ,488 Total 86,613 172 NL ,492 3,679 ,027 Kiểm định T-test cho nhóm có làm chun mơn khơng Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t df Sig.(- Mean 2taile Differenc d) e Phƣơng sai Cơ sở ,013 ,911 ,291 171 ,771 ,04373 Std 95% confdence Error Interval of the Differ Difference ence ,150 27 vật chất Phƣơng sai ,291 Phƣơng sai Đào ,349 ,555 tạo ,516 66,909 171 ,772 ,606 ,04373 -,06948 ,150 03 ,134 53 thăng tiến Phƣơng sai - Thách Phƣơng sai thức ,531 4,834 ,029 ,726 69,853 171 ,597 ,469 -,06948 -,10138 ,130 82 ,139 58 công việc Phƣơng sai - ,786 Phƣơng sai Hành 1,970 ,162 vi lãnh ,540 76,508 171 ,434 ,590 -,10138 -,05743 ,128 95 ,106 27 đạo/cấ p Phƣơng sai - Quan Phƣơng sai hệ ,603 1,232 ,269 ,123 81,212 171 ,548 ,902 -,05743 ,01441 ,095 21 Lower Upper ,2528 ,34034 ,2557 ,34319 ,3350 ,19609 ,3303 ,19144 ,3768 ,17413 ,3581 ,15542 ,2672 ,15234 ,2468 ,13201 ,117 - 21 ,2169 ,24578 96 đồng nghiệp Phƣơng sai ,132 Phƣơng sai Sự phù ,005 ,942 hợp ,818 75,191 171 ,895 ,415 ,01441 -,11271 ,109 30 ,137 80 công việc Phƣơng sai - ,845 Phƣơng sai Nội 2,335 ,128 1,02 70,359 171 ,401 ,309 -,11271 ,12817 ,133 42 ,125 53 tổ chức Phƣơng sai ,896 55,848 ,374 ,12817 Phƣơng sai Động ,491 ,484 ,338 171 ,736 ,04299 lực ,143 10 ,127 20 làm việc Phƣơng sai ,348 70,047 ,729 ,04299 ,123 48 ,2033 ,23215 ,3847 ,15930 ,3787 ,15336 ,1196 ,37597 ,1585 ,41486 ,2081 ,29408 ,2032 ,28927 ... định đƣợc nhân tố làm ảnh hƣởng đến động lực làm việc cán cấp huyện huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Qua phân tích đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố tác động đến động lực làm việc cán cấp huyện Từ... định đƣợc nhân tố làm ảnh hƣởng đến động lực làm việc cán cấp huyện huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Qua phân tích đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố tác động đến động lực làm việc cán cấp huyện Từ... rõ nhân tố ảnh hƣởng tới động lực làm việc cán bộ, qua đƣa giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu làm việc cán địa bàn huyện Tiên Du nói riêng tỉnh Bắc Ninh nói chung ? ?Việc tạo động lực làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ huyện tiên du, tỉnh bắc ninh