0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất ở campuchia

168 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 11:08

i giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I -***~Ô~*~Ô~*** Kao Madilenn nghiên cứu đa số yếu tố môi trờng sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất campuchia luận án tiến sỹ nông nghiệp Hà Nội - 2006 ii giáo dục đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I -***~Ô~*~Ô~*** Kao Madilenn nghiên cứu đa số yếu tố môi trờng sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất campuchia Chuyên ngành thổ nhỡng Mà số: 4.01.02 luận án tiến sỹ nông nghiệp Hớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh PGS.TS Nguyễn Thị Vòng Hà Nội - 2006 i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực cha sử dụng để bảo vệ học vị Tác giả Kao Madilenn ii Lời cảm ơn Trong trình học tập rèn luyện trờng Đại học Nông nghiệp I, đà đợc Ban giám hiệu, thầy cô giáo ân cần bảo ban, dìu dắt Đó thời gian quý giá trình học tập Với lòng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh PGS.TS Nguyễn Thị Vòng đà trực tiếp hớng dẫn đạo tận tình giúp hoàn thành tốt luận án Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trờng Đại học Nông nghiệp I, Khoa Đất Môi trờng, đặc biệt Bộ môn Khoa học đất, Bộ môn Vi sinh vËt, Bé m«n C«ng nghƯ M«i tr−êng T«i cịng bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Quy hoạch đất Xây dựng Campuchia, Bộ Môi trờng Campuchia, UBND huyện Suom Ruong Tuong huyện Ro Ka Thom Tác giả Kao Madilenn iii mơc lơc Trang Trang phơ b×a Lêi cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu vi Danh mục bảng biểu vii Danh mục sơ đồ viii Danh mục hình ảnh ix Danh mục hình vẽ x Danh mục đồ xi Mở đầu Đặt vấn đề Mục đích yêu cầu Đối tợng phạm vi nghiên cứu ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đóng góp luận án chơng 1: Tổng quan tài liệu 1.1 Những nghiên cứu môi trờng sinh thái giới 1.1.1 Khái niệm môi trờng 1.1.2 Báo động ô nhiễm môi trờng cân sinh thái toàn cầu 1.2 Một số định nghĩa phát triển bền vững 15 1.3 Một số yếu tố môi trờng sinh thái cần đợc kiểm soát quy hoạch sử dụng đất 17 1.3.1 Tác động đô thị hoá đến việc sử dụng đất khu dân c đô thị 18 1.3.2 ảnh hởng yếu tố môi trờng quy hoạch ngành giao thông 19 1.3.3 ảnh hởng quy hoạch đất khu công nghiệp không phù hợp đến môi trờng sinh thái 20 iv 1.3.4 Tầm quan trọng rừng yếu tố che phủ quy hoạch sử dụng đất 22 1.3.5 Vấn đề sản xuất nông nghiệp khu nông thôn tác động đến môi trờng sinh thái 26 1.4 Vấn đề môi trờng sinh thái Campuchia 27 1.4.1 Điều kiện tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi cđa Campuchia 28 1.4.2 Những vấn đề môi trờng Campuchia 30 1.4.3 Một số vấn đề sinh thái Campuchia 32 1.4.4 Các yếu tố ảnh hởng đến môi trờng sinh thái Biển hồ 36 1.5 Một số vấn đề môi trờng đất Campuchia 38 1.6 Tình hình quản lý, sử dụng quy hoạch đất Campuchia 39 1.6.1 Tình hình quản lý sử dụng đất Campuchia 39 1.6.2 Công tác quy hoạch sử dụng đất Campuchia 40 1.7 Những yếu tố môi trờng sinh thái quan trọng quy hoạch sử dụng Campuchia 43 chơng 2: nội dung, phơng pháp địa bàn nghiên cứu 2.1 Nội dung nghiên cứu 45 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết 45 2.2.2 Phơng pháp tiếp cận nghiên cứu môi trờng 45 2.2.3 Phơng pháp điều tra chuyên gia 47 2.2.4 Phơng pháp điều tra dà ngoại 47 2.2.5 Một số phơng pháp sử dụng lập quy hoạch sử dụng đất 47 2.2.6 Xư lý sè liƯu theo phÇn mỊm Epi Infor SPSS 10.0 48 2.3 Địa bàn nghiên cứu 48 chơng 3: Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Những yếu tố môi trờng sinh thái cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững quy hoạch sử dụng đất Campuchia 3.1.1 Rừng thảm thực vật 49 49 v 3.1.2 Đối với đờng giao thông 50 3.1.3 Đối với khu công nghiệp 51 3.1.4 Khu dân c đô thị 51 3.1.5 Vấn đề nớc vào mùa khô 52 3.1.6 Vấn đề ngời dân đất Campuchia 52 3.1.7 Vấn đề mìn đất Campuchia 54 3.1.8 Vấn đề bảo vệ vùng sinh thái nhạy cảm, khu vực bảo tồn 55 3.1.9 Vấn đề dân số, văn hoá giáo dục 56 3.2 Kết điều tra chuyên gia 57 3.2.1 Kết điều tra ý kiến chuyên gia 57 3.2.2 Lựa chọn xây dựng toán áp dụng cho yếu tố môi trờng 61 3.2.3 Một số đề xuất hỗ trợ quy hoạch 78 3.3 Kết áp dụng yếu tố môi trờng sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất Campuchia 78 3.3.1 Kết thực huyện Som Ruong Tuong 82 3.3.2 Kết thùc hiÖn ë huyÖn Ro Ka Thom 87 3.4 Mét số đề xuất, đóng góp cho quy hoạch sử dụng đất huyện Ro Ka Thom 101 3.5 Đánh giá chung yếu tố môi trờng sinh thái quy hoạch sư dơng ®Êt hun Ro Ka Thom 104 KÕt ln đề nghị Kết luận 106 Đề nghị 107 danh mục công trình đ công bố có liên quan đến luận án 108 tài liệu tham khảo 109 phần phụ lục 117 vi danh mục chữ viết tắt ký hiệu Chữ viết tắt Chữ giải thích - BĐ - Bản đồ - CN - Công nghiệp - CPC - Campuchia - ĐTM - Đánh giá tác động môi trờng - FAO - Tổ chức Nông lơng giới - GT - Giao thông - KH - KÕ ho¹ch - KT - Kinh tÕ - KTXH - Kinh tÕ - x· héi - MT - M«i trờng - QH - Quy hoạch - QHSD đất - Quy hoạch sử dụng đất - SD - Sử dụng - ST - Sinh thái - MTST - Môi trờng sinh thái - TL - Thuỷ lợi - UBND - Uû ban nh©n d©n - XH - X· héi - YT - Ỹu tè - YTMT - Ỹu tè m«i trờng vii danh mục bảng biểu Số bảng Tên bảng Trang 1.1 Chi phí khắc phục ô nhiễm môi tr−êng cđa mét sè n−íc theo tỉng thu nhËp qc nội 1.2 Gia tăng dân số theo khu vực từ năm 1990 - 2050 10 1.3 ảnh hởng rừng đến tốc độ gió 23 1.4 Phân bố tỉnh thành theo vùng đất CPC 28 1.5 Chất thải rắn sinh hoạt số tỉnh, thành phố 32 1.6 Diện tích đất rừng loại đất khác 33 1.7 Thống kê tỷ lệ diện tích đất rừng đà toàn quốc 34 1.8 Tổng sản lợng cá nớc CPC năm 1982 - 1995 35 1.9 Tổng sản lợng cá nớc CPC từ năm 1940-1994 36 3.1 Số lợng mìn thu đợc từ năm 1999 - 2002 54 3.2 Tổng hợp theo số phiếu kết điều tra ý kiến chuyên gia cán sở 56 3.3 Tổng hợp theo tỷ lệ (%) kết điều tra ý kiến chuyên gia cán sở 60 3.4 HTSDĐ giao thông đất khu dân c huyện Som Ruong Tuong năm 2004 82 3.5 HTSD đất dân số huyện Som Roung Toung năm 2004 83 3.6 HTSD đất rừng huyện Som Roung Toung năm 2004 84 3.7 HTSD đất rừng huyện Ro Ka Thom năm 2004 87 3.8 HTSD đất mặt nớc huyện Ro Ka Thom năm 2004 88 3.9 HTSD đất giao thông đất khu dân c huyện Ro Ka Thom năm 2004 88 3.10 HTSD đất dân số huyện Ro Ka Thom năm 2004 91 3.11 Giá củi than củi theo mùa đại lý địa bàn huyện năm 2005 95 3.12 Nồng độ bụi đo thời gian 30 ngày địa bàn huyện Ro Ka Thom 98 3.13 Khoảng cách quy hoạch an toàn không ô nhiễm không khí 100 viii danh mục sơ đồ Số sơ đồ Tên sơ đồ 1.1 Cha đầy 1% lợng nớc Trái đất nớc 1.2 Phát triển bền vững trình dàn xếp thỏa hiệp Trang 11 hệ thống kinh tế, tự nhiên xà hội (IIED, 1995) 16 1.3 Sơ đồ hành Vơng Quốc CPC 28 1.4 Biển hồ Campuchia 34 1.5 Vïng b¶o vƯ MTST cđa CPC 37 3.1 Quy trình Xây dựng phần mềm tính khoảng cách QH tránh ô 3.2 nhiễm bụi khói hoạt động giao thông 70 Khoảng cách an toàn bảo vệ MT nhà máy xả khói độc 77 142 Đề xuất số nhiệm vụ hỗ trợ cho nhà quy hoạch ngời lÃnh đạo vùng QH Phụ lục 10 Vấn đề ngời dân đất * Mục đích Cấp đất cho ngời dân vô gia c CPC, tạo điều kiện cho ngời có hội ổn định sống * Chi tiết nhiệm vụ hỗ trợ cho nhà quy hoạch ngời lnh đạo vùng quy hoạch Để giải đợc vấn đề xúc CPC vấn đề đất ngời dân vô gia c, xin đề xuất số bảng biểu điều tra nhiệm vụ ngời lÃnh đạo vùng quy hoạch nh sau: Đối với nhà quy hoạch Phải nắm vững thông tin trạng tình hình ngời dân đất vùng, cách điều tra khu vực có nhân khẩu, hộ đất thức theo phiếu điều tra ở, là: - Bảng tổng hợp số hộ điều tra - Bảng thông tin hộ gia đình đất - Bảng xác nhận khu vực nơi ngày xa hộ - Bảng số hộ đủ không đủ điều kiện cấp đất - Giấy cam kết ngời dân chuyển đến khu vực - Sơ đồ quy hoạch khu dân c cho hộ Những biểu mẫu giúp cho nhà QH nắm đầy đủ đợc số lợng ngời dân đất vùng, sau tính toán phơng án QH đất cho hộ Nếu vùng quy hoạch đất cấp cho hộ trình lên cấp có thẩm quyền cao để có biện pháp phơng án giải cấp đất 143 nơi khác, nhằm đảm bảo cho ngời dân quyền sinh sống phát triển Đối với ngời lÃnh đạo vùng quy hoạch Khuyến cáo nên sử dụng phơng pháp quy hoạch có tham gia ngời dân Sau xác định đợc vị trí cần cấp đất cho hộ gia đình, nhà quy hoạch lÃnh đạo vùng phải thực mét sè nhiƯm vơ nh− sau: a TËp trung lÊy ý kiến với ngời dân - Giải thích chơng trình xét duyệt: nguyên nhân, phơng pháp điều tra, tình trạng lựa chọn, vấn đề cung cấp, phổ biến trách nhiệm ban đạo - Lựa chọn ngời có khả lÃnh đạo tạm thời vùng (nếu thành lập khu dân c mới) - Giải thích chi tiết vấn đề cam kết nhận ý kiÕn bỉ sung tõ ng−êi d©n b TËp trung ng−êi dân thực công tác chia đất - Viết cam kết cam đoan - Phân chia lô đất cách bốc thăm ngẫu nhiên - Ghi chép tên chủ hộ số đất - Giải thích cách phân chia lô đất để xây nhà trồng (sản xuất) - Giải thích phổ biến cách sử dụng nguồn nớc - Tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh môi trờng hộ gia đình nơi công cộng - Xác định thời gian chuyển đến lô đất đạo việc thu dọn lô đất, xây dựng nhà sở sinh hoạt 144 Các bảng biểu điều tra ngời dân đất vùng QH Phụ lục 10.1 Bảng tổng hợp số hộ điều tra địa bàn huyện Tên xà Tổng số hộ đất Xóm (Đơn vị tính: Ngời) Xóm Xóm Phụ lục 10.2 Bảng thông tin hộ gia đình đất Tên chủ hộ Giới tính Tuổi Vị trí Số thành viên gia đình Nam Trình độ văn hoá Nghề nghiệp Thu nhập Nữ Phụ lục 10.3 Bảng xác nhận khu vực nơi hộ trớc Vơng quốc Campuchia Quốc gia-Tôn giáo-Hoàng gia *** ảnh 4x6 Đơn xin xác nhận nơi cũ Tôi tên là:., Giới tính:. , Tuổi:. Địa ngày xa: số nhà:., thôn:., xÃ:., huyện:., tỉnh: Tình hình gia đình Nhân hộ TrỴ tõ 1-5 ti:… ng−êi tõ 6-15 ti:… ng−êi ảnh toàn gia đình Thanh niên ngời già tõ 16-35 tuæi:… ng−êi tõ 36-50 tuæi:… ng−êi tõ 51-65 ti:… ng−êi tõ 66 trë lªn:…… ng−êi Tỉng sè trẻ em đủ tuổi học (6-18 tuổi):.ngời Nguyên nhân đất: Ngày tháng năm 200 Xác nhận địa phơng cũ Nguyên nhân 145 Phụ lục 10.4 Bảng số hộ đủ không đủ điều kiện cấp đất STT Tên Vị trí Nơi chủ hộ cũ Nguyên Lý Lý Biện pháp giải Vị trí nhân không đợc với hộ cấp đất đất cấp đất cấp đất không đợc cÊp ë míi Phơ lơc 10.5 GiÊy cam kÕt cđa ng−êi d©n chun ®Õn ë khu vùc míi B¶ng cam kÕt thùc hiƯn lô đất Thôn , XÃ: , Huyện: , Tỉnh thành: Họ tên chủ hộ:., Giới tính: ,Tuổi: Vị trí nay: Số lô đất vị trí: Tên thành Quan hệ Đà đến từ Tuổi Số lô đất, ý kiến STT viên với gia huyện, vị trí Nam Nữ khác gia đình đình tỉnh Chúng xin hứa cam kết thực theo điều luật đà đợc quy định Thật đất nơi khác tự nguyện đến sống nơi lâu dài Tự vận chuyển vào vị trí đợc quy định xếp lúc đến Tham gia vào giữ gìn vệ sinh lô đất luôn Thực theo luật Nhà nớc số quy định UBND huyện Không cho thuê, chấp bán lô đất phép quyền Bắt đầu xây nhà cửa chuyển đến lô đất theo quy định Tình nguyện nộp tiền tháng 2000R để bảo vệ vệ sinh chung Nếu không thực theo quy định trên, tình nguyện trả lại đất cho quyền địa phơng theo quy chế đà định Ngày , tháng, năm Dấu tay chồng Dấu tay vợ 146 Phụ lục 11 Đề xuất số nhiệm vụ hỗ trợ cho nhà quy hoạch với vấn đề mìn đất vấn đề bảo vệ vùng sinh thái Campuchia Phụ lục 11.1 Đề xuất số nhiệm vụ hỗ trợ cho nhà quy hoạch với vấn đề mìn đất Campuchia * Mục đích Nhà quy hoạch đất phải định rõ khu vực dự đoán có mìn chôn đất quân ảnh hởng xấu đến trình sử dụng đất * Chi tiết yếu tố cần thiết để nhà quy hoạch thực QHSD đất Để đảm bảo QHSD đất bền vững cần phải lu ý tới đất có mìn quân trớc kia, diện tích đất gây nguy hiểm tới tính mạng ngời trình sử dụng đất Vậy, cần phải khoanh vùng đất để tránh nguy hiểm xảy ra, đồng thời thực quy hoạch nhằm đem lại hiệu kinh tế xà hội Muốn làm tốt vấn đề cần thực theo bớc sau: + Thu thập thông tin có liên quan đến mìn đất vùng quy hoạch từ tổ chức phụ trách vấn đề từ ngời dân + Khoanh vùng theo cấp độ nguy hiểm mìn tơng lai - Lập bảng tổng diện tích mìn chôn đất theo thôn - Lập bảng phân cấp độ nguy hiểm loại mìn độ sâu mìn nằm đất theo thôn - Vẽ sơ đồ đồ cấp độ nguy hiểm vùng - Vẽ sơ đồ đồ quân cũ phân tích khía cạnh chất phóng xạ trớc giao đất - Thành lập biển báo theo cấp độ nguy hiểm theo vùng + QHSD đất có mìn mục đích sử dụng (theo cần thiết việc 147 sử dụng, mức độ nguy hiểm lợi ích mặt KT - XH) Bảng tổng diện tích mìn chôn đất theo thôn STT XÃ, thôn Loại mìn Độ sâu Cấp độ nguy hiểm Phơ lơc 11.2 §Ị xt mét sè nhiƯm vơ hỗ trợ cho nhà quy hoạch với vấn đề bảo vệ vùng sinh thái Campuchia * Mục đích Bảo vệ, phục hồi phát triển vùng sinh thái biện pháp phù hợp với điều kiện MTST điều kiện KT - XH - văn hoá - lịch sử vùng; xây dựng công trình hỗ trợ nhằm góp phần bảo tồn; tôn tạo nâng cao giá trị quần thể khu di tích lịch sử - văn hoá vùng bảo vệ * Chi tiết yếu tố quy hoạch Đối với nhà quy hoạch, không quan tâm đến đất đai mà cần phải ý tới MTST khu di tích lịch sử, có nh đảm bảo quy hoạch bền vững, đồng thời công việc cần thiết để trì giống loài động vật thực vật Để đạt đợc kết cao nhà quy hoạch cần thực theo bớc sau: - Khoanh vùng khu sinh thái - Phân tích yếu tố ảnh hởng tới vùng sinh thái Trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu dân c, đờng giao thông cần tính toán kỹ mức độ ảnh hởng khu quy hoạch tới vùng sinh thái - Đối với khu di tích lịch sử phải phân chia khu chức thể sơ đồ đồ - Quan trọng phải khoanh vùng di tích lịch sử bố trí trồng (nÕu cã thĨ) 148 Phơ lơc 12 C¸c t− liƯu vỊ sư dơng n−íc sinh ho¹t hun Ro Ka Thom Năm 2005, CPC đà bị ảnh hởng hạn hán kéo dài tháng Thông thờng ma rơi vào đầu tháng nhng đến tháng số vùng toàn quốc cha nhận đợc giọt ma nào, huyện Ro Ka Thom nằm tình trạng Huyện có ao nớc sinh hoạt chÝnh Ao thø nhÊt cã tỉng diƯn tÝch kho¶ng 500 m2, độ sâu 2,50 m đà bị cạn nớc Ao thứ hai có diện tích khoảng ha, độ sâu khoảng từ m - 2,2 m đà cạn diện tích mặt nớc 250 m2 Ao thứ ba có tổng diện tích khoảng 650 m2, độ sâu m nớc 100%, đợc cung cấp đập lớn tỉnh Ao thứ bị cạn nớc ảnh Kao Madilenn (2005) Ao thứ hai đà cạn n−íc kho¶ng 65% ¶nh Kao Madilenn(2005) Ao thø ba cã nớc quanh năm ảnh Kao Madilenn(2005) 149 Trên địa bàn huyện có 14.088 hộ với tổng dân số 98.618 ngời Toàn huyện có 173 giếng, có 52 giếng khoan 121 giếng đào Vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng giếng phần lớn bị cạn nớc, sông chạy qua địa bàn Nớc sử dụng vào mục đích sinh hoạt ngời dân địa bàn huyện khoảng 65% tổng số hộ phải mua nớc vào mùa khô Nơi bán nớc huyện ảnh Kao Madilenn(2005) Ngày 25 tháng năm 2005, giá thùng nớc 2500 Riel (vào khoảng 10.000 đồng/1thùng tiền Việt Nam) Thùng chứa nớc ảnh Kao Madilenn(2005) Qua việc khảo sát địa phơng cho thấy vào mùa khô nớc sinh hoạt thiếu thốn dòng sông ao hồ bị cạn Thu nhập ngời dân huyện không phù hợp với giá nớc sinh hoạt phải mua Nói chung nớc ao, hồ sinh hoạt huyện không đảm bảo vệ sinh môi trờng (đợc thể ảnh) 150 * Quan tâm đến việc sử dụng nớc sinh hoạt huyện Với ao có sẵn huyện đáp ứng đợc nớc sinh hoạt ngời dân vùng Do hạn hán kéo dài tháng nên năm ao thứ đà cạn n−íc Pháng vÊn ng−êi d©n sư dơng n−íc ao cho biết lần ao bị khô cạn nớc nh Hàng năm tỷ lệ nớc ao thứ thứ hai nớc đủ để ngời dân sử dụng Mặc dù có đủ nớc sinh hoạt, nhng nhìn chung không đảm bảo mặt môi trờng nh: Ao đà khô cạn nớc diện tích 250 m2 - 300 m2, với độ sâu 0,5 m trình sử dụng nớc không đảm bảo vệ sinh môi trờng ngời dân cha có ý thức bảo vệ môi trờng, nớc ao sinh hoạt có tắm giặt, bò xuống tắm uống nớc, Những nguyên nhân gây ô nhiễm nớc sinh hoạt ảnh Kao Madilenn(2005) Vậy, để đảm bảo môi trờng nớc sinh hoạt ngời dân cần có đạo, tuyên truyền hớng dẫn tác động đến từ nguồn nớc sinh hoạt không đủ vệ sinh gây Ao thứ thứ hai phải xây tờng xung quanh để hạn chế gây ô nhiễm trình sử dụng Ao thứ để lại nh trạng nhng cần hớng dẫn ngời dân biết cách sử dụng để giữ gìn vệ sinh môi trờng 151 Phụ lục 13 Điều tra ngời dân đất Ro Ka Thom Túp lều ngời dân đất huyện Ro Ka Thom Khu vệ sinh ngời dân đất huyện ảnh: Kao Madilenn(2005) ảnh Kao Madilenn(2005) Đến cuối tháng số lợng ngời dân đất địa bàn huyện có 12 gia đình với tổng số ngời 89 ngời, cấu độ tuổi 22 ngời 40 tuổi, 26 ngời có ®é ti tõ 18 - 39 vµ 41 ng−êi d−íi 18 tuổi Những gia đình sống tình trạng bị đe dọa mặt nh môi trờng sống, kinh tế an ninh, Cũng gia đình nguyên nhân gây trật tự xà 152 * Quan tâm đến vấn đề ngời dân đất huyện Trên địa bàn huyện có 12 gia đình với tổng số ngời 89 ngời cần phải cấp đất để sản xuất Việc cấp đất dựa vào sở đảm bảo mặt kinh tế, đáp ứng đợc nhu cầu học tập cđa c¸c em d−íi 18 ti Dù kiÕn mét gia đình cấp cho ha, diện tích đất xây nhà đất sản xuất từ diện tích đất rừng đà chặt phá đất sở hữu nhà nớc Vậy diện tích cần cấp 12 153 Phơ lơc 14 H−íng dÉn sư dơng toµn phần mềm + Phần mềm đợc sử dụng Windows Sau cài đặt, để khởi động chơng trình tiến hành bớc sau: Tìm đến file moitruong2005.exe th mục C:\Programs\moitruong2005 Màn hình điều khiển phần mềm tính toán lên nh hình sau Chọn toán cần thực + Phần mềm quản lý, tính toán ô nhiễm bụi phơc vơ QHSD ®Êt Di chun cht tíi hép thoại Ô nhiễm không khí kích chọn Cửa sổ tính toán lên nh dới 154 Nhập thông số điểm tính toán cách nhấn nút Nhập Sau đà nhập đầy đủ thông số Nhấp nút Kết để xem kết Nhấp nút Lu để lu liệu Có thể xóa liệu đà đợc nhập cách nhấp nút Xóa Để in tất liệu đà đợc nhập nhấn nút In + Phần mềm tính toán lợng đất xói mòn ma Di chuyển chuột tới hộp thoại Xói mòn kích chọn Cửa sổ tính toán lên nh dới 155 Nhập thông số điểm tÝnh to¸n b»ng c¸ch nhÊn nót NhËp Sau đà nhập đầy đủ thông số Nhấp nút Kết để xem kết Nhấp nút Lu để lu liệu Có thể xóa liệu đà đợc nhập cách nhấp nút Xóa Để in tất liệu đà đợc nhập nhấn nút In + Phần mềm quản lý hàm luợng chất gây ô nhiễm tính số ô nhiễm hoá học tổng hợp Di chuyển chuột tới hộp thoại Chỉ số hóa học tổng hợp (TH) kích chọn Cửa sổ tính toán lên nh dới Nhập thông số điểm tính toán cách nhấn nút Nhập Sau đà nhập đầy đủ thông số Nhấp nút Kết để xem kết Nhấp nút Lu để lu liệu Có thể xóa liệu đà đợc nhập cách nhấp nút Xóa Để in tất liệu đà đợc nhập nhấn nút In 156 + Điều kiện ứng dụng phần mềm tính toán ô nhiễm không khí, xói mòn, số ô nhiễm hóa học tổng hợp phục vụ QHSD đất Phần mềm làm việc hệ điều hành MicroSoft Windows từ phiên Windows 98 trở lên Đợc ứng dụng quản lý điểm mẫu ô nhiễm, tính toán nồng độ chất ô nhiễm khoảng cách quy hoạch phù hợp phục vụ công tác QHSD đất ứng dụng tính toán lợng đất xói mòn ma tiểu vùng nghiên cứu Lợng đất đợc biểu thị theo độ dài sờn dốc, nhờ giúp xác định đợc lợng đất xói mòn phơng án QHSD đất cụ thể có thông số độ dài sờn dốc ứng dụng quản lý hàm lợng chất gây ô nhiễm mẫu tiểu vùng, từ tính số ô nhiễm hoá học tổng hợp giúp cho việc đánh giá mức độ ô nhiễm hoá học tiểu vùng nghiên cứu ... tr−êng sinh thái vùng nghiên cứu cần áp dụng quy hoạch sử dụng đất - Vận dụng quy trình quy hoạch sử dụng đất Việt Nam vào Campuchia theo phơng pháp phù hợp Sử dụng yếu tố đa yếu tố vào quy hoạch sử. .. cận để lồng ghép yếu tố môi trờng sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất đai Campuchia - Xác định yếu tố môi trờng cần giám sát Campuchia, đề nghị đa yếu tố vào quy hoạch sử dụng đất Campuchia giai... tợng nghiên cứu Sử dụng quy trình thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam áp dụng vào cấp huyện Campuchia, đồng thời phải lựa chọn lồng ghép đợc số yếu tố môi trờng sinh thái quy hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất ở campuchia , Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đưa một số yếu tố môi trường sinh thái vào quy hoạch sử dụng đất ở campuchia

Từ khóa liên quan