0

Tu dong am

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:53

Giải thích nghĩa Chân 1: là danh từ chỉ 1 bộ phận dưới cùng của cở thể người hay động vật để đi, đứng, có tác dụng nâng đỡ, giữ cân bằng cơ thể khi di chuyển.. Chân 2: là danh từ, chỉ bộ[r] (1)Sở GD&ĐT Lai Châu Trường PTDT Nội trú Than Uyên Giáo Giáo viên viên (2) Ngày xưa có anh chàng mượn người hàng xóm cái vạc đồng Ít lâu sau, trả cho cho người hàng xóm hai cò, nói là vạc đã bị nên đền hai cò này Người hàng xóm kiện Quan gọi hai người đến xử Người hàng xóm thưa:” Bẩm quan, cho mượn vạc, không trả” Anh chàng nói: “Bẩm quan, đã đền cho cò” Từ trái nghĩa - Nhưng vạc là vạc thật - Dễ cò tôi là cò giả phỏng? – Anh chàng trả lời - Bẩm quan, vạc là vạc đồng - Dễ cò tôi là cò nhà phỏng? Từ trái nghĩa (3) Ví dụ a Con ngựa chạy lồng lên - Động từ: hành động, động tác ngựa đứng chồm lên (đưa hai chân trước lên cao) b Mua chim bạn tôi nhốt vào lồng - Danh từ: đồ vật làm tre nứa,(ngày làm bằn sắt, thép), dùng dể nhốt chim (4) (5) KhÈu sóng C¸i cuèc- Con cuèc Hoa sóng Con đờng - Cân đờng Em bÐ bß – Con bß C¸i bµn- Bµn bạc (6) VÝ dô khác: -Bạc (1 thứ kim loại) - bạc (bạc nghĩa) -Raén (con raén) - raén (raén chaéc) -Than (than củi ) - than (than thở ) -Phaûn (caùi phaûn) - phaûn (phaûn boäi ) (7) - “Chuù beù loaét choaét Caùi xaéc xinh xinh Caùi chaân (1) thoaên thoaét C¸i ®Çu nghªnh nghªnh.” (Lượm- Tố Hữu) - Caùi baøn naøy, chaân (2)gaãy roài - Các vận động viên tập trung chân (3)núi Em hãy giải nghĩa từ “chân” các ví dụ? (8) Giải thích nghĩa Chân (1): là danh từ phận cùng cở thể người hay động vật để đi, đứng, có tác dụng nâng đỡ, giữ cân thể di chuyển Chân (2): là danh từ, phận cùng vật (cái bàn), có tác dụng đỡ cho các phận khác Chân (3): là danh từ, phần cùng núi, tiếp giáp và bám chặt với mặt đất Giữa các từ chân (1),(2),(3) có nét nghĩa nào giống nhau? (9) Phân biệt nhiều nghĩa và từ đồng âm: Tõ nhiÒu nghÜa - Lµ tõ cã nhiÒu nÐt nghÜa kh¸c nhng gi÷a c¸c nÐt nghÜa Êy cã mèi liªn kÕt ng÷ nghÜa định Từ đồng âm - Lµ nh÷ng tõ cã c¸ch ph¸t ©m gièng nh ng nghÜa kh¸c xa nhau, hoµn toµn kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo vÒ ng÷ nghÜa (10) "Ai xui cuốc gọi vào hè Cái nóng nung người nóng nóng ghê" (Vào hè- Nguyễn Khuyến) "Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, ta vốn quen làm Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa ngó" (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu) "Tổ quốc tôi tàu Mũi thuyền ta đó- mũi Cà Mau" (Mũi Cà Mau- Xuân Diệu) (11) VD: - Đem cá kho (12) Bµi tËp 1/136: §äc ®o¹n th¬ sau: Tháng tám thu cao , gió thét già, Cuộn ba lớp tranh nhà ta Tranh bay sang sông rải khắp bờ Mảnh cao treo tót rừng xa, Mảnh thấp quay lộn vào mương sa ( TrÝch “Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸”- Đỗ Phủ) ? Tìm từ đồng âm với các từ: cao, ba, tranh, sang theo mÉu: Thu1: mïa thu Thu2: thu tiÒn §¸p ¸n: -Cao1: cao vót - Tranh1: nhµ tranh Cao2: dÇu cao Tranh2: tranh ¶nh -Ba1: sè ba - Sang 1: sang s«ng Ba2: ba m¸ Sang2: Sang giµu (13) Bµi tËp 2: ? Xác định từ loại và nghĩa từ “cổ” câu sau: - Trêi l¹nh, em ph¶i quµng kh¨n cho Êm cæ Danh tõ “cæ” ? Ngoµi nghÜa lµ -Cã nhiÒu nghÜa: bé phËn c¬ thÓ nèi - bé phËn c¬ thÓ nèi ®Çu víi th©n víi: cæ th©n, danh -bé phËn cña ¸o, giÇy bao quanh cæ hoÆc cæ®Çu ch©n ¸o, giÇy cao cæ … tõ cæ cßn cã - chỗ eo lại phần đầu số đồ vật, giống hình cái cổ, thờng là phận nối nh÷ng nÐt nghÜa liền thân với miệng số đồ đựng: cổ chai… nµo kh¸c? ?Gi¶i thÝch => nghÜa cña “cæ”chØ sau nèi vµ cho biÕtvíi nãth©n cã liªn NghÜa chung: mét c©u bé phËn liÒn ®Çu quan đến nÐt nghÜa cña ” ë vÝ dô trªn kh«ng? ngêi,“cæ vËt… - HuyÖn Kim S¬n, cã mét ng«i chïa cæ kÝnh - > cũ, lâu đời…=> đồng âm với danh từ “cæ” (14) Bài tập Đặt câu với các cặp từ đồng âm sau (ở câu phải có hai từ đồng âm) bàn (danh từ) – bàn (động từ) sâu (danh từ) – sâu (số từ) năm (danh từ) – năm (số từ) VD: Bà cháu bắt ba ba ba Số từ Danh từ (15) Bài tập 3: có thể làm sau: Đặt câu với từ đồng âm( câu có từ đồng âm) -Các bạn ngồi vào dãy bàn này để bàn chiến thuật cho trận đấu ngày mai ( DT) (ĐT) -Con sâu đục sâu vào thân cây -Năm học 2011 - 2012 trường ta có năm lớp (DT) (ST) (16) CHÀO THÂN ÁI (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu dong am, Tu dong am