0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sử dụng đất nông nghiệp thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

157 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ MẠNH ĐỨC ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Việt Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Mạnh Đức i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Cao Việt Hà tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND thành phố Việt Trì, Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Phú Thọ giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Mạnh Đức ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học đề tài: 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan tình hình nghıên cứu đánh gıá đất gıớı 2.1.1 Sự cần thiết phải đánh giá đất 2.1.2 Các kết nghiên cứu đánh giá đất đai giới 2.1.3 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 12 2.2 Một số kết đánh giá đất đai theo FAO Việt Nam 21 2.2.1 Trên phạm vi toàn quốc 22 2.2.2 Trên phạm vi vùng sinh thái cấp tỉnh 22 2.2.3 Trên phạm vi cấp huyện 23 2.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá đất theo FAO 24 2.3.1 Khái niệm đồ đơn vị đất đai đơn vị đồ đất đai 24 2.3.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 25 2.3.3 Ý nghĩa việc xây dựng đồ đơn vị đất đai 26 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Nộı dung nghıên cứu 27 3.1.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng nghiên cứu 27 3.1.2 Xây dựng đồ đơn vị đất đai thành phố Việt Trì 27 3.1.3 Đánh giá thích hợp đất đai cho số trồng thành phố .27 3.1.4 Đề xuất phương hướng sử dụng đất nông nghiệp cho thành phố Việt Trì sở đánh giá mức độ thích hợp 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 28 3.2.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 28 3.2.3 Phương pháp xây dựng loại đồ đơn tính 28 3.2.4 Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai phương pháp chồng xếp loại đơn tính 30 3.2.5 Phương pháp so sánh, đối chiếu 30 3.2.6 Phương đánh giá thích hợp đất đai theo FAO 30 3.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần Kết nghiên cứu 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội: 38 4.1.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 39 4.1.4 Thực trạng phát triển ngành 41 4.1.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế xã hội: 44 4.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp thành phố Việt Trì 44 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp thành phố Việt Trì 44 4.2.2 Hiện trạng loại sử dụng đất thành phố Việt Trì 46 4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai thành phố Việt Trì 50 4.3.1 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai 50 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính 52 4.3.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 71 4.3.4 Mô tả đơn vị đất đai 74 4.4 Đánh giá thích hợp đất đai thành phố Việt Trì 78 iv 4.4.1 Xác định yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất 78 4.4.2 Đánh giá thích hợp đất đai cho loại sử dụng đất 79 4.4.3 Đề xuất định hướng sử dụng đất thành phố Việt Trì theo hướng thích hợp đất đai 96 Phần Kết luận kiến nghị 98 5.1 Kết luận 98 5.2 Kiến nghị 99 Tài liệu tham khảo 100 Phụ lục 103 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ĐGĐĐ Đánh giá đất đai ĐVĐĐ Đơn vị đất đai FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Hội KHĐVN Hội Khoa học đất Việt Nam LMU Đơn vị đồ đất đai LUM Bản đồ đơn vị đất đai LUS Hệ thống sử dụng đất LUT Loại hình sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân Viện QH&TKNN Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Cấu trúc bảng phân loại khả thích nghi đất đai FAO 19 Bảng 3.1 Phân cấp địa hình tương đối vùng đồng thành phố Việt Trì 28 Bảng 3.2 Phân cấp độ dốc vùng đồi núi thành phố Việt Trì 29 Bảng 3.3 Phân cấp độ dày tầng đất thành phố Việt Trì 29 Bảng 3.4 Phân cấp thành phần gới thành phố Việt Trì 29 Bảng 3.5 Phân cấp chế độ tưới thành phố Việt Trì 29 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Việt Trì qua số năm 38 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nơng nghiệp thành phố Việt Trì năm 2016 45 Bảng 4.3 Hiện trạng loại hình sử dụng đất thành phố Việt Trì .46 Bảng 4.4 Phân cấp tiêu xây dựng đồ ĐVĐĐ thành phố Việt Trì 52 Bảng 4.5 Phân loại đất thành phố Việt Trì 53 Bảng 4.6 Diện tích loại đất theo đơn vị hành thành phố Việt Trì 54 Bảng 4.7 Thống kê diện tích đất phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp địa hình tương đối thành phố Việt Trì 57 Bảng 4.8 Phân bố diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp địa hình tương đối thành phố Việt Trì 58 Bảng 4.9 Thống kê diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp độ dốc thành phố Việt Trì 59 Bảng 4.10 Phân bố diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp độ dốc thành phố Việt Trì 60 Bảng 4.11 Thống kê diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp độ dày tầng đất thành phố Việt Trì 62 Bảng 4.12 Phân bố diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp độ dày tầng đất thành phố Việt Trì 64 Bảng 4.13 Thống kê diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp thành phần giới thành phố Việt Trì 65 Bảng 4.14 Phân bố diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp thành phần giới thành phố Việt Trì 67 Bảng 4.15 Thống kê diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp chế độ tưới thành phố Việt Trì vii 68 Bảng 4.16 Phân bố diện tích đất đai phạm vi điều tra theo tiêu phân cấp chế độ tưới thành phố Việt Trì 70 Bảng 4.17 Diện tích đặc tính Đơn vị đất đai thành phố Việt Trì 71 Bảng 4.18 Yêu cầu sử dụng đất LUT thành phố Việt Trì 79 Bảng 4.19 Tổng hợp mức độ thích hợp đất đai LMU 80 Bảng 4.20 Tổng hợp diện tích đất chuyên lúa theo mức độ thích hợp đất đai 82 Bảng 4.21 Phân bố diện tích đất chuyên lúa theo mức độ thích hợp đất đai thành phố Việt Trì 83 Bảng 4.22 Tổng hợp diện tích thích hợp đất lúa - màu 84 Bảng 4.23 Tổng hợp diện tích thích hợp đất lúa - màu 85 Bảng 4.24 Tổng hợp diện tích thích hợp đất chuyên màu 87 Bảng 4.25 Diện tích thích hợp đất chuyên màu theo đơn vị hành thành phố Việt Trì 88 Bảng 4.26 Tổng hợp diện tích thích hợp đất ăn 90 Bảng 4.27 Diện tích thích hợp đất ăn theo đơn vị hành thành phố Việt Trì 91 Bảng 4.28 Tổng hợp diện tích thích hợp đất trồng rừng 93 Bảng 4.29 Diện tích thích hợp đất rừng sản xuất theo đơn vị hành thành phố Việt Trì 95 Bảng 4.30 So sánh diện tích số loại hình sử dụng đất trước sau đề xuất sử dụng đất viii 97 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các bước đánh giá đất đai theo FAO: 16 Hình 2.2 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai 25 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí thành phố Việt Trì 33 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất năm 2016 45 Hình 4.3 Sơ đồ loại đất thành phố Việt Trì 55 Hình 4.4 Sơ đồ độ dốc thành phố Việt Trì 61 Hình 4.5 Sơ đồ độ dày tầng đất thành phố Việt Trì 63 Hình 4.6 Sơ đồ thành phần giới thành phố Việt Trì 66 Hình 4.7 Sơ đồ chế độ tưới thành phố Việt Trì 69 Hình 4.8 Sơ đồ đơn vị đất đai thành phố Việt Trì 73 Hình 4.9 Sơ đồ thích hợp đất chuyên lúa 81 Hình 4.10 Sơ đồ thích hợp đất lúa - màu 86 Hình 4.11 Sơ đồ thích hợp đất chuyên màu 89 Hình 4.12 Sơ đồ thích hợp đất ăn 92 Hình 4.13 Sơ đồ thích hợp đất rừng sản xuất 94 ix 20 21 22 23 107 Đơn vị đất đai 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 108 Phụ biểu 04 Mức độ thích hợp LUT chuyên màu/Rau Đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 109 Đơn vị đất đai 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 110 Phụ biểu 05 Mức độ thích hợp LUT ăn Đơn vị đất đai Diệ tích (ha 173, 98, 300, 240, 95,6 15,8 49,0 262, 274, 10 156, 11 202, 12 193, 13 134, 14 577, 15 258, 16 61,8 17 36, 18 149 19 90,3 20 28 21 142, 22 28,0 23 28,4 111 Đơn vị đất đai Diệ tích (ha 24 69,6 25 88,5 26 35,4 27 18,3 28 76,9 29 24,3 30 183, 31 33,7 32 308, 33 237, 34 11,9 35 137, 36 36,4 37 42,0 38 152, 39 31,9 40 28,4 41 104, 112 Phụ biểu 06 Mức độ thích hợp LUT rừng Đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 113 Đơn vị đất đai 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 114 ... hợp Đánh giá thích hợp đất đai theo FAO thực chất đánh giá khả thích hợp đơn vị đất đai theo yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng theo hướng dẫn FAO: Đánh giá thích hợp đất đai kết hợp tính thích. .. Đánh giá thích hợp đất đai kết hợp tính thích hợp phần đặc tính đất đai vào thành lớp thích hợp tổng thể đơn vị đồ đất đai (LMU) cho loại sử dụng đất (LUTs) định Như vậy, đánh giá thích hợp đất đai. .. thích hợp với quy hoạch sử dụng đất đai Phân hạng thích hợp đất đai sản phẩm cuối nội dung đánh giá đất theo FAO Phân hạng thích hợp đất đai kết hợp tính thích hợp phần đặc tính đất đai vào thành
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sử dụng đất nông nghiệp thành phố việt trì, tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sử dụng đất nông nghiệp thành phố việt trì, tỉnh phú thọ