0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng phát hiện b agonist trong thức ăn chăn nuôi bằng kit elisa

75 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN β-AGONIST TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẰNG KIT ELISA Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Đình Thâu NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Trịnh Đình Thâu tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Giải Phẫu – Tổ chưc – Phôi thai, Khoa Thú y - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I- Cục Thú y giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm 2.1.1 Tình hình an tồn thực phẩm giới 2.1.2 Tình hình Việt Nam 2.2 Những hiểu biết nhóm β-agonist 2.2.1 Lịch sử phát 2.2.2 Khái niệm phân loại 2.2.3 Dược động học β–agonist 2.2.4 Cơ chế hoạt động β–agonist 2.2.5 Sơ lược salbutamol clenbuterol 2.3 Tình hình sử dụng β-agonist giới Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình sử dụng β-agonist giới 12 2.3.2 Tình hình sử dụng β-agonist Việt Nam 15 2.4 Tồn dư β-agonist thức ăn chăn nuôi ảnh hưởng chúng sức khỏe cộng đồng 18 2.4.1 Khái niệm tồn dư 18 2.4.2 Ảnh hưởng tồn dư β-agonist sức khỏe cộng đồng 21 2.5 Kĩ thuật phân tích dư lượng β-agonist thức ăn chăn nuôi 24 iii 2.5.1 Phương pháp định tính ELISA 24 2.5.2 Phương pháp định lượng 26 Phần Nguyên vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Vật liệu nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 27 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 27 3.1.4 Vật liệu, hóa chất thuốc thử 27 3.1.5 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Thí nghiệm nghiên cứu tính phù hợp kit ELISA dùng cho phân tích định tính xác định β-agonist mẫu thức ăn chăn ni 29 3.3.2 Ứng dụng kết nghiên cứu phương pháp để phân tích mẫu thực 32 3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 34 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Kết điều tra tình hình sử dụng chất cấm chăn ni từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016 4.2 36 Kết nghiên cứu tính phù hợp kit elisa dùng cho phân tích định tính xác định β-agonist thức ăn chăn ni 37 4.2.1 Kết nghiên cứu tính ổn định kit ELISA 37 4.2.2 Kết xác định giới hạn phát (LOD) kit ELISA 40 4.2.3 Kết nghiên cứu khả phát kit (ccβ) 41 4.2.4 Kết xác định độ xác (accuracy:AC), độ đặc hiệu (specificity:SP), độ nhạy (sensitivity:SE), độ lệch dương (positive deviation:PD) độ lệch âm (negative deviation: ND) 4.2.5 42 Kết nghiên cứu đảm bảo chất lượng kết thử nghiệm kit ELISA 44 4.3 Áp dụng phương pháp để phân tích mẫu thực tế 45 4.3.1 Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kit ELISA iv 45 4.3.2 Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật LC/MS/MS 47 3.3 So sánh tương đồng kết phân tích ELISA LC/MS/MS .48 Phần Kết luận kiến nghị 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 Tài liệu tham khảo 51 Phụ lục 54 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt AC Độ xác (Accuracy) CCα Giới hạn định CCβ Khả phát CP Chính phủ Cty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn EC European Commission ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay EU European Union FAO Food Agricultural Organization FDA Food and Drug Administration FSIS Food Safety and Inspection Service HPLC High-performance liquid chromatograph LC/MS/MS Sắc ký lỏng khối phổ (Liquid Chromatography/Mass Spectrometer) LOD Giới hạn phát (Limit of Detection) MRL Maximum Residue Limit MRPL Minimum Required Performance Limit ND Độ lệch âm (Negative deviation) NĐTP Ngộ độc thực phẩm NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn PD Độ lệch dương (Positive deviation) ppb Phần tỷ (Parts per billion) SE Độ nhạy (Sensitivity) SP Độ đặc hiệu (Specificity) TĂCN Thức ăn chăn nuôi TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO World Trade Organization vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Quy định Codex cập nhật hội nghị CAC lần 32 tháng 7/ 2009 Bảng 1.2 Giới hạn yêu cầu tối thiểu cho phép (MRPL) PTN tham chiếu CRL Đức Bảng 1.3 Ngưỡng MRPL β-agonist loại mẫutại việt Nam (Bộ NN PTNT, 2016) Bảng 4.1 Kết điều tra tình hình sử dụng chất cấm chăn nuôi từ tháng 10/2015 – 5/2016 Bảng 4.2 Kết phân tích kiểm tra đường chuẩn Bảng 4.3 Kết phân tích kết tính tốn giới hạn phát (LOD) βagonist thức ăn chăn nuôi Bảng 4.4 Kết xác định khả phát kit Bảng 4.5 Kết phân tích 20 mẫu trắng 20 mẫu thêm chuẩn nồng độ ppb Bảng 4.6 Kết đánh giá độ xác (AC), độ đặc hiệu (SP), độ nhạy (SE), độ lệch dương (PD) độ lệch âm (ND) kit Bảng 4.7 Kết kiểm tra mẫu mù Bảng 4.8 Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật ELISA Bảng 4.9 Kết phân tích dư lượng β-agonist (salbutamol, clenbuterol) mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật LC/MS/MS vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Bao chất tạo nạc Super Weight 02 phát Đồng Nai ngày 10/3/2011 Hình 1.2 Chất tạo nạc trộn vào thức ăn gia súc Hình 4.1 So sánh kết điều tra tình hình sử dụng chất cấm 2/2016 tháng 3-5/2016 Hình 4.2 Đường chuẩn biểu thị mối tương quan nồng độ chuẩn β-agonist độ hấp thụ kit Hình 4.3 Tỷ lệ % mẫu thức ăn chăn nuôi nhiễm β-agonist Hình 4.4 Sự tương đồng kết phân tích salbutamol mẫu thức ăn chăn ni ELISA LC/MS/MS viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng Tên luận văn: Đánh giá khả phát β-agonist thức ăn chăn nuôi kit ELISA Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích Đánh giá phù hợp kit ELISA lựa chọn để phân tích định tính dư lượng β-agonist thức ăn chăn nuôi - Ứng dụng kit ELISA lựa chọn để phân tích mẫu thực Phương pháp nghiên cứu Chuẩn hóa phê duyệt phương pháp phân tích dư lượng β-agonist thức ăn chăn ni kit ELISA - Phân tích mẫu thực + Phân tích sàng lọc dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kit ELISA theo phương pháp chuẩn hóa + Phân tích khẳng định dư lượng β-agonist kỹ thuật LC/MS-MS mẫu thức ăn chăn ni có kết phân tích sàng lọc dương tính nghi ngờ ELISA Kết - Trên sở nghiên cứu tính ổn định, giới hạn phát hiện, khả phát hiện, độ đặc hiệu, độ xác, độ nhạy, độ lệch dương, độ lệch âm kết nghiên cứu đảm bảo chất lượng kết thử nghiệm kit ELISA, đưa kết quả: Khả phát (CCβ) 1,5 µg/kg; Độ xác (AC): 92,5%; Độ đặc hiệu (SP): 90%; Độ nhạy (SE) : 95%; Độ lệch dương (PD): 9,5%; Độ lệch âm (ND): 5,3% - Có mẫu thức ăn chăn ni phân tích dương tính với β-agonist (3,7 %) Kết luận TM Kit ELISA β-agonist hãng Biooscientific (MaxSignal β-agonist, mã 1009) điều kiện phòng thử nghiệm Việt Nam hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phương pháp phân tích định tính quy định định 657/2002/EC Trong 135 mẫu thức ăn chăn ni phân tích, có 05/135 mẫu dương tính với βagonist (tỷ lệ 3,7 %) ix 44 + Đánh giá kết quả: Từ kết phân tích định tính ELISA kết phân tích định lượng LC/MS/MS thấy: mẫu mù bố trí mẫu trắng cho kết âm tính; mẫu mù bố trí mẫu thêm chuẩn cho kết dương tính Trên sở nghiên cứu tính ổn định, giới hạn phát hiện, khả phát hiện, độ đặc hiệu, độ xác, độ nhạy, độ lệch dương, độ lệch âm kết nghiên cứu đảm bảo chất lượng kết thử nghiệm kit ELISA, đưa kết luận: kit ELISA β-agonist hãng Biooscientific (MaxSignal TM β-agonist, mã 1009) điều kiện phòng thử nghiệm Việt Nam hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phương pháp phân tích định tính quy định định 657/2002/EC với: Khả phát (CCβ) 1,5 µg/kg Độ xác (AC): 92,5% (AC ≥ 90%) Độ đặc hiệu (SP): 90% (SP ≥ 90%) Độ nhạy (SE) : 95% (SE ≥ 90%) Độ lệch dương (PD) : 9,5% (PD ≤ 10%) Độ lệch âm (ND) : 5,3% (ND ≤ 10%) Hơn nữa, ưu điểm trên, kit cịn có ưu điểm chuẩn pha sẵn, quy trình rõ ràng, dễ thực 4.3 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỂ PHÂN TÍCH MẪU THỰC TẾ 4.3.1 Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kit ELISA Mẫu thức ăn chăn ni gửi tới phịng thí nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau, tiến hành phân tích định tính dư lượng β-agonist kit ELISA, tiến hành phân tích đúp, lặp lại lần, quy trình tách chiết theo hướng dẫn nhà sản xuất Kết phân tích trình bày bảng 4.8: Kết bảng 4.8 cho thấy tổng số 135 mẫu thức ăn chăn ni qua phân tích sàng lọc ELISA có 05 mẫu nghi ngờ nhiễm β-agonist, chiếm tỷ lệ 3,7% tổng số mẫu phân tích Như vậy, có quy định cấm sử dụng β-agonist chăn ni lợi ích kinh tế người chăn nuôi lạm dụng 45 Bảng 4.8: Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật ELISA Số mẫu phân tích 135 Tỷ lệ % mẫu thức ăn chăn ni nhiễm β-agonist tổng số mẫu phân tích thể hình 4.3: Hình 4.3 Tỷ lệ % mẫu thức ăn chăn nuôi nhiễm β-agonist ELISA kỹ thuật sàng lọc hiệu để loại bỏ mẫu âm tính Bằng phân tích sàng lọc, loại bỏ 130/135 mẫu âm tính với β-agonist Đây kỹ thuật áp dụng phổ biến phòng thử nghiệm phân tích dư lượng thực phẩm thức ăn chăn nuôi nhiều nước giới trở thành công cụ hữu hiệu quan thẩm quyền chấp thuận cho phép sử dụng với mục đích thử nghiệm sàng lọc (Screening method) Ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012) quy định ELISA phương pháp phân tích sàng lọc chất thuộc nhóm β-agonist thức ăn chăn nuôi, sản 46 phẩm chăn nuôi Tuy nhiên phương pháp áp dụng phòng thử nghiệm bao gồm phương pháp phân tích sàng lọc ELISA cần phải nghiên cứu phê duyệt phương pháp, có chứng để chứng minh phương pháp phù hợp cho mục đích phân tích Nội dung quy định chi tiết Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn u cầu lực cho phịng thử nghiệm có khả phân tích phép thử thuộc lĩnh vực sinh học, hóa học phục vụ cơng tác quản lý Nhà nước chất lượng an tồn thực phẩm Thơng tư hoàn toàn tương đương với Quyết định 657/2002/EC cộng đồng chung châu Âu phê duyệt phương pháp thử 4.3.2 Kết phân tích dư lượng β-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật LC/MS/MS Các mẫu có kết dương tính với ELISA phân tích khẳng định định lượng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS/MS) theo quy trình xác định Kết trình bày bảng 4.9: Bảng 4.9: Kết phân tích dư lượng β-agonist (salbutamol, clenbuterol) mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật LC/MS/MS STT Kí hiệu mẫ HĐ4 HĐ4 HĐ4 HĐ4 HĐ4 Kết phân tích bảng 4.9 cho thấy: số 05 mẫu thức ăn chăn nuôi nghi ngờ nhiễm β-agonist kỹ thuật ELISA khẳng định định lượng kỹ thuật LC/MS/MS có 02 mẫu thức ăn chăn ni nhiễm salbutamol với hàm lượng từ – 6,5 µg/kg, chiếm 1,48% tổng số mẫu phân tích Khơng có mẫu nhiễm Clenbuterol 47 4.3.3 So sánh tương đồng kết phân tích ELISA LC/MS/MS Kết phân tích mẫu thức ăn chăn ni nhiễm salbutamol kit ELISA kỹ thuật LC/MS/MS trình bày hình 4.4 Các giá trị hàm lượng salbutamol xác định kit ELISA kỹ thuật LC/MS/MS mẫu thể cột Hình 4.4 Sự tương đồng kết phân tích salbutamol mẫu thức ăn chăn ni ELISA LC/MS/MS Hình 4.4 cho thấy có tương đồng kết ELISA LC/MS/MS Kết cho thấy dư lượng salbutamol có mẫu thức ăn chăn nuôi Phương pháp sàng lọc ELISA phát thấy 05/135 mẫu thức ăn chăn nuôi nhiễm β-agonist khẳng định định lượng phương pháp LC/MS/MS có 02/05 mẫu phát thấy salbutamol thuộc nhóm βagonist Điều mẫu thức ăn chăn ni ngồi salbutamol cịn số chất khác ractopamine, bitolterol, carbuterol, mà phương pháp phân tích định lượng LC/MS/MS áp dụng nghiên cứu chưa có điều kiện phân tích tất chất nhóm Kết chấp nhận theo 48 protocol nhà sản xuất, ngồi salbutamol clenbuterol, kit cịn có phản ứng đặc hiệu mức cao (≥70%) với nhiều chất khác nhóm β-agonist bitolterol, carbuterol, cimbuterol Nhóm β-agonist cấm sử dụng chăn ni động vật sản xuất thực phẩm (Bộ NN PTNN, 2012) Kết nghiên cứu cho thấy lạm dụng chất cấm β-agonist chăn nuôi Các phương pháp áp dụng phân tích mẫu, định tính định lượng hợp lệ theo quy định định 657/2002/EC Văn phịng cơng nhận chất lượng VILAS (2005) Tuy nhiên, phương pháp phân tích sàng lọc bỏ sót tỷ lệ nhỏ mẫu thức ăn chăn nuôi ô nhiễm với β-agonist ngưỡng giới hạn chuẩn hóa nghiên cứu cao ngưỡng giới hạn protocol nhà sản xuất kit Mặc dù có mặt hạn chế vậy, kỹ thuật ELISA công cụ hữu ích để phân tích nhanh dư lượng thức ăn chăn ni Kết phân tích cung cấp thơng tin hữu ích, kinh tế cho cơng việc phân tích 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Bộ kit ELISA dùng cho phân tích định tính dư lượng β-agonist TM thức ăn chăn nuôi hãng Biooscientific (MaxSignal β-agonist, mã 1009) điều kiện phịng thí nghiệm Trung tâm đáp ứng yêu cầu phương pháp định tính quy định định 657/2002/EC với: Khả phát (LOD) 1,5 µg/kg Độ xác (AC): 92,5% (AC ≥ 90%) Độ đặc hiệu (SP): 90% (SP ≥ 90%) Độ nhạy (SE) : 95% (SE ≥ 90%) Độ lệch dương (PD) : 9,5% (PD ≤ 10%) Độ lệch âm (ND) : 5,3% (ND ≤ 10%) Trong 135 mẫu thức ăn chăn ni phân tích, có 05/135 mẫu dương tính với β-agonist (tỷ lệ 3,7 %) phương pháp ELISA Khi khẳng định định lượng lại phương pháp LC/MS/MS có 02/05 mẫu nhiễm salbutamol với hàm lượng 3-6,5 µg/kg, khơng có mẫu nhiễm clenbuterol 5.2 KIẾN NGHỊ Về mặt quản lý Nhà nước Chính phủ tiếp tục đạo sát ban ngành địa phương tăng cường trì hoạt động kiểm sốt chất lượng an toàn thực phẩm đặc biệt chất cấm chăn ni cấp độ cao Trong cần quy rõ trách nhiệm người đứng đầu ban ngành liên quan địa phương Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho người chăn nuôi, người tiêu dùng tác hại việc sử dụng chất cấm quy định pháp luật, quy định mức độ hình thức xử lý vi phạm việc sử dụng chất cấm Luật hình Về mặt phịng thí nghiệm Tiếp tục nghiên cứu kit ELISA β-agonist hãng Biooscientific mẫu khác để nghiên cứu phù TM (MaxSignal β-agonist, mã 1009) hợp kit cho mục đích sử dụng 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2002) Quyết định số 54/2002 QĐ- BNNPTNT ngày 20 tháng 06 năm 2002 Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông sử dụng số loại kháng sinh hóa chất sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012) Thông tư số 57/2012/TT- BNNPTNT ngày 07 tháng 11 năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, giám sát chất thuộc nhóm β-agonists chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2016) Thông tư số 01/2016/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 02 năm 2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 11 năm 2012 Bộ Y tế (2002) Tin ngắn Tạp chí thuốc sức khỏe 210 ngày 15/4/2002 Bộ Y tế (2007) Quyết định số 46 /2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Y tế việc quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hóa học thực phẩm Chính phủ (2010) Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 Chính Phủ quản lý thức ăn chăn ni Cục An tồn thực phẩm (2011) Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia an tồn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2015 Dương Thanh Liêm, Bùi Như Phúc Dương Duy Đồng (2002) Thức ăn dinh dưỡng vật nuôi NXB Đại học Nông Lâm, TP HCM tr 146-179 Đoàn Thị Khang, Phan Thanh Đạm, Dương Thị Thu Anh Đào Đức Hảo (2008) Ứng dụng kỹ thuật ELISA để xác định clenbuterol salbutamol thức ăn chăn ni Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni 13 tháng 8/2008 10 Lê Quốc Thịnh (2012) Hiểu thêm thuốc bị cấm chăn nuôi Truy cập ngày 23/2/2016 http://suckhoedoisong.vn/hieu-them-ve-thuoc-bi-cam-trongchan-nuoi-n5210.html 11 Nguyễn Công Khẩn (2009) Đảm bảo an toàn thực phẩm Việt Nam- Các thách thức triển vọng Kỷ yếu hội nghị khoa học An toàn thực phẩm lần thứ 52009 51 Nhà xuất Hà Nội, tr 11- 26 12 Phạm Nho Huỳnh Hồng Quang (2012) β-agonist: Ứng dụng nguy ảnh hưởng đến sức khỏe người Truy cập ngày 5/3/2016 http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoDetail.jsp? area=58&cat=1092&ID=5756 13 Võ Thị Trà An (2001) Tình hình sử dụng kháng sinh dư lượng kháng sinh thịt gà sở chăn nuôi gà công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Luận Văn thạc sĩ Khoa Học Nông Nghiệp Đại Học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Võ Thị Trà An (2007) Kháng sinh cho vật nuôi Nhà xuất Đà Nẵng Tiếng Anh: 15 Andrzej P., Z Jan and N Jolanta (2003) Screening procedures for clenbuterol residue determination in bovine urine and liver matrices using enzyme – linked immunosorbent assay and liquid chromatography, Analytica Chimica Acta Vol 483 pp 61–67 16 Beermann, D H (1984) β-adrenergic agonists and growth In M P Shreibman, C G Scanes and P K T Pang The Endocrinology of Growth, Development and Metabolism in Vertebrates pp 345-366 17 BANRC (Board on Agriculture National Research Council) and Food and Nutrition Board Institude of Medicine (1999) The use of drug in food animal benefits and risks, National academy press, Washington DC pp 253 18 Black R.E, Lanata C.F (1995) Epidepiology of diarrhoeal diseases in developing countries, In Blazer M.J, Smith P.D, Ravdin J.I, Greenberg H.B, Guerrant R.L, infection of the gastrointestinal tract, New York, Raven Press: 1336 19 DeWaal C S and Robert N (2005a) Food Safety Around the World Washington, D.C pp 1-6 20 DeWaal C S and Robert N (2005b) North American Region, Food Safety Around the World, Washington, D.C pp 53- 65 21 DeWaal C S and Robert N (2005c) European Region, Food Safety Around the World, Washington, D.C pp 30-44 22 DeWaal C S and Robert N (2005d) South East Asian Region, Food Safety Around the World, Washington, D.C: 14-16 23 EC (1996) Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or 52 thyrostatic action and of ß-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC Official Journal of the European Communities L125 pp 3-9 24 Gianfranco B., F Maurizio, R Barbara, C Vittorio and M Giancarlo (2001) Use of molecularly imprinted polymers in the solid-phase extraction of clenbuterol from animal feeds and biological matrices Journal of Chromatography Vol 759 pp 27–32 25 Guy D and B D Anne (1993) Determination of β-agonists in urine by an enzyme immunoassay based on the use of an anti-salbutamol antiserum, Analytica Chimica Acta Vol 275 pp 241-247 26 Miller M F., D K Garcia, M E Coleman, P A Ekeren, D K Lunt, K A Wagner, M Procknor, T H Jr Welsh and S B Smith (1988) Adipose tissue, longissimus muscle and anterior pituitary growth and function in clenbuterol-fed heifers, Journal of Animal Science Vol 66 pp 12-20 27 Pulce C., D Lamaison, G Keck, C Bostvironnois, J Nicolas and J Descotes (1991) Collective human food poisonings by clenbuterol residues in veal liver Veterinary Human Toxicology pp 480-482 28 Rose, M D., Shearer, G., Farrington, W H (1995) The effect of cooking on veterinary drug residues in food Ministry of Agriculture, Fisheriers and Food, pp 67-76 29 S D Bucknall, AL MacKenzie, M J Sauer, D J Everest, R Newman and R Jackman (1993) Determination of clenbuterol in bovine liver by enzyme immunoassay, Analytica Chimica Acta Vol 275 pp 227-230 30 Taylor and Francis Issue (2005) Food Additives & Contaminants, Publisher Vol 22(6) pp 563 – 566 31 WHO (2002) WHO Global Strategy for Food Safety, (ISBN 92 154574 7), “WHO Global Strategy for Food Safety, pp 32 WHO/FAO (2004) Pesticide residue in food, Report of Joint meeting of the FAO panel of expert on Pesticide residue in food and environment Rome 33 WHO/SEARO, (2008) ''Nutrition and Food Safety in the South-East Asia Region'', Report and Documentation of the Technical Discussions, New Delhi 53 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thời gian sản xuất, thời gian hết hạn cách bảo quản kit dùng nghiên cứu tính ổn định kit Trong trường hợp khơng có dự định sử dụng kít vịng tháng nên bảo quản β-agonist antibody #1 100X HRB-conjugated antibody #2 -20 C tủ âm Phụ lục 2: Một số hình ảnh nghiên cứu Mẫu sau cho chất ủ 15 phút nhiệt độ phòng 54 Mẫu trước đo mật độ quang Bộ Kit ELISA Max Signal 55 TM (Mỹ) ... lượng β -agonist mẫu thức ăn chăn nuôi: Phân tích định tính dư lượng β -agonist mẫu thức ăn chăn ni kit ELISA Phân tích khẳng định β -agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kỹ thuật LC/MS-MS mẫu thức ăn chăn. .. salbutamol mẫu thức ăn chăn nuôi ELISA LC/MS/MS viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng Tên luận văn: Đánh giá khả phát β -agonist thức ăn chăn nuôi kit ELISA Chuyên ngành:... β -agonist thức ăn chăn nuôi kit ELISA - Phân tích mẫu thực + Phân tích sàng lọc dư lượng β -agonist mẫu thức ăn chăn nuôi kit ELISA theo phương pháp chuẩn hóa + Phân tích khẳng định dư lượng β-agonist
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng phát hiện b agonist trong thức ăn chăn nuôi bằng kit elisa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng phát hiện b agonist trong thức ăn chăn nuôi bằng kit elisa