0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận hoàng mai, thành phố hà nội

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC TRUNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Tám NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Trung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Để có kết nghiên cứu này, ngồi cố gắng nỗ lực thân, tơi cịn nhận hướng dẫn chu đáo, tận tình PGS.TS Đỗ Thị Tám, người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND quận Hồng Mai, phịng ban nhân dân quận, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện gia đình người thân Với lịng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Trung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận quy hoạch sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đất đai 2.1.2 Khái niệm phân loại quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Những đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 2.1.4 Các bước quy hoạch sử dụng đất 2.1.5 Những nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất đai 2.1.6 Mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với loại hình quy hoạch khác 12 2.2 Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 15 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 15 2.2.2 Bản chất phân loại tính khả thi quy hoạch sử dụng đất .16 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử dụng đất 18 iii 2.3 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất giới Việt Nam 20 2.3.1 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất giới 20 2.3.2 Tình hình quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 26 2.3.3 Tình hình lập thực quy hoạch sử dụng đất Hà Nội .31 Phần Đối tượng, nội dung phương nghiên cứu 34 3.1 Đối tượng nghiên cứu 34 3.2 Nội dung nghiên cứu 34 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến việc sử dụng đất quận Hoàng Mai 34 3.2.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai quận Hoàng Mai 34 3.2.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thực đến năm 2015 34 3.2.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất 35 3.3 Phương pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu thứ cấp 35 3.3.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu sơ cấp 35 3.3.3 Phương pháp thống kê phân tích, xử lý tổng hợp 35 3.3.4 Phương pháp chuyên gia 36 3.3.5 Phương pháp minh họa đồ 36 3.3.6 Phương pháp so sánh, đánh giá 36 Phần Kết nghiên cứu 37 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tác động đến sử dụng đất quận Hoàng Mai 37 4.1.1 Điều kiện tự nhiên cảnh quan môi trường 37 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 41 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường 47 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai quận Hoàng Mai 49 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 49 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Hoàng Mai năm 2016 55 iv 4.2.3 Biến động đất đai quận Hoàng Mai 4.3 Đánh giá kết thực phương 2020 4.3.1 Khái quát chung quy hoạch sử dụ dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) qu 4.3.2 Đánh giá kết thực phương 2020 (thực đến 2015) 4.3.3 Đánh giá việc thực công tr hoạch sử dụng đất 4.3.4 Kết thực kế hoạch sử dụng đấ 4.3.5 Đánh giá chung tình hình thực qu địa bàn quận Hồng Mai 4.4 Đề xuất số giải pháp thực q quận Hoàng Mai 4.4.1 Nâng cao chất lượng phương án quy ho 4.4.2 Giải pháp quản lý thực quy hoạch 4.4.3 Giải pháp sách 4.4.4 Giải pháp đầu tư Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BNN Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CNQSD Chứng nhận quyền sử dụng GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KQTH Kết thực PAĐCQH Phương án điều chỉnh quy hoạch PAQH Phương án quy hoạch QĐ Quyết định QH Quy hoạch QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TH Thực UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng Bảng 4.2 Biến động Bảng 4.3 Phương 2020 Bảng 4.4 Diện tích 2010-2020 Bảng 4.5 Diện tích Hồng Mai Bảng 4.6 Kết theo phươn Bảng 4.7 Kết 2015 quận Bảng 4.8 Kết 2015 quận Bảng 4.9 Kết 2015 quận Bảng 4.10 Kết theo quy ho Bảng 4.11 Các côn năm 2015 t Bảng 4.12 Kết t Hoàng Mai Bảng 4.13 Kết t quận Hoàn Bảng 4.14 Các côn 2016 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 2.1 Diện tích, cấu sử Hình 2.2 Diện tích, cấu sử Hình 4.1 Sơ đồ vị trí quận Ho Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất Hình 4.3 Biến động sử dụng đ Hình 4.4 Diện tích nh Hồng Mai giai đoạn Hình 4.5 Kết thực 2015 Hình 4.6 Kết thực hiệ quận Hồng Mai Hình 4.7 Kết thực 2015 quận Hồng M Hình 4.8 Kết thực h 2015 quận Hồng M Hình 4.9 Kết thực hiệ Hồng Mai Hình 4.10 Kết thực kế hoạch sử dụng đất phi nơng nghiệp năm 2016 quận Hồng Mai viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đức Trung Tên đề tài: “Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội” Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất Nội dung phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Hồng Mai - Tình hình quản lý, sử dụng đất quận Hoàng Mai Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai Đề xuất số giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu thứ cấp; - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu tài liệu sơ cấp; - Phương pháp thống kê phân tích, xử lý tổng hợp; - Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia; - Phương pháp minh họa đồ; - Phương pháp so sánh, đánh giá Kết kết luận quận Quận Hồng Mai nằm phía nam thành phố Hà Nội Dân số 396.705 người; mật độ dân số bình quân 9.837 người/km Năm 2016, tổng giá trị sản xuất quận 27.197,6 tỷ đồng (ngành công nghiệp – xây dựng đạt 13.879,3 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ 13.241 tỷ đồng; nông nghiệp - thủy sản đạt 77,6 tỷ đồng) ix hoạch sử dụng đất khác Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai xây dựng sở công văn số 2778/BTNMTCLQLĐĐ ngày 4/8/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường kế hoạch tổ chức thực lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2011-2015 theo Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/08/2009, việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy trình có nhiều thay đổi so với quy trình trước Mặt khác tiêu sử dụng đất theo Thông tư lại khác so với tiêu sử dụng đất Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Việc thay đổi gây nhiều khó khăn lập đánh giá tình hình thực quy hoạch Mặt khác, việc xác định nhu cầu định mức sử dụng đất ngành địa bàn cịn có chồng chéo, dẫn đến số loại đất phi nơng nghiệp xác định diện tích thường lớn so với nhu cầu thực tế, khả dự báo có độ an tồn khơng cao, nên tiêu quy hoạch đất phi nông nghiệp đạt kết không cao Đặc biệt cịn có chồng chéo loại hình quy hoạch có địa bàn quận Mặt khác, tiêu chí loại đất khơng thống nên dẫn đến số cơng trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất thường phải bóc tách thành nhiều hạng mục khác nhau, ví dụ: tiêu chí đất xanh nằm khn viên cơng trình văn hóa, du lịch quy hoạch xây dựng đô thị khu dân cư nơng thơn tính loại đất, quy hoạch sử dụng đất thống kê vào đất văn hóa, Sự thay đổi tiêu sử dụng đất qua kỳ kiểm kê đất đai gây khó khăn việc xếp đánh giá tiêu sử dụng đất b Về đánh giá khả thực cơng trình, dự án Trên thực tế, sử dụng đất địa phương, hầu hết cơng trình quy hoạch sử dụng đất tập trung khu trung tâm, trạng sử dụng đất khép kín Cơng tác thỏa thuận quan quản lý nhà nước và người có đất nằm quy hoạch thường khơng đạt kết cao giá đền bù đất, yêu cầu tái định cư sách thời điểm thỏa thuận Từ làm cho cơng trình quy hoạch bị thay đổi diện tích, khơng thực phải thay đổi vị trí Thực trạng công tác lập quy hoạch địa bàn, công tác đánh giá tiềm đất đai chưa thật với tiềm địa phương, đặc biệt nhóm 82 đất phi nơng nghiệp dẫn đến thường đánh giá theo thực tế sử dụng đất, nên dự báo nhu cầu mở rộng, bố trí loại đất phi nông nghiệp không sát với tiềm c Về thu hút bố trí nguồn vốn đầu tư để thực quy hoạch sử dụng đất Việc tạo nguồn vốn để thực quy hoạch đóng vai trị quan trọng Mặc dù báo cáo quy hoạch sử dụng đất xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, q trình thực chưa có phối hợp ngành Kế hoạch – Tài chính, ngành Tài nguyên – Môi trường UBND cấp phường (nơi có cơng trình quy hoạch) nên số cơng trình quy hoạch khơng bố trí nguồn vốn để thực hiện, đặc biệt cơng trình trụ sở thơn, cơng trình thể dục thể thao, Đây nguyên nhân dẫn đến số tiêu sử dụng đất đạt mức thấp so với tiêu quy hoạch duyệt Việc tạo nguồn vốn đầu tư cần thực nhiều hình thức, loại cơng trình, dự án cụ thể d Về chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất Trong phương án quy hoạch sử dụng đất, luận để định phương án bố trí quỹ đất nhằm mang lại hiệu cao kinh tế, xã hội môi trường chưa luận giải cách thuyết phục phân tích định tính định lượng Tính tốn nhu cầu sử dụng đất lập quy hoạch phiến diện, chưa sát với thực tế: lập quy hoạch, nhà quy hoạch có điều tra, thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực phường, thường nhiều ngành chưa xây dựng định hướng chiến lược phát triển dài hạn mà có kế hoạch ngắn hạn, theo kế hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội nên khó xác định nhu cầu sử dụng đất quy mơ diện tích lẫn vị trí cơng trình, dự án cho thời kỳ 10 năm, công tác dự báo lại chưa đánh giá hết tác động trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi chủ trương, sách, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa Vì chưa lường hết khả xảy tương lai nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất từ thời điểm xác lập quy hoạch thực Tính logic quy hoạch cịn thấp, chưa thể tầm nhìn: phương án quy hoạch nặng phân bổ đất cho cơng trình nhỏ lẻ, lại thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài, chưa thể vai trị điều tiết vĩ mơ 83 quy hoạch trường hợp kinh tế - xã hội có biến động nên lúng túng khâu triển khai thực hiện, bị động quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội có điều chỉnh Các giải pháp thực phương án quy hoạch chung chung, thiếu giải pháp cụ thể, thiếu quy định bắt buộc thể tính pháp lý cao theo quy định Luật Đất đai Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phần cịn mang tính đối phó để có đủ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất e Vấn đề quản lý quy hoạch, giám sát thực quy hoạch ý thức chấp hành pháp luật đất đai Công tác tuyên truyền, phổ biến, cơng khai quy hoạch sử dụng đất cịn mang nặng tính hình thức; tiếp cận, tham gia người dân từ khâu lập quy hoạch đến thực quy hoạch giám sát quy hoạch chưa thực chất; phản hồi người dân nhà phản biện phương án xây dựng quy hoạch chưa quan tâm mức Trình độ quản lý quy hoạch cịn nhiều hạn chế; tình trạng quy hoạch bị áp đặt theo ý chí chủ quan nhà lãnh đạo tồn tại; tư tưởng, tư quy hoạch tầm nhìn quy hoạch cịn lạc hậu Cịn có nhượng chấp thuận đầu tư: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cố gắng phân bổ sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực Nhưng thực tế triển khai, số công trình bị thay đổi vị trí chuyển vào địa điểm khác Điều gây khơng xáo trộn quy hoạch, đồng thời làm phát sinh nhiều ông trình nằm ngồi quy hoạch duyệt 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI Trên sở tồn phân tích trên, để nâng cao hiệu thực quy hoạch sử dụng đất cần thực đồng giải pháp sau: 4.4.1 Nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất Để nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai, số giải pháp cần thực là: - Cần nghiên cứu, lựa chọn tiêu, loại đất phù hợp phải xác lập trật tự sử dụng đất thời gian dài, để đảm bảo tính ổn định tương 84 đối phương án quy hoạch tính đạo vĩ mơ phương án quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai; - Phối hợp cách khoa học quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành nhằm bảo đảm phù hợp, tính thống nhất, tính khả thi quy hoạch nhằm mang lại hiệu toàn diện kinh tế, xã hội, mơi trường quận Hồng Mai - Đối với dự án khơng có khả triển khai thực phải cơng bố điều chỉnh hủy bỏ, khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” dự án treo - Xiết chặt vai trò quản lý nhà nước đất đai theo quy hoạch pháp luật, chấp hành quy định pháp luật điều chỉnh huỷ bỏ quy hoạch khu vực quy hoạch khơng cịn phù hợp với tình hình thực tế quận - Để nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất đưa vào thực có hiệu cần có tham gia cấp, ban ngành nhà chuyên gia người dân Cần nâng cao vai trò người dân trình lập quy hoạch thực quy hoạch sử dụng đất 4.4.2 Giải pháp quản lý thực quy hoạch Để quản lý, giám sát việc thực quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai hiệu cần thực đồng giải pháp sau: - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt Có biện pháp xử lý cụ thể, nghiêm minh trường hợp cố tình chậm triển khai thực sử dụng đất sai mục đích Nhà nước giao đất, cho thuê đất - Quy định chế độ thơng tin, cơng bố quy hoạch, đảm bảo tính minh bạch việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thành phần kinh tế tham gia vào việc thực mục tiêu quy hoạch Tăng cường phối hợp đồng cấp, ngành, địa phương để thực việc quy hoạch sử dụng đất tốt - Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật nhân rộng mơ hình sử dụng đất có hiệu địa bàn tỉnh để tăng hiệu sử dụng đất 4.4.3 Giải pháp sách * Chính sách đất đai Tiếp tục cụ thể hóa điều khoản Luật Đất đai, văn Trung ương phục vụ cho trình quản lý sử dụng đất 85 Ban hành văn pháp quy phục vụ cho việc triển khai hiệu tiêu sử dụng đất kỳ kế hoạch đến năm 2020 * Những sách nhằm bảo vệ phát triển quỹ đất nơng nghiệp Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, tăng suất trồng vật nuôi Đồng thời tăng cường cải tạo đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng để bù đắp đất lúa thu hồi 4.4.4 Giải pháp đầu tư Căn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt, cấp, ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực cơng trình dự án, khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho cơng trình, dự án trọng điểm, dự án có hiệu kinh tế cao, thu hút lao động không gây ảnh hưởng đến môi trường Huy động tối đa nguồn vốn cho sản xuất xây dựng sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước ngoài, vốn tự có nhân dân 86 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Quận Hoàng Mai nằm phía nam thành phố Hà Nội Dân số quận 396.705 người; mật độ dân số bình quân 9.837 người/km Năm 2016, tổng giá trị sản xuất quận 27.197,6 tỷ đồng (ngành công nghiệp – xây dựng đạt 13.879,3 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ 13.241 tỷ đồng; nông nghiệp - thủy sản đạt 77,6 tỷ đồng) Công tác quản lý đất đai quận thực tương đối tốt, điều góp phần cho quản lý sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm Đội ngũ cán cơng chức đào tạo bản, có chun mơn cao, có tinh thần trách nhiệm nhiệm vụ giao Tổng diện tích đất tự nhiên tính đến 31/12/2016 4032,3017 ha, diện tích đất nông nghiệp 1084,0762 ha, đất phi nông nghiệp 2903,1420, đất chưa sử dụng 45,0835 Kết nghiên cứu cho thấy phương án quy hoạch đến năm 2020 quận Hoàng Mai thực tốt Cụ thể sau: Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, diện tích đất nơng nghiệp 527,11 ha; diện tích đất phi nơng nghiệp 3.495,74 ha; diện tích đất chưa sử dụng 9,53 Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 674,32 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nơng nghiệp 35,56 Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 cho thấy diện tích đất nơng nghiệp thực đạt 132,65% so với tiêu duyệt; đất phi nông nghiệp đạt 91,09% so với tiêu duyệt; đất chưa sử dụng giảm 143,72 so với tiêu duyệt Như vậy, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, danh mục quy hoạch lấy vào đất nông nghiệp không thực hết Một số cơng trình, dự án thực theo quy hoạch duyệt không gian thời gian; việc thực thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất dựa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quận phê duyệt Tuy nhiên, số tiêu sử dụng đất chưa sát với tiêu quy hoạch Một số cơng trình nằm kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 chưa thực Mặt khác, lại phát sinh thêm số danh mục cơng trình thực ngồi quy hoạch duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thực tốt 87 4) Giải pháp để nâng cao hiệu thực quy hoạch sử dụng đất: Đối với công tác lập quy hoạch: Cần có điều tra đánh giá cụ thể từ đưa tiêu chí chiến lược phát triển phù hợp; phương án quy hoạch tiêu diện tích, cấu đất đai cần quan tâm đến việc phân bổ không gian vùng - Đối với công tác tổ chức thực quy hoạch: việc thực quy hoạch sử dụng đất thường liên quan đến nhiều cấp, ngành nhiều lĩnh vực Vì địi hỏi phải có chế quản lý tổ chức thực chặt chẽ Để làm điều này, UBND quận cần xây dựng chương trình cụ thể giao cho ngành thực đảm bảo quy hoạch thực đồng bộ, thống 5.2 KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đánh giá tình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai đạt hiệu quả, sát với thực tế, tránh tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội quận Nghiên cứu đưa số kiến nghị sau: Cần thực việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quận giai đoạn 2016-2020 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quận, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm quận thể nhu cầu sử dụng đất phường Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý việc thực tiêu sử dụng đất theo phương án QHSDĐ duyệt 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Thông tư số 30/2004/TTBTNMT ngày 01/11/2004, việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo kết thực Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg tăng cường quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư địa bàn nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm (2006-2010) tình hình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư số 19/2009/TT- BTNMT ngày 02/08/2009, việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Chính phủ nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 thi hành Luật Đất đai 2013, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị vịng, Nguyễn Quang Học Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Kao Madilen (2001) Nghiên cứu số phương pháp quy hoạch sử dụng đất cấp sở số nước giới, Việt Nam khả áp dụng Cămpuchia Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 11 Nguyễn Minh Quang (2016) Báo cáo tình hình thực quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2020 89 12 Nguyễn Thảo (2013) Kinh nghiệm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất số nước giới 13 Nguyễn Dũng Tiến (2005).Quy hoạch sử dụng đất - Nhìn lại trình phát triển nước ta từ năm 1930 đến Tạp chí Địa 03 14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật Đất đai 1993 15 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai 2003 16 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai 2013 17 Tôn Gia Huyên (2008) Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa Hội nhập 18 Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (2010) Kết kiểm kê đất đai năm 2010 19 Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (2014) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 2015) quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 20 Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (2015) Kết kiểm kê đất đai năm 2014 21 Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (2016) Niên giám thống kê quận Hoàng Mai năm 2015 22 Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai (2017) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội Quận Hồng Mai năm 2016 23 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014) Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 việc phên duyệt phương án quy hoạch sử dụn đất quận Hoàng Mai đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) 24 Võ Tử Can (2006) Nghiên cứu phương pháp luận tiêu đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Tài liệu tiếng Anh 25 Land use planning for Berlin Keeping up with Change, Summary 2001 26 Western Australian Planning Commission and Ministry for Planning (1996) Introduction “Planning for people”, Australia 90 PHỤ LỤC DANH MỤC PHỤ LỤC, BẢN ĐỒ I DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 01 Hình ảnh số dự án thực theo phương án quy hoạch sử dụng đất duyệt địa bàn quận Hoàng Mai Phụ lục 02: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai quận Hồng Mai năm 2016 Phụ Lục 03: Thống kê, kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp quận Hoàng Mai năm 2016 Phụ Lục 04: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nơng nghiệp quận Hồng Mai năm 2016 Phụ Lục 05: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành quận Hoàng Mai năm 2016 Phụ lục 06 Các tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai Phụ lục 07 Danh mục cơng trình, dự án quận Hoàng Mai đến năm 2015 Phụ lục 08 Danh mục cơng trình, dự án quận Hồng Mai đến năm 2016 II DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ trạng sử dụng đất năm 2010 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Nội Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Sơ đồ trạng sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 91 PHỤ LỤC 01 HÌNH ẢNH MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI Hình Dự án khu nhà phường Trần Phú Hình Dự án khu nhà Gelexia Riverside – 885 đường Tam Trinh 92 Hình Dự án đường phía Đơng UBND quận Hình Dự án khu nhà phường Yên Sở 93 ... 3.2.3 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thực đến năm 2015 - Khái quát phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 34 - Đánh giá kết thực tiêu kế hoạch hoạch... thi phương án QHSDĐ cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. .. hội quận Hồng Mai - Tình hình quản lý, sử dụng đất quận Hoàng Mai Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Hoàng Mai Đề xuất số giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận hoàng mai, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận hoàng mai, thành phố hà nội