0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa

127 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:44

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LƯU VĂN ĐẠT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HOÁ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Văn Nhạ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lưu Văn Đạt i LỜI CẢM ƠN Con xin cảm ơn bố mẹ xinh thành ni giưỡng con, cảm ơn gia đình người thân tạo điều kiện giúp đỡ cảm ơn đời cho tơi có mặt Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Đỗ Văn Nhạ giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Thạch Thành, phịng nơng nghiệp huyện, phịng Tài ngun Mơi trường, chi cục Thống kê huyện Thạch Thành giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn UBND, cán địa chính, hộ gia đình thuộc xã Thành Công, Thành Tâm Thành Hưng huyện Thạch Thành giúp đỡ việc cung cấp tài liệu địa phương, hộ gia đình để tơi nghiên cứu hồn thành luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lưu Văn Đạt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phạm vi nhiên cứu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Chính sách quản lý sử dụng ruộng đất Việt Nam 2.1.1 Chính sách ruộng đất trước thời kỳ đổi 2.1.2 Chính sách đất nơng nghiệp thời kỳ đổi đến 2.2 Tổng quan dồn điền, đổi 2.2.1 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp miền Bắc nước ta 2.2.2 Thực trạng dồn điền đổi 12 2.3 Tình hình dồn điền đổi giới Việt Nam 15 2.3.1 Tình hình dồn điền đổi giới 15 2.3.2 Nghiên cứu việc dồn điền đổi Việt Nam 18 2.4 Hiệu sử dụng đất yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 20 2.4.1 Hiệu sử dụng đất 20 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 2.5 Tình hình dồn điền đổi tỉnh Thanh Hóa 27 2.6 Nhận xét chung định hướng nghiên cứu 29 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Thời gian nghiên cứu 31 3.3 Đối tượng nghiên cứu 31 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 34.1 Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 31 3.4.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 31 3.4.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền, đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 31 3.4.4 Đề xuất giải pháp thúc đẩy công tác dồn điền đổi địa bàn nghiên cứu 32 3.5 Phương pháp nghiên cứu 32 3.5.1 Phương pháp chọn xã điểm, chọn hộ nghiên cứu 32 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 33 3.5.3 Phương pháp đánh giá hiệu 33 3.5.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 34 3.5.5 Phương pháp so sánh 34 Phần Kết thảo luận 35 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Thạch Thành 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Thạch Thành 40 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Thạch Thành 50 4.2 Thực trạng công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Thạch Thành .53 4.2.1 Quy trình thực dồn điền đổi 53 4.2.2 Kết thực dồn điền đổi huyện Thạch Thành 58 4.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Thạch Thành 64 4.3.1 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến chuyển dịch cấu sử dụng đất nông nghiệp 64 4.3.2 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến cấu trồng 66 iv 4.3.3 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp .74 4.3.4 Ảnh hưởng dồn điền đổi đến vấn đề khác 81 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sau công tác dồn điền đổi 86 4.4.1 Giải pháp sách 86 4.4.2 Giải pháp tổ chức 87 4.4.3 Giải pháp khuyến nông ứng dụng tiến kỹ thuật 88 4.4.4 Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp 89 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 94 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCĐ : Ban đạo CĐRĐ : Chuyển đổi ruộng đất CN - TTCN : Công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hố ĐBSH : Đồng sơng Hồng DĐĐT : Dồn điền đổi GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX : Giá trị sản xuất HĐND : Hội đồng nhân dân HTXNN : Hợp tác xã nơng nghiệp CPTG : Chi phí trung gian Mi : Thu nhập hỗn hợp MTTQ : Mặt trận tổ quốc NLN : Nông lâm nghiệp SDĐ : Sử dụng đất SXNN : Sản xuất nông nghiệp TDTT : Thể dục – Thể thao TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân GTGT : Giá trị gia tăng XHCN : Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thay đổi quy mô đất nông nghiệp nông hộ (%) Bảng 2.2 Mức độ manh mún ruộng đất vùng nước 10 Bảng 2.3 Mức độ manh mún ruộng đất số tỉnh vùng ĐBsH 10 Bảng 4.1 Bảng phân loại đất huyện Thạch Thành- tỉnh Thanh Hoá 38 Bảng 4.2 Giá trị, cấu kinh tế huyện Thạch Thành qua số năm 41 Bảng 4.3 Giá trị sản xuất cấu kinh tế ngành nông nghiệp 42 Bảng 4.4 Thống kê diện tích số trồng 43 Bảng 4.5 Chỉ tiêu dân số huyện Thạch Thành đến tháng 12 năm 2015 .46 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thạch Thành năm 2015 51 Bảng 4.7 Mục đích, đối tượng sử dụng đất nơng nghiệp năm 2015 52 Bảng 4.8 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp huyện Thạch Thành trước sau dồn điền đổi 59 Bảng 4.9 Thực trạng ruộng đất nông nghiệp xã, thị trấn trước sau dồn điền đổi 60 Bảng 4.10 Biến động diện tích đất nơng nghiệp 2012- 2015 huyện Thạch Thành 65 Bảng 4.11 Diện tích, cấu trồng thay đổi địa bàn huyện Thạch Thành 69 Bảng 4.12 Số lượng trang trại trước sau DĐĐT địa bàn huyện Thạch Thành 71 Bảng 4.13 Diện tích, suất, sản lượng số trồng trước sau chuyển đổi 74 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế số loại hình sử dụng đất đất nơng nghiệp trước sau dồn điền đổi 75 Bảng 4.15 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hố 77 Bảng 4.16 So sánh mức đầu tư phân bón trước DĐĐT sau DĐĐT 78 Bảng 4.17 Mức độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thâm canh trồng huyện Thạch Thành 80 Bảng 4.18 Diện tích đất gao thơng, thủy lợi trước sau dồn điền đổi 82 Bảng 4.19 Ảnh hưởng DĐĐT đến công tác QLNN đất đai 84 Bảng 4.20 Kết vấn nông hộ sau dồn điền đổi 85 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Thạch Thành giai đoạn 2012 - 2015 41 Hình 4.2 Sơ đồ quy trình thực dồn điền đổi 56 Hình 4.3 Quy mơ, diện tích đất sau dồn điền đổi xã Thành Công 62 Hình 4.4 Cơ cấu trồng, vật ni sau dồn điền đổi xã Thành Tâm 73 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá” Tên tác giả: Lưu Văn Đạt chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Giảng viên hướng dẫn: Ts Đỗ Văn Nhạ Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hố - Ảnh hưởng cơng tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá - Đề xuất số giải pháp góp phần thúc đẩy cơng tác dồn điền đổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Phương pháp chọn điểm hộ nghiên cứu; Phương pháp thu thập thông tin điều tra; Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất trước sau dồn điền đổi thửa; Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu, phương pháp so sánh Kết nghiên cứu - Huyện thạch Thành huyện miền núi nằm phía tây tỉnh Thanh hóa, có diện tích tự nhiên 55.919,44 ha, dân số 136.246 người Đất nông nghiệp có diện tích: 46.239,30 chiếm 82,7% diện tích đất tự nhiên Sản xuất nông nghiệp chiếm 70% kinh tế Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội thuận tiện cho phát triển nông nghiệp Để khắc phục tình trạng ruộng đất nơng hộ manh mún, phân tán gây nhiều hạn chế cho sản xuất nông nghiệp dẩn đến hiệu nông hộ thấp, huyện Thạch Thành triển khai cơng tác dồn điền đổi tồn địa bàn 28 xã thị trấn từ năm 2012, đến toàn huyện hồn thành cơng tác dồn điền đổi - Sau dồn điền đổi làm số bình qn/hộ từ 7-9 giảm cịn 1-2 thửa/hộ, 2 diện tích bình qn/thửa từ 523 m /thửa tăng lên 2.420 m /thửa (trước sau dồn điền đổi thửa) lợi dồn điền đổi thửa: Mở rộng đất giao thông, thủy lợi nội đồng; tăng diện tích chủ động tưới, tiêu; Quản lý đất đai thuận lợi hiệu Dồn điền đổi cịn tạo điều kiện cho hộ nơng dân thực giới hóa, áp dụng kiểu sử dụng đất nhiều vụ trồng ứng dụng tiến KHKT sản xuất nhằm tăng giá trị ix 85 Như vậy, số hộ vấn đồng ý với phương án DĐĐT UBND huyện phê duyệt Sau DĐĐT có 66% hộ tham gia muốn nhận thêm ruộng để phát triển sản xuất nông nghiệp Trong có 13,3% hộ đầu tư cho cải tạo đất để chuyển đổi cấu trồng, có 63% hộ tham gia vấn muốn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tạo thị trường nông sản ổn định 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SAU CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA Xuất phát từ thực trạng DĐĐt địa bàn huyện với tác động mà DĐĐT ảnh hưởng đến, khó khăn tồn sau DĐĐT, dựa nghiên cứu thân tình hình cụ thể huyện, định hướng, tham khảo số tài liệu tiếp thu ý kiến đóng góp người dân trực tiếp sản xuất, xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác sử dụng đất sau dồn điền đổi địa bàn huyện Thạch Thành sau: 4.4.1 Giải pháp sách nhà nước cần tạo hành lang pháp lý cho việc dồn điền đổi thửa: Dồn điền đổi coi việc làm phức tạp có lợi ích nhiều mặt, phù hợp với nguyện vọng nhân dân Vì cần có đạo thống chủ trương từ Trung ương đến địa phương Thể văn pháp quy tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho địa phương tổ chức thực - Cần thấy rõ vai trị cơng tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt ý tới trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp sang mục đích sử dụng đất khác việc chuyển đổi cấu nội đất nông nghiệp, phải đảm bảo an ninh lương thực Các địa phương cần tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết sau DĐĐT, quy hoạch vùng sản xuất cách khoa học dựa điều kiện tự nhiên khả vùng Trên sở phương án quy hoạch phê duyệt, xã, thị trấn tập hợp nhu cầu chuyển đổi cấu sử dụng đất hộ nơng dân trình huyện, tỉnh phê duyệt Có vậy, khơng tạo nên cạnh tranh cá nhân để hình thành thị trường ảo quyền sử dụng đất - Thực tế cho thấy tăng giá đất phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng mối quan tâm nhiều hộ nông dân, họ khơng có điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất Sự tăng giá phần giá trị sản xuất nông nghiệp ruộng tăng lên với 86 chuyển đổi phương thức canh tác Mặt khác giá trị thời hạn sử dụng đất kéo dài (đất trồng hàng năm có thời hạn sử dụng 20 năm, đất trồng lâu năm kết hợp ni trồng thủy sản có thời hạn sử dụng 50 năm) Như phép chuyển đổi, hộ khơng có điều kiện mở rộng sản xuất họ chuyển nhượng phần ruộng đất với giá cao hơn, thị trường ruộng đất thúc đẩy cách gián tiếp - Để thúc đẩy việc chuyển đổi cấu sử dụng đất hướng, vùng chuyên canh cao sản, sản xuất cây, mang tính chất hàng hóa địa phương cần đầu tư sở vật chất như: Mở rộng giao thơng, thủy lợi, bê tơng hóa kênh mương nội đồng, xây dựng sở bảo quản, chế biến thu mua nông sản, …cũng mục tiêu quan trọng mà địa phương cần quan tâm đầu tư thỏa đáng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường xuất - Tăng cường sách vốn, tín dụng cho hộ nơng dân, nhiều số lượng, gọn nhẹ thủ tục, ưu đãi lãi suất để hộ đầu tư phát triển sản xuất theo mơ hình kinh tế trang trại có hiệu Sau DĐĐT, hướng sản xuất hàng hóa phát triển mạnh, cần thiết lập mở rộng thị trường tiêu thụ hàng nông sản cho người dân Đồng thời bước hình thành hồn chỉnh kênh phân phối thị trường nông sản, để thúc đẩy nhanh kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển 4.4.2 Giải pháp tổ chức - Nêu nhận thức tinh thần trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền ban đạo cấp Có phân công trách nhiệm rõ ràng quan chức năng, thành viên ban đạo, đồng thời có phối kết hợp đạo chặt chẽ cấp, ngành có liên quan - Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán cấp uỷ, trưởng thôn cách nhằm nắm bước tiến hành thực dồn điền đổi - Cần phải học hỏi kinh nghiệm địa phương làm trước, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào địa phương cụ thể; tránh thực theo phong trào, áp đặt, nóng vội, chủ quan ý trí - Thực nguyên tắc, quy trình trình tự bước, đặc biệt công tác quy hoạch sử dụng đất cấp xã phải trước bước làm tiền đề cho công tác dồn điền đổi - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến sở toàn thể cán 87 bộ, Đảng viên nhân dân, giải thích rõ nội dung, ý nghĩa tác dụng việc DĐĐT để người dân hiểu tự nguyện tham gia, đặc biệt quan tâm đến số xã đồn điền đổi xong chưa hợp lý có phương án dồn điền đổi lại có hiệu (xã Thạch Tượng xã Thạch Lâm) - Bài học dân chủ, công khai thực phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phải thực triệt để Tất quy hoạch, phương án DĐĐT, đồ giải phải công khai đến xóm, đội để người dân biết, lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng người dân để chỉnh sửa hồn thiện cơng việc DĐĐT, đồng thời để nhân dân thấy rõ cầu thị máy quyền: tất quyền lợi nhân dân - Sau DĐĐT cần nhanh chóng thành lập đồ giải cấp giấy chứng nhận QSDĐ mới, đồng thời thu lại giấy chứng nhận QSDĐ cũ; quy hoạch vùng sản xuất, tu sửa, làm hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ cho sản xuất 4.4.3 Giải pháp khuyến nông ứng dụng tiến kỹ thuật Việc áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp thời buổi kinh tế thị trường, đặc biệt bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO quan trọng Có 90% ý kiến nơng dân hỏi có nguyện vọng phổ biến kiến thức biện pháp tăng suất trồng vật nuôi; 80% ý kiến có nguyện vọng phổ biến kiến thức kỹ thuật phòng chống sâu bệnh; gần 50% ý kiến có nguyện vọng phổ biến kiến thức kỹ thuật thu hoạch bảo quản nông sản Để làm điều cần giải tốt vấn đề sau đây: - Hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa sang mục đích sử dụng khác, đặc biệt chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp Đồng thời đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng suất, đảm bảo an ninh lương thực; - Chuyển diện tích vùng ruộng trũng sang phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp với chăn ni, trồng ăn quả, hình thành kinh tế trang trại tập trung nhằm tăng hiệu kinh tế sử dụng đất; - Tăng cường công tác khuyến nông, bồi dưỡng kiến thức, kỹ sản xuất để người dân hiểu tiếp cận yêu cầu kinh tế thị trường sản phẩm làm ra; hạ giá thành sản phẩm từ khâu sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh, tạo điều kiện tốt cho hoạt động dịch vụ đầu 88 4.4.4 Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp Sau DĐĐT hệ thống hồ sơ địa có thay đổi đáng kể, để thực tốt công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Thạch Thành, cần tập trung vào số vấn đề sau: - Cần đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường quyền sử dụng đất; đảm bảo sách đất đai thực công cụ bảo vệ quyền bình đẳng tiếp cận ruộng đất nơng dân; - Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương; tiến hành xây dựng quy hoạch sử dụng đất chi tiết đảm bảo hợp lý, tiết kiệm hiệu quả; - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai, việc chuyển đổi, chuyển nhượng QSDĐ; - Tập trung hỗ trợ để nông dân đẩy mạnh trao đổi ruộng đất, khắc phục triệt để tình trạng manh mún đất đai, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế trang trại, bước phát triển nơng nghiệp hàng hóa địa bàn huyện Thạch Thành tình Thanh Hóa 89 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thạch Thành huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, có toạ độ địa lý 0 0 từ 20 03' 05”đến 20 23'05” vĩ độ Bắc, từ 105 14'30” đến 104 49'00” độ kinh Đông Trên địa bàn huyện có trục giao thơng qua gồm: Đường Hồ chí Minh chạy qua xã phía Bắc huyện dài 13,30 km; Quốc lộ 45 chạy qua trung tâm huyện xã dài 20,5 km; tuyến tỉnh lộ 516, 516B, 522, 523 huyết mạch giao thơng giúp huyện có điều kiện giao lưu trao đổi hàng hố từ sản phẩm nơng khí hậu khắc nghiệt, diện tích đất nơng nghiệp lớn, nguồn lao động dồi thuận tiện cho phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành huyện nơng với diện tích đất nơng nghiệp chiếm 82,7% diện tích đất tự nhiên Thực trạng kết công tác DĐĐT địa bàn huyện làm diện tích 2 bình qn/thửa tăng từ 523,0 m lên 2.420,0 m ; số bình quân/hộ giảm từ xuống 2,3 thửa/hộ Tạo điều kiện cho tất xã địa bàn huyện mở rộng diện tích đất giao thơng thuỷ lới từ 224,3ha lên đến 277,69 Dồn điền đổi tạo điều kiện cho hộ nông dân thực giới hóa, áp dụng kiểu sử dụng đất nhiều vụ trồng ứng dụng tiến KHKT sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu kinh tế (kiểu sử dụng đất LX-LM sau dồn điền đổi làm tăng lãi 4,58 triệu đồng/ha/năm; công lao động giảm từ 195 cơng/ha trước DĐĐT xuống cịn 116 cơng/ha Bên cạnh đó, dồn điền đổi cịn góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất đai áp dụng biện pháp cải tạo (bừa ải, bón phân, sử dụng thuốc BVTV) theo khoa học, kỹ thuật Dồn điền đổi ảnh hưởng tích cực đến cấu trồng, vật nuôi, chủ động sản xuất nông nghiệp, từ giông , giống sản phẩm đầu cho nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp lên ý thức trách nhiêm người nơng dân mảnh rng mình, nhận thức người nông dân đến nông nghiệp nông thôn, để từ sản phẩm nnoong nghiệp sạch, an toàn hình thành phát triển bền vững lương thực, thực phẩm an tồn nói từ chủ trường, đường đường lối, sách dồn điền đổi cho nhân dân ảnh hưởng tích cực đến nhận thức đắn người dân sản phẩm nơng nghiệp sạch, an tồn chất lượng Đây tiền đề cho hội nhập kinh tế quốc tế sản phẩm nông nghiệp Việt Nam 90 Từ kết nghiên cứu cho thấy để thực dồn điền đổi hoàn thành theo phương an dồn điền đổi quyền địa phương cần thực tốt nội dung giải pháp sau: Giải pháp sách; Giải pháp tổ chức; Giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp; Giải pháp khuyến nông ứng dụng tiến kỹ thuật Dồn điền đổi hoàn thành nhanh tróng nên thực tốt giải pháp 5.2 KIẾN NGHỊ Cần tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ vốn với lãi xuất ưu đãi, giúp hộ nông dân mạnh chuyển đổi cấu trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất Định hướng cho hộ nông dân phát triển sản xuất, có hướng phát triển phù hợp với thị trường, tránh tình trạng sản xuất tự phát Hỗ trợ kinh phí để thực xây dựng bê tơng hóa hệ thống giao thơng, thủy lợi xã cịn gặp nhiều khó khăn, khả ứng dụng giới hóa, thủy lợi hóa sản xuất cịn nhiều hạn chế Đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất sau hoàn thành DĐĐT, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không phù hợp với thực tế đất giao sau chuyển đổi, đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Lê Thị Anh (2014), Manh mún đất đai sản xuất nông nghiệp Việt nam giai đoạn http://www.trithucvaphattrien.vn/n1130_manh-mun-dat-dai-sanxuat-nong-nghiep-o-viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay Ngày đăng 25/8/2014, ngày truy cập 28/10/2014 Ban Kinh tế (2004) Báo cáo tổng hợp nội dung, bước biện pháp phát triển nông nghiệp nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hố hợp tác hoá, dân chủ hoá Đảng cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003) Báo cáo nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nơng nghiệp ĐBSH (phần thực trạng giải pháp chủ yếu) Chính phủ (2004) Nghị định số 64/CP ngày 27/9/2003 Chính phủ quy định việc giao đất nơng nghiệp đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào sản xuất nông nghiệp Chu Mạnh Tuấn (2007) Nghiên cứu qua trình dồn điền đổi tác động đến hiệu sử dụng đất hộ nơng dân huyện ứng Hồ, tỉnh Hà Tây Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất bền vững cho sản xuất nơng nghiệp Tạp chí Khoa học Đất số 11 Đinh Thị Dung (2004) Những kinh nghiệm hiệu dồn điền đổi Ninh Bình Báo Đảng, số 10/2004 Nguyễn Sinh Cúc (1998) Nông nghiệp Nhật Bản chuyển mạnh sang chất lượng cao Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 237 tr 60-64 Nguyễn Sinh Cúc (1995) Nông nghiệp Việt Nam (1945-1995) Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 10 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995) Luật Đất đai 1993 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001) Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 1998 Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội 12 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai 2003 Nhà 92 xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Luật Đầu tư 2005 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Sally P Marsh, T Gordon MacAulay Phạm Văn Hùng (2007) Phát triển nơng nghiệp sách đất đai Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Ơxtơ-trây-lia 15 Tổng cục Địa (1997) Báo cáo thực trạng tình hình manh mún ruộng đất việc chuyển đổi ruộng đất hộ nông dân số địa phương 16 Tổng cục Địa (1998) Hội nghị chuyên đề chuyển đổi ruộng đất nơng nghiệp khắc phục tình trạng manh mún sản xuất năm 1998 17 Tổng cục Thống kê (2007) Kết điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006 Nhà xuất Thống kê 18 Phòng Thống kê huyện Thạch Thành Kết thống kê năm 2015 kinh tế xã hội huyện Thạch Thành 19 uBND huyện Thạch Thành (2015) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2015 20 UBND huyện Thạch Thành (2015) Báo cáo việc thực thống kê kiểm kê diện tích đất năm 2015 21.Viện Quy hoạch Phát triển nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003) Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng manh mún đất đai nông nghiệp Đồng sông Hồng, Hà Nội 22.Vụ Đăng ký Thống kê đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường (1998) Báo cáo tình hình thực cơng tác đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất B Tài liệu tiếng anh Pingali, P V T Xuân (1992) “Vietnam: Decollectivization and Rice Productivity Growth” Economic Development and Cultura Bùi Quang Dũng, Đặng Thị Việt Phương (2014) Ruộng đất vấn đề phát triển nông thôn Việt Nam Truy cập tại, http://lib.ussh.vnu edu.vn/ jspui/bitstream/123456789/1379/1/7.pdf ngày 28/10/2014 93 PHỤ LỤC Ảnh Đưa giới hóa vào sản xuất xã Thành Cơng 94 Ảnh Mơ hình trang trại chăn ni lợn theo hướng cơng nghiệp xã Thành Hưng 95 Ảnh 3: Ao nuôi cá xã Thành Cơng 96 PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ Phục vụ nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Học viên Lưu Văn Đạt Lớp: Quản lý đất đai K23-F, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam I THƠNG TIN CHUNG: Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………………… Địa chỉ: thơn…….…… , xã ……….…., huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Ngồi nơng nghiệp, hộ có làm thêm nghề khơng? Khơng Gia đình có người:………………………………………………… Trong đó: Có……… người lao động nơng nghiệp II DIỆN TÍCH SỬ DỤNG CỦA HỘ: TT Loại đất Đất trồng hàng năm Đất trồng lâu năm Nuôi trồng thuỷ sản Đất NN thuê, đấu thầu IV Ý KIẾN CỦA HỘ ĐỐI VỚI CHỦ TRƯƠNG CHUyỂN ĐỔI RuỘNG ĐẤt Gia đình có đồng ý với chủ trương chuyển đổi ruộng đất không? Khơng Có Khơng ý kiến Gia đình có đồng ý với phương án chuyển đổi ruộng đất xã khơng? Khơng Có Khơng ý kiến Sau dồn điền đổi gia đình có muốn nhận thêm đất để phát triển sản xuất khơng? Khơng Có Sau dồn điền đổi gia đình có muốn chuyển nhượng hay cho thuê đất giao để chuyển nghề khác không? 97 Khơng Sau dồn điền đổi gia đình đầu tư cho sản xuất? Đầu tư cải tạo đất Khơng thay đổi Gia đình chuyển đổi cấu sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa? Đất trồng lúa sang trồng lúa + vụ đông Ruộng trũng sang lúa – cá lúa – cá – vịt Không thay đổi Mơ hình khác:…………………………………………………………… Chi phí trực tiếp cho q trình sản xuất tăng hay giảm: ……… khâu ? Làm đất Làm đất + thuỷ lợi Gia đình có kiến nghị hay nguyện vọng để cải thiện điều kiện sử dụng đất nông nghiệp địa phương? Cấp đổi GCnQSDĐ Muốn cấp GCnQSDđ, tư vấn kỹ thuật tạo thị trường nông sản ổn định Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sử dụng đất nguyện vọng khác:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn gia đình! Xác nhận UBNd xã…… Ngày….tháng… năm 2016 người điều tra Lưu Văn đạt Xác nhận chủ hộ………… 98 ... + Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến cấu sử dụng đất nông nghiệp + Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến cấu trồng 31 + Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến hiệu sử dụng đất + Ảnh hưởng công tác. .. Đỗ Văn Nhạ Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá - Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Thành, tỉnh. .. dồn điền đổi huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hố - Quy trình thực dồn điền, đổi - Kết dồn điền, đổi huyện Thạch Thành 3.4.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền, đổi đến sử dụng đất nông nghiệp địa bàn nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thạch thành, tỉnh thanh hóa