0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá các hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang

147 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHAN VĂN HUÂN ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 8620115 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phượng Lê NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Phan Văn Huân i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Phượng Lê tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp Chính sách, Khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Trạm Khuyến nơng, Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Chi Cục thống kê huyện Yên Thế, lãnh đạo, cán khuyến nông xã Xuân Lương, Canh Nậu, Tam Tiến, Hợp tác xã, hộ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè địa bàn nghiên cứu giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Phan Văn Huân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp luận văn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 2.1 Cơ sở lý luận để hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan 2.1.2 Vai trị khuyến nơng cho phát triển sản xuất chè 11 2.1.3 Đặc điểm khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 13 2.1.4 Nội dung nghiên cứu đánh giá hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 17 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 23 2.2 Cơ sở thực tiễn hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè 28 iii 2.2.1 Kinh nghiệm khuyến nông cho phát triển chè số nước giới 28 2.2.2 Kinh nghiệm khuyến nông cho phát triển chè Việt Nam 33 2.2.3 Bài học khuyến nông rút cho huyện Yên Thế 36 Phần Phương pháp nghiên cứu 38 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 43 3.1.3 Kết phát triển KT-XH huyện Yên Thế 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 52 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 52 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 53 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích thơng tin 55 3.2.4 Hệ thống tiêu phân tích xử lý số liệu 56 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 57 4.1 Đánh giá thực trạng hoạt động khuyến nông nhà nước cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 57 4.1.1 Khái quát tình hình sản xuất chè địa bàn 57 4.1.2 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch 60 4.1.3 Đánh giá tổ chức hoạt động khuyến nông nhà nước 64 4.1.4 Kết hoạt động khuyến nông cho phát triển chè huyện Yên Thế 102 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 106 4.2.1 Chính sách khuyến nơng 106 4.2.2 Năng lực quan khuyến nông 107 4.2.3 Yếu tố từ người nông dân 109 4.2.4 Chế độ người làm công tác khuyến nông 110 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 112 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức hoạt động khuyến nông 116 4.3.2 Cải thiện chế độ đãi ngộ 119 4.3.3 Tăng cường nguồn lực tài 119 iv 4.3.4 Tăng cường sở vật chất điều kiện làm việc 120 Phần Kết luận kiến nghị 117 5.1 Kết luận 117 5.2 Kiến nghị 118 5.2.1 Đối với tỉnh Bắc Giang 118 5.2.2 Đối với huyện Yên Thế 118 5.2.3 Đối với tất người dân địa bàn huyện 118 Tài liệu tham khảo 119 Phụ lục 119 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ATTP An tồn thực phẩm BQ Bình qn BVTV Bảo vệ thực vật CBKN Cán khuyến nông CC Cơ cấu CLSP Chất lượng sản phẩm CN - TTCN - XD Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng ĐVT Đơn vị tính KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế xã hội NN Nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn QML Quy mô lớn QMN Quy mơ nhỏ QMTB Quy mơ trung bình SL Số lượng STT Số thứ tự THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TM - DV Thương mại - Dịch vụ TT Thị trấn UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình s Bảng 3.2 Tình hình 2015 - 201 Bảng 3.3 Giá trị c - 2017 Bảng 3.4 Diện tích c Bảng 3.5 Phương ph Bảng 3.6 Phân bố m Bảng 4.1 Tỷ lệ hộ sả xã thực h Bảng 4.2 Đánh giá c Bảng 4.3 Kết tậ nông huyệ 2017 Bảng 4.4 Đánh giá c xuất chè Bảng 4.5 Đánh giá c khuyến nô Bảng 4.6 Đánh giá c cho phát tr Bảng 4.7 Đánh giá c cho phát tr Bảng 4.8 Đánh giá c cho phát tr Bảng 4.9 Kết th năm 2015 Bảng 4.10 Đánh giá c phát triển s Bảng 4.11 Đánh giá c cho phát tr vii Bảng 4.12 Đánh giá hộ điều tra công tác chọn hộ tham gia mơ hình cho phát triển sản xuất chè 80 Bảng 4.13 Đánh giá hộ điều tra khả nhân rộng mơ hình cho phát triển sản xuất chè 82 Bảng 4.14 Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình cho phát triển sản xuất chè 83 Bảng 4.15 Kết hoạt động thông tin tuyên truyền Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế cho phát triển chè năm, từ năm 2015 - 2017 .86 Bảng 4.16 Đánh giá hộ điều tra nội dung thông tin tuyên truyền cho phát triển sản xuất chè 87 Bảng 4.17 Đánh giá hộ điều tra hình thức tuyên truyền cho phát triển sản xuất chè 88 Bảng 18 Đánh giá hộ điều tra số lượng thông tin tuyên truyền cho phát triển sản xuất chè 89 Bảng 4.19 Kết thăm quan học tập Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế 03 năm, từ năm 2015 - 2017 91 Bảng 4.20 Đánh giá hộ điều tra nội dung tổ chức thăm quan học tập .92 Bảng 4.21 Đánh giá hộ điều tra công tác tổ chức thăm quan học tập 94 Bảng 4.22 Kết hội thảo Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế 03 năm, từ năm 2015 - 2017 96 Bảng 4.23 Đánh giá hộ điều tra công tác tổ chức hội thảo mơ hình cho phát triển sản xuất chè 97 Bảng 4.24 Đánh giá hộ điều tra chất lượng chè giống cho phát triển sản xuất chè 98 Bảng 4.25 Đánh giá hộ điều tra giống chè trồng địa phương 100 Bảng 4.26 Năng suất, sản lượng chè khô hộ nông dân cho năm thu hoạch 102 Bảng 4.27 Kết hiệu kinh tế từ sản xuất chè khơ (tính cho 1ha) .103 Bảng 4.28 Nguồn nhân lực khuyến nông Yên Thế 109 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Q trình lập kế hoạch khuyến nơng 61 Sơ đồ 4.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông 114 ix xuyên nên nhanh chóng lãng quên Do để nâng cao trình độ cho người dân làm cách để kỹ năng, kiến thức học người dân áp dụng vào sản xuất cách hiệu vấn đề nan giải gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động khuyến nơng Phong tục: Phong tục tồn hoạt động sống người hình thành trình lịch sử ổn định thành nếp, cộng đồng thừa nhận tự giác thực hiện, lưu truyền từ hệ sang hệ khác Những thói quen người tuân thủ địa phương hoàn cảnh bắt buộc phải chấp nhận lề thói phần luật pháp địa phương, để làm thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức cần phải có cách thức tiếp cận cho phù hợp, cần phải có thời gian, thay đổi Phong tục khó khăn để áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất địa phương Tập quán: Tập quán phương thức ứng xử hành động định hình quen thuộc thành nếp lối sống, lao động cá nhân, cộng đồng Tập quán gần gũi với thói quen chỗ mang tính tĩnh tại, bền lâu, khó thay đổi Muốn thay đổi tập quán canh tác, phương thức sản xuất địa phương khó mà cần phải thay đổi Kết điều tra cho thấy, hộ điều tra đa phần khó khăn điều kiện kinh tế thiếu vốn đầu tư vào sản xuất Mặt khác, có hộ lại thiếu kinh nghiệm kỹ hoạt động sản xuất Có thể thấy kinh tế hộ gia đình tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật thấp, phong tục, tập quán canh tác nên dẫn đến việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất bị hạn chế hiệu chưa cao 4.2.4 Chế độ người làm công tác khuyến nông Người hoạt động khuyến nông bao gồm toàn người tham gia vào hoạt động khuyến nơng chia làm 02 nhóm đối tượng là: Người hoạt động khuyến nơng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước người hoạt động khuyến nơng thuộc tổ chức khuyến nơng khác ngồi sách Người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cán khuyến nông chuyên trách thuộc hệ thống máy quản lý Nhà nước khuyến nông Họ hưởng chế độ lương phụ cấp thỏa đáng dựa theo trình độ học vấn số năm cơng tác, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tùy 110 theo quy định địa phương, nghỉ phép năm theo quy định pháp luật, ưu tiên xét tuyển thi tuyển vào biên chế Nhà nước, hưởng chế độ cơng tác phí theo quy định Người hoạt động khuyến nông thuộc tổ chức khuyến nông ngồi sách cộng tác viên khuyến nơng làng, xã như: Có thể chủ tịch hội nơng dân, chủ tịch hội phụ nữ, cán Thú y, cán Bảo vệ Thực vật, trưởng thôn cán chương trình, dự án, cán công ty, doanh nghiệp, trường Đại học, Viện nghiên cứu Họ tham gia chương trình, dự án khuyến nông Trung ương địa phương thông qua hợp đồng với tổ chức Khi tham gia chương trình, dự án khuyến nơng giúp người hoạt động khuyến nơng có điều kiện cọ xát với tình hình thực tế, qua nâng cao lực chun mơn, kinh nghiệm người hoạt động khuyến nông Cộng tác viên khuyến nông hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định địa phương hợp đồng Mọi đối tượng tham gia hoạt động khuyến nông tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ nghiệp vụ, ưu tiên cán khuyến nông viên sở Chế độ người hoạt động khuyến nông thường lương, thưởng, phụ cấp theo quy định văn sách địa phương nơi người làm việc Chế độ đãi ngộ: Lương, phụ cấp, khen thưởng nguyên nhân quan trọng để động viên, khuyến khích hoạt động khuyến nông phát triển, người làm công tác khuyến nông trả lương thỏa đáng với công sức bỏ ra, có thành tích xuất sắc động viên khen thưởng kịp thời tạo động lực giúp họ thêm động lực, dồn hết tâm chí sức lực cho cơng việc ngược lại, chế độ đãi ngộ thấp, động viên khen thưởng khơng kịp thời khơng có họ khơng thể tâm huyết nhiệt tình, dẫn đến kết hoạt động không cao Đối với cán khuyến nông địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Yên Thế nói riêng, cán khuyến nông hưởng lương theo cấp, theo năm công tác, hưởng lương, khơng có phụ cấp ngành, khơng có phụ cấp độc hại, khơng có phụ cấp thâm niên ngành khác Môi trường điều kiện làm việc: Ngồi chế độ đãi ngộ điều kiện làm việc có ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động khuyến nông Môi trường làm việc bao gồm không gian làm việc, thời gian làm việc, trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho cơng việc Hiện nay, nguồn kinh phí có 111 hạn nên trang thiết bị, sở hạ tầng phục vụ cho người hoạt động khuyến nông địa bàn huyện n Thế nói chung cịn khó khăn chưa đáp ứng để phục vụ cho công việc Đặc biệt cấp xã, hầu hết cán khuyến nông chưa có phịng làm việc riêng, chưa trang bị máy vi tính, hoạt động khuyến nơng phải làm việc hội trường ghép ba đến bốn chức danh vào phòng, ba bốn chức danh chung máy vi tính, chí khơng có tủ để lưu trữ tài liệu, hồ sơ, khơng có bàn làm việc Đây nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc chất lượng công việc, từ ngun nhân dẫn đến triển khai cơng việc đôi lúc chưa kịp thời, hiệu công việc chưa cao Lương, phụ cấp, khen thưởng nguyên nhân quan trọng để động viên, khuyến khích hoạt động khuyến nơng phát triển, người làm công tác khuyến nông trả lương thỏa đáng với cơng sức bỏ ra, có thành tích xuất sắc động viên khen thưởng kịp thời tạo động lực giúp họ thêm động lực, dồn hết tâm chí sức lực cho cơng việc ngược lại, chế độ đãi ngộ thấp, động viên khen thưởng khơng kịp thời khơng có họ khơng thể tâm huyết nhiệt tình, dẫn đến kết hoạt động không cao Đối với cán khuyến nông địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Yên Thế nói riêng, cán khuyến nơng từ huyện tới sở hưởng lương theo cấp, theo năm công tác, hưởng lương, khơng có phụ cấp ngành, khơng có phụ cấp độc hại, khơng có phụ cấp thâm niên ngành khác, lương cán khuyến nông thấp so với cán công tác địa phương 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống tổ chức hoạt động khuyến nông Cơ quan khuyến nông cấp huyện gọi Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện) Mỗi Trạm Khuyến nơng có biên chế từ (5-7) người có trình độ đại học thuộc chuyên ngành nông, lâm, ngư nghiệp Trạm trưởng Trạm Khuyến nơng huyện có nhiệm vụ lãnh đạo tồn diện cơng tác khuyến nơng triển khai địa bàn huyện, thị xã, thành phố Lãnh đạo Trạm thực nhiệm vụ khuyến nông nhà nước cấp huyện Tham mưu cho 112 UBND huyện, thị xã, thành phố lĩnh vực sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Lãnh đạo toàn diện Trạm, quản lý nhân quản lý cán khuyến nông địa bàn huyện Phó Trạm trưởng có trách nhiệm tham mưu giúp Trạm trưởng phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp số nhiệm vụ khác trạm trưởng phân cơng, phó Trạm trưởng chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng việc giao phụ trách Cán chuyên môn giúp Trạm trưởng thực nhiệm vụ Trạm, chịu lãnh đạo quản lý lãnh đạo Trạm Nhiệm vụ chuyên môn Trạm trưởng phân công cụ thể nhiệm vụ Trạm đảm nhận Chức Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Khuyến nông đơn vị nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện, chịu lãnh đạo toàn diện UBND huyện, Trạm Khuyến nông giúp UBND huyện thực công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phát triển nông nghiệp nông thôn địa bàn theo định hướng tỉnh, ngành UBND huyện, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn địa bàn huyện nhằm hướng dẫn, trợ giúp nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng thời chịu đạo quản lý chuyên môn nghiệp vụ Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Trạm Khuyến nơng huyện có tư cách pháp nhân, có dấu mở tài khoản theo quy định pháp luật, trụ sở đặt UBND huyện Nhiệm vụ Trạm Khuyến nông Tổ chức hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa tiến khoa học công nghệ vào sản xuất theo kế hoạch Trung tâm Khuyến nông UBND huyện Phối hợp với đơn vị chun mơn, hội, đồn thể địa phương như: Trạm Trồng trọt Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn ni Thú y, Phịng Nơng nghiệp & PTNT (hoặc phịng kinh tế), Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Đồn Thanh niên thực kế hoạch chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Xây dựng mơ hình trình diễn khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan, học tập mơ hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu cao huyện Chủ động nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ cho nông dân tạo mối 113 liên kết doanh nghiệp với nông dân việc tiêu thụ sản phẩm Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch công tác tháng, quý, năm, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý theo dõi, đôn đốc khuyến nông sở Xây dựng hỗ trợ Câu lạc khuyến nông, Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu Thơng tin, báo cáo kịp thời tình hình thực kế hoạch khuyến nơng, tình hình sản xuất nguyện vọng nơng dân với Trung tâm Khuyến nông tỉnh UBND huyện Trung tâm Khuyến nông quốc gia Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trạm Khuyến nông huyện Khuyến nông sở Sơ đồ 4.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông 4.3.2 Cải thiện chế độ đãi ngộ Để nâng cao hiệu thực sách khuyến nơng nói chung chế độ người hoạt động khuyến nơng nói riêng, sách cần quan tâm đầu tư cho chế độ dành cho khuyến nông người hoạt động khuyến nông thông qua giải pháp cụ thể: Theo Nghị định 02 cộng tác viên khuyến nông hưởng thù lao khuyến nông Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố quy định thực tế Bắc Giang chưa có sách hỗ trợ Vì vậy, Trung Khuyến nông cần đẩy nhanh việc xin trình UBND tỉnh cấp thù lao cho cộng tác viên khuyến nông theo Nghị định 02 Chế độ phụ cấp theo định 67/2009/QĐ-UBND chưa phù hợp với 114 đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ thời gian công tác CBKN cấp xã KNV thôn bản, đặc biệt chế độ lương, phụ cấp chế độ bảo hiểm xã hội Vì vậy, tỉnh Bắc Giang cần điều chỉnh lại chế độ đãi ngộ (đặc biệt chế độ bảo hiểm, mức lương phụ cấp) cho cán khuyến nông cấp xã cộng tác viên khuyến nơng nhằm đảm bảo tính cơng CBKN, cán BVTV CBTY, người làm công tác khuyến nông địa phương Hàng năm nên tổ chức lớp đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ khuyến nông sở Tổ chức lớp tập huấn dài ngày khoa học kỹ thuật để trau dồi kiến thức tìm hiểu kỹ thuật Đồng thời chế độ khen thưởng xử phạt thỏa đáng cán khuyến nông tạo động lực khích lệ họ làm việc, nâng cao lịng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cơng việc 4.3.3 Tăng cường nguồn lực tài Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa khuyến nơng nhằm huy động kinh phí từ nhiều nguồn: Ngân sách nhà nước, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước Đặc biệt cần thực kêu gọi nguồn vốn từ doanh nghiệp hoạt động địa bàn huyện Phối hợp với tổ chức tín dụng như: Ngân hàng Nơng nghiệp&PTNT, ngân hàng sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ tạo việc làm, nhằm tăng thêm nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi cho hộ nông dân để đưa tiến khoa học kỹ thuật sản xuất Để hoạt động khuyến nông thực mang lại kết quả, dự án khuyến nơng cần thực có đóng góp người dân, người nơng dân thực quan tâm đến dự án mà có tác động đến số tiền mà họ bỏ Với mức u cầu đóng góp kinh phí Trạm Khuyến nơng cần thực minh bạch rõ ràng để tránh hiểu lầm không cần thiết Cần phổ biến cho người dân rõ ràng mức đóng góp hình thức đóng góp để người nơng dân người trực tiếp tham gia quản lý nguồn phí Việc đầu tư kinh phí xây dựng mơ hình trình diễn không nên dàn trải mà nên lựa chọn mơ hình thực có hiệu so với điều kiện thực tế địa phương 4.3.4 Tăng cường sở vật chất điều kiện làm việc Các hoạt động CBKN khác có yêu cầu nguồn lực vật chất khác Hoạt động đào tạo, tập huấn cần bổ sung thêm mẫu vật, tiêu bản, hình ảnh minh họa cho buổi tập huấn nhằm tăng hiệu tiếp thu nội dung 115 tập huấn Xem xét cung cấp phương tiện phục vụ cho công tác khuyến nông cán khuyến nông Hoạt động thông tin tuyên truyền, cần tăng cường số lượng chất lượng loa phát hình thức thơng tin tun truyền mà người dân tiếp thu thông tin nhanh dễ dàng Bên cạnh đó, UBND xã cần tạo điều kiện nơi làm việc, Trạm Khuyến nông cần cung cấp phương tiện, thiết bị phục vụ cho công việc để cán KNCS có điều kiện phát huy hết khả để họ an tâm cơng tác 116 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Về lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận khuyến nơng cho phát triển sản xuất chè; vai trị khuyến nông cho phát triển sản xuất chè; đặc điểm khuyến nông cho phát triển sản xuất chè; nội dung nghiên cứu đánh giá hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè Đồng thời luận văn nêu lên số kinh nghiệm khuyến nông cho phát triển chè số nước giới số địa phương nước, rút học kinh nghiên cho huyện Yên Thế Về thực tiễn: Phân tích thực trạng hoạt động khuyến nơng cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế cho thấy: Trong 03 năm qua, tư năm 2015 - 2017, tổ chức 264 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.089 lượt người tham gia Kết điều tra 90 hộ sản xuất chè địa bàn nghiên cứu nội dung tập huấn chia làm 03 nhóm quy mơ, QML, QMTB, QMN, cho thấy, 100% hộ sản xuất chè cho rằng, công tác tập huấn chuyển giao khoa học quan trọng cần thiết Nhóm QML có 10 hộ, chiếm 41,61% đánh giá phù hợp, hộ cho nội dung lớp tập huấn chuyển giao khoa học phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu hộ sản xuất Từ năm 2015 - 2017 Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế tổ chức xây dựng 12 mô hình, với diện tích 39ha, cho 134 hộ tham gia, với tổng kinh phí 430.380.000đ Trong 03 năm, từ năm 2015 - 2017 Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế tổ chức 08 thăm quan học tập với 241 lượt người tham gia, bình quân 30 người tham gia/cuộc Trong năm 2015 tổ chức 02 với 63 người tham gia, bình quân 31 người tham gia/cuộc Năm 2016 tổ chức 03 với 86 người tham gia, bình quân 28,66 người tham gia/cuộc Năm 2017 tổ chức 03 với 92 người tham gia, bình quân 30,66 người tham gia/cuộc Hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế, thời gian tới cần tập trung làm tốt số giải pháp chủ yếu: (1) Giải pháp hoàn thiện hoạt động khuyến nông (Tăng cường công tác đào tạo tập huấn; Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền; Tăng cường xây dựng mơ hình trình diễn chuyển giao khoa học công nghệ; Tăng cường công tác tham quan hội thảo) (2) Giải pháp tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động khuyến nơng (Hồn thiện hệ thống tổ chức; Cải thiện chế độ đãi ngộ; Tăng cường kinh phí cho hoạt động khuyến nơng) 117 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với tỉnh Bắc Giang Cần có sách cụ thể trợ giúp cho phát triển sản xuất chè hữu cơ, để chè an toàn thực mũi nhọn huyện như: Đầu tư cho kết cấu sở hạ tầng huyện; Chính sách đầu tư vốn cho sản xuất chè an tồn; Chính sách cải tạo giống chè để có cấu giống hợp lý; Giao cho ngành nông nghiệp quan thường trực có tham gia ngành có liên quan để kiểm tra, đơn đốc nhằm phát triển sản xuất chè huyện Đối với hộ nơng dân cần có sách cụ thể để phát triển thành mơ hình kinh tế trang trại (trong chè trồng chính) Sớm triển khai mở rộng mơ hình trồng chế biến chè sạch, xu hướng người tiêu dùng thích dùng chè sạch, huyện tập trung vào khai thác lĩnh vực củng cố uy tín chỗ đứng thị trường Tổ chức hội thảo sản xuất chè quan, Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tư nhân sản xuất chè địa bàn huyện 5.2.2 Đối với huyện Yên Thế Nên tăng cường đội ngũ khuyến nơng có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên Cán khuyến nơng nên tun truyền giải thích để người dân thấy rõ sản xuất chè an toàn theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài, góp phần hồn thành mục tiêu huyện, tỉnh đề 5.2.3 Đối với tất người dân địa bàn huyện Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật khoa học cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn Nên vận dụng phương pháp sản xuất hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng thật cần thiết Nên tủ gốc cho chè vào mùa khơ, vừa có tác dụng giữ ẩm cho chè vừa hạn chế cỏ dại, tiết kiệm công lao động làm cỏ có tác dụng cải tạo đất tốt, sở tăng suất trồng suất lao động 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi Cục thống kê huyện Yên Thế (2017) Báo cáo tình hình dân số, lao động huyện giai đoạn 2015-2017 Chính phủ (2010) Nghị định 02/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 08/01/2010 khuyến nơng Chính phủ (2018) Nghị định Nghị định 83/2018/NĐ-CP khuyến nông, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018 Đặng Hạnh Khôi (2015) Chè công dụng chè NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Đỗ Kim Chung (2010) Giáo trình tổ chức cơng tác khuyến nơng NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Đỗ Ngọc Quỹ (2013) Hoạt động khuyến nông cho sản xuất - chế biến - tiêu thụ chè, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đường Hồng Dật (2014) Giáo trình Cây chè biện pháp nâng cao suất chất lượng sản phẩm NXB Lao động xã hội, Hà Nội Lê Văn Nam (2012) Bài giảng môn “Khuyến nông”, giảng viên khoa khuyến nông PTNT Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nguyễn Công Cường (2/2014) Hoạt động khuyến nông phát triển sản xuất chè số địa phương nước Tạp chí Khoa học Kỹ thuật (12) 10 Nguyễn Văn Đức (2016) Phát triển sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ Đại học Nông lâm Thái Nguyên 11 Nguyễn Duy Hoan cs (2013) Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Mai Linh (2010) Một số giải pháp phát triển sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ Đại học Nông lâm Thái Nguyên 13 Nguyễn Thị Phương Hảo (2014) Hiệu sản xuất chè hộ nơng dân Thái Ngun Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên 14 Nguyễn Văn Long (2014) Nghiên cứu sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất chè Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Hà Nội 119 15 Phịng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Yên Thế (2017) Đặc điểm, tình hình sản xuất chè huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 16 Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế (2017) Báo cáo kết thực nhiệm vụ Trạm Khuyến nông huyện Yên Thế sản xuất chè 17 Trần Văn Hà (2010) Khuyến nông học NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (2014) Hoạt động khuyến nông phát triển sản xuất chè số nước giới 120 I Thông tin chung Họ tên: Địa chỉ: Thôn Trình độ học vấn? 1□ Cấp I 2□ Cấp II 3□ Cấp III Quy mô sản xuất chè? 1□ 2□ Quy mô lớn Quy mơ trung bình 3□ II bàn Quy mơ nhỏ Đánh giá nông hộ hoạt động khuyến nông cho sản xuất chè địa Xin Ông/bà đánh giá hoạt động tập huấn cho phát triển sản xuất chè? 1.1 Nội dung tập huấn 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 1.2 Phương pháp truyền đạt? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 1.3 Thời gian tổ chức tập huấn? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 1.4 Đối tượng tham gia lớp tập huấn? 1□ Rất phù hợp 121 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 1.5 Địa điểm tổ chức lớp tập huấn? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp Xin Ông/bà đánh giá hoạt động xây dựng mơ hình cho phát triển sản xuất chè? Nội dung xây dựng mơ hình 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 2.2 Thời vụ triển khai mơ hình? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 2.3 Chọn hộ tham gia mơ hình? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 2.4 Công tác tổ chức hội thảo? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp Xin Ông/bà đánh giá hoạt động thông tin tuyên truyền cho phát triển sản xuất chè? Nội dung thông tin tuyên truyền? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 122 3.2 Hình thức thơng tin tun truyền? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 3.3 Số thông tin tuyên truyền? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp Xin Ông/bà đánh giá hoạt động thăm quan học tập cho phát triển sản xuất chè? Nội dung thăm quan học tập? 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Chưa phù hợp 4.2 Công tác tổ chức thăm quan học tập? 1□ Rất tốt 2□ Tốt 3□ Bình thường Xin Ông/bà đánh giá hoạt động tổ chức hội thảo cho phát triển sản xuất chè? 1□ Rất tốt 2□ Tốt 3□ Bình thường Xin Ơng/bà đánh giá hoạt động dịch vụ cung ứng giống cho phát triển sản xuất chè? Chất lượng chè giống cho phát triển sản xuất chè 1□ Rất tốt 2□ Tốt 3□ Bình thường 6.2 Các giống chè trồng địa phương 1□ Rất phù hợp 2□ Phù hợp 3□ Bình thường 123 Kết hoạt động khuyến nông cho phát triển chè huyện Yên Thế Diễn giải 1.Diện tích trồng chè BQ/hộ 2.Năng suất BQ 3.Sản lượng bình qn/hộ Giá bán chè khơ 11 Ơng/bà có đánh thuận lợi khó khăn mà gặp phải trình triển khai thực hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè thời gian vừa qua? Thuận lợi………………………………………………………………… Khó khăn………………………………………………………………… 12 Theo Ơng/bà, để hoàn thiện giải pháp đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè địa bàn tới cần phải làm tốt vấn đề gì? Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông (Bà)! NGƯỜI PHỎNG VẤN Phan Văn Huân 124 ... xuất chè huyện Yên Thế; (2) Đánh giá thực trạng hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện. .. đánh giá hoạt động khuyến nông địa bàn huyện Yên Thế triển khai nào? Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động khuyến nơng gì? Các giải pháp hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên. .. Làm để hoạt động khuyến nông cho phát triển chè địa bàn huyện ngày tốt ? Chính vậy, tơi nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá các hoạt động khuyến nông cho phát triển sản xuất chè ở huyện yên thế, tỉnh bắc giang