0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm vi sinh vật và kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli và salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ thuốc huyện gia lâm, thành phố hà nội

70 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THAVIXAY YASENG ̃ ĐÁNH GIÁHIỆN TRẠNG Ô NHIÊMVI SINH VẬT VÀKHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀSALMONELLA PHÂN LẬP TỪ THỊT LỢN BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ THUỘC HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Mã số: Người hướng dẫn khoa học: NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân tơi Kết nghiên cứu luận văn trung thực Các tài liệu viện dẫn luận văn cơng bố trích dẫn theo ngun tắc Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn nội dung luận văn Hà Nội, ngày… tháng… năn 2018 Tác giả luận văn Thavixay YASENG i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp nỗ lực thân nhận quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Thú Y – Học viện Nông nghiệp Hà Nội đặc biệt thầy giáo, cô giáo môn Thú Y Cộng Đồng – Khoa Thú Y tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Hồng Ngân vàTS Nguyễn Thi ̣ Trang tận tình giúp đỡ suốt thời gian học tập thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năn 2018 Tác giả luận văn Thavixay YASENG ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị viii Danh mục hình ix Trıć h yếu luâṇvăn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hı̀nh ngơ ̣đơc ̣thưc ̣phẩm 2.1.1 Ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm 2.1.2 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 2.1.3 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi sinh vật gây giới Việt Nam 2.1.4 Một số nghiên cứu ô nhiễm thực phẩm vi khuẩn E.coli Salmonella gây giới Việt Nam 2.2 Nguyên nhân nhiêmm̃ khuẩn vào thit 10 2.2.1 Đường xâm nhập vi khuẩn vào thịt 10 2.2.2 Các nguồn ô nhiễm vi khuẩn vào thịt 10 2.3 Hiểu biết chung vi khuẩnE.coli 12 2.3.1 Đặc điểm hình thái, ni cấy, đặc tính sinh hố sức đề kháng .12 2.3.3 Cấu trúc kháng nguyên 13 2.3.4 Đặc tính gây bệnh 14 2.3.5 Ý nghĩa việc xác định tổng số E coli thịt 15 iii 2.4 Hiểu biết vi khuẩnSalmonella 15 2.4.1 Đặc điểm hình thái, ni cấy, đặc tính sinh hố sức đề kháng .15 2.4.2 Cấu trúc kháng nguyên 17 2.4.3 Yếu tố bám dính 18 2.4.4 Khả sản sinh độc tố 19 2.4.5 Ý nghĩa việc xác định có mặt Salmonella thịt 20 2.5 Hiêṇtương ̣ kháng kháng sinh vi khuẩn E coli vàSalmonella 21 2.5.1 Tính kháng thuốc vi khuẩn 21 2.5.2 Cơ chế gây tượng kháng thuốc vi khuẩn 22 2.5.3 Khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli 22 2.5.4 Khả kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella 24 Phần Vâṭliệu phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Địa điểm nghiên cứu 27 3.2 Thời gian nghiên cứu 27 3.3 Đối tượng, vật liệu nghiên cứu 27 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.3.2 Vật liệu nghiên cứu 27 3.4 Nôịdung nghiên cứu 28 3.4.1 Phân lập xác định tình trạng ô nhiễm vi khuẩn E coli Salmonella thịt lợn số chợ địa bàn huyện 28 3.4.2 Xác định khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli Salmonella phân lập từ mẫu thịt lợn 28 3.5 Phương pháp nghiên cứu 28 3.5.1 Phương pháp thu thập mẫu 28 3.5.2 Phương pháp phân lập vi khuẩn E coli 28 3.5.3 Phương pháp phân lập vi khuẩn Salmonella 30 3.5.4 Phương pháp kháng sinh đồ 31 3.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Kết quảxác đinḥ tỷlê n ̣ hiêmm̃ E coli vàsalmonella thitlơṇ taị huyêṇGia Lâm 32 4.1.1 Tình hình nhiễm vi khuẩn E coli thịt lợn chợ 32 iv 4.1.2 Tình hình nhiễm khuẩn Salmonella từ thịt lợn chợ 34 4.2 Kết quảkiểm tra tı́nh mâñ cảm với môtsố kháng sinh chủng E coli vàsalmonella 38 4.2.1 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh chủng E coli 38 4.2.2 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh vi khuẩn Salmonella .40 Phần Kết luận kiến nghị 44 5.1 Kết luâṇ 44 5.2 Kiến nghi ̣ 44 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 49 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BGA Brilliant Green Agar BHI Brain Heart Infusion E.coli Escherichia coli EHEC Enterohaemorrhagic E.coli EIEC Enteroinvasive E.coli EMB Eosin – Methylene Blue EPEC Enteropathogenic E.coli ETEC Enterotoxigenic E.coli FAO Food and Agriculture Organization FDA Food & Drug Administration Gr (-) Gram âm Gr (+) Gram dương IMVIC Indole, Methyl Red, Voges Proskauer Citrat LT Heat labile enterotoxin MKTTn Muller Kauffman Tetrathionate MPN Most Probable Number MR Methyl red PBW Pepton Buffer Water RV Rappaport – Vassiliadis Soya Pepton SS Salmonella – Shigella ST Heat stable enterotoxin TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh TSI Triple sugar iron VP Voges proskauer WHO World Health Organization XLD Xylolysin deoxychocolat XLT4 Xyloze – Lyzine – Tergitol vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết kiểm tra vi khuẩn E coli mẫu thịt lợn lấy từ chợ 32 Bảng 4.2 Kết kiểm tra tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella mẫu thịt lợn lấy từ chợ Bảng 4.3 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với số kháng sinh 35 chủng E coli 38 Bảng 4.4 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với số kháng sinh chủng Salmonella vii 41 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tỷ lệ % số mẫu dương tính với vi khuẩn E coli số mẫu không đạt TCVS chợ 33 Đồi thị 4.2 Tình hình nhiễm vi khuẩn Salmonella mẫu thịt bày bán chợ 37 Đồi thị 4.3 So sánh kết phân lập vi khuẩn E coli Salmonella từ mẫu thịt bày bán chợ 37 Đồi thị 4.4 Tính mẫn cảm với kháng sinh chủng E coli 39 Đồi thị 4.5 Tính mẫn cảm với kháng sinh chủng Salmonella 41 Đồi thị 4.6 So sánh tỷ lệ kháng sinh chủng E coli Salmonella 42 viii DANH MỤC HÌNH Hıǹ h 4.1 Vi khuẩn E.coli phát triển môi trường MacConkey 34 Hı̀nh 4.2 Vi khuẩn E coli phát triển môi trường EMB 34 Hınh̀ 4.3 Khuẩn lạc Salmonella spp môi trường BGA 35 Hınh̀ 4.4 Khuẩn lạc Salmonella spp môi trường XLD 36 Hınh̀ 4.5 Khuẩn lạc Salmonella spp môi trường TSI 36 ix mẫn cảm với Colistin, có chủng mẫn cảm cao chủng mẫn cảm trung bình Nhóm Quinolon: có tỷ lệ mẫn cảm tốt với tỷ lệ mẫn cảm Pefloxacin đạt 66,67%, Norfloxacin Ofloxacin đạt 77,78% Tỷ lệ mẫn cảm thấp kháng sinh Enrofloxacin với 3/9 chủng mẫn cảm Nhìn chung kết nghiên cứu phù hợp với kết số nghiên cứu khác: - Theo Phạm Khắc Hiếu Bùi Thị Tho (1995) cho biết năm 1975 – 1976 có 26,1% số chủng E coli mẫn cảm với loại kháng sinh sau 20 năm tỷ lệ 3,1% Tính mẫn cảm vi khuẩn E coli với Ampicillin giảm nhanh từ 100% xuống 43,92% Streptomycin 50% số chủng mẫn cảm - Trương Quang, Phạm Hồng Ngân Trương Hà Thái (2006) kiểm tra tính mẫn cảm vi khuẩn E coli phân lập từ bê nghé tiêu chảy với số kháng sinh cũng cho thấy Norfloxacin, Neomycin, Colistin có tác dụng tốt, có từ 58,33% đến 83,33% chủng E coli mẫn cảm với loại kháng sinh 4.2.2 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh vi khuẩn Salmonella Sau tiến hành phân lập vi khuẩn 11 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella Chúng tiến hành làm kháng sinh đồ để kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn Kết thể Bảng 4.5 Qua Bảng 4.5 ta thấy: Kháng sinh Neomycin Norfloxacin có tỷ lệ mẫn cảm cao với 85,71% Tuy nhiên Neomycin có 2/7 chủng mẫn cảm cao cịn 4/7 chủng mẫn cảm trung bình, Norfloxacin có 3/7 chủng mẫn cảm cao 3/7 chủng mẫn cảm trung bình Tỷ lệ kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella cao với kháng sinh Streptomycin với 6/7 chủng (chiếm 85,71%), tiếp đến kháng sinh Amoxillin Tetracyclline có 5/7 chủng Salmonella (chiếm 71,42%) kháng lại loại kháng sinh Ngồi ra, nhóm Aminoglycosid có Gentamycin Kanamycin có tỷ lệ mẫn cảm cao 71,42% với 2/7 chủng mẫn cảm cao 3/7 chủng mẫn cảm trung bình Theo Bywater RJ năm 1983 cho biết: Có nhiều cơng trình nghiên cứu xác định tính mẫn cảm với kháng sinh Salmonella, hầu hết tác giả cho Salmonella mẫn cảm cao với loại kháng sinh nhóm Aminoglycosid, phenicol macrolid Kết phù hợp với kết luận 40 Bảng 4.4 Kết kiểm tra tính mẫn cảm với sơ kháng sinh chủng Salmonella Tên thuôc kháng sinh Amoxillin Ampicillin Colistin Enrofloxacin Gentamycin Kanamycin Neomycin Norfloxacin Ofloxacin Pefloxacin Streptomycin Tetracycline Ghi chú: Số mẫu kiểm tra: mẫu, nS: Số mẫu mẫn cảm cao, nI: Số mẫu mẫn cảm trung bình, nR: Số mẫu không mẫn cảm, S: mẫn cảm cao, I: mẫn cảm trung bình, R: khơng mẫn cảm 90 80 70 60 50 40 30 Tỷ lệ (%) kháng Tỷ lệ (%) mẫn cảm 20 10 Hình 4.10 Tính mẫn cảm với kháng sinh chủng Salmonella 41 Một số kháng sinh có tỷ lệ mẫn cảm trung bình từ 42,86% đến 57,14% kháng sinh Ampicillin, Colistin, Enrofloxacin Pefloxacin Tỷ lệ mẫn cảm thấp kháng sinh Streptomycin (14,28%), sau Amoxillin Tetracycline với tỷ lệ 28,75% Hiện tượng vi khuẩn ngày giảm tỷ lệ mẫn cảm với loại kháng sinh phần dung loại kháng sinh kéo dài để điều trị, hay có mặt thường xuyên nhiều loại kháng sinh bổ sung vào thức ăn Hiện chăn nuôi, hầu hết chủ trang trại chi biết họ có biết đến tượng “nhờn thuốc”, mà họ thường phối hợp nhiều loại kháng sinh điều trị, dung dạng kháng sinh tổng hợp Họ cũng bày tỏ mối lo ngại trước không ngừng phải đổi loại kháng sinh điều trị bệnh Một nguy quan trọng gây tượng kháng thuốc là: Hiện nhiều chủng loại kháng sinh thường đặt tên “thương mại”, họ sử dụng mà hiểu thánh phần chế tác dụng Nhìn chung, tương kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn Salmonella E coli ngày phổ biến Các vi khuẩn đề kháng với nhiều loại kháng sinh làm giảm hiệu điều trị suất chăn ni Vì phải có chiến lược sử dụng thuốc kháng sinh chăn nuôi thú y hợp lý để ngăn chặn kịp thời tượng ảnh hưởng trực tiếp tới công tác thú y, sức khoẻ người mơi trường Hình 4.11 So sánh tỷ lệ kháng sinh chủng E coli Salmonella 42 Tỷ lệ kháng kháng sinh chủng E coli Salmonella thể qua biểu đồ 4.6 Qua ta thấy chủng E coli Salmonella có tỷ lệ kháng cao (từ 55,56% đến 85,71%) với số kháng sinh như: Streptomycin, Tetracycline, Amoxillin, Ampillin Enrofloxacin Một số loại kháng sinh có tỷ lệ mẫn cảm tốt với chủng E coli Salmonella như: Neomycin, Norfloxacin, Gentamycin, Ofloxacin Mẫn cảm trung bình với loại kháng sinh như: Colistin, Kanamycin Pefloxacin 43 ́ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ ́ 5.1 KÊT LUÂṆ 1.Thitlơṇ bán taịmôtsốchơ ̣thuôc ̣huyêṇGia Lâm nhiễmE.coli với tỷlê ̣ 60 % (30/50) không đatTiêu chuẩn vệ sinh thúy 2.Tỷlê n ̣ hiễm Salmonella ởthitlơṇ bán điạđiểm nghiên cứu là40% (20/50) không đattiêu chuẩn vệ sinh vâttheo quy đinḥ 3.Các chủng E.coli phân lâp ̣từthitlợn bán taịmột sốchơ ̣thuôc ̣huyêṇgia Lâm kháng với môtsốkhông sinh: Streptomycin 77,78% (7/9), Tetracycline 66,67% (6/9) vàAmpicillin 66,67% (6/9) Vi khuẩn Salmonella phân lâ ̣p từnghuốn mẫu nói kháng với kháng sinh Streptomycin 85,71% (6/7), Tetracycline 71,42 % (5/7) vàAmoxicilin 71,42% (5/7) ́ 5.2 KIÊN NGHI : Tiếp tục thực nghiên cứu vấn đề với quy mô nghiên cứu rộng địa bàn nghiên cứu loại vi khuẩn khác có mặt thực phẩm Tiếp tục nghiên cứu tình trạng nhiễm tính mẫn cảm với kháng sinh số vi khuẩn điểm khác thịt lợn bày bán chợ cửa hàng, nhằm làm giảm khả gây ngộ độc thực phẩm Nghiên cứu phân tích kiểu gene kháng kháng sinh chủng Salmonella E coli phân lập từ mẫu thịt lợn bán chợ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Y tế (2006) Quyết định 39/2006/QĐ – BYT Bộ Y tế ngày 13/12/2006 V/v Ban hành quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm Bùi Mạnh Hà (2012) Thống kê ngộ độc thực phẩm Việt Nam Truy cập ngày 3/6/2018 http://vesinhantoanthucpham.com.vn/thong-ke-ngo-docthuc-pham-tai-viet-nam/ Bùi Thị Tho (2003) Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn nuôi thú y, Nxb Hà Nội, Hà Nội Bùi Thị Tho Nguyễn Thị Thanh Hà (2007) Kiểm tra tính mẫn cảm, kháng thuốc vi khuẩn E coli Salmonella phân lập từ phân chó bị bệnh tiêu chảy cấp tính, ứng dụng điều trị lâm sàng Tạp chí KHKT Thú Y XIV (4) tr 42 – 49 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh Đỗ Ngọc Thuý (2000) Kết phân lập E coli Salmonella lợn mắc bệnh tiêu chảy, xác định số đặc tính sinh hố học chủng vi khuẩn phân lập biện pháp phòng trị Kết nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Thú y 1996-2000, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (2002) An toàn thực phẩm sức khoẻ đời sống phát triển kinh tế xã hội Nxb Y học, Hà Nội Dương Thị Toan Nguyễn Văn Lưu (2015) Tình hình sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn thịt, gà thịt số trại chăn nuôi địa bàn tỉnh Bắc Giang Tạp chí Khoa học Phát triển 2015 13 (5) tr 717-722 Đặng Khánh Vân Bùi Thị Tho (1995) Tính mẫn cảm tính kháng thuốc E coli phân lập từ bệnh lợn phân trắng trung tâm gia súc Mỹ Văn, Hải Hưng Nxb Nông nghiệp, Hà Nội tr 110 – 114 Đinh Bích Thuý Nguyễn Thị Thạo (1995) Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tính nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn gây bệnh chăn ni thú y Tạp chí KHKT thú y, III (3) tr 36 – 38 10 Đỗ Ngọc Thuý Cù Hữu Phú (2002) Tính kháng thuốc chủng E coli phân lập từ lợn tiêu chảy số tỉnh phía Bắc Việt Nam Tạp chí KHKT thú y Hội Thú Y Việt Nam (2) 11 Lê Minh Sơn (1996) Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm kh̉n thịt lợn đơng lạnh xuất khẩu tiêu thụ nội địa số tỉnh miền Trung 45 Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Hữu Ngọc Huỳnh Văn Điểm (2006) Tình hình nhiễm Salmonella phân thịt heo, bò số tỉnh miền Tây Nam Bộ Tạp chí KHKT Nơng Lân Nghiệp 13 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên Trần Thị Lan Hương (1997), Giáo trình Vi sinh vật Thú y Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Quang Tuyên Đoàn Thị Băng Tâm (1994) Vai trò vi khuẩn rối loạn tiêu hố bê, nghé Bắc Thái Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, (1) tr 24 – 31 15 Nguyễn Quang Tuyên La Xuân Thăng (2008) Kết xác định ô nhiễm số vi khuẩn thịt lợn khu vực thành phố Yên Bái Tạp chí chăn ni, tr.6 39–43 16 Nguyễn Thị Ngà (2011) Nghiên cứu tính kháng kháng sinh chủng Salmonella E coli gây bệnh phân lập từ lợn số trang trại lò mổ khu vực phía Bắc Luận văn Thạc sĩ Nơng nghiệp, trường ĐH Nông nghiệp tr 47 – 56 17 Nguyễn Thị Nguyệt, Phẩm Minh Thu, Phan Thu Dòng, Trương Thị Xuân Liên (2005) Tìm hiểu tình hình nhiễm khuẩn kháng kháng sinh thịt gà số điểm giết mổ TP Hồ Chí Minh Viện Pasteut TP.HCM http:// www.pasteur-hcm org.vn 18 Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Tạo, Nguyễn Ngã, Nguyễn Thiên Thu, Lê Thị Thi Đào Duy Hưng (2002) Độc lực khả gây bệnh động vật thí nghiệm E coli phân lập từ bê tiêu chảy tỉnh Nam Trung Bộ Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y (3) tr.39-42 19 Nguyễn Văn Sửu (2005) Nghiên cứu tình hình tiêu chảy bê, nghé tháng tuổi tỉnh miền núi phía Bắc xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens phân lập Luận án tiến sĩ nông nghiệp Viện Thú y Quốc gia 20 Nguyễn Vĩnh Phước (1970) Vi sinh vật thú y tập Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 110-131 21 Nguyễn Vĩnh Phước (1976) Các phương pháp bảo quản thú sản thực phẩm – Vi sinh vật thú y, tập Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 232 – 248 46 22 Nguyễn Vĩnh Phước (1977) Giống Salmonella – Vi sinh vật thú y tập Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Vĩnh Phước (1978) Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Phạm Hồng Ngân (2010) Nghiên cứu số đặc tính gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella gây tiêu chảy bê giống sữa biện pháp phòng trị Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tr 178 25 Phạm Hồng Ngân (2011) Vệ sinh vận chuyển Bài giảng vệ sinh thú y Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 26 Phạm Khắc Hiếu Bùi Thị Tho (1999) Một số kết nghiên cứu tính kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa Chăn nuôi – Thú y (1996-1998) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 134 – 138 27 Phạm Thị Thuý Nga (1997) Nghiên cứu số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ tình hình nhiễm kh̉n thịt Bn Ma Thuật - Đắc Lắc Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ĐHNN Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật an toàn thực phẩm Luật số: 55/2010/QH12, ngày 01/07/2010 29 Tô Liên Thu (1999) Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm có nguồn gốc động vật thị trường Hà Nội Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 30 Tô Liên Thu (2004) Tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella E coli phân lập từ thịt lợn thịt gà vùng đồng Bắc Bộ Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y XI (4) tr 29 – 36 31 Tô Liên Thu (2006) Nghiên cứu trạng ô nhiễm số vi khuẩn thịt lợn, gà Hà Nội áp dụng biện pháp hạn chế phát triển chúng Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội 32 Trần Thị Hạnh, Lưu Thị Quỳnh Hương Võ Thị Bích Thuỷ (2004) Tình trạng ô nhiễm E coli Salmonella thực phẩm có nguồn gốc động vật địa bàn Hà Nội kết phân lập vi khuẩn Hội nghị báo cáo khoa học chăn nuôi thú y 2002-2003, Viện Thú y 33 Trần Thị Hương Giang Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012) Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ thịt (lợn, bò, gà) số huyện ngoại thành Hà Nội Tạp chí khoa học phát triển 10(2) tr 295 – 30 47 34 Trần Thị Xuân Mai, Võ Thị Thanh Phương, Trần Thị Hoàng Yến Nguyễn Văn Bé (2011) Phát nhanh Salmonella spp, Salmonella enterica diện thực phẩm kỹ thuật PCR đa mồi Tạp chí Khoa học 20b, tr 198 – 208 35 Trần Xuân Đông (2002) Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, số tiêu vệ sinh thú y sở giết mổ địa bàn thành phố Hạ Long thị xã tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN Hà Nội 36 Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải Vũ Khắc Hùng (2010) Khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập từ lợn mắc bệnh tiêu chảy Tạp chí KHKT Thú y XVII (5) tr – 10 37 Vũ Khắc Hùng, Lê Văn Tạo Ephylipcinec (2005) Xác định loại độc tố thường gặp vi khuẩn E coli phân lập từ lợn bị tiêu chảy phương pháp PCR Hội Thú Y Việt Nam Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y XII (2) II Tài liệu tiếng Anh: 37 DeWaal C S and Robert N (2005a) European Region, Food Safety Around the World, vWashington, D.C: 30-44 38 DeWaal C S and Robert N (2005b) South East Asian Region, Food Safety Around the World, Washington, D.C: 14-16 39 Beutin L., H Krarch (1997) Viruslence markers of shigar – like toxin – producting E coli strains orginating from health domestic animals of different species Journal of clinical microbiology, (33) pp 631-635 40 Reid C.M (1991) Escherichia coli – Microbiological methods for the meat industry, New Zealand Public 48 PHỤ LỤC Phụ lục Sơ đồ phân lập vi khuẩn E coli Kỹ thuật đếm sơ có xác suất lớn 6846:2007 (ISO 7251:2005) 25 g thịt + 225 ml nước sinh lý ml ml (+) ml ml (+) MacConkey ml ml ( ml nước sinh lý Brilliant Green 49 EMB Thử nghiệm IMVIC PHỤ LỤC Sơ đồ phân lập vi khuẩn Salmonella TCVN 4829:2005 (ISO 6579:2002) 25 g mẫu + 225 ml BPW ủ 37°C/18-24h Tăng sinh Tăng sinh chọn lọc Phân lập nhận diện Khẳng định RV Muller Kauffmann ủ 42°C/18-24h ủ 42°C/18-24h BGA XLT4 ủ 37°C/24h ủ 37°C/24h Thử nghiệm H2S, urea, Indol 50 PHỤ LỤC Yêu cầu vệ sinh tiêu vi sinh vật thịt theo TCVN 7046: 2002 Tên vi sinh vật Tổng số vi khuẩn hiếu khí Staphylococcus aureus Coliforms Escherichia coli Clostridium perfrigens Salmonella 51 PHỤ LỤC Tiêu chuẩn đánh giá mức độ mẫn cảm vi khuẩn với sô loại kháng sinh Loại kháng sinh TT Ampicillin Ceftazidime Ciprofloxacin Kanamycin Streptomycin Gentamycin Tetracycline Enrofloxacin Colistin 10 Nalidixic acid 11 Norfloxacin 12 Sulfatrimethoprim Ghi chú: R (Resistant): Kháng thuốc I (Intermediate): Mẫn cảm trung bình S (Susceptible): Rất mẫn cảm 52 ... sinh vật v? ?kháng kháng sinh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella phân lập từ thịt lợn bán số chợ thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Ngành: Thúy Mãsô: 8640101 Tên sởđào tao:: Hoc ? ?Vi? ?ṇNông... TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Xác định tình trạng ô nhiễm tính kháng kháng sinh vi khuẩn E .coli, Salmonella thịt lợn. .. Nghiêp ? ?Vi? ?tNam Mục tiêu nghiên cứu Xác định tình trạng nhiễm tính kháng kháng sinh vi khuẩn E coli, Salmonella thịt lợn bán số chợ thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội từ cảnh báo tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm vi sinh vật và kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli và salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ thuốc huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng ô nhiễm vi sinh vật và kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli và salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ thuốc huyện gia lâm, thành phố hà nội