0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ vào khẩu phần ăn đến sức sản xuất của gà ja dabaco và isa brown

80 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THU THỦY ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BÃ NGHỆ VÀO KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA GÀ JA-DABACO VÀ ISA - BROWN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn: TS Cù Thị Thiên Thu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách qua chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thủy i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Cù Thị Thiên Thu môn Sinh lý - Tập tính động vật tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo công ty Hà Thành; chủ trang trại chăn nuôi – Bà Lưu Thị Tám, tập thể anh chị công nhân trại giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thủy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình, đồ thị viii Trích yếu luận văn ix Thesis abtract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm sinh trưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng gia cầm 2.1.1 Khái niệm sinh trưởng 2.1.2 Những tiêu đánh giá khả sinh trưởng chăn nuôi .4 2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng gia cầm 2.2 Khả cho thịt chất lượng thịt 2.2.1 Về khả cho thịt gà 2.2.2 Về chất lượng thịt gà 2.3 Cơ sở tiêu tốn thức ăn 2.4 Vài nét gà ja - dabaco 2.5 Cơ sở nghiên cứu khả sinh sản gia cầm mái 2.5.1 Sinh lý sinh sản gia cầm mái 2.5.2 Cơ chế điều hịa q trình phát triển rụng trứng 10 2.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức đẻ trứng gia cầm 11 2.7 Nhu cầu dinh dưỡng gà đẻ 13 iii 2.7.1 Nhu cầu lượng 14 2.7.2 Nhu cầu protein axit amin 15 2.7.3 Nhu cầu khoáng chất 16 2.7.4 Nhu cầu vitamin 18 2.8 Giống gà isa – brown 19 2.9 Vài nét nghệ vàng 20 2.9.1 Nguồn gốc, phân bố nghệ vàng 20 2.9.2 Đặc điểm sinh học nghệ vàng 21 2.10 Các nghiên cứu nước 22 2.10.1 Tình hình nghiên cứu nghệ vàng việt nam 22 2.10.2 Tình hình nghiên cứu nghệ giới 23 Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đối tượng 28 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 28 3.3 Nội dung nghiên cứu 28 3.3.1 Ảnh hưởng việc bổ sung bã nghệ phần tới khả sản xuất thịt gà ja-dabaco 28 3.3.2 Ảnh hưởng việc bổ sung bã nghệ phần tới khả sản xuất trứng gà isa-brown 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 29 3.4.2 Các tiêu theo dõi 33 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 36 Phần Kết thảo luận 37 4.1 Đối với gà thịt ja-dabaco 37 4.1.1 Tỷ lệ nuôi sống 37 4.1.2 Khả sinh trưởng 38 4.1.3 Khả chuyển hóa thức ăn 43 4.1.4 Khả cho thịt 46 4.2 Đối với gà đẻ trứng isa - brown 47 4.2.1 Tỉ lệ đẻ gà thương phẩm 47 4.2.2 Năng suất trứng gà thương phẩm 49 iv 4.2.3 Lượng thức ăn thu nhận gà isa - brown đẻ trứng thương phẩm 51 4.2.4 Hiệu sử dụng thức ăn gà isa - brown đẻ trứng thương phẩm 53 4.2.5 Một số tiêu chất lượng trứng gà isa - brown thương phẩm (19 - 30 tuần tuổi) 54 Phần Kết luận kiến nghị 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 58 Tài liệu tham khảo 59 Phụ lục 64 v DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt KL Khối lượng Ca Canxi cs Cộng Cu Đồng ĐC Đối chứng ĐK Đầu kỳ Fe Sắt g Gam kg Kilogam KPCS Khẩu phần sở LTATN Lượng thức ăn thu nhận NXB Nhà xuất P Photpho Đường kính TĂ Thức ăn TĂBS Thức ăn bổ sung TAHH Thức ăn hỗn hợp TB Trung bình TLNS Tỷ lệ ni sống TN Thí nghiệm TN I Thí nghiệm TN II Thí nghiệm TN III Thí nghiệm TT Tuần tuổi VNĐ Việt Nam đồng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng cho gà đẻ trứng theo phương thức nuôi mùa năm (Phyloxia, 1978) 14 Bảng 2.2 Mức lượng phần ăn cho gà theo tỷ lệ đẻ (theo hãng Hubbard - ISA, Pháp khuyến cáo) 15 Bảng 2.3 Cân lý tưởng axit amin cho gà theo lysine (Rose, 1997) 15 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 29 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho gà từ – 28 ngày tuổi 30 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho gà từ 28 ngày đến xuất bán 30 Bảng 3.4 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 31 Bảng 3.5 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng bã nghệ 32 Bảng 3.6 Thành phần hóa học dinh dưỡngcủa phần thí nghiệm 32 Bảng 4.1 Tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm qua tuần tuổi (%) 37 Bảng 4.2 Khối lượng gà thí nghiệm qua tuần tuổi (g/con) (n = 3) 39 Bảng 4.3 Sinh trưởng tuyệt đối gà qua giai đoạn (g/con/ngày)(n = 3) 40 Bảng 4.4 Sinh trưởng tương đối gà qua giai đoạn tuổi (%) (n = 3) 42 Bảng 4.5 Lượng thức ăn thu nhận gà qua tuần tuổi (g/con/ngày) (n = 3) 44 Bảng 4.6 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng gà ( n = 3, kg) 45 Bảng 4.7 Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm lúc 70 ngày tuổi (n = 6) 47 Bảng 4.8 Tỷ lệ đẻ gà ISA - BROWN thương phẩm giai đoạn 19 – 30 tuần tuổi (n=20) 48 Bảng 4.9 Năng suất trứng gà ISA – BROWN giai đoạn 19 - 30 tuần tuổi 50 Bảng 4.10 Lượng thức ăn thu nhận đàn gà ISA - BROWN đẻ trứng thương phẩm 19 - 30 tuần tuổi (g/con/ngày) 52 Bảng 4.11 Tiêu tốn thức ăn/10 trứng (kg thức ăn/10 trứng, n=3) 54 Bảng 4.12 Kết đánh giá màu lòng đỏ trứng từ tuần 21 đến tuần 30 (n=10) 55 Bảng 4.13 Kết đánh giá khối lượng trứng từ tuần 21 đến tuần 30(n= 10) 56 vii DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Biểu đồ 4.1 Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối gà JA - DABACO 41 Biểu đồ 4.2 Tốc độ sinh trưởng tương đối gà JA - DABACO .43 Biểu đồ 4.3 Lượng thức ăn thu nhận gà JA – DABACO 44 Biểu đồ 4.4 Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà JA – DABACO 46 Biểu đồ 4.5 Tỷ lệ đẻ gà ISA - BROWN thương phẩm giai đoạn 19 – 30 tuần tuổi 49 Biểu đồ 4.6 Lượng thức ăn thu nhận gà ISA - BROWN đẻ trứng thương phẩm (19-30 tuần tuổi) 53 Hình 2.1 Sơ đồ hệ sinh dục gia cầm 10 Hình Gà 10 tuần tuổi 64 Hình Chế phẩm bã nghệ ép đùn 64 Hình Trang trại gà 65 Hình Màu sắc lịng đỏ trứng lơ TN 65 viii kết nghiên cứu tương đương Điều cho thấy việc bổ sung bã nghệ với mức 2%, 4% vào phần ăn không làm ảnh hưởng đến suất trứng gà ISA - BROWN thí nghiệm Tuy nhiên tăng việc bổ sung bã nghệ với mức 6% vào phần ăn làm ảnh hưởng đến suất trứng gà ISA - BROWN thí nghiệm 4.2.3 Lượng thức ăn thu nhận gà ISA - BROWN đẻ trứng thương phẩm Đối với gà đẻ trứng, lượng thức ăn thu nhận hàng ngày có ý nghĩa quan Đặc biệt, gà đẻ nuôi lồng, lượng thức ăn thu nhận hàng ngày quan trọng Vì cần thừa lượng chút khả tích mỡ, tăng khối lượng thể dễ dàng nhiều so với gà ni ni chăn thả Từ ảnh hưởng đến khả đẻ trứng thụ tinh đàn gà Lượng thức ăn thu nhận tăng hay giảm có mối tương quan tỷ lệ thuận với tỷ lệ đẻ, nghĩa lượng thức ăn thu nhận tăng hay giảm tùy thuộc vào tỷ lệ đẻ đàn gà Ngồi ra, lượng thức ăn thu nhận cịn phụ thuộc vào chất lượng thức ăn, thời tiết khí hậu, sức khỏe đàn gà, chế độ chăm sóc ni dưỡng Trong thí nghiệm này, chúng tơi tiến hành theo dõi lượng thức ăn thu nhận gà đẻ giống ISA -BROWN 12 tuần khai thác Kết trình bày Bảng 4.10 Từ Bảng 4.10, chúng tơi thấy lượng thức ăn thu nhận đàn gà lơ thí nghiệm có mối tương quan tỷ lệ thuận với tỷ lệ đẻ đàn gà tuân theo quy luật lượng thức ăn tăng dần lên, đạt đỉnh tuần 27 với lơ thí nghiệm ĐC, lơ I, II, III Trong đó, lượng thức ăn thu nhận lơ thí nghiệm BI cao tuần 27 116,8g; lơ thí nghiệm II 116,7g lơ đối chứng 116,64g; lơ thí nghiệm III có lượng thu nhận thức ăn cao tuần 27 116,7g Điều cho thấy lượng thức ăn thu nhận tỷ lệ đẻ có mơi liên quan chặt chẽ, để đảm bảo hiệu việc sản xuất trứng đàn gà cần quan tâm đến phần ăn đàn Khi gà đạt tỷ lệ đẻ lớn 50% lúc đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao, lúc nhu cầu dinh dưỡng gà lớn, người chăn nuôi cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo cho gà ăn hết phần, vào mùa nóng để đảm bảo khối lượng thể Sau gà đạt tỷ lệ đẻ đỉnh cao, cần giảm lượng thức ăn hàng ngày để tránh cho gà thừa lượng dẫn đến tích lũy mỡ béo 51 Bảng 4.10 Lượng thức ăn thu nhận đàn gà ISA - BROWN đẻ trứng thương phẩm 19 - 30 tuần tuổi (g/con/ngày) LôTNI C V% Lô TN II ± SE ± SE Lô TN III ± SE 19 104,50 a ± 0,24 0,40 104,5 a ± 0,25 104,1 a ± 0,02 104,4 ± 0,27 20 106,51 a ± 0,24 0,39 106,7 a ± 0,18 106,7 a ± 0,26 106,7 ± 0,26 21 109,50 a ± 0,22 0,35 109,2 a ± 0,50 108,6 a ± 0,32 109,4 ± 0,27 22 111,54 ± 0,22 0,34 111,4 ± 0,58 110,9 ± 0,25 111,3 ± 0,39 23 113,56 ± 0,20 0,31 113,5 ± 0,29 113,5 ± 0,22 113,5 ± 0,21 24 115,57 ± 0,20 0,30 115,5 ± 0,25 114,9 ± 0,38 115,1 ± 0,61 25 115,59 ± 0,19 0,28 116,6 ± 0,25 115,5 ± 0,05 115,6 ± 0,18 26 116,60 ± 0,19 0,28 116,6 ± 0,17 116,6 ± 0,12 116,6 ± 0,17 27 116,63 ± 0,17 0,26 116,7 ± 0,18 116,8 ± 0,12 116,7 ± 0,1 28 115,64 a 0,26 ± 0,18 116,1 a 115,60 115,8 a a ± 0,32 116,2 ± 0,4 0,26 115,6 a ± 0,23 115, a 115,60 a ± 0,06 115,7 ± 0,12 0,27 115,6 a ± 0,19 115,4 a ± 0,03 115,6 ± 0,16 29 30 TB ± 0,18 ± 0,18 ± 0,18 113,07 113,43 112,94 a a a a a a 113,07 Ghi chú: Những giá trị hàng có chữ khác sai khác chúng có ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ vào khẩu phần ăn đến sức sản xuất của gà ja dabaco và isa brown , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ vào khẩu phần ăn đến sức sản xuất của gà ja dabaco và isa brown