0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

108 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THANH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mă số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy, cô giáo; quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới hướng dẫn khoa học TS Phạm Phương Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Chân thành cảm ơn Ban quản lý Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập thể thầy, cô giáo, cán Khoa giúp tơi hồn thành q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho tơi q trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những điểm mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện đất đai 2.1.2 Khiếu nại giải khiếu nại đất đai 2.1.3 Khiếu kiện giải khiếu kiện đất đai 12 2.2 Giải khiếu nại, khiếu kiện số nước giới 16 2.2.1 Giải khiếu nại, khiếu kiện Trung Quốc 16 2.2.2 Giải khiếu nại, khiếu kiện Thụy Điển 16 2.2.3 Giải khiếu nại, khiếu kiện Anh 17 2.2.4 Giải khiếu nại, khiếu kiện Hoa Kỳ 18 2.2.5 Một số kinh nghiệm giải khiếu nại, khiếu kiện cho Việt Nam 19 2.3 Giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 20 2.3.1 Giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai Việt Nam 20 2.3.2 Giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai tỉnh Bắc Ninh 24 2.3.3 Nhận xét công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 26 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Đối tượng nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 28 3.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 28 3.4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29 3.4.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 29 3.5.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý số liệu 30 3.5.4 Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá số liệu 30 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tıı̉nh Bắc Ninh 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 35 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 38 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai khiếu nại, khiếu kiện đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 39 4.2.1 Công tác quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện quế võ 39 4.2.2 trạng sử dụng đất đai địa bàn huyện Quế Võ 42 4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44 4.3.1 Quy trình giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44 iv 4.3.2 Kết giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai đại bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4.3.3 48 Đánh giá hộ gia đình, cá nhân công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 57 4.3.4 Đánh giá cán bộ, công chức giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 63 4.3.5 Những ưu điểm, tồn nguyên nhân công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 70 4.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ 72 4.4.1 Tăng cường sở vật chất nguồn lực tài phục vụ cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 72 4.4.2 Nâng cao lực công chức giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 72 4.4.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai KNKK 73 Phần Kết luận kiến nghị 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 Tài liệu tham khảo 76 Phụ lục 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CB,CC Cán bộ, công chức CP Chính phủ GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HCNN Hành nhà nước HVHC Hành vi hành KNKK Khiếu nại khiếu kiện KN Khiếu nại KK Khiếu kiện KT-XH Kinh tế - xã hội NĐ-CP Nghị định Chính phủ NXB Nhà xuất QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng QĐHC Quyết định hành QSDĐ Quyền sử dụng đất QLHC Quản lý hành TAND Tịa án nhân dân UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết g đai tỉnh Bảng 3.1 Tổng hợp Bảng 4.1 Hiện trạng Bảng 4.2 Tổng hợp Quế Võ g Bảng 4.3 Đơn thư v 2018 Bảng 4.4 Tổng hợp huyện Qu Bảng 4.5 Kết g Bảng 4.6 Kết g giai đoạn Bảng 4.7 Tổng hợp khiếu kiện Bảng 4.8 Tổng hợp cận đơn k Bảng 4.9 Tổng hợp Bảng 4.10 Tổng hợp cách thức Bảng 4.11 Tổng hợp luật liên q Bảng 4.12 Tổng hợp chấp hành Bảng 4.13 Đánh giá KNKK Bảng 4.14 Đánh giá hành pháp đất Bảng 4.15 Đánh giá trình tự, th vii định mức độ quan tâm cấp công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai66 Bảng 4.16 Đánh giá cán bộ, công chức thái độ hợp tác việc chấp hành định giải KNKK người KNKK 67 Bảng 4.17 Đánh giá cán bộ, công chức nguồn nhân lực, sở vật chất kinh phí phục vụ cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai 68 Bảng 4.18 Đánh giá cán bộ, công chức tồn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai viii 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 32 Hình 4.2 Quy trình giải khiếu nại 45 Hình 4.3 Quy trình giải vụ án hành 47 ix cấp thường xuyên quan tâm đền việc giải KNKK) Nhìn chung, định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật tổ chức thực nghiêm túc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân (4) Việc thực quy định giải khiếu nại, khiếu kiện chấp hành nghiêm chỉnh, thẩm quyền theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người khiếu nại, khiếu kiện công dân Đến nay, nhiều địa phương đặt cơng tác giải KN nói chung nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước Việc đùn đẩy trách nhiệm giải KN giảm Những kết góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm qua 4.3.5.2 Tồn nguyên nhân 1) Theo đánh giá cơng chức sở vật chất, kinh phí hỗ trợ cho GQKNKK đất đai cịn hạn chế Cụ thể, có 48, 00% cơng chức cho sở vật chất thực GQKNKK chưa đáp ứng yêu cầu công việc thiếu diện tích lưu trữ hồ sơ, hồ sơ lưu trữ chủ yếu dạng giấy nên khó tìm kiếm thường nhiều để tìm kiếm, chí khơng tìm giải KNKK Điều làm chậm q trình giải KNKK Ngồi ra, theo 60,00% ý kiến cơng chức trả lời vấn, kinh phí cho thẩm tra hồ sơ, cho công việc khác liên quan đến giải KNKK hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề đặt 2) Mặc dù công chức tiếp nhận đơn thư KNKK người dân đánh giá cao, song trình độ chun mơn nhiều công chức thực công tác giải khiếu nại cịn hạn chế (chỉ có 11/50 CC tạo chuyên ngành quản lý đất đai, lại ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh ) họ thường đối tượng thuộc diện luân chuyển quan huyện Quế Võ Chính vậy, họ giải KNKK thường gặp khó khăn định rõ chưa nắm rõ quy định giải KNKK Đây nguyên nhân dẫn đến giải thiếu thỏa đáng làm cho người dân khiếu nại nhiều lần gửi đơn vượt cấp 3) Sự hiểu biết pháp luật đất đai quy định liên quan đến KNKK giải KNKK nhiều người dân hạn chế (theo đánh giá 40/50 công chức trả lời vấn) Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật đất đai phận người dân chưa cao (có 37/50 ý kiến cho ý thức chấp hành 71 pháp luật số người KNKK chưa tốt) Nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đất đai cấp, ngành nỗ lực cố gắng vận dụng sách giải có lý, có tình, phù hợp với tình hình thực tế với quy định pháp luật, đối thoại trực tiếp nhiều lần nhiều động khác người khiếu nại cố tình đeo bám, khiếu kiện làm cho tình hình trở nên phức tạp Nguyên nhân công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại, khiếu kiện nói riêng đến người dân cịn hạn chế 4.4 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ 4.4.1 Tăng cường sở vật chất nguồn lực tài phục vụ cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai Để công tác giải KNKK đất đai đạt kết cao cần tăng cường sở vật chất, trang thiết bị điều kiện, phương tiện làm việc đảm bảo đủ diện tích lưu trữ hồ sơ KNKK, đầu tư máy tính, máy quét có chất lượng cao, đủ số lượng để số hóa tài liệu có dạng giấy giúp cho q trình tìm kiếm chuyển tải thơng tin nhanh chóng quan có liên quan trình tham gia giải vụ KNKK cụ thể Đặc biệt, cần thường xuyên cập nhân sở liệu đất đai đảm bảo thông tin đất đai xác, đầy đủ, phản ánh trạng quản lý, sử dụng đất Bên cạnh đồng, cần xem xét việc đảm bảo đủ, kịp thời kinh phí cho cơng tác giải KNKK và hỗ trợ tài cho cơng chức trực tiếp tham gia GQKN đất đai, cơng việc có tính chất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm cần phải quan tâm, động viên 4.4.2 Nâng cao lực công chức giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai Cần rà sốt tồn cơng chức tham gia giải KNKK đất đai địa bàn Huyện theo trình độ chun mơn, nghiệp vụ để lên kế hoạch luân chuyển người không đáp ứng yêu cầu công việc làm công việc khác Trường hợp khơng thể ln chuyển cần có kế hoạch đào tạo bỗi dưỡng kiến thức quản lý đất đai nói chung giải KNKK đất đai nói riêng Đặc biệt, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức làm nhiệm vụ tra địa bàn Huyện để họ chuyên môn vững vàng, tận tụy với công việc thực chức trách theo quy định pháp luật 72 4.4.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai KNKK Để người dân nắm vững pháp luật đất đai chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đất đai, hạn chế KNKK đất đai, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực KNKK đất đai đến người dân theo hình thức lồng ghép với chương trình khác như: tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến buổi họp Chi bộ, thôn phù hợp với thời điểm, đối tượng, nội dung phong phú, thiết thực để thu hút nhiều người tham gia nhằm nâng cao nhận thức pháp luật đất đai ý thức trách nhiệm công tác tiếp dân, giải khiếu nại Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần đặc biệt trú trọng đến đối tượng có trình độ dân trí thấp Để cơng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại đạt kết tốt cần có kết hợp nhiều hình thức biện pháp đồng thông báo hệ thống loa truyền thanh, tổ chức hội thảo chuyên đề, tổ chức họp thăm dò ý kiến người dân địa phương nơi có đất trước triển khai thực dự án đầu tư có sử dụng đất 73 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Huyện Quế Võ đơn vị hành cấp huyện tỉnh Bắc Ninh có nhiều dự án đầu tư, dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nên công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực nhiều gặp nhiều khó khăn, phức tạp; giá đất có xu hướng tăng năm gần Đây nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện đất đai gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự Huyện Nội dung khiếu nại, khiếu kiện đất đai trở nên đa dạng, phức tạp; công tác giải khiếu nại, khiếu kiện gặp nhiều khó khăn, phức tạp 2) Cơng tác quản lý đất đai địa bàn huyện thực tốt Năm 2015, hoàn thành việc tổng kiểm kê đất, xây dựng xong đồ trạng sử dụng đất Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xong phê duyện năm 2014, tổ chức thực hiện; công tác tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai địa bàn huyện thực thường xuyên có hiệu công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên, liên tục; 3) Trong giai đoạn 2014 – 2018 công tác giải KNKK đất đai đạt kết cao Tỷ lệ giải khiếu nại đạt 92,96%, tỷ lệ giải khiếu kiện giải xong Tuy nhiên, phải thừa nhận tình hình giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai quan hành TAND địa bàn huyện thời gian qua bộc lộ số hạn chế, bất cập như: Cơ sở vật chất, kinh phí hỗ trợ cho GQKNKK đất đai cịn hạn chế; Trình độ chun mơn cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại sở thiếu, yếu lực chuyên môn hiểu biết pháp luật ý thức chấp hành pháp luật đất đai người dân chưa cao 4) Để khắc phục tồn tại, hạn chế công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai cần thực đồng giải pháp về nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác giải khiếu nại đất đai; Tăng cường sở vật chất nguồn lực tài phục vụ cơng tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai KNKK 74 5.2 KIẾN NGHỊ 1) Để đánh giá cách hệ thống toàn diện việc giải KNKK đất đai cần tiếp tục điều tra mở rộng đến đối tượng khác liên quan đến đất đai địa bàn huyện Quế Võ Từ đó, đánh giá đầy đủ, xác khách quan quan công tác giải KNKK địa bàn huyện Quế Võ; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải KNKK phù hợp với tình hình thực tế địa phương 2) Kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu nghiên cứu việc xử lý, giải KNKK đất đai, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ CB, CC nói chung, cải cách thủ tục hành địa bàn huyện nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng hoạt động quan quản lý nhà nước đất đai 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002) Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải khiếu nại, tố cáo nay, Hà Nội Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính Phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ (2012a) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại Chính phủ (2012b) Báo cáo số 304/ BC-CP ngày 26 tháng 10 năm 2012 Chính Phủ việc thực sách, pháp luật giải khiếu nại, tố cáo công dân định hành đất đai Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 Đinh Văn Minh (2009) Tài phán hành số nước giới Tạp chí Nghiên cứu Pháp luật (151) Đinh Văn Minh (2010) Tài phán hành Hoa Kỳ Tạp chí Thanh tra Chính phủ (7) Đinh Văn Minh (2017) Một số giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai Tạp chí điện tử Thanh tra Chính phủ, Truy cập ngày 05/01/2019 http://thanhtravietnam.vn/nghien-cuu-trao-doi/mot-so-giai-phapnang-cao-hieu-qua-giai-quyet-khieu-nai-ve-dat-dai-hien-nay-174609 Hồ Thị Lam Trà, Phan Thị Thanh Huyền Nguyễn Kim Cúc (2015) Đánh giá thực trạng giải khiếu nại tố cáo đất đai địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Tạp chí Khóa học đất (46) 10 Hồng Phê (2010) Từ điển tiếng Việt Nhà xuất Từ điển Bách khoa, Hà Nội 11 Lê Thị Hương Giang (2014) Một số vấn đề hiệu giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Bài viết tham luận Hội nghị triển khai công tác tra Tài nguyên Môi trường năm 2014, Ninh Thuận 12 Lưu Đức Cường (2017) Cẩm nang tra cứu pháp luật khiếu nại, tố cáo Nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội 13 Nguyễn Đức Khả (2003) Lịch sử quản lý đất đai NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 76 14 Nguyễn Thanh Hải (2014) Một số vấn đề khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai, truy cập ngày 12/13/2019 tại: http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201404/mot-so-van-de-ve-khieu-nai-tocao-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-linh-vuc-dat-dai-294276/ 15 Nguyễn Văn Quang (2012) Mơ hình giải khiếu nại hành Vương Quốc Anh Tạp chí Luật học (7) 16 Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tiến Sĩ Nguyễn Thị Bích Chiên (2016) Đánh giá tình hình giải khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Tạp chí khoa học đất (47) tr.151 -156 17 Phạm Phương Nam Nguyễn Văn Nghĩa (2015) Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Tạp chí Khoa học đất 18 Phạm Phương Nam Hoàng Trung Thịnh (2017) Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 19 Phạm Minh Trung (2016) Giải khiếu nại đất đai ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Luận văn thạc sĩ, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Đắk Lắk 20 Phòng TN&MT huyện Quế Võ (2018) Số liệu thống kê đất đai 21 Phòng TN&MT huyện Quế Võ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) Báo cáo kết công tác quản lý tài nguyên môi trường 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1959) Hiến pháp năm 1959 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1980) Hiến pháp năm 1980 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011a) Luật Khiếu nại 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011b) Luật Tố cáo 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987, 1993, 1998, 2001, 2003, 2013) Luật Đất đai 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010, 2015) Luật Tố tụng Hành 77 29 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực chế cửa liên thông giải thủ tục hành thuộc lĩnh vực đất đai áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 30 Sở Tài nguyên & Mơi trường tỉnh Bắc Ninh (2017) Báo tình hình triển khai thực Đề án nâng cao lực quản lý, nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bắc Ninh 31 Thanh tra Chính phủ (2013) Thơng tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 32 Tuấn Việt (2019) Khiếu nại đất đai Dù giảm chiếm tỷ lện cao tổng số đơn thư khiếu nại Pháp lý bất động sản Truy cập 10/06/2019 tại: http://reatimes.vn/khieu-nai-ve-dat-dai-du-giam-nhung-van-chiem-ty-le-caotrong-tong-so-don-thu-khieu-nai-36197.html 33 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2015) Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu giải khiếu nại, tố cáo tỉnh Bắc Ninh 34 Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2018a), báo cáo Số 193/KH-UBND ngày 25/5/2018 kế hoạch kiểm tra kết thực Kết luận Chủ tịch UBND tỉnh rà sốt, đơn đốc giải vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp hạn địa bàn tỉnh 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2018b) Báo cáo tổng kết công tác tra từ 2014-2018 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh 36 Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ (2018) Báo cáo tổng kết công tác tra năm 2018 Thanh tra huyện Quế Võ, Bắc Ninh 37 Vũ Thị Phượng ( 2014) Giải pháp giải khiếu kiện đất đai huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Luận văn Thạc sĩ – Học viện nơng nghiệp Việt Nam 78 PHỤ LỤC 79 80 81 82 83 84 85 ... 4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44 4.3.1 Quy trình giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. .. 3.4.3 Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 29 3.4.4 Giải pháp hoàn thiện công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế. .. ? ?Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh? ?? cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại, khiếu kiện đất đai địa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh