0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố hà nội

103 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN HỒNG AN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Duy Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn từ nguồn gốc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Duy Bình tận tình hướng dẫn suốt trình viết luận văn thạc sỹ Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán UBND quận Hoàng Mai, Ban bồi thường GPMB Quận, phòng TN&MT Quận, phòng Quản lý Đơ thị Quận, UBND phường Lĩnh Nam, UBND phường Hồng Liệt giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích 1.3 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Đóng góp 1.3.2 Ý nghĩa khoa học 1.3.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 2.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất 2.1.2 Vai trị cơng tác bồi thường, hỗ trợ 2.1.3 Đặc điểm công tác bồi thường, hỗ trợ 2.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ 2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số nước giới kinh nghiệm cho Việt Nam 2.2.1 Quy định bồi thường, hỗ trợ số nước giới 2.2.2 Kinh nghiệm cho công tác bồi thường, hỗ trợ Việt Nam 14 2.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất việt nam qua giai đoạn 14 2.3.1 Giai đoạn trước Luật Đất đai 1987 có hiệu lực 14 2.3.2 Giai đoạn Luật Đất đai 1987 có hiệu lực 16 2.3.3 Giai đoạn Luật Đất đai 1993 có hiệu lực 17 iii 2.3.4 Giai đoạn Luật Đất đai 2003 có hiệu lực 19 2.3.5 Giai đoạn Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 22 2.4 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số địa phương Việt Nam 28 2.4.1 Bồi thường, hỗ trợ địa bàn thành phố Hà Nội 28 2.4.2 Bồi thường, hỗ trợ địa bàn Thành phố Đà Nẵng 30 2.4.3 Bồi thường, hỗ trợ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 30 2.5 Nhận xét, đánh giá 32 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Địa bàn nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 33 3.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 34 3.3.4 Phương pháp so sánh, phân tích, xử lý số liệu 35 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 36 4.1.2 Ðiều kiện kinh tế xã hội 39 4.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến cơng tác giải phóng mặt 41 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn quận Hoàng Mai 42 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 42 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai đến ngày 31/12/2018 44 4.3 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất quận Hoàng Mai 52 4.3.1 Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 52 4.3.2 Các văn pháp lý có liên quan đến bồi thường hỗ trợ quận Hoàng Mai .52 4.3.3 Trình tự, thủ tục thực cơng tác bồSi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất 53 iv 4.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ qua 02 dự án nghiên cứu 54 4.4.1 Dự án xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam – quận Hoàng Mai – Hà Nội 4.4.2 54 Dự án giải phóng mặt xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội 58 4.4.3 Đánh giá kết thực công tác bồi thường, hỗ trợ dự án nghiên cứu 61 4.4.4 Kết đánh giá thông qua điều tra 62 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt 68 4.5.1 Những thuận lợi, khó khăn nguyên nhân 68 4.5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt .70 Phần Kết luận kiến nghị 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 Tài liệu tham khảo 76 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CSHT Cơ sở hạ tầng GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KT–XH Kinh tế - xã hội QL Quốc lộ QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng vi Bảng 4.1 Tình hình biến 31/12/2018 Bảng 4.2 Phương án tổng non Lĩnh Nam Bảng 4.3 Phương án tổng non Lĩnh Nam Bảng 4.4 Đối tượng Bảng 4.5 Mức giá bồi thư Bảng 4.6 Chính sách bồi Bảng 4.7 Tình hình tiếp c Bảng 4.8 Tình hình an ni Bảng 4.9 Tình hình mơi t Bảng 4.10 Tính minh bạch Bảng 4.11 Đơn thư khiếu n vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí quận Hồng Mai – TP Hà Nội 36 Hình 4.2 Sơ đồ Quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai 43 Hình 4.3 UBND quận Hồng Mai tổ chức lễ khánh thành gắn biển cơng trình trường mầm non Lĩnh Nam chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai 56 Hình 4.4 Trường mầm non Lĩnh Nam giai đoạn thi công 57 Hình 4.5 Trường mầm non Lĩnh Nam 57 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Họ tên: Nguyễn Hoàng An Tên đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng trường học dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất địa quận Hồng Mai Đề xuất giải pháp góp phần thực tốt sách bồi thường, hỗ trợ giả phóng mặt nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Hoàng Mai Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu, văn bản, sách có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất dự án như: Giá đất; đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, trồng; chế độ sách bồi thường, hỗ trợ Phịng Tài ngun Mơi trường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ quận, UBND phường có dự án nghiên cứu Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Lựa chọn dự án giai đoạn nghiên cứu, 02 dự án có tính chất đại diện địa bàn, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thúc đẩy tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ nguồn lực nội lực; việc thu hồi loại đất ảnh hưởng đến hộ gia đình cá nhân Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra xem xét tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ dự án; điều tra, khảo sát thực địa tình hình thu hồi đất, thực bồi thường, hỗ trợ địa bàn nghiên cứu; vấn trực tiếp thăm dò ý kiến hộ gia đình bị thu hồi phiếu điều tra; lựa chọn điều tra trực tiếp số hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Tồn thơng tin số liệu tiến hành xử lý dùng chương trình phần mềm Excel để tính tốn, tổng hợp phân tích dựa vào tiêu cụ thể nhằm đạt mục đích nghiên cứu đề Kết nghiên cứu - Quận Hồng Mai nằm phía nam khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Toạ độ o o o o địa lý quận vào khoảng 20 53’ - 21 35’ độ vĩ bắc 105 44’ - 106 02’ độ kinh ix 68 truyền, giải thích, vận động nhân dân nơi ủng hộ chủ trương, đường lối, sách đạo cấp có thẩm quyền, ủng hộ dự án để góp phần thúc đẩy phát triển chung tồn huyện Sự ủng hộ nhiệt tình hộ dân có đất nằm diện tích thu hồi dự án nên cơng tác giải phóng mặt diễn thuận lợi Chính sách hỗ trợ xem xét cách kỹ lưỡng, đảm bảo người bị thu hồi đất hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật 4.5.1.2 Khó khăn Hiện địa bàn Quận Hồng Mai cơng tác bồi thường, hỗ trợ cịn số khó khăn: Nhiều trường hợp diện GPMB không cộng tác, gửi đơn thư kiến nghị đến nhiều nơi, nhiều cấp Trong trình thực việc thay đổi đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, cối hoa màu đất ảnh hưởng lớn công tác GPMB, hộ gia đình có so sánh khơng cơng hộ GPMB giai đoạn khác nhau; nguồn vốn để chi trả bồi thường không kịp thời dẫn đến công tác bồi thường kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt nhân dân Tình trạng cư trú biến động nên công tác quản lý nhân hộ cư trú khu vực khó khăn dễ nảy sinh phức tạp sử dụng hồ sơ nhân hộ để xây dựng phương án Do có số hộ tự ý chuyển đổi ruộng canh tác cho khơng có mặt địa phương mà cán địa quyền khơng nắm được, nên dẫn đến khó khăn việc xác định đối tượng, diện tích bồi thường, hỗ trợ Công tác quản lý đất đai địa phương việc chấp hành sách pháp luật đất đai số hộ dân hạn chế việc xác định nguồn gốc đất, chủ sở hữu hợp pháp, diện tích, ranh giới khu đất thực địa hồ sơ giải nhiều thời gian để đối chiếu, xác minh 4.5.1.3 Nguyên nhân Các văn pháp lý thay đổi liên tục dân đến trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ liên tục phải thay đổi theo làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án 69 Một số hộ gia đình khơng chấp nhận định thu hồi đất Nhà nước gây khó khăn cho công tác GPMB để thực dự án Việc vận dụng chế độ sách bồi thường, hỗ trợ đất đai chưa linh hoạt, đơi cịn cứng nhắc làm ảnh hưởng đến quyền lợi người bị thu hồi đất Sự phối hợp ngành Quận, phường chưa chặt chẽ Một số cán cơng chức cịn thiếu kinh nghiệm chun mơn, lực lãnh đạo, chưa cương quyết, đùn đẩy lẩn tránh trách nhiệm công việc Cơ quan thực công tác GPMB chưa trọng việc thông báo chủ trương, sách tổ chức thực hiện, q trình thực dự án có điều chỉnh khơng thơng báo kịp thời đến người dân, có khiếu nại, thắc mắc thông báo gây xúc dư luận không tốt nhân dân Việc đo đạc xây dựng sở liệu, thành lập đồ địa địi hỏi nguồn kinh phí lớn nên địa bàn huyện chưa triển khai đo đạc, dẫn đến nguồn tài liệu để xác định nguồn gốc, diện tích, gặp khó khăn Một số hộ gia đình chuyển đổi diện tích đất canh tác cho không làm hồ sơ pháp lý làm giấy tờ viết tay khơng thơng qua quyền địa phương khơng có kinh phí thực làm thủ tục, ngại va chạm với quan nhà nước, 4.5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải phóng mặt Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt địa bàn quận Hoàng Mai để bàn giao đất cho Chủ đầu tư thực dự án đảm bảo tiến độ thực dự án q trình cơng nghiệp hố, đại hố TP Hà Nội nói chung Quận Hồng Mai nói riêng Chúng đưa số giải pháp sau: a Chế độ sách - Do giá bồi thường đất đất nông nghiệp, tài sản vật kiến trúc thấp nên cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để người dân bị thu hồi đất đỡ thiệt thòi; Nâng cao mức hỗ trợ đào tạo nghề hộ bị thu hồi đất sách cụ thể đến đối tượng lao động hộ gia đình Hiện mức hỗ trợ thấp Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định cần nghiên cứu sách hỗ trợ thêm chuyển nghề nghiệp tạo công ăn việc làm để người dân ổn định 70 sống sau bị thu hồi đất Cần bổ sung đơn giá cối hoa màu, vật kiến trúc, ngồi sách áp dụng, cần có thêm ưu đãi như: Tăng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, có sách hỗ trợ giáo dục cho em họ miễn học phí khoảng năm học sau thu hồi đất b - Về tổ chức thực Kiện toàn lại máy làm việc chuyên trách tổ chức tham gia thực công tác bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đội ngũ chất lượng công tác GPMB Tăng cường đối thoại, chất vấn lãnh đạo Quận, quan chuyên môn với hộ bị thu hồi đất để giải thích chế độ sách ý kiến thắc mắc hộ gia đình Chính quyền địa phương thường xun tổ chức buổi tập huấn cho người dân ảnh hưởng việc Nhà nước thu hồi đất: tầm quan trọng việc thu hồi đất để thực dự án, tư vấn định hướng nghề nghiệp chuyển đổi cấu ngành nghề Quá trình giải phải đảm bảo trình tự quy định pháp luật quy định cụ thể văn pháp lý hành từ bước lập quy hoạch, thu hồi đất thực bồi thường, hỗ trợ niêm yết công khai phải đảm bảo minh bạch Công tác điều tra, xác minh phải chặt chẽ đảm bảo đối tượng để áp dụng sách cho phù hợp không làm ảnh hưởng quyền lợi người bị thu hồi đất Các hộ dân cố tình khơng chấp hành định thu hồi đất sau thực đầy đủ bước theo trình tự phải kiên xử lý Nghiêm khắc xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm việc làm sai lệch hồ sơ, thiếu trách nhiệm việc điều tra, xác minh làm ảnh hưởng đến quyền lợi Nhân dân Nhà nước c Về công tác thu hồi đất Công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ địa bàn huyện phải thực cách công khai, minh bạch, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc họp dân, thông báo cho dân biết, lấy ý kiến nguyên vọng dân, trả lời chất vấn 71 dân Khi kiểm kê, áp giá phải có chủ hộ tham gia, bồi thường sịng phẳng, kịp thời xác cho người dân tất mà họ hưởng từ sách Đảng Nhà nước ban hành d Về cải cách thủ tục hành Để khắc phục tồn trình thực bồi thường, hỗ trợ cần cải cách thủ tục hành sau: Quy định cụ thể hồ sơ, biểu mẫu, quy trình lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm; công khai hồ sơ mẫu, quy trình cho hộ dân thuộc diện bồi thường niêm yết trụ sở xã, thị trấn Trước phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phải niêm yết phương án bồi thường trụ sở UBND phường gửi thông báo nội dung bồi thường, hỗ trợ đến hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ; sau thời gian niêm yết 15 ngày, tổ chức họp giải vướng mắc điều chỉnh, bổ sung ý kiến hợp lý hộ dân Xây dựng quy chế phối hợp quyền sở với Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường với quan chuyên môn việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc trình quản lý sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Các trường hợp thực đầy đủ sách bồi thường theo quy định; nhiều lần vận động, tun truyền, cố tình khơng chấp hành kiên xử lý nhằm đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật Cần thực nghiêm túc việc niêm yết, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; đặc biệt trình tự, thủ tục thu hồi đất giao đất đảm bảo theo quy định pháp luật để nhân dân tin tưởng, thực hiện; đó, phải xác định rõ trách nhiệm thực thi cơng vụ cơng chức, viên chức q trình thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Quận Hồng Mai có tổng diện tích tự nhiên 4.032,30 ha, với 14 đơn vị hành cấp phường Với lợi nằm cửa ngõ phía Nam Thành phố Hà Nội có trục giao thơng đường bộ, đường sắt đường thủy (sông Hồng) điều kiện thuận lợi để quận Hoàng Mai phát triển kinh tế giao lưu văn hóa Trên địa bàn Quận, nhiều dự án xây dựng địi hỏi q trình BTHT GPMB ngày trọng Là Quận có diện tích lớn Thủ đơ, quận Hồng Mai ln thực hiện, triển khai công tác quản lý sử dụng đất kịp thời, hiệu Các công tác ban hành văn quy phạm pháp luật; lập quy hoạch, kế hoạch; tra kiểm tra trọng đem lại lợi công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Trong thời gian qua, cơng tác bồi thường GPMB quận Hoàng Mai thực theo theo quy định Luất đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quyết định quy định chế độ sách, trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố Hà Nội Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt cơng tác vơ khó khăn có vào đồng bộ, tích cực tồn thể hệ thống trị, tinh thần làm việc tích cực thành viên ban GPMB, quyền xã, phường nên cơng tác GPMB thị xã đạt kết tốt Trong q trình thực bồi thường GPMB chưa có biểu tiêu cực xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp công dân ngân sách nhà nước Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB địa bàn quận Hoàng Mai thông qua 02 dự án: xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam giải phóng mặt xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Nam hồ Linh Đàm Kết điều tra với 125 phiếu hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất đồng thời thu thập liệu, thông tin quan thực bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất cho thấy: - Về sách bồi thường, hỗ trợ: 73 + Nhìn chung tất dự án bám sát chủ trương chế độ sách Nhà nước tiến độ thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đảm bảo + Việc xác định đối tượng bồi thường hay hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch chặt chẽ (với 100% số phiếu điều tra Dự án cho dự án đảm bảo tính minh bạch 87,69% số phiếu Dự án chung quan điểm thể Bảng 4.11) + Một số sách bồi thường hỗ trợ đất chưa hợp lý, bất cập (Chủ yếu Dự án 2, có 37,35% số phiếu đánh giá đơn giá bồi thường chưa phù hợp thể Bảng 4.6; 16,93% số phiếu đánh giá đơn giá hỗ trợ chưa phù hợp thể Bảng 4.7) Cụ thể, dự án giải phóng mặt xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất 138 hộ bị thu hồi đất chưa nhận tiền Công tác tổ chức thực hiện: Công tác tổ chức thực có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành Tuy nhiên công tác quản lý Nhà nước đất đai địa phương nhiều bất cập dẫn đến việc triển khai thực gặp nhiều khó khăn Đề tài đề xuất số giải pháp chế độ sách, tổ chức thực nhằm hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ GPMB địa bàn quận Hoàng Mai như: Điều chỉnh lại giá đất bồi thường cho phù hợp với thực tế; nâng cao khoản hỗ trợ cho người dân 5.2 KIẾN NGHỊ Chính phủ: Đề nghị tăng mức giá đền bù đất nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi việc làm hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp - Đối với ngành: Ban hành văn hướng dẫn chi tiết, cụ thể để UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW), Quận (huyện, thị xã ) nước thuận lợi trình áp dụng Luật, Nghị định phủ bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực dự án - UBND thành phố Hà Nội + Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sách, pháp luật đất đai đến cấp uỷ Đảng, cấp quyền toàn thể người dân 74 + Điều chỉnh lại giá đất bồi thường cho phù hợp với thị trường để tránh gây xúc với người dân + Kịp thời xử lý dứt điểm khiếu kiện xung quanh công tác bồi thường, hỗ trợ; đồng thời tăng cường công tác tra, kiểm tra để kịp thời phát ngăn chặn xử lý nghiêm truờng hợp vi phạm pháp luật đất đai; kiên xử lý trường hợp cố tình khơng chấp hành cơng tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB - UBND quận Hoàng Mai: + Quán triệt quan điểm thực nghiêm túc theo tinh thần đạo Chính phủ, Bộ ngành UBND thành Phố Hà Nội công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB + Kiên tổ chức tháo dỡ tổ chức cưỡng chế trường chống đối, chây ì cố tình khơng thực định thu hồi đất Nhà nước + Tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán chuyên môn làm công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng đội ngũ chất lượng chuyên trách 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài (2015) Thơng tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 hướng dẫn việc lập dự tốn, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 Bộ TN&MT hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ TN&MT quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (1994) Nghị định số 90/1994/NĐ-CP ngày 17/8/1994 việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phịng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Chính phủ (1998) Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phịng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Chính phủ (2004a) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai Chính phủ (2004b) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 10.Chính phủ (2006) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần 11 Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất 76 12 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 13.Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 14.Đào Trung Chính (2010) Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – kinh nghiệm quốc tế học áp dụng vào Việt Nam Tổng hợp báo cáo khoa học Kỷ niệm 65 năm ngành quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010) 15.Đào Trung Chính, Đặng Hùng Võ Nguyễn Thanh Trà (2013) Đánh giá thực tiễn triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật Tạp chí khoa học phát triển.11(3).tr 328-336 16.Hội đồng trưởng (1990) Quyết định số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 Hội đồng trưởng đền bù thiệt hại đất nơng nghiệp, đất có rừng chuyển sang sử dụng vào mục đích khác 17.Hồng Thị Nga (2010) Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam nay, thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 18.Hoàng Phê (2000) Từ điển tiếng Việt NXB Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng 19.Lê Du Phong (2007) Thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơng trình cơng cộng, phục vụ lợi ích quốc gia NXB Chính trị Quốc Gia, thành phố Hà Nội 20.Phạm Phương Nam Nguyễn Thanh Trà (2011) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tạp chí Tài nguyên Môi trường 21.Quốc hội nước CHXHCHN Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 22.Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Nghị số 13/2003/QH11ngày 26/ 11/2003 QH11 thông qua Luật Đất đai 23.Quốc hội nước CHXHCHN Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013 24.Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013b) Nghị số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thông qua Luật Đất đai 25.Thủ tướng Chính phủ (1959) Nghị định số 151/TTg ngày 14/01/1959 quy định tạm thời trưng dụng ruộng đất 26 Thủ tướng Chính phủ (1970) Thơng tư số 1792/TTg ngày 11/01/1970 Thủ tướng Chính phủ quy định số điểm tạm thời bồi thường nhà cửa, đất đai, lưu niên, hoa màu cho nhân dân vùng xây dựng kinh tế, mở rộng thị xã 77 27.Hồ Thị Lam Trà Nguyễn Văn Quân (2006) Giáo trình Định Giá đất NXB Nông nghiệp Hà Nội, thành phố Hà Nội 28.UBND thành phố Đà Nẵng (2006) Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng 29.UBND thành phố Đà Nẵng (2009) Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng 30.UBND thành phố Đà Nẵng (2012) Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng 31.UBND thành phố Đà Nẵng (2015) Quyết định số 06/2015/QĐ-UB ngày 14/3/2015 việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn thành phố Đà Nẵng 32.UBND thành phố Hà Nội (2005) Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn thị xã Hà Nội 33.UBND thành phố Hà Nội (2009) Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2009 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn thành phố Hà Nội 34.UBND thành phố Hà Nội (2014) Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 ban hành quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội Luật Đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội 35.UBND thành phố Hồ Chí Minh (2008) Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 /3/2008 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 36.UBND thành phố Hồ Chí Minh (2010) Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 37.UBND thành phố Hồ Chí Minh (2015) Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 78 79 80 81 82 ... thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất quận Hoàng Mai 52 4.3.1 Khái quát công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ... tài: ? ?Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn quận Hồng Mai, Thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích sau: Đánh giá việc thực sách bồi thường,. .. dân Thành phố Hà Nội Luật Đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn Thành phố Hà Nội 29 2.4.2 Bồi thường, hỗ trợ địa bàn Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận hoàng mai, thành phố hà nội