0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

127 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CAO THỊ HỒNG NGỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Hồng Ngọc i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Phương Nam tỷ mỉ hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ; đặc biệt cán bộ, cơng chức Phịng Tài ngun Mơi trường thành phố Việt Trì giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Hồng Ngọc ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận giao đất, cho thuê đất 2.1.1 Đất đai, giá đất 2.1.2 Khái niệm giao đất, cho thuê đất 2.1.3 Mục đích giao đất, cho thuê đất .6 2.1.4 Vai trò giao đất, cho thuê đất 2.1.5 Phân loại giao đất, cho thuê đất .6 2.1.6 Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất 2.1.7 Những yếu tố tác động đến công tác giao đất cho thuê đất 2.2 Giao đất, cho thuê đất số nước giới 11 2.2.1 Giao đất, cho thuê đất Trung Quốc 11 2.2.2 Giao đất, cho thuê đất Úc 12 2.2.3 Giao đất, cho thuê đất Xin-ga-po 13 iii 2.2.4 Nhận xét quy định giao đất, cho thuê đất số nước giới học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 14 2.3 Công tác giao đất, cho thuê đất Việt Nam tỉnh Phú Thọ 14 2.3.1 Công tác giao đất, cho thuê đất Việt Nam 14 2.3.2 Công tác giao đất, cho thuê đất tỉnh Phú Thọ 21 2.3.3 Nhận xét chung công tác giao đất, cho thuê đất Việt Nam tỉnh Phú Thọ 26 2.3.4 Định hướng nghiên cứu đề tài 27 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Đối tượng nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.28 3.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 28 3.4.3 Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 29 3.4.4 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 29 3.4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 3.5.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu 31 3.5.4 Phương pháp so sánh, đánh giá 32 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 38 4.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 41 iv 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2017 43 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ .43 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 49 4.2.3 Biến động sử dụng đất thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 51 4.3 Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2017 53 4.3.1 Thực trạng giao đất 53 4.3.2 Thực trạng cho thuê đất 61 4.4 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 63 4.4.1 Đánh giá hộ gia đình, cá nhân tổ chức cơng tác giao đất 63 4.4.2 Đánh giá hộ gia đình, cá nhân tổ chức cơng tác cho thuê đất 66 4.4.3 Đánh giá cán bộ, công chức liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất 69 4.4.4 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thuê đất 73 4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 75 4.5.1 Hoàn thiện thủ tục hành chính, đơn giá giao đất, cho thuê đất 75 4.5.2 Công khai thông tin liên quan đến giao đất, cho thuê đất 76 4.5.3 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm pháp luật đất đai .76 4.5.4 Nâng cao chất lượng lập quản lý thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 77 Phần Kết luận kiến nghị 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 83 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CB Cán CC Cơng chức CHXNCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CN Cá nhân CTĐ Cho thuê đất GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GĐ Giao đất HGĐ Hộ gia đình KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất NĐ-CP Nghị định Chính phủ NQ-HĐND Nghị Hội đồng nhân dân QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất TNMT Tài nguyên môi trường UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2017 Bảng 3.1 Số lượng phiếu điều tra hộ gia đình, cá nhân giao đất, cho thuê đất Bảng 3.2 Số lượng phiếu điều tra người liên quan đến giao đất, cho thuê đất Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 thành phố Việt Trì Bảng 4.2 Biến động sử dụng đất thành phố Việt Trì giai đoạn 2013-2017 Bảng 4.3 Kết giao đất không thông qua đấu giá địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2013-2017 Bảng 4.4 Kết giao đất thông qua đấu giá địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2013-2017 Bảng 4.5 Kết giao đất cho tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2013-2017 Bảng 4.6 Kết cho thuê đất tổ chức địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2013-2017 Bảng 4.7 Đánh giá HGĐ, CN trình tự, thủ tục giao đất, hài lòng cán thực sở vật chất liên quan đến công tác giao đất Bảng 4.8 Đánh giá HGĐ, CN tiếp cận thông tin đấu giá, tiền sử dụng đất thời gian thực thủ tục hành liên quan đến cấp GCNQSDĐ Bảng 4.9 Đánh giá HGĐ, CN trình tự, thủ tục cho thuê đất, tiền sử dụng đất thời gian thực thủ tục hành liên quan đến cấp GCNQSDĐ Bảng 4.10 Đánh giá hài lòng HGĐ, CN cho thuê đất cán thực sở vật chất liên quan đến công tác cho thuê đất Bảng 4.11 Đánh giá tổ chức trình tự, thủ tục cho thuê đất, tham gia đấu giá hài lòng cán bộ, sở vật chất liên quan đến công tác cho thuê đất Bảng 4.12 Đánh giá cán bộ, công chức mức độ quan tâm cấp trên, nhân lực, sở vật chất, kinh phí, áp lực cơng việc Bảng 4.13 Đánh giá cán bộ, cơng chức trình tự, thủ tục thời gian thực công tác giao đất, cho thuê đất vii Bảng 4.14 Đánh giá cán bộ, công chức hình thức vi phạm pháp luật liên quan đến giao đất, cho thuê đất 71 Bảng 4.15 Đánh giá cán bộ, công chức tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định giao đất, cho thuê đất 72 Bảng 4.16 Ý kiến cán bộ, cơng chức giải pháp hồn thiện công tác giao đất, cho thuê đất viii 73 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 33 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế ngành qua năm 38 Hình 4.3 Vincom Plaza Việt Trì (dự án cho thuê đất địa bàn Phường Gia Cẩm) 62 ix Phụ lục 04 STT Nợ tiền GCN trình tự, cấp chưa thủ tục tiền sử dụng đất sdđ cấp phức tạp cao phù hợp thấp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 Tổng 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 1 1 1 14 21 1 1 1 1 1 1 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 45 1 Tổng 45 45 10 35 Tổng KĐG ĐG 85 85 24 56 % 100 100 5,88 28,24 65,88 94 1 1 1 Phụ lục 05 DT Số Tên tổ chức GCN cấp chưa đưa vào mục đíc phiếu na cấp chưa cấp sd Đội phòng cháy chữa cháy 1 4000 Đất XDTS 2600 Đất XD T -CA tỉnh Phú Thọ Viện hàn lâm khoa học tỉnh Phú Thọ Trường mầm non P.Nông Trang 3100 Đất giáo d UBND TP Việt Trì 8400 Quỹ đất T Cơng an P Vân Phú 2850 Đất XDTS Sở Tài tỉnh Phú Thọ 4658 Đất XDTS TỔNG % 100 95 Phụ lục 06 trình tự, thủ tục xin STT Nợ tiền GCN cấp chưa ctđ tiền sử dụng đất sdđ cấp chưa cấp đơn giản phức tạpcao phù hợp 1 1 1 1 1 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 29 1 30 1 31 32 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 Tổng 40 34 % 100 15 85 20 1 96 16 40 Phụ lục 07 Phiếu Nợ tiền GCN cấp chưa trình tự, thủ tục xin Tên tổ chức số sdđ cấp chưa cấp Công ty cổ phần Tam Hiệp Công ty xăng dầu Phú Thọ 1 đơn giản Công ty TNHH thành viên Tổng công ty TH cáp VN Công ty TNHH xây dựng thương mại Trường Thịnh TỔNG % Công ty Vincom Retail Công ty Tự Lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Doanh nghiệp số tỉnh Điện Biên 100 10 10 100 100 100 100 87,5 97 Phụ lục 08 Mức độ quan tâm cấp Số phiếu Họ tên Thường xuyên Cao Quang Huy Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Chí Hùng Lê Hà Giang Trần Xuân Bằng Dương Thăng Long Tạ Đức Hồng Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Trung Dũng 10 Nguyễn Quang Chung 11 Phạm Văn Đường 12 Nguyễn Thị Hải Yến 13 Nguyễn Đức Lập 14 Đỗ Xuân Ngọc 15 Nguyễn Xuân Thông 16 Đỗ Văn Thái 17 Trần Anh Tuấn 18 Lương Văn Hiệu 19 Nguyễn Văn Quang 20 Nguyễn Thu Minh 21 Tạ Quang Hợp 22 Phạm Thu Minh 23 Nguyễn Ngọc Anh 24 Lê Thị Hải 25 Nguyễn Thị Hà 26 Lê Thị Phương 27 Nguyễn Hữu Tuyển 28 Nguyễn Thị Lịch 29 Bùi Văn Hương 30 Phạm Văn Thành 31 Nguyễn Văn Tảo 32 Nguyễn Đức Hiền 33 Trần Anh Đức 34 Nguyễn Thị Bình 35 Phan Ngọc Khiết 36 Nguyễn Thanh Mai 37 Đào Văn Dư 38 Phạm Hữu Thọ 39 Nguyễn Quốc Tuấn 40 Nguyễn Ngọc Ánh 41 Nguyễn Quang Vinh 42 Hoàng Thị Nghị 43 Trần Huy Nam 44 Đoàn Thị Cuối 45 Nguyễn Thị Tâm 46 Nguyễn Thu Cúc 47 Nguyễn Văn Tuấn 48 Nguyễn Văn Thanh 49 Trần Ngọc Sơn 50 Trần Xuân Hải 51 Dương Chí Cường 52 Đỗ Văn Duyệt 53 Nguyễn Thị Nhàn TỔNG 49 % 92,45 98 Các hình thức VPPL Các hình thức VPPL liên quan đến GĐ Lấn đất Sdụng sai mđ liên quan đến CTĐ CN trái phép Lấn đất Sdụng sai mđ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CN trái phép 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 23 20 27 35 15 62,26 43,40 37,74 50,94 66,04 28,30 99 Nhân lực có CSVC có đáp ứng đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng Đáp ứng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Không đáp ứng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53 51 100 96,23 3,77 100 ... tích cho thuê đất, ? ?? 3.4.4 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Đánh giá hộ gia đình, cá nhân tổ chức công tác giao đất, cho thuê đất: đánh giá trình... cho Việt Nam 14 2.3 Công tác giao đất, cho thuê đất Việt Nam tỉnh Phú Thọ 14 2.3.1 Công tác giao đất, cho thuê đất Việt Nam 14 2.3.2 Công tác giao đất, cho thuê đất tỉnh Phú Thọ. .. tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; thời gian thực công tác giao đất, cho thuê đất; cán thực công tác giao đất, cho thuê đất; diện tích giao đất, cho thuê đất, ? ?? - Đánh giá cán bộ, công chức liên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ