0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất và đề xuất một số giải pháp trên địa bàn huyện hoa lư, tỉnh ninh bình

131 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ BÍCH NGỌC ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Trọng Phương NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Bích Ngọc i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Thạc sĩ, thân tơi nhận nhiều giúp đỡ, hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Lời đầu tiên, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GVC.TS Trần Trọng Phương tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa Bản đồ, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hoa Lư, Văn phịng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư, Chi cục Thuế huyện Hoa Lư, Phòng Thống kê huyện Hoa Lư, Ủy ban nhân dân, cán địa nhân dân xã, thị trấn (Thị trấn Thiên Tôn, xã Ninh Giang, xã Ninh Hải) nơi đến điều tra giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Bích Ngọc ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận quyền sử dụng đất 2.1.1 Quyền sở hữu 2.1.2 Quyền sở hữu đất đai 2.1.3 Quyền sử dụng đất 2.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 2.2.1 Quyền sở hữu, sử dụng đất cộng hòa Liên bang Đức .9 2.2.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất Ôxtrâylia 10 2.2.3 Quyền sở hữu, sử dụng đất Thái Lan 11 2.2.4 Quyền sở hữu sử dụng đất Malaysia 12 2.2.5 Quyền sở hữu sử dụng đất Trung Quốc 13 2.2.6 Quyền sở hữu sử dụng đất Thụy Điển 15 2.2.7 Những học rút từ kinh nghiệm số nước .17 2.3 Tình tình thực quyền sử dụng đất Việt Nam 18 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển quyền sử dụng đất Việt Nam 18 2.3.2 Các văn pháp quy liên quan đến việc thực quyền người sử dụng đất 21 2.3.3 Thực tiễn việc thực quyền sử dụng đất Việt Nam 24 iii 2.3.4 Những tồn việc thực quy định Luật đất đai quyền người sử dụng đất Việt Nam 27 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Hoa Lư có ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất 30 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Hoa Lư 30 3.4.3 Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư 2011-2016 30 3.4.4 Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.5.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 3.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 31 3.5.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 32 3.5.4 Phương pháp thống kê, so sánh phân tích số liệu 32 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 35 4.1.3 Thực trạng môi trường 38 4.1.4 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 40 4.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội mơi trường 45 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư 46 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai địa bàn huyện Hoa Lư 46 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Hoa Lư năm 2016 51 4.3 Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 56 4.3.1 Tình hình thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư 56 iv 4.3.2 Đánh giá tình hình thực quyền sử dụng đất xã, thị trấn nghiên cứu điểm địa bàn huyện Hoa Lư 4.3.3 64 Tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực quyền sử dụng đất tiến hành giao dịch 76 4.3.4 Đánh giá chung tình hình thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư 78 4.4 Đề xuất giải pháp thúc đẩy việc thực quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật địa bàn huyện Hoa Lư 80 4.4.1 Giải pháp quản lý hoạt động liên quan đến thực QSDĐ 80 4.4.2 Giải pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật 81 4.4.3 Giải pháp đầu tư sở vật chất đội ngũ cán 81 4.4.4 Giải pháp sách 82 Phần Kết luận kiến nghị 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 88 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản CP Chính phủ CHXHCNVN Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH Cơng nghiệp hố GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX Giá trị sản xuất HĐH Hiện đại hóa KCN Khu công nghiệp KTXH Kinh tế xã hội PTTH Phổ thông trung học QSDĐ Quyền sử dụng đất TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân VPĐKQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Hoa Lư năm 2016 52 Bảng 4.2 Biến động sử dụng đất huyện Hoa Lư giai đoạn 2011-2016 .54 Bảng 4.3 Kết thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 57 Bảng 4.4 Kết thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư giai đoạn 2011-2016 58 Bảng 4.5 Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 59 Bảng 4.6 Kết thực quyền chấp giá trị quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 61 Bảng 4.7 Kết thực quyền cho thuê quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 62 Bảng 4.8 Kết thực quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 62 Bảng 4.9 Kết thực quyền góp vốn giá trị quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 63 Bảng 4.10 Kết thực quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư giai đoạn 2011 - 2016 64 Bảng 4.11 Tình hình thực quyền chuyển nhượng QSDĐ hộ vấn địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2016 65 Bảng 4.12 Tình hình việc thực quyền cho thuê QSDĐ hộ vấn địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2016 69 Bảng 4.13 Tình hình thực quyền thừa kế QSDĐ hộ vấn địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2016 .71 Bảng 4.14 Tình hình thực quyền tặng, cho QSDĐ hộ vấn địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu giai đoạn 2011-2016 73 Bảng 4.15 Tình hình thực quyền chấp QSDĐ hộ vấn địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu giai đoạn 2011-2016 75 Bảng 4.16 Ý kiến hộ gia đình cá nhân xã, thị trấn việc thực quyền sử dụng đất quan nhà nước 77 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Học viên: Vũ Thị Bích Ngọc Tên đề tài: Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất đề xuất số giải pháp địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 60.85.01.03 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư nhằm tìm tồn trình thực quyền người sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần thực đúng, đầy đủ quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp; Phương pháp thống kê, phân tích xử lý số liệu; Phương pháp so sánh Kết nghiên cứu kết luận Huyện Hoa Lư có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng kinh tế thị hóa nhanh, kéo theo gia tăng nhanh dân số học vào lập nghiệp, nhu cầu sử dụng đất để phát triển sở hạ tầng, phát triển đô thị, phát triển khu dân cư diễn mạnh gây áp lực lớn đến việc quản lý sử dụng đất nói chung; việc đảm bảo thực quyền người sử dụng đất nói riêng địa bàn huyện Đánh giá số nét công tác quản lý đất đai ảnh hưởng đến việc thực quyền sử dụng đất như: Công tác kiểm kê, thống kê đất đai, Công tác đo đạc lập đồ, Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2016 - Kết nghiên đánh giá tình hình thực quyền: * Việc thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Giai đoạn 2011 - 2016 viii địa bàn nghiên cứu có 43 trường hợp Trong đó: Thị trấn Thiên Tơn 15 trường hợp; Xã Ninh Hải 14 trường hợp; Xã Ninh Giang 11 trường hợp * Việc thực quyền cho thuê quyền sử dụng đất: Giai đoạn 2011 - 2016 địa bàn nghiên cứu có 55 trường hợp cho thuê thuê nhà đất để Trong đó: Thị trấn Thiên Tôn trường hợp; Xã Ninh Giang 10 trường hợp; Xã Ninh Hải trường hợp * Việc thực quyền thừa kế quyền sử dụng đất: Giai đoạn 2011 - 2016 địa bàn nghiên cứu có 26 trường hợp Trong đó: Thị trấn Thiên Tơn có 13 trường hợp; Xã Ninh Hải có trường hợp; Xã Ninh Giang có trường hợp * Việc thực quyền tặng, cho quyền sử dụng đất: Giai đoạn 2011 - 2016 địa bàn nghiên cứu có 63 trường hợp Trong đó: Thị trấn Thiên Tơn có 19 trường hợp; Xã Ninh Hải có 17 trường hợp; Xã Ninh Giang có 27 trường hợp * Việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất: Giai đoạn 2011 - 2016 địa bàn xã, thị trấn nghiên cứu có 61 trường hợp Trong đó: Thị trấn Thiên Tơn có 26 trường hợp; Xã Ninh Hải có 17 trường hợp; Xã Ninh Giang có 18 trường hợp Từ kết thực tình hình thực quyền sử dụng đất xã, thị trấn nghiên cứu điểm, đề tài tiến hành tổng hợp ý kiến hộ gia đình, cá nhân việc thực quyền sử dụng đất, thủ tục pháp lý, trình tự thực giải cơng việc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đánh giá chung tình hình thực quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư Từ kết nghiên cứu cụ thể đề tài địa bàn nghiên cứu huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đề xuất nhóm giải pháp (Giải pháp quản lý hoạt động liên quan đến thực QSDĐ; Giải pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; Giải pháp đầu tư sở vật chất đội ngũ cán bộ; Giải pháp sách) để thúc đẩy việc thực quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật địa bàn huyện Hoa Lư thời gian tới hiệu ix 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... - Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư nhằm tìm tồn trình thực quyền người sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần thực đúng, đầy đủ quyền người sử dụng đất địa bàn. .. địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá việc thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoa Lư nhằm tìm tồn trình thực quyền người sử dụng đất - Đề xuất số giải pháp nhằm... nhằm tìm hiểu quyền sử dụng đất địa bàn huyện qua thời điểm cụ thể, qua đánh giá việc thực quyền sử dụng đất đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng đất huyện Hoa Lư Số liệu phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất và đề xuất một số giải pháp trên địa bàn huyện hoa lư, tỉnh ninh bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất và đề xuất một số giải pháp trên địa bàn huyện hoa lư, tỉnh ninh bình