0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp trong các cụm công nghiệp làng nghề thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

122 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG ANH TÚC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu đươc trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Anh Túc i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài luận văn, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình lời bảo ân cần tập thể cá nhân, quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Mậu Dũng trực tiếp hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện, Ban chủ nhiệm sau đại học, Ban chủ nhiệm, tập thể giáo viên khoa kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn mà trực tiếp thầy, cô giáo Bộ môn kinh tế tài nguyên môi trường, bạn bè giúp đỡ thời gian vật chất để tơi hồn thành q trình học tập thực đề tài Tôi trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình cán sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục BVMT tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh, Sở Kế hoạch đầu tư, Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh; Chi cục thuế, Thống kê, phịng Tài ngun Mơi trường, phòng Kinh tế thị xã Từ Sơn ủy ban nhân dân phường Châu Khê, phường Đồng Kỵ tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết tổ chức xây dựng điều tra để thực tốt đề tài nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn giúp đỡ người thân gia đình bạn bè, hai năm qua động viên chia sẻ tơi khó khăn vật chất tinh thần để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Anh Túc ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ, hình, hộp viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn lý luận thực tiễn 1.4.1 Về lý luận 1.4.2 Về thực tiễn Phần Cơ sở lý luận sở thực tiễn quản lý nước thải công nghiệp cụm công nghiệp làng nghề 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, vai trị quản lý nước thải cơng nghiệp CCN làng nghề 2.1.2 Nội dung đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp CCN làng nghề 13 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nước thải công nghiệp CCN làng nghề 18 2.2 Cơ sở thực tiễn 21 iii 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước nước thải CCN số nước giới 2.2.2 21 Kinh nghiệm quản lý nhà nước nước thải CCN số tỉnh nước 24 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 25 Phần Phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 27 3.1.1 Đặc điểm chung thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 27 3.1.2 Đặc điểm CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 32 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.2.3 Phương pháp phân tích tài liệu 36 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh nước thải công nghiệp CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn 38 4.1.1 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh TM – DV CCN 38 4.1.2 Thực trạng phát thải NTCN CCN làng nghề địa bàn nghiên cứu 4.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn 4.2.1 50 Đánh giá công tác ban hành văn bản, quy chế quản lý NTCN CCN làng nghề 4.2.2 41 50 Đánh giá công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức quản lý NTCN 56 4.2.3 Đánh giá công tác xây dựng hệ thống XLNT CCN làng nghề 60 4.2.4 Đánh giá cơng tác thu phí nước thải DN CCN làng nghề 64 4.2.5 Đánh giá công tác ĐTM, tra, kiểm tra, xử phạt doanh nghiệp .66 4.3 Những yếu tố ảnh công tác quản lý ntcn CCN làng nghề 68 4.3.1 Nguồn lực phục vụ công tác QLMT NTCN địa bàn thị xã Từ Sơn 68 iv 4.3.2 Các sách Nhà nước địa phương 70 4.3.3 Năng lực quản lý doanh nghiệp quản lý có tham gia cộng đồng môi trường NTCN cụm 71 4.3.4 Nhận thức môi trường CSSX người dân 72 4.3.5 Công nghệ thiết bị sản xuất CSSX 74 4.4 Định hướng giải pháp tăng cường quản lý nước thải công nghiệp 75 4.4.1 Quan điểm phương hướng tăng cường quản lý NTCN 75 4.4.2 Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nước thải công nghiệp 76 Phần Kết luận kiến nghị 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 85 Phụ lục 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BQL Ban quản lý BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CSSX Cơ sở sản xuất DN Doanh nghiệp ĐTM Đánh giá tác động môi trường HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KT–XH Kinh tế - Xã hội NTCN Nước thải công nghiệp ONMT Ơ nhiễm mơi trường QCCP Quy chuẩn cho phép QLMT Quản lý môi trường SXKD Sản xuất kinh doanh TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN MT Tài nguyên Môi trường UBND Uỷ ban nhân dân XLNT Xử lý nước thải vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn .31 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất công nghiệp CCN địa bàn tx Từ Sơn từ năm 2014 đến năm 2016 39 Bảng 4.2 Vị trí lấy mẫu nước thải cống thải CCN làng nghề 42 Bảng 4.3 Kết phân tích chất lượng mơi trường nước thải số CCN làng nghề năm 2016 43 Bảng 4.4 Chất thải đặc trưng CCN làng nghề tái chế sắt thép Châu Khê 46 Bảng 4.5 Chất thải đặc trưng CCN làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Quang 47 Bảng 4.6 Đánh giá môi trường nước hai CCN làng nghề 48 Bảng 4.7 Một số bệnh thường gặp hộ gia đình xung quanh CCN làng nghề 48 Bảng 4.8 Tình hình ban hành văn pháp lý quản lý NTCN CCN làng nghề thị xã Từ Sơn 52 Bảng 4.9 Tổ chức tập huấn cho cán QLMT cấp 57 Bảng 4.10 Tổ chức tuyên truyền nội dung ô nhiễm NTCN hai CCN làng nghề năm 2016 58 Bảng 4.11 Đánh giá công tác tuyên truyền quản lý NTCN CCN làng nghề 58 Bảng 4.12 Thực trạng xây dựng hoạt động hệ thống xử lý nước thải 61 Bảng 4.13 Đánh giá cán CCN làng nghề công tác xây dựng HTXLNT Bảng 4.14 64 Tình hình thu loại phí nước thải CSSX CCN làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn 65 Bảng 4.15 Ý kiến đánh giá DN đơn giá lượng nước thải tính phí 65 Bảng 4.16 Công tác tra, kiểm tra môi trường CSSX 66 Bảng 4.17 Tình hình kiểm tra, xử phạt quan quản lý môi trường hai 67 Bảng 4.18 Ảnh hưởng trình độ học vấn đến hoạt động BVMT nước .71 Bảng 4.19 Nhận thức người dân môi trường nước thải CCN 72 Bảng 4.20 Ảnh hưởng công nghệ thiết bị sản xuất 75 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, HỘP Biểu đồ: Biểu đồ 4.1 Hàm lượng BOD, COD TSS quan trắc hai CCN làng nghề 44 Biểu đồ 4.2 Ảnh hưởng nguồn vốn đến quản lý môi trường 62 Hình: Hình 2.1 Sơ đồ mối quan hệ hệ thống quản lý môi trường CCN 14 Hình 4.1 Bản đồ vị trí CCN địa bàn thị xã Từ Sơn 40 Hình 4.2 Sơ đồ cấu tổ chức QLMT NTCN CCN làng nghề cấp sở 56 Hộp: Hộp 4.1 Phản ánh chủ CSSX môi trường nước CCN Châu Khê .48 Hộp 4.2 Phản ánh hộ dân môi trường nước mặt phường Châu Khê 49 Hộp 4.3 Ý kiến chủ CSSX công tác BVMT NTCN CCN Đồng Quang 59 Hộp 4.4 Phản ánh xử lý ô nhiễm môi trường chủ CSSX CCN Châu Khê 61 Hộp 4.5 Ý kiến phản ánh cán quản lý môi trường CCN Châu Khê I 68 Hộp 4.6 Phản ánh cán QLMT nhận thức CSSX CCN Châu Khê I 74 Hộp 4.7 Phản ánh công nghệ sản xuất chủ CSSX CCN Châu Khê I .75 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tác giả: Dương Anh Túc Tên luận văn: Đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nghiệp làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8340410 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Nước thải công nghiệp vấn đề xã hội quan tâm hàng đầu, đặc biệt công tác quản lý nước thải quốc gia để hướng tới phát triển bền vững Từ Sơn thị xã cơng nghiệp nằm phía Tây tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm tỉnh 13 km phía Tây Nam, địa bàn nằm cửa ngõ phía Bắc thủ Hà Nội cách Hà Nội 18 km Cùng với địa phương khác tỉnh nước, Từ Sơn có nhiều CCN làng nghề tạo việc làm cho hàng vạn người lao động tỉnh Nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường xuất phát từ Cụm công nghiệp diễn nghiêm trọng không địa bàn thị xã Từ Sơn mà hầu hết CCN làng nghề Việt Nam bị ô nhiễm Tuy nhiên năm qua, việc quản lý môi trường NTCN Cụm công nghiệp làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn nhiều hạn chế Do vậy,“Đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nghiệp làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” tác giả lựa chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đề tài hướng tới mục tiêu đánh giá công tác quản lý NTCN CCN làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ đó, đề xuất khuyến nghị, giải pháp nhằm hồn thiện tăng cường quản lý mơi trường NTCN CCN làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm tới Để thực nội dung trên, tác giả sử dụng phương pháp: phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, đất đai dân số lấy từ phòng ban, quan cấp liên quan với thơng tin thu thập từ nhiều tạp chí, báo Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp thông qua điều tra vấn đối tượng 19 cán quản lý nhà nước môi trường thị xã Từ Sơn, vấn cán cấp phường Châu Khê phường Đồng Quang; vấn 80 doanh nghiệp, sở sản xuất theo hai loại hình có mức độ ô nhiễm tương ứng với cụm 60 hộ nông dân không chịu ảnh hưởng CCN làng nghề xử lý, phân tích số liệu theo phương pháp phân tích Excel, SPSS Thống kê mô tả, so sánh, hỏi chuyên gia Kết cho thấy công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nghiệp làng nghề đại bàn thị xã Từ Sơn qua năm 2014 – 2016, đạt ix PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NTCN CỦA CÁC CCN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TX TỪ SƠN, BẮC NINH ( Đối với hộ dân) A THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA Họ tên: Dương Anh Túc Giới tính: Nam Nghề Nghiệp: Học viên cao học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Địa chỉ: phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh B THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ HỘ Họ tên: Giới tính: ☐ Nam; Tuổi: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn Văn hố: ☐ Khơng; ☐ Trung hoc sở ☐ Tiểu học;☐ Trung học phổ thông Chuyên môn: ☐ Trung cấp; ☐ Đại học ☐ Cao đẳng;☐ Khác (là:…………………………… …) Số nhân khẩu: Thu nhập bình quân/tháng: (triệu đồng) 87 C NHẬN THỨC CHUNG VỀ TÌNH TRẠNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG Ơng/bà có quan tâm đến vấn đề môi trường nước (của CCN) địa phương không? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm 10 Đánh giá chung ơng/bà tình trạng mơi trường NTCN (của CCN) địa phương nào? Rất bẩn Bẩn Bình thường Sạch 11 Theo ông/bà đánh giá mức độ ô nhiễm loại môi trường cách đánh số thứ tự nghiêm trọng nghiêm trọng nhất? Mơi trường đất Mơi trường khơng khí Mơi trường nước Mơi trường tiếng ồn 12 Gia đình nhà ơng/bà sử dụng nguồn nước để sinh hoạt? Nước giếng Nước mưa Nước giếng khoan qua xử lý Nước khác (là…………………………) 13 Theo ông/bà thực trạng môi trường nước (NTCN) có ảnh hưởng tới sức khoẻ ơng/bà gia đình khơng? Có Khơng - Nếu có ảnh hưởng nào? (bằng cách liệt kê loại bệnh mà gia đình mắc phải đánh số thứ tự tần xuất xuất bệnh, số xuất nhiều số ứng với xuất dần) Bệnh hơ hấp: Bệnh da: 88 Bệnh mắt: Bệnh thần kinh: Bệnh khác: 14 Theo ơng/bà thực trạng mơi trường NTCN có ảnh hưởng tới cảnh quan, hoạt động sinh hoạt đời sống sinh hoạt trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương? Có Khơng Khơng biết 15 Nếu so với năm trước, theo đánh giá ông/bà trạng địa phương nào? Bẩn nhiều Bẩn Như Sạch Sạch nhiều Xin ông/bà cụ thể môi trường NTCN: Bẩn nhiều Bẩn Như Sạch Sạch nhiều 16 Nếu so với xã khác, theo đánh giá ông/bà trạng địa phương nào? Bẩn nhiều Bẩn Như Sạch Sạch nhiều Xin ông/bà cụ thể môi trường NTCN: Ô nhiễm nhiều Ô nhiễm Như 89 Sạch Sạch nhiều 17 Theo ông/bà ngun nhân gây vấn đề nhiễm nước địa phương gì? Hoạt động CSSX sắt thép Nhận thức hộ gia đình Nhận thức cộng đồng Ý kiên khác:…………………………………… 18 Phản ứng người dân trước vấn đề ô nhiễm nào? Góp ý với chủ CSSX Báo quyền địa phương Khơng phản ứng D NHẬN THỨC CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 19 Ông/bà cho biết BQLMT có hay tổ chức hoạt động BVMT khơng? Có Thỉnh thoảng Ít Khơng 20 Ơng/bà có tham gia hoạt động BVMT khơng? Thường xun Thỉnh thoảng Ít tham gia Khơng tham gia 21 Ơng/bà có thường xuyên quan tâm đến nội dung tuyên truyền BVMT BQLMT khơng? Có Thỉnh thoảng Khơng Tại sao? 90 Đánh giá chung ông/bà hiệu công tác QLMT địa phương? Rất hiệu Hiệu Chưa tốt Khơng hiệu Ơng/bà có hay đề xuất hay ý kiến Nhà nước, cấp quyền công tác QLMT CCN Châu Khê/ CCN Đồng Quang không? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/bà! 91 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NTCN CỦA CÁC CCN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TX TỪ SƠN, BẮC NINH (Đối với CSSX) Cuộc vấn phần đề tài “Đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp cụm công nghiệp làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” Chúng tơi xin cam kết tồn thơng tin vấn DN tống hợp theo nhóm DN mà khơng tổng hợp theo DN riêng lẻ Do thông tin cá nhân DN tuyệt đối giữ bí mật A THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA Họ tên: Dương Anh Túc Giới tính: Nam Nghề Nghiệp: Học viên cao học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Địa chỉ: phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh B THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ CƠ SỞ VÀ CSSX Họ tên: Giới tính: Nam; Nữ Địa chỉ: Thuộc CCN làng nghề: CCN Châu Khê; CCN Đồng Quang Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: - Văn hố: ☐ Khơng; ☐ Trung hoc sở ☐ Tiểu học;☐ Trung học phổ thông - Chuyên môn: ☐ Trung cấp; ☐ Đại học ☐ Cao đẳng;☐ Khác (là:…………………………… …) 92 Loại hình sản xuất: - Thuộc CCN Châu Khê: Đúc phơi, cán thép; Cịn lại:…………………………… - Thuộc CCN Đồng Quang: Cắt xẻ gỗ; Phun sơn-đánh vec-ni; Còn lại:…………………… Số nhân khẩu: 10 Số lao động: Trong đó: Lao động gia đình:…………….; Lao động thuê:……………… 11 Tổng quỹ đất sử dụng CCN: - Trong đất CSSX: 12 Ông/bà làm nghề từ năm: 13 Tổng khối lượng sản phẩm trung bình hàng tháng sở ông/bà l (tấn/m / hoặc………… ) và………………………(tr.đ) 14 Máy móc CSSX thuộc loại cơng nghệ của: - Tình trạng công nghệ năm trở lại đây: Đổi công nghệ Cải tiến công nghệ Công nghệ cũ - Vì sao? (Chi phí vận vận hành, theo đám đông, dễ vận hành,…) C THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG 15 Ơng / bà có quan tâm đến môi trường địa phương không?  Rất quan tâm  Quan tâm  Không quan tâm 16 CSSX có thực nộp báo cáo ĐTM thành lập khơng? Có - Nếu có nộp cho quan nào: 93 - Chi phí lập báo cáo: (triệu đồng) - Đơn vị tư vấn lập báo cáo: Khơng - Nếu khơng, nộp báo cáo thay thế: - Chi phí lập báo cáo: (triệu đồng) - Đơn vị tư vấn lập báo cáo: 17 Về báo cáo kiểm sốt ONMT: - Hàng năm CSSX có nộp báo cáo kiểm sốt NTCN khơng? CĨ ; KHƠNG - Số lần phải nộp? năm:……… lần - Chi phí lập báo cáo: (triệu đồng) - Cơ quan tư vấn lập báo cáo: - Nộp cho quan nào: 18 Về hệ thông xử lý nước thải - Khối lượng nước thải mà CSSX thải bình qn/tháng: Trong nước SX:…………(m ); nước sinh hoạt: Nước thải có xử lý khơng? + Nếu có, xử lý hình thức nào? Hệ thống xử lý: Xây dựng năm: Chi phí xử lý/tháng: + Nếu khơng, sao? Khơng có nước thải Khơng cần thiết, không quan tâm Vấn đề vốn Lý khác: 94 19 Về tình hình quy định BVMT nước thải? - Biên thoả thuận điểm đấu vị trí nước CĨ ; KHƠNG - Ký hợp đồng dịch vụ XLNT với quan quản lý CCN CĨ ; KHƠNG - Đánh giá DN khối lượng nước thải tính phí là: Cao Thấp Chấp nhận - Đánh giá DN mức phí xử lý nước thải ………… áp dụng? Cao Thấp Chấp nhận - DN có thực quan trắc báo cáo mơi trường khơng? CĨ ; KHƠNG - DN có thực CKBVMT khơng? CĨ ; KHƠNG - DN có vận hành thường xun hệ thống xả thải khơng? CĨ ; KHƠNG - XLNT nội DN cam kết hợp đồng dịch vị XLNT đạt cấp độ B QCVN 40:2011/BTNMT trước xả thải vào hệ thống nước CCN? Đạt Khơng đạt - Tình hình lấy mẫu, phân tích thơng số nước thải trung tâm quan trắc TNMT Bắc Ninh Cơ quan quản lý cấp sở? CÓ ; KHÔNG Số lần:…… /năm - Ý kiến DN công tác quản lý nước thải mà quan quản lý áp dụng CCN, vấn đề thu phí NT, Khối lượng nước thải tính phí (hợp lý hay không hợp lý)? 95 20 Về tình hình nộp phí XLNT - DN có nộp phí XLNT thời hạn khơng? Có Khơng, nộp sau Khơng nộp Nếu có thì: + Mức phí BVMT NT là: + CSSX có nợ tiền phí BVMT NT khơng? Nếu có: Đã trả biao nhiêu: Nếu khơng, sao: 21 Về Thanh tra, kiểm tra môi trường NT? - Trong năm 2016, cán tra, kiểm tra xuống CSSX làm việc khơng? Khơng Có: Số lần tra:…………… Chính quyền địa phương Số lần tra:…………… Cán quản lý môi trường + Hình thức kiểm tra: Bằng trực giác Lấy mẫu phân tích Có máy đo Hình thức khác: + Kết quả: Bị nhắc nhở Viết cam kết Xử phạt tiền Buộc ngừng sản xuất - Hãy cho biết số lần tra, kiểm tra môi trường CSSX thời gian từ 2014 - 2016 với tần xuất: Tăng lên Giảm Không biết 96 D NGUỒN TIẾP CẬN VÀ Ý KIẾN ĐỐI VỚI QLMT 22 Ông bà nhận thấy mơi trường nước nơi sống cố nhiễm khơng? CĨ ; KHƠNG 23 Đánh giá cơng tác thực kế hoạch BVMT ông/bà? Tham gia đóng góp ý kiến Biết rõ kế hoạch 24 Ơng/ bà quan tâm đến nội dung tuyên truyền hay không? Rất quan tâm Quan tâm Khơng quan tâm 25 Ơng/bà có tun truyền BVMT cấp quyền khơng? CĨ ; KHƠNG Nếu có, qua phương tiện nội dung gì? Sổ tay hướng dẫn: Loa phát thanh: Họp, hội nghị, hội thảo: Khác: 26 Ơng/bà có tham gia hoạt động BVMT địa phương hay không? Thường xun Thỉnh thoảng Ít Khơng tham gia 27 CSSX ông/bà tiến hành thực văn môi trường nào? Khả triển khai, Hiểu thực Hiểu, thực hiên Không thực Chưa hiểu ……………………………………………………………… Ý kiến khác: …………… … 97 28 CSSX có bị nhắc nhở, xử phạt hình thức khác từ quyền địa phương nhiễm mơi trường khơng? Có Khơng 29 CSSX có nhận trợ cấp, hỗ trợ kỹ thuật xử lý NT khác khơng? Có Khơng Nếu có, kể tên giá trị trợ cấp, kỹ thuật xử lý: TT Nếu không, sao? 30 Ý kiến, kiến nghị Ông/bà Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ơng/bà! 98 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG NTCN CỦA CÁC CCN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TX TỪ SƠN, BẮC NINH (Đối với cán quản lý) A THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA Họ tên: Dương Anh Túc Giới tính: Nam Nghề Nghiệp: Học viên cao học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Địa chỉ: phường Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh B THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên: Giới tính: ☐ Nam; Tuổi: Trình độ học vấn: Chức vụ: Đơn vị công tác: C NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI CCN CHÂU KHÊ/ĐỒNG QUANG Hiện phụ trách vấn đề môi trường nước thải CCN Châu Khê/Đồng Quang gồm ai? Cơ cấu tổ chức hoạt động? Nhiệm vụ ơng/bà phận quản lý gì? Nội dung cơng tác quản lý NTCN tại CCN Châu Khê/Đồng Quang gồm nội dung nào? 10 Ơng/bà có nhận xét luật quy định hành? Trong trính thực thi, hoạt động tốt chưa tốt? Lý do? Có nên thay đổi chúng khơng? Vì sao? 11 Trên địa bàn CCN nay, ô nhiễm nước thải xảy khu nào? Nguyên nhan ô nhiễm? Và ảnh hưởng đên người dân xung quanh nào? 12 Theo ông/bà, số lượng chất lượng thiết bị đủ để đáp ứng với yêu cầu tình trạng ô nhiễm nước thải làng nghề hay không? 13 BQLMT phối hợp với quan, chức ban ngành để thực công tác quản lý môi trường nước thải kết hợp với họ nào? 99 14 BQLMT có thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục cho người dân BVMT không? 15 Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thực nào? 16 CSSX ông/bà tiến hành thực văn môi trường nào? 1, 2, 3, 4, 5, Khả triển khai, thực hiên nội dung Hiểu thực Hiểu, thực hiên có giúp đỡ Không thực Chưa hiểu Ý kiến khác: ……………………………………………… ………………………………………………………………… 17 Ơng/bà đánh giá hiệu công tác quản lý môi trường nước thải CCN năm qua? Những thực tốt chưa tốt? 18 Theo ơng/bà khó khăn công tác quản lý môi trường nước thải gặp phải? 19 Theo ông/bà cần phải làm để giải khó khăn đó? 20 Kiến nghị đề xuất Ông/bà với cấp để hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản lý môi trường nước thải CCN Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ơng/bà! 100 ... trường NTCN Cụm công nghiệp làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn nhiều hạn chế Do vậy,? ?Đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nghiệp làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh? ?? tác giả lựa... viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tác giả: Dương Anh Túc Tên luận văn: Đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nghiệp làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngành: Quản lý Kinh tế Mã số:... công tác quản lý nước thải công nghiệp Cụm công nhiệp làng nghề địa bàn thị xã Từ Sơn thời gian tới PHẦN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp trong các cụm công nghiệp làng nghề thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý nước thải công nghiệp trong các cụm công nghiệp làng nghề thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh