0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện kiến xương, tỉnh thái bình

112 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ LOAN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản Lý Đất Đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Thụy NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Thị Loan i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Thái Bình, Phịng Tài ngun Mơi trƣờng huyện Kiến Xƣơng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xƣơng, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xƣơng, phòng Thanh tra huyện, UBND 37 xã, thị trấn địa bàn huyện Kiến Xƣơng giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản Lý Đất Đai, Khoa Quản Lý Đất Đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Phạm Ngọc Thụy tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Trong luận văn tốt nghiệp, khó tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để luận văn đƣợc hoàn thiện tốt Một lần xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Thị Loan ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH .viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .ix PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .2 1.4.1 Đóng góp đề tài 1.4.2 Ý nghĩa khoa học kết nghiên cứu 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn kết nghiên cứu .2 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến tranh chấp đất đai 2.1.2 Phân loại tranh chấp đất đai 2.1.3 Đặc điểm tranh chấp đất đai 2.1.4 Nguyên nhân hậu tranh chấp đất đai .9 2.1.5 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 13 2.1.6 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 14 2.2 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRONG KHU VỰC 14 2.2.1 Trung Quốc 14 2.2.2 Singapore .16 2.2.3 Malaysia 17 2.2.4 Bài học rút cho Việt Nam 19 iii 2.3.1 Những quy định giải tranh chấ 2.3.2 Tình hình giải tranh chấp đất đai 2.3.3 Giải tranh chấp đất đai tỉnh Thá PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu t 3.5.2 Phƣơng pháp điều tra số liệu sơ cấp 3.5.3 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, xử lí 3.5.4 Phƣơng pháp phân tích, so sánh 3.5.5 Phƣơng pháp minh họa hình ảnh, 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - X XƢƠNG 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi tr 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội hu 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤN XƢƠNG 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Kiến X 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Kiến 4.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI QU HUYỆN KIẾN XƢƠNG GIAI ĐOẠN 4.3.1 Kết tiếp nhận xử lý đơn thƣ 4.3.2 Thực trạng tranh chấp đất đai địa b đoạn 2013 – 2017 4.3.3 Kết hòa giải tranh chấp đất đai 2013-2017 4.3.4 Kết giải tranh chấp đất đai tr giai đoạn 2013 -2017 4.3.5 Kết giải tranh chấp đất đai tạ iv 4.4 TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI Q ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN 2017 4.4.1 Về nguyên nhân tranh chấp đất đai 4.4.2 Về mức đồng thuận với kết giải qu quan Nhà nƣớc có thẩm quyền 4.4.3 Về thời gian giải tranh chấp đất đ 4.4.4 Về thái độ hiểu biết pháp luật tranh chấp đất đai 4.4.5 Thái độ cán trực tiếp giải 4.4.6 Đánh giá chung thực trạng giải quyế huyện Kiến Xƣơng 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GI ĐẤT ĐAI 4.5.1.Nhóm giải pháp sách pháp luật giải tranh chấp đất đai 4.5.2.Nhóm giải pháp tổ chức thực 4.5.3.Nhóm giải pháp tổ chức, cán 4.5.4.Nhóm giải pháp tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.2 KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HC Hành HGĐ Hộ gia đình HTX Hợp tác xã MTTQ Mặt trận Tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân PL Pháp luật TAND Tòa án Nhân dân TN&MT Tài nguyên Môi trƣờng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng đ Bảng 4.2 Kết cấp GC Bảng 4.3 Hiện trạng sử d Bảng 4.4 Kết tiếp nhậ Bảng 4.5 Tổng hợp kết q 2017 Bảng 4.6 Tổng hợp kết q giai đoạn Bảng 4.7 Thực trạng tranh Bảng 4.8 Thực trạng tran 2017 Bảng 4.9 Kết hòa giải Bảng 4.10 Kết hòa giải tranh chấp đơn vị xã theo nội dung tranh chấp Bảng 4.11 Kết hòa giải theo nội dung tranh chấp đất đai TAND huyện Kiến Xƣơng gia Bảng 4.12 Kết giải qu Bảng 4.13 Kết giải tranh chấp đất đai theo nội dung tranh chấp đất đai UBND Bảng 4.14 Kết giải theo nội dung tranh chấp đất đai UBND tỉnh Thái Bình từ nă Bảng 4.15 Kết giải tranh chấp đất đai TAND Bảng 4.16 Tổng hợp ý kiế đất đai Bảng 4.17 Đánh giá mức đ thẩm quyền Bảng 4.18 Đánh giá ng Bảng 4.19 Thái độ ngƣ Bảng 4.20 Thái độ cán vii DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 2.1 Sơ đồ giải tr Hình 4.1 Sơ đồ hành Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đấ Hình 4.3 Biểu đồ Thực trạn 2017 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Loan Tên luận văn: “Đánh giá thực trạng giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng tranh chấp giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp + Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp liên quan đến tình hình giải tranh chấp đất đai địa bàn nƣớc tỉnh Thái Bình + Thu thập số liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, kiện kinh tế - xã hội; tình hình quản lý sử dụng đất; thực trạng giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng giai đoạn 2013 – 2017, tỉnh Thái Bình - Phƣơng pháp điều tra số liệu sơ cấp + Lựa chọn phƣơng pháp điều tra không ngẫu nhiên, chọn chủ đích 94 HGĐ, cá nhân, tổ chức thực tranh chấp đất đai từ năm 2013 - 2017 điều tra theo tính chất tranh chấp đất đai, có xem xét đến thời gian tranh chấp Dựa số liệu thu thập: từ 2013 đến 2017 huyện có 244 vụ tranh chấp đất đai, đó: Nhóm có 169 trƣờng hợp; Nhóm có 41 trƣờng hợp; Nhóm có 19 trƣờng hợp, Nhóm khác có 15 trƣờng hợp Tổng số phiếu điều tra 94 phiếu Nhóm 1: 30 phiếu, Nhóm 2: 30 phiếu; Nhóm 3: 19 phiếu; Nhóm 4: 15 phiếu + Điều tra cán giải tranh chấp đất đai: 45 phiếu vấn cán trực tiếp giải tranh chấp đất đai: phiếu điều tra cán Tòa án nhân dân, phiếu điều tra cán phòng Thanh tra, phiếu điều tra cán phịng TN&MT, 37 phiếu vấn cán địa xã, thị trấn Thị trấn - Phƣơng pháp xử lý, phân tích tổng hợp số liệu ix Bảng 4.17 Đánh giá mức đồng thuận với kết giải quan có thẩm quyền Thẩm quyền giải UBND Xã UBND Huyện UBND Tỉnh Tòa án Tổng Từ bảng cho thấy đa số ngƣời dân đồng tình với phƣơng án giải tranh chấp đất đai quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp tòa án Cấp xã kết đồng ý chiếm 89,04%, không đồng ý chiếm 10,96%; UBND huyện kết đồng ý 11 phiếu chiếm 84,60%, cấp tỉnh 100% đồng ý, tòa án kết đồng ý chiếm 85,71%, không đồng ý 14,29% Kết khẳng định vai trị cơng tác hịa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã, thị trấn quan trọng, then chốt công tác giải tranh chấp đất đai, biện pháp hịa giải góp phần giải xung đột tranh chấp đất đai, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài Cơng tác hịa giải sở, UBND xã, thị trấn hòa giải thành vụ việc đơn giản, sở pháp lý để giải tƣơng đối rõ ràng, bên tranh chấp biết điều, có thiện chí hịa giải Tuy nhiên có số lƣợng khơng đồng ý với kết giải UBND xã vụ việc phức tạp, thiếu sở pháp lý để giải quyết, nhiều cán làm cơng tác hịa giải chƣa đủ trình độ hịa giải, lợi ích kinh tế ngƣời tranh chấp khơng đồng ý với kết hịa giải có đơn lên UBND huyện Mức độ đồng thuận với cách giải tranh chấp đất đai UBND (huyện tỉnh) Tòa án năm gần đạt chất lƣợng cao 84%, kết khơng đồng ý dƣới 16% Có đƣợc kết UBND Tòa án giải tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật, có phối kết hợp ngành, chức quyền cấp để giải dứt điểm tranh chấp đất đai, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng, đảm bảo trật tự an ninh, quốc phòng 76 4.4.3 Về thời gian giải tranh chấp đất đai Thời gian giải tranh chấp đất đai tiêu chí đánh giá đƣợc vị trí, vai trị quan Nhà nƣớc cơng tác giải tranh chấp đất đai giảm thời gian lại, giảm xúc công dân tránh tình trạng vƣợt cấp Bảng 4.18 Đánh giá ngƣời dân thời gian giải tranh chấp Nội dung Thời gian giải Tổng Theo nhận định số đông ngƣời dân tham gia vấn, thời gian giải tranh chấp đất đai thời gian: có 70 vụ (chiếm 77,47%), có vụ việc giải nhanh: 16 vụ chiếm 17,02%, có vụ thời gian giải chậm chiếm 4,26%, có 04 vụ thời gian chậm chiếm 4,26% Đa số thời gian giải nhanh thời gian, đảm bảo hiệu tốt công tác giải tranh chấp đất đai, nhiên cịn có vụ giải chậm chậm hầu hết ngƣời dân chƣa nắm rõ đƣợc sách pháp luật đất đai, quy trình thủ tục giải khiếu nại, thẩm quyền giải tranh chấp đất đai quan nào, có vụ đƣợc quan giải nhƣng ngƣời dân không hiểu bị xúi dục nên lại gửi đơn lên quan cấp cao hơn, làm cho vụ việc phức tạp, kéo dài 4.4.4 Về thái độ hiểu biết pháp luật ngƣời dân giải tranh chấp đất đai Thái độ hiểu biết pháp luật ngƣời dân giải tranh chấp đất đai có ảnh hƣởng lớn đến kết giải tranh chấp đất đai Tổng hợp 45 phiếu vấn cán trực tiếp giải tranh chấp đất đai thái độ hiểu biết pháp luật ngƣời dân công tác giải tranh chấp đất đai Kết là: 77 Bảng 4.19 Thái độ ngƣời dân công tác giải tranh chấp Trong tổng số phiếu điều tra thái độ hợp tác công tác giải tranh chấp đất đai đạt 86,67%, 13,33% không hợp tác chủ yếu bị đơn không hợp tác Phần lớn ngƣời dân hợp tác việc cung cấp thông tin, chứng mà cán giải yêu cầu, đến giải theo giấy mời UBND Chỉ có phần không hợp tác cán giải tranh chấp xuống địa bàn né tránh, cố tình vắng mặt làm cơng tác giải bị gián đoạn, có trƣờng hợp có giấy mời đến trụ sở UBND không đến, làm cho tổ công tác phải hủy buổi làm việc Hầu hết ngƣời dân chƣa thực hiểu biết pháp luật đất đai nên vụ tranh chấp đất đai qua năm thƣờng xuyên xảy ra, kéo dài, có 22,22% ngƣời dân hiểu biết pháp luật đất đai, 77,78% ngƣời dân chƣa hiểu biết pháp luật đất đai, họ chƣa tôn trọng pháp luật, thờ lẩn tránh quy định pháp luật xảy nhiều Nguyên nhân chủ yếu ngƣời dân làm ngành nơng nghiệp, trình độ dân trí thấp việc tiếp cận với thơng tin truyền thông chƣa cao, bị phần tử xấu lôi kéo xảy tranh chấp ngƣời dân không hiểu đƣợc nội dung, quy trình giải dẫn tới vụ tranh chấp kéo dài, phức tạp 4.4.5 Thái độ cán trực tiếp giải tranh chấp đất đai Trong 94 phiếu vấn hộ gia đình, cá nhân thái độ cán trực tiếp giải tranh chấp đất đai, kết là: 78 Bảng 4.20 Thái độ cán trực tiếp giải tranh chấp Cán trực tiếp giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng nhã nhặn, lịch việc tiếp nhận đơn thƣ tranh chấp, xử lý tranh chấp, dẫn ngƣời dân cách tận tình giải thích cho ngƣời tranh chấp đất đai hiểu đƣợc quy định, quy trình giải nhƣ việc bổ sung chứng q trình giải quyết, tạo hài lịng đại phận ngƣời dân Một phận cán có thái độ thiếu lịch ngƣời tranh chấp đất đai lấn lƣớt, không hợp tác nên phận cán to tiếng, quát mắng ngƣời dân 4.4.6 Đánh giá chung thực trạng giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng 4.4.6.1 Tích cực Nhìn chung cơng tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng đạt đƣợc: - Xử lý đơn thƣ: Số lƣợng vụ tranh chấp ngày tăng nhƣng công tác tiếp nhận xử lý đơn thƣ kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật hành - Hòa giải tranh chấp: Cơng tác hịa giải sở đƣợc thực cách nhanh chóng, đảm bảo tình làng nghĩa xóm - Phối kết hợp: có phối kết hợp phịng ban chun mơn UBND huyện, với cấp giải tranh chấp, cung cấp thông tin tài liệu đƣa cách giải nhanh gọn thấu tình đạt lý, đảm bảo trật tự kinh tếchính trị - xã hội, an ninh địa bàn huyện - Tịa án: Nhìn chung, tồ án nhân dân huyện tuân thủ quy định Bộ luật Tố tụng dân sự, nhận thức rõ tính đặc thù việc giải vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, kiên trì hịa giải Do đó, số lƣợng vụ việc tranh 79 chấp quyền sử dụng đất đƣợc tồ án nhân dân hịa giải thành chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao, góp phần giải nhanh vụ tranh chấp 4.4.6.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt đƣợc công tác giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng gặp số khó khăn vƣớng mắc nhƣ sau: - Ý thức hiểu biết pháp luật ngƣời dân chƣa cao Một số trƣờng hợp cịn cố ý khơng chấp hành định có hiệu lực - Các quy định pháp luật nhƣ: thị, nghị định, nghị Đảng Nhà nƣớc ban hành đƣợc cấp uỷ quyền triển khai tuyên truyền tổ chức thực Song công tác tuyên truyền chƣa đƣợc thƣờng xuyên, nhiều hạn chế dẫn đến việc hiểu biết pháp luật ngƣời dân thấp Vì thực giải tranh chấp họ thƣờng đòi quyền lợi theo cảm nghĩ Nhiều vụ việc đƣợc cán chuyên môn giải hợp tình hợp lý nhƣng số cơng dân lợi dụng dân chủ, lợi dùng quyền khiếu nại, tố cáo gắn mục đích cá nhân, cố chấp khơng chấp nhận việc giải quyết, cố tình khiếu kiện vƣợt cấp Bên cạnh số trƣờng hợp am hiểu sách, pháp luật nhƣng cố tình lợi dụng quy định chƣa chặt chẽ, chƣa đồng pháp luật gây khó khăn cho cấp, quyền, quan nhà nƣớc - Công tác tiếp công dân vài địa phƣơng chƣa tập trung, quan tâm, nắm bắt chủ động xử lý Việc giải đơn thƣ vài đơn vị chƣa đầy đủ dẫn đến hiệu chƣa cao, cơng dân cịn ý kiến - Việc thực trình tự, thủ tục giải đơn thƣ khiếu nại, tranh chấp chậm - Sự phối hợp, kết hợp cấp, ngành việc xem xét giải số việc phức tạp, kéo dài chƣa chặt chẽ, chƣa thƣờng xuyên dẫn đến số vụ việc có nhiều ý kiến, hƣớng giải khơng thống khó khăn việc bàn bạc định giải - Nhiều giấy tờ liên quan đến vụ việc bị thất lạc nên trình giải tranh chấp gặp nhiều khó khăn 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai nhu cầu cấp bách giai đoạn nay, tranh chấp đất đai có ảnh hƣởng lớn đến ổn định tình 80 hình trị, xã hội kinh tế Trên sở đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai, tìm hiểu phân tích nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng, đề xuất số giải pháp giải tranh chấp đất đai nhƣ sau: 4.5.1 Nhóm giải pháp sách pháp luật giải tranh chấp đất đai - Rà soát, kiểm tra văn quy phạm pháp luật đất đai văn quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phát quy định mâu thuẫn, không phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện - Mở rộng thẩm quyền nâng cao vai trò TAND việc giải tranh chấp đất đai - Hoàn thiện quy định pháp luật đất đai hành vấn đề sở hữu đất đai, giá đất, bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất - Hoàn thiện chế giải tranh chấp đất đai 4.5.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, tuyên truyền sách pháp luật đất đai văn luật khác, đặc biệt tuyên truyền phổ biến chủ trƣơng, sách pháp luật Đảng Nhà nƣớc tranh chấp đất đai đến ngƣời dân theo hình thức nhƣ: thƣờng xuyên đọc, phát văn pháp luật hệ thống loa truyền huyện, xã, lồng ghép với chƣơng trình khác nhƣ: tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến buổi họp với sở thôn, phát sổ tay pháp luật phù hợp với thời điểm, đối tƣợng, nội dung phong phú, thiết thực để thu hút đƣợc nhiều ngƣời dân tham gia nhằm nâng cao nhận thức pháp luật đất đai ý thức trách nhiệm công tác tiếp dân, giải tranh chấp đất đai Quá trình giải vụ việc cần phải có phối hợp đồng quan ban ngành, đồn thể, tránh tình trạng tránh né, đùn đẩy quan quản lý nhà nƣớc để kéo dài, ảnh hƣởng đến quyền lợi đáng ngƣời dân - Tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất + Đối với quan quản lý nhà nƣớc cần trọng tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định thủ tục hành lĩnh vực đất đai; việc quản lý thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy 81 chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; tài đất đai giá đất; xây dựng hồ sơ địa sở liệu đất đai; việc tra kiểm tra, giải khiếu nại tố cáo, công khai vi phạm xử lý vi phạm pháp luật đất đai; việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau tra + Đối với đối tƣợng sử dụng đất cần tăng cƣờng tra, kiểm tra giám sát thƣờng xuyên tình hình sử dụng đất sau đƣợc giao đất, cho thuê đất, công nhận sử dụng đất để phát xử lý kịp thời trƣờng hợp không đƣa đất vào sử dụng gây lãng phí đất đai; trƣờng hợp chuyển mục đích sử dụng trái phép; khơng thực nghĩa vụ tài chính, khơng đăng ký đất đai theo quy định pháp luật Kiên thu hồi đất giao, cho thuê không đối tƣợng, không sử dụng thời gian quy định sử dụng khơng hiệu quả, sử dụng sai mục đích; chậm chƣa đƣa đất vào sử dụng; không thực thực không nghĩa vụ ngƣời sử dụng đất 4.5.3 Nhóm giải pháp tổ chức, cán - Kiện toàn tổ chức nâng cao trách nhiệm quan tiếp dân từ trung ƣơng đến địa phƣơng Bố trí cán có lực, đạo đức làm công tác quản lý nhà nƣớc đất đai, giải tranh chấp đất đai cấp huyện cấp sở - Chú trọng công tác hòa giải sở hòa giải UBND xã, thị trấn; lãnh đạo cấp chủ động, làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với ngƣời khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân - Xử lý kiên quyết, nghiêm minh trƣờng hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối, làm trật tự an toàn xã hội - Tăng cƣờng công tác bồi dƣỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nắm pháp luật, đặc biệt cán làm cơng tác quản lý đất đai nói chung tra, giải khiếu nại tố cáo nói riêng - Xử lý dứt điểm vụ việc tồn đọng, phức tạp, khiếu kiện kéo dài: Tiếp tục quan tâm rà soát, giải dứt điểm vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài Trong trình giải cần tổ chức đối thoại công khai, dân chủ để nắm bắt đƣợc cụ thể vụ việc, hiểu đƣợc tâm lý ngƣời khiếu kiện để giải cách có lý có tình quan trọng phải có tính khả thi để giải dứt điểm vụ việc Đối với vụ việc giải hết thẩm quyền theo luật định, cần 82 nghiên cứu vận dụng đề xuất biện pháp hỗ trợ để động viên, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu kiện 4.5.4 Nhóm giải pháp tăng cƣờng sở vật chất kỹ thuật Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc để đảm bảo tốt hoạt động nghiệp vụ cán làm công tác giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai 4.5.5 Nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành - Sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, nghiên cứu mở rộng thẩm quyền Tòa án nhân dân việc giải tranh chấp đất đai, bảo đảm thống nhất, đồng Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng dân luật khác có liên quan - Đẩy mạnh cải cách hành quản lý nhà nƣớc đất đai 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình có diện tích tự nhiên 20.200,15 bao gồm 37 đơn vị hành với 36 xã 01 thị trấn; dân số thị xã năm 2017 có 214.600 ngƣời Huyện Kiến Xƣơng có nhiều lợi việc mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh nƣớc, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Trong giai đoạn 2013 - 2017, công tác quản lý sử dụng đất đai huyện đƣợc quan tâm đạt đƣợc kết tốt Về hình thành hệ thống quản lý thực nhiệm vụ quản lý đất đai ngày vào nếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đất đai năm Tình hình sử dụng đất đai huyện Kiến Xƣơng diễn theo chiều hƣớng giảm diện tích đất nơng nghiệp, tăng diện tích đất phi nơng nghiệp, khai thác tối đa phần diện tích chƣa sử dụng Giai đoạn 2013 – 2017 huyện Kiến Xƣơng tiếp nhận 244 vụ tranh chấp đất, giải đƣợc 228/244 vụ chiếm 93,44%, tồn đọng 16/244 vụ chiếm 6,56% Trong hịa giải thành công UBND xã 174 vụ chiếm 76,3%; giải cấp UBND huyện, cấp UBND tỉnh tòa án 54 vụ chiếm 23,6% Trong nội dung tranh chấp: tranh chấp địa giới đất, ngõ đi, lấn chiếm đất; tranh chấp đòi lại đất; tranh chấp quyền thừa kế, tặng cho; tranh chấp khác, mang tính tính dân nội ngƣời dân, cơng tác hịa giải có hiệu Qua điều tra 94 hộ, cá nhân nội dung tranh chấp đất đai cho thấy: tranh chấp ranh giới đất, ngõ đi, nguyên nhân mua bán thiếu thủ tục pháp lí (20/30 phiếu 67%), lấn chiếm (10/30 phiếu chiếm 33,33%); thứ đến đòi lại đất cho ngƣời khác thuê (18/30 phiếu chiếm 60%), cho ngƣời khác mƣợn (12/30 phiếu chiếm 40%); nội dung tranh chấp quyền thừa kế, tặng cho: thừa kế (13/19 phiếu chiếm 68,42%), tặng cho (06/19 phiếu chiếm 31,58%); nội dung khác nguyên nhân bồi thƣờng đất tài sản đất 6/15 phiếu chiếm 33,37%, sử dụng sai mục đích 9/15 phiếu chiếm 66,67% Trên 84% ngƣời dân đồng thuận với kết giải tranh chấp quan nhà nƣớc có thẩm quyền Thời gian giải tranh chấp đất đai thời gian chiếm 74,47% Điều tra 45 phiếu cán trực tiếp giải 84 tranh chấp cho thấy thái độ ngƣời dân hợp tác tích cực 86,67%, nhiên hiểu biết pháp luật đại phận ngƣời dân hạn chế 77,78% Từ việc đánh giá thực trạng công tác giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 chúng tơi đề xuất số giải pháp về sách pháp luật, giải pháp quản lý giải pháp sử dụng đất nhằm giảm thiểu tranh chấp đất đai tăng hiệu công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện thời gian tới 5.2 KIẾN NGHỊ Sau tiến hành đề tài “Đánh giá thực trạng công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2017”, áp dụng kết nghiên cứu đề tài vào công tác giải tranh chấp đất đai thời gian tới huyện Kiến Xƣơng, tỉnh T hái Bình việc tổ chức chƣơng trình hành động cụ thể nội dung tranh chấp, tính chất tranh chấp, tập trung đẩy mạnh thực giải pháp giải tranh chấp đất đai Đề tài chƣa sâu nghiên cứu giải tranh chấp UBND cấp tỉnh tòa án Đề nghị đƣợc nghiên cứu tiếp tƣơng lai để đánh giá cách toàn diện 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2012) Báo cáo tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2003 định hƣớng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2014) Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ cơng tác năm 2014 kế hoạch công tác năm 2015 ngành tài nguyên môi trƣờng ngày 27 tháng 12 năm 2014 Chính phủ nƣớc CHXHVNVN (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ việc thi hành Luật Đất đai Chính phủ nƣớc CHXHVNVN (2017) Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày tháng năm 2017, quy định sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Chính Phủ nƣớc CHXHVNVN (2012) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại; Chính Phủ nƣớc CHXHVNVN (2012) Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Tố cáo; Chính Phủ nƣớc CHXHVNVN (2012) Báo cáo số 1670/BC-TTCP ngày 05/7/2012 Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2012 Thanh tra Chính phủ; Chính Phủ nƣớc CHXHVNVN (2014), Báo cáo sơ kết công tác tháng đầu năm, triển khai công tác nhiệm vụ tháng cuối năm 2014 Ngành Thanh tra Doãn Hồng Nhung (2008),“Những dạng tranh chấp đất đai chủ yếu nƣớc ta khuôn khổ pháp luật liên quan” báo cáo tham luận hội thảo “Tình trạng tranh chấp kiếu kiện đất đai kéo dài: Thực trạng giải pháp”, Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc 10 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia 11 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia 12 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2013) Hiến pháp năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia 13 Quốc hội nƣớc CHXHCNVN (2013) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị Quốc gia 14 Phịng Tài nguyên môi trƣờng huyện Kiến Xƣơng (2013 - 2017) Báo cáo kết tranh chấp đất đai giai đoạn 2013-2017 86 15 Phòng Thanh tra huyện Kiến Xƣơng (2013 – 2017) Báo cáo kết giải tranh chấp đất đai giai đoạn 2013 – 2017 16 Sở TN&MT tỉnh Thái Bình (2017) Báo cáo số 301 /BC-STNMT ngày 08/12/2016 Sở TN&MT tỉnh Thái Bình báo cáo tình hình thực nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 triển khai kế hoạch năm 2017 17 Tòa án ND tối cao (2002) Thông tƣ liên Số 01/2002/TTLT-TANDTCVKSNDTC-TCĐC ngày 03 tháng 01 năm 2002 Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tổng cục Địa hƣớng dẫn thẩm quyền án nhân dân việc giải tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 18 Tòa án ND tối cao (2012) Báo cáo số 18/BC-TA ngày 18/7/2012 Tòa án nhân dân Tối cao 19 Tòa án nhân dân huyện Kiến Xƣơng (2013 - 2017) Báo cáo kết tranh chấp đất đai giai đoạn 2013-2017 20 Tổng cục Địa Chính (2002) Thơng tƣ liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDVKSNDTC-TCĐC ngày 03/1/2002 TANDTC, VKSNDTC Tổng cục Địa "Hƣớng dẫn thẩm quyền Tịa án nhân dân việc giải tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất" 21 Tổng cục Quản lý đất đai (2012) Báo cáo nghiên cứu khảo sát Quản lý đất đai thị trƣờng bất động sản Trung Quốc 22 Tổng cục Quản lý Đất đai (2012) Cục Quy hoạch Báo cáo nghiên cứu khảo sát Quản lý đất đai thị trƣờng bất động sản Trung Quốc số nƣớc; 23 Nguyễn Quang Tuyến (2008), “Tranh chấp đất đai kiếu kiện kéo dài: Những nguyên nhân có tính lịch sử” báo cáo tham luận hội thảo “Tình trạng tranh chấp kiếu kiện đất đai kéo dài: Thực trạng giải pháp”, Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc 24 Phạm Duy Nghĩa, John Gillespie, Fu Hualing Tranh chấp thu hồi đất Đông Á: Phân tích so sánh khuyến nghị với Việt Nam, UNDP Vietnam 2014 25 Trần Quang Huy (2007) “Các đặc trƣng pháp lý quyền sử dụng đất Việt Nam”, Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật số 10/2007, tr 71-74 26 Trƣơng Thế Côn (2016), Những bất cập giải tranh chấp đất đai, Học viện tƣ pháp 27 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (PhầnLuật Đất đai, Lao động, Tƣ pháp quốc tế), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 87 PHỤ LỤC Trụ sở tiếp cơng dân UBND huyện Kiến Xƣơng Trung tâm hành công huyện Kiến Xƣơng 88 ... tích, đánh giá thực trạng tranh chấp giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình. .. hội huyện Kiến Xƣơng 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Kiến Xƣơng 3.4.3 Thực trạng giải tranh chấp đất đai huyện Kiến Xƣơng 3.4.4 Đánh giá tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai huyện. .. việc tranh chấp đất đất đai, đƣợc giải quyết, nhƣng tồn cần đƣợc nghiên cứu giải Với nhận thức nhƣ vậy, chọn vấn đề ? ?Đánh giá thực trạng giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện kiến xương, tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện kiến xương, tỉnh thái bình