0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện duy tiên tỉnh hà nam giai đoạn 2011 2015

112 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ THU HIỀN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY TIÊN-TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thanh Trà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đõ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo: PGS-TS Nguyễn Thanh Trà tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý nhà nước, Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thiện luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Đất đai- Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Hà Nam, phòng, ban, ngành liên quan huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận pháp lý công tác gýao đất, cho thuê đất 2.1.1 Cơ sở lý luận công tác giao đất, cho thuê đất 2.1.2 Căn pháp lý giao đất, cho thuê đất 2.1.3 Các hình thức giao đất, cho thuê đất 10 2.1.4 Hạn mức thời hạn giao đất, cho thuê đất 15 2.1.5 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 20 2.2 Giao đất, cho thuê đất số nước giới 22 2.2.1 Giao đất, cho thuê đất Mỹ 22 2.2.2 Giao đất, cho thuê đất Úc 23 2.2.3 Giao đất, cho thuê đất Trung Quốc 25 2.2.4 Giao đất, cho thuê đất Đài Loan 26 2.2.5 Bài học kinh nghiệm nước khả áp dụng thực tế Việt Nam 27 2.3 Thực trạng giao đất, cho thuê đất địa bàn nước tỉnh Hà Nam 27 2.3.1 Tình hình thực cơng tác giao đất, cho thuê đất nước 27 2.3.2 Tình hình thực cơng tác giao đất, cho thuê đất tỉnh Hà Nam .32 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Địa điểm nghiên cứu 33 3.2 Thời gian nghiên cứu 33 3.3 Đối tượng nghiên cứu 33 iii 3.4 3.4.1 Nội dung nghiên cứu Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Hà Nam 3.4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Duy Ti 3.4.3 Đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất hu 2011 - 2015 3.4.4 Đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu công tác g huyện Duy Tiên 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phương pháp thống kê-tổng hợp 3.5.4 Phương pháp phân tích, so sánh 3.5.5 Phương pháp xử lý số liệu phần mềm m 3.5.6 Phương pháp minh họa hình ảnh Phần Kết thảo luận 4.1 Khái quát chung điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã h 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 4.2 Tình hình quản lý trạng sử dụng đất 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Duy Tiên 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên 4.3 Thực trạng giao đất, cho thuê đất địa bàn h 2011 – 2015 4.3.1 Các văn giao đất, cho thuê đất áp dung t Duy Tiên 4.3.2 Kết giao đất địa bàn huyện Duy Tiên gia 4.3.3 Kết giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2011 - 4.3.4 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thuê đ Duy Tiên 4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu côn đất địa bàn huyện Duy Tiên Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH Cơng nghiệp hố ĐVT Đơn vị tính GCN Giấy chứng nhận HĐBĐG Hội đồng Bán đấu giá HĐH Hiện đại hoá KDC Khu dân cư QSDĐ Quyền sử dụng đất TBQ Tiền bình quân TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân VND Việt Nam đồng XHCN Xã hội chủ nghĩa v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sở hữu đất đai Úc 24 Bảng 2.2 Diện tích đất đai tổ chức sử dụng theo vùng kinh tế 28 Bảng 3.1 Tổng hợp phiếu điều tra tổ chức, hộ gia đình cá nhân 35 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Duy Tiên giai đoạn 2011 - 2015 42 Bảng 4.2 Dân số huyện Duy Tiên giai đoạn 2011 – 2015 46 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên năm 2015 53 Bảng 4.4 Bảng trạng sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo mục đích sử dụng đất 56 Bảng 4.5 Bảng trạng sử dụng đất loại hình sử dụng 58 Bảng 4.6 Kết giao đất cho tổ chức địa bàn huyện Duy Tiên giai đoạn 2011 – 2015 (theo đơn vị hành chính) 60 Bảng 4.7 Tổng hợp kết giao đất cho tổ chức giai đoạn 2011-2015 60 Bảng 4.8 Tổng hợp kết giao đất giai đoạn 2011-2012 62 Bảng 4.9 Kết giao đất theo hình thức đấu giá năm địa bàn huyện Duy Tiên 63 Bảng 4.10 Kết giao đất tái định cư địa bàn huyện Duy Tiên giai đoạn năm 2011-2015 64 Bảng 4.11 Kết giao đất dịch vụ (hỗ trợ 7%) giai đoạn 2011-2015 địa bàn huyện Duy Tiên 66 Bảng 4.12 Kết thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên giai đoạn 2011-2015 67 Bảng 4.13 Tổng hợp tiền thuê đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân .68 Bảng 4.14 Kết cấp GCNQSDĐ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 69 Bảng 4.15 Tình hình sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhà nước giao đất cho thuê đất 71 Bảng 4.16.Tình hình sử dụng đất vào mục đích khác tổ chức, hộ gia đình cá nhân 72 Bảng 4.17 Diện tích đất giao, cho thuê chưa thực (chậm triển khai) 73 Bảng 4.18 Các dự án chậm thực đề nghị đẩy nhanh tiến độ 75 Bảng 4.19 Những nguyên nhân tổ chức kinh tế sử dụng đất khơng mục đích giao, th vi 76 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu diện tích đất tổ chức sử dụng theo vùng kinh tế 29 Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Duy Tiên 37 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Duy Tiên năm 2015 52 Hình 4.3 Tỷ lệ diện tích giao, cho thuê tổ chức, hộ gia đình cá nhân địa bàn huyện Duy Tiên 59 Hình 4.4 Diện tích đất giao theo mục đích sử dụng cho tổ chức 61 Hình 4.5 Biểu đồ so sánh loại hình tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo mục đích sử dụng 72 Hình 4.6 Biểu đồ cấu diện tích chậm triển khai sử dụng giao đất, cho thuê đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 74 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Thị Thu Hiền Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015” Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 62.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá thực trạng giao đất cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất; kết giao đất cho thuê đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Các tiêu chí điều tra bao gồm: diện tích, mục đích đất giao, cho thuê; trạng sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất; đánh giá người giao đất, cho thuê đất trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất; hình thức giao đất, cho thuê đất; hình thức mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; kiến nghị người giao đất công tác giao đất, cho thuê đất Phương pháp xác định số lượng phiếu điều tra: Số lượng phiếu điều tra xác định theo công thức theo Công văn số 1159/BNV-CCHC ngày 10 tháng năm 2014 Bộ Nội vụ, số lượng phiếu điều tra 250 phiếu - Phương pháp thống kê-tổng hợp - Phương pháp phân tích, so sánh - Phương pháp xử lý số liệu phần mềm máy tính - Phương pháp minh họa hình ảnh KẾT QUẢ CHÍNH VÀ KẾT LUẬN Huyện Duy Tiên nằm phía Bắc tỉnh Hà Nam, q trình phát triển cơng nghiệp dịch vụ hình thành khu thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn Duy Tiên địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời viii gian qua tỉnh Đây nơi có chuyển dịch đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp Tổng diện tích tự nhiên tồn huyện năm 2015 12.100,35 phân bố 18 xã, thị trấn Diện tích tự nhiên huyện chiếm 14,05% diện tích tỉnh Hà Nam, bình qn diện tích tự nhiên 1.023,83 m /người Tổng diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Duy Tiên nhà nước giao đất, cho thuê đất 12100,35 gồm có 15063 tổ chức 8.493,16 đất hộ gia đình cá nhân sử dụng chiếm 57,66%; tổ chức kinh tế chiếm 14,40 %; UBND xã, thị trấn chiếm 26,63 %, quan đơn vị nhà nước chiếm 0,32 %; Tổ chức nghiệp công lập chiếm 0,17%; Các tổ chức khác chiếm 0,29%; Cộng đồng dân cư sở tơn giáo chiếm 0,53 % Tổng diện tích sử dụng vào mục đích khác 96,84 Trong đó, có 61 hộ hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích chuyển sang đất đất sản xuất kinh doanh với diện tích 46,20 ha; 10 tổ chức kinh tế với diện tích 15,68 ha; 18 tổ chức khác với diện tích 15,67 Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng 283,51 chiếm 2,34% tổng diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao, cho thuê Tổng hợp ý kiến điều tra 250 tổ chức, hộ gia đình cá nhân cho thấy: 180 tổ chức, hộ gia đình cá nhân cấp GCNQSDĐ; 225 tổ chức, hộ gia đình cá nhân điều tra đưa đất vào sử dụng; 215 tổ chức, hộ gia đình cá nhân điều tra sử dụng đất mục đích; 220 tổ chức, hộ gia đình cá nhân cho thủ tục phù hợp, dễ hiểu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất, như: xác định sách cụ thể để quản lý quỹ đất nhà nước giao đất, cho thuê đất Có quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, sử dụng khơng có hiệu lấn, chiếm đất Đầu tư kinh phí để thực quy hoạch chi tiết đến cấp xã, phường cho kịp thời giai đoạn Vì có quy hoạch chi tiết vừa làm sở pháp lý vừa chuẩn để kiểm tra đối chiếu trình quản lý, sử dụng đất, việc thu hồi đất đảm bảo quy định ix Ngồi số đất thực chậm, đề nghị kiểm tra đôn đốc xử lý, Các ô đất hầu hết chủ đầu tư thực hiện, làm thủ tục để thực tiến độ chậm, UBND huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Số liệu cụ thể bảng 4.18 Bảng 4,18, Các dự án chậm thực đề nghị đẩy nhanh tiến độ STT Tổ chức giao Số lượng Diện đất chậm tích triển khai (ha) C,ty CPĐTP, Triển tập đoàn Nam Thăng Long Hiện trạng Đã xây dựng trường, tường bao kiên cố, chưa hoàn thiện Hà Nội Đất trống, hàng rào tơn C Ty TNHH Trí Hường Hiện trạng xây dựng cơng C ty TNHH Trung trình nhà nhỏ, Thành Qua số liệu cho thấy tổ chức nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực dự án chậm triển khai chưa đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi dự án đầu tư, kể từ nhận bàn giao đất thực địa, Nguyên nhân chủ yếu tổ chức khó khăn vốn để thực hạng mục theo tiến độ ghi dự án duyệt; thị trường bất động sản đóng băng, nhiều tổ chức kinh doanh bất động sản không huy động vốn nên chưa thực hạng mục sở hạ tầng d Những ngun nhân tổ chức,hộ gia đình cá nhân nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất khơng mục đích giao, thuê Qua bảng 4,19 ta thấy: Các nguyên nhân dẫn đến tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất khơng mục đích giao, thuê chủ yếu nguyên nhân chủ quan như: việc quản lý hồ sơ giao đất, thuê đất chưa quan tâm mức dẫn đến thất lạc hồ sơ, không quản lý mốc ranh giới khu đất giao, thuê, cố tình lấn chiếm đất đai, cho th trái phép, khơng có lực để thực dự án; bên cạnh nguyên nhân chủ quan có nguyên nhân khách quan như: quan nhà nước tiến hành bàn giao đất thực địa không tổ chức cắm mốc theo quy định (không cắm mốc, cắm mốc vật liệu rễ bị cọc gỗ ,,,), vướng mắc cơng tác giải phóng mặt 75 Bảng 4.19 Những nguyên nhân tổ chức kinh tế sử dụng đất khơng mục đích giao, thuê Nguyên nhân sử dụng sai mục đích Số tổ chức, hộ gia Nguyên nhân đình cá TT nhân Cho thuê rái phép Cho mượn t 2 Vì lợi nhuận 1 Khơng cịn nhu cầu sử dụng Hồ sơ giao đất bị thất lạc, không cắm mốc thực địa bàn giao đất khơng xác định xác ranh giới đất giao dẫn đến bị lấn chiếm đất Không quản lý mốc ranh giới giao, chưa xây dựng tường rào dẫn đến bị lấn chiếm 3 B ị lấn, bị chiếm 1 Tranh chấp 28 Khơng cịn nhu cầu sử dụng vào mục đích kinh doanh, bố trí cho cán công nhân viên sử dụng làm nhà Sử dụng theo mục đích giao, th khơng hiệu Vì lợi nhuận chuyển từ đất có mục đích cơng cộng thành đất sử dụng vào mục đích kinh doanh Khơng có lực tài để thực dự án Vướng mắc cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Khơng cịn nhu cầu sử dụng Cố tình lấn chiếm đất ngồi ranh giới giao đất, thuê đất Cố tình sử dụng đất chưa quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất Diện tích thuê lớn, mốc ranh giới khu đất bị không xác định ranh giới giao dẫn đến sử dụng đất vượt ranh giới thuê Khi bàn giao đất thực địa không tổ chức cắm mốc tổ chức không xác định xác ranh giới đất thuê dẫn đến sử dụng vượt ranh giới thuê 12 Sử dụng v mục đích khác 114 134 15 Chưa sử dụng đất 36 ấn Chiếm Giao đất chồng lấn dẫn đến tranh chấp L 76 4.3.3.3 Ý kiến người dân tình hình giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên Qua điều tra 205 tổ chức, hộ gia đình cá nhân địa bàn huyện Duy Tiên cho thấy: - Về GCNQSDĐ có 70,73% cấp GCNQSDĐ, Cịn lại 29,27% chưa cấp GCNQSDĐ chủ yếu chưa hoàn thiện đủ hồ sơ số hộ gia đình cá nhân xảy tranh chấp đất đai - Về mục đích sử dụng đất có 96,59% tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng mục đích giao, cho th, Cịn lại 3,41% sử dụng chưa mục đích, chủ yếu từ đất sản xuất kinh doanh chuyển sang đất ở, cho thuê lại trái phép… - Về thu tiền sử dụng đất có 50,24% số hộ gia đình, cá nhân cho biết tiền thu cao, Đây hình thức giao đất qua đấu giá đất Bạch Thượng, Tiên Nội giá đất cao so với mặt chung huyện, Có 46,34% cho biết giá thu tiền sử dụng đất trung bình, phù hợp với điều kiện địa phương - Về tiếp cận thông tin (đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất): Có 12,68% ý kiến cho tiếp cận thơng tin khó khăn, huyện đưa thơng tin lên truyền UBND xã, Nhưng cần đưa thêm thông tin lên truyền hình thơng tin đất… Để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, 45,37% cho biết tiếp cận thông tin dễ dàng; 41,95% cho biết tiếp cận thơng tin bình thường, khơng có khó khăn - Về trình tự thủ tục giao, cho thuê đất: 100% ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất phù hợp, địa phương thực trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất Nhà nước quy định - Về thời gian thực thủ tục hành chính: Có 7,32% đánh giá nhanh; 40% đánh giá trung bình; 52,68% đánh giá chậm 77 Bảng 4.20 Ý kiến người dân tình hình giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên STT Ý ki Giấy chứng nhậ Đã cấp Chưa cấp Mục đích sử dụn Đúng mục đích Sai mục đích Tiền sử dụng đấ Cao Trung bình Thấp Tiếp cận thơng t Dễ dàng Bình thường Khó khăn Trình tự, thủ tục Phù hợp Chưa phù hợp Thời gian thực h Nhanh Trung bình Chậm 78 4.3.4 Đánh giá chung công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên 4.3.4.1 Thuận lợi Công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên thời gian qua đạt kết định góp phần vào phát triển chung tồn huyện, có kết do: - Huyện thực tốt việc lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm pháp lý cho việc xác định mục đích sử dụng đất giao đất cho thê đất, Vì việc thực cơng tác thuận lợi - Luật Đất đai năm 2013 đời với văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cách cụ thể làm tăng tính pháp lý trình tự, thủ tục hành chính, Từ phần khắc phục tình trạng tùy tiện quy định thủ tục hành gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất có nhu cầu xin giao, thuê đất - Được quan tâm, đạo mức Đảng quyền địa phương cấp nên việc thực công tác giao đất, cho thuê đất tiến hành thuận lợi, nhanh chóng pháp luật - Đã nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành sách pháp luật đất đai chủ sử dụng đất, Thực tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên thực tế, kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc công khai dân chủ tạo đồn kết ổn định tình hình trị, trật tự kinh tế xã hội địa bàn huyện - Đội ngũ cán chun mơn có lực, nhiệt tình giúp hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin giao đất, thuê đất nắm trình tự, thủ tục nhanh - Việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đạt kết tốt đảm bảo sách Nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu - Song song với việc thực cơng tác giao đất, cho th đất cơng tác thu hồi đất UBND huyện thường xuyên thực hiện, cơng tác bồi thường giải phóng mặt sau thu hồi thực tốt, đảm bảo cho việc giao đất, cho thuê đất tiến hành nhanh chóng kế hoạch 79 Trong trình phát triển kinh tế việc giao đất, cho thuê đất nhằm mục đích xây dựng bản, trụ sở quan tổ chức địa bàn tất yếu phát triển huyện, Trong năm qua huyện làm tốt công tác đảm bảo nâng cao hiệu làm việc quan hành chính, tổ chức kinh tế, Từ góp phần giải cơng ăn việc làm, phục vụ tốt nhu cầu người dân địa phương - Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến văn bản, sách pháp quyền đất đai thực tốt nâng cao hiểu biết người dân quyền lợi nghĩa vụ 4.3.4.2 Một số tồn tại, hạn chế công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên Bên cạnh thuận lợi trình thực giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên bộc lộ số tồn định, Cụ thể: - Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa rõ, số lĩnh vực chưa có văn hướng dẫn kịp thời, làm cho quan quản lý Nhà nước khó áp dụng pháp luật khơng thống nhận thức pháp luật cộng đồng, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn việc giải thủ tục hành đất đai - Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất chưa đồng với thủ tục đầu tư, xây dựng, kéo dài thời gian làm hạn chế việc thu hút đầu tư, Một số dự án chưa đánh giá lực tài lực thực dự án dẫn đến nhiều dự án thi công chậm tiến độ, giao đất không triển khai thi công giao đất, cho thuê đất vượt khả sử dụng nhà đầu tư - Việc kiểm tra, xử lý sau giao đất, cho thuê đất chưa tiến hành cách thường xun nên cịn tình trạng diện tích đất giao, cho thuê chưa đưa vào sử dụng sử dụng đất sai mục đích đất hỗ trợ 7%, có tình trạng lấn chiếm đổ vượt ranh giới đất giao, có hợp đồng thuê đất hết thời kỳ ổn định giá theo hợp ký chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định 80 - Chính sách đất đai nhiều bất cập dẫn đến phức tạp thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt thực tiến độ dự án chậm kéo dài, khơng đưa diện tích đất giao vào sử dụng kịp thời làm hạn chế hiệu sử dụng đất - Việc thực chức quản lý Nhà nước quản lý đất đai cịn thiếu chặt chẽ, có nơi có biểu bng lỏng, biểu rõ quyền cấp xã khơng nắm tình hình đất giao cho dự án, Tổ chức hoạt động máy quản lý đất đai sở hạn chế, phận cán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, khả chuẩn hóa liệu để quản lý phần mềm chuyên ngành gặp nhiều khó khăn 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY TIÊN Trên sở phân tích cơng tác giao đất, cho th đất địa bàn huyện nghiên cứu số trường hợp giao đất, cho thuê đất xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất huyện Duy Tiên sau: - UBND huyện Duy Tiên cần hoàn thiện trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đảm bảo đồng với thủ tục đầu tư đồng thời hoàn thiện văn quy phạm pháp luật định giá đất, xác định nghĩa vụ tài để đảm bảo định giá đất sát với giá thị trường làm sở để thực - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế giao, cho thuê địa bàn tỉnh Hà Nam trường hợp thuê đất triển khai chậm tiến độ sử dụng đất sai mục đích, tránh sử dụng lãng phí đặc biệt có tác động xấu đến mơi trường xung quanh, Đầu tư, hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng đất hỗ trợ 7% thu hồi đất nông nghiệp phục vụ GPMB dự án đầu tư địa bàn huyện để đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Tăng cường công tác quản lý đất đai cấp xã, quy trách nhiệm cụ thể người đứng đầu quản lý đất đai, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Duy Tiên phải công khai danh sách khu đất tổ chức sử dụng đất 81 trụ sở UBND xã, thị trấn để nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi, vi phạm pháp luật đất đai tổ chức sử dụng đất, Thường xuyên mở lớp tập huấn nâng cao trình độ cho cán lãnh đạo cán địa cấp sở - Đầu tư kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chi tiết đến xã, thị trấn địa bàn huyện Duy Tiên tổ chức công khai theo quy định nhằm minh bạch trình quản lý, sử dụng đất, Phát huy tốt vai trò tổ chức phát triển quỹ đất việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm nhận mặt để thực dự án, Tạo nhiều quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất - Đối với tổ chức sử dụng đất mà chưa có giấy tờ quyền sử dụng đất (chưa Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp) cần tiến hành rà sốt lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng đất để hợp thức hoá thu hồi, Đồng thời yêu cầu tổ chức đăng ký kê khai lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có sở theo dõi quản lý, Trường hợp không thực kê khai đăng ký đất đai theo quy định phải xử lý nghiêm - Đối với trường hợp giao đất, thuê đất đến hết thời hạn giao đất, thuê đất cần tiến hành rà sốt lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng đất để làm thủ tục gia hạn định thu hồi, Đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất mà hợp đồng thuê đất hết thời kỳ ổn định giá theo hợp ký chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định khẩn trương thực điều chỉnh đơn giá theo quy định - Kiên xử lý trường hợp sử dụng đất trái pháp luật, hiệu thấp theo hướng sau: + Thu hồi diện tích giao đất, cho thuê đất không đối tượng, chuyển nhượng trái phép, không sử dụng sử dụng không mục đích, diện tích dư thừa so với tiêu chuẩn, vi phạm quy hoạch, tiến độ đầu tư chậm, hiệu chưa phát huy gây lãng phí tài nguyên đất + Thơng báo cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân có diện tích cho th, cho mượn trái phép cần đưa diện tích cho thuê, cho mượn trái phép 82 sử dụng mục đích, Đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân không chấp hành cần kiên thu hồi nhằm tạo quỹ đất cho dự trữ phát triển giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng - Những diện tích lấn, chiếm để bị lấn, bị chiếm cần rà sốt lại q trình sử dụng, Đối với diện tích đủ điều kiện hợp thức hố cho người sử dụng, cịn diện tích khơng đủ điều kiện tiến hành thu hồi để trả lại đất cho người sử dụng đất trước nhà nước thu hồi - Diện tích cịn tranh chấp cần tiến hành rà sốt, giải dứt điểm tránh tình trạng kéo dài ảnh hưởng xấu tới trình sử dụng đất ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1, Huyện Duy Tiên nằm phía Bắc tỉnh Hà Nam, trình phát triển cơng nghiệp - dịch vụ hình thành khu đô thị diễn mạnh mẽ, thu hút lượng lao động lớn, Duy Tiên địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua tỉnh, Đây nơi có chuyển dịch đất nơng nghiệp sang mục đích phi nơng nghiệp 2, Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2015 12,100,35 phân bố 18 xã, thị trấn, Diện tích tự nhiên huyện chiếm 14,05% diện tích tỉnh Hà Nam, bình quân diện tích tự nhiên 1.023,83 m /người 3, Tổng diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Duy Tiên nhà nước giao đất, cho thuê đất 12.100,35 gồm có 15.063 tổ chức, 8,493,16 đất hộ gia đình cá nhân sử dụng chiếm 57,66%; tổ chức kinh tế chiếm 14,40 %; UBND xã, thị trấn chiếm 26,63 %, quan đơn vị nhà nước chiếm 0,32 %; Tổ chức nghiệp công lập chiếm 0,17%; Các tổ chức khác chiếm 0,29%; Cộng đồng dân cư sở tôn giáo chiếm 0,53 % - Trong giai đoạn 2011 - 2015 địa bàn huyện Duy Tiên giao 33,15 đất cho 3.091 hộ gia đình, cá nhân, Trong đó: giao theo hình thức có thu tiền sử dụng đất (gồm: qua đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất mới, giao đất tái định cư ) với 22,40ha; Giao đất không thu tiền sử dụng đất (giao đất hỗ trợ 7%) cho 1.082 hộ với diện tích 10,75ha, Giao 122,18 đất cho 20 tổ chức Trong giai đoạn 2011– 2015 toàn huyện thực cho 55 tổ chức, hộ gia đình cá nhân th để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh với tổng diện tích 79,81 ha, Nói chung, tổ chức sử dụng đất mục đích giao, cho thuê, hầu hết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quỹ đất cơng ích xã, thị trấn để lại ngồi diện tích sử dụng vào mục đích cơng ích UBND xã, thị trấn cho 1.465 hộ gia đình, cá nhân th với tổng diện tích 745,77 giai đoạn 2011 – 2015 Tổng diện tích sử dụng vào mục đích khác 96,84 ha, Trong đó, có 61 hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích chuyển sang đất đất sản xuất kinh doanh với diện tích 46,20 ha; 10 tổ chức kinh tế với diện tích 15,68 ha; 18 tổ 84 chức khác với diện tích 15,67 ha, Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng 283,51 chiếm 2,34% tổng diện tích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giao, cho thuê - Tổng hợp ý kiến điều tra 205 tổ chức, hộ gia đình cá nhân cho thấy: Có 70,73% cấp GCNQSDĐ; 96,59% tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng mục đích giao, cho thuê; 50,24% số hộ gia đình, cá nhân cho biết tiền thu cao; 12,68% ý kiến cho tiếp cận thông tin khó khăn; 100% ý kiến đánh giá trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất phù hợp; 7,32% đánh giá thời gian thực thủ tục hành nhanh Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất, như: xác định sách cụ thể để quản lý quỹ đất nhà nước giao đất, cho thuê đất, Có quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, sử dụng khơng có hiệu lấn, chiếm đất, Đầu tư kinh phí để thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hang năm làm sở pháp lý vừa chuẩn để kiểm tra đối chiếu trình quản lý, sử dụng đất đảm bảo quy định 5.2 KIẾN NGHỊ Để nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện thời gian tới, xin đưa số kiến nghị sau: Kiến nghị Bộ Tài ngun Mơi trường có hướng dẫn cụ thể số quy định pháp luật đất đai như: hướng dẫn việc tự thỏa thuận dự án không thuộc đối tượng phải thu hồi đất Nâng cao hiệu việc lập quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất chủ sử dụng đất - Cần làm tốt công việc sau giao đất, cho thuê đất nhằm tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất yên tâm đầu tư sản xuất, đảm bảo quyền lợi nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng đất chủ sử dụng đất, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước đất đai dễ dàng hiệu Quan tâm cải cách thủ tục hành việc giao đất, cho thuê đất để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người có nhu cầu giao đất, thuê đất 85 - Quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu đất hỗ trợ 7%, tạo điều kiện cho người dân giao đất chuyển đổi nghề nghiệp sau có đất nơng nghiệp bị thu hồi - Cần tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác giao đất, cho thuê đất thời gian vừa qua để có biện pháp khắc phục tồn nói trên, Đối với trường hợp giao sử dụng đất không mục đích cần phải có biện pháp xử lý kiên để tránh tái phạm pháp luật đất đai 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Chính phủ: Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính Phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Chính Phủ (2006) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (1999) Nghị định số 17/1999/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/3/1999 thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Chính phủ (2004) Nghị định số 97/2004/NĐ-CP Chính phủ ngày 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2013) Nghị định số 84/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/7/2013 quy định phát triển quản lý nhà tái định cư Chính phủ (2013) Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở Chính phủ (2013) Nghị định số 188/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/11/2013 phát triển nhà quản lý nhà xã hội Chính phủ (2005) Nghị định số 142/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/11/2005 thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 Chính phủ (2005) Nghị định số 121/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 142/2005/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2005 11 Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/5/2007 bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 87 12 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều luật Đất đai 13 Chính phủ (2014) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định giá đất 14 Chính phủ (2014) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất 15 Đặng Hùng Võ Nguyễn Đức Khả (2007) Cơ sở địa (Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội) 16 Đặng Hùng Võ (2007) Sử dụng đất bền vững cho phát triển kinh tế, ổn định xã hội bảo vệ môi trường, Hội thảo “Sử dụng tài nguyên đất Việt Nam với định cư đô thị nông thôn”, Hà Nội 17 Lê Hồng Hạnh (2014) Những quy định giao đất, cho thuê đất Luật Đất đai năm 2013, truy cập ngày 15/6/2016 http://www,phaply24h,net/bai-viet/nhung-quy-dinh-moi-ve-giao-dat-cho-thuedat-cua-luat-dat-dai-nam-2013 18 Lê Thanh Khuyến (2014) Nhiều điểm giao đất, cho thuê đất, truy cập ngày 15/6/2016 http://cafef,vn/chinh-sach-quy-hoach/nhieu-diem-moi-vegiao-dat-cho-thue-dat-201402072125280131,chn 19 Nguyễn Đình Bồng (2014) Bài giảng Hệ thống pháp luật Quản lý đất đai thị trường bất động sản, Học viện nông nghiệp Việt Nam 20 Nguyễn Quang Tuyến (2004) Tìm hiểu Luật đất đai Nhà xuất Lao động, Hà Nội 21 Trần Quang Huy, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Hồng Nhung Huỳnh Minh Phương (2013) Giáo trình Luật đất đai, Nhà xuất Cơng an nhân dân 22 Phịng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên (2011) Báo cáo thuyết minh tổng hợp lập quy hoạch sử dụng đất huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) 23 Phịng Tài ngun Mơi trường (2015) Báo cáo tổng kết công tác Quản lý đất đai hàng năm huyện Duy Tiên từ năm 2005 đến năm 2015 24 Phòng Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường (2015) Tổng hợp kết giao đất, cho thuê đất tổ chức địa bàn huyện Duy Tiên từ năm 2011 đến tháng 12/2015 25 Phịng Tài ngun Mơi trường (2015) Báo cáo tổng hợp định giao đất huyện Duy Tiên từ năm 2011 đến tháng 12/2015 88 26 Phòng Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường (2015) Tổng hợp tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Duy Tiên 27 Phịng Tài ngun Mơi trường (2015) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất cơng ích xã, thị trấn 28 Quốc hội (2003) Luật Đất đai 2003 - Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2013) Luật Đất đai 2013 - Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 UBND huyện Duy Tiên (2015) Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 31 UBND huyện Duy Tiên (2014) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Duy Tiên 32 UBND tỉnh Hà Nam (2004) Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 01/9/2005 việc ban hành quy định hạn mức đất 33 UBND tỉnh Hà Nam (2011) Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 21/5/2011 UBND Tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh 34 UBND tỉnh Hà Nam (2014) Quyết định số 39/2014/QĐ-UB ngày 12/9/2014 việc ban hành quy định hạn mức đất 35 UBND tỉnh Hà Nam (2015) Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 UBND Tỉnh Hà Nam: Ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất,cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh 89 ... dụng đất huyện Duy Tiên năm 2015 3.4.3 Đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất huyện Duy Tiên giai đoạn 2011 - 2015 - Đánh giá thực trạng giao đất; - Đánh giá thực trạng cho thuê đất; - Đánh giá. .. HỌC VÀ THỰC TIỄN * Đóng góp Đánh giá thực trạng giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2011 - 2015 địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Trên sở phân tích, bổ sung thêm sở thực tiễn cho huyện Duy Tiên. .. giao đất, cho thuê đất địa bàn h 2011 – 2015 4.3.1 Các văn giao đất, cho thuê đất áp dung t Duy Tiên 4.3.2 Kết giao đất địa bàn huyện Duy Tiên gia 4.3.3 Kết giao đất, cho thuê đất giai
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện duy tiên tỉnh hà nam giai đoạn 2011 2015 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện duy tiên tỉnh hà nam giai đoạn 2011 2015