Tiet 99NV8

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:16

Chuyển từ cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ cụm từ chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.. - Không phải câu nà[r] (1)(2) I Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: Ví dụ 1: SGK / 64 a Cánh màn điều treo đầu bàn thờ ông vải đã hạ ĐTHĐ xuống từ hôm “hoá vàng” (Câu bị động) b Cánh màn điều treo đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ ĐTHĐ (Câu bị động) hôm “hoá vàng” c Người ta đã hạ cánh màn điều treo đầu bàn thờ ông vải CTHĐ ĐTHĐ xuống từ hôm "hoá vàng" (Câu chủ động) d Cánh màn điều treo đầu bàn thờ ông vải đã người ta hạ xuống từ hôm “hoá vàng” (Câu bị động) (Vũ Bằng) (3) I-Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: - Hai cách chuyển đổi : Chuyển từ (cụm từ) đối tượng hoạt động lên đầu câu và thêm các từ “bị” hay từ “được” vào sau từ (cụm từ) Chuyển từ (cụm từ) đối tượng hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ biến từ (cụm từ) chủ thể hoạt động thành phận không bắt buộc câu (4) Ví dụ 2: SGK / 64 a Bạn em giải kì thi học sinh giỏi b Tay em bị đau *Hai ví dụ trên có phải là câu bị động không? Vì sao? Về hình thức nó giống câu bị động chỗ nào? (Thảo luận nhóm vòng phút) câu này có dùng từ bị và không phải là câu bị động Vì ta không thể chuyển đổi thành: Giải bạn em kì thi học sinh giỏi Đau bị tay (5) I-Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: - Hai cách chuyển đổi : Chuyển từ (cụm từ) đối tượng hoạt động lên đầu câu và thêm các từ “bị” hay “được” vào sau từ (cụm từ) Chuyển từ (cụm từ) đối tượng hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ biến từ (cụm từ) chủ thể hoạt động thành phận không bắt buộc câu - Không phải câu nào có chứa từ bị, là câu bị động (6) II-Luyện tập: BT 1/ 65 Chuyển đổi câu chủ động đây thành hai câu bị động theo hai kiểu khác a-Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa từ TK XIII - Ngôi chùa (một nhà sư vô danh) xây từ TK XIII -Ngôi chùa xây từ TK XIII b-Người ta làm tất cánh cửa chùa gỗ lim -Tất các cánh cửa chùa (người ta) làm gỗ lim -Tất các cánh cửa chùa làm gỗ lim (7) Bài tập - Chuyển đổi câu chủ động cho đây thành hai câu bị độngmột câu dùng từ được, câu dùng từ bị Cho biết sắc thái nghĩa câu dùng từ với câu dùng từ bị có gì khác a Thầy giáo phê bình em - Em bị thầy giáo phê bình - Em thầy giáo phê bình b Người ta đã phá ngôi nhà - Ngôi nhà người ta phá - Ngôi nhà bị người ta phá c Trào lưu đô thị hoá đã thu hẹp khác biệt thành thị với nông thôn - Sự khác biệt thành thị với nông thôn đã bị trào lưu đô thị hoá thu hẹp -Sự khác biệt thành thị với nông thôn đã trào lưu đô thị hoá thu hẹp (8) Sơ đồ chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động: *Cách 1: có dùng từ bị Câu chủ động: CTHĐ Câu bị động: ĐTHĐ HĐ / bị ĐTHĐ (CTHĐ) HĐ *Cách : không có dùng từ bị Câu chủ động: CTHĐ HĐ Câu bị động: ĐTHĐ HĐ ĐTHĐ (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 99NV8, Tiet 99NV8