Giao an Ngu Van 9 tuan 22

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:07

MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Củng cố lại những kiến thức cơ bản về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống Biết tìm hiểu và có những ý kiến về sự việc hiện tượng đời sống ở địa[r] (1)Bài 19 - Tieát:101 Tuần: 22 Ngaøy daïy: 31/1/2012 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (Phần tập làm văn) I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Củng cố lại kiến thức kiểu bài nghị luận việc tượng đời sống Biết tìm hiểu và có ý kiến việc tượng đời sống địa phương Biết cách vận dụng vào việc làm bài - Kyõ naêng:RLKN thu thập thông tin vấn đề bật, đáng quan tâm địa phương Suy nghĩ, đánh giá tượng, việc thực tế địa phương - Thái độ: GD ý thức quan tâm tới các vấn đề xã hội II TROÏNG TAÂM: Củng cố lại kiến thức kiểu bài nghị luận việc tượng đời sống III CHUAÅN BÒ: GV:Các vấn đề liên quan + dàn bài mẫu HS: Soạn trước bài, trả lời câu hỏi bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: 9A3: Kieåm tra miệng: Muốn làm bài văn nghị luận việc tượng đời sống em phải làm gì?(10đ) - Tìm hiểu đề, tìm ý - Lập dàn bài - Viết bài - Đọc và sửa bài Bài mới: GV giới thiệu bài: Họat động thầy và trò Noäi dung  Hoạt động 1: Yêu cầu:  Gọi hs đọc yêu cầu Viết bài văn nghị luận việc  Đề bài yêu cầu gì? tượng địa phương  Hoạt động 2: Cách làm:  Em hiểu nào là việc tượng địa phương? (sự việc có ý nghĩa)  Em chọn việc, tượng nào địa phương? - Lựa chọ việc tượng (2)  Cho hs đọc mục  Tại em lại chọn việc tượng - Sự việc có ý nghĩa trên? Sự việc tượng có ý nghĩa gì sống xã hội? (ảnh hưởng trực tiếp đến sống - Phải có dẫn chứng và xã hội người có ý nghĩa cộng đồng) quan tâm  Các việc tượng trên phải đảm bảo - Nhận định chỗ đúng, chỗ bất cập yêu cầu gì? (phải có dẫn chứng và xã hội quan tâm)  Khi viết em đề cập đến vấn đề gì?  Lời văn phải đảm bảo yêu cầu nào? (không nói quá, không giảm nhẹ, không vì lợi ích cá nhân) - Bố cục rõ ràng và thuyết phục  Bố cục bài viết phải đảm bảo yêu cầu gì? (bố cục rõ ràng và có sức thuyết phục) Không ghi tên thật người, quan có liên quan Câu hỏi, bài tập củng cố: -Gọi hs đọc lại ghi nhớ bài “Cách làm bài nghị luận” - Nhắc lại số yêu cầu kiểu bài nghị luận việc tượng đời sống Hướng dẫn học sinh tự học: - Về nhà tìm hiểu các việc, tượng địa phương - Viết bài văn (không quá 1500 chữ) - Nộp trước tuần 27 cho lớp trưởng - Chuẩn bị viết bài số V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (3) Bài 20 - Tieát:102 Tuần: 22 Ngaøy daïy: 31/1/2012 CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Nhận thức điểm mạnh, điểm yếu tính cách và thĩi quen người Việt Nam Yêucầu gấp rút phải khắc phục điểm yếu hình thành đức tính và thói quen tốt đất nước vào công nghiệp hóa, đại hóa Hiểu tính cấp thiết vấn đề đề cập văn Nắm trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận tác giả - Kyõ naêng:RLKN đọc hiểu văn nghị luậnvề vấn đề xã hội Trình bày suy nghĩ đánh giá vấn đề xã hội Rèn luyện cách viết đoạn văn nghị luận - Thái độ: Rèn luyện đức tính và thĩi quen tốt GD kỹ tự nhận thức II TROÏNG TAÂM: Hiểu tính cấp thiết vấn đề đề cập văn II CHUAÅN BÒ: GV:Nội dung bài dạy + tham khảo tài liệu HS: Soạn trước bài, trả lời câu hỏi bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: Kieåm tra miệng: Bài mới: 9A2: 9A3: KT việc chuẩn bị bài học sinh GV giới thiệu bài: Họat động thầy và trò  Hoạt động 1:  GV hướng dẫn và gọi hs đọc bài  Giải thích các chú thích khó  Hoạt động 2:  Tác giả viết bài này vào thời điểm nào? (đầu năm 2001)  Thời đểm đó có ý nghĩa gì?  Bài viết đã nêu vấn đề gì? (việc chuẩn bị hành trang vào kỷ mới)  Ý nghĩa vấn đề đây là gì? (không mang tính thời mà còn có ý nghĩa lâu dài)  Nhiệm vụ to lớn cho hệ trẻ là gì? Noäi dung I Đọc hiểu văn bản: II Phân tích văn bản: (4) (nhận rõ điểm mạnh yếu, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu)  Hoạt động 3:  Hãy vấn đềnghị luận văn  Để làm rõ vấn đềtác giả đã sử dụng luận điểm nào?  Tác giả đã sử dụng luận nào để xác minh cho luận điểmnày? (- người là động lực lịch sử kinh tế tri thức thì vai trò người càng trội)  Luận điểmthứ hai là gì?  Để làm rõ luận điểmnày tác giả đã triển khai ý nào? (- bối cảnh giới giải ba nhiệm vụ)  Luận điểmthứ ba là gì?  Để làm rõ luận điểmnày tác giả đã làm cách nào? (đối lập cái mạnh với cái yếu)  Để kết thúc trình tự lập luận này tác giả đã đưa yêu cầu gì?  Cách lập luận có chặt chẽ không? Vì sao?  Hoạt động 4: Trình tự lập luận: a/ Chuẩn bị hành trang vào kỷ thì quan trọng là chuẩn bị thân người b/ Bối cảnh giới và mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề đất nước c/ Những điểm mạnh điểm yếu người Việt Nam d/ Kết luận: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Điểm mạnh và yếu người Việt Nam:  Cái hay cách lập luận luận này là gì? (đối chiếu điểm mạnh và điểm yếu)  Tác giả đã đối chiếu điểm mạnh, điểm yếu nào?  Em có nhận xét gì thái độ tác giả nêu lên điểm mạnh và điểm yếu?  (tôn trọng thật, nhìn nhận vấn đề khách quan, toàn diện)  Hãy các câu thành ngữ, tục ngữ sử dụng bài  Việc tác giả sử dụng thành ngữ, tục ngữ có tác dụng gì? (sinh động, cụ thể lại ý vị sâu sắc, ngắn gọn) - Thông minh, nhạy bén >< thiếu kiến thức bản, kém khả thực hành Cần cù, sáng tạo >< thiếu tỉ mỹ, không coi trọng qui trình CN, chưa quen khẩn trương Đoàn kết đùm bọc k/c >< đố kỵ làm ăn Thích ứng nhanh >< hạn chế nếp nghĩ (5)  GV khái quát gọi hs đọc ghi nhớ  Hoạt động 5:  Ghi nhớ: GSK III Luyện tập:  GV hướng dẫn và yêu cầu học sinh thực nhà Câu hỏi, bài tập củng cố: - Hãy nhận xét vể trình tự lập luận văn + Lập luận chặt chẽ, rõ ràng + Sức thuyết phục cao + Ngôn ngữ giản dị Hướng dẫn học sinh tự học: - Học thuộc ghi nhớ - Vẽ sơ đồ lập luận văn - Chuẩn bị bài “Chó sói và cừu…”: Tìm bố cục, vẽ sơ đồ lập luận V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: Bài 20 - Tieát:103 Tuần: 22 Ngaøy daïy: 2/2/2012 CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Nắm cơng dụng riêng thành phần câu Biết đặt câu có thành phần biệt lập - Kyõ naêng:RLKN nhận biết hai thành phần biệt lập: gọi – đáp và phụ chú Đặt câu có sử dụng thành phần gọi – đáp và phụ chú - Thái độ: Cĩ ý thức sử dụng câu đúng mục đích II TROÏNG TAÂM: Nắm công dụng riêng thành phần câu (6) II CHUAÅN BÒ: GV:Các ví dụ minh họa HS: Soạn trước bài, trả lời câu hỏi bài tập IV TIEÁN TRÌNH : OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện: 9A1: 9A2: 9A3: Kieåm tra miệng: a/ Thế nào là thành phần tình thái? Cho ví dụ (10đ) - Là thành phần dùng để thể cách nhìn người nói việc nói đến câu - HS cho ví dụ b/ Thế nào là thành phần cảm thán? Cho ví dụ.(10đ) - Là thành phần dùng để bộc lộ tâm lý người nói - HS cho ví dụ Bài mới: GV giới thiệu bài: Họat động thầy và trò Noäi dung  Hoạt động 1: I Thành phần gọi đáp:  Gọi hs đọc ví dụ  Trong các từ trên từ nào dùng để gọi, từ nào dùng để đáp? ( này – gọi thưa ông – đáp)  Các từ này có tham gia diễn đạt nghĩa câu không? (không)  Trong các từ trên từ nào dùng để tạo lập quan hệ giao tiếp? từ nào trì quan hệ giao tiếp? ( này – tạo quan hệ giao tiếp Thưa ông – trì quan hệ giao tiếp)  Hãy cho ví dụ câu có thành phần gọi đáp II Thành phần phụ chú:  Hoạt động 2:  Cho học sinh đọc ví dụ  Khi lược bỏ các từ in đậm thì nghĩa việc câu có bị thay đổi không? (không)  Qua đó chứng minh điều gì? (đó là thành phần biệt lập)  Câu a/ các từ in đậm chú thích cho cụm từ nào? (đứa gái đầu lòng)  Cum C-V câu b/ chú thích cho điều gì? (chú thích cho suy nghĩ tác giả)  Hãy đặt câu tương tự  GV khái quát và gọi hs đọc ghi nhớ  Ghi nhớ: SGK III Luyện tập:  Hoạt động 3: (7)  Gọi hs đọc và làm các bài tập  Tìm các thành phần gọi đáp bài tập  Ở bài tập lời gọi đáp hướng vào ai?  Tìm các thành phần phụ chú Tìm thành phần gọi – đáp Từ để gọi: này Từ để đáp: vâng Thành phần gọi đáp: bầu Lời gọi đáp không hướng tới Thành phần phụ chú: a/, b/, c/: giải thích cho các cụm danh từ phía trước d/: Nêu lên thái độ người nói Thành phần phụ chú liên quan đến các danh từ trước đó (TP phụ chú có địa xác định) Câu hỏi, bài tập củng cố: Thế nào là thành phần gọi đáp, phụ chú? - Là thành phần dùng để tạo lập trì quan hệ giao tiếp - Là thành phần dùng để bổ sung số chi tiết cho nội dung chính câu Hướng dẫn học sinh tự học: - Học thuộc nội dung ghi nhớ - Làm bài tập số - Viết đoạn văn có sừ dụng hai thành phần vừa học - Đọc và trả lời trước các câu hỏi bài “liên kết câu…” V RUÙT KINH NGHIEÄM: Nội dung: Phương pháp: ĐD -TB dạy học: (8) Bài 20 - Tieát:104, 105 Tuần: 22 Ngaøy daïy: 4/2/2012 BÀI VIẾT SỐ I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Nắm phương pháp và cách thực hành làm bài văn nghị luận tượng việc đời sống xã hội - Kyõ naêng:RLKN làm văn nghị luận xã hội - Thái độ: GD ý thức quan tâm trước các vấn đề XH II ĐỀ KIỂM TRA-ĐÁP ÁN Đề bài Một tượng khá phổ biến là vứt rác đường nơi công cộng Ngồi bên hồ dù là hồ đẹp tiếng người ta tiện tay vứt rác xuống Em hãy đặt nhan đề (cho bài viết) gọi tượng và viết bài văn nêu suy nghĩ mình Đáp án NHAN ĐỀ (hs tự đặt) (1đ) MB: Giới thiệu chung tượng(1đ) TB: - Vai trò môi trường sống(1đ) - Xã hội ngày càng phát triển – chất thải ngày càng nhiều, ảnh hưởng lớn tới môi trường(1đ) - Nhiều người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi (biểu hiện)(1đ) - Dẫn chứng (1đ) - Hậu quả(1đ) - Lời kêu gọi (hành động)(1đ) KB: Nêu suy nghĩ.(1đ) (Trình bày rõ ràng, cộng 1đ) IV KẾT QUẢ: Lớp TSh s GIỎ I TL KH Á TL TB TL YẾ U TL KÉ M TL >TB TL 9A1 9A2 9A3 Cộn g Ưu điểm: Khuyết điểm: (9) (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Ngu Van 9 tuan 22, Giao an Ngu Van 9 tuan 22