Tiet 2

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:50

Đất thịt x Đất sét x _ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø hoûi: _ Học sinh lắng nghe và trả lời: + Nhờ đâu mà đất có khả  Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất năng giữ nước và chất dinh mùn mà đ[r] (1)TUẦN:2 Tiết :2 MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG Ngày soạn:28.8.11 Ngày dạy: 29.8.11 I.MUÏC TIEÂU: Kiến thức: - Biết thành phần giới đất trồng - Hiểu nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính - Biết khả giữ nước và chất dinh dưỡng đất trồng - Hiểu nào là độ phì nhiêu đất Kyõ naêng: - Có khả phân biệt các loại đất - Có các biện pháp canh tác thích hợp - Rèn luyện kĩ phân tích và hoạt động nhóm Thái độ: Có ý thức bảo vệ, trì và nâng cao độ phì nhiêu đất II.CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: - Đất, bảng - Phieáu hoïc taäp cho học sinh Hoïc sinh: Xem trước bài III.PHÖÔNG PHAÙP: Trực quan, hỏi đáp tìm tòi, trao đổi nhóm IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tố chức lớp: Kieåm tra baøi cuõ: _ Đất trồng có vai trò quan trọng nào đời sống cây trồng? _ Đất trồng gồm thành phần nào, vai trò thành phần đó cây trồng sao? Bài mới: a Giới thiệu bài mới: Đất trồng là môi trường sống cây Do đó ta cần biết đất có tính chất chính nào để từ đó ta có biện pháp sử dụng và cải tạo hợp lí Đây là nội dung bài học hôm b Vào bài mới: * Hoạt động 1: Thành phần giới đất là gì? Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Yêu cầu học sinh đọc thông _ Học sinh đọc thông tin và trả lời: I Thành phần giới đất là tin muïc I SGK vaø hoûi:  Bao goàm thaønh phaàn voâ cô vaø gì? + Phần rắn đất bao gồm thành phần hữu Thành phần giới đất là tỉ lệ thành phần nào?  Gồm có các cấp hạt: hạt cát (0,05 phần trăm các loại hạt cát, limon, – 2mm), limon ( boät, buïi) (0,002 – sét có đất + Phaàn voâ cô goàm coù maáy caáp 0,05 mm) vaø seùt (<0,002 mm) Tùy tỉ lệ loại hạt đất haït?  Thành phần giới đất là tỉ lệ mà chia đất làm loại chính: đất + Thành phần giới đất phần trăm các loại hạt cát, limon, cát, đất thịt, đất sét laø gì? sét có đất + Căn vào thành phần  Chia đất làm loại: Đất cát, đất giới người ta chia đất thịt và đất sét loại? (2) _ Giaùo vieân giaûng theâm: _ Học sinh laéng nghe Giữa các loại đất đó còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ,… _ Học sinh ghi baøi _ Tổng keát, ghi baûng * Hoạt động 2: Độ chua, độ kiềm đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Yêu cầu học sinh đọc thông _ Học sinh đọc thông tin và trả lời: II Độ chua, độ kiềm đất: tin muïc II vaø hoûi:  Dùng để đo độ chua, độ kiềm Độ pH dao động từ đến 14 + Người ta dùng độ pH để đất Căn vào độ pH người ta chia laøm gì?  Dao động từ đến 14 đất thành đất chua, đất kiềm và + Trị số pH dao động đất trung tiùnh phaïm vi naøo?  Với các giá trị: + Đất chua có pH < 6,5 + Với giá trị nào pH thì + Đất chua: pH<6,5 + Đất kiềm có pH > 7,5 đất gọi là đất chua, đất + Đất kiềm: pH> 7,5 + Đất trung tính có pH= 6,6 -7,5 kiềm, đất trung tính? + Đất trung tính: pH = 6,6 -7,5 + Em haõy cho bieát taïi  Để có kế hoạch sử dụng và cải tạo người ta xác định độ chua, độ đất Vì loại cây trồng sinh kiềm đất nhằm mục đích trưởng, phát triển tốt gì? phaïm vi pH nhaát ñònh _ Giáo viên sửa, bổ sung và _ Học sinh laéng nghe giaûng: Biện pháp làm giảm độ chua đất là bón vôi kết hợp với thủy lợi đôi với canh tác hợp lí _ Học sinh ghi baøi _ Tổng keát, ghi baûng * Hoạt động 3: Khả giữ nước và chất dinh dưỡng đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Yêu cầu học sinh đọc to _ Học sinh đọc to III Khả giữ nước và chất thoâng tin muïc III SGK dinh dưỡng đất: _ Yeâu caàu học sinh chia _ Học sinh thảo luận nhóm, cử đại Nhờ các hạt cát, limon, sét và nhóm, thảo luận và hoàn diện trả lời và nhóm khác bổ sung chất mùn mà đất giữ nước thaønh baûng và chất dinh dưỡng Đất chứa Đất Khả giữ nước và chất dinh dưỡng nhiều hạt có kích thước bé và càng chứa nhiều mùn khả Toát Trung bình Keùm giữ nước và chất dinh dưỡng càng Đất cát x cao Đất thịt x Đất sét x _ Giaùo vieân nhaän xeùt vaø hoûi: _ Học sinh lắng nghe và trả lời: + Nhờ đâu mà đất có khả  Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất giữ nước và chất dinh mùn mà đất giữ nước và chất dưỡng? dinh dưỡng + Sau hoàn thành bảng  Đất chứa nhiều hạt có kích thước các em có nhận xét gì đất? bé, đất càng chứa nhiều mùn thì _ Giaùo vieân giaûng theâm: khả giữ nước và chất dinh Để giúp tăng khả giữ dưỡng càng tốt (3) nước và chất dinh dưỡng _ Học sinh laéng nghe người ta bón phân tốt là bón nhiều phân hữu -Học sinh ghi baøi cô _ Tổng keát, ghi baûng * Hoạt động 4: Độ phì nhiêu cuả đất là gì? Yêu cầu: Hiểu nào là độ phì nhiệu đất? Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Noäi dung _ Yêu cầu học sinh đọc thông _ Học sinh đọc thông tin và trả lời: IV Độ phì nhiêu đất là gì? tin muïc IV SGK vaø hoûi: Độ phì nhiêu đất là khả + Theo em độ phì nhiêu  Độ phì nhiêu đất là khả năng đất cung cấp đủ nước, đất là gì? đất cung cấp đủ nước, oxi, chất oxi, chất dinh dưỡng cho cây + Ngoài độ phì nhiêu còn có dinh dưỡng cho cây trồng bảo đảm trồng bảo đảm suất yeáu toá naøo khaùc quyeát ñònh suất cao, đồng thời cao, đồng thời không chứa các naêng suaát caây troàng khoâng? không chứa các chất độc hại cho chất độc hại cho cây _ Giaùo vieân giaûng theâm cho caây Tuy nhieân muoán coù naêng suaát học sinh:  Coøn caàn caùc yeáu toá khaùc nhö: cao thì ngoài độ phì nhiêu còn Muốn nâng cao độ phì nhiêu giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết cần phải chú ý đến các yếu tố đất cần phải: làm đất thuận lợi khác như: Thời tiết thuận lợi, đúng kỹ thuật, cải tạo và sử _ Học sinh laéng nghe gioáng toát vaø chaêm soùc toát dụng đất hợp lí, thực chế độ canh tác tiên tiến _ Giáo viên chốt lại kiến thức, ghi baûng _ Học sinh ghi baøi V.Hướng dẫn tự học: 1.Bài vừa học - Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? - Nhờ đâu mà đất giữ nước và chất dinh dưỡng? - Độ phì nhiêu đất là gì?Kiểm tra- đánh giá: Hãy chọn và đánh dấu vào các câu trả lời đúng các câu sau: Người ta chia đất làm nhiều loại nhằm: A.Xác định độ pH loại đất ;B Cải tạo đất và có kế hoạch sử dụng đất hợp lí C.Xác định tỉ lệ đạm đất D.Cả câu a, b, c 2.Muốn cây đạt suất cao phải đạt yêu cầu nào sau đây: A.Gioáng toát B.Thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt C.Độ phì nhiêu D.Cả câu a,b,c 3.Đất giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ: a Haït caùt, seùt b Haït caùt, limon c Haït caùt, seùt, limon d Haït caùt, seùt, limon vaø chaát muøn Đáp án: 1.b 2.d d 2.Baøi saép hoïc - Nhận xét thái độ học tập học sinh - Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài :Bi ện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 2, Tiet 2