36. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, ý nghĩa trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

29 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:43

Để nhận tài liệu liên hệ: trangminhtrang3333@gmail.com Zalo 0978494441 TIỂU LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ, ý nghĩa xây dựng đội ngũ cán quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Hà Hà Nội Nội 2021 2021 MỞ ĐẦU Là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh xây dựng rèn luyện Đảng cộng sản thành đảng chân chính, tham mưu sáng suốt kiên cường giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống đất nước đưa nước lên chủ nghĩa xã hội Trong di sản tư tưởng mà người để lại, luận điểm người Đảng cộng sản, xây dựng Đảng, đặc biệt vấn đề cán bộ, phần quan trọng xây dựng Đảng5 vận dụng sáng tạo BẮC NINH, THÁNG NĂM 2013 BẮCtrong NINH, THÁNG Quán NĂMtriệt 2013 tư tưởng người, tư tưởng vấn đề cán nhằm chỉnh đốn đổi Đảng, làm cho Đảng thật vững mạnh, cán vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, nhiệm vụ trọng yếu toàn Đảng, toàn dân ta Đây thực vấn đề then chốt bảo đảm cho công cuốc đổi triển khai rộng khắp nước ta Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề cán mảng lớn, người coi trọng thường xuyên quan tâm bao gồm quan điểm cán công tác cán Đảng Người dạy: Cán gốc cách mạng, yếu tố định thành bại phong trào thực tiễn thắng lợi cách mạng Việt Nam thập kỷ qua cho thấy rõ Vì thế, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán quân đội vững mạnh theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng có ý nghĩa giá trị thực tiễn sâu sắc Đảng ta giai đoạn cách mạng nay, mà mãi soi sáng suốt nghiệp cách mạng Việt Nam I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ Một số vấn đề chung ( sở lý luận thực tiễn) Mục tiêu đời Chủ tịch Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng người, độc lập dân tộc dân chủ chủ nghĩa xã hội Để biến mục tiêu, lý tưởng cách mạng thành thực, vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu vấn đề tổ chức, sớm lập Đảng cộng sản, nhân tố định phát triển định thắng lợi cách mạng Việt Nam Đảng đời, tồn phát triển xuất phát từ yêu cầu nghiệp cách mạng Việt Nam Đảng phải xây dựng vững mạnh tri tư tưởng tổ chức, vấn đề cán then chốt Đảng Thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, với câu nói tiếng V.I.Lênin: cho tổ chức người cách mạng, đảo lộn nước Nga, Người nói cán cách mạng vơ sản Nga: khơng có nhà cách mạng chun nghiệp, cơng việc khó thực Hồ Chí Minh coi “cán gốc công việt”, “công việc thành công thất bại cán tốt hay kém”253, “vấn đề cán vấn đề trọng yếu cần kíp”259 Đó quan điểm chung vận dụng vào thời kỳ giai đoạn nghiệp cách mạng nước ta, kể trước giành quyền thời kỳ Đảng cầm quyền, giai đoạn mãi sau nghiệp cách mạng Đảng ta Quan điểm cán Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò cán Người cho rằng, cán dây truyền máy, day truyền khơng tốt, khơng chạy động dù tốt, toàn máy bị tê liệt “Cán người đem sách Đảng thi hành nhân dân, cán bọ ách hay thực được” Trong phong trào cách mạng, khâu liên hoàn để làm nên thắng lợi, thấy điểm sau đây: Đường lối, chủ trương, sách tổ chức cách mạng Quần chúng nhân dân giác ngộ; tích cực hưởng ứng tham gia Cán lãnh đạo giỏi Có thể nói rằng, ba điểm liên quan mật thiết với Riêng khâu cán có tác động lớn, trực tiếp cho phong trào Bởi cán tốt có thẻ góp phần tạo đường lối, chủ trương, sách cho Đảng; cán tốt góp phàn giáo dục, động viên, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào cách mạng Yêu cầu người cán cần có:(tiêu chuẩn cán bộ) Hồ Chí Minh khơng đánh giá cao vai trị cán mà yêu cầu cán Đảng phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi sau đây: + đạo đức cách mạng ; Người cán phải có đạo đức cách mạng, yêu cầu cầu cần phải có cán bộ, đạo đức cách mạng gốc, Người cán Đảng mà khơng có đạo đức làm gốc, làm có tài giỏi đến chẳng làm + tuyệt đối trung thành; người cán phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nghiệp cách mạng nhân dân Cách mạng la nghiệp lâu dài, gian khổ, trải qua thử thách bước ngoặt Sự trung thành với Đảng yêu càu cao người cán Sự trung thành hoàn toàn xa lạ với hoang mang dao động phản bội Trong đường dài hoạt động, có người phản bội lại Đảng phản bội tổ quốc, trước họ có bè dầy chiến cơng cách mạng Vì thủy chung son sắt với Đảng, với cách mạng coi “điểm chốt”cơ nhìn nhận đánh giá cán + lực lãnh đạo tổ chức Người cán phải có lực lãnh đạo tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, có trí tuệ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ giỏi + có mối liên hệ mật thiết với nhân dân Bằng hành động u mến kính nhân; làm cho dân tin, dân phục; tôn trọng đảm bảo quyền làm chủ nhân dân; khiêm tốn học hỏi nhân dân; chí cơng vơ tư, có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” yêu cầu đặc biệt quan trọng thời kỳ Đảng cầm quyền, cán trở thành người có chức, có quyền đối tượng lãnh đạo Đảng thời kỳ quần chúng nhân dân lao động Do khơng đáp ứng u cầu rõ ràng tồn nghiệp cách mạng Đảng bị thất bại + phải học hỏi; cán phải luôn học hỏi, học lý luận Mác Lênin, dùng lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin mà vận dụng vào thực tiễn, tổng kết kinh nghiêm Đảng ta đồng thời cán phải học tập nâng cao trình độ chun mơn ngày người cán “không thể lãnh đạo chung chung nữa”, “chỉ có nhiệt tình khơng thơi chưa đủ, cịn phải có tri thức nữa” + phải có phong cách công tác tốt , không mắc bệnh chủ quan, khơng có tác phong quan liêu, đại khái, khơng ham chuộng hình thức, phơ trương cho oai, làm việc theo kiêu bàn giấy, tay năm ngón, theo kiểu “tỉnh gửi giấy huyện, huyện gửi giấy xã; giấy khơng thể che rét cho trâu ị được” Sáu yêu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh coi nnhwngx tiêu chuẩn trung người cản Đảng tất thời kỳ, tất cấp, tất cử địa bàn Với yêu cầu này, cấp ngành, địa phương vận dụng để đề cách cụ thể tiêu chuẩn cán cho ngành , địa phương mình, cấp Cơng tác cán việc xây dựng Đảng: Đồng thời với ( tiêu chuẩn người cán bộ) yêu cầu người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề cơng tác cản Đảng, vấn đề người coi “luôn cần kíp yếu” nêu khái qt công tác cán theo quan điểm Hồ Chí Minh: MỘT LÀ: PHẢI “HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ” ĐÂY u cầu có tính chất quan điểm xuất phát để Đảng tiến hành công việc khác công tác cán Muốn hiểu đánh giá cán bộ, phải có chuẩn mực phù hợp với tường thời kỳ, địa phương lĩnh vực hồn tồn có thái độ cơng minh, khách quan Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm cụ thể yêu cầu “hiểu đánh giá cán bộ” là: Người phận xem xét đánh giá cán phải để đảm bảo tính cơng minh, khách quan Đây điều tối cần thiết, người đánh giá người khác mà thân người dó mắc nhiều khuyết điểm khơng thể làm tốt chức trách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, người ta hay mắc chứng bệnh tự cao tự đại; “ưa người ta nịnh mình”; định kiến người khác; đem khuôn định mà, chật hẹp mà mà lắp vào tất người khác Phạm bốn bệnh “mắt mang kính có mầu, khơng thấy rõ mặt thật trơng” Vì vậy, muốn hiểu đánh giá cán bộ, phải luôn sửa chữa khuyết điểm Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm nhận xét cán Người cho giới biến hóa, nên xem xét cán phải biến hóa Thí dụ như: “có người trước theo cách mạng mà lại phản cách mạng Có người trước khơng cách mạng mà tham gia cách mạng Thậm chí có người theo cách mạng sau phản cách mạng Một số cán trước có sai lầm, khơng phải mà sai lầm mãi Cũng có cán đến chưa bị sai lầm, sau khơng bị sai lầm Q khứ, tương lai người ln giống nhau” Vì vậy, mà phải xem xét cán cách “phải biến hóa”, nghĩa phải xem cách tồn diện, Bởi vì, q khứ, tương lai người cán ln giống nhau, phải xem xét q trình họ , khơng nên xem xét ngồi mặt, xem xét lúc, việc mà xem xét kỹ tồn cơng việc cán Xem xét đánh giá cán phải tiến hành cách thường xuyên kinh nghiệm cho ta thấy, lần xem xét lại cán mặt Đảng tìm thấy cán cho cách mạng, mặt khác “những người hủ hóa lịi ra” HAI LÀ “PHẢI KHÉO DÙNG CÁN BỘ”BIẾT KẾT HỢP BỐ TTRÍ CÁN BỘ Về dùng cán theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán hợp lý, giúp cán cho đúng, giữ gìn cán Đây yêu cầu đặt người việc người đời có chỗ hay chỗ dở Ta phải dùng chỗ hay giúp sửa chữa chỗ dở Dùng người dùng gỗ Người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng, cong tùy chỗ mà dùng “Thường tùy tài mà dùng người Thí dụ thợ ren bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn rao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tùy tài mà dùng người hai người thành cơng” Vì Theo Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc ngày mở rộng, nảy nở hàng ngàn, hàng vạn người hăng hái tham gia vào Đảng ta Họ hăng hái lí luận cịn thiếu, kinh nghiệm cịn Trong công tác, họ thường gặp vấn đề to tát, họ phải tự giải Vì vậy, cần phải đặc biệt săn sóc họ Do vấn đề cán trọng yếu, cần kíp Muốn dùng cán trước hết phải hiểu đánh giá cán Đây u cầu có tính chất quan điểm xuất phát để Đảng tiến hành công việc khác công tác cán Muốn hiểu đánh giá cán bộ, trước hết phải có chuẩn mực phù hợp với thời kỳ, địa phương, lĩnh vực phải tự biết mình, phải biết phải trái biết phải trái người ta Nếu khơng biết phải trái khơng nhận rõ người cán tốt hay xấu Hồ Chí Minh phê phán chứng bệnh mà người lãnh đạo hay mắc phải là: tự cao, tự đại; ưa người ta nịnh mình; đem lịng u nghét mà người; đem khuôn khổ chật hẹp định mà lắp vào tất người khác Người lãnh đạo phạm vào bốn bệnh mang kính màu, khơng thấy mặt thật trơng Ba Chống biểu tiêu cực công tác cán Hồ Chí Minh phên phán bệnh thường mắc phải công việc dùng cán như: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ chắn người ngoài, để từ nảy sinh nhiều quan niệm lệch lạc công tác cán bộ; Ham dùng kẻ khéo nịnh mà chán ghét người trực Kẻ xu nịnh kẻ hội, có kẻ hội trị có kẻ hội quyền lợi tầm thường (một số người hội kiếm chác) Nếu không tỉnh táo đề phịng rễ đưa kẻ vào chức vụ Đảng, quyền đồn thể tác hại thật khôn lường; Ham dùng người hợp tính tình với mình, mà tránh người khơng hợp với mình, người lực sao, nên sa vào tượng cánh hẩu, biệt phái chia rẽ, phe nhóm Những bệnh tác hại đến cơng tác xây dựng Đảng nói chung cơng tác cán nói riêng Vì bệnh đó, kết họ làm bậy mà bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho họ ngày hư hỏng Cịn người trực bới lơng tìm vết để trả thù Như thế, cố nhiên hỏng công việc Đảng, hỏng danh giá người lãnh đạo Bốn sức “huấn luyện cán bộ”.đào tạo cán Trong tác phẩm “ sửa lối làm việc” người đưa nội dung sâu sắc đào tào cán , Hồ Chí Minh nói huấn luyện cán bộ: Là cần phải huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện trị, huấn luyện văn hóa, huấn luyện lí luận cho cán Người đưa nhận định đặc sắc vị trí vai trị chức nhiệm vụ cán Đó là, Người cho cán gốc cơng việc, nịng cốt tổ chức, lực lượng xây dựng tổ chức thực đường lối, công việc thành công hay thất bại, cán tốt hay kém, Người coi cách mạng nghề, nghề 10 phải học, phải đào tạo bồi dưỡng, mà người có chức tuyên truyền, vận động giáo dục, tổ chức quần chúng làm cách mạng, phát huy vai trị quần chúng cán “những người đem sách Đảng phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Vì huấn luyện cán gốc Đảng Đây đường để có đội ngũ cán Đảng, nhà nước đủ đức, đủ tài Ngay sau này, Người tiếp tục khảng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần người xã hội chủ nghĩa”3, “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”4, Càng khảng định thêm tư tưởng chiến lược quán Chủ tịch Hồ Chí Minh Người cịn rõ khuyết điểm cơng tác huấn luyện cán lúc đó, ví dụ như: huấn luyện cán hành mà khơng đụng đến cơng việc hành chính; cịn dạy trị mênh mơng mà khơng thiết thực, học không dùng được, cán phần đông công nhân nơng dân, văn hóa Đảng chưa tìm đủ cách để nâng cao trình độ văn hóa họ; huấn luyện lý luận cho cán cao cấp, đến chưa làm, làm khơng đúng, lí luận thực tiễn không ăn khớp với nhau, dậy theo cách học thuộc lịng Hồ Chí Minh coi điều Đảng nên sửa chữa đề cách sửa chữa Huấn luyện cán nghề nghiệp, tức cán môn phải học cho thạo công việc môn Các quan lãnh đạo mơn phải gom góp tài liệu, xếp cách dậy học, kiểm tra kết quả, cho cán đến thạo cơng việc Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.269 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.310 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.9, tr.222 15 hoạt động thực tiễn, cán khó tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, khơng phát hiện, sửa chữa kịp thời dẫn đến thối hóa biến chất, dễ cán Vì Đảng phải thương yêu cán bộ, thương yêu vỗ về, nuông chiều, thả mặc, mà giúp đỡ cán để họ tiến bộ; giúp họ giải vấn dề khó khăn sinh hoạt, họ đau ốm chăm nom để gia đình họ khỏi túng quẫn, vv Thương yêu luôn ý đến cơng tác họ Thấy họ có khuyết điểm giúp họ sửa ngay, để vun trồng thói gan phụ trách, gan làm việc họ Đồng thời nêu rõ ưu điểm, thành công họ, không làm cho họ kiêu căng, mà làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức, vun đắp chí khí họ để đến chỗ bại khơng nản, thắng khơng kiêu Vì kiêu ngạo bước đầu thất bại Đối với cán mắc sai lầm, theo quan điểm Hồ Chí Minh ta không sợ sai lầm khuyết điểm, sợ không cố gắng sửa chữa, sợ người lãnh đạo khơng biết tìm cách để giúp cán sửa chữa sai lầm Cách đúng, theo Người người lãnh đạo phải giúp đỡ họ cách chí tình, làm cho họ tự giác thấy ngun nhân sai lầm tác hại nó, để có biện pháp sửa chữa cách tích cực hiệu Không phải sai lầm to lớn mà vội cho họ hội chủ nghĩa, cảnh cáo, tạm khai trừ Những cách đáng không Sửa chữa sai lầm phần trách nhiệm cán mắc sai lầm, phần trách nhiệm người lãnh đạo Sửa chữa sai lầm giải thích, thuyết phục, cảm hóa, dậy bảo điều nên làm, không dùng xử phạt Vấn đề phải phân tích rõ ràng mức độ sai lầm nặng hay nhẹ cách thấu tình, đạt lý mà hình thức sử phạt cho 16 Cuối Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh kết luận: Cách đối sử với cán điểm trọng yếu tổ chức cơng việc Cách đối sử khéo, có thực nguyên tắc “vấn đề cán định việc” Phê bình sử phạt cho khơng làm thể diện uy tín cán bộ, Đảng, trái lại làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, mà uy tín thể ngày tăng thêm “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người hiền tài” biểu rõ nước nhà giành độc lập với tư cách chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thị cho địa phương phải tìm người hiền tài gánh vác cơng việc cho nước, cho dân, cảm nhận sách chiêu hiền đãi sĩ Người qua lời cảm kích sau đây: “ nước nhà cần phải kiến thiết Kiến thiét cần phải có người tài Ttrong số 20 triệu người đồng bào không thiếu ngừi có tài có đức E phủ không đến, thấy không khắp, đến nõi bậc tài đức khơng thể xuất Khuyết điểm tơi xin thừa nhận Nay muốn sư2ả đổi điều trọng dụng kẻ hiền năng, địa phương phải điều tra nơi có người tài đức, làm việc ích nước lợi dân, phải báo cáo nngau cho phủ biết Báo cáo phải nopí rõ tên tuổi , nghề nghiệp, tài ngăng, nguyện vọng chỗ người Hạn tháng, quan địa phương phải báo cáo cho đủ” Chủ tịch Hồ Chí Minh thẻ người có tâm pha lê người tập hợp nhiều nhân tài cho đất nước cờ đại nghĩa Những người theo tiếng gọi người trở nên Hồ Chí Minh: Về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN, 1993, trang 228-229 17 người trung kiên cho tổ quốc, thành vốn cán quý cho Đảng, cho nhà nước đoàn thể nhân dân vấn đề tronng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác cán trở thành “cẩm nang”, kim nam mặt rời soi sáng cho công đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ván đề cán vấn đề đại sự, vấn đề nóng hổi, súc nghiệp cách mạng cuae Đảng nhân dan ta không ngừng phát triển Những quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ván đề luôn gắn với nghiệp cách mạng vĩ đậi dân tộc II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ SOI SÁNG CHO CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CHỈNH DỐN ĐẢNG HIỆN NAY Dưới cờ tư tưởng Người, cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm thời đại Và ngày nước thực đường lối đổi xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghiã, phấn đấu thực mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội cân dân chủ văn minh Trong xây dựng quân đội thời kỳ nào, giai đoạn nào, bác chăm lo xây dựng đội ngũ cán trị tư tưởng, quan điểm, lề lối tác phong công tác lẽ theo quan điểm Bác “cán người đem chi nhns sách Đảng, phủ cho quần chúng hiểu rõ thi hành đồng thời đêm tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ để đặt ách cho đúng, vây cán bọ gốc cơng việc , huấn luyện cán gốc công việc gốc Đảng” đội ngũ cán lực lượng nịng cót xây dựng qn đọi, đưa chủ trương đường lối sách nghị Đảng vào quán triệt đạo tổ chức 18 thực hoạt động quân đội: xây dựng, huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất, dật chất lượng hiệu cao, biến đường lối chủ trương sách Đảng nhà nước, thị mệnh cấp thành hiệu thiết thực đời sống chiến đấu, công tác, lao động sản xuất qn đội Cho nen sách gì, cán tốt thành cơng Và người coi huấn luyện bồi dưỡng cán công việc gốc Đảng Bác giành cho đội ngũ cán quân đội quan tâm đặc biệt, tình cảm đặc biệt sâu sắc rộng lớn người gắn việc bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện bịi d]dưỡng cán bộ, với đường lối trị đường lối quan sự, nhiệm vu cách mạng Đảng, quân đội thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đề yêu cầu cụ thể phẩm chất lực cán tương ứng với địi hỏi nhiệm vụ trị đặt Trong quan điểm bao trùm là: Bác nhắc nhở cán phải sức học tập, tu dưỡng nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin để củng cố giữ vững lập trường, chất trị, có phương pháp sử lí công việc người Bác thường dặn “cán phải thường thương yêu đội viên Đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán phải trông nom, thăm hỏi Người đội trưởng, người trị viên phải người anh, người chị người bạn đội viên chưa làm chưa hết nhiệm vụ”, từ tiểu đội trưởng rở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất tinh thần đội viên, phải xem xết đội viên năn uống nào, phải hiểu nguyện vộng thắc mắc đội viên Bộ đội chưa ăn cơm, xán không kêu đói Bộ Đội khơng có áo mặc, cán khơng kêu rét Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán khơng kêu mệt Thế dân chủ, đoàn kết, tất thắng” Đối với nhân dân, Bác thường 19 dặn cán chiến sĩ, phải kính trọng dân , giúp đỡ dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân không công thần kiêu ngạo Mình đánh giặc nhân dân khơng phải “cứu tinh” dân, mà có trách nhiệm phục nhân dân Tất quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục dân yêu phải làm chưa đến dân thơng mong, đến dân giúp dỡ, nơi khác dân luyến tiếc Muốn vậy, đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân quân nhân phải cán tuyên truyền việc làm Bởi vậy, từ ngày thành lập đến nay, dù gian khổ chiến dấu hy sinh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, hay huấn luyện sãn sàng chiến Học tập công tác, lao động sáng tạo thời bình, quân dội ta luôn phấn đấu thực lời dậy bác hồ kính yêu “trung với Đảng, hiếu với dân, ẵn sàng chiến đấu hy ainh độc lập tự tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hồn thành khó khăn vượt qua kẻ thù đánh thắng” vậy, mà đồng bào ta miền dất nước tặng cho quân đội ta danh hiêu cao quý “bộ đội cụ Hồ” “bộ deội cụ Hồ” lòng phục vụ hân dân, dân nhớ dân thương, đội hình mẫu đạo đức lối sống Đối với đồng đội đồng chí q trọng ruột thịt,hết lòng giúp đỡ tiến Cán thương yêu chiến sĩ chia sẻ bùi với cấp dưới, làm cho chiến sỹ tôn trọng cán Mọi người sống có lí tưởng sơnngs có kỷ luật, khiêm tốn giản dị, ttrung thực thẳng thắn, lễ dộ vcà nhân hậu, kính già u trẻ Mình người “Bộ đội cụ Hồ” tình sâu nghĩa nặng vào thời điểm nay, xxây dựng Đảng đòi hỏi phải chỉnh đốn Đảng , chỉnh đốn Đảng nội dung xây dựng Đảng phải tiến 20 hành chỉnh đốn Đảng trước hết tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo Đảng, làm cho Đảng sạch, bảo đảm hiẹu lanhnx đạo Đảng thời kỳ Trong tình hình nay, việc xây dựng chỉnh đốn Đảng chủ yếu nhằm khắc phục lệch lạc tư tưởng, trị; thối hóa biến chất đạo dức lối sống, khơng người thiếu tu dưỡng rèn luyện buông thả phận cácn Ngay từ đậi hội V Đảng nhận định tình hình xa sút phẩm chất, giảm sút ý chí chiến đấu phận cán Đảng vbiên “Nhièu người từ sai lầm sinh hoạt, quan liêu tác phong, đến chỗ biến chất lối ssống, thối hóa trị” Đại biểu đại họi VIII Đảng nhận định: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng thân, phai nhạt lý tưởng, cảnh giác, giảm sút ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật, xa đọa đạo đức lối sống Một số cán thối hóa trị, hoạt động họ họ gây hâu nghjiêm trọng”7hiện tượng suy thoái đến chưa ngăn chặn đẩy lùi, không đảng viên thường mà cán lãnh đạo cao cấp Trước diễn biến phức tạp tình hình tác động tiêu cực xã hội, Đảng Qn đội cịn khơng cán bộ, đảng viên cịn biểu hẫng hụt chí tuệ, thiếu dũng khí đấu tranh, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cá biệt có cán lãnh đạo cấp mang nănghj chủ nghĩa cá nhân, gảm sút ý chí, tư tưởng hội thực dụng, tham nhung chạy theo tham vọng quyền lực, danh lợi, cục vị, chưa gương mẫu rèn luyện thân, Gây hậu sấu Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập III, Nxb Sự thật, HN 1982, tr.25 Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, HN 1996, tr.137 21 có mặt cịn bất cập trước u cầu mới; thực nguyên tắc tập trung dân chủ biểu hiên dân chủ hình thức, đề cao uy quyền cá nhân Tóm lại: nói, tất tình hình cho thấy, lúc hết Đảng phải xây dựng chỉnh đốn, vấn đề then chốt cán bộ,và công tác cán bộ, để Đảng có đủ trình độ, trí tuệ, lĩnh, phẩm chất, lực Để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu mình, để đáp ứng tình hình nhiệm vụ giai đoạn Đây khơng vấn đề then chốt mà nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cấp bách, có ý nghĩa định toàn nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, vận mệnh chế độ ta Đảng ta Thực công đổi đất nước, thực mục tiêu xây dựng dân giầu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh, tién lên chủ nghĩa xã hội Từ đại hội VI, VII, VIII, IX số nghị trung ương nêu rõ phải đổi cán công tác cán bộ, đổi phương pháp tổ chức Đồng thời đề giải pháp cụ thể vấn đề Đại hội Đảng IX khảng định: cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng “cần tiếp tục đổi cơng tác cán bộ”, vấn đề cán kế cạn vấn đề súc, việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ cơngtác cán cịn có vi phạm, vấn đề chế sách, cịn bất cập, đảng ta nhiều lần yêu cầu ccần đổi máy làm công tác cán bộ, chưa có chuyển biến rõ rệt Và đièu đặc biệt nghiêm trọng phận cán thối hóa biến chất trị, đạo đức lối sống, độc đoán quan liêu, gia trưởng 22 Trên sở chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, hội nghị BCHTW (khóa VIII) Đảng xác định từ thực tiễn công tác cán đội ngũ cán đại hội IX rõ vấn đề cụ thể cần tập trung giải là: - Xây dựng đọi ngũ cán trước hết cán lãnh đạo quản lý cấp vững mạnh trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ kiến thức, lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo gắn bó với nhân dân; - Có chế sách phát tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng người có đức có tài; - Thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức hệ thống trị công tác cán ; - Làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, đánh giá bồi dưỡng lựa chọn, sử dụng cán sở tiêu chuẩn, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm nhân dân thước đo chủ yếu - Đổi trẻ hóa cán lãnh đạo, quản lí, kết hợp độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa phát triển - Xây dựng chỉnh đốn học viện, nhà trường trung tâm trị, nâng cao chất lượng hiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến hết 2005 phần lớn cán chủ chốt cấp huyện tở nên học xong chương trình lí luận cao cấp có kiến thức trình đọ đại học chuyên nghành định Trên tinh thần đó, vận dụng vào thưc tiễn xây dưng đội ngũ cán quân đội, nghị quuyết Đại họi VII Đảng quân đội xác định: 23 -thực có hiệu chủ trương xây dựng đội ngũ cán thời kỳ mới, có số lượng cấu hợp lí, đồng bộ, chất lượng cao Phấn đấu đến năm 2005 hầu hết có trình độ đại học, cao dẳng trở lên Tăng tỷ lệ cán bọ khoa học quân chuyên gia đầu ngành giỏi; tập trung xây dưngnj đội ngũ cán chủ trì cấp chiến lược, chiến dịch nguồn kế cận tn cxậy , vững chắc, tông kết việc thực quy định 64 bổ xung hoàn chỉnh quy dịnh công tác cán Làm tốt công tác quy hoạch bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lược đào tạo; gắn đào tạo đội ngũ cán với đào tạo đội ngũ cán đảng viên; đội ngũ cán qua chiến đấu, dược rèn luyện thử thách cơng tác, cán vungnf dan tộc người, cán khoa học kỹ thuật, cán nguyên cứu giảng dậy ơe học viện, nhà trường; xây dựng đội ngũ sỹ quan dự bị -Đỏi việc đánh giá, lựa chọn, sử dung cán , sở dựa vào tiêu chuẩn, lấy hiệu cơng tác làm chính, bảo đảm đánh giá đúng, sử dunng hợp lí, bảo đảm tính lien tục kế thừa, phát triển; thực hiệncấp ủy thống lãnh dạo cơng tác cán quản lí cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục biẻu cá nhân, hội cục bộ, khép kín, nghiên cứu điều chỉnh sách phù hợp để giữ gìn thu hút người tài, động viên cán nơi khó khăn gian khổ đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao Nâng cao ngăng lực phẩm chất đội ngũ cán quan tham mưu cho cáp ủy công tác cán Đại hội toàn quân lần thứ VII, yêu cầu khác phục biểu cá nhân, hội cục khép kín, nguyên cứu điều chỉnh sách phù hợp để giữ gìn cvà thu hút người tài, động viên cán nơi cơng tác khó khăn gian khổ đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao Ngâng cao lực 24 phẩm chất đội ngũ ngũ cán quan tham mưu cho cấp ủy công tác cán Xây dựng đội ngũ cán quân đội nội dung quan trọng xây dưng quân đội trị, vấn đề hệ trọng, rộng lớn Và phức tạp có ý nghĩa then chốt quyế định xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng quy tinh nhuệ bước đại, góp phần xây dưng quốc phịng tồn dân vững mạnh Cơng tác cán rong qn đội phận công tác cán Đảng, nọi dung chủ yếu CTĐ, CTCT quân đội có định đến việc xây dựng hệ thống lãnh đạo, huy quản lý quân đội, nhầm đảm bảo lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mặt Đảng đói với quân đội Trong năn qua, đội ngũ cán quân đội bước phát triển, trưởng thành, số lượng cấu cải thiện, chất lượng nâng lên tương đối toàn diện, nhiên số lượng thiếu so với nhu cầu biên chế, nhiều đơn vị vừa thừa vừa thiếu, số thừa không bù dắp cho số thiếu; số thiếu chủ yếu cán bọ sở cấp trung đội, phó đại đội trưởng trị, trợ lý kỹ sư, bác sỹ sở, tỉ lệ cán chỗ nhiều vùng, miền chưa tương xứng với yêu cầu bố trí, cán người dân tọc thiếu số, dân tộc đặc biệt người, đơn vị đóng qn địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số mỏng Chưa tương xứng với nhu cầu sử dụng Đặc biệt tình hình hện Một số cán hiệu công tác chưa tương xứng với trình độ học vấn 25 Một số giải pháp nhằm góp phần vận dụng sáng tao tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh văn kiện, nghii Đảng vào xây dựng đọi ngũ cán quuân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách manngj giai đoạn 1- Nguyên cứu quán triệt nắm vững tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để có quan điểm xem xết dánh giá cán thật đắn khoa học, công tam, theo quy trình dân chủ, xử lí tốt quan hệ biện chứng đức tài, nhiệm vụ lợi ích, tiêu chuẩn cấu, lực thực tế cấp Đánh giá cán khâu định sử dụng cán bộ, vừa sở để quy hoach đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán lâu dài Đvới cán trẻ, có đức có tài, đồng thời nhân tố tác động tác động đến ổn định đoàn kết nội Phải nắm vững dựa vào tiêu chuẩn cán bộ, đẻ đánh giá cán bộ, coi trọng đức tài , lấy đức làm gốc Trước yêu cầu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội nay, lai phải đặc biệt trọng, phẩm chất trị lực trí tuệ cán Đánh giá cán phải vào tiêu chuẩn, chức vụ đảm nhiệm, lấy kết hoàn thành nhiệm vụ giao tín nhiệm quần chúng làm thước đo chủ yếu phẩm chất lực cán bộ, phải tránh đánh giá cán cách hình thứ, lẫn lộn tiêu chuẩn điều kiện, phải đặt cán môi trường điều kiện cụ thể để đánh giá cán bộ, trọng đến mục đích động hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện thuận lợi hay khó khăn, hồn thành nhiệm vụ hay q trình Đánh giá khuyến khích cán có tâm huyết có trách nhiệm, trước khó khăn phức tạp, biết tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách, dám nghĩ tới dám làm giám chịu trách nhiệm theo hướng 26 xác định Để đánh gia đunngs cán đòi hỏi phải làm tốt công tác quan lý cán bộ, kết hơpk chặt chẽ ba khâu: tổ chức quản lí; quàn chúng quản lí; cán bọ tự quản lí Cấp quản lí cán phải sát cán bộ, trực tiếp nnghe cán tự nhận xét, lấy ý kiến quần chúng thống báo cho cán biết kết luận cấp ủy nhưngnx ưu điểm, khuyết điểm công tác học tập rèn luyện họ, giảm bớt thủ tục hành máy móc, rườm rà, làm cho việc đánh gia s sử dụng cán thiếu chinnhs xác, không chất việc, thiếu quán phải thường xuyên chăm lo giáo dục đào tạo, bòi đưỡngc án bộ, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, ddacj biệt co trọng đội ngũ cán chủ trì, dầu ngành, cán trẻ, tích cự phát bồi dưỡng trọng dụng tài năng, gắn quy hoạch tạo nguồn cán chủ trì với kiệntồn cáp ủy; gắn việc đào tạo bồi dưỡng với bố trí sử dụng cán thành quy trình liên tục thống Cán huy cán chủ trì CTĐ, CTCT có vai trị định tới việc hoàn thành nhiệm vụ đơn vị, tạo nên sức mạnh tập thể động củ đội ngũ cán Vì chăm lo xây dựng đội ngũ cán , phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng cán chủ trì cấp, từ cán chủ trì cấp chiến dịch đến cán chủ cấp phân đội, thât kiên định vững vàng, tin cậy, có đủ lĩnh lực trí tuệ, có kiến thức bản, có lực lãnh đạo tổ chức, giải nhiệm vụ Lãnh đạo huy quản lý điều hành tổ chức thực hiện, độn sáng tạo nghi Đảng thị cấp trên, độc lập sử trí tình phức tạp Đi đơi với xây dựng đội ngũ cán chủ trì, phải trú trọng xây dựng đội ngũ cán khoa học đầu ngành có trình độ chun mơn giỏi, đáp ưnngs u cầu xây dựng quân đội cách mạng quy tinh nhuệ 27 bước đại Góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước cán bọ trẻ Thường xuyên phát hiện, đào tạo trọng dụng tài quân đội, khác với thời chiến thơng qua mơi trường chiến đấu có nhiều thuận lợi việc phát hiện, bồi dưỡng tạo điều kiện cho tài năng, phát triển, thời nình phải có quy trình riêng để phát triển tài trình tạo nguồn, đào tạo thực tế cơng tác, cần phải đào tạo chuyển tiếp, gắn với cất nhắc đột biến thích hợp, có sách ưu đãi hợp lý, tạo điều kiện cho tài phát triển cơng hiến Phải có quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ, đồng thời phải hiểu nội dung đổi quy trình, phương pháp tiến hành xay dựng thực quy hoach bảo đảm thiết thực hiệu Bởi vì, quy hoach tạo nguồn nội quan trọncủa công tác cán bộ, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn xa, lâu dài Đào tạo bồi dưỡng cán phải găn chặt với quy hoạch tạo nguồn, theo yêu cầu dự kiến bố trí cơng tác, thực tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo “đào tạo theo chức vụ, có trình độ học vấn tươnng đương” xây dựng lĩnh trị tạo mặt kiến thức, trình độ chuyên ngành cho cán làm tốt chức trách nhiệm vụ giao; bảo đảm cho cán huy cán quản lí có kiến thức, lực tồn diện; cán chun mơn kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ chun mơn sâu, đào tạo lên cao phải nhuần nhuyễn kiến thức khoa học xã hội, nhân văn với kiến thức chuyên nghành, tạo tiềm phát triển Với cán huy, cán trị, cần nhiệm cán trị làm huy ngược 28 lại Kết hợp bồi dưỡng cán tai trường, với bồi dưỡng ôn luyện thực tiễn, với cán huy, lãnh đạo, cần có chuyển qua nhiều cương vị công tác đơn vị, quan, nhà trường để bồi dững phát triển tồn diện, vững phải thơng qua hoạt động thực tiễn quân dội để tuyển tron, bồi dưỡng nguồn cán bộ; cấp phải bồi dưỡng cho cấp trực tiếp, người kế nhiệm Bố trí sử dụng phải vào tiêu chuẩn, chức danh để bố trí người, việc, sở trường cán Việc đề bạt cán cần phải lúc, giao việc khả năng, cán có xu hướng phát triển; khơng nên để cán lâu cương vị huy lãnh đạo vừa làm cho cán trững lại, vừa gây nên ùn tắc đội ngũ; phải bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa phát triển vững chắc, giữ gìn chất lượng cán bộ, đặc biệt chất chiến đấu ren luyện thử thach thực tiễn, kết hợp xắp xếp bổ nhiệm với bước nhảy vọt số cán trẻ để bồi dưỡng nhuồn lau dài, cấp huy lãnh đạo cần có ba độ tuổi Độ tuổi cao chiếm khoảng (15-20)%, độ tuổi trung bình (50-60)%, độ tuổi trẻ khoảng (25-30)% Cần phải thực quy chế miễn nhiệm, tạo nên phát triển bình thường đội ngũ cán Những cán chủ trì giữ chức năm năm trở lên mà hết tuổi phục vụ theo chức, có cán thay thế, thơi huy, quản lý, chuyển sang công việc phù hợp, với khả nănng chuyên sâu, tích lũy kinh nghiệm họ Kiên khắc phục tình trạng bổ nhiệm để “tạo nhu cxầu quân hàm” cán chưa có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh phải dựa sở kinh tế đất nước với tinh thần tự lực tự cường, thực thật tốt cơng tác sách cán phù hợp với điều kiện 29 đất nước quân đội để thu hút giữ gìn cán có chất lượng cao Để phát huy lợi mặt trai kinh tế thị trường mở cửa, đồng thời với việc chăm lo giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chất giai cấp công nhân, hết lịng lợi ích giai cấp cơng nhân nhân dân lao độn, phải có sách sử dung đãi ngộ cán phù hợp, quán công tâm; kết hợp với công tác tư tưởng tổ chức sách; gắn bổ nhiệm đề bạt với giải vấn đề sách cán Để giữ gìn nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng trị, chất chiến đấu, thu hút tài năng, đoàn kết, thu hút người tâm huyết, có đức có tài, góp phần nâng cao sức chiến đấu quân đội Nguyên cứu vận dụng, thực đồng sách đãi ngộ Đảng, Nhà nước quân đội để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán tương xứng với đặc điểm tính chất lao động quân sự, tạo vị trí xã hội xứng cho đáng cho đội ngũ sỹ quan chuyển ngồi qn đội Huy đơng nguồn đầu tư ngân sách trương trình phát triển để đào tạo bồi dưỡng thực sách ưu đãi khuyến khích cán bộ; chăm lo đời sống gia đình cán bộ, vùng cao, vùng sâu biên gới, hải đảo, nơng htơn cịn nhiều khó khăn, thường xun phối hợp Đảng, Nhà nước, đồn thể trị xã hội trung ương địa phương việc tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, thực sách cán bộ, gia đình cán qn đội bổ xung cán cho quan đội cho quan Đảng nhà nước ... tịch Hồ Chí Minh văn kiện, nghii Đảng vào xây dựng đọi ngũ cán quuân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách manngj giai đoạn 1- Nguyên cứu quán triệt nắm vững tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. .. DÙNG CÁN BỘ”BIẾT KẾT HỢP BỐ TTRÍ CÁN BỘ Về dùng cán theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán hợp lý, giúp cán cho đúng, giữ gìn cán. .. 2013 BẮCtrong NINH, THÁNG Quán NĂMtriệt 2013 tư tưởng người, tư tưởng vấn đề cán nhằm chỉnh đốn đổi Đảng, làm cho Đảng thật vững mạnh, cán vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi nhiệm vụ cách
- Xem thêm -

Xem thêm: 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, ý nghĩa trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, ý nghĩa trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Từ khóa liên quan