Tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ”, ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay

30 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:44

Để nhận tài liệu liên hệ: trangminhtrang3333@gmail.com Zalo 0978494441 TIỂU LUẬN TƯ TƯ TƯỞNG TƯỞNG HỒ HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH VỀ VỀ “VẤN “VẤN ĐỀ ĐỀ CÁN CÁN BỘ”, BỘ”, Ý Ý NGHĨA NGHĨA ĐỐI ĐỐI VỚI VỚI ĐỘI ĐỘI NGŨ NGŨ CÁN CÁN BỘ BỘ QUÂN QUÂN ĐỘI ĐỘI HIỆN HIỆN NAY NAY HÀ HÀ NỘI, NỘI, THÁNG THÁNG 99 NĂM NĂM 2021 2021 MỞ ĐẦU Cán công tác cán mối quan tâm lớn Hồ Chí Minh suốt đời hoạt động Người Hồ Chí Minh dạy: Cán gốc cách mạng, yếu tố định thành bại phong trào thực tiễn thắng lợi cách mạng Việt Nam thập kỷ qua cho thấy rõ Vì thế, việc tiếp tục nghiên cứu nắm vững vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán Đảng đặc biết thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán quân đội vững BẮC NINH, THÁNG NĂM 2013 BẮC NINH, THÁNG NĂM 2013 mạnh có ý nghĩa giá trị thực tiễn sâu sắc Đảng ta không công đổi đất nước giai đoạn cách mạng nay, mà mãi sau I Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán vững mạnh Thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt, từ tư tưởng C.Mác Ph.Ăng-ghen: “ lãnh đạo phải người cao quý, sáng suốt hiểu biết( ) cần lãnh đạo nhiều, nhiều, lãnh đạo thường xuyên khám phá giải thích cho quần chúng hiểu ý nghĩa quy luật tự nhiên” V.I.Lênin với câu nói tiếng: “hãy cho tổ chức người cách mạng, đảo lộn nước Nga”, vô sản Nga: “khơng có nhà cách mạng chun nghiệp, cơng việc khó thực được” “Nhiệm vụ tổ chức chỗ tìm nhà lãnh đạo nhà tổ chức quần chúng nhân dân Công tác to lớn, vĩ đại ấy, ngày trở nên cấp thiết” Hồ Chí Minh với mục tiêu đời giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng người, độc lập dân tộc dân chủ chủ nghĩa xã hội Để biến mục tiêu, lý tưởng cách mạng thành thực, vấn đề Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu vấn đề tổ chức, sớm lập Đảng cộng sản, nhân tố định phát triển định thắng lợi cách mạng Việt Nam Bởi lẽ, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, để cứu dân, cứu nước trước hết phải có Đảng cách mạng, có đội ngũ cán ngang tầm đòi hỏi cách mạng thời kỳ lịch sử Ngay từ tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (năm 1925), sau tố cáo tội ác chế độ thực dân thuộc địa nói chung, Việt Nam Đơng dương nói riêng, Người cho đường để đánh đổ chế độ thực dân phải cách mạng vô sản Cách mạng muốn thắng lợi, phải có lãnh đạo tổ chức cách mạng có người tổ chức lãnh đạo Người viết: “ở Đơng dương có đủ tất mà dân tộc mong muốn Nhưng thiếu tổ chức thiếu người tổ chức”1 Đảng đời, tồn phát triển xuất phát từ yêu cầu nghiệp cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh coi “cán gốc công việc”, “công việc thành công thất bại cán tốt hay kém”2, “vấn đề cán vấn đề trọng yếu cần kíp”3 Suốt năm chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, với chuẩn bị cho đời Đảng trị, tư tưởng tổ chức, Người đặc biệt quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán Đảng Trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 1927) tập hợp giảng cho lớp cán cách mạng vấn đề học Người nói đến “Tư cách người cách mạng” Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 1947) thể quan tâm Người cán công tác cán bộ, điều kiện Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành hẳn chương IV viết vấn đề cán điều kiện Đảng cầm quyền Cuối Người để lại Di chúc (năm 1969) rằng: “Cán phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành nhân dân.” Tư tưởng Hồ Chí Minh cán Đảng Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí vai trị chức nhiệm vụ cán Người cho rằng: “Cán người đem sách Đảng, phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng”4, cán sách hay khơng thể thực Hồ Hồ Hồ Hồ Chí Chí Chí Chí Minh Minh Minh Minh : : : : Toàn Toàn Toàn Toàn tập, tập, tập, tập, Nxb Nxb Nxb Nxb Chính Chính Chính Chính trị trị trị trị quốc quốc quốc quốc gia, gia, gia, gia, Hà Hà Hà Hà Nội, Nội, Nội, Nội, 1995, 2000, 2000, 2000, t.2, t.5, t.5, t.5, tr.132 tr.253 tr.259 tr.269 Trong phong trào cách mạng, khâu liên hoàn để làm nên thắng lợi là: Đường lối, chủ trương, sách tổ chức cách mạng; Quần chúng nhân dân giác ngộ, tích cực hưởng ứng tham gia; Cán lãnh đạo giỏi Ba điểm liên quan mật thiết với Riêng khâu cán có tác động lớn, trực tiếp cho phong trào Bởi vì, cán tốt sẽ: góp phần tạo đường lối, chủ trương, sách cho Đảng; giáo dục, động viên, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào cách mạng Hồ Chí Minh yêu cầu: Người cán phải đủ đức lẫn tài, đức làm gốc Đức đạo đức cách mạng, yêu cầu cầu cần phải có cán Bởi đạo đức cách mạng sở, Người cán Đảng mà đạo đức làm gốc, làm có tài giỏi đến chẳng có ích gì; Người cán phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nghiệp cách mạng nhân dân Cách mạng nghiệp lâu dài, gian khổ, trải qua thử thách bước ngoặt Sự trung thành với Đảng yêu cầu cao người cán Sự trung thành hoàn toàn xa lạ với hoang mang dao động phản bội Trên đường dài hoạt động, có người phản bội lại Đảng phản bội tổ quốc, trước họ có bề dầy chiến cơng cách mạng Vì thủy chung son sắt với Đảng, với cách mạng coi điểm chốt nhìn nhận đánh giá cán bộ; Người cán phải có lực lãnh đạo tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, có trí tuệ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ giỏi Phải Bằng hành động u mến kính trọng nhân dân, làm cho dân tin, dân phục, dân tôn trọng đảm bảo quyền làm chủ nhân dân; khiêm tốn học hỏi nhân dân, Chí cơng vơ tư, có tinh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ Yêu cầu đặc biệt quan trọng Đảng cầm quyền, khơng đáp ứng u cầu rõ ràng toàn nghiệp cách mạng Đảng bị thất bại; Người cán phải học lý luận Mác Lênin, dùng lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin mà vận dụng vào thực tiễn, tổng kết kinh nghiêm Đảng ta Đồng thời cán phải học tập nâng cao trình độ chuyên mơn Bởi vì, người cán có nhiệt tình khơng thơi chưa đủ, cịn phải có tri thức; Người cán phải có phong cách cơng tác tốt , không mắc bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức, phơ trương, làm việc theo kiểu bàn giấy, tay năm ngón Đồng thời với tiêu chuẩn người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề cơng tác cán Đảng, vấn đề người coi ln ln cần kíp trọng yếu Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng tác cán Đảng Một là, phải làm tốt công tác đào tạo cán bộ: Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc (tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khảng định: “cán gốc cơng việc Vì vậy, huấn luyện công việc gốc Đảng”5, tác phẩm Người đưa nội dung phong phú sâu sắc mặt công tác này, từ mục đích, động học tập đến nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, từ việc mở lớp đến việc dậy học Theo Người, đào tạo cán Là: cần phải huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện trị, huấn luyện văn hóa, huấn luyện lí luận cho cán Vì, cán gốc cơng việc, nịng cốt tổ chức, lực lượng xây dựng tổ chức thực đường lối, công việc thành công hay thất bại, cán tốt hay Người coi cách mạng nghề, nghề phải học, phải đào tạo bồi dưỡng, mà người có chức tuyên truyền, vận động giáo dục, tổ chức quần chúng làm cách mạng, phát huy vai trị quần chúng cán “những người đem sách Đảng phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng”6 Vì thế, huấn luyện cán gốc Đảng Đây đường để có đội ngũ cán Đảng nhà nước đủ đức lẫn đủ tài Ngay sau này, Người tiếp tục khảng định: “Muốn xây Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.269 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.269 dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần người xã hội chủ nghĩa”7, “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”8, Càng thể tư tưởng chiến lược quán Người Hồ Chí Minh cịn rõ khuyết điểm cơng tác huấn luyện cán lúc Đảng chưa tìm đủ cách để nâng cao trình độ cho cán bộ, cán cao cấp, Hồ Chí Minh coi điều Đảng nên sửa chữa đề cách sửa chữa Hồ Chí Minh rõ mục đích huấn luyện đào tạo là: “học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng”9 diễn văn khai mạc lớp học lí luận trường Nguyễn Quốc (nay học viện tri Hồ Chí Minh) ngày 07/09/1957, Bác rõ: “Trường Đảng trường học để đào tạo chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho nghiệp giai cấp vô sản”10 Trả lời câu hỏi học để làm gì? Hồ Chí Minh rõ: học để làm người, làm việc, để làm cán Cơng việc ngày mới, khó, việc học suốt đời Do nhu cầu công việc mà người học phải đến trường, nên việc huấn luyện đào tạo nhà trường phải nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, dậy lý luận chung chung Cho nên việc huấn luyện cán khơng huấn luyện lý luận, trị chuyên môn, nghiệp vụ, đơn ý bồi dưỡng kiến thức mà coi nhẹ nâng cao tư tưởng, trao dồi đạo đức, lối sống chưa đày đủ Theo Hồ Chí Minh nội dung chương trình huấn luyện phải phong phú, toàn diện, bao gồm huấn luyện lý luận, trị nghề nghiệp (chun mơn) huấn luyện văn hóa Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.10, tr.310 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.9, tr.222 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr.50 10 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.8, tr.469 Huấn luyện cán nghề nghiệp (nghiệp vụ), tức cán môn phải học cho thạo công việc môn Các quan lãnh đạo mơn phải gom góp tài liệu, xếp cách dậy học, kiểm tra kết quả, cho cán đến thạo cơng việc Hồ Chí Minh u cầu cần có nội dung rộng, bao gồm điều tra, nguyên cứu, kinh nghiêm, lịch sử, khoa học Người rõ dù học quân hay kinh tế, trị hay văn hóa phải có hiểu biết cách hệ thống năm nội dung Vì, mục đích cuối huấn luyện để thạo cơng việc Hồ Chí Minh cho huấn luyện cán trị có hai nội dung huấn luyện thời sách Huấn luyện thời nghe báo cáo thời sự, đọc báo, thảo luận nghe giải thích vấn đề quan trọng Cịn huấn luyện sách giúp cán nguyên cứu, thảo luận nghị quyết, đường lối chủ trương , chương trình, kế hoạch Đảng Người cho có văn hóa giỏi, chun mơn giỏi, giàu kinh nghiêm mà khơng có trị có mắt sáng mắt mờ Sự yếu trị đẻ khuynh hướng sai lầm “tả” “hữu” xây dựng Đảng có ba mặt gắn bó với trị, tư tưởng tổ chức Thiếu ba mặt khơng thể có Đảng vững mạnh Trên phạm vi toàn xã hội mà xét, khơng có trị, cách mạng khơng thể thành cơng Huấn luyện văn hóa cho cán bộ, Hồ Chí Minh cho việc quan trọng, đặc biệt cán cịn văn hóa Người cho cán cịn non việc huấn luyện văn hóa quan trọng, khơng nắm kiến thức thơng thường, khó cho việc nguyên cứu lý luận, học tập chun mơn, nghề nghiệp Do đó, Cán thay phiên học Lớp học văn hóa phải theo trình độ văn hóa cao hay thấp mà đặt lớp, không theo cán cao hay thấp Theo Hồ Chí Minh nội dung văn hóa kiến thức lịch sử, địa lí, khoa học tự nhiên xã hội, cách viết báo cáo, nghĩa vụ quyền lợi cơng dân Nói tóm lại, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hồn cảnh nào, cán cần phải sức phấn đấu làm việc, cố gắng học tập nâng cao trình độ lý luận, trị, văn hóa, chun mơn, nghiệp vụ, để phục vụ nhiều hơn, tốt cho nghiệp cách mạng Huấn luyện lí luận cho cán quan trọng, Người rõ cần thiết việc học tập lí luận cán bộ, theo Người khơng lựa chọn cán mà cịn phải dạy lí luận cho cán Người cho Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết lãnh đạo nhân dân, giành lại độc lập thống tổ quốc Đây là, kết vẻ vang, bước vào thời kỳ mới, cán mắc nhiều khuyết điểm, mà nguyên nhân quan trọng yếu hạn chế lí luận cán Khơng có lí luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng, người cách mạng khơng thể làm trịn nhiệm vụ người chiến sĩ tiên phong Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khơng có lý luận khơng có kim nam, khơng có phương hướng cho hành động cán bộ, khơng có nguồn sáng cho đơi mắt họ, nên họ mò mẫm lúng túng nhắm mắt mà đi, người lý luận, lý luận khơng biết xem cho rõ, cân nhắc cho sử lí cho khéo cơng việc, kết thường thất bại Huấn lý luận để nâng cao trình độ lý luận cho cán nhằm đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng Để, Đảng hồn thành nghiệp cách mạng mình, phải tránh lí luận sng, phải gắn lí luận với việc ngun cứu cơng tác thực tiễn, kinh nhiệm thực tế Để thực mục đích, nội dung chương trình đào tạo, Hồ Chí Minh yêu cầu người huấn luyện phải gương mẫu mặt Phải nắm vững nguyên lí Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng Đảng, vấn đề cốt yếu, quan điểm có tính ngun tắc Phải kiên định mục tiêu, lí tưởng cách mạng Đảng Từ truyền cho người học lòng trung thành, niềm tin vào thắng lợi cuối cách mạng Người huấn luyện gương rèn luyện phẩm chất, đạo đức người cách mạng Để dậy tốt Hồ Chí Minh cịn địi hỏi người huấn luyện cịn phải có tác phong làm việc khoa học, biết xếp thời gian học phù hợp với loại lớp cho khéo, mạnh lặc mà không “xung đột” với Phải chống bệnh chủ quan, hẹp hòi ba hoa Nghiêm túc tài liệu, cách kiểm tra, thi thưởng, phạt người yêu cầu người dạy phải học thêm mãi, học để tiến bộ, tiến cần phải học thêm người cho rằng: “Người huấn luyện tự cho biết đủ rồi, người dốt nhất” 11 Đối với người học, Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải xác định động đắn: học để làm người, làm việc, đến làm cán Học để phục Đảng phục giai cấp, phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân Học lý luận để cải tạo cải tạo xã hội , cải tạo giới, giải vấn đề cụ thể Người rõ: Học lí luận khơng phải để nói mép, để trang sức; Khơng phải học câu mác lênin để lịe người ta, khơng phải học “lý luận lí luận, tạo cho lí luận để sau đưa mặc với Đảng”12 Cùng với động học tập đắn cịn phải nêu cao tính khiêm tốn, thật Phải tự nguyện tự giác, tích cực chủ động, chịu khó khơng lùi bước trước khó khăn học tập Phải xem học tập nhiệm vụ bắt buộc mà người cán cách mạng phải hoàn thành cho Cần khắc phục bệnh kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn, kẻ thù số học tập Phương pháp dạy học cán Trước hết, cần phải nâng cao hướng dẫn việc tự học Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, nói cách 11 12 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr.46 Hồ Chí Minh : Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.8, tr.46 10 học tập Người khảng định phải: “phải lấy tự học làm cốt Do thảo luận bảo mà giúp vào” quan điểm học đại biến trinh đào tạo thành trình tự đào tạo, coi việc tự học tập cán chính, giảng dạy người thầy để hỗ trợ cho việc tự học hiệu hơn, thay cho việc tự học; Thứ hai, phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ tự tư tưởng, không tin cách mù quáng câu sách Người rõ: “có vấn đề chưa thơng suốt Tóm lại: Huấn luyện cán mà Hồ Chí Minh đề cập cho ta thấy ý nghĩa tầm quan trọng lúc Về nội dung cách huấn luyện phù hợp với hoàn cảnh mà nhân dân ta tiến hành kháng chiến lâu dài gian khổ Ngày nay, trình độ mặt cán phát triển nhiều so với lúc đó, cơng tác bồi dưỡng, đào tạo cán có yêu cầu ngày cao giai đoạn cách mạng nước ta Tuy số cách thức huấn luyện mà Hồ Chí Minh đề huấn luyện nghiệp vụ, huấn luyện trị huấn luyện lí luận ý nghĩa thực tiễn phong phú sâu sắc Hai là, Phải hiểu đánh giá cán bộ: Công tác cán gồm nhiều khâu, nhiều việc từ tìm hiểu, tuyển chọn cán đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng điều động, đề bạt cán bộ, chăm sóc sức khỏe đời sống, khen thưởng kỷ luật cán Các khâu cơng việc liên kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhằm xây dựng đội ngũ cán có đủ số lượng chất lượng cao Đánh giá cán khâu quan trọng cơng tác cán Đây u cầu có tính chất quan điểm xuất phát để Đảng tiến hành công việc khác công tác cán Muốn hiểu đánh giá cán bộ, phải có chuẩn mực phù hợp với thời kỳ, địa phương, lĩnh vực hồn tồn có thái độ cơng minh, khách quan, tồn diện, cụ thể Đây điều tối cần thiết, người đánh giá 16 cần phải trải qua công tác, luyện thực tiễn tranh đấu, huấn luyện lâu năm Trái lại, trình hoạt động thực tiễn, cán khó tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, không phát hiện, sửa chữa kịp thời dẫn đến thối hóa biến chất, dễ cán Vì Đảng phải thương yêu cán bộ, thương yêu vỗ về, nuông chiều, thả mặc, mà giúp đỡ cán để họ tiến bộ; giúp họ giải vấn đề khó khăn sinh hoạt, họ đau ốm chăm nom để gia đình họ khỏi túng quẫn, vv Thương yêu luôn ý đến công tác họ Thấy họ có khuyết điểm giúp họ sửa ngay, để vun trồng thói gan phụ trách, gan làm việc họ Đồng thời nêu rõ ưu điểm, thành công họ, không làm cho họ kiêu căng, mà làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức, vun đắp chí khí họ để đến chỗ bại không nản, thắng không kiêu Vì kiêu ngạo bước đầu thất bại Đối với cán mắc sai lầm, theo quan điểm Hồ Chí Minh ta khơng sợ sai lầm khuyết điểm, sợ không cố gắng sửa chữa, sợ người lãnh đạo khơng biết tìm cách để giúp cán sửa chữa sai lầm Cách đúng, theo Người người lãnh đạo phải giúp đỡ họ cách chí tình, làm cho họ tự giác thấy nguyên nhân sai lầm tác hại nó, để có biện pháp sửa chữa cách tích cực hiệu Không phải sai lầm to lớn mà vội cho họ hội chủ nghĩa, cảnh cáo, tạm khai trừ Những cách đáng không Sửa chữa sai lầm phần trách nhiệm cán mắc sai lầm, phần trách nhiệm người lãnh đạo Sửa chữa sai lầm giải thích, thuyết phục, cảm hóa, dậy bảo điều nên làm, khơng phải không dùng xử phạt Vấn đề phải phân tích rõ ràng mức độ sai lầm nặng hay nhẹ cách thấu tình, đạt lý mà hình thức sử phạt cho Cuối Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh kết luận: Cách đối sử với cán điểm trọng yếu tổ chức cơng việc Cách đối sử khéo, có thực nguyên tắc “vấn đề cán định việc” Phê bình sử phạt cho khơng làm thể diện uy tín cán bộ, 17 Đảng, trái lại làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, mà uy tín thể ngày tăng thêm Trong sách cán Chủ tịch Hồ Chí Minh thể tư tương “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người hiền tài” biểu rõ nước nhà giành độc lập với tư cách chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thị cho địa phương phải tìm người hiền tài gánh vác công việc cho nước, cho dân, cảm nhận sách chiêu hiền đãi sĩ Người qua lời cảm kích sau đây: “ Nước nhà cần phải kiến thiết Kiến thiết cần phải có người tài Trong số 20 triệu người đồng bào khơng thiếu người có tài có đức E phủ khơng đến, thấy khơng khắp, bậc tài đức xuất Khuyết điểm tơi xin thừa nhận Nay muốn sửa đổi điều trọng dụng kẻ hiền năng, địa phương phải điều tra nơi có người tài đức, làm việc ích nước lợi dân, phải báo cáo cho phủ biết Báo cáo phải nói rõ tên tuổi , nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng chỗ người Hạn tháng, quan địa phương phải báo cáo cho đủ”16 Hồ Chí Minh thể người có tâm pha lê Người tập hợp nhiều nhân tài cho đất nước cờ đại nghĩa Những người theo tiếng gọi người trở nên người trung kiên cho tổ quốc, thành vốn cán quý cho Đảng, cho nhà nước đoàn thể nhân dân Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác cán ln ln gắn với nghiệp cách mạng vĩ đại dân tộc, trở thành cẩm nang, kim nam mặt Trời soi sáng cho công tác cán Đảng Là vấn đề đại sự, nóng hổi, xúc Bởi vì, cán cơng tác cán đứng trước địi hỏi phải ngang tầm phát triển nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta 16 Hồ Chí Minh: Về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN, 1993, trang 228-229 18 Riêng quân đội thời kỳ nào, giai đoạn nào, Bác chăm lo xây dựng đội ngũ cán trị, tư tưởng, quan điểm, lề lối tác phong công tác Bởi lẽ, theo quan điểm Bác cán người đem sách Đảng, phủ cho quần chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ để đặt ách cho Vì vậy, cán gốc cơng việc Do đó, huấn luyện cán gốc công việc gốc Đảng Đội ngũ cán lực lượng nòng cốt xây dựng quân đội, đưa chủ trương đường lối sách nghị Đảng vào quán triệt đạo tổ chức thực hoạt động quân đội: xây dựng, huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất, đạt chất lượng hiệu cao, biến đường lối chủ trương sách Đảng nhà nước, thị mệnh cấp thành hiệu thiết thực đời sống chiến đấu, công tác, lao động sản xuất quân đội Cho nên sách gì, cán tốt thành cơng Và người coi huấn luyện bồi dưỡng cán công việc gốc Đảng Bao Bác giành cho đội ngũ cán quân đội quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu sắc rộng lớn Người gắn việc bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng cán bộ, với đường lối trị, đường lối quan sự, nhiệm vu cách mạng Đảng, quân đội thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đề yêu cầu cụ thể phẩm chất lực cán tương ứng với đòi hỏi nhiệm vụ trị đặt Trong quan điểm bao trùm là: Bác nhắc nhở cán phải sức học tập, tu dưỡng nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin để củng cố giữ vững lập trường, chất trị, có phương pháp sử lí công việc người Bác thường dặn “cán phải thường thương yêu đội viên Đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán phải trông nom, thăm hỏi Người đội trưởng, 19 người trị viên phải người anh, người chị người bạn đội viên chưa làm chưa hết nhiệm vụ”, “từ tiểu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất tinh thần đội viên, phải xem xét đội viên ăn uống nào, phải hiểu nguyện vọng thắc mắc đội viên Bộ đội chưa ăn cơm, cán không kêu đói Bộ Đội khơng có áo mặc, cán khơng kêu rét Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán khơng kêu mệt Thế dân chủ, đoàn kết, tất thắng” Đối với nhân dân, Bác thường dặn cán chiến sĩ, phải kính trọng dân , giúp đỡ dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân không công thần kiêu ngạo Mình đánh giặc nhân dân, khơng phải “cứu tinh” dân, mà có trách nhiệm phục nhân dân Tất đội phải làm cho dân tin, dân phục dân yêu Phải làm chưa đến dân trơng mong, đến dân giúp dỡ, nơi khác dân luyến tiếc Muốn vậy, cán phải giúp đỡ dân, thương yêu dân Mỗi quân nhân phải cán tuyên truyền việc làm Bởi vậy, từ ngày thành lập đến nay, dù gian khổ chiến đấu hy sinh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, hay huấn luyện sẵn sàng chiến Học tập công tác, lao động sáng tạo thời bình, qn đội ta ln ln phấn đấu thực lời dậy Bác Hồ kính yêu “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh độc lập tự tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hồn thành khó khăn vượt qua kẻ thù đánh thắng” Chính vậy, mà đồng bào ta miền đất nước tặng cho quân đội ta danh hiệu cao quý “Bộ đội cụ Hồ” “Bộ đội cụ Hồ” lòng phục vụ hân dân, dân nhớ dân thương, đội hình mẫu đạo đức lối sống Đối với đồng đội đồng chí q trọng ruột thịt, hết lòng giúp đỡ tiến Cán thương yêu chiến sĩ chia sẻ bùi với cấp dưới, làm cho chiến sĩ tôn trọng cán Mọi người sống có lí tưởng sống có kỷ luật, khiêm tốn 20 giản dị, trung thực thẳng thắn, lễ độ nhân hậu, kính già u trẻ Mình người “Bộ đội cụ Hồ” tình sâu nghĩa nặng II ý nghĩa xây dựng đội ngũ cán quân đội Thực trạng tính cấp thiết phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán Đảng quân đội vững mạnh 1.1 - Dưới cờ tư tưởng Người, cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm thời đại Và ngày nước thực đường lối đổi xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghiã, phấn đấu thực mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội Ở vào thời điểm nay, đứng trước tình hình giới có diễn biến phức tạp khó lường, lực thù địch phản động dùng thủ đoạn nham hiểm để phá hoại nghiệp cách mạng Việt Nam Đồng thời bệnh Đảng cầm quyền chưa chữa khỏi Do đó, xây dựng Đảng đòi hỏi phải chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn Đảng nội dung xây dựng Đảng, Chỉnh đốn Đảng trước hết tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo Đảng, làm cho Đảng sạch, bảo đảm hiệu lãnh đạo Đảng thời kỳ Việc xây dựng chỉnh đốn Đảng chủ yếu nhằm khắc phục lệch lạc tư tưởng, trị, thối hóa biến chất đạo dức lối sống, thiếu tu dưỡng rèn luyện buông thả phận cán Ngay từ đại hội V Đảng, nhận định tình hình xa sút phẩm chất, giảm sút ý chí chiến đấu phận cán Đảng viên “Nhiều người từ sai lầm sinh hoạt, quan liêu tác phong, đến chỗ biến chất lối sống, thối hóa trị”17 Đại biểu đại hội VIII Đảng nhận định: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng thân, phai nhạt lý tưởng, cảnh giác, giảm sút ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật, xa đọa đạo đức lối sống Một số cán thối hóa trị, hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập III, Nxb Sự thật, HN 1982, tr.25 17 21 họ họ gây hậu nghiêm trọng”18 tượng suy thoái đến chưa ngăn chặn đẩy lùi, không đảng viên thường mà cán lãnh đạo cao cấp 1.2 - Trước diễn biến phức tạp tình hình tác động tiêu cực xã hội Do đó, Đảng Qn đội cịn khơng cán bộ, đảng viên cịn biểu hẫng hụt chí tuệ, thiếu dũng khí đấu tranh, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cá biệt có cán lãnh đạo cấp mang nặng chủ nghĩa cá nhân, giảm sút ý chí, tư tưởng hội thực dụng, tham nhũng chạy theo tham vọng quyền lực, danh lợi, cục vị, chưa gương mẫu rèn luyện thân, Gây hậu sấu Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán có mặt cịn bất cập trước u cầu mới; thực nguyên tắc tập trung dân chủ biểu hiên dân chủ hình thức, đề cao uy quyền cá nhân Tóm lại, tất tình hình cho thấy, lúc hết Đảng phải xây dựng chỉnh đốn, vấn đề then chốt cán công tác cán Để cho Đảng có đủ trình độ, trí tuệ, lĩnh, phẩm chất, lực lãnh đạo sức chiến đấu mình, đáp ứng tình hình nhiệm vụ giai đoạn Đây khơng vấn đề then chốt mà cịn nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cấp bách, có ý nghĩa định tồn nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, vận mệnh chế độ ta Đảng ta Một số giải pháp góp phần vận dụng sáng tao tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh văn kiện, nghị Đảng vào xây dựng đội ngũ cán quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Thực công đổi đất nước, thực mục tiêu xây dựng dân giầu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội Từ đại hội VI, VII, VIII, IX số nghị trung ương nêu rõ phải đổi cán công tác cán bộ, đổi phương pháp tổ chức Đồng thời đề giải pháp cụ thể vấn đề Đại hội Đảng IX khảng định: Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện Đại họi đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, HN 1996, tr.137 18 22 “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt cơng tác xây dựng Đảng” Do đó, “cần tiếp tục đổi công tác cán bộ”, vấn đề cán kế cận vấn đề súc, việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán cịn có vi phạm, vấn đề chế sách, cịn bất cập, đảng ta nhiều lần yêu cầu cần đổi máy làm công tác cán bộ, chưa có chuyển biến rõ rệt Và điều đặc biệt nghiêm trọng phận cán thối hóa biến chất trị, đạo đức lối sống, độc đoán quan liêu, gia trưởng Trên sở chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, hội nghị BCHTW (khóa VIII) Đảng xác định từ thực tiễn công tác cán đội ngũ cán đại hội IX rõ, hội nghị lần BCHTW, Khóa IX tiếp tục khảng định vấn đề cụ thể cần tập trung giải là: Xây dựng đội ngũ cán trước hết cán lãnh đạo quản lý cấp vững mạnh trị, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ kiến thức, lực hoạt động thực tiễn, sáng tạo gắn bó với nhân dân; Có chế sách phát tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng người có đức có tài; Thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức hệ thống trị cơng tác cán ; Làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, đánh giá bồi dưỡng lựa chọn, sử dụng cán sở tiêu chuẩn, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm nhân dân thước đo chủ yếu; Đổi trẻ hóa cán lãnh đạo, quản lí, kết hợp độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa phát triển; Xây dựng chỉnh đốn học viện, nhà trường trung tâm trị, nâng cao chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến hết 2005 phần lớn cán chủ chốt cấp huyện trở nên học xong chương trình lí luận cao cấp có kiến thức trình đội học chuyên ngành định 23 Trên tinh thần đó, vận dụng vào thực tiễn xây dưng đội ngũ cán quân đội, nghị Đại hội VII Đảng quân đội xác định: Thực có hiệu chủ trương xây dựng đội ngũ cán thời kỳ mới, có số lượng cấu hợp lí, đồng bộ, chất lượng cao Phấn đấu đến năm 2005 hầu hết có trình độ đại học, cao dẳng trở lên Tăng tỷ lệ cán khoa học quân chuyên gia đầu ngành giỏi; tập trung xây dựng đội ngũ cán chủ trì cấp chiến lược, chiến dịch nguồn kế cận tin cậy, vững chắc, tổng kết việc thực quy định 64 bổ xung hoàn chỉnh quy định công tác cán Làm tốt công tác quy hoạch bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lược đào tạo; Gắn đào tạo đội ngũ cán với đào tạo đội ngũ cán đảng viên; đội ngũ cán qua chiến đấu, rèn luyện thử thách công tác, cán vùng dân tộc người, cán khoa học kỹ thuật, cán nguyên cứu giảng dậy học viện, nhà trường; Chú xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị; Đổi việc đánh giá, lựa chọn, sử dung cán , sở dựa vào tiêu chuẩn, lấy hiệu cơng tác làm chính, bảo đảm đánh giá đúng, sử dung hợp lí, bảo đảm tính liên tục kế thừa, phát triển; Thực cấp ủy thống lãnh dạo cơng tác cán quản lí cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Khắc phục biểu cá nhân, hội cục bộ, khép kín, nghiên cứu điều chỉnh sách phù hợp để giữ gìn thu hút người tài, động viên cán nơi khó khăn gian khổ đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao Để tiếp tục nâng cao lực phẩm chất đội ngũ cán quan tham mưu cho cấp ủy công tác cán Kết luận số 36-KT/TW ngày 22/12/2004 trị việc nhận xét đánh giá cán phục vụ cho chuẩn bị nhân ban chấp hành Trung ương khóa X nhấn mạnh đến vấn đề: Kết hiệu công tác, lực thực tiễn cán bộ; Trên cương vị cơng tác tổ chức thực tốt, đóng góp thúc đẩy cơng tác giao, khơng để trì trệ yếu kém; Khơng có biểu chủ nghĩa cá nhân, tham vọng địa vị, tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Bản thân khơng lợi dụng khơng để gia đình lợi dụng chức quyền để mưu cầu 24 lợi ích riêng; Giữ đoàn kết nội bộ; Tác phong làm việc dân chủ; Riêng với lực lượng vũ trang cần nhấn mạnh thêm việc nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cấp trên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân19 Tài năng, cống hiến cán phải kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn Đại hội toàn quân lần thứ VII, yêu cầu khắc phục biểu cá nhân, hội cục khép kín, nguyên cứu điều chỉnh sách phù hợp để giữ gìn thu hút người tài, động viên cán nơi cơng tác khó khăn gian khổ đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao Nâng cao lực phẩm chất đội ngũ ngũ cán quan tham mưu cho cấp ủy công tác cán Xây dựng đội ngũ cán quân đội nội dung quan trọng xây dưng quân đội trị, vấn đề hệ trọng, rộng lớn Và phức tạp, có ý nghĩa then chốt định xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng quy tinh nhuệ bước đại, góp phần xây dưng quốc phịng tồn dân vững mạnh Cơng tác cán quân đội phận công tác cán Đảng, nội dung chủ yếu CTĐ, CTCT quân đội có định đến việc xây dựng hệ thống lãnh đạo, huy quản lý quân đội, nhằm đảm bảo lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mặt Đảng quân đội Trong năn qua, đội ngũ cán quân đội bước phát triển, trưởng thành, số lượng cấu cải thiện, chất lượng nâng lên tương đối toàn diện, nhiên số lượng thiếu so với nhu cầu biên chế, nhiều đơn vị vừa thừa vừa thiếu, số thừa không bù đắp cho số thiếu; số thiếu chủ yếu cán sở cấp trung đội, phó đại đội trưởng trị, trợ lý kỹ sư, bác sĩ sở, tỉ lệ cán chỗ nhiều vùng, miền chưa tương xứng với yêu cầu bố trí, cán người dân tộc thiếu số, dân tộc đặc biệt người, đơn vị đóng quân địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số mỏng Chưa tương xứng với nhu cầu sử dụng Đặc biệt tình hình số cán hiệu công tác chưa tương xứng với trình độ học vấn 19 Trần Đình Hoan, Tạp trí XDĐ, Tháng 5/2005, tr.8 25 Để góp phần thực tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh văn kiện, nghị Đảng vào xây dựng đội ngũ cán quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Có thể, cần phải tiến hành số giải pháp là: 2.1- Nguyên cứu quán triệt nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh để có quan điểm xem xét đánh giá cán thật đắn khoa học, cơng tâm, theo quy trình dân chủ, xử lí tốt quan hệ biện chứng đức tài, nhiệm vụ lợi ích, tiêu chuẩn cấu, lực thực tế cấp Đánh giá cán là: khâu định sử dụng cán bộ; vừa sở để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán lâu dài, cán trẻ có đức có tài, đồng thời nhân tố tác động tác động đến ổn định đoàn kết nội Phải nắm vững dựa vào tiêu chuẩn cán bộ, đẻ đánh giá cán bộ, coi trọng đức tài , lấy đức làm gốc Trước yêu cầu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội nay, lại phải đặc biệt trọng, phẩm chất trị lực trí tuệ cán Đánh giá cán phải: Căn vào tiêu chuẩn, chức vụ đảm nhiệm Lấy kết hoàn thành nhiệm vụ giao tín nhiệm quần chúng làm thước đo chủ yếu phẩm chất lực cán Phải tránh đánh giá cán cách hình thức, lẫn lộn tiêu chuẩn điều kiện Đặt cán môi trường điều kiện cụ thể để đánh giá cán bộ, trọng đến mục đích động hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện thuận lợi hay khó khăn, hồn thành nhiệm vụ hay q trình; Khuyến khích cán có tâm huyết có trách nhiệm, trước khó khăn phức tạp, biết tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách, dám nghĩ tới dám làm giám chịu trách nhiệm theo hướng xác định Để đánh gia cán địi hỏi phải làm tốt cơng tác quan lý cán bộ, kết hợp chặt chẽ ba khâu: tổ chức quản lí; quần chúng quản lí; cán tự quản lí Cấp quản lí cán phải sát cán bộ, trực tiếp nghe cán tự nhận xét, lấy ý kiến quần chúng thống báo cho cán biết kết luận cấp ủy ưu điểm, khuyết điểm công tác học tập rèn luyện họ, giảm bớt thủ tục hành máy móc, rườm rà, 26 làm cho việc đánh giá sử dụng cán thiếu xác, không chất việc, thiếu quán 2.2- Phải thường xuyên chăm lo giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt coi trọng đội ngũ cán chủ trì, đầu ngành, cán trẻ, tích cực phát bồi dưỡng trọng dụng tài năng, gắn quy hoạch tạo nguồn cán chủ trì với kiện tồn cấp ủy; gắn việc đào tạo bồi dưỡng với bố trí sử dụng cán thành quy trình liên tục thống Cán huy cán chủ trì CTĐ, CTCT có vai trị định tới việc hồn thành nhiệm vụ đơn vị, tạo nên sức mạnh tập thể động đội ngũ cán Vì vậy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán , phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng cán chủ trì cấp, từ cán chủ trì cấp chiến dịch đến cán chủ trì cấp phân đội, thật kiên định vững vàng, tin cậy, có đủ lĩnh lực trí tuệ, có kiến thức bản, có lực lãnh đạo tổ chức, giải nhiệm vụ Lãnh đạo huy quản lý điều hành tổ chức thực hiện, động sáng tạo nghi Đảng thị cấp trên, độc lập sử trí tình phức tạp Đi đơi với xây dựng đội ngũ cán chủ trì, phải trú trọng xây dựng đội ngũ cán khoa học đầu ngành có trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng quy tinh nhuệ bước đại Góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Thường xuyên phát hiện, đào tạo trọng dụng tài quân đội, khác với thời chiến thông qua môi trường chiến đấu có nhiều thuận lợi việc phát hiện, bồi dưỡng tạo điều kiện cho tài năng, phát triển, thời bình phải có quy trình riêng để phát triển tài trình tạo nguồn, đào tạo thực tế cơng tác, cần phải đào tạo chuyển tiếp, gắn với cất nhắc đột biến thích hợp, có sách ưu đãi hợp lý, tạo điều kiện cho tài phát triển công hiến Phải có quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ, đồng thời phải hiểu nội dung đổi quy trình, phương pháp tiến hành xây dựng thực quy 27 hoạch bảo đảm thiết thực hiệu Bởi vì, quy hoạch tạo nguồn nội quan trọng công tác cán bộ, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động có tầm nhìn xa, lâu dài Đào tạo bồi dưỡng cán phải gắn chặt với quy hoạch tạo nguồn, theo u cầu dự kiến bố trí cơng tác, thực tốt mục tiêu yêu cầu đào tạo đào tạo theo chức vụ, có trình độ học vấn tương đương xây dựng lĩnh trị tạo mặt kiến thức, trình độ chuyên ngành cho cán làm tốt chức trách nhiệm vụ giao; bảo đảm cho cán huy cán quản lí có kiến thức, lực tồn diện; cán chun mơn kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ chuyên môn sâu, đào tạo lên cao phải nhuần nhuyễn kiến thức khoa học xã hội, nhân văn với kiến thức chuyên ngành, tạo tiềm phát triển Với cán huy, cán trị, cần nhiệm cán trị làm huy ngược lại Kết hợp bồi dưỡng cán trường, với bồi dưỡng ôn luyện thực tiễn, với cán huy, lãnh đạo, cần có chuyển qua nhiều cương vị công tác đơn vị, quan, nhà trường để bồi dưỡng phát triển tồn diện, vững phải thơng qua hoạt động thực tiễn quân đội để tuyển trọn, bồi dưỡng nguồn cán bộ; cấp phải bồi dưỡng cho cấp trực tiếp, người kế nhiệm Bố trí sử dụng phải vào tiêu chuẩn, chức danh để bố trí người, việc, sở trường cán Việc đề bạt cán cần phải lúc, giao việc khả năng, cán có xu hướng phát triển; khơng nên để cán lâu cương vị huy lãnh đạo vừa làm cho cán chững lại, vừa gây nên ùn tắc đội ngũ; phải bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa phát triển vững chắc, giữ gìn chất lượng cán bộ, đặc biệt chất chiến đấu rèn luyện thử thách thực tiễn, kết hợp xắp xếp bổ nhiệm với bước nhảy vọt số cán trẻ để bồi dưỡng nguồn lâu dài, cấp huy lãnh đạo cần có ba độ tuổi Độ tuổi cao chiếm khoảng (15-20)%, độ tuổi trung bình (50-60)%, độ tuổi trẻ khoảng (25-30)% Cần phải thực quy chế miễn nhiệm, tạo nên phát triển bình thường đội ngũ cán Những 28 cán chủ trì giữ chức năm năm trở lên mà hết tuổi phục vụ theo chức, có cán thay thế, huy, quản lý, chuyển sang công việc phù hợp với khả chuyên sâu kinh nghiệm tích lũy họ Kiên khắc phục tình trạng bổ nhiệm để “tạo nhu cầu quân hàm” cán chưa có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh 2.3 - Phải dựa sở kinh tế đất nước với tinh thần tự lực tự cường, thực thật tốt công tác sách cán phù hợp với điều kiện đất nước quân đội để thu hút giữ gìn cán có chất lượng cao Để phát huy lợi hạn chế mặt trái kinh tế thị trường mở cửa, đồng thời với việc thường xuyên tăng cường chăm lo giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chất giai cấp cơng nhân, hết lịng lợi ích giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, phải có sách sử dụng đãi ngộ cán phù hợp, quán công tâm; kết hợp với công tác tư tưởng tổ chức sách; gắn bổ nhiệm đề bạt với giải vấn đề sách cán Để giữ gìn nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng trị, chất chiến đấu, thu hút tài năng, đoàn kết, thu hút người tâm huyết, có đức có tài, góp phần nâng cao sức chiến đấu quân đội Nguyên cứu vận dụng, thực đồng sách đãi ngộ Đảng, Nhà nước quân đội để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán tương xứng với đặc điểm tính chất lao động quân sự, tạo vị trí xã hội xứng cho đáng cho đội ngũ sĩ quan chuyển quân đội Huy đông nguồn đầu tư ngân sách trương trình phát triển để đào tạo bồi dưỡng thực sách ưu đãi khuyến khích cán bộ; chăm lo đời sống gia đình cán bộ, vùng cao, vùng sâu biên giới, hải đảo, nơng thơn cịn nhiều khó khăn, thường xun phối hợp với quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trị xã hội trung ương địa phương việc tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, thực sách cán bộ, gia đình cán quân đội bổ xung cán cho quan đội cho quan Đảng nhà nước 29 2.4 - Không ngừng nâng cao hiệu quản lí cán bộ, xây dựng thực có nề nếp quy chế, quy trình, chế độ khân cơng phân cấp quản lí cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, bầu cấp ủy Trong tình hình nay, nhận xét hội nghị TW6 lần (khóa VIII), đánh giá cán khâu yếu ảnh hưởng đến nhiều mặt cơng tác cán Cịn phần tử hội luồn lọt, chạy chức, chạy quyền, làm ăn phi pháp, buôn lậu tham nhũng, phạm tội hình sự, gây tổn thất to lớn cho nhà nước Quy hoạch cán đầy đủ, đến cần đề bạt cán bộ, đến kỳ bầu cử cấp ủy nhiều quy hoạch bị đổ bể Những trường hợp kể quân đội có khơng phải phổ biến, tính chất lại quan trọng, gây tác hại nặng nề, xem thường Nó nói lên tình trạng yếu cơng tác quản lí cán mà trước hết bắt nguồn từ đánh giá, nhận xét cán không chuẩn xác Để khắc phục yếu nâng cao hiệu cơng tác quản lí cán bộ? cần phải: xác định nhiệm vụ trị, làm rõ chức trách, chế độ trách nhiệm người, đồng thời nắm vững tiêu chuẩn cán để có tiêu trí đánh giá cán chuẩn xác, có phương hướng cơng tác cán đúng; để quản lí cán cần tâm sáng, chí cơng vơ tư, khách quan, không xen lẫn chủ nghiã cá nhân, chủ nghĩa địa phương cục bộ, bè phái biểu tiêu cực khác; cần rút kinh nghiệm xây dựng, hoàn chỉnh chế độ, quy chế, quy hoạch cán thực nghiêm túc có nề nếp; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, điều động cán định quan trọng khác cơng tác cán bộ, dân chủ hóa quản lí cán bộ, có chế động viên cán bộ, đảng viên, tổ chức đông đảo nhân dân tham gia quản lí cán Làm góp phần khắc phục bệnh quan liêu, chủ quan, nâng cao chất lượng cơng tác quan lí cán quân đội Như vậy, để thực tốt nhiệm vụ mà Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng then chốt, xây dựng quân đội 30 cách mạng quy tinh nhuệ bước đại Để thực thắng lợi nhiệm vụ đó, cơng tác cán có ý nghĩa định, “cán gốc cơng việc” lời Hồ Chí Minh dậy ... dùng cán biết kết hợp bố trí cán bộ: Về dùng cán theo Hồ Chí Minh phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán hợp lý, giúp cán cho đúng, giữ gìn 13 Hồ Chí Minh. .. ? ?Bộ đội cụ Hồ? ?? tình sâu nghĩa nặng II ý nghĩa xây dựng đội ngũ cán quân đội Thực trạng tính cấp thiết phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán Đảng quân đội vững mạnh 1.1 - Dưới cờ tư tưởng. .. chuẩn người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề công tác cán Đảng, vấn đề người coi ln ln cần kíp trọng yếu Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng tác cán Đảng Một là, phải làm tốt công tác đào tạo cán bộ: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ”, ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ”, ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay

Từ khóa liên quan