TIỂU LUẬN KINH điển tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ, công tác cán bộ trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc (đã sửa)

27 260 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 11:39

A.PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài: Hồ Chí Minh là người sáng lập,lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; là người sáng lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – một nhà nước pháp quyền hoàn toàn mới. Nhà nước ta là nhà nước của dân,do dân,vì dân. Theo Người,đề làm tốt nhiệm vụ trên thì cán bộ và công tác cán bộ có vai trò vô cùng to lớn. C.Mác và Ph.Angghen là những người đặt nền móng cho vấn đề cán bộ của giai cấp vô sản. Hai ông không chỉ là những người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học mà còn là những người đem lý luận khoa học kết hợp với phong trào công nhân,lập nên tổ chức cộng sản đầu tiên trên thế giới. C.Mác đã khẳng định “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng lực lượng thực tiễn” . V.I.Lênin,người kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác,đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng một đội ngũ những nhà cách mạng chuyên nghiệp cho phong trào vô sản. Đó là những cán bộ nòng cốt đầu tiên của Đảng Bônsevich Nga. Khi Đảng chưa có chính quyền,vấn đề cán bộ đã rất được quan tâm, khi có chính quyền, vấn đề cán bộ càng trở nên cấp bách hơn. Hàng loạt vấn đề được đặt ra sau khi Đảng giành được chính quyền, hàng loạt lĩnh vực của đời sống xã hội đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, Đảng phải gấp rút lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của thời kì mới. Trong sự nghiệp cách mạng, có nhiều nhiệm vụ, nhiều công việc, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nếu có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì dù có đường lối,chính sách đúng cũng khó có thể biến thành hiện thực được. Muốn biến đường lối thành hiện thực, cần phải có con người sử dụng lực lượng thực tiễn – đó là đội ngũ cán bộ cách mạng cùng với quần chúng cách mạng, bằng sự mẫn cảm của mình để đưa cách mạng đến thành công… Như vậy. chúng ta có thể khẳng định rằng, vấn đề cán bộ là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời kì lịch sử, và trong thời kì hiện nay, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ vẫn còn giữ nguyên vai trò to lớn của mình. Chình vì vậy, sau đây em xin trình bày tiểu luận của mình về đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: Hồ Chí Minh người sáng lập,lãnh đạo rèn luyện Đảng ta; người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước pháp quyền hoàn toàn Nhà nước ta nhà nước dân,do dân,vì dân Theo Người,đề làm tốt nhiệm vụ cán cơng tác cán có vai trò vơ to lớn C.Mác Ph.Angghen người đặt móng cho vấn đề cán giai cấp vô sản Hai ông không người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học mà người đem lý luận khoa học kết hợp với phong trào công nhân,lập nên tổ chức cộng sản giới C.Mác khẳng định “Muốn thực tưởng cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn”1 V.I.Lênin,người kế thừa phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác,đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhà cách mạng chuyên nghiệp cho phong trào vô sản Đó cán nòng cốt Đảng Bơnsevich Nga Khi Đảng chưa có quyền,vấn đề cán quan tâm, có quyền, vấn đề cán trở nên cấp bách Hàng loạt vấn đề đặt sau Đảng giành quyền, hàng loạt lĩnh vực đời sống xã hội đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo, quản lý Vì vậy, Đảng phải gấp rút lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu thời kì Trong nghiệp cách mạng, có nhiều nhiệm vụ, nhiều cơng việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “cán gốc công việc”; “Muôn việc thành công hay thất bại, cán tốt kém” Nếu có cán tốt, cán ngang tầm việc xây dựng đường lối đắn điều kiện tiên C Mác Angghen toàn tập, tập 2, trang 181 để đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Khơng có đội ngũ cán tốt dù có đường lối,chính sách khó biến thành thực Muốn biến đường lối thành thực, cần phải có người sử dụng lực lượng thực tiễn – đội ngũ cán cách mạng với quần chúng cách mạng, mẫn cảm để đưa cách mạng đến thành cơng… Như khẳng định rằng, vấn đề cán vấn đề có ý nghĩa quan trọng thời kì lịch sử, thời kì nay, vấn đề cán cơng tác cán giữ ngun vai trò to lớn Chình vậy, sau em xin trình bày tiểu luận đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ, công tác cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bố cục tiểu luận phương pháp nghiên cứu: 2.1 Bố cục tiểu luận: Tiểu luận phần mở đẩu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo chia thành chương: Chương 1: tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chương 2: Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán giai đoạn 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận sử dụng phương pháp biện chứng lịch sử chủ yếu, ra, em sử dụng kết hợp số phương pháp như: phương pháp so sánh, logic, tổng hợp…để làm rõ mục tiêu đề B.PHẦN NỘI DUNG Chương 1:Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: Bối cảnh lịch sử đời tác phẩm Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hồn thành vào tháng 10 năm 1947 Tình hình đất nước cơng tác xây dựng Đảng lúc có nhiều điểm mới, đặt nhiều yêu cầu - Về tình hình đất nước, năm 1947 năm toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp Các quan Đảng, Chính phủ, đồn thể chuyển lên chiến khu, hoạt động điều kiện chiến tranh, phân tán Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 vang dộitác dụng tạo niềm tin chiến thắng, khích lệ, cổ vũ tinh thần kháng chiến quân dân nước, khắp chiến trường tạo điều kiện để củng cố tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quân, dân ta lúc tiến hành điều kiện tự lực cánh sinh, dựa vào sức Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao đạo đức cách mạng, dám chấp nhận hy sinh, gian khổ, đặt lợi ích nhân dân, Tổ quốc, Đảng lên hết; phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, xa rời quần chúng, kiên chống lại chủ nghĩa cá nhân hình thức - Đảng ta, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trở thành Đảng cầm quyền Trong điều kiện đó, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ “kháng chiến, kiến quốc”, đặc biệt công tác tưởng, tổ chức, có ý nghĩa định đến thắng lợi kháng chiến Trong điều kiện nước có chiến tranh, Đảng chủ trương xây dựng “chi tự động cơng tác” nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo lãnh đạo cấp Đảng Để có tài liệu cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng mặt trận tưởng, đạo đức phương pháp làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Đầu năm 1948, Nhà xuất Sự thật xuất bản, phát hành Cuốn sách “ Sửa đổi lối làm việc” trình bày sáu vấn đề sau: - Phê bình sửa chữa - Mấy điều kinh nghiệm - cách đạo đức cách mạng - Vấn đề cán - Cách lãnh đạo - Chống thói ba hoa Trong tác phẩm, vấn đề cán vấn đề cách mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến chương IV tác phẩm tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: Chúng ta khẳng định vấn đề cán vấn đề xuyên suốt tác phẩm Hồ Chí Minh, cụ thể tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Người viết vào năm 1947 Trong tác phẩm, Người dành chương IV để bàn vấn đề Trước hết, Người bàn khái niệm cán Từ trước đến nay, có khơng quan niệm bàn khái niệm “cán bộ”: - Theo từ điển tiếng Việt, cán định nghĩa là: Người làm công tác nghiệp vụ chuyên môn quan nhà nước, đảng đoàn thể Người làm công tác chức vụ quan, tổ chức, phân biệt với người khơng có chức vụ - Theo Từ điển Từ Hải Trung Quốc, từ cán từ chung nhân viên, công chức để phân biệt với nhân viên tạp vụ, binh lính, cơng nhân Hồ Chí Minh đưa quan niệm cán sau: “Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng”1 Vị trí cán “cầu nối” Đảng, Chính phủ với quần chúng Người đặt cán vị trí có tính chất định: sách đắn khơng thu kết cán làm sai, cán yếu Như vậy, cán có vị trí chủ thể nghiệp cách mạng nước ta Đảng lãnh đạo Vị trí lãnh đạo, vị trí chủ thể cán Đảng, Nhà nước, đoàn thể phân công, quyền lực cán nhiệm vụ người cán nhân dân giao cho Về vai trò cán bộ, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: cán gốc công việc Với ý nghĩa vậy, hiểu rằng, cán lực lượng tinh túy xã hội, có vị trí vừa tiên phong vừa trung tâm xã hội có vai trò quan trọng hệ thống trị nước ta Luận điểm khái quát Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cán là: cán vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ thật trung thành, trâu ngựa nhân dân Với vị trí, vai trò quan trọng nên tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh phân chia vấn đề cán sau: 2.1.Huấn luyện cán Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng cơng tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; “cán gốc cơng việc”2 “huấn luyện cán công việc gốc Đảng” Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb CTQG, HN, 2005, tập 5, tr.269 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 43, Nxb CTQG, HN, tr 269 Trong công tác huấn luyện cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có lúc Hồ chủ tịch phê bình chương trình, nội dung huấn luyện mênh mông, không thiết thực, học không dung Huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán khâu có ý nghĩa định đến trình độ chất lượng cán Hồ Chí Minh thị học lý luận phải gắn với thực tiễn, tránh đào tạo chung chung, học thuộc lòng Thực tiễn không ngừng biến đổi, lý luận phải bổ sung, phát triền, cán phải không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thực tốt nhiệm vụ giao Trước đây, phải vừa kháng chiến kiến quốc, giáo dục chưa phát triển, áp dụng nhiều hình thức đào tạo bổ túc văn hóa, chức, học truyền miệng, học qua thực tế…Nhờ mà nhiều cán trưởng thành qua hoạt động hoạt động thực tiễn Thời kì kháng chiến, Hồ Chí Minh chưa được,đồng thời phương châm, phương pháp để khắc phục hạn chế huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán sau: - Huấn luyện nghề nghiệp: lý luận phải gắn liền với thực tiễn; - Huấn luyện trị:cần phải có, song tùy loại cán mà định chương trình cho phù hợp; - Huấn luyện văn hóa: Các lớp học phải tổ chức theo trình độ văn hóa khơng theo cấp bậc cán - Huấn luyện lý luận: phải trọng xây dựng đọi ngũ giáo viên Các phương thức đào tạo, huấn luyện cần phải cụ thể, phải vào đặc điểm, yêu cầu nghề nghiệp, trình đọ cán để tiến hành Học tập để nâng cao trình độ, để làm việc tốt hơn, khơng phải để tiến thân Để “lòe” người khác 2.2 Dạy cán dùng cán Hồ Chí Minh khẳng định “Mn việc thành cơng hay thất bại cán tốt hay kém” Vì , Đảng phải ni dạy cán bộ, người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho cơng việc chung Đảng ta đoàn thể đấu tranh Trong đấu tranh thường hao tổn số cán quý báu Vì vậy,chúng ta phải quý cán bộ, phải bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán cũ đào tạo cán Mặt trận dân tộc ngày rộng,nảy nở hàng ngàn hang vạn người hăng hái, tham gia vào Đảng ta Họ hăng hái lý luận thiếu, kinh nghiệm Trong cơng tác, họ gặp vấn đề to tát, họ phải tự giải vậy, cần phải đặc biệt ý săn sóc cán Vì vậy, vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp Như Hồ Chí Minh nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác cán công giành giữ quyến Và để làm tốt cơng tác này, Đảng cần làm sau: - Phải biết rõ cán bộ: Từ trước đến nay,Đảng ta chưa thực hành cách thường xem xét cán Đó khuyết điểm to Kinh nghiệm cho ta biết: lần xem xét lại nhân tài, mặt tìm thấy nhân tài mới, mặt khác thí người hủ hóa lòi - Phải cất nhắc cán cho đúng: Người cho công tác cần kíp Và cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người có gần gụi quần chúng , có quần chúng tin cậy mến phục khơng Lại xem người xứng với việc Nếu người có tài mà dùng khơng tài họ, không việc - Phải khéo dùng cán bộ: Khơng có tốt, hay Vì vậy,chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm họ Thường tùy tài mà dùng người Người khẳng định lại lần nữa, biết tùy tài mà dùng người việc thành công - Phải phân phối cán cho đúng: thí dụ: Trong nơi quan trọng thành thị to phải dùng cán có quan hệ khăng khít với quần chúng Họ người quần chúng mà ra, có sang kiến, tinh thần, chắn, chí khí vững vàng, Phải dùng người chỗ, việc - Phải giúp cán cho đúng: Phải ln ln dùng lòng thân mà giúp đõ, lãnh đạo cán Giúp họ sửa chữa chỗ sai lầm Khen ngợi họ lúc họ làm việc phải ln ln kiểm sốt cán - Phải giữ gìn cán bộ: Tại nơi cơng tác bí mật cần phải cán cho cán cũ, phái cán cũ nơi khác 2.3 Lựa chọn cán bộ: Căn vào đâu để lựa chọn cán bộ? Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin cho rẳng: trước hết phải vào tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn cán xác định xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng V.I.Lênin cho việc lựa chọn cán để phụ trách công việc phải xuất phát từ lợi ích chung cách mạng, từ việc người lựa chọn có đủ phẩm chất lực đảm đương công việc giao hay khơng Hồ chí Minh kế thừa vận dụng tưởng chủ nghĩa MácLênin việc lựa chọn cán Người cho việc phát hiện, lựa chọn nhân tài không phân biệt người Đảng hay Đảng, vấn đề họ phải người có tài thật Việc lựa chọn cán qua thời kì lịch sử phải thể lập trường quan điểm giai cấp công nhân phải thông qua công việc cán bộ, phong trào chất lượng tổ chức nơi cán sinh hoạt Vì vậy, nhận xét cán khơng nên xét ngồi mặt, xét lúc, việc mà phải xét kỹ tồn cơng việc cán Theo đó, Người đưa số tiêu chí để lựa chọn cán sau: - Những người tỏ trung thành hăng hái công việc, lúc đấu tranh - Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng Luôn ý đến lợi ích dân chúng Như thế, dân chúng tin cậy cán nhận cán người lãnh đạo họ - Những người phụ trách giải vấn đề, hoàn cảnh khó khăn Người cho rằng, khn khổ để lựa chọn cán bộ, phải theo cho Trong Đảng ta, có nơi thường dùng người văn hay nói khéo, khơng làm việc, khơng tranh đấu Mà đồng chí viết khơng hay nói khơng thạo trung thành, hăng hái, gần gụi quần chúng, bị dìm xuống Chúng ta phải sửa chữa điểm Hồ Chí Minh nhắc nhở người làm cơng tác cán bộ, cán lãnh đạo có quyền cất nhắc, xem xét cán bộ, cần phải hiểu rõ điều “muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi cách đắn hạng người, trước hết phải sửa chữa khuyết điểm Mình khuyết điểm cách xem xét cán đúng”1 Mục đích lựa chọn, đánh giá, cất nhắc cán để dùng cán cho có hiệu Còn “mục đích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ sách Đảng Chính phủ”2 Về phương pháp, cách thức lựa chọn, đánh giá, Hồ Chí Minh “cất nhắc cán bộ, không nên làm “giã gạo” Nghĩa trước cất nhắc không xem xét kỹ Khi cất nhắc khơng giúp đỡ họ Khi họ sai lầm đẩy xuống, chờ lúc họ Một cán bị nhắc lên thả xuống ba lần hỏng đời…sau cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun lòng tự tin, tự trọng họ Một điều quan trọng người đánh giá cán Để đánh giá đúng, đòi hỏi người đánh giá phải cơng tâm, vơ tư, khách quan Do đó, thân người dánh giá phải “tự sửa mình”, “nếu khơng biết phải trái Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, trang 278 Hồ Chí Minh tồn tập tập 5, trang 279 khơng thể nhận rõ cán tốt hay xấu” Đặc biệt đánh giá cán phải dựa vào dân, lấy ý kiến dân, đem tập thể bàn bạc đến thống Đánh giá cán để Đảng có kế hoạch huấn luyện cán “cán tiền vốn Đảng”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Thực tế, đời làm cách mạng, Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta di sản quý báu khoa học nghệ thuật đánh giá sử dụng cán tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán có nội hàm phong phú nên nghiên cứu nhiều phương diện Song cần khẳng định: Đánh giá cán bộ, sử dụng cán vấn đề khoa học nghệ thuật, phải ghi nhớ lời Bác dạy “Công việc thành bại từ cán mà ra” tưởng Hồ Chí Minh cơng tác cán bộ: 3.1 Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cơng tác cán bộ: Trong thực tiễn, hình thành đội ngũ cán tất yếu phải coi trọng công tác cán Q trình xây dựng Đảng chứng minh rằng, cơng tác cán công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò định thành cơng tới tồn cơng tác xây dựng lực lượng cách mạng Đảng Khi nào, nơi làm tốt cơng tác cán quan điểm đó, đời Hồ Chí Minh ln ln trọng đến công tác cán bộ, từ đánh giá, lựa chọn, huấn luyện, sử dụng, đãi ngộ Sau năm 1920, trở thành người cộng sản, tìm thấy đường cứu nước đắn, Hồ Chí minh tích cực chuẩn bị trị, tưởng tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam Một nhiệm vụ quan trọng Hồ Chí Minh tìm kiếm niên Việt Nam yêu nước, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện họ tổ chức Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên Từ thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 trở đi,Hồ Chí Minh ln ln ý huấn luyện xây dựng lưc lượng cán Do vậy, nên Đảng ta lãnh đạo thành 10 có sai lầm sau lại mắc sai lầm, có người trước theo cách mạng lại phản cách mạng ngược lại Do đó, xem xét cán phải xem xét lịch sử họ, tồn cơng việc họ Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm: “Ai mà hay khoe cơng việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt theo mệnh lệnh, sau lưng trái mệnh lệnh, hay cơng kích người khác, hay tự tâng bốc mình, người thế, họ làm việc, cán tốt Ai cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói thẳng, khơng che giấu khuyết điểm mình, khơng ham việc dễ, tránh việc khó, kiên làm theo mệnh lệnh Đảng, vơ luận hồn cảnh nào, lòng họ khơng thay đổi, người thế, dù công tác chút cán tốt Người đời, có chỗ tốt chỗ xấu Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ”.1 -Phải khéo dùng cán bộ, “dùng người chỗ, việc”: Hồ Chí Minh nhấn mạnh: dùng người dùng gỗ, to, nhỏ, thẳng, cong tùy chỗ mà dùng Hồ Chí phê bình nghiêm khắc tệ “kéo bè kéo cánh” công tác cán Tệ phát sinh từ bệnh bè phái Khuyết điểm tai hại, mó làm Đảng bớt nhân tài khơng thực hành đầy đủ sách mình, làm hại thống nhất, làm sụ thân ái, đồn kết đồng chí, gây mối nghi ngờ… Hồ Chí Minh nêu quan điểm tồn diện xem xét để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cần phải xét rõ người có gần gụi quần chúng, có quần chúng tin cậy mến phục không? Lại phải xem người xứng với việc gì? Nếu có người tài mà dùng khơng tài họ, không việc cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người lô ba la, nói mà khơng biết làm, vào địa vị lãnh đạo, có hại Người phê phán bệnh sau đây: Hồ Chí Minh tồn tập, sdd, tập 5, tr 278-279 13 - Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn cho họ tốt người bên ngoài, - Ham dùng kẻ khéo nịnh hót mà chán ghét người trực, - Ham dùng người tính tình hợp với mà tránh người khơng hợp với - Hồ Chí Minh đưa quan điểm dùng cán với năm nội dung: - Phải có độ lượng vĩ đại có thái độ tinh thần chí cơng cán bộ, khơng có thành kiến, khiến cán khơng bị bỏ rơi - Phải có tính thần rộng rãi, gần gụi với người mà khơng ưa - Phải có tính chịu khó dạy bảo nâng đỡ cán kém, giúp cho họ tiến - Phải sáng suốt khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà cách xa cán tốt - Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, đòng chí vui lòng gần gụi Muốn cán làm việc, phải khiến cho họ yên tâm làm việc, vui thú làm việc Muốn thế, phải thực hành điểm này: - Cần phải khiến cho cán gan nói, gan đề ý kiến: Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm khuyết điểm mình, muốn biết cơng tác tốt hay xấu, khơng khun cán mạnh bạo đề ý kiến phê bình Như thế,chẳng khơng phạm đến uy tín người lãnh đạo mà lại tỏ dân chủ thật Đảng - Khiến cho cán có gan phụ trách, có gan làm việc Cố nhiên việc hay hay dở, phần cán đủ lực hay không Nhưng phần cách lãnh đạo hay không Năng lực người không phài hồn tồn tự nhiên mà có mà phần lớn cơng tác,do tập luyện mà có Lãnh đạo khéo, tài nhỏ hóa tài to Lãnh đạo khơng khéo, tài to hóa tài nhỏ 14 - Không nên tự tôn, tự đại, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến cấp - Phải có gan cất nhắc cán bộ: Cất nhắc cán bộ, phải ví cơng tác, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Như thế, cơng việc định chạy Nếu lòng u ghét, thân thích, nể nang, định khơng phục, mà gây nên mối lôi Đảng Như có tội với Đảng, với đồng bào Trước cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng Chẳng xem xét cơng tác họ,mà phải xét cơng tác họ, mà phải xét cách sinh hoạt họ Chẳng xem xét cách viết, cách nói họ, mà phải xem xét việc làm họ có với lời nói, viết họ hay không Chẳng xem xét họ ta nào, mà phải xem xét họ người khác Ta nhận họ tốt, phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không Phải biết ưu điểm họ, không nên xem công việc họ lúc, mà phải xem xét công việc họ từ trước đến Biết rõ ràng cán bộ, cất nhắc cán cách đung mực Cất nhắc cán bộ, không nên làm “giã gạo” Sau cất nhắc phải giúp đỡ họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tin, tự trọng họ Theo quan điểm Hồ Chí Minh khoe khoang, kiêu ngạo khơng phải tự trọng Đó chứng bệnh Vì vậy, người lãnh đạo cần phải tơn trọng lòng tự tin, tự trọng đồng chí Nếu để sai lầm khuyết điểm trở nên to tát đem “chỉnh” lần, “đập” cán Cán bị “đập”, lòng tự tin, người hăng hái hóa thành nản chí, từ nản chí đến vơ dụng Vì vậy, thấy cán sai lầm, phải sửa chữa Nếu không việc to quá, họ làm không nổi, tốt đổi việc khác cho thích hợp với họ, mà khơng cần cho họ biết họ khơng làm nồi việc Đó để giữ lòng hăng hái họ, họ khỏi nản lòng -Yêu thương cán bộ: 15 Hồ Chí Minh nêu lên rằng: Khơng phải vài ba tháng, vài ba năm, mà đào tạo người cán tốt Nhưng cần phải công tác, tranh đấu, huấn luyện lâu năm Trái lại,trong lúc tranh đấu, dễ người cán Vì vậy, Đảng phải thương yêu cán Người dạy rằng: Thương yêu vỗ về, nuông chiều, thả mặc Thương yêu giúp họ học tập thêm, tiến thêm Giúp họ giải vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường điều kiện dễ chịu, đau ốm chăm nom, gia đình họ khỏi túng quẫn… Thương u ln ln ý đến công tác họ, kiểm thảo họ Hễ thấy khuyết điểm giúp họ sửa chữa Đồng thời, phải nêu rõ ưu điểm, thành cơng họ Phải vun đắp ý chí họ, để đến chỗ “thắng không kiêu, bại không nản” Lúc phê bình họ, ta có thái độ gay gắt Lúc khen ngợi họ, ta phải cho họ hiểu rằng: lực người có giới hạn, có thành cơng kiêu ngạo Vì kiêu ngạo bước đầu thất bại - Đối với cán sai lầm: Theo Hồ Chí Minh, người đời có khuyết điểm Có làm việc có sai lầm Chúng ta khơng sợ có sai lầm khuyết điểm, sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm khuyết điểm Và sợ người lãnh đạo khơng biết tìm cách để giúp cán sửa chữa sai lầm khuyết điểm Vì vậy, cán bị sai lầm, ta không nên nhận họ muốn thế, mà công kích họ Trái lại, ta phải dùng thái độ thân thiết, giúp họ tìm cớ mà sai lầm? Sai lầm thế, có hại đến công việc nào? Làm mà sửa chữa? Tóm lại, phải phê bình cho Cách cán điều trọng yếu tổ chức cơng việc Cách cán có khéo, có thực ngun tắc: “Vấn đề cán định việc 16 tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Đó quan điểm đạo chung vào công tác đổi chỉnh đốn Đảng tất thời kì hoạt động Đảng Đặc biệt thời kỳ cách mạng nay, thời kì Đảng lãnh đạo nghiệp phát triển đất nước mục tiêu chủ nghĩa xã hội 17 Chương 2: Đảng ta vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán giai đoạn Trong chặng đường phát triển đất nước – chặng đường phấn đấu lâu dài với nhiệm vụ cao cả, vô khó khăn phức tạp đòi hỏi nhà nước ta đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cán Trong 20 năm đổi vừa qua, đội ngũ cán bộ, công chức quan tâm mặt, ngày cáng trưởng thành đảm đương nhiều nhiệm vụ, đứng vững trước khó khăn, thử thách: thúc đẩy cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Q trình đổi đòi hỏi đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ lực phẩm chất, khơng ngừng sáng tạo, phải vươn mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày nặng nề khó khăn Yêu cầu chung chất lượng đội ngũ cán giai đoạn nay: PGS- TS Nguyễn Phú Trọng nêu lên yêu cầu chung chất lượng cán sách “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- đại hóa đất nước” sau: - “u cầu trí tuệ hóa, chun gia hóa, văn hóa hóa đội ngũ cán - Yêu cầu nâng cao phẩm chất trị, đạo đức cách mạng (bao gồm đạo đức cá nhân đạo đức nghề nghiệp) - Thực đồng hóa tiêu chuẩn hóa loại cán Để có chất lượng đội ngũ cán bộ, phải cải cách hệ thống sách cán theo hướng khuyến khích người làm việc có hiệu quả, khuyến khích người tài năng, đồng thời cải cách công tác cán hệ thống máy quản lý cán bộ.”1 Nguyễn Phú TrọngLuận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nxb CTQG 18 Tình hình đội ngũ cán công tác cán nước ta giai đoạn nay: Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, cán có vị trí quan trọng, nhân tố định thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : “cán gốc công việc” 1, “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” V.I.Lênin rõ: “Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”.3 Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế ngày sâu rộng, cán chịu tác động đa chiều nhiều nhân tố mới, phức tạp Đội ngũ cán cơng tác cán có ưu điểm sau:  Phần đơng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu , đường lên chủ nghĩa xã hội, tâm thực thắng lợi đường lối đổi Đảng  Đa số giữ phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối song lành mạnh, giản dị Trình độ lý luận trị, kiến thức lực quản lý kinh tế- xã hội ngày nâng cao  Các cấp, ngành coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, việc đánh giá, sử dụng cán dân chủ, tập thể trước, bước tiêu chuẩn hóa cán bộ, ban hành hệ thống quy chế khâu công tác cán bộ, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm…Tích cực đổi sách cán phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, đội ngũ cán hạn chế, yếu sau:  “Tình trạng suy thối tưởng trị, phẩm chất đạo đức, lối sống bệnh hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân tệ quan liêu, tham 1 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, nxb CTQG, H, 2002, trang 269 Hồ Chí Minh tồn tập, tập 5, nxb CTQG, H, 2002, trang 273 V.I.Lênin toàn tập, NXB Tiến bộ, Mat-xco- va, 1978, tập 4, trang 473 19 nhũng, lãng phí phận cán bộ, công chức diễn nghiêm trọng, số lãnh đạo, quản lý khơng nghiêm túc tự phê bình phê bình, tính chiến đấu kém, nể nang, né tránh, khơng nói thẳng, nói thật, mặt khơng long…  Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán có lúc, có nơi chủ quan, chưa cơng tâm, chưa hợp lý, dân chủ hình thức Trong bố trí cán có trường hợp nặng vế cấu, có hẹp hòi, định kiến, khơng mạnh dạn đề bạt cán trẻ, cán nữ có đử lực, phẩm chất  Chính sách, chế độ cán tiền lương, phương tiện lại, nhà ở, diều kiện làm việc…còn nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, không thống đồng bộ, chưa tạo động lực phát huy tài năng”1 Những khuyết điểm, hạn chế có nguyên nhân chủ yếu sau: Cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn với thử thách duy, nhận thức, cách làm cấp ủy đảng quan làm công tác cán chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ Khơng cấp ủy đảng người đứng đầu chưa thấy rõ, thực đầy đử trách nhiệm cơng tác cán bộ, tưởng “khốn” cho quant ham mưu cơng tác cán Khơng cán làm cơng tác cán hạn chế trình độ, lực, phẩm chất, nặng kinh nghiệm, cập nhật tri thức, chậm đổi Một số học kinh nghiệm Qua thực tiễn, công tác cán việc xây dựng đội ngũ cán nói chung, xây dựng đội ngũ cán chủ chốt nói riêng đúc rút số kinh nghiệm “Thứ nhất, công tác cán xây dựng đội ngũ cán chủ chốt phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán cấp mình, đơn vị mình, cán lãnh đạo quản lý Đồng thời với việc chuẩn bị đường lối, Nghị chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải chuẩn bị chiến lược Tạp chí Xây dựng Đảng, số8/2011, trang 45 20 cán đáp ứng, trọng đến cán chủ chốt Nội dung quan trọng xây dựng quy hoạch cán Thứ hai, sở quán triệt sâu sắc quan điểm giai cấp cơng tác cán bộ, phải tăng cường đồn kết, tập hợp rộng rãi loại cán bộ, trọng dụng nhân tài cho đất nước Cần thu hút người có đủ đức, đủ tài, đủ lực trình độ vào đội ngũ cán chủ chốt, kể người chưa phải đảng viên Có quan, đơn vị mà người đứng đầu người Đảng.à chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, giáo dục cán Thứ ba, phải nắm vững tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn cán chủ chốt, cán đứng đầu quan đơn vị, giải mối quan hệ tiêu chuẩn cấu cán Tiêu chuẩn chung cán là: Phẩm chất trị tốt, vững vàng, kiên định mục tiêutưởng đường Xã hội Chủ nghĩa, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh; có đạo đức cách mạng sáng, lối sống lành mạnh, có trình độ khả thực nhiệm vụ công tác chuyên môn giao Thứ tư, đánh giá biết sử dụng cán bộ, cán chủ chốt Trước hết, phải tìm hiểu kỹ đánh giá cán đắn, khâu quan trọng công tác cán việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt Đánh giá sử dụng cán chỗ, việc Đánh giá cán hiểu cán vận động phát triển, từ tượng tìm chất, từ biểu bề ngồi tìm thực chất bên trong, tìm hiểu khứ thấy hướng phát triển tương lai Đã đánh giá cần mạnh dạn sử dụng đề bạt, cất nhắc giao nhiệm vụ lúc; không chờ đợi q chín có bị rụng, khơng để chậm trễ thời cán Thứ năm, sách cán phải quán, thực dân chủ, công Mọi cán đối xử nhau, tạo điều kiện để phát huy lực sở trường, cống hiến thật nhiều cho nghiệp chung Đồng thời 21 tất cán hưởng sách bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, đề bạt cất nhắc, đãi ngộ cách công bằng, hợp lý”1 Nhiệm vụ giải pháp công tác cán giai đoạn nay: Trải qua 20 năm đổi mới, thấy vấn đề cáncông tác cán vấn đề xuyên suốt, nêu nhiều nghị qua kỳ đại hội như: Nghị trung ương 5(tháng 6/1988) công tác xây dựng Đảng rõ Đảng phải đổi duy, đổi tổ chức, đổi đội ngũ cán bộ… Đặc biệt, nghị số 22- NQ/TW nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đưa số nhiệm vụ chủ yếu là: - Tăng cường công tác giáo dục trị, tưởng, xây dựng độingũ cán bộ, đảng viên có lĩnh trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực tiên phong gương mẫu; đủ lực hoàn thành nhiệm vụ giao - Hồn thiện mơ hình tổ chức loại hình tổ chức sở đảng theo hướng gắn tổ chức sở đảng với lãnh đạo thực nhiệm vụ trị lãnh đạo tổ chức trị- xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên - Thực mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa bước thể hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở - Nâng cao chất lượng, đổi mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động loại hình tổ chức sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu tổ chức sở đảng GS.TS Vũ Văn Hiền, ủy viên Trung ương Đảng, tổng giám đốc Đài TNVN – Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt Đảng - 22 Tại hội nghị lần thứ Ban Chấp hành trung ương (khóa X) tiến hành tổng kết 10 năm thực nghị số 03- NQ/TW, ngày 18/6/1997 Ban Chấp hành trung ương (khóa VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước Ban Chấp hành yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực chiến lược cán Từ đến năm 2020, tập trung thực tốt giải pháp sau đây: - Quán triêt sâu sắc quan điểm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán Gồm có: là: cán nhân tố định thành bại cách mạng, khâu then chốt công tác xây dựng đảng Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán gắn với đổi phương thức lãnh đạo đảng; là: phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội bảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước; là: quán triệt quan điểm giai cấp công nhân Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; là:gắn việc xây dựng đội ngũ cán với xây dựng tổ chức đổi chế, sách với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; là: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán Phải dựa vào dân để phát hiện, kiểm tra, giám sát cán bộ; là: Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ - Đổi mạnh mẽ phương thức lãnh đạo Đảng công tác cán - Đổi duy, cách làm, khắc phục có kết yếu khâu công tác cán Cụ thể là: đổi công tác đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; tiếp tục thực chủ trương luân chuyển cán bộ, đưa công tác trở thành nếp thường xuyên công tác cán Đổi công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán 23 - Tăng cường công tác giáo dục- quản lý cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi công tác cán với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức người làm công tác tổ chức cán tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, lực, phẩm chất, đạo đức đội ngũ cán làm công tác tổ chức cán bộ, phòng, chống tiêu cực cơng tác cán 24 C PHẦN KẾT LUẬN Hồ Chí Minh người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920; người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, cán Ban phương Đông Quốc tế Cộng Sản, suốt đời chăm lo lãnh đạo, rèn luyện Đảng, đồng thời chiến sĩ kiên cường phong trào cộng sản công nhân quốc tế Trong hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh ln ln trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán để có đủ sức mạnh hồn thành nghiệp vẻ vang Đảng tưởng Hồ Chí Minh cán cơng tác cán có ý nghĩa to lớn với nghiệp cách mạng Việt Nam Có thể khẳng định tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Đó quan điểm đạo chung vào công tác đổi chỉnh đốn Đảng tất thời kỳ cách mạng nay, thời kỳ Đảng tiếp tục cầm quyền lãnh đạo nghiệp phát triển đất nước mục tiêu chủ nghĩa xã hội tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Đảng ta kế thừa vận dụng cách sáng tạo thực tiễn phát triển đất nước ta, đặc biệt giai đoạn nay- giai đoạn công nghiệp hóa đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng để Đảng ta đề sách cơng tác cán bộ, để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu giai đoạn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng trung ương giai đoạn 1975-1995 25 Đình Thanh “Tư tưởng Hồ Chí Minh đánh giá sử dụng cán bộ”- thư viện tỉnh Hậu Giang – Chuyên đề “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quynh “Tiếp tục hồn thiện đổi sách cán bộ”- Tạp chí Xây dựng Đảng số 1+2 năm 2009 Nghị chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước- Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng- khóa VIII Nghị TW 5(tháng 6/1988) công tác xây dựng Đảng (vấn đề tăng cường công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu công đổi mới) Nghị số 22- NQ/TW nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng chất lượng đội ngũ cán đảng viên Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ- NXB Sự thật Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 5, (trang 269-284) Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 7, ( trang 201-251) 10.TBT Nông Đức Mạnh – Kết luận chiến lược cán từ đến năm 2020 hội nghị lần thứ BCH TW khóa X 11.PGS-TS Nguyễn Phú TrọngLuận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia 26 27 ... tịch Hồ Chí Minh bàn đến chương IV tác phẩm Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc : Chúng ta khẳng định vấn đề cán vấn đề xuyên suốt tác phẩm Hồ Chí Minh, cụ thể tác phẩm. .. Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chương 2: Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán giai đoạn 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận. .. hợp…để làm rõ mục tiêu đề B.PHẦN NỘI DUNG Chương 1 :Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán cơng tác cán tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc : Bối cảnh lịch sử đời tác phẩm Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KINH điển tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ, công tác cán bộ trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc (đã sửa), TIỂU LUẬN KINH điển tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ, công tác cán bộ trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc (đã sửa)

Từ khóa liên quan