tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ

39 495 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 12:21

A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tài.Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài , người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ cách mạng quốc tế anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hoá thế giới. Cuộc đời cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh phong phú như một huyền thoại, đầy sức hấp dẫn, được nhân dân và bè bạn quốc tế ngưỡng mộ kính yêu.Trong tâm khảm của mọi người dân Việt Nam và những người tiến bộ trên thế giới, chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong quá trình phát triển của nhân loại, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Tấm gương của Bác toả ra sức mạnh tinh thần kì diệu; sức mạnh ấy là động lực cho mỗi người Việt Nam. Lời dạy và việc làm của Người là kim chỉ nam để cho mỗi chúng ta nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình. Bác đã từng dạy cán bộ, đảng viên:“Người cán bộ muốn tốt thì phải có đạo đức cách mạng, phải biết phê bình và tự phê bình, phải biết kỉ luật”.“Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”.“Muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.“Muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN”.Người luôn ân cần căn dặn cán bộ, đảng viên phải hết lòng hết sức phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phải là đầy tớ, công bộc của dân; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh …. Tư tưởng ấy của Người được thể hiện qua rất nhiều bài nói, bài viết, cách phát biểu, thư khen …Không chỉ có vậy, nó còn được thể hiện bằng chính hành động, việc làm hàng ngày của Người. Đó là nói đi đôi với làm, lí luận gắn với thực tiễn; muốn hướng dẫn nhân dân mình thì phải làm như thế cho người ta bắt chước, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Bác luôn dạy cán bộ phải “cần, kiệm, liêm, chính , chí công vô tư…”Người coi vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề sống còn của cách mạng.Do vậy, Người luôn chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Dưới sự chỉ đạo dìu dắt ân cần của Người, hàng ngàn, hàng vạn cán bộ đảng viên đã trở thành những người có ích cho dân tộc, là học trò xuất sắc của Người như Võ Ngưyên Giáp , Trường Chinh ,Phạm Văn Đồng , Lê Duẩn … đã cùng Người đứng lên làm cách mạng giành độc lập dân tộc, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà.Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy đã đi xa, song tư tưởng của Người luôn soi rọi, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Mà điều cốt yếu để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là phải đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo đúng tư tưởng quan điểm của Bác đặt ra.Vì những lí do trên, Tôi đã chọn đề tài “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy trong quá trình trình bày đã cố gắng làm việc nghiêm túc, song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các thầy cô bổ sung và châm trước.2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài.Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ cũng như cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa, tìm ra được nguyên nhân giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng; đồng thời bước đầu có những hiểu biết về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng.Tiểu luận đưa ra những tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả , giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng; đặc biệt là trong thời buổi hiện nay đang có rất nhiều biến động, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần dưới định hướng của chủ nghĩa xã hội. Góp phần vào xây dựng đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ và nhân dân ta, thực hiện thắng lợi xây dựng nước Việt Nam trong sạch, vững mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.Để đạt được mục tiêu trên, tiểu luận đã giải quyết các vấn đề sau :Triển khai vấn đề cán bộ:+ Đưa ra những tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ.+ Phân tích, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của người cán bộ cách mạng+ Đề xuất một số giải pháp trong việc xây dựng đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ và nhân dân ta. Đảng ta đã vận dụng xây dựng đội ngũ cán bộ như thế nào trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hiện nay. A PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài , người thầy vĩ đại cách mạng Việt Nam, chiến sĩ cách mạng quốc tế - anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hoá giới Cuộc đời cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh phong phú huyền thoại, đầy sức hấp dẫn, nhân dân bè bạn quốc tế ngưỡng mộ kính yêu Trong tâm khảm người dân Việt Nam người tiến giới, chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại Cuộc đời hoạt động cách mạng Người để lại dấu ấn phai mờ trình phát triển nhân loại, góp phần vào đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Tấm gương Bác toả sức mạnh tinh thần kì diệu; sức mạnh động lực cho người Việt Nam Lời dạy việc làm Người kim nam nhận rõ hướng cách đắn cho Bác dạy cán bộ, đảng viên: “Người cán muốn tốt phải có đạo đức cách mạng, phải biết phê bình tự phê bình, phải biết kỉ luật” “Mỗi cán bộ, đảng viên, ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa ngày phải rửa mặt” “Muốn việc thành công thất bại, cán tốt kém” “Muốn xây dựng CNXH phải có người XHCN” Người ân cần dặn cán bộ, đảng viên phải hết lòng phụng cách mạng, phụng Tổ quốc, phụng nhân dân, phải đầy tớ, công bộc dân; việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh … tưởng Người thể qua nhiều nói, viết, cách phát biểu, thư khen …Không có vậy, thể hành động, việc làm hàng ngày Người Đó nói đôi với làm, lí luận gắn với thực tiễn; muốn hướng dẫn nhân dân phải làm cho người ta bắt chước, phải quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng Bác dạy cán phải “cần, kiệm, liêm, , chí công vô tư…” Người coi vấn đề cán vấn đề sống cách mạng.Do vậy, Người chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Dưới đạo dìu dắt ân cần Người, hàng ngàn, hàng vạn cán đảng viên trở thành người có ích cho dân tộc, học trò xuất sắc Người Võ Ngưyên Giáp , Trường Chinh ,Phạm Văn Đồng , Lê Duẩn … Người đứng lên làm cách mạng giành độc lập dân tộc, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh thống nước nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh xa, song tưởng Người soi rọi, trở thành kim nam cho hành động Đảng, cách mạng Việt Nam Mà điều cốt yếu để xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải đào tạo, bồi dưỡng hệ người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo tưởng quan điểm Bác đặt Vì lí trên, Tôi chọn đề tài “ tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán vận dụng Đảng ta thời kì công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Tuy trình trình bày cố gắng làm việc nghiêm túc, song chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy cô bổ sung châm trước Mục đích, nhiệm vụ đề tài Trên sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng phẩm chất đạo đức đội ngũ cán công tác xây dựng đội ngũ cán cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa, tìm nguyên nhân giữ vững phẩm chất đạo đức người cán cách mạng; đồng thời bước đầu có hiểu biết công tác xây dựng đội ngũ cán cách mạng Tiểu luận đưa tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu , giữ vững phẩm chất đạo đức người cán cách mạng; đặc biệt thời buổi có nhiều biến động, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng chủ nghĩa xã hội Góp phần vào xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán nhân dân ta, thực thắng lợi xây dựng nước Việt Nam sạch, vững mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Để đạt mục tiêu trên, tiểu luận giải vấn đề sau : -Triển khai vấn đề cán bộ: + Đưa tiêu chuẩn để lựa chọn cán + Phân tích, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm người cán cách mạng + Đề xuất số giải pháp việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán nhân dân ta - Đảng ta vận dụng xây dựng đội ngũ cán kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Phạm vi nghiên cứu đề tài Vấn đề cán công tác cán đề tài rộng thể nhiều tác phẩm Với khuôn khổ có hạn tiểu luận, Tôi xin tập trung làm rõ vấn đề cán tưởng Hồ Chí Minh thể qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Song, trình trình bày, tác giả cố gắng so sánh, điểm kế thừa tưởng Hồ Chí Minh cán qua tác phẩm Đây vấn đề mà ta vận dụng tốt làm cho máy Đảng, Nhà Nước, đoàn thể phong trào xã hội phát triển Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận dựa vào phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà Nước, thị, nghị Cùng với phương pháp trên, tiểu luận sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp so sánh, tổng phân hợp, phân tích khoả nghiệm thực tế Kết cấu đề tài Tiểu luận bao gồm: phần mở đầu; kết luận, danh mục ghi tài liệu tham khảo; phần phụ lục phần nội dung gồm có phần: Chương I : Quan điểm Hồ Chí Minh cán công tác cán Chương II: Sự vận dụng Đảng ta thời kì công nghiệp hoá -hiện đại hoá B PHẦN NỘI DUNG Chương I: Quan ®iÓm cña Hå Chý Minh vò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé 1.1 Khái niệm , vị trí , vai trò cán công tác cán 1.1.1 Khái niệm Khái niệm cán có nhiều cách hiểu với phạm vi rộng hẹp nước khác Cách hiểu người Việt Nam chủ yếu theo cách hiểu người Trung Quốc sử dụng phổ biến từ sau thắng lợi cách mạng tháng 8/1945;sau quyền thuộc tay nhân dân Đây thời kì Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng chế độ mới, xây dựng Nhà Nước thực dân, dân, dân Trong hoàn cảnh đó, công tác cán theo nhu cầu thực tiễn cách mạng đòi hỏi quần chúng nhân dân, người chủ đất nước đặt vấn đề chủ yếu nhất, gốc công việc, công việc gốc Đảng Trong từ điển Tiếng Việt, cán định nghĩa là: 1: Người làm công tác có nghiệp vụ chuyên môn quan Nhà nước ( cán Nhà nước ; cán khoa học ; cán trị …) 2: Người làm công tác có chức vụ quan , tổ chức , phân biệt với người thường chức vụ ( đoàn kết cán chiến sĩ; họp cán công nhân nhà máy , làm cán đoàn niên) Theo từ gốc tiếng Pháp tiếng Anh( Carde) từ cán theo cách hiểu Việt Nam có nghĩa: khung, sườn; hai lực lượng nòng cốt Trong đời sống xã hội, theo cách hiểu thông thường, cán coi tất người thoát li, làm việc quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, quân đội hưởng lương Lớp người niềm tự hào nhân dân, nhân dân tin yêu Từ cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo, nhân dân gửi niềm tin sâu sắc vào đội ngũ cán Đảng Cách mạng tháng Tám thành công, quyền tay nhân dân, lớp lớp em từ nhân dân mà ra, họ trở thành cán Đảng, đoàn thể ,nhà trường, lực lượng vũ trang, có mặt nhiều lĩnh vực, ngành nghề, địa vị khác Bác Hồ suốt đời cách mạng mực quan tâm đến công tác cán Cán theo quan điểm Hồ Chí Minh người làm quan đoàn thể, công sở, lực lượng vũ trang Họ đảng viên cộng sản chưa phải, đảng viên Họ giữ chức vụ huy, phụ trách, quản lí lãnh đạo làm công tác nghiệp vụ, chuyên môn đơn Tóm lại, họ người hoạt động thời kì cách mạng kháng chiến, thoát ly,có hưởng lương để phân biệt với nhân dân, đày tớ nhân dân Trong nói chuyện với cán tỉnh Thanh Hoá, Người cho rằng: “cán dây chuyền máy Nếu dây chuyền không tốt, không chạy động dù tốt, dù chạy toàn máy tê liệt Cán người dân đem sách Chính phủ, đoàn thể thi hành nhân dân; cán dở sách hay thực được” Hay Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6,trang 40, Người có viết :“ Cán tiền vốn đoàn thể, có vốn làm lãi Bất sống, công việc có cán tốt thành công, tức có lãi; cán hỏng việc, tức có vốn”… Tuy nhiên, viết, tác phẩm Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiều đến cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, người chịu trách nhiệm trực tiếp to lớn, nặng nề trước nhân dân toàn dân tộc Công tác cán công việc quan trọng tưởng, lí luận Người Ngày nay, Đảng ta phát triển thành chiến lược cán 1.1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cán công tác cán Trong tâm khảm người dân Việt Nam người tiến toàn giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại, nhà tưởng lớn, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất… Điều cần nhấn mạnh lãnh tụ Hồ Chí Minh nhà tưởng, lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều đến vấn đề cán có nhiều cống hiến công tác xây dựng đội ngũ cán cách mạng, thân Người gương đạo đức người cán cách mạng Trong suốt đời hoạt động mình, đâu, làm gì, lúc Người quan tâm tới vấn đề cán Càng nghiên cứu lí luận Mác-Nênin, Hồ Chí Minh không tìm thấy đường cứu nước đắn đường cách mạng vô sản, mà Người tiếp thu nhiều quan điểm quan trọng vấn đề cán Đây “cẩm nang thần kì” kinh nam cho Người suốt trình lãnh đạo cách mạng sau Tháng 10-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Một tác phẩm không dày, tên giản dị, “nhưng câu , chữ có ý nghĩa, mục đích” việc xây dựng đảng chân cách mạng, củng cố hoàn thiện quyền Nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, xây dựng đội ngũ cán cách mạng ngày vững mạnh để đưa kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta để tới thắng lợi Những suy nghĩ trăn trở Người viết tác phẩm, chất vấn đề, cách thức giải Người, tồn với thời gian, tiếp tục có ý nghĩa đạo to lớn công việc tình hình Một trọng tâm lớn tác phẩm vấn đề cán đào tạo cán Ngoài chương nguyên vẹn “Vấn đề cán bộ”, toàn sách, Người bàn tới vấn đề cán cách trực tiếp hay gián tiếp, phương diện hay khác như: vấn đề đạo đức, phương pháp cách thức làm việc cán bộ, thói hư tật xấu cần tránh cho thấy tầm quan trọng, rộng lớn vấn đề mối quan tâm Người Ngay dòng đầu chương “Vấn đề cán bộ”, phân tích mối quan hệ cụ thể cán với công việc, Người rõ : “ Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hỉểu rõ thi hành; đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Từ thực hiển nhiên ấy, Người đến kết luận ngắn gọn, rõ ràng sâu sắc: “cán gốc công việc”.Vì vậy, công việc mà cán hoàn thành Khi bàn đến vai trò cán nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đặt cán tổng hoà mối quan hệ đa chiều Người nhấn mạnh “ Cũng sông phải có nguồn có nước , nguồn sông cạn Cây phải có gốc , gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức , đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc , giải phóng cho loài người công việc to tát, mà tự đạo đức , , tự hủ hoá, xấu xa làm việc gì?”… Khi bàn đến vai trò cán , Hồ Chí Minh không đề cập cán cách chung chung , mà cán có “ tính từ” Đó cán tốt, cán kém, cán dở….Mà “ muôn việc thành công thất bại cán tốt hay kém” Nói cụ thể là, có cán tốt việc thành công Theo quan niệm Hồ Chí Minh, cán quan, đoàn thể, dù nhiều có quyền hành, cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm, cán xấu, có dịp đục khoét, có dịp ăn đút.Người viết: “ Những người công sở có nhiều quyền hành Nếu không giữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân” Người cho xây dựng đội ngũ cán đoàn kết trí, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, với Tổ quốc XHCN, có nhiệt tình lực thực thắng lợi nhiệm vụ trị Đảng yêu cầu quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh Bác thường ví: phong trào cờ, cán cán, cờ lớn, cán phải khoẻ, cờ vững bão táp cách mạng Bởi vậy, “Đảng phải nuôi dạy cán người làm vườn, vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung chúng ta” Bác thường đòi hỏi Đảng ta có kế hoạch sách đắn sử dụng đào tạo cán bộ, phải khéo léo kết hợp cáncán mới, cán già cán trẻ Để phát huy chất cách mạng khoa học Đảng, phải giáo dục cán bộ, đảng viên hai mặt: phẩm chất cách mạng lực chuyên môn, không tách rời coi nhẹ mặt Bác nói: “Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên thạo trị mà phải giỏi chuyên môn Không thể lãnh đạo chung chung” Tuy nhiên, nhấn mạnh vai trò cán nghiệp cách mạng nghĩa “cán định tất cả” Mà “cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân, nghiệp cá nhân anh hùng nào”.Do vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán cách mạng phải dựa vào ý kiến quần chúng nhân dân Từ đó, tuyển chọn cán có đầy đủ tiêu chuẩn người lãnh đạo cách mạng gương mẫu, tiên phong hoạt động Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ, ngày Đảng ta xác định : “Xây dựng nhà nước sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu , nhiệm vụ thời kì mới, coi trọng đức tài, với đức gốc Bác Hồ dạy Đó đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến sở có phẩm chất tốt, có lòng yêu nước nồng nàn, có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; đội ngũ phải đồng cấu, đảm bảo chuyển tiếp liên tục vững vàng hệ cán bộ, nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, đại hoá, giữ vững độc lập tự chủ, lên chủ nghĩa xã hội” Đất nước ta công xây dựng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng chủ nghĩa xã hội, vai trò công tác cán khẳng định sâu sắc Nó kim nam soi lối cho cách mạng nước nhà đến thành công 1.2 Đạo đức cách mạng tiêu chuẩn hàng đầu để lựa chọn cán Cùng với việc tìm kiếm chọn lựa đường cứu nước, Hồ Chí Minh xác định tiêu chí đạo đức - đạo đức cách mạng Đó kết hợp đạo đức truyền thống Việt Nam đạo đức giai cấp công nhân Chính Người cẩm hoá niên yêu nước thành người thấm nhuần đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh, muốn thực thành công nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa- cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất, toàn diện nhất, phải đem hết tinh thần lực lượng phấn đấu, phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.Bài học chương trình huấn luyện nhà cách mạng chuyên nghiệp, chuẩn bị cho đời Đảng cộng sản Việt Nam nói “Tư cách người cách mệnh”, Hồ Chí Minh cho người cách mạng “ tự phải” thực 14 điều thuộc đạo đức cách mạng Người so sánh “làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội nghiệp vẻ vang, nhiệm vụ nặng nề, đấu tranh phức tạp , lâu dài, gian khó Sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” Hay tác phẩm “Đường Kách Mệnh” , in năm 1927, tài liệu huấn luyện lớp cán chuẩn bị cho việc thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu lên 23 điểm cách người cách mạng, đặt móng cho việc xây dựng phẩm chất đạo đức Trước lúc xa, Người dặn : “Đảng ta Đảng cầm quyền, đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đày tớ trung thành nhân dân” Hồ Chí Minh xem xét đạo đức phương diện lí luận thực tiễn.Về mặt lí luận, Người để lại cho hệ thống quan điểm sâu sắc toàn diện đạo đức Về thực tiễn, Người coi thực hành đạo đức mặt thiếu cán bộ, đảng viên Cũng V.I.LêNin, Hồ Chí Minh đào tạo chiến sĩ cách mạng chiến lược, sách lược mà gương đạo đức sáng Lí tưởng đạo đức cách mạng mà chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm giáo dục , bồi dưỡng cho đảng viên là: “ Người cán bộ, đảng viên Đảng phải trọng lợi ích Đảng hết có tinh thần phấn đấu hi sinh cho Đảng Điều đó, Hồ Chí Minh giải thích : “Ngoài lợi ích dân tộc, Tổ quốc, Đảng lợi ích khác Cho nên Đảng phải sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân để nâng cao sinh hoạt , văn hoá, trị nhân dân Vì toàn dân giải phóng Đảng giải phóng.Vì vậy, người Đảng phải hiểu lợi ích cá nhấn phải phục tùng lợi ích Đảng.Lợi ích m ỗi phận định phải phục tùng lợi ích lâu dài” Nghĩa đặt lợi ích Đảng lên hết, lên trước hết.Vì lợi ích Đảng tức lợi ích dân tộc, Tổ quốc.Vô luận lúc nào, việc gì, đảng viên cán phải đặt lợi ích Đảng trước, lợi ích cá nhân lại sau Đó nguyên tắc cao Đảng, “ tính Đảng” Theo quan niệm Hồ Chí Minh, đạo đức thước đo lòng cao thượng người, tiêu chí để kiểm tra chất “ người”, tính “ người” người.Người viết: “Tuy lực công việc người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, giữ đạo đức người cao thượng” Trong triết học Phương Đông, đẹp đạo đức coi sánh ngang với minh triết trời đất T heo quan điểm Thiên- Hạ- Nhân triết học Phương Đông, tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính”, Người đặt đạo đức người ngang với trời đất: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu mùa, không thành trời Thiếu phương, không thành đất Thiếu đức, không thành người” Và khẳng định: Người cách mạng thiếu đức nào, cần tu dưỡng , phấn đấu nâng cao đạo đức suốt đời Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác nhấn mạnh: “Đạo đức đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, danh vọng cá nhân mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, loài người Cũng sông có nguồn có nước, nước sông cạn Cây phải có gốc, góc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người công việc to tát , mà tự đạo đức, , tự hủ hoá, xấu xa làm việc gì?” Trong năm cuối đời, kỉ niệm 39 năm thành lập Đảng, Người viết “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân”, khái quát tình hình đạo đức cho cán bộ, đảng viên lúc Tiếp đó, Di Chúc, Người dặn : “ việc làm trước tiên chỉnh đốn Đảng” Đối với niên, Bác viết “ phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng” vừa “ chuyên” Bác Hồ cho rằng: đạo đức cách mạng cán , đảng viên suốt đời phấn đấu, hi sinh Đảng, cách mạng, đặt lợi ích Đảng nhân dân lao động lên hết Và người cán , đảng viên tốt muốn trở thành người cách mạng chân chính, khó Điều hoàn toàn lòng Lòng biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào tiến đến chỗ chí công vô Mình chí công vô khuyết điểm ngày ít, mà tính tốt cần , kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, lễ, trí, dũng… ngày tăng thêm Đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên khó khăn đến mức kiên làm sách nghị Đảng, làm gương cho quần chúng, không nói trái, làm trái nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Bởi cán bộ, đảng viên nói trái, làm trái nghị Đảng, làm sai luật pháp, sách Nhà nước nghị quyết, sách có đúng, có hay đến khó quần chúng nhân dân ủng hộ thực đầy đủ Mọi cán bộ, đảng viển phải nâng cao tinh thần trách nhiệm nhân dân, trước Đảng, thực liêm, chính, phát huy quyền Đồng chí Đỗ Mười nhấn mạnh lần họp đại hội sau : “đội ngũ cán trước hết cán lãnh đạo quản lí thể lĩnh trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự cường , động, sáng tạo, có kiến thức, trình độ lực hoạt động thực tiễn, trưởng thành quản kí kinh tế quản lí xã hội, thích nghi dần với chế mới” Trong năm qua, với thành tựu quan trọng mà nhân dân ta giành , Đảng có bước trưởng thành trị, tưởng tổ chức, đa số cán bộ, đảng viên giữ phẩm chất cách mạng Nhưng nghiêm túc thấy rằng: phận cán bộ, đảng viên suy thoái tưởng, đạo đức, lối sống Trong cách mạng đòi hỏi phấn đấu kiên định bền bỉ để thực mục tiêu lí tưởng phận cán bộ, đảng viên lại giảm sút ý chí, phai nhạt lí tưởng , dao động đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Đáng ý có số cán bộ, đảng viên cấp cao làm trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, vi phạm luật pháp Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm giải vấn đề đất nước địa phương mình, ngành mình, đơn vị Công việc xây dựng đất nước đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý chăm lo nghiệp chung lại làm cầm chừng, thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ, lo vun vén cá nhân, tham nhũng hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục địa phương hội, luồn lách, coi trọng lợi ích vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần , nặng lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích lâu dài Trên thực tế giai đoạn vừa qua, thiếu cán nên ta áp dụng nhiều hình thức đào tạo, đào tạo tràn lan; việc đào tạo chưa có quy hoạch nên thực tế chưa đảm bảo chất lượng Có cán vài năm cấp vài ba chứng đại học; có cán kê khai học tới 3,4 ngoại ngữ không sử dụng Có lớp đào tạo lí luận cho cán xếp loại trình độ văn hoá khác lớp, học chương trình , nội dung chương trình mênh mông, lí luận chưa gắn với thực tiễn Tình trạng cán học cốt để hợp lí hoá cấp, để giữ ghế thăng chức còn; nhiều sinh viên tốt nghiệp trường việc làm nhiều quan, địa phương thiếu cán Hiện nay, nước ta áp dụng nhiều loại hình đào tạo khác ; nội dung chương trình hệ, lớp không thống nhất; có hệ lớp áp dụng chương trình vượt khả học sinh, không phù hợp vơqí tình hình thực tế đất nước Bước sang thời kì , muôn vàn khó khăn thử thách, nhân dân ta có quyền tự hào dân tộc - dân tộc anh hùng, thông minh sáng tạo; tự hào Đảng ta- Đảng cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện; tự hào Người- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, để lại người đời sau di sản vô giá Có bốn yếu tố quan trọng bậc tạo nên sức mạnh Đảng, bảo đảm cho Đảng lãnh đạo thắng lợi nghiệp cách mạng nước ta Một là, đường lối Đảng; đường lối phải xây dựng theo phương châm “ từ quần chúng mà ra” Hai là, phải khẳng định kiên trì tảng tưởng Đảng Chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần sáng tạo phát triển Ba là, sức mạnh nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Bốn là, đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, hăng hái, có đạo đức cách mạng sáng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô Bốn yếu tố có tâm điểm người Chính đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đầy đủ đức, tài hoạch định đường lối đúng, tạo sức mạnh tổ chức thực làm theo gương đạo đức cách mạng Người Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc thời kì mới, đội ngũ người lãnh đạo, quản lí- mà trước hết tham mưu giai cấp dân tộc giữ trọng trách nặng nề Chính vậy, Đại hội IX Đảng Cộng Sản Việt Nam- Đại hội trí tuệ- dân chủ- đoàn kết- đổi mới, thể ý chí kiên cường niềm hi vọng lớn lao dân tộc ta thời điểm trọng đại bước vào kỉ thiên niên kỉ nhận định: “Yêu cầu vừa vừa cấp bách Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng, đốn Đảng, làm cho Đảng luôn vững mạnh trị, tưởng tổ chức, phẩm chất, đạo đức trí tuệ, nắng lực lãnh đạo sức chiến đấu; phát huy ưu điểm nhân tố mới; Kiên sửa chữa khuyết điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh từ chi ,cơ sở” - Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước yêu cầu công tác cán Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “ cách mạng đấu tranh lâu dài gian khổ, thường phải trải qua nhiều đường gấp khúc, thuận lợi, lúc khó khăn, cao trào, lúc thoái trào… Người cách mạng phải kiên định lí tưởng để không hoang mang, giao động sống không diễn mong muốn chủ quan mình” Ngày nay, Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh.Nhiệm vụ trung tâm thời kì “đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp” Đảng ta đưa mục tiêu tổng quát Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001-2010là: Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt chất lượng đời sống vật chất, văn hoá tinh thần nhân dân Tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại: nguồn lực người, lực khoa họ công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh tăng cường vững chắc; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành Vị nước ta quan hệ quốc tế củng cố nâng cao Những nhiệm vụ nặng nề nếp đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tương xứng, vừa phát huy đức tính tốt đẹp người Việt Nam truyền thống, vừa có đủ lĩnh, phẩm chất lực Đảng Nhà nước ta phải chăm lo xây dựng chuẩn bị đội ngũ cán bộ, có tầm nhìn xa, hạn chế hẫng hụt, chắp vá Trong trình xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng ta nhân thấy mặt mạnh sau: đội ngũ cán đảng viên rèn luyện, thử thách trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ; cán lãnh đạo chủ chốt cấp từ Trung ương tới sở, đặc biệt cấp chiến lược có lĩnh trị vững vàng, kiên trì mục tiêu, đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn; động sáng tạo, hăng hái thực đường lối , chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước Tuy nhiên, đất nước bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, nhiệm vụ trị nặng nề, khó khăn phức tạp, đội ngũ cán bộc lộ không nhược điểm Tại Hội nghị lần thứ ba ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII rõ ưu, khuyết điểm hàng ngũ cán đảng viên phục vụ Tổ quốc Trong cách mạng đòi hỏi phấn đấu kiên định bền bỉ để thực mục tiêu lí tưởng phận cán đảng viên lại giảm sút ý chí, phai nhạt lí tưởng, dao động đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Đáng ý có số cán bộ, đảng viên cấp cao lại làm trái Cương lĩnh , Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm giải vấn đề đất nước địa phương mình, ngành , đơn vị Cách mạng đòi hỏi phải toàn tâm toàn ý chăm lo nghiệp chung lại làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ, lo vun vén cá nhân, tham nhũng, hối lộ, đặc quyền đặc lợi, cục địa phương,cơ hội luồn lách, coi lợi ích vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, nặng lợi ích thực dụng trước mắt, xem nhẹ lợi ích lâu dài Nhìn chung, đội ngũ cán nay, xét chất lượng, số lượng cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Thế giới có diễn biến nhanh phức tạp, chứa đựng yếu tố bất trắc khó lường hết Khoa học công nghệ có bước tiến nhảy vọt Kinh tế tri thức chiếm vị trí bật trình phát triển lực lượng sản xuất Toàn cầu hoá kinh tế xu khách quan… Các lực thù địch thực “ diễn biến hoà bình”, âm mưu làm chuyển hoá chế độ trị , xoá bỏ chủ nghĩa xã hội nước ta Chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán kiên định mục tiêu lí tưởng Đảng dân tộc, giữ vững độc lập thống Tổ quốc, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội Về công tác cán bộ, Đảng ta tự thấy “ việc đánh giá bố trí, sử dụng cán nhiều chủ quan, chưa thật công tâm, chưa hợp lí, thiếu dân chủ, dân chủ hình thức… Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với yêu cầu, tiêu chuẩn quy hoạch sử dụng cán bộ, chất lượng hiệu đào tạo thấp…Nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo, quản lí công tác cán nguyên tắc tập trung dân chủ chưa cụ thể hoá…” Đảng ta nhận thấy nguyên nhân dẫn t ới yếu do: với nguyên nhân khách quan diễn biến phức tạp nước quốc tế đất nước chuyển sang thời kì mới; tính chất phức tạp , khó khăn công tác cán bộ- công tác người chủ yếu nguyên nhân chủ quan Đảng ta tự phê bình: “ Bước vào thời kì mới, cấp uỷ Đảng chưa dự báo tình mới, chưa hiểu đầy đủ nội dung, yêu cầu cán Ban chấp hành chưa có nghị chuyên đề cán bộ, chưa xây dựng chiến lược cán Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng cán lãnh đạo chưa chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ, không tích cực chuẩn bị ngưòi kế nhiệm‹ Từ ưu, khuyết điểm Đảng ta bước xác định rõ quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán tình hình mới: • Về quan điểm: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán phảỉ xuất phát từ đường lối trị, đường lối đổi Đảng thời kì mới, trọng tâm phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá,hiện đại hoá Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán phải sở giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết dân tộc Thứ ba, trình xây dựng cần thông qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng nhân dân để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán phải gắn với xây dựng tổ chức, đổi chế, sách, phương thức lề lối làm việc Cuối cùng, Đảng cần phải thống lãnh đạo công tác cán quản lí đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị • Về mục tiêu: Mỗi thời kì cách mạng, phù hợp với đường lối trị yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cách mạng mà xây dựng đội ngũ cán cách mạng cho phù hợp ; vừa xây dựng cho vừa chuẩn bị cho tương lai, đội ngũ cán chủ chốt cấp, ngành, lĩnh vực, đặc biệt cấp chiến lược bảo đảm chuyển tiếp liên tục,và vững vàng vài ba nhiệm kì đại hội.Xây dựng đội ngũ cán đảng viên phải thực trọng đến phẩm chất, lực, đạo đức, lối sống, trí tuệ, kiến thức lực hoạt động thực tiến, gắn với nhân dân Với mục tiêu đề phải đủ số lượng, đồng cấu; bảo đảm có đủ nguồn cán để nhiệm kì đổi khoảng 30-40% số cán lãnh đạo Đảng Nhà nước, đoàn thể cấp, cán lãnh đạo lực lượng vũ trang, cán khoa học đầu ngành Phấn đấu đến năm 2020 số người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên khoảng 4% dân số nước( trích dẫn nghị Trung ương ba, khoá VIII) Đại hội IX nêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đồng thời, Đại hội, đưa quan điểm đổi công tác cán sau : “đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu; có phương pháp khoa học, khách quan, công tâm, theo quy trình chặt chẽ, phát huy dân chủ, dựa vào tập thể nhân dân để tuyển chọn cán Đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán lãnh đạo quản lí kết hợp độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa phát triển” Tóm lại, thông qua hội nghị ,các kì đại hội Đảng ta có chủ trương, sách đắn công tác cán Điều chứng tỏ, Đảng ta trưởng thành mặt -Đổi quan niệm xây dựng hệ quy chiếu tiêu chuẩn cán tình hình Đã có ý kiến cho rằng: giới đổi thay tưởng Hồ Chí Minh công tác cán sống Đất nước ta thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá nên việc đổi quan niệm xây dựng tiêu chuẩn cán điều tất yếu Để đổi quan niệm tiêu chuẩn cán định phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng, đặc biệt tưởng Hồ Chí Minh công tác cán Như vậy, vấn đề đổi quan niệm tiêu chuẩn cán không dừng lại lập “ khung” mà tiêu chuẩn kiểm định qua thực tiễn Từ Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII đến Đại hội IX Đảng, xây dựng hệ quy chiếu tiêu chuẩn cán tình hình Trước hết, phải nói tới tiêu chuẩn chung sau: - Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân ,kiên định mục tiêu độc lập chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực có kết đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Cần kiệm liêm chính, chí công vô Không tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng Có ý thức tổ chức kỉ luật Trung thực, không hội, gắn mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm - Có trình độ hiểu biết lí luận trị, quan điểm đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ lực sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Ngoài nhũng tiêu chuẩn chung trên, loại cán có tiêu chuẩn cụ thể Các tiêu chuẩn phù hợp với cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân; cán lãnh đạo lực lượng vũ trang; cán khoa học… Như vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn cho loại cán giúp ta phát huy hết mạnh lĩnh vực công tác, đánh giá cách xác cán Từ đó, giúp Đảng ta thuận lợi việc quản lí sử dụng đội ngũ cán đảng viên 1.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách cán thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Nhắm nâng cao hiệu sách cán thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước cần phải có giải pháp đồng bộ; không khắc phục hạn chế, tiêu cực công tác đào tạo mà phải nhằm đáp ứng yêu cầu có tính chiến lược Vì vậy, cần tập trung vào số giải pháp việc đề sách xây dựng quy chế công tác cán Đảng sau: a Về hệ thống sách Có thể nói, sách công cụ quan trọng để tạo động lực xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, có ý nghĩa định chiến lược cán Hệ thống sách phải thấm nhuần tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng công tác cán Trên sở tiếp tục kế thừa điểm tiến bộ, hợp lí sách cán trước đây, mặt khác vừa xây dựng nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách lâu dài việc xây dựng đội ngũ cán Tại nghị Đại hội IX Đảng rõ điều Trước hết, phải đề cập đến sách đào tạo, bồi dưỡng cán Đảng ta phải vào tiêu chuẩn cán ngành, lĩnh vực để xây dựng chương trình đào tạo cho sát hợp Bác Hồ nói: “ Phải thực hành hiệu : làm việc học việc ấy”, “ huấn luyện trị, môn phải học Nhưng phải tuỳ theo môn mà định nhiều hay ít” Muốn có cán tốt phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phải có kế hoạch lâu dài có đầu hợp lí Đảng ta đặc biệt ý đào tạo, bồi dưỡng người ưu rèn luyện, thử thách chiến đấu, lao động sản xuất, học tập công tác Chú ý em gia đình có truyền thống yêu nước cách mạng; em dân tộc người… Cần khôi phục trì số trường bổ túc văn hoá, trường dân tộc nội trú, dự bị đại học….Có sách học bổng miễn giảm học phí cho em gia đình sách, có công với cách mạng, hộ nghèo vượt khó, gia đình liệt sĩ Chú ý bồi dưỡng tài từ trường PTTH, THCN, CĐ, ĐH Đảng cần phải triển khai sách khuyến khích cho cán ưu sinh viên xuất sắc du học nước nhằm nâng cao tri thức để mai trở phụng Tổ quốc Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phải có ngân sách, đầu thích đáng nhằm phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán Trên sở tích cực huy động nguồn vốn nước( từ đoàn thể, tổ chức Đảng, doanh nghiệp ) cần huy động đầu tư, tài trợ tổ chức quốc tế quốc gia giới Việc đầu phải đảm bảo tính đồng vùng có trọng điểm Hơn nữa, cần ýa đầu trang thiết bị, phương tiện nâng dần công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Trong điều kiện nay, Đảng Nhà nước cần phải kết hợp nhiều hình thức đào tạo nhằm tạo thống chung: + Đào tạo dài hạn cán diện quy hoạch lâu dài + Bồi dưỡng ngắn hạn cho công chức đương chức + Tập huấn ngắn ngày, tham quan, học tập kinh nghiệm áp dụng cho tất loại cán nhằm trang bị hình thức Thứ hai, Đảng phải có sách sử dụng quản lí cán cách hợp lí.Công tác đào tạo đạt hiệu cao cán bố trí, sử dụng hợp lí Công tác đào tạo phải đáp ứng yêu cầu xã hội, ngành Trung ương, địa phương Trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán phải lưu ý gắn kết đào tạo bố trí sử dụng cán Nhưng không thiết đào tạo sử dụng cán phải ngang Việc sử dụng cán tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố Do vậy, sách trước hết phải bảo đảm tiêu chuẩn, phù hợp với sở trường người mà giao việc Có vậy, có hiệu Tránh tình trạng Bác Hồ dạy: “người thợ rèn lại bố trí làm thợ mộc, thợ mộc lại bố trí làm rèn Kết hai người lúng túng làm hỏng việc” Một sách lớn, xuyên suốt Đảng phải kể đến sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi loại cán bộ, trọng dụng người có đức, có tài Đảng Đảng, người nước người Việt Nam định cư nước Đúng lời Bác Hồ dạy: “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Cần phát kịp thời, lựa chọn giới thiệu người đủ tiêu chuẩn nhân dân tham gia vào tổ chức trị, xã hội tạo điềư kiện thuận lợi để họ đóng góp xứng đáng vào công việc chung đất nước nhằm tiếp tục nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Bác Hồ dạy: “ Cán tiền vốn Đảng Chính Phủ” Do vậy, Đảng ta cần phải có chế độ quản lí chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nắm cán đức tài Có làm phát nhân tố mới, đồng thời qua nắm cán suy thoái, không xứng đáng với công việc giao Từ có kế hoạch sử dụng, đề bạt giúp đỡ, khích lệ mực cán có thành tích cao; đồng thời cần xử lí kỉ luật kịp thời nghiêm minh cán vi phạm Thứ ba, sách bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần; Nếu trước tranh đấu thường hao tổn số cán quý báu, “chúng ta phải quý cán bộ, phải bổ sung cán bộ, giữ gìn cán cũ đào tạo cán mới” điều kiện xây dựng sống mới, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chúng ta”.Do vậy, với việc coi trọng giáo dục lí tưởng cách mạng, trình độ văn hoá, nghiệp vụ phải có sách bảo đảm lợi ích vật chất cho loại cán bộ, trước hết chế độ tiền lương, nhà Muốn thực tốt sách cần kết hợp với chế độ tinh giảm biên chế, nâng cao suất, chất lượng hiệu lao động, chống tham nhũng, lãng phí, mở rộng bảo hiểm xã hội, tăng tỉ lệ động viên thu nhập quốc dân vào ngân sách Nhà nước Đảng ta cần có sách ưu đãi cho người có tài đặc biệt, cán dân tộc người, cán tôn giáo yêu nước Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên dương, khen thưởng người có thành tích xuất sắc lĩnh vực Cần tôn vinh người có công với cách mạng, với Tổ quốc, với dân tộc, với bà mẹ Việt Nam anh hùng Đó coi sách lâu dài Đảng Đồng thời, cần tạo điều kiện cho cán lớn tuổi có nhiệt huyết, lòng yêu nghề có hội đóng góp, cống hiến phụng Tổ quốc Mặt khác, cần khuyến khích động viên cán nâng cao nhiệt tình cách mạng, lòng yêu nghề, nâng cao trình độ mặt… b Về vấn đề xây dựng quy chế công tác cán Đại hội IX nhấn mạnh: Hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng quy chế cán công chức, coi trọng lực đạo đức, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực thi tuyển cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng công chức trước hết cán lãnh đạo, cán quản lí đường lối sách, kiến thức kĩ quản lí hành Nhà nước Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh Định kì kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, kịp thời thay cán bộ, công chức yếu thoái hoá Tăng cường xây dựng đội ngũ cán cở sở cấp nhằm triển khai chặt chẽ sách Đảng đề Trong công tác xây dựng quy chế, Đảng ta rõ: “Xây dựng quy chế bầu cử có nhiệm kì, bổ nhiệm có thời hạn Có chế độ cho cán chức rút chức để nhận công việc thích hợp” Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII Đảng ta đưa nội dung xây dựng quy chế công tác cán bộ, đề cập tói số vấn đề cụ thể sau: • Về việc đánh giá cán bộ: Trên tinh thần tự phê bình phê bình, nguyên tắc tập thể, dân chủ công khai, yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng nơi cán sinh hoạt, quan quản lí cấp trực tiếp cán có trách nhiệm đánh giá cán tự đánh giá thân Đảng ta cần phải tổ chức, đánh giá cán hàng năm trước kết thúc nhiệm kì, chuyển công tác Việc đánh giá tiêu chuẩn cán bộ, hiệu công tác thực tế số yếu tố khác môi trường công tác, tín nhiệm đông đảo quần chúng nhân dân • Về việc tuyển chọn cán bộ: Trong công tác tuyển chọn cán cần phải tuân theo quy trình chặt chẽ Cơ quan có nhu cầu tuyển chọn cán bộ, phải công bố công khai nhu cầu, tiêu chuẩn nội dung liên quan Quy trình tuyển chọn cần bảo đảm dân chủ, công khai khách quan công Mặt khác, cần phải lập hội đồng thi tuyển quốc gia, ngành địa phương với đầy đủ quyền hạn chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc Các định tuyển chọn cán cần vào kết sát hạnh, thi tuyển • Về bầu cử: Cần phải thực theo Pháp luật Nhà nước Điều lệ Đảng, đoàn thể, làm thể lệ, quy chế, quy trình bầu cử Nếu cán tổ chức Đảng giới thiệu tham gia vào quan Nhà nước, đoàn thể phải đựoc tập thể cấp uỷ thảo luận trí giới thiệu Đối với người giới thiệu phải có chương trình hành động nhiệm kì Thông qua thể khả hoàn thành nhiệm vụ vấn đề phẩm chất đạo đức Đối với người cán đứng đầu cấp quận, huyện trở lên không giữ chức vụ nhiệm kì đơn vị • Về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển cán bộ: Trước hết, việc bổ nhiệm cán phải có thời hạn Việc có tiếp tục bổ nhiệm cán giữ chức hay không hết thời hạn tuỳ thuộc vào mức độ hoàn thành yêu cầu công việc Công việc bổ nhiệm cấp lãnh đạo có thẩm quyền định Thứ hai, việc miễn nhiệm thực hành cán không hoàn thành nhiệm vụ đựoc giao tuổi cống hiến Thứ ba, để tạo điều kiện cho cán bộp rèn luyện môi trường khác nhau, xoá tình trạng khép kín, cục phải thực việc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lí vùng, ngành, cấp Để thực việc luân chuyển cán có hiệu nhất, cần phải lập quy trình chặt chẽ, đảm bảo chế độ sách thích hợp • Về chế độ học tập: Đảng ta khẳng định: “Mọi cán bộ, đảng viên trước hết cán lãnh đạo chủ chốt, phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lí luận trị, kiến thức lực hoạt độngthực tiễn Học tập nghĩa vụ bắt buộc cán bộ, đảng viên phải quy định thành chế độ Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới, hiểu biết mới, biểu suy thoái” Do vậy, học tập vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ mặt, bảo đảm thống trị tưởng đội ngũ cán Người cán bộ, đảng viên phải theo ánh sáng soi đường chủ nghĩa Mác- Lê Nin tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, sách đảng pháp luật Nhà nước Ngoài ra, quy chế công tác cán bộ, Đảng ta đề cập tới nội dung quan trọng khác việc nhân dân tham gia xây dựng giám sát cán bộ, chế độ kiểm tra, bảo vệ trị… Tóm lại, chiến lược cán thời kỳ có nhiều nội dung, vừa phải đổi hệ thống sách cán bộ, vừa phải xây dựng quy chế công tác cán bộ…… Bên cạnh tính đến việc quy hoạch cán Trong năm qua, Đảng ta thực nghiêm túc, thu thắng lợi đáng kể, làm cho nhân dân ta tin tưởng vào chế độ, ủng hộ giúp đỡ xây dựng Đảng ngày vững KẾT LUẬN Trong nghiệp đổi mới, Đảng ta nhiều lần khẳng định “Lãnh đạo kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt” Những thắng lợi thành tựu, thất bại tổn thất cách mạng gắn liền với trách nhiệm Đảng, gắn liền với vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng công tác cán Hiện nay, đất nước ta vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa bối cảnh quốc tế nước phức tạp, có hội lớn thách thức lớn đan xen vào Trước tình hình trên, đặt cho Đảng nhà nước ta trọng trách nặng nề phải tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo cán cách toàn diện, đồng bộ, xây dựng đội ngũ cán thật kiên định, vững vàng, sáng tạo Trong năm tới, toàn Đảng cần tiếp tục thực nghị Trung ương xây dựng Đảng, tiếp tục tổng kết công tác xây dựng Đảng trị, tưởng, tổ chức cán bộ, tăng cường giáo dục tưởng trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Với đồng tình nhân dân chất tốt đẹp Đảng, công tác xây dựng Đảng định có bước chuyển biến mới, đoàn kết thống Đảng, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO G.Bandxedlaze (1985), Đạo đức học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Văn Biết (2004), “ Giải pháp ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (11) Lê Đức Bình (2002), “Đánh giá người: Khâu quan trọng cồng tác cán bộ”, Tạp chí Cộng sản, (19) Lê Đức Bình (2002), “Về chế độ nhận xét, đánh giá cán bô”, Tạp chí cộng sản, (35) Lê Đức Bình (2004), “Nhân dân giám sát tổ chức Đảng cán bộ”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (5) Lê Bình (2004), “Về nhân tố tác động đến trình nâng cao lĩnh chĩnh trị, lực hoạt động thực tiễn đôịi ngũ cán Đảng, cán trị tronbg quân đội ta nay”, Tạp chí Khoa học xã hội, (4/68) Võ Chí Công (2002), “Kiên đấu tranh chống bệnh quan liêu đẩy lùi tham nhũng máy Đảng,Nhà nước”, Tạp chí Cộng sản Lê Ngọc Oanh (2000), Đạo đức người cán chủ chốt cáp sở tỉ10nh Bình Định điều kiện kinh tế thị trường nay- vấn đề giải pháp, Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Phan Diễn (2002), “Một số vấn đề quan trọng công tác tổ chức cán Đảng nay”, Tạp chí Cộng sản, 931) Lê Duẩn (1976), Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội 11 Trần Đình Hoan (2002), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (2) 12 Hồ Chí Mịnh toàn tập 1, Nxb Chính trị quốc gia , 2000 13 Nguyễn Phương Đông (2002), “Vấn đề giáo dục tưởng trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Tạp chí Kiểm tra, (6) 14 Nguyễn Tĩnh Gia (1997), “ Sự tác động hai mặt chế thị trường đạo đức người cán quản lí”, Tạp chí Nghiên cứu lí luận,(2) 15 Đảng cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện hội ngị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện hội nghị lần thứ (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Nxb Chính trị quốcgia , Hà Nội Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Học viện báo chí tuyên truyền, Hà Nội 19 tưởng Hồ Chí Minh mãi soi sáng đường đi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Công tác xây dựng Đảng thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước MỤC LỤC A Phần mở đầu ……………………………………………………… Lí chọn đề tài ……………………………………………………… Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ………………………… Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………… Phương pháp nghiên cứu …………………………………………… Kết cấu để tài ………………………………………………………… B.Phần nội dung ……………………………………………………… Chương I : Quan điểm Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ… 1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò cán công tác cán bộ…………… 1.1.1 Khái niệm ……………………………………………………… 1.1.2 Vị trí, vai trò cán công tác cán bộ……………………… 1.2 tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ……………… 1.3 Lựa chọn xếp cán phải vào yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thích ứng với nghề nghiệp cuả người sử dụng…… 1.4 Thường xuyên giáo dục huấn luyện, không ngừng nâng cao lực toàn diện cho cán ……………………………………………… 1.5.Kết hợp hài hoà hoạt động cán trung ương với cán địa phương cấu thống lãnh đạo Đảng…… Chương II: Sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán Đảng ta giai đoạn nay…………………………… 2 4 5 5 13 2.1 Thời kì sứ mệnh Đảng ta……………………………… 2.2 Những gíải pháp nhằm nâng cao hiệu sách cán thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước…………… C.Kết luận ……………………………………………………………… Tài liệu tham khảo …………………………………………………… 25 32 16 22 25 38 39 ... I : Quan im ca H Chớ Minh v cỏn b v cụng tỏc cỏn b Chng II: S dng ca ng ta thi kỡ cụng nghip hoỏ -hin i hoỏ B PHN NI DUNG Chng I: Quan điểm Hồ Chý Minh vũ cán công tác cán 1.1 Khỏi nim , v trớ... Tụi xin trung lm rừ v cỏn b t tng H Chớ Minh th hin qua tỏc phm Sa i li lm vic Song, quỏ trỡnh trỡnh by, tỏc gi c gng so sỏnh, ch im k tha t tng H Chớ Minh v cỏn b qua cỏc tỏc phm õy l mt m... lc cỏn b 1.1.2 Quan im ca H Chớ Minh v v trớ, vai trũ ca cỏn b v cụng tỏc cỏn b Trong tõm khm ca mi ngi dõn Vit Nam v nhng ngi tin b trờn ton th gii, Ch tch H Chớ Minh l mt lónh t v i, mt nh t
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ, tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ, tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ

Từ khóa liên quan