Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ huyện lý nhân, tỉnh hà nam hiện nay

65 508 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 12:18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ *************** TRẦN THỊ THU HƢƠNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM HIỆN NAY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PHẠM THỊ THÚY VÂN HÀ NỘI - 2012 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận, cố gắng thân, em giúp đỡ thầy cô bạn bè Trước tiên e xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Phạm Thị Thúy Vân, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Qua em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đặc biệt thầy cô giáo khoa giáo dục trị giảng dạy, bảo em suốt thời gian qua tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận Với điều kiện hạn chế thời gian kiến thức thân, nên khóa luận khó tránh khỏi thiếu xót trình nghiên cứu, em kính mong nhận đóng góp thầy cô bạn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2012 Sinh viên Trần Thị Thu Hương LỜI CAM ĐOAN Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành hướng dẫn cô giáo Phạm Thị Thúy Vân Tôi xin cam đoan rằng: Đây kết nghiên cứu riêng Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2012 Sinh viên Trần Thị Thu Hương MỤC LỤC A Mở đầu Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ luận văn Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn B.Nội dung Chƣơng 1: Nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cán 1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán 1.1.1 Cơ sở khách quan 1.1.2 Cơ sở chủ quan 1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán 1.2.1 Quan niệm Hồ Chí Minh vị trí, vai trò cán nghiệp cách mạng 1.2.2 Tiêu chuẩn người cán cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2.3 Vấn đề sử dụng cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh Chƣơng 2: Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam thời kỳ đổi 2.2 Thực trạng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2.2.1 Những mặt tích cực công tác cán huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam 2.2.2 Một số hạn chế, yếu công tác cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2.3 Nguyên nhân hạn chế công tác cán cần thiết phải đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2.3.1 Nguyên nhân hạn chế công tác cán huyện Lý Nhân,tỉnh Hà Nam 2.3.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2.4 Một số giải pháp phương hướng công tác cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2.4.1 Một số giải pháp công tác cán Đảng huyện Lý Nhân giai đoạn 2.4.2 Một số phương hướng công tác cán Đảng huyện Lý Nhân giai đoạn C Kết luận D Tài liệu tham khảo MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu toàn cầu hoá nay, nghiệp đổi nước ta đứng trước thời thách thức mới, đòi hỏi phải tỉnh táo, phán đoán, xử lý kịp thời giữ vững ổn định trị tiếp tục phát triển kinh tế Để đáp ứng giải yêu cầu, nhiệm vụ đó, điều cấp thiết Đảng ta phải có đội ngũ cán vừa “hồng” vừa “chuyên” từ Trung ương đến sở Bởi Lênin người thầy giai cấp vô sản nói:“Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị, không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”[24, tr.473] Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán gốc công việc, công việc có thành công thất bại đội ngũ cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong Vì lúc hết, phải trở lại nghiên cứu cách thấu đáo tư tưởng Hồ Chí Minh cán để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng quan điểm đạo Đảng ta giai đoạn cách mạng thời kỳ “công nghiệp hoá, đại hoá” Tuy nhiên, tác động ngày mạnh mẽ mặt trái kinh tế thị trường dẫn đến hậu “một phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên bị tha hoá phong cách, lối sống, làm niềm tin nhân dân Bên cạnh đó, phận cán bộ, đảng viên mắc bệnh: độc đoán, chuyên quyền, phong cách làm việc thiếu khoa học, thiếu dân chủ Chính vậy, việc xây đội ngũ cán đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng nói riêng hệ thống trị nói chung Vấn đề đặc biệt có ý nghĩa đội ngũ cán huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam – tỉnh tái lập Bởi vấn đề cán không chứa đặc điểm chung mà nhiều yếu tố xúc, đòi hỏi cần có phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao bước lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá Bởi bên cạnh mặt làm được, đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhiều bất cập trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực lãnh đạo, quản lý làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hiệu công việc Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm quan điểm, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ, từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, lực đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nói riêng, chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nay” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp chuyên nghành Tư tưởng Hồ Chí Minh Tình hình nghiên cứu đề tài Tư tưởng Hồ Chí minh cán công tác cán vấn đề quan trọng, thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán nhiều góc độ khác Có công trình vào nghiên cứu toàn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán bộ, có công trình vào khía cạnh nhỏ công tác cán Các công trình nghiên cứu tác giả công bố dạng chuyên đề, luận văn thạc sỹ, đăng sách, báo, tạp chí, hội thảo khoa học như: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, PGS.TS Bùi Đình Phong, Nxb Lao động, Hà Nội, 2002; Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức cán Chính phủ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán với việc nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Thanh Hóa nay, Luận văn thạc sỹ tác giả Bùi Khắc Hằng, 2004 Ngoài ra, số luận văn thạc sỹ, nhiều báo nhà nghiên cứu đăng tạp chí khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán như: Thực tốt lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh về: “cần, kiệm, liêm, chính”; chống tham ô, lãng phí quan liêu, Trần Đình Quảng, Tạp chí Lao động Công đoàn, số 289, 2003; Tạp chí Lịch sử Đảng; Giáo dục lý luận… Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống, cụ thể việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Chính dựa sở mà nhà khoa học nghiên cứu, tác giả khóa luận với tư cách người bước đầu tập nghiên cứu khoa học, muốn đóng góp công sức vào việc nghiên cứu vấn đề công tác cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhằm đưa biện pháp phương hướng xây dựng đội ngũ cán địa phương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, luận văn vận dụng để đánh giá thực trạng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, từ đề phương hướng, giải pháp nhằm đổi công tác đội ngũ cán huyện Lý Nhân 3.2 Nhiệm vụ - Phân tích số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cán - Đánh giá thực trạng đội ngũ cán địa bàn huyện Lý Nhân - Đề xuất phương hướng giải pháp đổi công tác đội ngũ cán huyện Lý Nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp lịch sử logic - Phương pháp lịch sử - Phương pháp phân tích – tổng hợp – so sánh - Phương pháp thống kê - Phương pháp điều tra xã hội học Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu vấn đề cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đưa biện pháp phương hướng xây dựng đội ngũ cán địa phương ngày vững mạnh 5.2 Phạm vi - Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu công tác cán huyện Lý Nhân, Hà Nam - Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu công tác cán huyện Lý Nhân, Hà Nam Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán Chương 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam NỘI DUNG Chƣơng NỘI DUNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ 1.1 Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề cán 1.1.1 Cơ sở khách quan * Giá trị truyền thống dân tộc Lịch sử dựng nước giữ nước lâu đời hình thành nên giá trị truyền thống đặc sắc cao quý dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng, lý luận xuất phát hình thành tưởng Hồ Chí Minh Đó truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, ý chí vươn lên vượt qua khó khăn thử thách, trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc… Trong giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống tư tưởng, tình cảm cao quý, thiêng liêng nhất, cội nguồn trí tuệ sáng tạo lòng dũng cảm người Việt Nam chuẩn mực đạo đức dân tộc Trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, ông cha ta ý thức rõ việc dùng người quốc sách nguyên nhân nhất, có tác dụng trực tiếp đến tồn vong quốc gia, trường tồn phát triển dân tộc Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, triều đại phong kiến từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn, thời đại coi việc trọng hiền tài “quốc sách” hàng đầu kế sách trị nước quan tâm đến việc thu nạp, bồi dưỡng hiền tài để vun đắp cho nước mãi hưng thịnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mẫu mực tuyệt vời, tiêu biểu việc trọng dụng nhân tài Ngay từ ngày đầu nước trở nước 10 trái chế thị trường tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên Đứng trước thời thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán huyện Lý Nhân phải khẳng định vai trò lãnh đạo mình, nhằm góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ thời kỳ đổi Nhận thức vị trí quan trọng đội ngũ cán , Nghị hội nghị Trung ương (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở: xã, phường, thị trấn xác định: “ Phải xây dựng đội ngũ cán có lực tổ chức vận động nhân dân thực đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời đội ngũ phải công tâm thạo việc, tận tuỵ với nhân dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân, trẻ hoá đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán bộ” [19, tr.9] Quán triệt Nghị Trung ương (khoá IX) xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán huyện nhà, việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở với công tác khách quan, khoa học, dân chủ, quần chúng nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Tình hình kinh tế, xã hội huyện Lý Nhân có bước phát triển ổn định Đảng nhân dân phấn khởi, đoàn kết tin tưởng vào công đổi đảng Từ lợi huyện khai thác, nguồn lực đầu tư tăng phát huy hiệu quả,;những kinh ngiệm kiến thức đúc kết Tuy nhiên, trước khó khăn, thách thức mặt yếu kém, khuyết điểm Đảng dần bộc lộ, đòi hỏi Đảng Lý Nhân phải có tâm mới, tư để tiếp tục đưa Lý Nhân phát triển nhanh bền vững Với tinh thần đó, kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện vào tháng năm 2011 đề mục tiêu tổng quát là: nâng cao lực sức chiến đấu Đảng bộ, lực quản lý điều hành quyền cấp, tăng cường 51 vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng bộ, khai thác lợi thế, huy động cao nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, đạt mức tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, chất lượng cao bền vững Phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, phấn đấu đến năm 2015, Lý Nhân trở thành trọng điểm kinh tế tỉnh Hà Nam, tạo sở vững để trở thành huyện công nghiệp trước năm 2020 Mục tiêu chủ yếu: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân: 11%/năm Giá trị sản xuất ngành: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5% Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 23% Giá trị ngành dịch vụ tăng 15% Hàng năm 70% quyền cấp xã đạt sạch, vững mạnh Hàng năm có 80% sở Đảng đạt sạch, vững mạnh Đến năm 2015, cấu kinh tế (nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng dịch vụ) phấn đấu đạt tỷ lệ: 20% - 47% - 33% Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) Tổng thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng, giá trị thu canh tác đạt 55 triệu đồng/năm” [18, tr.90] Để đạt tiêu kinh tế-xã hội đó, trước hết Lý Nhân phải không ngừng đổi nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt việc đổi phương pháp lãnh đạo phong cách công tác đội ngũ cán huyện phải coi nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết 2.3 Một số giải pháp phƣơng hƣớng công tác cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2.3.1 Một số giải pháp công tác cán Đảng huyện Lý Nhân giai đoạn 52 2.3.1.1 Trong công tác, người cán phải lấy dân làm gốc, đầy tớ trung thành nhân dân Đội ngũ cán Lý Nhân xét đến từ “nhân dân mà ra”, song phải thừa nhận chế thị trường, quyền lực đồng tiền có xu hướng tự phát đẩy số cán xa nhân dân, quan liêu, làm cho họ tư chất người cán Đảng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Sức mạnh, khả lãnh đạo, quản lý người cán chỗ có gắn bó, liên kết chặt chẽ với quần chúng nhân dân Nhân dân chịu lãnh đạo, quản lý cán họ chủ thể, người sáng tạo lịch sử, định việc hình thành đến đội ngũ cán Người cán muốn hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý nhân dân phải thực người đày tớ trung thành bảo vệ lợi ích chân nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Nước lấy dân làm gốc ….” [2, tr.409] “Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân” [2, tr.410] Gắn bó chặt chẽ với nhân dân, lấy dân làm gốc, vừa người lãnh đạo vừa người đày tớ thật trung thành nhân dân phẩm chất đạo đức cách mạng bản, phẩm chất có vai trò định thành công hay thất bại hành động người cán Thiếu phẩm chất, tư cách này, người cán trở thành kẻ quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tự cao, tự đại, coi thường tập thể, khinh quần chúng Cán lãnh đạo huyện cần ghi tạc nguyên tắc quan trọng đường lối quần chúng Đảng là: lãnh đạo công tác Đảng cần phải từ quần chúng mà ra, lại trở lại, phục vụ quần chúng Một giây, phút không giảm bớt mối liên hệ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân Những vấn đề quan trọng cần đưa cho nhân dân thảo luận tìm cách giải Nếu cán có khuyết điểm thật 53 nhận trước quần chúng Nghị quyết, sách mà nhân dân cho không hợp đề nghị sửa chữa Tuy cán chủ chốt cấp sở tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng mà cần khéo tập trung ý kiến quần chúng Phải đưa vấn đề trị vào dân gian, không nên việc dội từ xuống mà nên việc từ đưa lên Có vậy, người cán lãnh đạo đoàn kết nhân dân 2.3.1.2 Người cán phải nói đôi với làm, lý thuyết kết hợp với thực hành sáng tạo Người cán muốn dân tin, dân thống ý trí hành động trước chủ trương sách Đảng nhiệm vụ sở cần phải luôn nói phải làm, tránh tình trạng nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói đằng, làm nẻo Thực tế có sở yếu kém, cán chủ chốt nói hay thực chất mị dân, nói trước dân chúng điều lợi ích dân, hai điều lợi ích tập thể thực tế họ thân họ dẫn đến tình trạng dân lòng tin, không thực điều họ nói Người cán huyện muốn có phương pháp lãnh đạo phong cách công tác khoa học cần phải sâu, sát, điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình cụ thể Đồng thời phải phát huy trí tuệ cấp dưới, phát huy sáng tạo quần chúng nhân dân, biết sử dụng máy, sử dụng người cộng sự, sử dụng quan giúp việc để nắm thông tin cần thiết, xác; sàng lọc thông tin sai lệch, báo cáo dối trá, phản ánh lựa chiều thiếu trung thực Khi giải vấn đề đặt sở, phải xem xét, đối chiếu, so sánh ý kiến khác nhau, tổng hợp ý kiến đó, lựa chọn ý kiến đúng, tránh nhầm lẫn ý kiến với ý kiến sai 54 Người cán phải có nhìn khách quan, toàn diện máy giúp việc, tránh phiến diện, chiều, tránh nể nang, nghe kẻ nịnh hót mà cần sử dụng người thẳng thắn trung thực, có lực công tác Người cán bộ, đảng viên công tác phải làm việc khoa học phải quán triệt nguyên tắc: làm việc phải có tính mục đích rõ ràng, tập trung chương trình, kế hoạch đặt phải sát, hợp Khi đặt kế hoạch đắn người nghiêm túc thực kế hoạch đề Khi thực kế hoạch phải tổng kết việc thực hiện, làm phát huy, chưa làm phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm Trong công tác lãnh đạo, Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, việc, chủ trương, thấy rõ hay dở, sai , từ Người bổ sung kịp thời chủ trương chưa đúng, chưa đủ, quan trọng để rút kết luận để bổ sung cho lý luận Vậy người cán chủ chốt cấp sở không xuất phát từ thực tế địa phương mà cần phải học hỏi địa phương, sở bạn, hay mà phù hợp với sở để học hỏi, để áp dụng mà làm 2.3.1.3 Cán chủ chốt cấp sở phải có phong cách làm việc động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Trong xu toàn cầu hoá nay, việc xây dựng đội ngũ cán động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đội ngũ cán huyện Thực tiễn hoạt động đội ngũ cán xã Nhân nghĩa, huyện Lý Nhân chứng minh điều đó: cuối năm 2010, Đảng uỷ xã phát động phong trào trồng dưa xuất khẩu, loại đặc sản có giá trị kinh tế cao, giúp xoá đói, giảm nghèo nhanh chóng Nhưng dưa lại thách thức với xã Nhân nghĩa đồng đất từ lâu tới độc canh lúa Con người chưa hiểu giá trị kinh tế kỹ thuật trồng dưa xuất Hơn nữa, yêu cầu kỹ thuật loại nghiêm ngặt 55 Chính vậy, nhân dân xã ngần ngại trồng mà không mang lại kết quả, bà trắng, lấy mà sống Trước tình hình đó, Đảng uỷ xã với tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phát động cán chủ chốt Đảng viên nhận trồng sào dưa Với tư tưởng tâm làm cho được, đội ngũ cán đảng viên xã chia đến địa phương để nghiên cứu, học tập cách trồng chăm sóc dưa, họ giành thắng lợi xứng đáng: “Hai mẫu dưa thu 24 quả, bình quân sào thu 1,2 tấn, với giá 4.000đ/kg tương đương với 4.520.000đ/sào Như vậy, dưa thu gấp đến 4,5 lần lúa có suất chất lượng cao Thắng lợi có ý nghĩa lớn xây dựng lòng tin vững nhân dân vào chi bộ, đảng viên Chỉ tính riêng thôn Văn Quan năm 2011 trồng tới 24 mẫu dưa, phong trào nhà nhà trồng dưa, người người trồng dưa đem lại nguồn thu lớn ổn định cho gia đình”[17, tr.102] Như vậy, việc đội ngũ cán dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng sáng tạo cách làm sở bạn, áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn địa phương góp phần thu thành tích tốt việc phát triển kinh tế xã hội sở Theo khảo sát điều tra xã hội học gần 70% số cán hỏi cho rằng: động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phẩm chất cần thiết người cán bộ, chế thị trường Trong thời kỳ đấu tranh giành quyền, đạo đức, trung thành, dám xả thân cho cách mạng quan trọng thời kỳ đổi phẩm chất động sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, chủ động nắm yêu cầu chế thị trường, đổi tư duy, động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đầu óc hạch toán kinh tế quan trọng Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hành động mạo hiểm, liều lĩnh mà phải sở nắm vững toàn diện thực tiễn địa phương với phán đoán thận trọng, chu chớp thời sản xuất 56 sản phẩm mà thị trường cần, thu lợi ích cho tập thể, cho nhân dân Hơn hết, muốn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa đại hoá đất nước, việc đào tạo đội ngũ cán nước nói chung huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nói riêng có phương pháp làm việc động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm góp phần thắng lợi không nhỏ cho nghiệp đổi tỉnh nhà nói chung huyện Lý Nhân nói riêng 2.3.2 Một số phương hướng công tác cán Đảng huyên Lý Nhân giai đoạn 2.3.2.1 Đổi khâu tuyển chọn, quy hoạch đào tạo cán lãnh đạo theo tiêu chuẩn đức – tài Hồ Chí Minh Muốn đổi công tác cán nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu công tác mặt, trước hết khâu đào tạo cán bộ: phải chọn lựa, quy hoạch nâng cao chất lượng đào tạo cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh Do đó, trước tiên phải làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, sau tiến hành tuyển chọn cán để đào tạo Quy hoạch cán phải xuất phát từ nhiệm vụ trị địa phương, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán sát hợp chức vụ cụ thể, đồng thời phải hiểu rõ lực, phẩm chất cán (đức - tài) có đủ khả năng, tố chất để đảm đương chức vụ hay không Đối với huyện Lý Nhân, Thường vụ Huyện uỷ quan tâm, coi nội dung trọng yếu công tác cán bộ, muốn quy hoạch đúng, phải đánh giá cán đúng, có quan điểm đúng, vào chuẩn mực đức tài mà Hồ Chí Minh nêu Thực tế cho thấy, cán Lý Nhân “gửi đào tạo” theo đường “không thống”, “đi cửa hậu”, kết sau đào tạo, họ không đủ phẩm chất lãnh đạo, mà chí gây hậu Trong công tác này, vai trò tổ chức 57 Đảng quan trọng, người đứng đầu tổ chức phải có lĩnh, khách quan, tránh nhìn thời, phiến diện Kiên không bố trí cán có cấp lực thực tiễn yếu lại không chịu học tập, rèn luyện vươn lên, tụt hậu so với yêu cầu công đổi Phải ý đến đội ngũ cán có tài có tâm huyết, say mê với nghề nghiệp, công việc Cần thay cán hạn chế trình độ, có tư tưởng bảo thủ, cục bộ, địa phương Do đó, phải xem việc lựa chọn số cán đủ tiêu chuẩn để quy hoạch, để giao giữ chức vụ thường trực Đảng uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, nhiệm vụ có tính định đến công tác cán mà lãnh đạo cấp phải coi trọng Công tác quy hoạch cán quy trình, nhiệm vụ thường xuyên cấp uỷ tổ chức Đảng Khi quy hoạch cần xác định rõ nguồn quy hoạch theo yêu cầu cán trước mắt lâu dài để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ cho nhiệm vụ trị giai đoạn, đảm bảo kế thừa liên tục quy hoạch cán đương nhiệm với việc mở rộng nguồn cán cho lâu dài 2.3.2.2 Đổi cung cách tổ chức triển khai thực nhiệm vụ làm tăng hiệu lãnh đạo đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Đối với người cán huyện cần: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đảng bộ, chi sở mà lãnh đạo, làm vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện mặt công tác sở Cán phải biết động viên, giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, vững vàng trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, phấn đấu để trở thành người lao động giỏi, công dân mẫu mực Đảng viên hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh phải phấn đấu làm kinh tế giỏi, đầu việc áp dụng tiến khoa học, công nghệ mới, sức làm giàu đáng hướng dẫn vận động nhân dân làm giàu, không cam chịu đói nghèo 58 Đội ngũ cán huyện cần xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc Bí thư đảng uỷ với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc người đứng đầu đoàn thể nhân dân giải kịp thời công việc quan trọng xúc địa bàn, đảm bảo cho cấp uỷ đảng quán xuyến mặt công tác sở, thực chế độ giao ban hàng tháng Đội ngũ cán chủ chốt cấp sở cần tăng cường việc kiểm tra, chấp hành nghị đảng uỷ, chi uỷ, kiểm tra nhiệm vụ phân công tư cách đảng viên Chú trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá quần chúng nhân dân đảng viên tổ chức sở Đảng thông qua việc thực quy chế dân chủ Đội ngũ cán chủ chốt cấp sở cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quyền sở, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, hướng dẫn giám sát hoạt động tự quản nhân dân, tạo thuận lợi để nhân dân tổ chức kinh tế xã hội hoạt động theo pháp luật Tóm lại, giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá đất nước đòi hỏi đội ngũ cán huyện phải có phong cách làm việc nhanh gọn, dứt khoát, tránh rườm rà, lề mề thói quen quan liêu, bàn giấy thời bao cấp, muốn làm điều đòi hỏi đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải không ngừng nâng cao trình độ mặt 2.3.2.3 Đổi công tác lãnh đạo, đề cao vai trò trách nhiệm người cán đứng đầu Hồ Chí Minh bốn hướng tiếp cận đổi cách lãnh đạo: Một là, khiêm tốn học hỏi quần chúng, không vấn đề đạo đức mà phải xác định điều kiện cần đủ lãnh đạo Hai là, nhân dân thi hành định lãnh đạo nhân dân phải người tham gia trình định Đây hướng tiếp cận tới dân chủ 59 trực tiếp, vừa mang tính nhân văn cao cả, vừa thể trách nhiệm cao trước quyền lực mà người lãnh đạo nhân dân uỷ thác Ba là, kiểm soát phải xác định điều kiện bắt buộc lãnh đạo, tiêu chí xác định có lãnh đạo có biết lãnh đạo hay không: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, muốn biết nghị có thi hành không, thi hành có không, muốn biết sức làm, làm cho qua chuyện, có cách khéo kiểm soát” [9, tr.287] Bốn là, hai cách liên hợp coi nguyên tắc phổ quát phương pháp lãnh đạo Đổi cách lãnh đạo đội ngũ cán trước hết người cán lãnh đạo phải quán triệt nguyên tắc lấy hiệu công việc làm thước đo đánh giá lực cán Hiệu công việc sản phẩm trình công tác người cán Hiệu công việc thể phát triển mặt địa phương: kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng Cán chủ chốt cấp sở người trực tiếp đưa chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn sống, người cán chủ chốt cấp sở cần giao nhiệm vụ quyền hạn rõ ràng hơn, khắc phục tình trạng công việc thành công cá nhân nào, ngành vơ thành tích cho mình, thất bại không chịu trách nhiệm, người đùn đẩy cho người Trong tổ chức thực hiện, cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tính chủ động, động, sáng tạo cán Về phía mình, người cán cần phải nêu cao tính tổ chức kỷ luật, tự giác chịu phê bình, giám sát tập thể bầu mình, tổ chức giao chức vụ cho mình; khắc phục tình trạng cá nhân, độc đoán, lộng quyền, kiêu ngạo, đặt lên tập thể, đứng tổ chức Tóm lại, đội ngũ cán làm tốt vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, họ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp định mình, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện tính Đảng giúp cho đội ngũ cán có cách nhìn khách quan, cẩn 60 trọng trước xem xét, định giải công việc sở góp phần nâng cao hiệu công tác Bên cạnh đó, người cán cần đổi chế quản lý, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảm máy hành chính, chất lượng, gọn nhẹ Đặc biệt giai đoạn kinh tế tri thức phát triển, khoa học công nghệ thông tin phát triển vũ bão, điều đòi hỏi người cán không đứng xu chung đó, người cán lãnh đạo quản lý phải biết áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trình quản lý làm việc Hiện nay, Lý Nhân có 23 xã, phường, thị trấn có 23/23 máy vi tính, vậy, người cán phải biết truy cập thông tin mạng về: giá thị trường, giống, phân bón, thuốc trừ sâu, cầu thị trường qua mạng… Bởi có nắm bắt, tiếp cận với điều hàng ngày, người cán quản lý biết sản xuất gì, sản xuất nào, sản xuất thị trường cần sản xuất có, không lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế mà lĩnh vực khác như: dân số, y tế, môi trường, văn hoá… Trên số vấn đề đưa nhằm đổi công tác xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân Những quan điểm có sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở làm tảng Việc quán triệt vận dụng quan điểm vào thực tiễn địa phương đóng góp nhỏ mặt lý luận thực tiễn để góp phần thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh nhà 61 KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam đưa đường cho cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến tháng lợi đến thắng lợi khác Nghiên cứu nội dung cán công tác cán di sản tư tưởng Người, để sở vận dụng vào việc đổi công tác đội ngũ cán huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam, vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn, không địa phương mà có ý nghĩa phạm vi nước Đặc biệt tình hình nay, công tác tổ chức cán Đảng nhiều bất cập, yêu kém, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng khẳng định: Nhiệm vụ xấy dựng kinh tế trung tâm, công tác xây dựng Đảng then chốt Do đó, công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu Đảng mang tính cấp bách lúc hết Đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, khâu cán mang tính định Song để làm tốt công tác cán bộ, đường khác phải trở lại với giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, vân dụng tư tưởng Người để giáo dục, rèn luyện cán trở thành người có đức, có tài, vừa “ hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Việc đổi công tác cán đội ngũ cán vấn đề thiết thực đặt cho huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam Bởi lực lượng trực tiếp tác động đến tư tưởng tình cảm quần chúng nhân dân, họ người lãnh đạo gần dân nhất, người chuyển tải chủ trương đường lối Đảng, trực tiếp đạo nhân dân thực thi sách Nhà nước, họ giữ vai trò quan trọng định đến thành công hay thất bại nghiệp CNH-HĐH Nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán địa bàn huyện Lý Nhân, vốn huyện nông vươn lên mạnh mẽ trình chuyển đổi cấu công nông nghiệp, có nét tương đồng với nhiều địa phương khác 62 nước, để tìm học kinh nghiệm công tác cán Từ việc phân tích mặt ưu điểm khuyết điểm đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tìm nguyên nhân tồn tại, sở đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa giải pháp nhằm đổi bước phương pháp lãnh đạo phong cách công tác 5.Trong nghiệp đổi đất nước đât nước nói chung nghiệp xây dựng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nói riêng, việc đưa biện pháp phương hướng xây dựng đội ngũ cán vấn đề lớn, phức tạp, ngày lúc khó thực trọn vẹn, đầy đủ yêu cầu, nội dung công tác cán Đây trình lâu dài, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa bổ sung vấn đề cho phù hợp với thực tiễn Để đạt hiệu cao công tác cán phải trở với tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời có sách đãi ngộ với đội ngũ cán 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Nam (2010), Lịch sử Đảng tỉnh Hà Nam, tập II, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật Hà Nam (2010), Hà Nam tôi, Nxb trị quốc gia, Hà Nội Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Nxb Lao động Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương (Khoá VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (Khoá IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ chin Ban chấp hành trung ương (Khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10.Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 17 Huyện uỷ Lý Nhân số 84/BC/TU: Báo cáo tổng kết năm năm thực kế hoạch xây dựng thực quy chế dân chủ gắn với xây dựng hệ thống trị sở 18 Huyện uỷ Lý Nhân (2011), Dự thảo báo cáo trị trình Đại hội XVI Đảng tỉnh 19 Huyện uỷ Lý Nhân số 349 – QĐ/TU: Quyết định ban hành đề án công tác đào tạo, bồi dưỡng cán sở xã, phường, thị trấn 20 Sinh hoạt lý luận (1995), số 21 Sinh hoạt lý luận (2003), số 22 Tỉnh ủy Hà Nam số 84/BC/TU: Đề án quy hoạch đào tạo ĐNCB theo tiêu chuẩn chức danh cán cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2015 UBND tỉnh tháng năm 2010 23 Trần Đình Hoan (2002), “Mười năm công tác tổ chức cán Đảng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24.V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 65 [...]... điểm còn tồn tại trong công tác cán bộ của địa phương 33 Chƣơng 2 VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM HIỆN NAY 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tết xã hội ở huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam trong thời kỳ đổi mới Lý Nhân là một huyện nằm ở phía Đông tỉnh Hà Nam trên hữu ngạn sông Hồng Phía Bắc giáp với huyện Duy Tiên, phía Tây có sông... phương pháp khoa học, biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng Việt Nam hiện đại 1.2 Nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ 1.2.1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng 1.2.1.1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về cán bộ Cán bộ là một danh xưng rất đẹp, đầy niềm tự hào và vinh dự trong nhân dân ta Nói đến cán bộ là nói đến một lớp người mới, sẵn... nhân dân huyện Lý Nhân cần có những giải pháp đồng bộ Trước hết là vấn đề con người – nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội huyện Lý Nhân 34 nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung Trong đó vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ được huyện đặc biệt quan tâm, coi đây là vấn đề then chốt, khách quan Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, huyện Lý Nhân đang... chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đưa Lý Nhân thành một trong những trọng điểm kinh tế chính trị của tỉnh Hà Nam 2.2 Thực trạng đội ngũ cán bộ huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay 2.2.1 Những mặt tích cực trong công tác cán bộ huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam 2.2.1.1 Về công tác tuyển chọn cán bộ Tư duy đổi mới theo nền kinh tế thị trường đặt ra những yêu cầu đổi mới trong công tác cán bộ Thời... dưỡng đội ngũ cán bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ là kim chỉ nam soi đường cho công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, để đội ngũ cán bộ xứng đáng là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc, của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1.2.3.6 Đổi mới cán bộ là cái gốc của chỉnh đốn Đảng 31 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề đổi mới cán bộ. .. mạng của mình, Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ Người coi vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề then chốt quyết định đến sự thành bại của cách mạng Người yêu cầu mỗi cán bộ phải luôn tự rèn luyện, phải luôn giữ được tư cách của 17 người cán bộ cách mạng Trước hết theo Hồ Chí Minh người cán bộ cách mạng phải là người luôn giữ vững chủ nghĩa, ít ham muốn về vật chất, ngày... nản chí và đi đến vô dụng Có thể nói đây là tư tưởng hết sức đúng đắn của Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ, ngày nay trong thực tiễn vẫn còn hiện tư ng lợi dụng sai lầm, khuyết điểm của cán bộ để trù dập cán bộ, làm cho họ bất mãn… Đây là điều tuyệt đối tránh trong công tác cán bộ 1.2.3.4 Chính sách động viên đãi ngộ cán bộ Theo Hồ Chí Minh, đối với cán bộ thì có năm cách: Thứ nhất: chỉ đạo – thả cho... thực hiện chính sách ở từng giai đoạn, bước đi chính là vấn đề đổi mới cán bộ [3, tr.25] Do đó, đổi mới cán bộ là vấn đề quyết định sự thành công của chính sách mới Những hoạt động thực tiễn dẫn đến thắng lợi được tổng kết thành lý luận trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: đổi mới cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng Đổi mới cán bộ là yêu cầu khách quan, là vấn đề cấp bách... nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vượt qua khủng hoảng, đưa đất nước tiếp tục 32 vững bước đi lên Đồng thời đó cũng là cơ sở lý luận để nhìn nhận, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nói riêng nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm về những việc đã làm... duy mới trong quản lý đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH Vấn đề chính bây giờ là làm sao tuyển chọn được một đội ngũ cán bộ có tài có đức vào bộ máy hành chính huyện nhà Vừa lựa chọn nhưng cũng vừa đào thải “Từ năm 2001 đến nay huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã có hai cuộc tinh giảm biên chế lớn Huyện Lý Nhân đã giảm được gần 15% đội ngũ không đáp ứng yêu cầu ra ngoài biên chế cơ quan Nhà nước” [1, tr.47] ... Chí Minh 1.2.3 Vấn đề sử dụng cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh Chƣơng 2: Vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 2.1 Khái quát đặc... tư ng Hồ Chí Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nay làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp chuyên nghành Tư tưởng Hồ Chí Minh Tình hình nghiên cứu đề. .. Minh vấn đề cán vào việc xây dựng đội ngũ cán huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam NỘI DUNG Chƣơng NỘI DUNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ 1.1 Cơ sở hình thành tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vấn đề cán 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ huyện lý nhân, tỉnh hà nam hiện nay , Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ huyện lý nhân, tỉnh hà nam hiện nay , Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về vấn đề cán bộ vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ huyện lý nhân, tỉnh hà nam hiện nay

Từ khóa liên quan