TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ SOI SÁNG CHO xây DỰNG độ NGŨ cán bộ VỮNG MẠNH TRONG xây DỰNG và CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAY

13 549 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2016, 20:14

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề cán bộ là mảng lớn, được người rất coi trọng và thường xuyên quan tâm bao gồm cả quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Người đã dạy: Cán bộ là gốc của cách mạng, là yếu tố quyết định sự thành bại của phong trào và thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam mấy thập kỷ qua đã cho chúng ta thấy rõ như vậy. Vì thế vấn đề cán bộ trong tư tương Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng cho Đảng ta tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh trong giai đoạn cách mạng hiện nay. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ SOI SÁNG CHO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VỮNG MẠNH TRONG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề cán mảng lớn, người coi trọng thường xuyên quan tâm bao gồm quan điểm cán công tác cán Đảng Người dạy: Cán gốc cách mạng, yếu tố định thành bại phong trào thực tiễn thắng lợi cách mạng Việt Nam thập kỷ qua cho thấy rõ Vì vấn đề cán tư tương Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng cho Đảng ta tiếp tục xây dựng đội ngũ cán vững mạnh giai đoạn cách mạng Là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh xây dựng rèn luyện Đảng cộng sản thành đảng chân chính, tham mưu sáng suốt kiên cường giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống đất nước đưa nước lên chủ nghĩa xã hội Trong di sản tư tưởng mà người để lại, luân điểm người Đảng cộng sản, xây dựng Đảng, đặc biệt vấn đề cán điều kiện Đảng cầm quyền, phần quan trọng xây dựng Đảng Quán triệt vận dụng sáng tạo tư tưởng người, tư tưởng vấn đề cán nhằm chỉnh đốn đổi Đảng, làm cho Đảng thật vững mạnh, cán vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, nhiệm vụ trọng yếu toàn Đảng, toàn dân ta Đây thực vấn đề then chốt bảo đảm cho công cuốc đổi triển khai rộng khắp nước ta I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ Một số vấn đề chung ( sở lý luận thực tiễn) Mục tiêu đời Chủ tịch Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phong xã hội giải phóng người, độc lập dân tộc dân chủ chủ nghĩa xã hội Để biến mục tiêu, lý tưởng cách mạng thành thực, vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu vấn đề tổ chức, sớm lập Đảng cộng sản, nhân tố định phát triển định thắng lợi cách mạng Việt Nam Đảng đời, tồn phát triển xuất phát từ yêu cầu nghiệp cách mạng Việt Nam Đảng phải xây dựng vững mạnh tri tư tưởng tổ chức, vấn đề cán then chốt Đảng Thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, với câu nói tiếng V.I.Lênin: cho tổ chức người cách mạng, đảo lộn nước Nga, Người nói cán cách mạng vô sản Nga: nhà cách mạng chuyên nghiệp, công việc khó thực Hồ Chí Minh coi “cán gốc công việt”, “công việc thành công thất bại cán tốt hay kém”253, “vấn đề cán vấn đề trọng yếu cần kíp”2591 Đó quan điểm chung vận dụng vào thời kỳ giai đoạn nghiệp cách mạng nước ta, kể trước giành quyền thời kỳ Đảng cầm quyền, giai đoạn mãi sau nghiệp cách mạng Đảng ta Quan điểm cán Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò cán Người cho rằng, cán day truyền máy, day truyền không tốt, không chạy động dù tốt, toàn máy bị tê liệt “Cán người đem sách Đảng thi hành nhân dân, cán bọ ách hay thực được” Trong phong trào cách mạng, khâu liên hoàn để làm nên thắng lợi, thấy điểm sau đây: Đường lối, chủ trương, sách tổ chức cách mạng Quần chúng nhân dan giác ngộ; tích cực hưởng ứng tham gia Cán lãnh đạo giỏi Có thể nói rằng, ba điểm liên quan mật thiết với Riêng khâu cán có tác động lớn, trực tiếp cho phong trào Bởi cán tốt có thẻ góp phần tạo đường lối, chủ trương, sách cho Đảng; cán tốt góp phàn giáo dục, động viên, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào cách mạng Yêu cầu người cán cần có:(tiêu chuẩn cán bộ) Hồ Chí Minh không đánh giá cao trò cán mà yêu cầu cán Đảng phải đáp ứng yêu càu đòi hỏi sau đây: + đạo đức cách mạng ; Người cán phải có đạo đức cách mạng, yêu cầu cầu cần phải có cán bộ, đạo đức cách mạng gốc, Người cán Đảng mà đạo đức làm gốc, làm có tài giỏi đến chẳng làm + tuyệt đối trung thành; người cán phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nghiệp cách mạng nhân dân Cách mạng la nghiệp lâu dài, gian khổ, trải qua thử thách bước ngoặt Sự trung thành với Đảng yêu càu cao người cán Sự trung thành hoàn toàn xa lạ với hoang mang dao động phản bội Trong đường dài hoạt động, có người phản bội lại Đảng phản bội tổ quốc, trước họ có bè dầy chiến công cách mạng Vì thủy chung son sắt với Đảng, với cách mạng coi “điểm chốt”cơ nhìn nhận đánh giá cán + lực lãnh đạo tổ chức Người cán phải có lực lãnh đạo tổ chức thực đường lối, chủ trương Đảng, có trí tuệ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi + có mối liên hệ mật thiết với nhân dân Bằng hành động yêu mến nhân; làm cho dân tin, dân phục; tôn trọng đảm bảo quyền làm chủ nhân dân; khiêm tốn học hỏi nhân dân; chí công vô tư, có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” yêu cầu đặc biệt quan trọng thời kỳ Đảng cầm quyền, cán trở thành người có chức, có quyền đối tượng lãnh đạo Đảng thời kỳ quần chúng nhân dân lao động Do không đáp ứng yêu cầu rõ ràng toàn nghiệp cách mạng Đảng bị thất bại + phải học hỏi; cán phải luôn học hỏi, học lý luận Mác Lênin, dùng lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin mà vận dụng vào thực tiễn, tổng kết kinh nghiêm Đảng ta đồng thời cán phải học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngày người cán “không thể lãnh đạo chung chung nữa”, “chỉ có nhiệt tình không chưa đủ, phải có tri thức nữa” + phải có phong cách công tác tốt , không mắc bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, không ham chuộng hình thức, phô trương cho oai, làm việc theo kiêu bàn giấy, tay năm ngón, theo kiểu “tỉnh gửi giấy huyện, huyện gửi giấy xã; giấy che rét cho trâu ò được” Sáu yêu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh coi nnhwngx tiêu chuẩn trung người cản Đảng tất thời kỳ, tất cấp, tất cử địa bàn Với yêu cầu này, cấp ngành, địa phương vận dụng để đề cách cụ thể tiêu chuẩn cán cho ngành , địa phương mình, cấp Công tác cán việc xây dựng Đảng: Đồng thời với ( tiêu chuẩn người cán bộ) yêu cầu người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề công tác cản Đảng, vấn đề người coi “luôn cần kíp yếu” nêu khái quát công tác cán theo quan điểm Hồ Chí Minh: MỘT LÀ: PHẢI “HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ” ĐÂY yêu cầu có tính chất quan điểm xuất phát để Đảng tiến hành công việc khác công tác cán Muốn hiểu đánh giá cán bộ, phải có chuẩn mực phù hợp với tường thời kỳ, địa phương lĩnh vực hoàn toàn có thái độ công minh, khách quan Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm cụ thể yêu cầu “hiểu đánh giá cán bộ” là: Người phận xem xét đánh giá cán phải để đảm bảo tính công minh, khách quan Đây điều tối cần thiết, người đánh giá người khác mà thân người dó mắc nhiều khuyết điểm làm tốt chức trách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, người ta hay mắc chứng bệnh tự cao tự đại; “ưa người ta nịnh mình”; định kiến người khác; đem khuôn định mà, chật hẹp mà mà lắp vào tất người khác Phạm bốn bệnh “mắt mang kính có mầu, không thấy rõ mặt thật trông” Vì vậy, muốn hiểu đánh giá cán bộ, phải luôn sửa chữa khuyết điểm Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm nhận xét cán Người cho giới biến hóa, nên xem xét cán phải biến hóa Thí dụ như: “có người trước theo cách mạng mà lại phản cách mạng Có người trước không cách mạng mà tham gia cách mạng Thậm chí có người theo cách mạng sau phản cách mạng Một số cán trước có sai lầm, mà sai lầm mãi Cũng có cán đến chưa bị sai lầm, sau không bị sai lầm Quá khứ, tương lai người giống nhau” Vì vậy, mà phải xem xét cán cách “phải biến hóa”, nghĩa phải xem cách toàn diện, Bởi vì, khứ, tương lai người cán giống nhau, phải xem xét trình họ , không nên xem xét mặt, xem xét lúc, việc mà xem xét kỹ toàn công việc cán Xem xét đánh giá cán phải tiến hành cách thường xuyên kinh nghiệm cho ta thấy, lần xem xét lại cán mặt Đảng tìm thấy cán cho cách mạng, mặt khác “những người hủ hóa lòi ra” HAI LÀ “PHẢI KHÉO DÙNG CÁN BỘ” Về dùng cán theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán hợp lý, giúp cán cho đúng, giữ gìn cán Đây yêu cầu đặt người việc người đời có chỗ hay chỗ dở Ta phải dùng chỗ hay giúp sửa chữa chỗ dở Dùng người dùng gỗ Người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng, cong tùy chỗ mà dùng “Thường tùy tài mà dùng người Thí dụ thợ ren bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn rao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tùy tài mà dùng người hai người thành công” Vì Theo Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc ngày mở rộng, nảy nở hàng ngàn, hàng vạn người hăng hái tham gia vào Đảng ta Họ hăng hái lí luận thiếu, kinh nghiệm Trong công tác, họ thường gặp vấn đề to tát, họ phải tự giải Vì vậy, cần phải đặc biệt săn sóc họ Do vấn đề cán trọng yếu, cần kíp Muốn dùng cán trước hết phải hiểu đánh giá cán Đây yêu cầu có tính chất quan điểm xuất phát để Đảng tiến hành công việc khác công tác cán Muốn hiểu đánh giá cán bộ, trước hết phải có chuẩn mực phù hợp với thời kỳ, địa phương, lĩnh vực phải tự biết mình, phải biết phải trái biết phải trái người ta Nếu phải trái không nhận rõ người cán tốt hay xấu Hồ Chí Minh phê phán chứng bệnh mà người lãnh đạo hay mắc phải là: tự cao, tự đại; ưa người ta nịnh mình; đem lòng yêu nghét mà người; đem khuôn khổ chật hẹp định mà lắp vào tất người khác Người lãnh đạo phạm vào bốn bệnh mang kính màu, không thấy mặt thật trông Ba Chống biểu tiêu cực công tác cán Hồ Chí Minh phên phán bệnh thường mắc phải công việc dùng cán như: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ chắn người ngoài, để từ nảy sinh nhiều quan niệm lệch lạc công tác cán bộ; Ham dùng kẻ khéo nịnh mà chán ghét người trực Kẻ xu nịnh kẻ hội, có kẻ hội trị có kẻ hội quyền lợi tầm thường (một số người hội kiếm chác) Nếu không tỉnh táo đề phòng rễ đưa kẻ vào chức vụ Đảng, quyền đoàn thể tác hại thật khôn lường; Ham dùng người hợp tính tình với mình, mà tránh người không hợp với mình, người lực sao, nên sa vào tượng cánh hẩu, biệt phái chia rẽ, phe nhóm Những bệnh tác hại đến công tác xây dựng Đảng nói chung công tác cán nói riêng Vì bệnh đó, kết họ làm bậy mà bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho họ ngày hư hỏng Còn người trực bới lông tìm vết để trả thù Như thế, cố nhiên hỏng công việc Đảng, hỏng danh giá người lãnh đạo Bốn sức “huấn luyện cán bộ” Trong tác phẩm “ sửa lối làm việc” người đưa nội dung sâu sắc đào tào cán , Hồ Chí Minh nói huấn luyện cán bộ: Là cần phải huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện trị, huấn luyện văn hóa, huấn luyện lí luận cho cán Người đưa nhận định đặc sắc vị trí vai trò chức nhiệm vụ cán Đó là, Người cho cán gốc công việc, nòng cốt tổ chức, lực lượng xây dựng tổ chức thực đường lối, công việc thành công hay thất bại, cán tốt hay kém, Người coi cách mạng nghề, nghề phải học, phải đào tạo bồi dưỡng, mà người có chức tuyên truyền, vận động giáo dục, tổ chức quần chúng làm cách mạng, phát huy vai trò quần chúng cán “những người đem sách Đảng phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Vì huấn luyện cán gốc Đảng Đây đường để có đội ngũ cán Đảng, nhà nước đủ đức, đủ tài Ngay sau này, Người tiếp tục khảng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần người xã hội chủ nghĩa”3, “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”4, Càng khảng định thêm tư tưởng chiến lược quán Chủ tịch Hồ Chí Minh Người rõ khuyết điểm công tác huấn luyện cán lúc đó, ví dụ như: huấn luyện cán hành mà không đụng đến công việc hành chính; dạy trị mênh mông mà không thiết thực, học không dùng được, cán phần đông công nhân nông dân, văn hóa Đảng chưa tìm đủ cách để nâng cao trình độ văn hóa họ; huấn luyện lý luận cho cán cao cấp, đến chưa làm, làm không đúng, lí luận thực tiễn không ăn khớp với nhau, dậy theo cách học thuộc lòng Hồ Chí Minh coi điều Đảng nên sửa chữa đề cách sửa chữa Huấn luyện cán nghề nghiệp, tức cán môn phải học cho thạo công việc môn Các quan lãnh đạo môn phải gom góp tài liệu, xếp cách dậy học, kiểm tra kết quả, cho cán đến thạo công việc Huấn luyện cán trị, tập trung huấn luyện mặt trị, thời sự, đường lối quan điểm Đảng sách, pháp luật nhà nước Huấn luyện trị môn phải học Nhưng phải tùy theo môn mà nhiều hay Thí dụ cán chuyên môn y tế học hơn, cán tuyên truyền học nhiều Huấn luyện văn hóa, Hồ Chí Minh cho việc quan trọng cán văn hóa Cán thay phiên học Lớp học văn hóa phải theo trình độ văn hóa cao hay thấp mà đặt lớp, không theo cán cao hay thấp Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.5, tr.269 Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.10, tr.310 Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.9, tr.222 Huấn luyện lí luận cho cán bộ, Đây công việc Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng, Người rõ cần thiết việc học tập lí luận cán bộ, theo Người không lựa chọn cán mà cần phải dạy bảo lí luận cho cán Chỉ thực hành mà lí luận có mắt sáng, mắt mù Người cho Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống độc lập Công việc có kết vẻ vang, bước vào thời kỳ mới, cán mắc nhiều khuyết điểm, mà nguyên nhân quan trọng yếu hạn chế lí luận cán Không có lí luận cách mạng phong trào cách mạng, người cách mạng làm tròn nhiệm vụ người chiến sĩ tiên phong Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lý luận kim nam, phương hướng cho hành động cán bộ, nguồn sáng cho đôi mắt họ, nên họ mò mẫm lúng túng nhắm mắt mà đi, người lý luận, lý luận xem cho rõ, cân nhắc cho sử lí cho khéo công việc, kết thường thất bại Huấn lý luận, tránh lí luận suông, đem lí luận khô khan nhét cho đầy óc họ Rồi bày cho họ viết chương trình, hiệu triệu kêu Còn việc thực tế, tuyên truyền, vận động, tổ chức, kinh nghiệm nói qua loa Đối với cán cao cấp, trung cấp có sức nguyên cứu lí luận, việc học tập trị nghiệp vụ, cần phải học thêm lí luận Cán đào tạo tốt, trang bị lí luận thiết thực gắn với việc nguyên cứu công tác thực tiễn, kinh nhiệm thực tế, lúc học rồi, tự làm phương hướng trị, làm công việc thực tế, trở nên người tổ chức lãnh đạo Thế lí luận thiết thực, có ích Tóm lại: Huấn luyện cán mà Hồ Chí Minh đề cập cho ta thấy ý nghĩa tầm quan trọng lúc Về nội dung cách huấn luyện phù hợp với hoàn cảnh mà nhân dân ta tiến hành kháng chiến lâu dài gian khổ Ngày nay, trình độ mặt cán phát triển nhiều so với lúc đó, công tác huấn luyện cán có yêu cầu ngày cao giai đoạn cách mạng nước ta Tuy số cách thức huấn luyện mà Hồ Chí Minh đề huấn luyện nghiệp vụ, huấn luyện trị huấn luyện lí luận có ý nghĩa thực tiễn Lựa chọn cán phải: chọn người trung thành hăng hái công việc, quan hệ mật thiết với dân chúng, phụ trách giải vấn đề hoàn cảnh khó khăn, giữ kỷ luật Hồ Chí Minh nêu lên bốn tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ: Thứ người tỏ trung thành, hăng hái công việc đấu tranh; Thứ hai người liên hệ mật thiết với dân, hiểu biết dân đến lợi ích dân dân tin cậy nhận cán người lãng đạo họ; Thứ ba người phụ trách giải vấn điều kiện kiện hoàn cảnh khó khăn Ai sợ phụ trách, sáng kiến người lãnh đạo Người lãnh đạo cần phải: thất bại không hoang mang, thắng lợi không kiêu ngạo Khi thi hành nghị quyết, gan góc không sợ khó khăn; Thứ tư người luôn giữ kỷ luật Người cho công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Vì Đảng phải nuôi dậy cán người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ, trọng người có ích cho công việc trung Đảng ta đoàn thể đấu tranh, tranh đấu thường hao tổn số cán quý báu Vì vậy, phải quý cán bộ, phải bổ xung xán bộ, phải giữ gìn cán cũ đào tạo cán Trên sở tiêu chuẩn mà lựa chọn cán bộ, phải biết cách dùng cán cho Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ người lãnh đạo: phải có độ lượng vĩ đại cán cách chí công vô tư, không thành kiến, khiến cho cán khỏi bị rơi; phải có tinh thần rộng rãi, gần gũi người không ưa; phải có tính chịu khó dạy bảo, nâng đỡ đồng chí kém, giúp họ tiến bộ; phải sáng suốt, khỏi bị bọn vu vơ bao vây mà xa cách cán tốt; phải có thái độ vui vẻ, thân mật, đồng chí vui lòng gần gũi Muốn cho cán yên tâm làm việc, theo người phải có gan cất nhắc cán Cất nhắc cán phải công tác, tài năng, cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái Như công việc định chạy Nếu lòng yêu nghét, thân thích, nể nang, định không phục, mà gây lên mối lôi Đảng, có tội với Đảng với đồng bào Phải khiến cho cán có gan nói, có gan đề ý kiến phê bình ưu khuyết điểm cán lãnh đạo Như không phạm đến uy tín người lãnh đạo mà lại tỏ dân chủ thực Đảng; phải khiến cho cán có gan phụ trách, có gan làm việc Có nhiều việc hay việc dở phần cán có đủ lực hay không, phần cách lãnh đạo có hay không Năng lực người hoàn toàn tự nhiên mà có , mà phần lớn công tác, tập luyện mà thành Lãnh đạo khéo, tài nhỏ hóa tài to Lãnh đạo , tài to hóa tài nhỏ Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước giao công tác cho cán bộ, phải bàn kỹ với họ Nếu họ gánh không nổi, miễn cưỡng giao việc cho họ Khi chao cho họ cần phải đạo rõ ràng, xếp đầy đủ, vạch rõ điểm khó khăn xẩy Một định thả cho họ làm, khuyên họ gan mà làm phải hoàn toàn tin họ Nếu không tin cán sợ họ làm không được, việc nhúng vào, kết thành chứng bao biện mà công việc không xong Cán vớ vẩn ngày, sinh buồn rầu nản chí Vấn đề thương yêu cán Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích cách sâu sắc, giầu lòng nhân ái, theo Người đào tạo bồi dưỡng để có cán tốt trình lâu dài, vài ba tháng, vài ba năm đào tạo người cán tốt, mà cần phải trải qua công tác, luyện thực tiễn tranh đấu, huấn luyện lâu năm Trái lại, trình hoạt động thực tiễn, cán khó tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, không phát hiện, sửa chữa kịp thời dẫn đến thoái hóa biến chất, dễ cán Vì Đảng phải thương yêu cán bộ, thương yêu vỗ về, nuông chiều, thả mặc, mà giúp đỡ cán để họ tiến bộ; giúp họ giải vấn dề khó khăn sinh hoạt, họ đau ốm chăm nom để gia đình họ khỏi túng quẫn, vv Thương yêu luôn ý đến công tác họ Thấy họ có khuyết điểm giúp họ sửa ngay, để vun trồng thói gan phụ trách, gan làm việc họ Đồng thời nêu rõ ưu điểm, thành công họ, không làm cho họ kiêu căng, mà làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức, vun đắp chí khí họ để đến chỗ bại không nản, thắng không kiêu Vì kiêu ngạo bước đầu thất bại Đối với cán mắc sai lầm, theo quan điểm Hồ Chí Minh ta không sợ sai lầm khuyết điểm, sợ không cố gắng sửa chữa, sợ người lãnh đạo tìm cách để giúp cán sửa chữa sai lầm Cách đúng, theo Người người lãnh đạo phải giúp đỡ họ cách chí tình, làm cho họ tự giác thấy nguyên nhân sai lầm tác hại nó, để có biện pháp sửa chữa cách tích cực hiệu Không phải sai lầm to lớn mà vội cho họ hội chủ nghĩa, cảnh cáo, tạm khai trừ Những cách đáng không Sửa chữa sai lầm phần trách nhiệm cán mắc sai lầm, phần trách nhiệm người lãnh đạo Sửa chữa sai lầm giải thích, thuyết phục, cảm hóa, dậy bảo điều nên làm, không dùng xử phạt Vấn đề phải phân tích rõ ràng mức độ sai lầm nặng hay nhẹ cách thấu tình, đạt lý mà hình thức sử phạt cho Cuối Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh kết luận: Cách đối sử với cán điểm trọng yếu tổ chức công việc Cách đối sử khéo, có thực nguyên tắc “vấn đề cán định việc” Phê bình sử phạt cho không làm thể diện uy tín cán bộ, Đảng, trái lại làm cho lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, mà uy tín thể ngày tăng thêm Năm là, “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người hiền tài” biểu rõ nước nhà giành độc lập với tư cách chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thị cho địa phương phải tìm người hiền tài gánh vác công việc cho nước, cho dân, cảm nhận sách chiêu hiền đãi sĩ Người qua lời cảm kích II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ SOI SÁNG CHO CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CHỈNH DỐN ĐẢNG HIỆN NAY Quan điểm cán quân đội Dưới cờ tư tưởng Người, cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên giành thắng lợi có ý nghĩa lịch mạng tầm thời đại Và ngày nước thực dường lối đổi xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghiã, phấn đấu thực mục tiêu dan giàu nước mạnh xã hội cân dan chủ văn minh Trong xây dựng quân đội thời kỳ nào, giai đoạn nào, bác chăm lo xây dựng đội ngũ cán trị tư tưởng, quan điểm, lề lối tác phong công tác lẽ theo quan điểm Bác “cán người đem chi nhns sách Đảng, phủ cho quần chúng hiểu rõ thi hành đồng thời đêm tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho phủ hiểu rõ để đặt ách cho đúng, vây cán bọ gốc công việc , huấn luyện cán gốc công việc gốc Đảng” đội ngũ cán lực lượng nòng cót xây dựng quân đọi, đưa chủ trương đường lối sách nghị Đảng vào quán triệt đạo tổ chức thực hoạt động quân đội: xây dựng, huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất, dật chất lượng hiệu cao, biến đường lối chủ trương sách Đảng nhà nước, thị mệnh cấp thành hiệu thiết thực đời sống chiến đấu, công tác, lao động sản xuất quân đội Cho nen sách gì, cán tốt thành công Và người coi huấn luyện bồi dưỡng cán công việc gốc Đảng Bác giành cho đội ngũ cán quân đội quan tâm đặc biệt, tình cảm đặc biệt sâu sắc rộng lớn người gắn việc bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện bòi d]dưỡng cán bộ, với đường lối trị đường lối quan sự, nhiệm vu cách mạng Đảng, quân đội thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đề yêu cầu cụ thể phẩm chất lực cán tương ứng với đòi hỏi nhiệm vụ trị đặt Trong quan điểm bao trùm là: Bác nhắc nhở cán phải sức học tập, tu dưỡng nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin để củng cố giữ vững lập trường, chất trị, có phương pháp sử lí công việc người Bác thường dặn “cán phải thường thương yêu đội viên Đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán phải trông nom, thăm hỏi Người đội trưởng, người trị viên phải người anh, người chị người bạn đội viên chưa làm chưa hết nhiệm vụ”, từ tiểu đội trưởng rở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất tinh thần đội viên, phải xem xết đội viên năn uống nào, phải hiểu nguyện vộng thắc mắc đội viên Bộ đội chưa ăn cơm, xán không kêu đói Bộ Đội áo mặc, cán không kêu rét Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán không kêu mệt Thế dân chủ, đoàn kết, tất thắng” Đối với nhân dân, Bác thường dặn cán chiến sĩ, phải kính trọng dân , giúp đỡ dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân không công thần kiêu ngạo Mình đánh giặc nhân dân “cứu tinh” dân, mà có trách nhiệm phục nhân dân Tất quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục dân yêu phải làm chưa đến dân thông mong, đến dân giúp dỡ, nơi khác dân luyến tiếc Muốn vậy, đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân quân nhân phải cán tuyên truyền việc làm Quan điểm công tác cán III KẾT LUẬN Từ ngày thành lập đến nay, dù gian khổ chiến dấu hy sinh, gải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, hay huấn luyện sãn sàng chiến Học tập công tác, lao động sáng tạo thời bình, quân dội ta luôn phấn đấu thực lời dậy bác hồ kính yêu “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy ainh độc lập tự tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hoàn thành khó khăn vượt qua kẻ thù đánh thắng” vậy, mà đồng bào ta miền dất nước tặng cho quân đội ta danh hiêu cao quý “bộ đội cụ Hồ” ... người cán bộ) yêu cầu người cán bộ, Hồ Chí Minh đề cập vấn đề công tác cản Đảng, vấn đề người coi “luôn cần kíp yếu” nêu khái quát công tác cán theo quan điểm Hồ Chí Minh: MỘT LÀ: PHẢI “HIỂU VÀ... tịch Hồ Chí Minh thị cho địa phương phải tìm người hiền tài gánh vác công việc cho nước, cho dân, cảm nhận sách chiêu hiền đãi sĩ Người qua lời cảm kích II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ SOI. .. LÀ “PHẢI KHÉO DÙNG CÁN BỘ” Về dùng cán theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán hợp lý, giúp cán cho đúng, giữ gìn cán Đây yêu cầu đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ SOI SÁNG CHO xây DỰNG độ NGŨ cán bộ VỮNG MẠNH TRONG xây DỰNG và CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAY, TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ SOI SÁNG CHO xây DỰNG độ NGŨ cán bộ VỮNG MẠNH TRONG xây DỰNG và CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAY, TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề cán bộ SOI SÁNG CHO xây DỰNG độ NGŨ cán bộ VỮNG MẠNH TRONG xây DỰNG và CHỈNH đốn ĐẢNG HIỆN NAY, I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁN BỘ

Từ khóa liên quan