Tieu luan TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “VẤN ĐỀ CÁN BỘ” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

28 805 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 09:45

2 MỞ ĐẦU Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa giới, lãnh tụ kính yêu dân tộc Việt Nam; Người làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta Cuộc đời nghiệp Người thực gương sáng để Đảng, nhân dân ta hệ mai sau học tập, noi theo Chủ tich Hồ Chí Minh xa, để lại cho dân tộc ta di sản tinh thần vô giá, hệ thống tư tưởng Người Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam tinh hoa văn hoá giới Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phát triển kinh tế văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần kiêm, liêm chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng Đảng vững mạnh.v.v Trong hệ thống tư tưởng quý báu Người, tư tưởng “vấn đề cán bộ” xác định nội dung lớn, có ý ngh ĩa đặc biệt quan trọng định đến thành bại cách mạng Việt Nam Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu nắm vững vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ” sở thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng lực lượng lãnh đạo toàn xã hội, nhiệm vụ trọng yếu toàn Đảng, toàn dân ta Tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ” 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh cán Đảng Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, vấn đề cán công tác cán mối quan tâm lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh Bởi vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán lực lượng nòng cốt tổ chức, đoàn thể cách mạng Công tác cán giữ vị trí hàng đầu công tác xây dựng Đảng Làm tốt công tác vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài vừa vấn đề có tính cấp thiết Cụ thể, theo Hồ Chí Minh, “cán gốc công việc”1 “công tác cán công việc gốc Đảng” Chính vậy, giai đoạn, thời kỳ, vấn đề cán công tác cán v ấn đề lên hàng đầu giữ vị trí quan trọng nghiệp cách mạng Đảng Nó có ý nghĩa định công tác xây dựng Đảng việc tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng mà có ý nghĩa định thành bại đấu tranh cách mạng Sở dĩ Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề cán công tác cán vì, theo Người, để nghiệp cách mạng Đảng thành công phải cần đủ yếu tố là: có đường lối cách mạng đúng, có quần chúng nhân dân giác ngộ, đồng tình ủng hộ có đội ngũ cán lãnh đạo giỏi Ba yếu tố có liên quan chặt chẽ với tạo thành quy trình khép kín hoạt động lãnh đạo Đảng Nếu thiếu yếu tố cách mạng thành công Trong đội ngũ cán giữ vai trò cầu nối Đảng với quần chúng, dây chuyền máy tổ chức, có tác động to lớn trực tiếp đến phong trào cách mạng Hồ Chí Minh cho rằng, vai trò cán thể chỗ cán vừa người đem sách Đảng, Nhà nước giải thích cho dân chúng hiểu thi hành; vừa người đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để có sách Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H1995, tr 269 Cán có tốt công tác lãnh đạo Đảng thực thi có hiệu quả, ví cầu có vững nối liền bờ, dây chuyền có tốt toàn cỗ máy hoạt động; dây chuyền không tốt, không chạy động dù tốt đến mấy, toàn cỗ máy bị tê liệt Nói vai trò cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muôn việc thành công thất bại cán tốt kém” Như vậy, thấy, toàn tiến trình lãnh đạo cách mạng Đảng, cán công tác cán vấn đề lên hàng đầu giữ vai trò trọng yếu Nó có ý nghĩa định công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa định thành bại đấu tranh cách mạng Thực tiễn lịch sử chứng minh, giai đoạn cách mạng nào, thời kỳ chưa giành quyền giành quyền Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, cán chủ trương Đảng có hay biến thành thực Cho nên, viết, phát biểu suốt đời hoạt động mình, Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề cán thường xuyên quân tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán Đảng theo chuẩn mực định, phù hợp với giai đoạn cách mạng Người cán theo quan điểm Chủ tịch H Chí Minh phải người có đủ đức lẫn tài Bởi lẽ, đức tài hai mặt cần thiết tạo nên nhân cách hoàn chỉnh người cán chúng có mối quan hệ chặt chẽ với Nói điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Có tài phải có đức, có tài đức, tham ô ngủ hoá có hại cho nhà nước Có đức tài, ông bụt ngồi chùa, không giúp ích “Đức” người cán bộ, theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí minh đạo đức chung chung, mà đạo đức cách mạng Người coi Sđd, tập 5, tr 240 đạo đức cách mạng “nền tảng”, “cái gốc” nhân cách người cán Người nói “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân”3 Cái gốc giúp cho người cán vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao cho Cái gốc đó, người cán thực trở thành gương sáng cho người noi theo Nói cách khác, đạo đức sở, tảng, điều kiện đảm bảo cho người cán hoạt động hướng, phát huy tài năng, mưu lợi cho dân, cho nước “sức có mạnh gánh nặng xa Người cán phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”4 Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng trừu tượng, cao xa, đạo đức thủ cựu mà đạo đức mới, danh vọng, lợi ích cá nhân mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, loài người Đạo đức đạt phải có ý chí rèn luyện phải bền gan phấn đấu Người cán có đạo đức cách mạng người biết trọng lợi ích Đảng, nhân dân, luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc nhân dân, biết đặt lợi ích Đảng lên trước, lên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, chí hy sinh tính mạng cho lợi ích Đảng, dân tộc Người cán có đạo đức cách mạng phải người liên hệ mật thiết với nhân dân, yêu kính nhân dân biết lắng nghe ý kiến dân, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân; khéo tổ chức lãnh đạo nhân dân thực thắng lợi chủ trương, đường lối Đảng; sẵn lòng chịu cực khổ trước người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ Hồ Chí Minh nhắc nhở cán Đảng: “Trước mặt quần chúng, viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng Sđd, tập 5, tr 252-253 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H1995, tr 283 quý mến người có đủ tư cách, đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân phải làm mực thước cho người ta bắt chước”5 Người cán có đạo đức cách mạng người có ý thức tổ chức kỷ luật cao, biết phục tùng lợi ích Đảng, phục tùng kỷ luật tổ chức, không mục đích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc chung, sức phấn đấu, sức làm việc học tập, gương sáng cho quần chúng noi theo Là người cán có đạo đức cách mạng lời nói phải đôi với việc làm, làm nhiều nói “một gương sáng có giá trị trăm diễn văn hay”, tránh thói hư, nói đằng, làm nẻo, hay nói mà chẳng hay làm Một bất tín, vạn chẳng tin Người cán không dân tin, dân phục, dân yêu người vô tích sự, không làm lên trò trống Người cán phải có lối sống sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không tham lam, tư tưởng đặc quyền đặc lợi; phải tránh xa đoạn tuyệt với chủ nghĩa cá nhân, thứ vi trùng độc hại mà sinh đủ thứ chứng bệnh nguy hiểm như: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, vô kỷ luật… Những chứng bệnh cán không chịu sửa chữa khắc phục, làm hư hỏng đội ngũ cán Đảng Người cán có đạo đức cách mạng phải người thẳng thắn, trung thực, có ý thức tự phê bình phê bình cao; có gan làm, có gan chịu, không lùi bước trước khó khăn gian khổ; biết lắng nghe ý kiến phê bình có gan sửa chữa khuyết điểm Người cán có đạo đức cách mạng người mang đầy đủ đức tính tốt mà Hồ Chí Minh khái quát thành chữ sau: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm Người cán theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh có đức chưa đủ mà phải có tài Nghĩa là, bên cạnh có đạo đức Sđ d, tập 5, tr 552 cách mạng sáng, người cán phải có kiến thức, trình độ lực, kể lực trí tuệ lực tổ chức, hoạt động thực tiễn “Tài” người cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm nhiều yếu tố Trước hết, người khảng định rằng, lực “làm việc khó”, chí thực Người cán cách mạng có nhiệm vụ trọng đại giáo dục, quản lý lãnh đạo nhân dân thực nhiệm vụ Đảng, cách mạng, lại đòi hỏi phải có lực toàn diện lực trí tuệ lực tổ chức thực tiễn Biện pháp bồi dưỡng lực cán phải chịu khó học tập, rèn luyện Phương pháp học tập rèn luyện trường thực tiễn công tác Nội dung học tập toàn diện nội dung chuyên sâu chuyên môn, lý luận thực tiễn Trong đó, Hồ Chí Minh cần tập trung học tập lý luận Mác - Lênin: “Chúng ta phải nâng cao tu dưỡng chủ nghĩa Mác Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết kinh nghiệm Đảng, phân tích cách đắn đặc điểm nước ta Có thế, hiểu quy luật phát triển cách mạng Việt Nam, định đường lối phương châm, bước cụ thể cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta Như phải học tập lý luận, phải nâng cao trình độ lý luận chung Đảng, trước hết cán cốt cán Đảng”6 Học lý luận Mác - Lênin để nâng cao trình độ, bảo vệ, không ngừng nâng cao hoàn thiện cách thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết đúc rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn chỉnh phát triển lý luận Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh đưa yêu cầu người cán phải có trình độ chuyên môn giỏi, có tri thức cao, phải vươn tới đỉnh cao khoa học, kỹ thuật Bởi ngày người cán lãnh đạo chung chung có nhiệt tình không chưa đủ phải có tri thức Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H1995, tr 494 Cùng với đức tài người cán phải có phương pháp, tác phong công tác khoa học đem lại hiệu thiết thực Cho nên, Đảng phải bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán Đây điều Hồ Chí Minh yêu cầu người cán cách mạng “nhất thiết phải có” Phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái, chống bệnh ham chuộng hình thức, nhằm hình thức bề ngoài, muốn phô trương cho oai, chống cách làm việc theo lối bàn giấy, ngồi nơi tay năm ngón, không chịu sâu sát kiểm tra việc tổ chức thực thị nghị Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân cách người cán thể hoàn chỉnh bao gồm đạo đức cách mạng lực tiến hành công việc Năng lực phải dựa “gốc”, “nền tảng” đạo đức cách mạng, phải hướng vào thực tốt mục tiêu lý tưởng “phụng Tổ quốc, phụng nhân dân”; đạo đức cách mạng phải thể lực hiệu tiến hành công việc 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán Đảng Một là: phải làm tốt công tác huấn luyện cán Chủ tịch Hồ Chí Minh khảng định: Huấn luyện cán công việc gốc Đảng; đường để có đội ngũ cán Đảng Nhà nước có đủ đức, đủ tài Vì vậy, nội dung huấn luyện phải toàn diện, chuyên sâu phải có phương pháp khoa học Đó huấn luyện nghề nghiệp, trị, văn hoá, lý luận, huấn luyện đức, tài đức làm gốc Mỗi nội dung huấn luyện cụ thể lại Người nội dung phương pháp huấn luyện cho sát hợp với đặc thù môn ngành huấn luyện Theo Hồ Chí Minh, phương châm huấn luyện cán phải đảm bảo tính bản, toàn diện đặc biệt coi trọng tính thiết thực vững chắc; cách huấn luyện cán phải gắn lý luận với thực tiễn, kinh nghiệm với thực tế phải liền với Phải kiên khắc phục khuyết điểm huấn luyện như: huấn luyện cách chung chung, không sát thực, huấn luyện hời hợt, không chuyên sâu, không sát đối tượng, chủ quan, nóng vội huấn luyện theo kiểu nhồi nhét, áp đặt Hai là: Phải hiểu rõ đánh giá cán Đây nội dung quan trọng công tác cán bộ, có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn việc phát huy sức mạnh đội ngũ cán bộ, nhằm thực thắng lợi đường lối, chủ trương sách Đảng nhà nước Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ đánh giá cán có sở để quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán Đồng thời, có tác dụng kích thích mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực cán “biết rõ ràng cán cân nhắc cán cách mức”7 Đây vấn đề Hồ Chí Minh ra: “Hiểu biết cán điều khó” Vì xem xét cán phải thận trọng, phải khách quan, công tâm, phải công khai, dân chủ, phải đánh giá cán thấy rõ mặt tốt, mặt xấu cán Muốn đánh giá cán phải vào kết hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá cách toàn diện đức tài, phải vào tiêu chuẩn cán Tiêu chuẩn phát triển phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng Để đánh giá cán người làm công tác cán phải biết tự đánh giá mình, phải có kiến thức, có lực lương tâm sáng, muốn biết người, trước tiên phải biết Đã không tự biết khó mà biết người Vì vậy, muốn biết phải trái người ta, trước phải biết phải trái Nếu phải trái mình, nhận rõ người cán tốt hay xấu Để biết cán bộ, đánh giá cán bộ, người xem xét phẩm chất lực phải có phương pháp xem xét khoa học, xem xét cán không xem mặt mà phải xem tính chất họ Không xem Sđd, tập 5, tr 282 10 việc, lúc mà phải xem toàn lịch sử, toàn công việc họ Cần tránh bệnh như: Tự cao, tự đại, ưa người ta nịnh mình, áp đặt chủ quan, dập khuôn cách cứng nhắc… Ba là: Phải khéo dùng cán Khéo dùng cán thể việc bố trí xếp cán Đây khâu định đến thành bại công việc Bởi vì, xây dựng đội ngũ cán có đủ đức tài vô quan trọng cần thiết, việc sử dụng đội ngũ cán để họ hăng hái, nhiệt tình, phát huy hết tài năng, sức lực để đem lại hiệu công việc mà Đảng giao phó lại quan trọng Muốn cần phải khéo cần phải có “nghệ thuật dùng người” Theo Hồ Chí Minh: “Dùng người dùng gỗ Người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng, cong tuỳ chỗ mà dùng được” Khéo dùng cán người lãnh đạo phải có quan điểm đúng, động đúng, phải khách quan, công tâm, công khai dân chủ sử dụng cán bộ, phải biết bố trí, xếp cán lúc, việc, sở trường họ Dùng cán phải sáng suốt lựa chọn cán bộ, phải chí công vô tư, có lòng độ lượng, bao dung, không thành kiến cán bộ, phải có thái độ cởi mở, chân tình, rộng rãi thân mật với cán người không ưa Phải có tinh thần thương yêu cán bộ, tận tình bảo cho cán bộ, giúp cho họ tiến bộ, có cán tin, yêu không xa lánh mình, khéo Dùng cán mà biết khiến cho cán gan nói, gan làm việc, tạo cho tự tin, say mê, tính mạnh dạn, đoán công việc, khuyến khích tài năng, óc sáng tạo cán khéo Theo Hồ Chí Minh, khéo dùng cán thể chỗ đặt người việc, sở trường việc mà xếp người người mà xếp việc, phải biết tuỳ tài mà dùng người, tránh tình trạng “thợ Sđd, tập 5, tr 72 11 rèn bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn dao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tuỳ tài mà dùng người hai người thành công” Con người ta không tốt, hay, mà có chỗ xấu, sử dụng cán bộ, ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ Khéo dùng cán thể chỗ kết hợp hệ cán cách đắn, khéo kết hợp cán già cán trẻ để bổ sung cho Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hi ện đội ngũ cán Đảng có cán già, có cán trẻ Cán già vốn quý Đảng, họ có kinh nghiệm mặt lãnh đạo, rèn luyện, thử thách nhiều thực tế đấu tranh Còn cán trẻ chưa có số ưu điểm cán già, họ lại hăng hái, nhạy cảm với mới, chịu khó học tập, tiến nhanh” 10 Khéo dùng cán người Đảng Muốn dùng cán phải khách quan, công tâm đặc biệt phải chống tư tưởng “địa phương chủ nghĩa”, “óc bè phái”, “óc hẹp hòi” “Ai hẩu với dù nói không nghe, tài dùng Ai không hẩu với dù có tài dìm họ xuống, họ nói phải không nghe” 11 Bốn là: Phải có gan cất nhắc cán Cất nhắc cán phải chọn người có đức, có tài để cất nhắc, người cất nhắc phải người hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần gũi với quần chúng, quần chúng tin cậy mến phục Muốn trước cất nhắc cán phải xem xét kỹ, thấy rõ ưu điểm khuyết điểm họ để có gan cất nhắc Hồ Chí Minh dạy rằng: “Trước cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng Chẳng xem xét công tác họ, mà phải xem xét sinh hoạt họ Chẳng Sđd, tập 5, tr 274 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H1995, tr 211 11 Sđd, tập 5, tr 72 10 15 phụ c tì n h trạ ng chạ y theo bằ n g cấ p Là m tố t công tá c quy hoạ ch và tạ o nguồ n cá n bộ , chú ý cá n bộ trẻ , nữ , dân tộ c thiể u số , chuyên gia cá c lĩ n h vự c; xây dự n g quy hoạ ch cá n bộ cấ p chiế n lượ c Đá n h giá và sử dụ n g đú ng cá n bộ sở nhữ ng tiêu chuẩ n, quy trì n h đã đượ c bổ sung, hoà n thiệ n , lấ y hiệ u quả công tá c thự c tế và sự tí n nhiệ m củ a nhân dân là m thướ c đo chủ yế u Không bổ nhiệ m cá n bộ không đủ đứ c, đủ tà i, hộ i chủ nghĩ a Thự c hiệ n nghiêm quy chế chứ c, miễ n nhiệ m, từ chứ c đố i vớ i cá n bộ lã n h đạ o, quả n lý Kị p thờ i thay thế cá n bộ yế u ké m về phẩ m chấ t, lự c, không hoà n thà nh nhiệ m vụ , uy tí n giả m sú t có chế tà i xử lý nghiêm nhữ n g trườ n g hợ p chạ y chứ c, chạ y quyề n , chạ y chỗ , chạ y tộ i, chạ y tuổ i, chạ y bằ ng cấ p , chạ y huân chương Thự c hiệ n luân chuyể n cá n bộ lã nh đạ o và quả n lý theo quy hoạ ch ở cá c ngà nh, cá c cấ p; khắ c phụ c tư tưở ng cụ c bộ , khé p kí n Tăng cườ n g công tá c giá o dụ c, quả n lý cá n bộ Chú trọ ng xây dự ng độ i ngũ cá n bộ lã n h đạ o và quả n lý cá c cấ p , độ i ngũ chuyên gia đầ u ngà n h Đổ i mớ i, trẻ hó a độ i ngũ cá n bộ lã nh đạ o và quả n lý , kế t hợ p cá c độ tuổ i, bả o đả m tí n h liên tụ c, kế thừ a và phá t triể n Nghiên cứ u ban hà nh và thự c hiệ n tố t chí n h sá ch sử dụ n g và quả n lý cá n bộ , đả ng viên có vấ n đề về lị ch sử chí n h trị Thực tế kinh nghiệm 84 năm qua Đảng ta nắm vững quan điểm nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ” Đảng đứng vững lập trường giai cấp công nhân để tiến hành công tác cán Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, dự báo tình hình, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, xây dựng đồng đội ngũ cán chủ chốt cấp từ Trung ương đến sở, đặc biệt cán đứng đầu Nhìn lại sau gần 30 năm đổi mới, công tác cán có đổi đáng kể: Cùng với việc xếp lại tổ 16 chức cho gọn nhẹ, giảm bớt đầu mối trung gian, thay đổi, bố trí hàng loạt cán để đáp ứng với yêu cầu chế quản lý điều kiện kinh tế thị trường Bên cạnh cán lâu năm, vững vàng trị, ý đào tạo sử dụng cán có tư mới, động, tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có kiến thức khoa học, kinh tế, pháp luật, có đầu óc kinh doanh… Trong đánh giá cán ý nhiều đến tiêu chuẩn, lấy hiệu thực tế công việc làm chủ yếu Một số qui chế, qui trình ban hành thực theo hướng dân chủ Trong việc bố trí cán ý kết hợp độ tuổi, loại, lớp cán bộ, không trẻ hoá hình thức; lựa chọn, đào tạo bố trí cán lãnh đạo chủ chốt cấp, ngành, quan đảng, nhà nước đoàn thể, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trị Nhờ mà Đảng ta xây dựng đội ngũ cán trung kiên, có lĩnh trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta lựa chọn Phần lớn cán có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức lực hoàn thành nhiệm vụ giao Trong giai đoạn nay, lãnh đạo Đảng, cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đây cách mạng toàn diện, sâu sắc triệt để nhất, gay go liệt Nó diễn tất lĩnh vực đời sống xã hội, lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, kinh tế, trị tư tưởng văn hoá Từ đặt đòi hỏi cao phẩm chất lực lãnh đạo đội ngũ cán bộ, cán chủ chốt Những thành tựu mà đạt sau gần 30 năm đổi tiền đề, thuận lợi bản, song khó khăn thách thức Bốn nguy mà Đảng ta xác định đến 17 chưa bị đẩy lùi, trái lại ngày, tác động mạnh mẽ đến ý chí, niềm tin tình cảm người dân Việt Nam, đe doạ đến sống Đảng dân tộc Tình trạng sa sút phẩm chất trị, đạo đức lối sống phận cán Bên cạnh biểu giao động, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội lãnh đạo Đảng, có biểu chạy theo lối sống hội, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, gây lãng phí công Một số cán có tác phong quan liêu, ức hiếp dân chúng, gia trưởng độc đoán, tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa địa vị, hội, ý thức tổ chức kỷ luật, phát ngôn làm việc tuỳ tiện, gây đoàn kết nội nghiêm trọng Nhận định, đánh giá vấn đề này, Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định: Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc Những tượng tiêu cực trên, chủ yếu cán thiếu tu dưỡng rèn luyện, song phần công tác cán Đảng, khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng cán sách cán nhiều yếu kém, bất cập cần phải sớm khắc phục Cụ thể, theo quan điểm Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tình hình bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan, n hưng chủ yếu nguyên nhân chủ quan là: Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân Việc tổ chức thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, nghị quyết, thị, quy định xây 18 dựng, chỉnh đốn Đảng số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đôi với làm, làm chiếu lệ Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình nhiều nơi vừa bị buông lỏng thực hiện, vừa chưa quy định cụ thể để làm sở cho công tác kiểm tra, giám sát Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành chế, sách, pháp luật thích ứng với trình vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn quy định thiếu chế tài cụ thể Đánh giá, sử dụng, bố trí cán nể nang, cục bộ; chưa trọng phát có chế thật để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên thay người vi phạm, uy tín giảm sút, lực yếu Công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều hình thức, Chưa đủ sức động viên thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng cán bộ, đảng viên; số nơi có tình trạng việc làm đúng, gương người tốt không đề cao, bảo vệ; sai sót, vi phạm không phê phán, xử lý nghiêm minh Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, riết; đấu tranh với vi phạm nể nang, không nghiêm túc Một thực tế đặt cho công tác cán hệ cán lão thành trải qua kháng chiến lại Vấn đề cán kế cận vấn đề búc xúc Việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán có vi phạm Vấn đề chế sách cán có bất cập Đảng ta nhiều lần yêu cầu phải đổi máy làm công tác cán bộ, chưa có chuyển biến rõ rệt Trong chủ nghĩa đế quốc lực thù địch đứng đầu đế quốc Mỹ không từ bỏ âm mưu mà trái lại tăng cường chống phá ta nhiều lĩnh vực Nhất chống phá lĩnh vực tư tưởng lý luận, chúng sức công kích, xuyên tạc hòng phủ nhận hệ tư 19 tưởng Đảng, tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản Chúng gieo rắc lối sống buông thả, truỵ lạc, chủ nghĩa thực dụng tự dân chủ kiểu phương Tây Thâm hiểm hơn, chúng mở công giành giật tin tức, xâm lược văn hoá tư tưởng, giành giật lớp người, hệ cán bộ, đặc biệt hệ trẻ, đội dự bị Đảng hệ tương lai đất nước Chúng gieo rắc lối tư phi lịch sử, phủ nhận khứ, phủ nhận truyền thống vẻ vang dân tộc, lợi dụng thiếu sót khuyết điểm Đảng ta để xuyên tạc, bôi nhọ, dụ giỗ, mua chuộc, lôi kéo cán yếu kém, bất mãn chống lại Đảng, làm suy giảm niềm tin quần chúng nhân dân Đảng mục tiêu đường mà lựa chọn Chúng đòi đa nguyên trị, đa đảng đối lập để đến phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Thực chất chúng muốn Đảng ta phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ đường lên chủ nghĩa xã hội Trước tình hình để đập tan âm mưu thủ đoạn kẻ thù, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi biểu suy thoái trị đạo đức lối sống, kiên khắc phục yếu bất cập công tác cán nhằm làm Đảng, đội ngũ cán Đảng phải tiếp tục đổi công tác cán bộ, vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài vừa mang tính cấp thiết giai đoạn 2.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán Để đảm bảo cho việc đổi công tác cán hướng đạt hiệu tốt, đòi hỏi toàn Đảng phải quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề cán xây dựng đội ngũ cán Đặc biệt phải nắm vững mục tiêu công tác cán là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán lãnh đạo quản lý cấp từ Trung ương đến sở vững mạnh trị, gương mẫu đạo đức, lối sống có trí tuệ, kiến thức lực hoạt 20 động thực tiễn, gắn bó với nhân dân Phải đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đồng cấu, bảo đảm chuyển tiếp liên tục vững vàng hệ Các tổ chức Đảng cán bộ, đảng viên cần phải nắm vững phấn đấu theo tiêu chuẩn người cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước mà Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII xác định là: “Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực có kết đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư Không tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm; có trình độ hiểu biết lý luận trị, quan điểm, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ lực sức khoẻ để làm việc có hiệu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao”15 Trong giai đoạn nay, để nâng cao chất lượng, hiệu công tác cán bộ, đòi hỏi cá nhân tổ chức, phải quán triệt thực tốt số giải pháp sau: Thứ nhất: Phải thực đắn nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức toàn hệ thống trị Đây giải pháp quan trọng, lẽ mang tính định hướng cho công tác cán Muốn trước hết phải quán triệt thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán Đây điều kiện khách quan hàng đầu việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng đắn đội ngũ cán Thực nguyên tắc nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo tổ chức đảng, phát huy trí tuệ, kiến thức kinh nghiệm cán bộ, đảng viên 15 Đảng Cộng sản Việt Nam, VKHN lần thứ BCHTW khoá VIII, Nxb CTQG, H1997, tr 79-80 21 tham gia xây dựng đội ngũ cán Tập trung dân chủ gắn liền với tập thể lãnh đạo, cá nhân phân công phụ trách, việc quán triệt thực nguyên tắc tập trung dân chủ công tác cán yêu cầu có tính nguyên tắc kỷ luật tổ chức Đảng cán đảng viên Trong điều kiện Đảng cầm quyền, tư tưởng quyền lực cá nhân dễ xuất hiện, cá nhân chi phối công tác cán tình trạng phe cánh, cục địa phương tổ chức khó tránh khỏi hậu phức tạp Vì phải kết hợp đắn chế độ tập thể lãnh đạo với phát huy trách nhiệm cá nhân, dân chủ với tập trung Tập thể cấp uỷ đảng phải quán triệt quan điểm, tư tưởng đạo, nhiệm vụ công tác cán cấp trên; nghị chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, định nhân cán theo phạm vi quyền hạn phân công phân cấp Những đánh giá nhận xét kết luận nhân cán phải cấp uỷ có thẩm quyền thảo luận dân chủ nghị tập thể, thiết không giao cho người nghị cán Kiên khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, danh nghĩa nghị tập thể thực chất ý kiến người chủ trì thiểu số cấp uỷ Dân chủ công tác cán không thực phạm vi cấp uỷ mà biết lắng nghe ý kiến quần chúng, cấp dưới, ngành Trước định nhân cán cần tham khảo ý kiến cấp ngành có thẩm quyền phương thức thăm dò ý kiến phù hợp Tiếp tục thể chế hoá đường lối quan điểm nguyên tắc Đảng xây dựng đội ngũ cán Hoàn chỉnh xây dựng quy chế công tác cán đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm luân chuyển cán bộ, chế độ học tập, chế độ nhân dân tham gia xây dựng giám sát cán bộ, chế độ kiểm tra, bảo vệ trị nội phân công phân cấp quản lý cán để nhằm tăng 22 cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, tạo sở pháp lý, khẳng định ý thức trách nhiệm toàn Đảng toàn dân hệ thống trị với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán Thứ hai: Phải làm tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán Công tác quy hoạch cán tạo chủ động có tầm chiến lược, khắc phục tình trạng hẫng hụt, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, tạo nguồn dồi dào, làm sở luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán Hiện năm tới, phải quán triệt triển khai thực theo tư tưởng đạo Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là: Triển khai thực quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chức danh cán lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020; tích cực tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược Công tác quy hoạch cán cần phải xuất phát từ nhiệm vụ trị, nhiệm vụ tổ chức, từ thực trạng đội ngũ cán để xây dựng quy hoạch cán đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa, liên tục vững Phải xây dựng quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ cán phù hợp Trong quy hoạch cần trọng quy hoạch cán lãnh đạo Đảng, cán quản lý Nhà nước, cán lãnh đạo đoàn thể nhân dân, cán kinh doanh, cán tham mưu chuyên gia lĩnh vực theo yêu cầu thiết thực công đổi Khi có quy hoạch, phải tích cực chủ động, đổi nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán Nội dung đào tạo bồi dưỡng phải toàn diện, thiết thực, lý luận thực tiễn, đào tạo bồi dưỡng vấn đề chuyên sâu chuyên môn, chung riêng Có nhiều nội dung hình thức, biện pháp đào tạo bồi dưỡng phong phú đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa phương Phải kiên trì, tỉ mỉ cụ thể, đào tạo bồi dưỡng phải gắn với sử dụng cán phù hợp 23 với chuyên môn nghiệp vụ Tránh tư tưởng đào tạo bồi dưỡng nóng vội chủ quan nhồi nhét, áp đặt Thứ ba: Phải đổi quan niệm phương pháp xem xét đánh giá nhận xét cán Đánh giá cán vấn đề hệ trọng tế nhị, nhạy cảm, phức tạp Nó khâu mở đầu định để tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách cán Đánh giá cán sử dụng đúng, đánh giá sai sử dụng sai Sử dụng sai cán để lại hậu nhiều mặt, người xấu, kẻ hội có “chui sâu, leo cao”, người tốt, người giỏi không đánh giá dần động lực phấn đấu, tập thể tổ chức đảng, quan, đơn vị tiềm ẩn yếu tố đoàn kết, lòng tin vào lãnh đạo, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ Đánh giá không đúng, ảnh hưởng không tốt đến tất khâu khác công tác cán bộ, phá vỡ quy hoạch, luân chuyển cán không đạt mục tiêu ban đầu, lãng phí đào tạo, bồi dưỡng; ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, đông số lượng không mạnh, không ngang tầm nhiệm vụ Vì vậy, phải đổi cách nhìn nhận cán bộ, có phương pháp xem xét, đánh giá cán với quan điểm khách quan, toàn diện lịch sử, phát triển Nắm vững dựa vào tiêu chuẩn chức vụ loại cán bộ, lấy kết hoàn thành nhiệm vụ giao làm thước đo để đánh giá phẩm chất, lực cán cách cụ thể, khoa học, xác thống Phải đánh giá toàn diện đức tài, đặc biệt trọng phẩm chất trị lực trí tuệ cán bộ, phải hiểu biết “sở trường”, “sở đoản” cán Khắc phục tình trạng nhận xét đánh giá cán cách chung chung trừu tượng, tuỳ tiện chủ quan theo kiểu “ưu nên tốt, ghét nên xấu”, xem xét phiến diện lúc nhấn mạnh mặt này, lúc nhấn mặt khác, lẫn lộn 24 điều kiện với tiêu chuẩn, đồng cấp học vị với phẩm chất, lực Cần đánh giá cấp học vị với ý nghĩa hiệu hoàn thành nhiệm vụ giao Người cán tốt thiết phải người hoàn thành tốt nhiệm vụ Phẩm chất lực người cán cố định, bất biến Phải đặt cán môi trường điều kiện hoàn cảnh cụ thể để đánh giá cán Phải đặt cán mối quan hệ biện chứng với tổ chức, chế sách Cần đánh giá khuyến khích cán có tâm huyết thành thạo công việc, có trách nhiệm trước khó khăn phức tạp, dám nghĩ, dám làm, dám nghĩ tới mới, dám chịu trách nhiệm theo hướng xác định, nói đôi với làm Đề phòng phần tử hội trị, nội gián chiu vào đội ngũ cán để cán thoái hoá biến chất Xây dựng thực có nề nếp chế độ tự phê bình phê bình nhận xét cán định kỳ theo nhiệm vụ hàng năm Cấp uỷ người lãnh đạo phải thống đánh giá cán bộ, cấp phải thường xuyên nhận xét đánh giá cấp trực tiếp Cấp quản lý cán phải tiếp cận với cán trực tiếp nghe cán tự nhận xét, lấy ý kiến quần chúng thông báo cho cán biết kết luận cấp uỷ ưu điểm, khuyết điểm công tác cán để cán có hướng phát huy ưu điểm nhanh chống khắc phục khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành chức trách giao Thứ tư: Đổi vấn đề bố trí sử dụng cán Trong bố trí sử dụng cán bộ, cần ý: Bảo đảm tiêu chuẩn, bố trí người, việc, sở trường, thực trẻ hoá đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục phát triển Đề bạt, bổ nhiệm cán cần lúc, giao việc tầm, khuyến khích cán vươn lên đảm nhiệm công việc cao Tốt nên giao việc vào lúc cán có xu hướng phát triển, đừng để lúc cán chững lại 25 đề bạt không phát huy hết tài sáng tạo tinh thần hăng hái, nhiệt tình để đạt hiệu cao công việc giao Do việc bố trí sử dụng cán phải xuất phát từ tiêu chuẩn cán yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Đảng, đơn vị Tức tuỳ việc mà đặt người người mà đặt việc, phải bố trí sử dụng người việc, chuyên môn nghiệp vụ, không nên để cán lâu vị trí lãnh đạo, dễ làm cho cán chững lại vừa gây lên ùn tắc đội ngũ cán Yêu cầu bố trí sử dụng phải thực tốt tính kế thừa, tính liên tục tính phát triển Kết hợp cán già cán trẻ, độ tuổi, vừa trẻ hoá cán vừa giữ gìn chất lượng cán Chú trọng sử dụng cán có chất lượng qua rèn luyện thử thách khó khăn phức tạp, hoạt động thực tiễn đấu tranh cách mạng Trong bố trí sử dụng phải ý thực tốt việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" Có nâng cao chất lượng hiệu quy hoạch để khuyến khích cán không ngừng tu dưỡng rèn luyện phấn đấu vươn lên Cho nên cần có quy chế miễn nhiệm, tạo nên bình thường tâm lý cán dư luận quần chúng, để cán chủ trì qua thực chức trách nhiệm vụ không phát huy được, không đủ trình độ phát triển lên cấp chức vụ chuyển sang đảm nhiệm công việc phù hợp với khả cán Chống bảo thủ trì trệ, giản đơn hoá đổi vấn đề bố trí sử dụng cán Tránh tình trạng phạm phải sai lầm bố trí sử dụng cán chủ quan, dùng người thân quen, không dùng cán không hợp tính tình với dùng người khéo nịnh hót mà chán ghét người trực sử dụng dẫn đến hoàn thành nhiệm vụ thấp, người không phục, làm giảm tinh thần hăng hái phấn đấu cán khác, quần chúng lòng tin vào lãnh đạo Đảng 26 Thứ năm: Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống sách cán Chính sách cán giữ vị trí đặc biệt quan trọng xây dựng đội ngũ công tác cán Đó phận quan trọng hệ thống sách xã hội Đảng Nhà nước nhằm phát huy nhân tố người thực nhiệm vụ Nội dung sách cần phải quan tâm bao gồm sách ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sách sử dụng cán bộ, sách tiền lương, nhà ở, sách hậu phương gia đình cán Yêu cầu thực sách cán bộ, với nỗ lực Đảng Nhà nước, phải phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường cấp ngành, đơn vị Khi giải vấn đề sách cán phải quán, công bằng, dân chủ, công khai, có lý, có tình, thu hút giữ gìn chất lượng cán bộ, khuyến khích động viên tinh thần cán để cán yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ sáu: Đổi chỉnh đốn tổ chức máy làm công tác cán đội ngũ cán làm công tác cán Đổi chỉnh đốn tổ chức máy, phát huy vai trò khả tham mưu giúp việc tổ chức đội ngũ cán làm công tác cán cần thiết Bởi vì, lực lượng trực tiếp giúp việc cho cấp uỷ cấp tiến hành công tác cán Do đó, chất lượng, hiệu công tác cán Đảng cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào phẩm chất, lực người làm công tác cán Chính vậy, cấp uỷ cấp người lãnh đạo phải thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức làm công tác cán vững mạnh, đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ có định xác, kịp thời công tác cán Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cách khoa học cụ thể sát thực tế mối quan hệ công tác quan Xác định chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể làm sở cho người phấn đấu thực hiện, xây dựng thực tốt quy chế, quy trình 27 công tác cán Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, không rõ trách nhiệm, không nắm cán Thường xuyên đổi phong cách phương pháp làm việc, sâu sát sở, sâu sát cán để nắm tình hình Tăng cường đầu tư lực lượng phương tiện vật chất, trang thiết bị nâng cao khả quản lý chặt chẽ đội ngũ cán Xây dựng kiện toàn bồi dưỡng người làm công tác cán trước hết đồng chí cấp uỷ, đồng chí lãnh đạo cấp phải vững vàng đường lối, chặt chẽ nguyên tắc, hiểu biết nhuần nhuyễn sách, có phẩm chất đạo đức cách mạng sáng, có lực tư duy, có quan điểm phương pháp xem xét đắn có tình thương yêu sâu sắc cán Những người làm công tác cán phải người thực công tâm, không bị chi phối chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không chấp nhận lối sống chạy chọt, luồn lọt, lo lót nhiều hình thức biến tướng tinh vi Đối với người làm công tác quan tổ chức cán phải có trình độ nghiệp vụ tinh thông, chín chắn điềm đạm, nắm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ, trung thực, tổ chức cán tin cậy Cần phải quản lý xem xét chặt chẽ nghiêm túc người làm công tác cán để có quy hoạch, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ kiến thức lực toàn diện cho đội ngũ làm công tác cán Kiên xử lý trường hợp vi phạm nguyên tắc Đảng, nguyên tắc công tác cán bộ, đưa khỏi ngành cán không đủ tiêu chuẩn KẾT LUẬN Tư tưởng “Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán vững mạnh” một nội dung quan trọng tư 28 tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Đó thực dẫn quan trọng để Đảng ta quán triệt vận dụng sáng tạo vào trình xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm cho đội ngũ cán Đảng thực vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Trong giai đoạn nay, trước yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với phát triển mau chóng, phức tạp tình hình kinh tế trị - xã hội giới khu vực đặt yêu cầu ngày cao lĩnh trị, lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, đòi hỏi Đảng phải có đội ngũ cán vững mạnh mặt, đủ sức thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Tình hình đó, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng cần phải nghiên cứu, quán triệt, nắm quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ” nói riêng Trên sở tiến hành xây dựng tổ chức thực hệ thống giải pháp đồng hợp lý tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch tạo nguồn cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, thực sách quản lý cán Đặc biệt cần quan tâm vấn đề bố trí sử dụng cán bộ, thực chuyển tiếp hệ cán đáp ứng cán giai đoạn cách mạng đặt Đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trọng tổng kết thực tiễn, thường xuyên phổ biến, rút kinh nghiệm, bước xây dựng khoa học công tác cán để xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 29 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 [...]... trách của Đảng giao Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng Đảng ta nhất là trong công cuộc xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng hiện nay Quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn sáng tạo tư tưởng đó là góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và. .. công tác cán bộ đảm bảo cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi cuối cùng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 2 Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ đối với sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ta hiện nay 2.1 Thực trạng “vấn đề cán bộ hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của giai... tắc của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ Hoàn chỉnh xây dựng quy chế công tác cán bộ cả về đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ, về bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ, về chế độ học tập, về chế độ nhân dân tham gia xây dựng giám sát cán bộ, về chế độ kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ và về phân công phân cấp quản lý cán bộ để nhằm tăng 22 cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý... quán triệt sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Đặc biệt phải nắm vững mục tiêu của công tác cán bộ đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở vững mạnh về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt 20 động thực... trong công tác cán bộ, đưa ra khỏi ngành những cán bộ không đủ tiêu chuẩn KẾT LUẬN Tư tưởng về “Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh” là một một trong những nội dung quan trọng trong tư 28 tư ng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Đó thực sự là những chỉ dẫn quan trọng để Đảng ta quán triệt và vận dụng sáng tạo vào trong quá trình xây dựng đội ngũ cán. .. chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ nói riêng Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện một hệ thống giải pháp đồng bộ hợp lý về tiêu chuẩn chức danh; về quy hoạch tạo nguồn cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, thực hiện chính sách và quản lý cán bộ Đặc biệt cần quan tâm những vấn đề về bố trí sử dụng cán bộ, thực hiện sự chuyển tiếp các thế hệ cán bộ đáp ứng cán bộ trong từng... điểm và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về “vấn đề cán bộ Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để tiến hành công tác cán bộ Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, dự báo đúng tình hình, bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, ... hoạch cán bộ cần phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức, từ thực trạng của đội ngũ cán bộ để xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa, liên tục và vững chắc Phải xây dựng quy hoạch tổng thể xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp Trong khi quy hoạch cần chú trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Đảng, cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, cán bộ kinh... khai, có lý, có tình, thu hút giữ gìn chất lượng cán bộ, khuyến khích động viên tinh thần cán bộ để cán bộ yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao Thứ sáu: Đổi mới và chỉnh đốn tổ chức bộ máy làm công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ Đổi mới và chỉnh đốn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò và khả năng tham mưu giúp việc của các tổ chức và của đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ là cực... VIII của Đảng xác định: Tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra rất nhiều yêu cầu cho công tác cán bộ Toàn Đảng phải hết sức chăm lo thật tốt đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ kế cận vững vàng, đủ bản lĩnh về mọi mặt, sớm xây dựng được chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới Đảng phải lo cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán ... lãnh đạo nghiệp cách mạng đến thắng lợi cuối chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ nghiệp xây dựng đội ngũ cán Đảng ta 2.1 Thực trạng “vấn đề cán bộ Đảng...3 Tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh cán Đảng Trong suốt đời hoạt động cách mạng mình, vấn đề cán công tác cán mối quan tâm lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh Bởi vì,... quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh “vấn đề cán bộ nói riêng Trên sở tiến hành xây dựng tổ chức thực hệ thống giải pháp đồng hợp lý tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “VẤN ĐỀ CÁN BỘ” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, Tieu luan TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “VẤN ĐỀ CÁN BỘ” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, Tieu luan TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “VẤN ĐỀ CÁN BỘ” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Từ khóa liên quan