Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sinh trƣởng phát triển của giống đậu tương dt84 vụ xuân 2017 tại thái nguyên

64 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:27

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM    - NGUYỄN THỊ HUYỀN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG ĐẬU TƢƠNG DT84 VỤ XUÂN NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Khoa học trồng : Nông học : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM    - NGUYỄN THỊ HUYỀN Tên đề tài : “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG ĐẬU TƢƠNG DT84 VỤ XUÂN NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học trồng Lớp : K45 - TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS NGUYỄN HỮU HỒNG Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng toàn trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại toàn kiến học áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt kiến thức học vào thực tế, đồng thời giúp cho sinh viên làm quen với thực tế sản xuất Từ giúp cho sinh viên học hỏi, rút kinh nghiệm thực tế lao động sản xuất, nhằm nâng cao lực chun mơn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Được trí BGH nhà trường, BCN Khoa Nơng học, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hƣởng liều lƣợng phân đạm đến sinh trƣởng, phát triển giống đậu tƣơng DT84 vụ xuân 2017 Thái Ngun” Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Nông học thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng bảo hướng dẫn em trình nhiên cứu Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè… người ln quan tâm, chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ thời gian em học tập nghiên cứu Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân cịn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy bạn để khóa luận em hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Giới hạn đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Yêu cầu sinh thái đậu tương 2.2.1 Yêu cầu nhiệt độ 2.2.2 Yêu cầu ẩm độ 2.2.3 Yêu cầu ánh sáng 2.2.4 Yêu cầu đất đai 2.3 Tình hình sản suất đậu tương toàn giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương tồn giới 2.3.2 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 15 2.3.3 Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 16 2.4 Những nghiên cứu phân bón cho đậu tương Việt Nam 17 iii 2.5 Nguồn gốc giống đậu tương DT84 21 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.1.3 Địa điểm thời gian thực hành 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.3.2 Phương pháp trồng chăm sóc 23 3.3.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 24 3.3.4 Phương pháp xử lí số liệu 28 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến thời gian sinh trưởng hình thái giống đậu tương DT84 vụ xuân năm 2017 Thái Nguyên 29 4.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến chiều cao giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 32 4.1.2 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến hình thành đốt số cành cấp giống đậu tương DT84 34 4.2 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến tiêu sinh lý giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 36 4.3 Ảnh hưởng phân đạm đến khả chống chịu giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 tai Thái Nguyên 38 4.4 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 40 iv Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 I Tài liệu nước 44 II Tài liệu từ Internet 46 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất đậu tương tồn giới năm gần (2010 - 2014) Bảng 2.2: Tình hình sản xuất đậu tương Mỹ năm gần (2010 - 2014) 10 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất đậu tương Brazil năm gần (2010 - 2014) 12 Bảng 2.4: Diện tích, suất, sản lượng đậu tương Trung Quốc năm gần (2010 - 2014) 13 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất đậu tương Ấn Độ năm gần (2010 - 2014) 14 Bảng 2.6: Diện tích, suất sản lượng đậu tương Việt Nam giai đoạn 2010-2014 16 Bảng 2.7: Tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 17 Bảng 4.1: Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến giai đoạn sinh trưởng giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 29 Bảng 4.2: Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến chiều cao giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 33 Bảng 4.3: Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến đặc điểm hình thái giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 34 Bảng 4.4: Chỉ số diện tích khả tích luỹ vật chất khơ giống đậu tương DT84 vụ Xuân năm 2017 Thái Nguyên 36 Bảng 4.5: Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến khả chống chịu sâu bệnh khả chống đổ giống Đậu Tương DT84 vụ Xuân năm 2017 Thái Nguyên 39 Bảng 4.6: Ảnh hưởng cơng thức phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương DT84 vụ xuân 2017 Thái Nguyên 41 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Viết đầy đủ CT : Công thức CSDTL : Chỉ số diện tích DT : Diện tích Đ/C : Đối chứng ĐVT : Đơn vị tính KNTLVCK : Khả tích lũy vật chất khơ NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu TGST : Thời gian sinh trưởng TB : Trung bình SL : Sản lượng Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây đậu tương (Glycine max L Merrill) cơng nghiệp ngắn ngày, có giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế cao Là trồng thích hợp luân canh, xen canh, gối vụ với nhiều loại trồng khác cải tạo đất tốt (Ngô Thế Dân cs, 1999) [4] Sở dĩ đậu tương đánh giá cao lẽ đậu tương có giá trị tồn diện: - Giá trị mặt thực phẩm: Hạt đậu nành chứa 8% nước, 5% chất vô cơ, 15- 25% glucose, 15 - 20% chất béo, 35 - 45% chất đạm với đủ loại amino acid cần thiết nhiều sinh tố, khoáng chất So với thịt động vật, đậu nành có nhiều chất dinh dưỡng hơn: 100 gr đậu nành có 411 gr calo; 34 gr đạm; 18 gr béo; 165 mg calcium; 11 mg sắt; thịt bị loại ngon có 165 calo, 21 gr đạm; 9gr béo; 10 mg calcium 2.7 mg sắt (http://suckhoedoisong.vn) [21] Trong hạt đậu tương chứa chất sắt, canxi, photpho thành phần chất xơ tốt cho tiêu hoá Vitamin đậu tương có nhiều nhóm B, đáng kể vitamin B1, B2, B6 - Giá trị nông nghiệp: đậu tương cịn có khả cố định Nitơ tự nhờ cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm Rhizobium japonicum Sau vụ trồng, đậu tương cố định bổ sung vào đất từ 60 - 80 kg N/ha, tương đương 300 - 400 kg đạm sunphat (Trung tâm khảo nghiệm giống trồng TW 2005) [18] Do vậy, đậu tương giá trị kinh tế cải tạo đất tốt hệ thống luân canh bố trí đậu tương vào cấu trồng hợp lý có tác dụng tốt trồng sau, góp phần tăng suất hệ thống trồng giảm chi phí bón phân đạm Làm thức ăn cho gia súc: đậu tương nguồn thức ăn tốt cho gia súc kg hạt đậu tương đương với 1,38 đơn vị thức ăn chăn nuôi Sản phẩm phụ công nghiệp khơ dầu có thành phần dinh dưỡng cao: N: 6,2%; P2O5: 0,7%; K2O: 2,4% làm thức ăn cho gia súc tốt (Ngô Thế Dân cộng sự, 1999) [4] - Giá trị công nghiệp: chế biến cao su nhân tạo, sơn, mực in, chất dẻo, tơ nhân tạo, chất đốt lỏng, dầu bôi trơn ngành hàng không đậu tương chủ yếu để ép dầu Hiện toàn giới đậu tương đứng đầu cung cấp nguyên liệu cho ép dầu, dầu đậu tương chiếm 50% tổng lượng dầu thực vật (Phạm Văn Thiều 2006) [16] Nhờ ưu điểm bật mà đậu tương trở thành trồng quan trọng sản xuất nông nghiệp đời sống xã hội nhiều nước toàn giới Hạt đậu tương mặt hàng xuất đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều quốc gia Nhiều nước tập trung nghiên cứu sản xuất đậu tương với số lượng lớn Mỹ, Brazil, Achentina … Ở Việt Nam diện tích sản lượng đậu tương năm gần liên tục tăng Đến đậu tương trở thành trồng cấu trồng nhiều vùng sản xuất nước ta Thái nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi địa lý, khí hậu, sở hạ tầng, đất đai cho việc phát triển đậu tương làm hàng hóa đậu tương trở thành trồng thiếu công thức luân canh, tăng vụ (lúa Xuân sớm - lúa Mùa - đậu tương Đông hay đậu tương Xuân - lúa Mùa - vụ Đơng) góp phần tăng hiệu sản xuất đơn vị diện tích Tuy nhiên cần có biện pháp trồng chăm sóc thích hợp cho từ bắt đầu trồng, đặc biệt sử dụng phân đạm cách, liều lượng để tránh để lại tồn dư nông sản lãng phí phân 42 Số hạt chắc/quả cá công thức dao động từ 2,69 - 2,80 hạt chắc/quả Trong cơng thức (30kgN/ha) có số tương đương với công thức đối chứng, công thức (40 kg N/ha) công thức (50 kg N/ha) tương đương cao công thức đối chứng chắn mức độ tin cậy 95% - Khối lượng 1000 hạt Qua bảng 4.6 cho thấy khối lượng 1000 hạt dao động từ 147,9 - 151,7g Trong cơng thức (30 kg N/ha), cơng thức (40kgN/ha) có khối lượng 1000 hạt tương đương tương đương công thức đối chứng, công thức (50kgN/ha) cao cơng thức đối chứng sai khác có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% - Năng suất lý thuyết Năng suất lý thuyết phụ thuộc vào cá.c yếu tố cấu thành suất, cơng thức có yếu tố cấu thành suất cao có tiềm cho suất cao Qua bảng theo dõi 4.6 cho thấy: Năng suất lý thuyết dao động từ 35,4-49,8 tạ/ha Trong cơng thức (30 kg N/ha) NSLT tương đương với công thức đối chứng, công thức (40 kg N/ha) công thức (50 kg N/ha) cao công thức đối chứng mức tin cậy 95% - Năng suất thực thu NSTT suất thực tế thu đơn vị diện tích điều kiện trồng trọt cụ thể quy tạ/ha Nó phản ánh thực tế suất điều kiện trồng trọt Qua bảng 4.6 cho thấy: NSTT giống thí nghiệm biến động khoảng 24,3 - 28 tạ/ha Trong cơng thức có NSTT tương đương với công thức đối chứng, công thức (40 kg N/ha) công thức (50 kg N/ha) cao giống đối chứng chắn mức tin cậy 95% Như vậy, đánh giá cách tổng thể cơng thức (50 kg N/ha) có yếu tố cấu thành suất, suất lý thuyết, suất thực thu mức cao cơng thức khác có ưu hẳn giống đối chứng 43 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu liều lương phân đạm khác giống đậu tương DT84 vụ xuân 2017 rút kết luận: - Thời gian sinh trưởng: bón phân liều lượng phân đạm khác ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng giống đậu tương DT84 Mức phân đạm 50kg N/ha có thời gian sinh trưởng dài 97 ngày muộn mức phân đạm thí nghiệm lại (92 - 97 ngày) - Đặc điểm sinh trưởng tiêu sinh lý: Liều lượng phân đạm mức 50kg N/ha có đặc điểm sinh trưởng chiều cao thân, số diện tích lá, khả tích lũy vật chất khơ cao so với cơng thức cịn lại - Khả chống chịu sâu bệnh: Nhìn chung cơng thức thí nghiệm bị sâu hại mức độ nhẹ, chủ yếu sâu sâu đục Khả chống đổ giống đậu tương DT84 công thức phân đạm khác mức độ nhẹ trung bình (điểm điểm 3) - Năng suất NSLT liều lượng phân đạm thí nghiệm đạt từ 35,4 - 49,8 tạ/ha Liều lượng phân đạm cho suất cao 50 kg N/ha (49,8 tạ/ha) NSTT liều lượng phân đạm thí nghiệm đạt từ 24,3-28,0 tạ/ha, liều lượng phân đạm 50 kg N/ha đạt suất cao 28,0 tạ/ha 5.2 Đề nghị Tiếp tục làm thí nghiệm với tổ hợp phân bón cho giống đậu tương DT84 vụ sau để có kết luận xác xác định tổ hợp phân bón thích hợp cho giống 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Nguyễn Văn Bộ (2001), “Bón phân cân đối hợp lý cho trồng”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Võ Như Cầm, Nguyễn Văn Chương, Trần Hữu Yết, Nguyễn Văn Long, Trần Văn Sỹ, Khương Thị Như Hương, Nguyễn Thị Thiên Phương, Đinh Văn Cường, Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Hữu Hỷ (2012), Kết đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống đậu đỗ cho vùng Đông Nam Tây Nguyên 2009 - 2012” Vũ Đình Chính (1998), “Tìm hiểu ảnh hưởng N, P, K đến sinh trưởng, phát triển suất giống đậu tương hè đất bạc màu Hiệp Hồ - Bắc Giang”, Thơng tin Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, ĐHNN Hà Nội Thế Dân, Trần Đình Long, Trần Văn Lài, Đỗ Thị Dung, Phạm Thị Đào (1999), Cây Đậu Tương, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Dần (1996), “Chế độ phân bón thích hợp cho đậu đỗ đất bạc màu Hà Bắc”, Kết nghiên cứu khoa học, (2), Viện nơng hóa thổ nhưỡng, Nxb Nơng Nghiệp Hà Nội, 77-84 Lê Song Dự, Ngô Đức Dương (1988), “Cơ cấu mùa vụ đậu tương đồng trung du Bắc bộ”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Văn Điền (2001), “Ảnh hưởng liều lượng phân lân đến suất khả cố định đạm đậu tương đất đồi trung du miền núi phía Bắc Việt Nam”, Hội thảo quốc tế đậu tương, 2223/3/2001, Hà Nội Lê Đỗ Hoàng, Đặng Trần Phú, Nguyễn Uyên Tâm, Nguyễn Xuân Hiển (1977), Tư liệu đậu tương, Nxb KHKT, Hà Nội 45 Vũ Thế Hùng (1981), "Ảnh hưởng độ ẩm đất hạn, úng đến suất đậu tương, Kết NCKHNN 1976-1978, Viện KHKTNN Việt Nam", Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Võ Minh Kha (1996), “Điều kiện địa lý, thổ nhưỡng Việt Nam vấn đề phân bón cho đậu tương”, Hội thảo quốc tế đậu nành, 2931/01/1996, Biên Hoà 11 Nguyễn Văn Lâm (2005), “Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương vụ xuân vụ đông cho vùng đồng trung du bắc bộ”, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 12 Loweell D.H.(1975), World soybean rerseach (Proceeding of International symposium on soybean), Held in Illinois USA, Aug - 1975 13 Đỗ Minh Nguyệt, Ngô Quang Thắng cs (2002), “Kết nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK06”, Tuyển tập công trình khoa học kỹ thuật nơng nghiệp 2001-2002, trang 127-147 14 Đồn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Bình, Vũ Đình Chính, Nguyễn Thế Cơn, Lê Song Dự (1996), “Giáo trình Cây Công nghiệp”, Nxb Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội 15 Lê Đình Sơn (1988), “Tình hình dinh dưỡng đất Bazan”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu công nghiệp ăn 1968-1988, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Phạm Văn Thiều (2006), Cây đậu tương - Kỹ thuật trồng chế biến sản phẩm, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 17 Trần Danh Thìn (2001), “Vai trò đậu tương, lạc số biện pháp kỹ thuật thâm canh số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc”, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 46 18 Trung tâm khảo nghiệm giống trồng TW (2005), 575 giống trồng nông nghiệp mới, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Trần Thị Trường, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình (2005), “Sản xuất đậu tương, đậu xanh suất cao”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu từ Internet 20 FAOSTAT, http://faostat.fao.org 21 http://suckhoedoisong.vn/dau-nanh-gia-tri-dinh-duong-tri-lieu-n4586.html 22 Tổng cục thống kê tỉnh Thái Nguyên 2015 23 Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Bộ NNPTNT PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng số liệu thời tiết Thái Nguyên 2017 Tháng Nhiệt độ TB (%) Ẩm độ TB (%) Tổng lượng mưa (mm) 19,0 81 170,4 19,6 73 32,1 21,0 86 80,9 24,2 81 78,1 Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu thí nghiệm Đặc điểm hình thái BALANCED ANOVA FOR VARIATE PCANH FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE VARIATE V003 PCANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 36.5102 12.1701 15.01 0.004 NLAI 5.38295 2.69147 3.32 0.107 * RESIDUAL 4.86525 810874 * TOTAL (CORRECTED) 11 46.7584 4.25076 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE RHOA FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE VARIATE V004 RHOA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 56.6420 18.8807 26.24 0.001 NLAI 14.0017 7.00083 9.73 0.014 * RESIDUAL 4.31701 719502 * TOTAL (CORRECTED) 11 74.9606 6.81460 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CXANH FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE VARIATE V005 CXANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 72.1894 24.0631 17.21 0.003 NLAI 8.01905 4.00952 2.87 0.133 * RESIDUAL 8.38903 1.39817 * TOTAL (CORRECTED) 11 88.5975 8.05432 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHíN FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE VARIATE V006 CHíN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 59.9329 19.9776 23.43 0.001 NLAI 7.22436 3.61218 4.24 0.071 * RESIDUAL 5.11512 852519 * TOTAL (CORRECTED) 11 72.2724 6.57022 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC 3 3 NOS PCANH RHOA CXANH 27.7233 36.3167 46.6933 57.4367 28.8300 37.4733 47.9567 58.8333 30.5133 40.2467 51.0867 61.2633 32.3333 41.7933 52.8733 63.2567 CHíN SE(N= 3) 0.519896 0.489729 0.682684 0.533079 5%LSD 6DF 1.79840 1.69405 2.36151 1.84400 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI 4 NOS PCANH RHOA CXANH CHíN 30.1050 40.2400 49.9025 59.9400 28.9325 37.5975 48.5500 59.4025 30.5125 39.0350 50.5050 61.2500 SE(N= 4) 0.450243 0.424117 0.591222 0.461660 5%LSD 6DF 1.55746 1.46709 2.04513 1.59696 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STRUONG 19/ 6/17 10:52 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC |NLAI (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | PCANH 12 29.850 2.0617 0.90049 3.0 0.0040 0.1066 RHOA 12 38.958 2.6105 0.84823 2.2 0.0011 0.0137 CXANH 12 49.653 2.8380 1.1824 2.4 0.0029 0.1332 CHíN 12 60.197 2.5632 0.92332 1.5 0.0014 0.07 11 | Số đốt số cành cấp BALANCED ANOVA FOR VARIATE SDôT FILE HTHáI 19/ 6/17 10:55 :PAGE VARIATE V003 SDôT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 6.72917 2.24306 18.74 0.002 NLAI 2.121667 608334E-01 0.51 0.629 * RESIDUAL 6.718333 119722 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.56917 688106 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAP1 FILE HTHáI 19/ 6/17 10:55 :PAGE VARIATE V004 CCAP1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1.91583 638611 15.86 0.004 NLAI 2.116667E-01.583333E-02 0.14 0.868 * RESIDUAL 6.241666 402777E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.16917 197197 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HTHáI 19/ 6/17 10:55 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC 3 3 NOS SDôT CCAP1 10.2333 3.60000 10.4667 3.90000 11.1000 4.26667 12.1667 4.66667 SE(N= 3) 0.199768 0.115870 5%LSD 6DF 0.691031 0.400814 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI 4 NOS SDôT CCAP1 11.0500 4.10000 11.0750 4.07500 10.8500 4.15000 SE(N= 4) 0.173004 0.100347 5%LSD 6DF 0.598450 0.347115 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HTHáI 19/ 6/17 10:55 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC |NLAI (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SDôT 12 10.992 0.82952 0.34601 3.1 0.0024 0.6287 CCAP1 12 4.1083 0.44407 0.20069 4.9 0.0036 0.8678 | CSDTL KNTLVCK BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLHR FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V003 CSDTLHR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1.85963 619876 8.52 0.015 NLAI 2.151667 758333E-01 1.04 0.410 * RESIDUAL 6.436482 727469E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 2.44778 222525 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTLCX FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V004 CSDTLCX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3.307407 102469 10.78 0.009 NLAI 2.109630 548148E-01 5.77 0.040 * RESIDUAL 6.570370E-01.950616E-02 * TOTAL (CORRECTED) 11.474074 430976E-01 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCKH FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V005 KNTLVCKH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1.06324 354413 6.07 0.031 NLAI 2.06741 1.03370 17.70 0.004 * RESIDUAL 6.350371 583951E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 3.48102 316456 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE KNTLVCKC FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V006 KNTLVCKC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 1.90741 635802 12.68 0.006 NLAI 27.6991 13.8495 276.14 0.000 * RESIDUAL 6.300923 501539E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 29.9074 2.71886 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLE KHô FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V007 TLE KHô LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 2.89897 966323 8.74 0.014 NLAI 2.447800 223900 2.03 0.212 * RESIDUAL 6.663133 110522 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.00990 364536 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLE KHô FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE VARIATE V008 TLE KHô LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 17.1272 5.70907 6.85 0.024 NLAI 8.42902 4.21451 5.05 0.052 * RESIDUAL 5.00365 833942 * TOTAL (CORRECTED) 11 30.5599 2.77817 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS CSDTLHR CSDTLCX 2.75556 3.70000 4.23333 3.03333 3.91111 4.55556 3.41111 4.04444 4.77778 3.80000 4.12222 5.04444 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 6DF CTHUC KNTLVCKH 30.6667 31.2778 31.3889 31.7778 0.155721 0.562914E-01 0.139517 0.538663 0.194721 0.482612 KNTLVCKC 0.129298 0.447262 NOS TLE KHô TLE KHô 15.6300 27.7267 16.0267 28.1867 16.5100 29.1367 16.9333 30.8467 3 3 SE(N= 3) 0.191939 0.527239 5%LSD 6DF 0.663949 1.82380 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI 4 NOS CSDTLHR CSDTLCX KNTLVCKH 3.15833 4.06667 5.15833 33.0417 3.40833 3.93333 4.14167 31.4583 3.18333 3.83333 4.65833 29.3333 SE(N= 4) 5%LSD 6DF NLAI 4 0.134858 0.487498E-01 0.120825 0.466496 0.168633 0.417954 KNTLVCKC 0.111975 0.387340 NOS TLE KHô TLE KHô 16.3500 27.9600 16.4650 28.9500 16.0100 30.0125 SE(N= 4) 0.166224 0.456602 5%LSD 6DF 0.574997 1.57946 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CTSL 19/ 6/17 10:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE (N= NO OBS CSDTLHR CSDTLCX GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC |NLAI 12) SD/MEAN | | | BASED ON BASED ON % | | | TOTAL SS RESID SS | | | 12 3.2500 0.47173 0.26972 8.3 0.0147 0.4104 12 3.9444 0.20760 0.97500E-01 2.5 0.0087 0.0404 | KNTLVCKH 12 4.6528 0.56254 0.24165 5.2 0.0307 0.0036 KNTLVCKC 12 31.278 1.6489 0.22395 0.7 0.0060 0.0000 TLE KHô 12 16.275 0.60377 0.33245 2.0 0.0139 0.2123 TLE KHô 12 28.974 1.6668 0.91320 3.2 0.0238 0.0518 Các yếu tố câu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE QCHAC FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE VARIATE V003 QCHAC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 96.0033 32.0011 30.94 0.001 NLAI 17.7267 8.86333 8.57 0.018 * RESIDUAL 6.20666 1.03444 * TOTAL (CORRECTED) 11 119.937 10.9033 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHAC FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE VARIATE V004 HCHAC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 3.322196E-01.107399E-01 60.02 0.000 NLAI 2.965490E-03.482745E-03 2.70 0.145 * RESIDUAL 6.107367E-02.178946E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11.342587E-01.311443E-02 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE VARIATE V005 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 24.4400 8.14666 5.36 0.040 NLAI 5.98502 2.99251 1.97 0.220 * RESIDUAL 9.11502 1.51917 * TOTAL (CORRECTED) 11 39.5400 3.59455 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE VARIATE V006 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 335.642 111.881 54.95 0.000 NLAI 41.4003 20.7001 10.17 0.012 * RESIDUAL 12.2170 2.03617 * TOTAL (CORRECTED) 11 389.259 35.3872 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE VARIATE V007 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CTHUC 23.5833 7.86111 14.89 0.004 NLAI 2.166667 833333E-01 0.16 0.857 * RESIDUAL 3.16667 527778 * TOTAL (CORRECTED) 11 26.9167 2.44697 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC 3 3 SE(N= 3) 5%LSD 6DF CTHUC 3 3 NOS QCHAC HCHAC 25.4000 2.69181 147.867 27.9667 2.73886 148.667 29.8000 2.77640 149.800 33.1667 2.83331 151.667 M1000 35.3933 39.8667 43.3833 49.8633 NSLT 0.587209 0.772325E-02 0.711611 0.823846 2.03125 0.267160E-01 2.46158 2.84982 NOS NSTT 24.3333 25.0000 26.3333 28.0000 SE(N= 3) 0.419435 5%LSD 6DF 1.45089 - MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI 4 NOS QCHAC HCHAC M1000 NSLT 28.1500 2.76264 150.400 41.0500 28.3000 2.74806 148.675 40.5900 30.8000 2.76959 149.425 44.7400 SE(N= 4) 5%LSD 6DF NLAI 4 0.508538 0.668853E-02 0.616273 0.713472 1.75911 0.231367E-01 2.13179 2.46801 NOS NSTT 25.7500 26.0000 26.0000 SE(N= 4) 0.363242 5%LSD 6DF 1.25651 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSUAT 19/ 6/17 10:58 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CTHUC |NLAI (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | QCHAC 12 29.083 3.3020 1.0171 3.5 0.0008 0.0180 HCHAC 12 2.7601 0.55807E-010.13377E-01 0.5 0.0002 0.1455 M1000 12 149.50 1.8959 1.2325 0.8 0.0397 0.2196 NSLT 12 42.127 5.9487 1.4269 3.4 0.0002 0.0125 NSTT 12 25.917 1.5643 0.72648 2.8 0.0041 0.8573 | ... vụ Xuân Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến tình hình sâu bệnh hại giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến tiêu sinh. .. chọn liều lượng phân đạm phù hợp cho đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển giống đậu tương DT84 điều kiện vụ. .. phân đạm đến tiêu sinh lý giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 Thái Nguyên 36 4.3 Ảnh hưởng phân đạm đến khả chống chịu giống đậu tương DT84 vụ Xuân 2017 tai Thái Nguyên 38 4.4 Ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sinh trƣởng phát triển của giống đậu tương dt84 vụ xuân 2017 tại thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến sinh trƣởng phát triển của giống đậu tương dt84 vụ xuân 2017 tại thái nguyên