Luận văn Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam

194 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:20

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em, luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em. Mời các bạn tham khảo! MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu .9 Những đóng góp luận án Ý nghĩa luận án 10 Kết cấu luận án 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 12 1.1 Các cơng trình nghiên cứu lao động trẻ em 12 1.1.1 Nghiên cứu giới 12 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam .14 1.2 Các cơng trình nghiên cứu phòng ngừa lao động trẻ em 21 1.2.1 Nghiên cứu giới 21 1.2.2 Nghiên cứu Việt Nam .25 1.3 Các cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em .30 1.3.1 Nghiên cứu giới 30 1.3.2 Nghiên cứu Việt Nam .31 1.4 Nhận xét kết nghiên cứu tổng quan vấn đề đặt cho đề tài luận án 35 1.4.1 Những nội dung liên quan đến luận án 35 1.4.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 36 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM 40 2.1 Những khái niệm lý thuyết liên quan đến đề tài luận án 40 2.1.1 Trẻ em quyền trẻ em 40 2.1.2 Lao động trẻ em trẻ em tham gia lao động 45 2.1.3 Phòng ngừa lao động trẻ em .52 2.1.4 Quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 54 2.1.5 Lý thuyết quyền người, quyền trẻ em sàn an sinh xã hội .56 2.2 Nội dung quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 60 2.2.1 Xây dựng hoàn thiện thể chế phòng ngừa lao động trẻ em 60 2.2.2 Xây dựng thực sách phịng ngừa lao động trẻ em 61 2.2.3 Kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ công chức, viên chức quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 62 2.2.4 Hỗ trợ huy động nguồn lực tài sở vật chất để phòng ngừa lao động trẻ em 64 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm phòng ngừa lao động trẻ em 65 2.2.6 Xây dựng quản lý sở liệu trẻ em .66 2.2.7 Hợp tác quốc tế phòng ngừa lao động trẻ em .67 2.3 Vai trò yếu tố tác động đến quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em .68 2.3.1 Vai trò quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em .68 2.3.2 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 73 2.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em số quốc gia giá trị tham khảo cho Việt Nam 81 2.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 81 2.4.2 Giá trị tham khảo cho Việt Nam 86 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM 90 3.1 Thực trạng lao động trẻ em Việt Nam .90 3.1.1 Quy mô lao động trẻ em .90 3.1.2 Cơ cấu lao động trẻ em 91 3.1.3 Thực trạng lao động trẻ em số khu vực kinh tế 95 3.1.4 Mức độ lao động trẻ em 100 3.1.5 Nguyên nhân thực trạng lao động trẻ em 104 3.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước phịng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 108 3.2.1 Xây dựng hoàn thiện thể chế phòng ngừa lao động trẻ em 108 3.2.2 Xây dựng thực sách phịng ngừa lao động trẻ em 111 3.2.3 Kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ công chức, viên chức quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 115 3.2.4 Hỗ trợ huy động nguồn lực tài sở vật chất để phịng ngừa lao động trẻ em 118 3.2.5 Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm phòng ngừa lao động trẻ em 119 3.2.6 Xây dựng quản lý sở liệu phòng ngừa lao động trẻ em 121 3.2.7 Hợp tác quốc tế phòng ngừa lao động trẻ em 123 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 127 3.3.1 Kết đạt quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 127 3.3.2 Hạn chế quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 130 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 134 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở VIỆT NAM 141 4.1 Quan điểm định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 141 4.1.1 Quan điểm Đảng bảo vệ trẻ em phòng ngừa lao động trẻ em 141 4.1.2 Định hướng quản lý nhà nước bảo vệ trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em 146 4.1.3 Quan điểm luận án quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 148 4.2 Giải pháp hồn thiện quản lý nhà nước phịng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 150 4.2.1 Sửa đổi, bổ sung triển khai thực kịp thời hệ thống văn quy phạm pháp luật phòng ngừa lao động trẻ em 150 4.2.2 Bổ sung, cụ thể hóa thúc đẩy việc triển khai sách phịng ngừa lao động trẻ em 155 4.2.3 Xây dựng phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý thực phòng ngừa lao động trẻ em 160 4.2.4 Tăng mức hỗ trợ, phân bổ hợp lý sử dụng hiệu nguồn lực tài cho hoạt động phịng ngừa lao động trẻ em 162 4.2.5 Tiến hành thường xuyên hoạt động tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật phòng ngừa lao động trẻ em 163 4.2.6 Hỗ trợ việc triển khai hệ thống quản lý thông tin sở liệu phòng ngừa lao động trẻ em 164 4.2.7 Sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp liên ngành quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 166 4.3 Một số khuyến nghị quan trung ương quyền địa phương 170 4.3.1 Đối với quan trung ương 170 4.3.2 Đối với quyền địa phương 172 KẾT LUẬN 176 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 179 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 180 PHỤ LỤC 190 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trẻ em hạnh phúc gia đình, chủ nhân tương lai đất nước Để phát triển đầy đủ hài hòa nhân cách mình, trẻ em cần lớn lên mơi trường gia đình, bầu khơng khí hạnh phúc, yêu thương, tiếp cận với giáo dục thân thiện có chất lượng Trẻ em ln nhận quan tâm, chăm sóc gia đình xã hội không bị bạo hành, lạm dụng bóc lột sức lao động thơng điệp mà gửi tới tương lai Mặt khác, trẻ em nguồn nhân lực quốc gia Một quốc gia muốn phát triển bền vững cường thịnh đòi hỏi phải có nguồn nhân lực dồi dào, mạnh mẽ thể chất, tâm lý phải có trí tuệ cao, quốc gia phải có trách nhiệm quan tâm đến phát triển bình thường tồn diện trẻ em, đối tượng trẻ em độ tuổi dễ bị lạm dụng Chính vậy, Đảng Nhà nước ta coi bảo vệ trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em nhiệm vụ trọng tâm đất nước, nội dung chiến lược phát triển người, góp phần tạo nguồn nhân lực cho trình đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nêu rõ: “Bảo đảm quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện thể chất trí tuệ Chú trọng bảo vệ chăm sóc trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, trẻ em gia đình nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn, ngăn chặn đẩy lùi nguy xâm hại trẻ em” [39] Vấn đề lao động trẻ em mối quan tâm tất quốc gia giới Với nhiều nỗ lực thực quốc gia, tổ chức quốc tế, nhiều công ước quốc tế đời thể cam kết mạnh mẽ cộng đồng quốc tế việc bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em Đó Cơng ước số 138 năm 1973 Tổ chức Lao động quốc tế “Tuổi tối thiểu làm việc”, với mục đích xóa bỏ hiệu lao động trẻ em - công việc gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn đạo đức trẻ, ảnh hưởng đến giáo dục bắt buộc trẻ đơn giản công việc mà trẻ nhỏ để làm [96] Công ước số 182 năm 1999 Tổ chức Lao động quốc tế “Nghiêm cấm hành động khẩn cấp để xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” đưa danh sách công việc tồi tệ cần hành động tức thời quốc gia để ngăn chặn lao động trẻ em tồi tệ Mặc dù vậy, giới 152 triệu lao động trẻ em [127] “ở quốc gia giới, trẻ em sống điều kiện đặc biệt khó khăn trẻ em cần nhận quan tâm đặc biệt” [64] Là quốc gia khu vực châu Á quốc gia thứ hai giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc Quyền trẻ em, Việt Nam đạt tiến nhanh chóng mặt phát triển người tăng trưởng kinh tế suốt năm vừa qua Để đảm bảo trẻ em không bị bóc lột sức lao động, Việt Nam phê chuẩn Công ước 138, Công ước 182 cam kết thực biện pháp giải tình trạng lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống pháp luật, sách, thiết lập khn khổ pháp lý mạnh mẽ, phù hợp với bối cảnh quốc gia hài hòa với luật pháp quốc tế Các chương trình hành động quốc gia trẻ em, chương trình bảo vệ trẻ em, chương trình phịng ngừa lao động trẻ em đời, với vào quan, tổ chức cá nhân Vì vậy, lao động trẻ em Việt Nam năm 2018 giảm xuống 1.031.944 trẻ em [21, tr 9] năm 2012 1.754.000 trẻ em lao động [16, tr13] Tuy nhiên, theo Điều tra quốc gia lao động trẻ em năm 2012, số lao động trẻ em có 1.315.000 (chiếm 75% tổng số lao động trẻ em) làm công việc mà cơng việc có cơng đoạn điều kiện làm việc thuộc danh mục cấm sử dụng lao động trẻ em mơi trường làm việc có ảnh hưởng xấu đến phát triển trẻ [16, tr13] Con số Điều tra quốc gia lao động trẻ em năm 2018 [21] 519.805 em (chiếm gần 50,4% tổng số lao động trẻ em) Lao động trẻ em tồn nhiều hình thức, diễn nhiều vùng vùng miền có khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khó bị phát hiện, kiểm sốt, quản lý [21, tr 4] Lao động trẻ em Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, dễ bị lạm dụng, xâm hại, bạo lực, dễ bị tổn thương ảnh hưởng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thị hóa, đói nghèo, tệ nạn xã hội Lao động trẻ em phải đối mặt với nhiều rủi ro, dễ bị lạm dụng, kéo dài thời gian làm việc, tiền công thấp, dễ bị cưỡng dụ dỗ vào đường phạm tội tệ nạn xã hội Phải tham gia lao động sớm làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm để lại hậu nặng nề ảnh hưởng xấu đến sức khỏe phát triển bình thường thể chất tâm sinh lý trẻ, hạn chế hội tiếp cận với giáo dục trẻ em ảnh hưởng đến hội việc làm bền vững trẻ em tương lai Đồng thời, lao động trẻ em tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước chất lượng nguồn nhân lực tương lai Có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến lao động trẻ em, nguyên nhân tình trạng cơng tác quản lý nhà nước phịng ngừa lao động trẻ em hạn chế, pháp luật chưa có đồng bộ, nhận thức xã hội lao động trẻ em chưa tồn diện nên việc phịng ngừa, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ lao động trẻ em hình thức bối cảnh hội nhập quốc tế thách thức lớn Việt Nam Chính vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ, nhằm góp phần hồn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em, thực thành công mục tiêu phát triển bền vững số 8.7 Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững Liên Hợp Quốc “cấm xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm tuyển dụng sử dụng binh lính trẻ em, đến năm 2025 chấm dứt lao động trẻ em hình thức” [65] Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em, luận án đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em - Hệ thống hóa bổ sung sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em - Phân tích, đánh giá thực trạng phòng ngừa lao động trẻ em quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam - Nghiên cứu, tổng hợp quan điểm đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Lý luận thực tiễn quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em phạm vi lãnh thổ Việt Nam - Phạm vi thời gian: Luận án tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em từ năm 2012 (thời điểm thực Điều tra quốc gia lao động trẻ em) đến 2020 định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến 2035 - Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước phịng ngừa lao động trẻ em: xây dựng hồn thiện thể chế phòng ngừa lao động trẻ em; xây dựng thực sách phịng ngừa lao động trẻ em; kiện toàn tổ chức máy phát triển đội ngũ cán quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em; hỗ trợ huy động nguồn lực tài sở vật chất để phòng ngừa lao động trẻ em; tra, kiểm tra xử lý vi phạm phòng ngừa lao động trẻ em; xây dựng quản lý sở liệu phòng ngừa lao động trẻ em, hợp tác quốc tế phòng ngừa lao động trẻ em 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, nghiên cứu sinh luận giải hoạt động quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em theo tư logic biện chứng mang tính khách quan mối liên hệ phổ biến, không phiến diện vấn đề nghiên cứu Luận án nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em vận động chịu ảnh hưởng bối cảnh nước quốc tế, điều kiện kinh tế - xã hội Luận án đồng thời nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em mối quan hệ mang tính hệ thống yếu tố tạo thành hoạt động quản lý, sở hướng tới mục tiêu phịng ngừa, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ lao động trẻ em Dựa quan điểm, đường lối định hướng Đảng Nhà nước, ngành phòng ngừa lao động trẻ em, nghiên cứu sinh luận giải, xem xét, đánh giá định hướng nội dung nghiên cứu luận án 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án tiến hành nghiên cứu sở sử dụng kết hợp số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 4.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp Luận án kế thừa tài liệu thể chế, sách pháp luật quốc gia quốc tế có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, báo cáo, số liệu thống kê, lý luận từ nguồn sau: + Các cơng trình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài luận án nước + Các báo cáo quan quản lý, tổ chức đoàn thể, tổ chức phi phủ lao động trẻ em nước + Các kết điều tra lao động trẻ em, kết khảo sát mức sống dân cư Trong trình nghiên cứu, tài liệu liên tục cập nhật, bổ sung phân tích cách chi tiết để tìm nội dung phù hợp, cần thiết cho luận án Phương pháp sử dụng nghiên cứu chương: chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em; chương 2: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em; chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em 4.2.2 Phương pháp điều tra xã hội học Để thực nhiệm vụ nghiên cứu, ngồi số liệu, thơng tin có từ nguồn tài liệu thứ cấp, nghiên cứu sinh thu thập thông tin sơ cấp thông qua phương pháp nghiên cứu xã hội học, bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng để phục vụ cho việc đánh giá nguyên nhân lao động trẻ em thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam - Nghiên cứu định tính: Được thực thông qua phương pháp vấn sâu trực tiếp gián tiếp Để tìm hiểu quan điểm cán lãnh đạo quản lý việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam thực hiệu hay chưa, khó khăn trình thực quản lý nhà nước phịng ngừa lao động trẻ em đề xuất giải pháp thời gian tới, tác giả tiến hành vấn nhà lãnh đạo, quản lý quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, tổ chức trị - xã hội, tổ chức phi phủ, với tổng số 10 vấn, thời gian 15 – 20 phút vấn qua điện thoại khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2020 (do giãn cách xã hội dịch Covid -19) Để xác định nguyên nhân tình trạng lao động trẻ em mức độ, thời gian, điều kiện làm việc em, tác giả trực tiếp vấn em đánh giày, phục vụ nhà hàng, bán hàng rong số tỉnh, thành Hà Nội, Nha Trang, Lạng Sơn, Hải Phòng, với tổng số 12 cuộc, từ – 10 phút, vào tháng 8, 9, 10 năm 2019 - Nghiên cứu định lượng: Được tiến hành thông qua điều tra nhằm thu thập thông tin, số liệu lao động trẻ em, đánh giá thực trạng lao động trẻ em, xác định biện pháp phòng ngừa lao động trẻ em có hiệu quả, xác định trách nhiệm phịng ngừa lao động trẻ em quan quản lý KẾT LUẬN Quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em góp phần quan trọng việc thực chiến lược bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung phịng ngừa giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em nói riêng Với mục đích luận án nghiên cứu: thơng qua sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước phịng ngừa LĐTE, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nay, luận án “Quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE Việt Nam” thực nhiệm vụ sau: Một là, trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến luận án nước, bao gồm sách, viết chuyên khảo, luật, công ước quốc tế, luận án tiến sĩ số đề tài nghiên cứu để làm rõ vấn đề quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE thu thập vấn đề có liên quan mà luận án nghiên cứu tham khảo, kế thừa Hai là, luận án nghiên cứu, tổng hợp giải sở khoa học quản lý nhà nước phịng ngừa LĐTE góc độ: làm rõ khái niệm có liên quan đến đề tài luận án (lao động trẻ em; phòng ngừa lao động trẻ em; quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE); nêu nội dung quản lý nhà nước LĐTE; vai trò yếu tố tác động đến quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE, kinh nghiệm phòng ngừa LĐTE số quốc gia học cho Việt Nam Ba là, nêu phân tích thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE góc độ: tổng quan tình hình LĐTE quản lý nhà nước phịng ngừa LĐTE; phân tích nội dung quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE Qua rút vấn đề mấu chốt thực trạng làm sở cho nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE Bốn là, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa LĐTE mặt được, mặt chưa nguyên nhân, hạn chế để có sở đề xuất giải pháp hồn thiện 176 Năm là, hệ thống phân tích quan điểm, định hướng mục tiêu phòng ngừa LĐTE thời gian tới, hướng đến ngăn ngừa, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ tình trạng LĐTE Sáu là, sở lý luận thực trạng, luận án đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện quản lý nhà nước phịng ngừa LĐTE, là: - Sửa đổi, bổ sung triển khai thực kịp thời hệ thống văn quy phạm pháp luật phòng ngừa lao động trẻ em; - Bổ sung, cụ thể hóa thúc đẩy việc triển khai sách phòng ngừa lao động trẻ em - Xây dựng phát triển đội ngũ CC, VC đáp ứng yêu cầu quản lý thực phòng ngừa lao động trẻ em - Tăng mức hỗ trợ, phân bổ hợp lý sử dụng hiệu nguồn lực tài cho hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em - Tiến hành thường xuyên hoạt động tra, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm pháp luật phòng ngừa lao động trẻ em - Hỗ trợ việc triển khai hệ thống quản lý thông tin sở liệu phòng ngừa lao động trẻ em - Sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp liên ngành quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Bảy là, luận án đưa số khuyến nghị với quan cấp có thẩm quyền trung ương địa phương việc đạo, xây dựng, sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật phòng ngừa LĐTE việc quan tâm giám sát, bổ sung nguồn lực cho hoạt động phòng ngừa LĐTE Phòng ngừa LĐTE vấn đề xã hội phức tạp, nước ta điều kiện phát triển kinh tế mức trung bình thấp so với nước giới Mặt khác, trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường có định hướng nhà nước, song mặt trái nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, khơng vấn đề tác động đến LĐTE Vì vậy, vấn đề lao động trẻ em khơng thể giải sớm chiều Lao động trẻ em vấn đề không quốc gia đơn lẻ Việc ngăn ngừa giải vấn đề lao động 177 trẻ em không biện pháp, sách mà cần chung tay cộng đồng Muốn thành cơng, địi hỏi nhà nước, cấp, ngành toàn thể cộng đồng chung tay góp sức thực tốt cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, bảo đảm trẻ em sinh hưởng đầy đủ quyền từ bảo vệ, chăm sóc phát triển toàn diện thể chất tinh thần đến việc ngăn chặn đẩy lùi nguy lạm dụng, xâm hại bóc lột trẻ em nhằm mang lại cho trẻ em sống ngày tốt đẹp hơn, để thông điệp “Đừng để trẻ em làm việc đồng ruộng, để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ” ln tỏa sáng 178 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Trương Thị Ngọc Lan (2018), Trách nhiệm Nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam nay, Tạp chí Công thương, số tháng 4/2018 Trương Thị Ngọc Lan (2019), Giải pháp giảm thiểu lao động trẻ em Việt Nam nay, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số tháng 3/2019 Trương Thị Ngọc Lan (2019), Xóa bỏ lao động trẻ em: Kinh nghiệm số quốc gia giá trị tham khảo cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, số tháng 8/2019 Trương Thị Ngọc Lan (2020), Phòng ngừa lao động trẻ em chuỗi cung ứng Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Xã hội, số tháng 3/2020 Trương Thị Ngọc Lan (2020), Một số giải pháp phịng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, Tạp chí Quản lý nhà nước, số tháng 6/2020 179 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Trọng An (2008), “Vấn đề lao động trẻ em - Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 342), tr.6-8 Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Khanh, Trần Thị Minh Đức (2000), Trẻ em làm thuê giúp việc gia đình Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị số 55/CT - TW tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng sở cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Hà Nội Bộ Chính trị (2012), Chỉ thị số 20/CT - TW ngày 5/11/2012 việc tăng cường lãnh đạo Đảng công tác chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em tình hình mới, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (2018), Trẻ em tiến trình phát triển Việt Nam – Chương trình nghị phát triển bền vững 2030, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2000), Phân tích, đánh giá sách pháp luật chăm sóc bảo vệ trẻ em có hồn cảnh đặc biệt, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2000), Tài liệu hội thảo công ước số 138 182, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011), Điều tra thu thập thông tin ban đầu xác định đối tượng hưởng lợi dự án lao động trẻ em 05 tỉnh, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tổ chức Lao động Quốc tế (2011), Tài liệu tập huấn phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, Hà Nội 10 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013), Thông tư 10/2013/TT – BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nơi làm việc cấm sử dụng lao động người chưa thành niên 11 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013), Thông tư 11/2013/TT – BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nhẹ sử dụng người 15 tuổi làm việc 180 12 Báo cáo Tổ chức Lao động giới (2013): Chấm dứt lao động cưỡng qua số nghiên cứu thực tế - Chiến lược ILO 13 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tổ chức Lao động Quốc tế (2014), Phịng ngừa xóa bỏ lao động trẻ em làng nghề truyền thống chế tác gỗ đá mỹ nghệ 14 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tổ chức Lao động Quốc tế (2014), Phòng ngừa xóa bỏ lao động trẻ em lĩnh vực nông nghiệp đánh bắt cá làng bè 15 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Tổ chức Lao động Quốc tế (2014), Phòng ngừa xóa bỏ lao động trẻ em lĩnh vực du lịch khu dân tộc miền núi người 16 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế (2014), Báo cáo Điều tra tình hình lao động trẻ em 2012 - Các kết chính, Hà Nội 17 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 18 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Đề tài cấp Bộ (2015), Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực cam kết quốc tế lao động Mã số: CB2015-08-01 19 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (2017), Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2016 20 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (2018), Tài liệu tập huấn phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em 21 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng cục Thống kê Tổ chức Lao động Quốc tế (2020), Báo cáo Điều tra tình hình lao động trẻ em 2018 - Các kết chính, Hà Nội 22 Đỗ Ngân Bình (2009), “Phịng, chống bạo lực trẻ em lao động trẻ em - Pháp luật thực tiễn”, Tạp chí Luật học, số 23 Vũ Ngọc Bình (1998), Vấn đề lao động trẻ em, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 181 24 Vũ Ngọc Bình (2000) (Tuyển chọn), Các văn quốc tế bảo vệ trẻ em, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Thị Hồng Thúy (2005), “Trẻ em tham gia lao động gia đình nơng dân (Qua quan điểm nghiên cứu)”, Tạp chí Khoa học phụ nữ, số 26 Nguyễn Văn Chính (2005), “Lao động trẻ em kinh tế độ Việt Nam”, Tạp chí Xã hội học, Số 27 Chính phủ (2013), Nghị định số 95/2013/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam làm việc nước ngồi theo hợp đồng 28 Chính phủ (2013), Nghị định 144/2013/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành bảo trợ, cứu trợ xã hội bảo vệ, chăm sóc trẻ em 29 Chính phủ (2013), Nghị định 45/2013/NĐ - CP quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi 30 Chính phủ (2017), Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày tháng năm 2017 quy định chi tiết số điều Luật Trẻ em 31 Chính phủ (2020), Báo cáo việc thực sách, pháp luật phịng chống xâm hại trẻ em 32 Cục Trẻ em (2018), Báo cáo Dân số trẻ em, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn 33 Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Tây Ban Nha lĩnh vực lao động xã hội giai đoạn 2008-2009 (2009) “Dự án: Dịch vụ xã hội nhóm yếu người lao động góp phần hồn thiện khung sách lao động – xã hội”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 353), tr.46-47 34 Đăng Doanh (2009), “Khó khăn quản lý, phòng ngừa lao động trẻ em Các giải pháp đề ra”, Tạp chí Lao động Xã hội, (Số 370) 35 Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên) (2009), Giáo trình Lý luận Pháp luật quyền người, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 182 36 Đỗ Thị Dung (2012), “Lao động trẻ em vấn đề vi phạm pháp luật lao động trẻ em”, Tạp chí Luật học, (số 2), tr.10-16 37 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ VIII 38 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ IX 39 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X 40 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI 41 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 42 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII 43 Đoàn giám sát Quốc hội Khóa 14 (2020), Báo cáo “Kết giám sát việc thực sách, pháp luật phịng chống xâm hại trẻ em 44 Vũ Công Giao (2017), Nguyễn Hồng Hà “Phịng ngừa, xố bỏ lao động trẻ em – pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam ” Tạp chí Luật học (số 11) trang 32-45 45 Phạm Thị Hải Hà (2016), Quản lý nhà nước bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Luận án Tiến sĩ quản lý công, Học viện Hành Quốc gia 46 Lê Thanh Hà (2009), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề lao động trẻ em lao động chưa thành niên”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 350) 47 Nguyễn Thị Thu Hằng (2010), “Lao động trẻ em - Thực trạng kiến nghị”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 383) 48 Trần Ái Hoa (2004), “Trẻ em lao động sớm- nguyên nhân hậu quả”, Tạp chí Phát triển Giáo dục, (số 11) 49 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2005), “Về vấn đề lạm dụng trẻ em nước ta nay”, Tạp chí Khoa học phụ nữ, (số 3) 50 Nguyễn Đình Hịa (2008), “Lao động trẻ em du lịch Việt Nam - Vấn đề cần quan tâm mực”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, (số 131) 51 Học viện Hành Quốc gia (2008), Giáo trình hành cơng, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 183 52 Học viện Hành Quốc gia (2011), Giáo trình Quản lý hành nhà nước, (tập 1), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Học viện Hành Quốc gia, (2020), Giáo trình Lý luận chung Quản lý nhà nước Xã hội, Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội 54 Bùi Thế Hợp, Nguyễn Thế Thắng (2008), “Lao động học nghề trẻ em vi phạm pháp luật”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (số 33) 55 Phạm Thị Huệ, Lê Việt Nga (2008), “Trẻ em làm thuê giúp việc: gia đình thái độ cộng đồng”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, 18, (số 6) 56 Chu Mạnh Hùng (2005), “Vấn đề trẻ em gái giúp việc gia đình thành phố lớn”, Tạp chí Luật học, Đặc san vấn đề pháp luật bình đẳng giới 57 Phạm Thúy Hương (2009), Lao động trẻ em khu vực nông thôn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 58 Tạ Thị Hương (2016), Quản lý nhà nước cấu giới tính sinh Việt Nam, Luận án tiến sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 59 Nguyễn Hải Hữu (2009), “Giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em Việt Nam nay”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 359) 60 Nguyễn Hải Hữu (2010), Tình hình lao động trẻ em, Đề tài nghiên cứu khoa học; Hà Nội 61 Nguyễn Hải Hữu (2012), “Một số đề xuất tiêu chí để nhận diện lao động trẻ em Việt Nam”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 436) 62 Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (2000), Trẻ em làm thuê giúp việc gia đình Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 63 Nguyễn Xuân Lập (2009), “Một số giải pháp trợ giúp trẻ em có hồn cảnh đặc biệt thời gian tới”, Tạp chí Lao động Xã hội, (số 359) 64 Liên Hợp Quốc (1989), Công ước Quyền trẻ em 65 Liên Hợp Quốc (2015), Biến đổi giới chúng ta: Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững 66 Trần Quý Long (2009), “Trẻ em tham gia lao động đóng thu nhập cho gia đình”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình Giới, (số 4), 19 184 67 Trần Thắng Lợi (2012), Hoàn thiện pháp luật lao động chưa thành niên điều kiện hội nhập quốc tế, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 68 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Tổ chức Lao động quốc tế (2013), Quy tắc ứng xử chủ sử dụng lao động phòng ngừa xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ lĩnh vực da giầy may mặc; chế biến thủy hải sản; chế tác đá gỗ; thủ công mỹ nghệ (mây tre đan, chiếu cói, thêu ren), Nhà xuất Lao động - Xã hội 69 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Tổ chức Lao động quốc tế (2018) Hướng dẫn phòng ngừa giảm thiểu Lao động trẻ em dành cho doanh nghiệp 70 Phan Thị Lan Phương (2014), “Phịng, chống lạm dụng lao động trẻ em góp phần thúc đẩy việc thực quyền trẻ em Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, tập 30, (số 4) 71 Quách Thị Quế (2013), “Giải vấn đề lao động trẻ em trẻ em lang thang chiến lược bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em”, Tạp chí Cộng sản, (Số 848) 72 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam 73 Quốc Hội (2009), Bộ luật Hình 74 Quốc Hội (2019), Bộ luật Lao động 75 Quốc Hội (2015), Luật Nghĩa vụ quân 76 Quốc Hội (2020), Luật Thanh niên 77 Quốc Hội (2016), Luật Trẻ em 78 Quốc Hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành 79 Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (2020), Trẻ em phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2030 80 Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (2020), Đánh giá nhanh tác động kinh tế xã hội đại dịch Covid 19 trẻ em gia đình Việt Nam 81 Phan Thị Nhật Tài (2016), Pháp luật chống lao động cưỡng nhìn từ góc độ phát triển tồn diện, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội 185 82 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Thanh tra Uỷ ban dân số gia đình trẻ em (2007), Tài liệu tập huấn quy trình kiểm tra, tra liên ngành tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc điều kiện độc hại, nguy hiểm, Hà Nội 83 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2008), Báo cáo việc triển khai thực quy trình kiểm tra, tình hình trẻ em phải lao động nặng nhọc, điều kiện độc hại, nguy hiểm 84 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2008), Tài liệu tập huấn cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em điều kiện hội nhập kinh tế 85 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2009), Tài liệu tập huấn kết tra bảo vệ quyền trẻ em 86 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2009), Tài liệu tập huấn số vấn đề lao động trẻ em quy trình kiểm tra tình hình trẻ em phải lao động nặng nhọc điều kiện độc hại, nguy hiểm 87 Nguyễn Thị Thiềng (2001), Hiện trạng lao động trẻ em Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, (số 48) 88 Tăng Thị Thu Trang (2016), Quyền trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội 89 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1555/QĐ - TTg ngày 17/10/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 90 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 2361/QĐ - TTg ngày 22/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 20162020 91 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1023/QĐ – TTg ngày 7/6/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phịng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 92 Thủ tướng Chính phủ (2016), Chiến lược Hội nhập quốc tế lao động xã hội đến 2020, tầm nhìn đến 2030 186 93 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định 856/QĐ - TTg ngày 15/ 6/2017 thành lập Uỷ ban quốc gia trẻ em 94 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định 622/QĐ - TTg việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực chương trình nghị 2030 phát triển bền vững 95 Thủ tướng Chính phủ (2020), Chỉ thị 23/ CT – TTg ngày 26/5/2020 việc tăng cường giải pháp bảo đảm thực quyền trẻ em bảo vệ trẻ em 96 Tổ chức Lao động quốc tế (1973), Công ước 138 Tuổi tối thiểu làm việc 97 Tổ chức Lao động quốc tế (1989), Mục 6, Chương trình nghị trẻ em 98 Tổ chức Lao động Quốc tế (1999), Công ước 182 Cấm hành động tức thời để loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ 99 Tổ chức Lao động Quốc tế (1999), Khuyến nghị số 190 việc cấm loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ 100 Tổ chức Lao động Quốc tế (2006), Hồi kết lao động trẻ em 101 Tổ chức Lao động Quốc tế (2010), Tích cực hành động chống lại lao động trẻ em, Hội nghị lao động quốc tế, kỳ họp thứ 99, Tổ chức Lao động Quốc tế, Geneva 102 Tổ chức Tầm nhìn giới (2015), Báo cáo an sinh trẻ em năm tài 2015 103 Tổ chức Y tế giới (1987), Trẻ em nơi làm việc: rủi ro sức khỏe đặc biệt năm 1987 104 Tổng cục Thống kê, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (2015), Điều tra đánh giá mục tiêu trẻ em phụ nữ Việt Nam 2014, Hà Nội 105 Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng (2019), Báo cáo kết khảo sát “Việc thực trách nhiệm Chính phủ bộ, ngành, quan trung ương bảo vệ trẻ em theo Luật trẻ em 2016 Công ước Quốc tế quyền trẻ em” 106 Viện Khoa học Lao động vấn đề xã hội (2000), Nghiên cứu lao động trẻ em Việt Nam 1992 - 1998, Nhà xuất Lao động – Xã hội 187 107 Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban thường vụ Quốc hội (2017), Kinh nghiệm số nước giới đối phó với tình trạng lạm dụng lao động trẻ em 108.http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/canh-bao-nan-su-dung-laodong-tre-em-o-bai-vang-85885.html 109 https://e.baonghean.vn/phu-vang-xu-nghe-o-dia-nguc-tran-gian/ 110 https://e.baonghean.vn/ky-3-nhung-cuoc-dao-thoat/ 111.https://tuoitre.vn/nganh-nghe-bi-cam-su-dung-lao-dong-duoi-18-tuoi-o-vietnam-20200311094255345.htm 112 https://laodong.vn/thoi-su/cham-soc-bao-ve-tre-em-la-mot-nhiem-vu-chienluoc-trong-tam-de-phat-trien-dat-nuoc-623607.ldo Tiếng Anh 113 A Bequele, W Myers (1995) First things in child labour: Eliminating work detrimental to children, Geneva, ILO 114 A Fyfe, M Jankanish (1997), Trade Unions and child labour: A guide to action 115 Bharati Plug (2002), An Overview of Child Domestic Workers in Asia 116 Burns H Weston (2005), Child labour and human rights, making children, Lynne Rienner, London 117 Gitanjali Dutta (2002), Missouri, Child labor in Vietnam: The relative importance of poverty, returns to education, labor mobility, and credit constraints, Doctor of philosophy 118 ILO (1999), Child labour -ILO regional depart for Asia and the Pacific 119 ILO (1999), Child labour -ILO Report 4, 2A, Geneva 120 ILO (2004), Child labour -Atext book for Univercity students 121 ILO (2010), Accelerating action against child labour 122 ILO (2002), A Future without child labour: Report under the fllow - up to the ILO declaration on 123 ILO (2018), Ending child labour by 2025 - A review of policies and programmes 188 124 ILO (2012), Towards the elimination of hazardous child labour: Practices with good potential 125 ILO (2013), Stopping forced labour and slavery – like practices – The ILO strategy 126 ILO (2014), Questions and answers on forced labour 127 ILO (2017), Global estimates of child labour: Resuld and trends, 2012 2016 128 ILO (2018), Towards the urgent elimination of hazardous child labour 129 ILO (2019), Ending child labour, forced labour and human traficking in global supply chains 130 Institute for labour study (1994), Coprehensive Study on Child Labour in the Philippines International labor standards in the Philippines 131 Le Thu Huong (2011), Empirical essays on development economics the case of Vietnam, Doctor of Phiosophy of The Australian National University 132 Maggie Black (1995) In the twilight zone: Child workers in the hotel, tourism and catering industry 133 Nelien Haspels and Michele Jankanish (2000), Action against child labour, Geneva, ILO 134 Trade Unions and child labour (1997), A guide to action, Geneva, ILO 135 Valentina Forastieri (2002), Children at work: Health and safety risks, Geneva, ILO 136 Wendy Herumin (2012), Child labour today: a human rights issue 137.Tanzania national child labour survey 2014, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -africa/ -ro-addis_ababa/ -ilodar_es_salaam/documents/publication/wcms_502726.pdf, page22 189 PHỤ LỤC 190 ... ngừa lao động trẻ em Việt Nam 127 3.3.1 Kết đạt quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam 127 3.3.2 Hạn chế quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt. .. Việt Nam có cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em? - Quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em dựa sở khoa học nào? - Thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động. .. bổ sung sở lý luận quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Thứ hai, sở phân tích, đánh giá thực trạng lao động trẻ em thực trạng quản lý nhà nước phòng ngừa lao động trẻ em Việt Nam thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam