Luận văn kinh tế cải thiện công tác thẩm định cho vay tại ngân hàng TMCP bảo việt chi nhánh thành phố hồ chí minh​

139 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG THỌ CẢI THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG THỌ CẢI THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ XUÂN VINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn “Cải thiện công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” đề tài nghiên cứu cá nhân Những nội dung trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn có nguồn trích dẫn rõ ràng, đầy đủ TP.Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Thọ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT SUMMARY PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Dữ liệu nghiên cứu 5.2 Phân tích liệu nghiên cứu 5.3 Phân tích mẫu khảo sát – SPSS Nhận diện vấn đề 6.1 Những dấu hiệu cảnh báo 6.2 Biểu vấn đề 6.3 Xác định vấn đề Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH CHO VAY NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.2 Công tác thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm thẩm định tín dụng 11 1.2.2 Mục đích, yêu cầu sở thẩm định tín dụng 12 1.2.3 Quy trình thẩm định tín dụng 14 1.2.4 Nội dung thẩm định tín dụng 15 1.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng 25 1.3 Kinh nghiệm quốc tế thẩm định cho vay, quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại học kinh nghiệm 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 31 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bào Việt 31 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Bào Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.2 Thực trạng rủi ro cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh 34 2.3 Phân tích thực trạng công tác thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh 47 2.3.1 Quy trình cho vay Baoviet Bank Hồ Chí Minh 47 2.3.2 Thực trạng công cụ phân tích, đo lường rủi ro cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh 49 2.3.3 Thực trạng thực nội dung thẩm định cho vay nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH TV – XD TH Văn Minh 50 2.4 Đánh giá thực trạng công tác thẩm định cho vay 52 2.4.1 Những mặt đạt 52 2.4.2 Những mặt hạn chế 54 2.4.3 Lý hạn chế 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 59 3.1 Định hướng chiến lược công tác thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh 59 3.1.1 Đối với Ngân hàng TMCP Bảo Việt 59 3.1.2 Đối với Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 59 3.2 Giải pháp cải thiện công tác thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh 60 3.2.1 Giải pháp quy trình nghiệp vụ 60 3.2.2 Giải pháp nhân sự, tuyển dụng 61 3.2.3 Giải pháp quản lý, điều hành 64 3.2.4 Giải pháp giám sát, phòng ngừa 66 3.2.5 Giải pháp khen thưởng chế tài 68 3.2.6 Giải pháp đầu tư công nghệ sở vật chất phù hợp 68 3.2.7 Công tác định giá tài sản đảm bảo 70 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 72 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 72 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bảo Việt 73 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CBNV : Cán nhân viên CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN DN : Doanh nghiệp ĐVKD : Đơn vị kinh doanh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại 10 NQH : Nợ hạn 11 TMCP : Thương mại cổ phần 12 TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh 13 TCTD : Tổ chức tín dụng 14 RRTD : Rủi ro tín dụng 15 QTRR: : Quản trị rủi ro TÓM TẮT Chất lượng cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh tồn bất cập dẫn đến tỷ lệ nợ hạn cao tiềm ẩn rủi ro cho vay Do vậy, tác giả chọn đề tài: “Cải thiện công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn cao học nhằm làm rõ thực trạng đưa giải pháp cải thiện chất lượng thẩm định cho vay Chi nhánh Đề tài nghiên cứu thực trạng thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác thẩm định cho vay cho Chi nhánh Sự thiếu hụt huấn luyện CBNV, sách kinh doanh, phúc lợi thưởng phạt chưa phù hợp dẫn đến tình trạng nợ hạn tăng mạnh, tiềm ẩn rủi ro cho vay cao Luận văn phân tích liệu tài chính, phi tài Baoviet Bank Hồ Chí MInh giai đoạn 2016 – 2018 Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích tổng hợp, so sánh sử dụng để trích xuất kết nghiên cứu Luận văn hệ thống hóa lý thuyết thẩm định tín dụng đánh giá thực trạng thẩm định cho vay Baoviet Bank Hồ Chí Minh Từ đề xuất giải pháp có tính ứng dụng nhằm cải thiện công tác thẩm định cho vay Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa thực tiễn cho BaoViet Bank Hồ Chí Minh quản trị thẩm định cho vay áp dụng cho số ngân hàng Việt Nam có biểu giống thực trạng BaoViet Bank Hồ Chí Minh Từ khóa: “Thẩm định cho vay” SUMMARY Loan quality at BaoViet Bank Ho Chi Minh has some prolems, leading to relatively high overdue debt ratios and potential loan risks Therefore, the author has chosen the topic: "Improving loan appraisal at Bao Viet Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch" as a master thesis in order to clarify the current situation and provide advanced solutions A project researched on the status of credit appraisal at BaoViet Bank Ho Chi Minh From that point, suggesting solutions to improve an efficiency of loan evaluation for the Branch The lack of staff training; inappropriate business policies, benefits and penalties lead to a sharp increase in overdue debts, potentially high loan risks The dissertation analyzes financial and non-financial data of Baoviet Bank Ho Chi Minh during the period of 2016 - 2018, using descriptive statistics, intergrated analysis and comparative methods to show the results The thesis has codified the theory of credit appraisal and assessed the status of credit appraisal at Baoviet Bank Ho Chi Minh Since then, proposing applicable solutions to improve loan appraisal efficiency The results of this thesis have practical implications for BaoViet Bank Ho Chi Minh on loan appraisal management and can be applied to some banks in Vietnam with expressions similar to the situation of BaoViet Bank Ho Chi Minh Keywords: "Loan appraisal" PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hoạt động cho vay mảng kinh doanh quan trọng mang lại thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro, chi phối mạnh mẽ hiệu kinh doanh Ngân hàng Hiện chất lượng cho vay nước ta mức thấp, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng cao Có nhiều lý đưa đến nợ xấu tăng cao có lý từ chất lượng thẩm định cho vay Ngân hàng Trước yêu cầu đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, vấn đề cải thiện công tác thẩm định cho vay để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trở nên cần thiết Cơng tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cịn tồn bất cập tỷ lệ nợ hạn cịn cao tiềm ẩn rủi ro tín dụng phát sinh Báo cáo hoạt động cho vay cho thấy có số tồn cơng tác thẩm định như: Chất lượng Nhân viên tín dụng; Chất lượng thơng tin chưa tốt; Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cịn chậm trễ Vì vậy, cần phải làm rõ thực trạng rủi ro hoạt động thẩm định cho vay chi nhánh, vai trò tác động vấn đề cộm đề cập ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hiệu hoạt động Ngân hàng để nâng cao chất lượng cho vay hiệu kinh doanh Ngân hàng Từ nội dung cấp thiết này, tác giả định chọn đề tài: “Cải thiện công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn cao học thân nhằm giải đáp vấn đề Từ hồn thiện biện pháp cải thiện công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Tổng quan cơng trình nghiên cứu: Trần Trung Tường (2011) Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Anh/ Chị làm công việc theo chuyên nghành đào tạo 1 Anh/ Chị nhận thấy công việc thú vị u thích công việc 2 5 Anh/ Chị cấp đồng nghiệp tôn trọng, tin cậy 3 Môi trường làm việc Anh/ Chị thoải mái, thân thiên Anh/ Chị hài lịng thu nhập phúc lợi mà nhận 5 5 Anh/ Chị hiểu rõ sách cho vay BaoViet Bank Anh/ Chị hiểu rõ quy trình cho vay BaoViet Bank Anh/ Chị đào tạo quy trình/ nghiệp vụ cho vay trước thực công việc 5 Anh/ Chị đào tạo rủi ro thẩm định cho vay Anh/ Chị hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh khách vay mà Anh/ Chị cấp tín dụng 10 Anh/ Chị có đầy đủ phương tiện, công cụ, thông tin hỗ trợ hiệu cho công tác thẩm định khách 11 hàng vay vốn Anh/ Chị hiểu rõ nợ hạn ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh Ngân hàng 12 Anh/Chị nhận hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời từ cấp trên/ đồng nghiệp 13 công việc Anh/ Chị quản lý hướng dẫn/ đào tạo nghiệp vụ cho vay 14 Anh/ Chị ln quản lý định hướng rõ ràng khách hàng mục tiêu 15 16 Cấp Anh/Chị giám sát chặt chẽ công việc thành viên quan/ phận Anh/ Chị có áp lực việc hồn thành KPIs 17 Anh/ Chị chưa bị cấp khiển trách/ than phiền kết thực KPIs 18 Quy trình làm việc quan Anh/ Chị đánh giá khoa học, linh hoạt, dễ vận hành 19 Phòng ban Anh/Chị ln có kế hoạch phát triển kinh doanh rõ ràng 20 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cá nhân Anh/ Chị rõ ràng khả thi 21 Nguồn khách hàng Anh/ Chị phát triển tập trung từ mối quan hệ Anh/ Chị từ 22 trước Anh/ Chị thay đổi môi trường làm việc nhiều Ngân hàng (từ Ngân hàng trở lên) 23 Theo Anh/ Chị có phát sinh nợ hạn hoạt động tín dụng nguyên nhân khách 24 quan Anh/ Chị cấp chia sẻ thông tin chất lượng cho vay đơn vị 25 khách hàng Anh/ Chị phát triển Nếu đề xuất điểm để thay đổi chất lượng tín dụng Anh/Chị đề xuất điều gì: 26 Xin trân trọng cảm ơn! PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHẢO SÁT - SPSS Cơ sở thông tin khảo sát: Mục đích: Nhằm nắm bắt rõ nội dung hạn chế khâu thẩm định cho vay việc hiểu rõ quy trình cho vay, hiểu rõ sách cho vay, đào tạo nghiệp vụ thẩm định, am hiểu khách hàng vay vốn, công việc chuyên ngành đào tạo, sách đãi ngộ… theo trạng đặc thù BaoViet Bank Hồ Chí Minh có vấn đề yếu nhân thẩm định cho vay Từ tác giả đưa giải pháp phù hợp thực tế để nâng cao chất lương thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí Minh Nội dung khảo sát: tìm hiểu mức độ hiếu rõ quy trình cho vay CBNV, sách cho vay, đào tạo nghiệp vụ thẩm định, am hiếu ngành nghề kinh doanh khách hàng, nợ hạn, công việc chun ngành, mức độ hài lịng cơng việc, mơi trường làm việc, áp lực KPIs… Đối tượng: Ban Giám đốc, Phịng KHCN, Phịng KHDN, Bộ phận tác nghiệp tín dụng BaoViet Bank Hồ Chí Minh BaoViet Bank Chi nhánh Sài Gòn Đây nhân trực tiếp tham gia vào giai đoạn cho vay chi nhánh Số lượng mẫu: 102 mẫu Phương thức khảo sát: trả lời theo bảng câu hỏi (đính kèm theo phụ lục) Đánh giá tỷ lệ nhóm đối tượng khảo sát (mẫu khảo sát): 2.1 Độ tuổi: TUOI N Valid Missin g 102 Statistics HOC THU VAN NHAP 102 102 TUOI GIOI TINH 102 THAM NIEN 102 0 Frequenc Percent y >25 13 12.8 25-30 54 52.9 Valid 30-35 26 25.5 >35 8.8 Total 102 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 12.8 12.8 52.9 65.7 25.5 91.2 8.8 100.0 100.0 Nhận xét: Phần lớn tập trung giao động từ độ tuổi 25-30 chiếm 52.9% 25.5% từ độ tuổi 30-35  thuộc đối tượng lao động trẻ, phù hợp với đặc thù công việc mang tính động, nhạy bén (Sale) 2.2 Trình độ học vấn: HOC VAN Frequen Percent Valid cy Percent CAO DANG DAI HOC Valid TREN DAI HOC Total Cumul ative Percent 16 15.7 15.7 15.7 77 75.5 75.5 91.2 8.8 8.8 100.0 102 100.0 100.0 Nhận xét: 84.3% nhân khảo sát có học vấn từ đại học trở lên, 15.7% trình độ cao đẳng (tập trung chủ yếu vị trí QHKH cá nhân)  nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào Ngân hàng nói chung BaoViet Bank 2.3 Mức thu nhập hàng tháng (lương hàng tháng): THU NHAP Frequen Percen Valid cy t Percent Cumulativ e Percent 15TR Total 13 12.7 12.7 12.7 51 50.0 50.0 62.7 33 32.4 32.4 95.1 102 3.9 1.0 100.0 3.9 1.0 100.0 99.0 100.0 Nhận xét: 50% có thu nhập từ – 10 triệu đồng/ tháng, 32.4% từ 10-15 triệu đồng/ tháng  nhân có thu nhập thuộc nhóm trung bình thấp so với ngành Ngân hàng với mức sống khu vực TP.HCM 2.4 Tỷ lệ phân chia giới tính đối tượng khảo sát: Frequency NAM Valid NU Total 56 46 102 GIOI TINH Percent Valid Percent Cumulative Percent 54.9 54.9 54.9 45.1 45.1 100.0 100.0 100.0 Nhận xét: tỷ lệ giới tính có tính đồng đều, tỷ lệ nam chiếm tỷ trọng không đáng kể 2.5 Thâm niên công tác: 10NAM Total THAM NIEN Frequenc Perce Valid Cumula y nt Percent tive Percent 12 11.8 11.8 11.8 59 57.8 57.8 69.6 29 28.4 28.4 98.0 2.0 102 100.0 2.0 100.0 100.0 Nhận xét: Nhân có thời gian làm việc BaoViet Bank từ 1-5 năm chiếm 57.8% tỷ lệ gắn bó 5-10 năm chiếm 28.4%  thâm niên làm việc BaoViet Bank đối tượng khảo sát khơng q cao, tỷ lệ nhân gắn bó năm không nhiều Mức độ ảnh hưởng yếu tố: 3.1 Tỷ lệ nhân làm công việc chuyên ngành đào tạo mức độ u thích cơng việc với áp lực hồn thành KPI: AP LUC KPI KHO BINH DO H NG THUO NG TOAN DON NG Y DON GY GY H TOAN K DONG Y Count Count Count Cou Count nt HOAN TOAN KHONG DONG Y CHUY EN NGHA NH YEU THICH CV CHUY KHONG EN DONG Y NGHA NH H TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y H TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 BINH THUON G CHUY EN NGHA NH CHUY EN DONG Y NGHA NH CHUY HOAN EN TOAN NGHA DONG Y NH H TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y H TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y HTOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y 0 0 0 0 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nhận xét: Số lượng mẫu khảo sát thật u thích cơng việc (từ mức độ đồng ý trở lên) làm công việc chuyên nghành chiếm tỷ lệ 53% (54/102), có 35/54 # 65% thật cảm thấy áp lực việc phải hoàn thành KPI  tỷ lệ áp lực việc hồn thành KPI mức khá, bên cạnh tỷ lệ nhân viên không cảm thấy áp lực thực KPI chiếm 35% bao gồm số lượng ln có đủ lực thực KPI số lượng không thực khơng có áp lực  cho thấy tỷ lệ lớn cảm thấy áp lực với KPIs số lượng cần phải khắc phục, cải tạo 3.2 Môi trường làm việc thu nhập, phúc lợi: HAI LONG TN H TOAN K DONG BINH DONG K DONG Y THUONG Y Y Count Count Count Count THOAI MAI HOAN TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y HOAN TOAN DONG Y Count 0 0 0 22 18 13 13 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên cảm thấy hài lòng với thu nhập, sách phúc lợi nhận thoải mái làm việc BaoViet Bank chiếm tỷ lệ 25/102 # 25%, phần cịn lại chủ yếu mang tính trung lập  Thể phẩn lớn CBNV chưa hài lòng chưa dám nói lên chưa hài lịng đãi ngộ BaoViet Bank, cần có đánh giá, xem xét lại sách phúc lợi mơi trường làm việc 3.3 Sự hiểu biết sách cho vay, quy trình quy định: QUY TRINH HTOAN KHONG BINH DONG K DONG DONG Y THUONG Y Y Count Count Count Count CHINH SACH HTOAN K DONG Y KHONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Count 0 0 BINH THUONG DONG Y HTOAN DONG Y 20 0 13 27 0 11 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên năm rõ sách tín dụng, quy trình quy định BaoViet Bank chiếm tỷ lệ 49% (50/102), tỷ lệ năm rõ sách tín dụng để tiến hành cho khách hàng chiếm 63/102 # 62%, tỷ lệ nắm rõ quy trình quy định 60/102 #59%  tỷ lệ theo đánh giá chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ nhân viên làm việc BaoViet Bank có thâm niên năm chiếm gần 90% tỷ lệ hiểu rõ sách, quy trình quy định chưa tương xứng cần phải khắc phục 3.4 Công tác đào tạo: N Valid Valid Missin g Statistics DAO DAO TAO NGHANH TAO RR NGHE UU TIEN 102 102 102 0 DAO TAO CHUNG Frequen Percen Valid Cumulat cy t Percen ive t Percent H TOAN K 1.0 1.0 1.0 DONG Y KHONG 12 11.8 11.8 12.8 DONG Y BINH 34 33.3 33.3 46.1 THUONG DONG Y 42 41.2 41.2 87.3 HTOAN DONG Y Total 13 12.7 12.7 102 100.0 100.0 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên đào tạo chiếm tỷ lệ 53.9%, tỷ lệ khơng đào tạo chiếm 12.7%  hồn tồn phù hợp với tỷ lệ nhân viên khơng, chưa nắm rõ quy trình quy định quan làm việc DAO TAO VE RUI RO TIN DUNG Frequen Percent Valid Cumulativ cy Percent e Percent KHONG DONG 12 11.7 11.7 11.7 Y V 33 32.4 32.4 44.1 aBINH THUONG lDONG Y 43 42.2 42.2 86.3 iHOAN TOAN 14 13.7 13.7 100.0 dDONG Y Total 102 100.0 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên đào tạo rủi ro tín dụng 55.9%, tỷ lệ khơng đào tạo chiếm 44.1%  rủi ro phát sinh tín dụng xấu cho việc không đào tạo NGHANH NGHE UU TIEN Frequen Percent Valid Cumulativ cy Percent e Percent K DONG Y 6.9 6.9 6.9 BINH 26 25.5 25.5 32.4 THUONG Valid DONG Y 49 48.0 48.0 80.4 H TOAN 20 19.6 19.6 100.0 DONG Y Total 102 100.0 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng đơn vị chiếm tỷ lệ 67.6%, tỷ lệ không hiểu chiếm 32.4%  rủi ro phát sinh khách hàng không trọng tâm với định hướng Ngân hàng 3.5 Sự hỗ trợ công việc: N Statistics HO TRO Valid 102 Missin g CONG CU 102 HO TRO Frequenc Percen Valid Cumulat y t Perce ive nt Percent HTOAN K DONG Y KHONG DONG Y BINH Valid THUONG DONG Y HTOAN DONG Y Total 1.0 1.0 1.0 3.9 3.9 4.9 32 31.4 31.4 36.3 46 45.1 45.1 81.4 19 18.6 18.6 100.0 102 100.0 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ nhân nhân hỗ trợ cấp chiếm tỷ lệ 63.7%, tỷ lệ trung lập 31.4%  Ngân hàng thực tương đối tốt việc hỗ trợ nhân viên việc thực công việc CONG CU Frequency Perce Valid Cumulati nt Perce ve nt Percent KHONG DONG Y BINH THUONG Valid DONG Y HTOAN DONG Y Total 11 10.8 10.8 10.8 40 39.2 39.2 50.0 37 36.3 36.3 86.3 14 13.7 13.7 100.0 102 100.0 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên nhân trang bị đầy đủ công cụ bán hàng, công cụ thực công việc 89.2%  Ngân hàng thực tương đối tốt việc cung cấp công cụ làm việc cho nhân viên 3.6 Áp lực hoàn thành KPI khiển trách, than phiền từ cấp trên: KHIEN TRACH KHONG BINH DONG DONG Y THUONG Y HOAN TOAN K DONG Y Count H TOAN K DONG Y KHONG AP DONG Y LU BINH C THUONG KPI DONG Y HTOAN DONG Y Count Count Count HOAN TOAN DONG Y Count 0 0 0 1 28 1 14 20 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên cảm thấy áp lực thực KPI việc bị cấp khiển trách chiếm tỷ lệ 33/102 #32%, bên cạnh tỷ lệ nhân viên bị khiển trách chiếm tỷ lệ 47/102 # 46%  Xem xét quản lý thực hiệu cơng việc thơng qua hình thức khiển trách nhân viên, việc khiển trách vấn đề tạo áp lực thực KPIs 3.7 Áp lực KPI hiểu biết nợ hạn: HIEU NQH K DONG Y BINH THUON G Count Count HOAN TOAN K DONG Y Count HTOAN K DONG Y KHONG AP DONG Y LU BINH C THUONG KPI DONG Y H TOAN DONG Y DONG Y Count HOAN TOAN DONG Y Count 0 0 0 1 15 11 10 11 15 14 0 12 Nhận xét: Tỷ lệ nhân viên cảm thấy áp lực thực KPI mức độ hiểu rõ rủi ro nợ hạn cho vay chiếm tỷ thấp 46/102 # 45% việc tiềm ẩn nhiều rủi ro nhân viên bị áp lực KPI không hiểu rõ ảnh hưởng nợ hạn phát sinh 3.8 Giám sát quy trình, quy định vận hành thực BaoViet Bank: N Statistics GIAM QT KHOA SAT HOC Valid 102 102 Missin g 0 GIAM SAT Frequen Perce Valid Cumulat cy nt Percent ive Percent KHONG DONG Y BINH THUONG Valid DONG Y HTOAN DONG Y Total 5.9 5.9 5.9 39 38.2 38.2 44.1 47 46.1 46.1 90.2 10 9.8 9.8 100.0 102 100.0 100.0 Nhận xét: Việc giám sát thực cấp nhân viên chiếm tỷ lệ 55.9%  tỷ lệ trung bình QT KHOA HOC Frequen Perce Valid Cumulati cy nt Perce ve nt Percent H TOAN K DONG Y KHONG DONG Y BINH Valid THUONG DONG Y HTOAN DONG Y Total 3 3 7.8 7.8 10.8 52 51.0 51.0 61.8 29 28.4 28.4 90.2 10 9.8 9.8 100.0 102 100.0 100.0 Nhận xét: Quy trình, quy định làm việc BaoViet Bank nhân viên đánh giá khoa học, rõ ràng tỷ lệ không cao 38.2% TỔNG KẾT: Kết rút từ khảo sát Cơ cấu giới tính, độ tuổi nhân viên mức tương đối phù hợp với tình hình chung thị trường ngân hàng Tỷ lệ gắn bó làm việc BaoViet Bank đối tượng khảo sát không cao, tỷ lệ nhân gắn bó năm khơng nhiều Tỷ lệ nhân viên u thích cơng việc thực công việc chuyên nghành không cao (53%) Chế độ phúc lợi chưa đáp ứng nguyện vọng nhân viên (25% hài lòng) Việc đào tạo chưa đầy đủ Tỷ lệ nhân viên có áp lực viện thực KPI cao 65% (chưa phù hợp), nguyên nhân áp lực: chưa trang bị rõ quy trình, quy định, ln bị khiển trách khơng hồn thành KPIs… ... trạng công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Chương 3: Các giải pháp cải thiện công tác thẩm định cho vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành Phố. .. TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP. .. PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 59 3.1 Định hướng chi? ??n lược công tác thẩm định cho vay BaoViet Bank Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế cải thiện công tác thẩm định cho vay tại ngân hàng TMCP bảo việt chi nhánh thành phố hồ chí minh​ , Luận văn kinh tế cải thiện công tác thẩm định cho vay tại ngân hàng TMCP bảo việt chi nhánh thành phố hồ chí minh​